Eljárás : 2017/0189(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0174/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0174/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2018 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0250

JELENTÉS     ***I
PDF 659kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Tadeusz Zwiefka

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0422),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0238/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0174/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletének felváltásáról

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 A. melléklete felsorolja azon fizetésképtelenségi eljárásoknak a tagállami nemzeti jogban szereplő megnevezését, amelyekre az említett rendelet vonatkozik.

(1)  Az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 A. és B. melléklete felsorolja azon fizetésképtelenségi eljárásoknak és fizetésképtelenségi szakértőknek a tagállami nemzeti jogban szereplő megnevezését, amelyekre az említett rendelet vonatkozik. Az (EU) 2015/848 rendelet A. melléklete felsorolja a rendelet 2. cikkének 4. pontjában említett fizetésképtelenségi eljárásokat. A rendelet B. melléklete a rendelet 2. cikkének 5. pontjában említett fizetésképtelenségi szakértőket sorolja fel.

__________________

__________________

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A javaslatról szóló megbeszélések során a Bizottság további értesítéseket kapott a Bolgár Köztársaságtól, a Horvát Köztársaságtól, a Lett Köztársaságtól és a Portugál Köztársaságtól nemzeti jogszabályaik új típusú fizetésképtelenségi eljárások és/vagy fizetésképtelenségi szakértők bevezetése miatti változásáról. Ezenkívül a Belga Királyság is bejelentette a Bizottságnak, hogy módosítja nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályát, amely 2018. május 1-jén lép hatályba. Ezek az új típusú fizetésképtelenségi eljárások és/vagy fizetésképtelenségi szakértők is eleget tesznek az (EU) 2015/848 rendeletben meghatározott feltételeknek, és így szükségessé vált annak A. és B. mellékletének módosítása.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban [az Egyesült Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában]/[, a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó].

(3)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság 2017. november 15-én bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

Indokolás

E módosítás az Egyesült Királyság álláspontját tükrözi a Bizottság javaslatával kapcsolatban az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvvel összhangban. Az Egyesült Királyság részt vett a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

Indokolás

E módosítás Írország álláspontját tükrözi a Bizottság javaslatával kapcsolatban az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvvel összhangban. Írország részt vett a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában és alkalmazásában. A fenti jegyzőkönyv 4. cikke értelmében mindig nyitva fog állni Írország előtt a lehetőség arra, hogy annak elfogadását követően elfogadja ezt az (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének módosításáról szóló új rendeletet.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(5)  Az (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

Az (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletének helyébe e rendelet mellékleteinek szövege lép.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

2015/848/EU rendelet

A melléklet – BELGIQUE/BELGIË – 8 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

törölve

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

2015/848/EU rendelet

A melléklet – BELGIQUE/BELGIË – 8 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

2015/848/EU rendelet

A melléklet – БЪЛГАРИЯ – 1 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

2015/848/EU rendelet

A melléklet – HRVATSKA – 3 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

A melléklet – PORTUGAL – 2 a franciabekezdés (új)

2015/848/EU rendelet

A melléklet – PORTUGAL – 2 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 a melléklet (új)

2015/848/EU rendelet

B melléklet

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. melléklet

B melléklet

„B. melléklet

A 2. cikk 5. pontjában említett fizetésképtelenségi szakértők

A 2. cikk 5. pontjában említett fizetésképtelenségi szakértők

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.”


INDOKOLÁS

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) 2015. június 26-án lépett hatályba. A rendelet 2017. június 26-tól alkalmazandó a nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerről szóló rész kivételével, amely 2019. június 26-tól alkalmazandó.

A rendelet mellékletei tartalmazzák a rendelet alkalmazásához kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásokat és a fizetésképtelenségi szakértők jegyzékét. Az (EU) 2015/848 rendelet A. melléklete felsorolja a rendelet 2. cikkének 4. pontjában említett fizetésképtelenségi eljárásokat. A B. melléklet a 2. cikk 5. pontjában említett fizetésképtelenségi szakértőket sorolja fel.

2017 januárjában a Horvát Köztársaság új típusú fizetésképtelenségi eljárások – például a megelőző fizetésképtelenségi eljárások és a fogyasztók fizetésképtelensége esetén alkalmazandó eljárás – bevezetésére tekintettel értesítette a Bizottságot a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti jogszabályainak új keletű változásairól. A Horvát Köztársaság ennek megfelelően kérte a rendelet A. mellékletében foglalt jegyzék módosítását.

A Bizottság megvizsgálta, hogy Horvátország kérelme megfelelt-e a rendelet előírásainak, és úgy véli, hogy a horvát jogszabályokba beillesztett új fizetésképtelenségi eljárások összhangban vannak a „fizetésképtelenségi eljárások” (EU) 2015/848 rendelet szerinti meghatározásával. Következésképpen javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azzal a céllal, hogy hozzáigazítsák az átdolgozott rendelet hatályát a fizetésképtelenségre vonatkozó aktuális horvát jogi kerethez.

Miközben a Tanács vizsgálta a javaslatot, a Bizottság értesítéseket kapott a Bolgár Köztársaságtól, a Horvát Köztársaságtól, a Lett Köztársaságtól és a Portugál Köztársaságtól nemzeti jogszabályaik új típusú fizetésképtelenségi eljárások és/vagy fizetésképtelenségi szakértők bevezetése miatti változásáról.

Bulgária kérte, hogy illesszék be az A. mellékletbe a kereskedőkre vonatkozó új szerkezetátalakítási eljárásait (Производство по стабилизация на търговеца), a B. mellékletbe pedig egy újfajta szerkezetátalakítási szakértőt (Доверено лице).

Horvátország kérte, hogy az A. mellékletbe illesszék be a Horvát Köztársaság számára rendszerszintű jelentőséggel bíró társaságokra vonatkozó új megelőző fizetésképtelenségi eljárásokat (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku), a B. mellékletbe pedig az ezekkel az új eljárásokkal foglalkozó újfajta fizetésképtelenségi szakértőket (izvanredni povjerenik).

Portugália kérte, hogy az A. mellékletbe illesszenek be egy 2017. június 30-tól alkalmazandó újonnan bevezetett megelőző fizetésképtelenségi eljárást (processo especial para acordo de pagamento).

Lettország kérte a B. melléklet módosítását, mivel 2017. július 1-jétől megváltozott a „jogi védelmi eljárásai” keretében kijelölt szakértők megnevezése (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Ezenkívül a Belga Királyság közölte, hogy

módosítja nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályát, amely 2018. május 1-jén lép hatályba. E módosítás abban áll, hogy a rendelet A. mellékletében már szereplő egyik nemzeti fizetésképtelenségi eljárása más jogállásba kerül (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

Mindezek alapján az előadó az e jelentéstervezetben szereplő módosításokat javasolja.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltása

Hivatkozások

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.8.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

17.5.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat