Procedură : 2017/0189(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2018

Texte depuse :

A8-0174/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0250

RAPORT     ***I
PDF 801kWORD 88k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0422),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0238/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0174/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului2 enumeră denumirile date în dreptul intern al statelor membre procedurilor de insolvență cărora li se aplică respectivul regulament.

(1)  Anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului2 enumeră denumirile date în dreptul intern al statelor membre procedurilor de insolvență și practicienilor în insolvență cărora li se aplică respectivul regulament. Anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848 enumeră procedurile de insolvență menționate la articolul 2 punctul 4 din regulament. Anexa B la regulament enumeră practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5.

__________________

__________________

2 Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (JO L 141, 5.6.2015, p. 19).

2 Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (JO L 141, 5.6.2015, p. 19).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În cursul dezbaterii prezentei propuneri, Comisia a primit mai multe notificări din partea Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Republicii Letonia și Republicii Portugheze referitoare la schimbările recente intervenite în legislația lor internă, introducând noi tipuri de proceduri de insolvență și/sau practicieni în insolvență. În plus, Regatul Belgiei a notificat Comisiei o modificare a legislației sale naționale în materie de insolvență care urma să intre în vigoare la 1 mai 2018. Aceste noi tipuri de proceduri de insolvență și/sau practicieni în insolvență respectă, de asemenea, cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/848 și au făcut necesară modificarea anexelor A și B la respectivul regulament.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, [Regatul Unit și Irlanda și-au notificat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament]/[fără a aduce atingere articolului 4 din protocol, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, și, prin urmare, nu au obligații în temeiul acestuia și nici nu fac obiectul aplicării sale].

(3)  În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la 15 noiembrie 2017 Regatul Unit și-a notificat intenția de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament.

Justificare

Prezentul amendament reflectă poziția Regatului Unit cu privire la propunerea Comisiei, în conformitate cu Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție. Regatul Unit a participat la adoptarea și la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu va participa la adoptarea prezentului regulament, nu va avea obligații în temeiul acestuia și nu va face obiectul aplicării sale.

Justificare

Prezentul amendament reflectă poziția Irlandei cu privire la propunerea Comisiei, în conformitate cu Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție. Irlanda a participat la adoptarea și la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență. Posibilitatea ca Irlanda să accepte acest nou regulament, care modifică anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848, va fi întotdeauna deschisă, după adoptarea sa, în conformitate cu articolul 4 din protocolul menționat anterior.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin urmare, anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848 ar trebui modificată în consecință,

(5)  Prin urmare, anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 ar trebui modificate în consecință,

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 se înlocuiesc cu textul din anexele la prezentul regulament.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Anexă

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa A – BELGIQUE/BELGIË – liniuța 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

eliminat

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Anexă

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa A – BELGIQUE/BELGIË – liniuța 8 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Anexă

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa A – БЪЛГАРИЯ – liniuța 1 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Anexă

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa A – HRVATSKA – liniuța 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Anexa A – PORTUGAL – liniuța 2 a (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa A – PORTUGAL – liniuța 2 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Anexa 1 a (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/848

Anexa B

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Anexa 1a

Anexa B

Anexa B

Practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5

Practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (reformare) a intrat în vigoare la 26 iunie 2015. Regulamentul se va aplica de la 26 iunie 2017, cu excepția părții referitoare la sistemul de interconectare a registrelor naționale de insolvență, care se va aplica de la 26 iunie 2019.

Acest regulament include sub formă de anexe o listă cu procedurile de insolvență și o listă cu practicienii în insolvență relevanți pentru aplicarea sa. Anexa A la Regulamentul (UE) 2015/848 enumeră procedurile de insolvență menționate la articolul 2 punctul 4 din regulament. Anexa B enumeră practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5.

În ianuarie 2017, Republica Croația a notificat Comisiei o serie de modificări recente din legislația sa națională în materie de insolvență prin care s-au introdus noi tipuri de proceduri de insolvență, cum ar fi procedurile de pre-insolvență și o procedură de insolvență a consumatorului. Republica Croația a solicitat în consecință Comisiei o modificare a listei care figurează în anexa A la regulament.

Comisia a examinat dacă solicitarea Croației respecta cerințele din regulament și consideră că noile proceduri de insolvență, introduse în legislația croată, sunt în concordanță cu definiția „procedurilor de insolvență”, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/848. Prin urmare, aceasta a prezentat o propunere Parlamentului European și Consiliului în vederea adaptării domeniului de aplicare al regulamentului reformat la cadrul juridic actual al legislației croate în materie de insolvență.

În cursul examinării prezentei propuneri de către Consiliu, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Letonia și Republica Portugheză au informat cu privire la schimbările recente intervenite în legislația lor internă prin introducerea de noi tipuri de proceduri de insolvență și/sau de practicieni în insolvență.

Bulgaria a solicitat includerea în anexa A noilor sale proceduri de restructurare pentru comercianți (Производство по стабилизация на търговеца) și în anexa B a unui nou tip de practician în domeniul restructurării (Доверено лице).

Croația a solicitat includerea în anexa A a noilor proceduri de pre-insolvență destinate întreprinderilor de importanță sistemică pentru Republica Croația (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) și includerea în anexa B a unui nou tip de practician în insolvență pentru aceste noi proceduri (izvanredni povjerenik).

Portugalia a solicitat adăugarea la anexa A a procedurii de pre-insolvență nou introduse (processo especial para acordo de pagamento) aplicabilă începând cu 30 iunie 2017.

Letonia a solicitat modificarea anexei B pentru a reflecta o schimbare în denumirea practicienilor numiți în cadrul „procedurii de protecție juridică” începând cu 1 iulie 2017 (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

În plus, Regatul Belgiei a informat, de asemenea, cu privire la o schimbare internă

în legislația sa privind insolvența care urma să intre în vigoare începând cu 1 mai 2018. Această modificare constă în trecerea la un alt statut al uneia dintre procedurile de insolvență naționale deja incluse în anexa A la regulament (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

În acest context, raportorul a propus amendamentele cuprinse în prezentul proiect de raport.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înlocuirea anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

Referințe

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Data prezentării la PE

9.8.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

11.9.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

27.3.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Data depunerii

17.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 1 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate