Menettely : 2017/0189(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0174/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0174/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2018 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0250

MIETINTÖ     ***I
PDF 562kWORD 90k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tadeusz Zwiefka

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0422),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0238/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0174/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta

maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/8482 liitteessä A on luettelo nimikkeistä, jotka jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä on annettu maksukyvyttömyysmenettelyille, joihin kyseistä asetusta sovelletaan.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/8482 liitteissä A ja B on luettelot nimikkeistä, jotka jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä on annettu maksukyvyttömyysmenettelyille ja selvittäjille, joihin kyseistä asetusta sovelletaan. Asetuksen (EU) 2015/848 liitteessä A on luettelo kyseisen asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista maksukyvyttömyysmenettelyistä. Asetuksen liitteessä B on luettelo kyseisen asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista selvittäjistä.

__________________

__________________

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tästä ehdotuksesta keskusteltaessa komissio sai Bulgarian tasavallalta, Kroatian tasavallalta, Latvian tasavallalta ja Portugalin tasavallalta uudet ilmoitukset, jotka koskivat niiden kansalliseen lainsäädäntöön äskettäin tehtyjä muutoksia, joissa lainsäädäntöön oli lisätty uusia maksukyvyttömyysmenettelytyyppejä ja/tai selvittäjiä. Lisäksi Belgian kuningaskunta ilmoitti komissiolle kansalliseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöönsä tehdystä muutoksesta, joka tulisi voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018. Nämä uudet maksukyvyttömyysmenettelytyypit ja/tai selvittäjät ovat myös asetuksessa (EU) 2015/848 vahvistettujen vaatimusten mukaisia, minkä vuoksi oli tarpeen muuttaa sekä kyseisen asetuksen liitettä A että liitettä B.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti [Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen]/[Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista].

(3)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 15 päivänä marraskuuta 2017 haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa Yhdistyneen kuningaskunnan kantaa komission ehdotukseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta osallistui maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 hyväksymiseen ja soveltamiseen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa Irlannin kantaa komission ehdotukseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Irlanti osallistui maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 hyväksymiseen ja soveltamiseen. Irlannilla on mahdollisuus hyväksyä tämä uusi asetus, jolla muutetaan asetuksen (EU) 2015/848 liitettä A, milloin tahansa sen hyväksymisen jälkeen edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan nojalla.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen vuoksi asetuksen (EU) 2015/848 liitettä A olisi muutettava,

(5)  Sen vuoksi asetuksen (EU) 2015/848 liitteitä A ja B olisi muutettava,

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan asetuksen (EU) N:o 2015/848 liite A tämän asetuksen liitteellä.

Korvataan asetuksen (EU) 2015/848 liitteet A ja B tämän asetuksen liitteillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Liite

Asetus (EU) 2015/848

Liite A – BELGIQUE/BELGIË – 8 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

Poistetaan.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Liite

Asetus (EU) 2015/848

Liite A – BELGIQUE/BELGIË – 8 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Liite

Asetus (EU) 2015/848

Liite A – БЪЛГАРИЯ – 1 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Liite

Asetus (EU) 2015/848

Liite A – HRVATSKA – 3 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Liite A – PORTUGAL – 2 a luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/848

Liite A – PORTUGAL – 2 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 a (uusi)

Asetus (EU) 2015/848

Liite B

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Liite 1 a

Liite B

”Liite B

Asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut selvittäjät

Asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut selvittäjät

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


PERUSTELUT

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 20. toukokuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 (uudelleenlaadittu) tuli voimaan 26. kesäkuuta 2015. Asetusta sovelletaan 26. kesäkuuta 2017 alkaen, lukuun ottamatta kansallisten maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämisjärjestelmää koskevaa osaa, jota sovelletaan 26. kesäkuuta 2019 alkaen.

Asetuksen liitteisiin on sisällytetty luettelot asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisistä maksukyvyttömyysmenettelyistä ja selvittäjistä. Asetuksen (EU) 2015/848 liitteessä A on luettelo kyseisen asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista maksukyvyttömyysmenettelyistä. Liitteessä B on luettelo 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista selvittäjistä.

Kroatian tasavalta ilmoitti komissiolle tammikuussa 2017, että Kroatian kansalliseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöön on lisätty uusia maksukyvyttömyysmenettelytyyppejä, kuten maksukyvyttömyyttä edeltävä menettely ja kuluttajan maksukyvyttömyysmenettely. Kroatian tasavalta pyysi näin ollen muuttamaan asetuksen liitteessä A olevaa luetteloa.

Komissio tarkasteli, onko Kroatian pyyntö asetuksen vaatimusten mukainen, ja katsoi, että Kroatian lainsäädäntöön lisätyt uudet maksukyvyttömyysmenettelyt ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 2015/848 mukaisen ”maksukyvyttömyysmenettelyjen” määritelmän kanssa. Näin ollen se toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jonka tarkoituksena oli mukauttaa uudelleenlaaditun asetuksen soveltamisala vastaamaan Kroatian maksukyvyttömyyslainsäädännön voimassa olevia säädöspuitteita.

Sinä aikana, kun neuvosto tarkasteli ehdotusta, Bulgarian tasavalta, Kroatian tasavalta, Latvian tasavalta ja Portugalin tasavalta ilmoittivat niiden kansalliseen lainsäädäntöön äskettäin tehdyistä muutoksista, joissa niiden lainsäädäntöön oli lisätty uusia maksukyvyttömyysmenettelytyyppejä ja/tai selvittäjiä.

Bulgaria pyysi sisällyttämään liitteeseen A kauppiaita koskevat uudet uudelleenjärjestelymenettelynsä (Производство по стабилизация на търговеца) ja liitteeseen B uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän (Доверено лице).

Kroatia pyysi sisällyttämään liitteeseen A Kroatian tasavallassa järjestelmän kannalta merkittäviä yrityksiä varten suunnitellut uudet maksukyvyttömyyttä edeltävät menettelyt (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) ja liitteeseen B näitä uusia menettelyjä varten tarkoitetun uudenlaisen selvittäjän (izvanredni povjerenik).

Portugali pyysi lisäämään liitteeseen A äskettäin käyttöön otetun maksukyvyttömyyttä edeltävän menettelyn (processo especial para acordo de pagamento), jonka soveltaminen alkoi 30. kesäkuuta 2017.

Latvia pyysi muuttamaan liitettä B niin, että siitä kävisi ilmi muutos, joka koskee sen ”oikeussuojamenettelyissä” 1. heinäkuuta 2017 alkaen nimitettävän toimijan nimeä (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Lisäksi Belgian kuningaskunta ilmoitti kansalliseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöönsä tehtävästä muutoksesta, joka tulisi voimaan 1. toukokuuta 2018. Muutoksessa on kyse siitä, että yksi sen kansallisista maksukyvyttömyysmenettelyistä (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire), joka on jo sisällytetty asetuksen liitteeseen A, siirtyy toiseen säädökseen.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä on ehdottanut tässä mietinnössä esitettyjä tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.8.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

11.9.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.3.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.5.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 31. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö