Процедура : 2018/2029(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2018

Внесени текстове :

A8-0175/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0217

ДОКЛАД     
PDF 766kWORD 66k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

(COM(2018)0150 – C8‑0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0175/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.   изразява съжаление относно броя на лицата, загубили живота си в природни бедствия в Съюза през 2017 г.; призовава държавите членки да инвестират в превенцията на бедствия чрез мобилизиране на необходимите средства и използването на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се избегне загубата на човешки живот в бъдеще;

3.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове с цел възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за тази цел;

4.  призовава държавите членки да използват финансирането от фонд „Солидарност“ по прозрачен начин, така че да се гарантира справедливо разпределение в засегнатите региони;

5.  приветства предложението на Комисията за нов механизъм за гражданска защита на ЕС като начин да се действа в случай на природни бедствия и те да бъдат предотвратени; счита, че механизмът за гражданска защита на ЕС представлява материализиране на солидарността в Съюза в съответствие с фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фонд „Солидарност“); в този контекст припомня, че е важно да се запазят специалните условия за достъп до фонд „Солидарност“ за най-отдалечените региони, за да им се даде възможност да се справят с природните бедствия, на които са изложени в особена степен; призовава също така в ситуации, при които събирането на информация е трудно и когато е оправдано от мащаба на природните бедствия, за повече гъвкавост по отношение на крайния срок за подаването на заявлението за мобилизиране и използване на средства от фонд „Солидарност“;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, за да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) Фондът не може да надхвърля максимална годишна сума в размер на 500 000 000 евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 1 септември 2017 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след земетресението, засегнало остров Лесбос в Северна Егея на 12 юни 2017 г.

(4)  На 22 декември 2017 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след горските пожари в Северозападна Испания, в региона на Галисия, през периода 10 – 17 октомври 2017 г.

(5)  На 27 ноември 2017 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след урагана Ирма, който премина през остров Сен Мартен на 5 и 6 септември 2017 г. и урагана Мария, който връхлетя върху Гваделупа на 18 и 19 септември 2017 г.

(6)  На 17 юли 2017 г. Португалия подаде своето първоначално заявление за помощ от Фонда след тежките пожари, избухнали на 17 юни 2017 г. Но след като Португалия отново беше засегната от пожари през периода от юни до октомври 2017 г., тя представи на 13 октомври 2017 г. и отново на 14 декември 2017 г. актуализирана информация към своето заявление, включително преразгледана оценка на кумулативния размер на щетите, причинени от пожарите през периода от юни до октомври 2017 г.

(7)  Заявленията, подадени от Гърция, Испания, Франция и Португалия, отговарят на условията за отпускане на финансови вноски от Фонда, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(8)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се отпуснат финансови вноски на Гърция, Франция, Португалия и Испания.

(9)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за отпускането на сумата от 1 359 119 EUR на Гърция, 3 228 675 EUR на Испания, 48 906 025 EUR на Франция и 50 673 132 EUR на Португалия под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му](4)**.

Съставено в …

За Европейския парламент  За Съвета

(1)

  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

** Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана с горските пожари в Португалия и Испания, ураганите във Франция и земетресенията в Гърция.

Природните бедствия, случили се през 2017 г. в ЕС, причиниха загубата на човешки живот и огромни разрушения в засегнатите региони, повечето от които са класифицирани като „по-слабо развити региони“. Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС е знак за солидарност в Съюза с държавите и европейските граждани, засегнати от трагичните събития.

Португалия – горски пожари през 2017 г.

Между юни и октомври 2017 г. главно централните и северните региони на Португалия пострадаха от няколко вълни на големи горски пожари, предизвикани от високи температури, силни ветрове и изключително ниска влажност. Тези пожари имаха опустошителен ефект, като причиниха разрушаването на основна публична инфраструктура, обществени сгради, частни домове, предприятия и унищожиха земеделски земи и гори и доведоха до загуба на повече от 100 човешки живота.

В заявлението, получено от Комисията на 17 юли 2017 г. и допълнено на 14 декември 2017 г., португалските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 1 458,0 милиона евро. Тъй като тази сума представлява 0,832% от БНД на Португалия и следователно надвишава прага за големи бедствия за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, възлизащ на 1 051,6 милиона евро през 2017 г. (т.е. 0,6% от БНД на Португалия), бедствието се определя като „голямо природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 на Регламента, се оценяват от португалските органи на 211,0 милиона евро.

Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Португалските органи са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Португалия е поискала авансово плащане, което е отпуснато от Комисията на 9 ноември 2017 г., възлизащо на 1 494 331 EUR и изплатено изцяло на 29 ноември 2017 г.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Португалия за „голямо бедствие“ и 6% за частта от общите преки щети над този праг. Следователно общият размер на предложената помощ е 50 673 132 EUR.

Франция – урагани през 2017 г.

На 5 и 19 септември 2017 г. два урагана от категория 5, наречени Ирма и Мария, с безпрецедентна сила преминаха през Карибите и нанесоха значителни щети на Сен Мартен/Синт Мартен, Гваделупа и части от Мартиника.

В заявлението, получено от Комисията на 27 ноември 2017 г., френските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 1 956,2 милиона евро. Тъй като тази сума представлява 21,9% от БВП на засегнатия регион (т.е. 8 928 милиона EUR по данни за 2014 г.) и надвишава съществено приложимия праг от 1% за най-отдалечените региони, бедствието се определя като „регионално природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 на Регламента, се оценяват от френските органи на 191,4 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Френските органи са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Франция е поискала авансово плащане, което е отпуснато от Комисията на 12 декември 2017 г., възлизащо на 4 890 603 EUR и изплатено на две вноски през декември 2017 г. (2 369 757 EUR) и през януари 2018 г. (2 520 846 EUR).

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Франция за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 48 906 025 EUR.

Испания – горски пожари през 2017 г.

Големи горски пожари избухнаха в Северозападна Испания, в региона на Галисия, през периода 10 – 17 октомври 2017 г. Пожарите бяха предизвикани от същите метеорологични условия като в Португалия и причиниха значителни разрушения на съществени части от обществената инфраструктура, частни домове, предприятия и горски земи, както и загубата на човешки живот.

В заявлението, получено от Комисията на 22 декември 2017 г., испанските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 129,1 милиона евро. Тъй като Испания беше засегната от същите метеорологични условия, причинили голямото бедствие в Португалия, се прилага т.нар. „разпоредба „съседна държава“, предвидена в член 2, параграф 4 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“, съгласно която помощ от фонд „Солидарност“ може да се мобилизира и за всяко бедствие в отговаряща на условията държава, което е голямо бедствие и в отговаряща на условията съседна държава.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 на Регламента, се оценяват от испанските органи на 18,7 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „по-развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Испанските органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Испания е поискала авансово плащане, което не е отпуснато от Комисията поради ниското ниво на щети и на очаквания размер на помощта.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети, тъй като те се намират под прага на Испания за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 3 228 675 EUR.

Гърция – земетресения през 2017 г.

На 12 юни 2017 г. земетресение с магнитуд от 6,3 по скалата на Рихтер засегна остров Лесбос в северната част на Егейско море. Последваха множество вторични трусове, които причиниха щети на частни домове, предприятия и на местната инфраструктура.

В заявлението, получено от Комисията на 1 септември 2017 г., гръцките органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 54,4 милиона евро. Тъй като тази сума представлява 2,14% от БВП на региона, засегнат от това бедствие (2 545 милиона евро по данни за 2014 г.), и надвишава прага от 1,5% от регионалния БВП, бедствието се определя като „регионално природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 на Регламента, се оценяват от гръцките органи на 12,7 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „региони в преход“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Гръцките органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Гърция е поискала авансово плащане в размер на 135 912 EUR, което е отпуснато от Комисията на 24 октомври 2017 г. и е изплатено изцяло на 9 ноември 2017 г.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети, тъй като те се намират под прага на Гърция за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 1 359 119 EUR.

Заключение

За предложеното мобилизиране са необходими изменение на бюджета за 2018 г. и проект на коригиращ бюджет (№ 1/2018) с цел увеличаване на бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 97 646 105 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Общата сума, която е на разположение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в началото на 2018 г., възлиза на 421 142 057 EUR и представлява сумата от оставащите разпределени за 2018 г. средства и всички средства от 2017 г., които са останали неизразходвани и са били пренесени към 2018 г.

Сумата, която може да бъде мобилизирана на този етап от 2018 година, възлиза на 277 556 348 EUR. Това съответства на общата сума, която е на разположение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в началото на 2018 г. (421 142 057 EUR), минус задържаната сума от 143 585 709 EUR, за да се спази предвиденото в член 10, параграф 1 от Регламента за МФР задължение за запазване на 25% от годишната разпределена сума за 2018 г. до 1 октомври 2018 г.

Държавите членки следва да използват финансовата помощ по бърз и прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони.

Докладчикът подкрепя държавите членки по отношение на използване на структурните и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони и приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за възстановяването на тези региони.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със засегнатите региони.


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Писмо, изпратено на 7 март 2018 г. от Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

Уважаеми господин Артюи,

Европейската комисия изпрати на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2018)0150), въз основа на заявленията за мобилизиране на средства от Фонда, подадени от Гърция, Испания, Франция и Португалия след поредицата от природни бедствия през периода юни – октомври 2017 г.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като оценява щетите, причинени от бедствията, както следва:

Държави членки

Определяне на бедствието

Общ размер на преките щети

 

(в млн. евро)

Праг за големи бедствия

 

(в млн. евро)

2,5% от преките щети до прага

(EUR)

6% от преките щети над прага

(EUR)

Общ размер на предложената помощ

 

(EUR)

Авансови плащания

 

 

(EUR)

ГЪРЦИЯ

Регионално

(член 2, параграф 3)

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

ФРАНЦИЯ

Регионално

(член 2, параграф 3)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

ПОРТУГАЛИЯ

Голямо

(член 2, параграф 2)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

 

24 383 982

50 673 132

1 494 331

ИСПАНИЯ

Регионално

(член 2, параграф 4)

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

ОБЩО

104 166 951

6 520 846

Като се вземе предвид сумата от 6 520 846 EUR, която вече е изплатена предварително в рамките на настоящото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Комисията предлага освен това проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1 за 2018 г. (COM(2018)0155 final) с цел да покрие горепосоченото предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз чрез увеличаване на бюджетен ред 13 06 01 (Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката) с 97 646 105 EUR бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, както е предложено от Комисията, и подкрепят съответния ПКБ № 1/2018 във вида, в който е предложен от Комисията.

(Заключителна формула и подпис)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност