Procedūra : 2017/0189(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0174/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0174/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2018 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0250

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 816kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Tadeusz Zwiefka

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0422),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0238/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0174/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu

ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumu

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/8482 A pielikumā ir uzskaitīti jēdzieni, kurus dalībvalstu tiesību aktos lieto, apzīmējot maksātnespējas procedūras, uz ko attiecas minētā regula.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/8482 A un B pielikumā ir uzskaitīti jēdzieni, kurus dalībvalstu tiesību aktos lieto, apzīmējot maksātnespējas procedūras un maksātnespējas administratorus, uz ko attiecas minētā regula. Regulas (ES) 2015/848 A pielikumā ir uzskaitītas maksātnespējas procedūras, kas minētas regulas 2. panta 4. punktā. Regulas B pielikumā ir uzskaitīti 2. panta 5. punktā minētie maksātnespējas procesa administratori.

__________________

__________________

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Šā priekšlikuma apspriešanas gaitā Komisija ir saņēmusi papildu paziņojumus no Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas, Latvijas Republikas un Portugāles Republikas saistībā ar nesenajām izmaiņām to iekšzemes tiesību aktos, ar kuriem ieviesti jauni maksātnespējas procedūru un/vai maksātnespējas procesa administratoru veidi. Turklāt Beļģijas Karaliste ir informējusi Komisiju par izmaiņām šīs valsts maksātnespējas likumā, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. maijā. Šie jaunie maksātnespējas procedūru un/vai maksātnespējas procesa administratoru veidi atbilst arī prasībām, kas ir noteiktas Regulā (ES) 2015/848, un tādējādi radās nepieciešamība grozīt A un B pielikumu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību [Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas par savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā]/[neskarot minēta protokola 4. pantu, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tā tām nav saistoša un nav jāpiemēro].

(3)  Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste 2017. gada 15. novembrī paziņoja par savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

Pamatojums

Šis grozījums saskaņā ar 21. protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu atspoguļo Apvienotās Karalistes nostāju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu. Apvienotā Karaliste ir piedalījusies Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām pieņemšanā un piemērošanā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalīsies šīs regulas pieņemšanā, un šī regula tai nebūs saistoša un nebūs jāpiemēro.

Pamatojums

Šis grozījums saskaņā ar 21. protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu atspoguļo Īrijas nostāju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu. Īrija ir piedalījusies Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām pieņemšanā un piemērošanā. Īrijai saskaņā ar iepriekš minētā protokola 4. pantu vienmēr būs iespēja apstiprināt šo jauno regulu, ar ko groza Regulas (ES) 2015/848 A pielikumu, pēc tās pieņemšanas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2015/848 A pielikums,

(5)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikums,

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (ES) 2015/848 A pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu tekstu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

Pielikums

Regula (ES) Nr. 2015/848

A pielikums – BELGIQUE/BELGIË – 8. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

svītrots

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

Pielikums

Regula (ES) Nr. 2015/848

A pielikums – BELGIQUE/BELGIË – 8.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

Pielikums

Regula (ES) Nr. 2015/848

A pielikums – БЪЛГАРИЯ – 1.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

Pielikums

Regula (ES) Nr. 2015/848

A pielikums – HRVATSKA – 3.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

A pielikums – PORTUGAL – 2.a ievilkums (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/848

A pielikums – PORTUGAL – 2.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1.a pielikums (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/848

B pielikums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.a pielikums

B pielikums

„B pielikums

Insolvency practitioners referred to in point (5) of Article 2

Regulas 2. panta 5. punktā minētie maksātnespējas procesa administratori

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.”


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija), stājās spēkā 2015. gada 26. jūnijā. Regulu piemēro no 2017. gada 26. jūnija, izņemot daļu, kas attiecas uz valstu maksātnespējas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu un ko piemēros no 2019. gada 26. jūnija.

Minētās regulas pielikumos ir iekļauti maksātnespējas procedūru saraksts un maksātnespējas procesa administratoru saraksts, kuras ir svarīgas regulas piemērošanai. Regulas (ES) 2015/848 A pielikumā ir uzskaitītas maksātnespējas procedūras, kas minētas regulas 2. panta 4. punktā. Regulas 2. panta 5. punktā minētie maksātnespējas procesa administratori uzskaitīti B pielikumā.

Horvātijas Republika 2017. gada janvārī informēja Komisiju par nesenām izmaiņām tās tiesību aktā par maksātnespēju, ar kurām ievieš jaunus maksātnespējas procedūru veidus, piemēram, pirmsmaksātnespējas procedūru un patērētāja maksātnespējas procedūru. Horvātijas Republika attiecīgi pieprasīja pārveidot regulas A pielikumā ietverto sarakstu.

Komisija ir pārbaudījusi, vai Horvātijas pieprasījums atbilst regulas prasībām un uzskata, ka jaunās maksātnespējas procedūras, kas ir iekļautas Horvātijas likumā ir saskaņotas ar „maksātnespējas procedūras” definīciju atbilstoši Regulai (ES) 2015/848. Tādēļ tā ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei, lai pielāgotu pārstrādātās regulas piemērošanas jomu faktiskajam tiesiskajam regulējumam Horvātijas tiesību aktiem maksātnespējas jomā.

Šā priekšlikuma pārbaudes gaitā, ko ir veikusi Padome, Bulgārijas Republika, Horvātijas Republika, Latvijas Republika un Portugāles Republika ir informējušas par nesenajām izmaiņām to iekšzemes tiesību aktos, ar kuriem ieviesti jauni maksātnespējas procedūru un/vai maksātnespējas procesa administratoru veidi.

Bulgārija ir pieprasījusi A pielikumā iekļaut jaunas, komersantiem paredzētas pārstrukturēšanas procedūras (Производство по стабилизация на търговеца), bet B pielikumā — jauna veida pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista veidu (Доверено лице).

Horvātija ir lūgusi A pielikumā iekļaut jaunas pirmsmaksātnespējas posma procedūras, kas paredzētas uzņēmumiem ar sistēmiski svarīgu nozīmi Horvātijas Republikai (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku), bet B pielikumā iekļaut jaunu maksātnespējas procesa administratora veidu, kas paredzēts šīm jaunajām procedūrām (izvanredni povjerenik).

Portugāle ir pieprasījusi iekļaut A pielikumā nesen ieviesto pirmsmaksātnespējas procedūru (processo especial para acordo de pagamento), ko piemēro no 2017. gada 30. jūnija.

Latvija ir pieprasījusi grozīt B pielikumu, lai atspoguļotu izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa speciālistu nosaukumā 2017. gada 1. jūlija (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Turklāt Beļģijas Karaliste ir informējusi par izmaiņām šīs valsts iekšzemes

maksātnespējas likumā, kurš stāsies spēkā 2018. gada 1. maijā. Šīs izmaiņas veido pāreja uz citu režīmu vienā no tās valsts maksātnespējas procedūrām, kas jau ir iekļauta regulas A pielikumā (de voorlopige ontneming van beheer/Le dessaisissement provisoire).

Ņemot vērā šo vispārīgo informāciju, referents ir ierosinājis grozījumus, kas ir norādīti šajā ziņojuma projektā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums aizstāt Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu

Atsauces

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.8.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

11.9.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.3.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

17.5.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 31. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika