Procedura : 2017/0189(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0174/2018

Teksty złożone :

A8-0174/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2018 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0250

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 806kWORD 85k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2017)0422),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0238/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0174/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zastępujące załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W załączniku A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8482 wymieniono przyjęte w prawie krajowym państw członkowskich nazwy postępowań upadłościowych, do których rozporządzenie to ma zastosowanie.

(1)  W załącznikach A i B do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8482 wymieniono przyjęte w prawie krajowym państw członkowskich nazwy postępowań upadłościowych i zarządców, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. Załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 zawiera wykaz postępowań upadłościowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia. Załącznik B do rozporządzenia zawiera wykaz zarządców, o których mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia.

__________________

__________________

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W trakcie dyskusji nad wnioskiem Komisja otrzymała kolejne powiadomienia od Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Łotewskiej i Republiki Portugalskiej odnoszące się do ostatnich zmian w ich prawie krajowym, którymi wprowadzono nowe rodzaje postępowania upadłościowego lub zarządców. Ponadto Królestwo Belgii poinformowało Komisję o zmianie swojego krajowego prawa upadłościowego, które wejdzie w życie w dniu 1 maja 2018 r. Nowe rodzaje postępowania upadłościowego lub zarządców są również zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/848 oraz wiążą się z koniecznością zmiany zarówno załącznika A, jak i B do niego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [Zjednoczone Królestwo i Irlandia notyfikowały swoją wolę uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia]/[bez uszczerbku dla art. 4 wspomnianego protokołu, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie są nim związane ani nie mają do nich zastosowania jego przepisy].

(3)  Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powiadomiło w dniu 15 listopada 2017 r. o woli uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla stanowisko Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wniosku Komisji zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zjednoczone Królestwo uczestniczyło w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z zastrzeżeniem art. 4 Protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla stanowisko Irlandii w odniesieniu do wniosku Komisji zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Irlandia uczestniczyła w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 4 ww. protokołu Irlandia będzie miała zawsze możliwość przyjęcia nowego rozporządzenia zmieniającego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848,

(5)  W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848,

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 zastępuje się tekstem znajdującym się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik A – BELGIQUE/BELGIË – tiret 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

skreśla się

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik A – BELGIQUE/BELGIË – tiret 8 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik A – БЪЛГАРИЯ – tiret 1 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik A – HRVATSKA – tiret 3 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik A – PORTUGAL – tiret 2 a (nowe)

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik A – PORTUGAL – tiret 2 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/848

Załącznik B

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Załącznik 1a

Załącznik B

„Załącznik B

Zarządcy, o których mowa w art. 2 pkt 5

Zarządcy, o których mowa w art. 2 pkt 5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.”


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) weszło w życie dnia 26 czerwca 2015 r. Rozporządzenie stosuje się od dnia 26 czerwca 2017 r., z wyjątkiem części odnoszącej się do systemu wzajemnego połączenia krajowych rejestrów upadłości, który będzie stosowany od dnia 26 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie to zawiera w załącznikach wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców mające znaczenie dla jego stosowania. Załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 zawiera wykaz postępowań upadłościowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia. Załącznik B zawiera wykaz zarządców, o których mowa w art. 2 pkt 5.

W styczniu 2017 r. Republika Chorwacji powiadomiła Komisję o ostatnich zmianach krajowych przepisów dotyczących upadłości, które polegają na wprowadzeniu nowych rodzajów postępowania upadłościowego, takich jak postępowanie przedupadłościowe oraz upadłość konsumencka. Republika Chorwacji zwróciła się w związku z tym do Komisji o naniesienie odnośnych zmian w wykazie figurującym w załączniku A do rozporządzenia.

Komisja zbadała, czy wniosek Chorwacji jest zgodny z wymogami rozporządzenia, i stwierdziła, że nowe postępowania upadłościowe wprowadzone do prawa chorwackiego są zgodne z definicją postępowania upadłościowego na mocy rozporządzenia (UE) 2015/848. Zatem przedstawiła ona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie dostosowania zakresu rozporządzenia w wersji przekształconej do rzeczywistych ram prawnych chorwackiego ustawodawstwa upadłościowego.

W trakcie analizy wniosku przez Radę, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Łotewska i Republika Portugalska powiadomiły o ostatnich zmian w ich prawie krajowym, którymi wprowadzono nowe rodzaje postępowania upadłościowego lub zarządców.

Bułgaria wniosła o uwzględnienie w załączniku A nowego postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorców (Производство по стабилизация на търговеца), a w załączniku B nowego rodzaju zarządcy restrukturyzacyjnego (Доверено лице).

Chorwacja zwróciła się o uwzględnienie w załączniku A nowego postępowania przedupadłościowego przewidzianego dla przedsiębiorstw o znaczeniu systemowym dla Republiki Chorwacji (postupak izvanredne uprave u trgovačkim od sistemskog Poslovnega za Hrvatsku Republiku) i o wpisanie do załącznika B nowego typu zarządcy mającego zajmować się tego rodzaju postępowaniami (izvanredni povjerenik).

Portugalia zwróciła się o dodanie do załącznika A nowo wprowadzonego postępowania przedupadłościowego (processo de acordo especial para pagamento), mającego zastosowanie od dnia 30 czerwca 2017 r.

Łotwa wystąpiła z wnioskiem o zmianę załącznika B w celu uwzględnienia w nim zmiany nazwy zarządców powołanych w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnej, którą wprowadzono dnia 1 lipca 2017 r. (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Również Królestwo Belgii poinformowało o zmianie w jego krajowym

prawie upadłościowym, która wejdzie w życie dnia 1 maja 2018 r. Zmiana ta polega na przeniesieniu do innego aktu prawnego jednego z krajowych postępowań upadłościowych już zawartych w załączniku A do rozporządzenia (De voorlopige ontneming van beheer/Le dessaisissement provisoire).

W tym kontekście sprawozdawca postanowił złożyć poprawki zawarte w niniejszym projekcie sprawozdania.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zastąpienie załącznika A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Odsyłacze

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Data przedstawienia w PE

9.8.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Data złożenia

17.5.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności