Förfarande : 2017/0189(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0174/2018

Ingivna texter :

A8-0174/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0250

BETÄNKANDE     ***I
PDF 565kWORD 93k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0422),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0238/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0174/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/8482 förtecknas de insolvensförfaranden i medlemsstaternas nationella rätt för vilka den förordningen gäller.

(1)  I bilagorna A och B till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/8482 förtecknas de insolvensförfaranden och förvaltare i medlemsstaternas nationella rätt för vilka den förordningen gäller. I bilaga A till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4 i förordningen. I bilaga B till förordningen förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5 i förordningen.

__________________

__________________

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015, s. 19).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015, s. 19).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Under diskussionerna om detta förslag mottog kommissionen ytterligare meddelanden från Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Republiken Lettland och Republiken Portugal om nyligen gjorda förändringar av ländernas lagstiftning som inneburit införande av nya typer av insolvensförfaranden och/eller förvaltare. Dessutom underrättade Konungariket Belgien kommissionen om en förändring av landets insolvenslagstiftning som skulle träda i kraft den 1 maj 2018. Dessa nya typer av insolvensförfaranden och/eller förvaltare uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/848 och gör det nödvändigt att ändra både bilaga A och bilaga B till förordningen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, [har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning]/[och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i protokollet, kommer Förenade kungariket och Irland inte att delta i antagandet av denna förordning, som därför inte är bindande för eller tillämplig för dem].

(3)  I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, meddelade Förenade kungariket den 15 november 2017 att landet önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar Förenade kungarikets inställning till kommissionens förlag, i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Förenade kungariket deltog i antagandet och tillämpningen av förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i protokollet, kommer Irland inte att delta i antagandet av denna förordning, som därför inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar Irlands inställning till kommissionens förlag, i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Irland deltog i antagandet och tillämpningen av förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden. Möjligheten för Irland att godta denna nya förordning om ändring av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 kommer alltid att stå öppen efter förordningens antagande, i enlighet med artikel 4 i ovannämnda protokoll.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Bilaga A till förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)  Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga A till förordning (EU) nr 2015/848 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Bilagorna A och B till förordning (EU) nr 2015/848 ska ersättas med texten i bilagorna till den här förordningen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Bilagan

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga A – BELGIQUE/BELGIË – strecksats 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

utgår

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Bilagan

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga A – BELGIQUE/BELGIË – strecksats 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Bilagan

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga A – БЪЛГАРИЯ – strecksats 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Bilagan

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga A – HRVATSKA – strecksats 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Bilaga A – PORTUGAL – strecksats 2a (ny)

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga A – PORTUGAL – strecksats 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Bilaga 1a (ny)

Förordning (EU) 2015/848

Bilaga B

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Bilaga 1a

Bilaga B

”Bilaga B

Förvaltare som avses i artikel 2.5

Förvaltare som avses i artikel 2.5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.”


MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (omarbetning), nedan kallad förordningen, trädde i kraft den 26 juni 2015. Förordningen tillämpas från och med den 26 juni 2017, med undantag för den del som avser systemet för sammankoppling av nationella insolvensregister, som ska tillämpas från och med den 26 juni 2019.

I förordningen ingår som bilagor en förteckning över de insolvensförfaranden och en förteckning över de förvaltare som är relevanta för dess tillämpning. I bilaga A till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4 i förordningen. I bilaga B förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5 i förordningen.

I januari 2017 underrättade Republiken Kroatien kommissionen om nyligen gjorda förändringar av landets insolvenslagstiftning som inneburit införande av nya typer av insolvensförfaranden, såsom förfaranden före insolvens och ett insolvensförfarande för konsumenter. Republiken Kroatien begärde därför att förteckningen i bilaga A till förordningen skulle ändras.

Kommissionen undersökte om Kroatiens begäran uppfyllde kraven i förordningen och anser att de nya insolvensförfaranden som Kroatien infört i sin lagstiftning är förenliga med definitionen av ”insolvensförfaranden” i förordning (EU) 2015/848. Kommissionen lade därför fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om att anpassa den omarbetade förordningens tillämpningsområde till Kroatiens aktuella regelverk om insolvens.

Under rådets behandling av förslaget meddelade Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Republiken Lettland och Republiken Portugal att de nyligen ändrat sin lagstiftning och infört nya typer av insolvensförfaranden och/eller förvaltare.

Bulgarien begärde att dess nya omstruktureringsförfaranden för näringsidkare (Производство по стабилизация на търговеца) skulle läggas till i bilaga A och att en ny typ av omstruktureringsförvaltare (Доверено лице) skulle läggas till i bilaga B.

Kroatien begärde att de nya förfarandena före insolvens för företag som är systemviktiga för Republiken Kroatien (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) skulle läggas till i bilaga A och att en ny typ av förvaltare för dessa nya förfaranden (izvanredni povjerenik) skulle läggas till i bilaga B.

Portugal begärde att ett nyligen infört förfarande före insolvens (processo especial para acordo de pagamento) som tillämpas från och med den 30 juni 2017 skulle läggas till i bilaga A.

Lettland begärde att bilaga B skulle ändras för att återspegla en ändring av namnet på de förvaltare som utses i landets ”förfaranden för rättskydd” (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona) från och med den 1 juli 2017.

Dessutom informerade Konungariket Belgien också om en ändring av landets

insolvenslagstiftning som kommer att träda i kraft den 1 maj 2018. Ändringen består i att ett av landets nationella insolvensförfaranden (De voorlopige ontneming van beheer/Le dessaisissement provisoire) som redan ingår i bilaga A till förordningen flyttas till en annan stadga.

Mot denna bakgrund har föredraganden föreslagit ändringarna i detta betänkande.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titeln

Ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

Referensnummer

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Framläggande för parlamentet

9.8.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.9.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

27.3.2018

 

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Ingivande

17.5.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 1 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy