Procedure : 2018/2029(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0175/2018

Indgivne tekster :

A8-0175/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0217

BETÆNKNING     
PDF 583kWORD 63k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, særlig artikel 10(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0175/2018),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2.   beklager antallet af omkomne i naturkatastrofer i Unionen i 2017; opfordrer medlemsstaterne til at investere i forebyggelse af katastrofer gennem mobilisering af de nødvendige midler og anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at undgå tab af menneskeliv i fremtiden;

3.   støtter de medlemsstater, der anvender de europæiske struktur- og investeringsfonde til genopbygning af de ramte områder; opfordrer Kommissionen til hurtigt at godkende den finansielle omfordeling af partnerskabsaftalerne, som medlemsstaterne har anmodet om;

4.   opfordrer medlemsstaterne til at anvende de finansielle bidrag fra Solidaritetsfonden på en gennemsigtig måde, der garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner;

5.  glæder sig over Kommissionens forslag til en ny EU-civilbeskyttelsesmekanisme, som et middel til at forebygge og reagere i tilfælde af naturkatastrofer; mener, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen er et konkret tegn på solidaritet i Unionen i lighed med Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF); minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt fortsat at give regionerne i den yderste periferi særlige EUSF-adgangsbetingelser for at hjælpe dem med at håndtere deres høje grad af sårbarhed over for naturkatastrofer; efterlyser i situationer, hvor det er vanskeligt at indsamle oplysninger, og hvor det er begrundet i omfanget af naturkatastrofen, en mere fleksibel frist for at indgive en anmodning om mobiliseringen og anvendelsen af EUSF-fondsmidler;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 1. september 2017 indsendte Grækenland en ansøgning om anvendelse af fonden efter et jordskælv, der ramte øen Lesbos i den nordægæiske region den 12. juni 2017.

(4)  Den 22. december 2017 indsendte Spanien en ansøgning om anvendelse af fonden efter naturbrande i regionen Galicien i det nordvestlige Spanien i perioden 10.-17. oktober 2017.

(5)  Den 27. november 2017 indsendte Frankrig en ansøgning om anvendelse af fonden efter orkanen Irma, som passerede hen over øen Saint Martin den 5. og 6. september 2017, og orkanen Maria, som ramte Guadeloupe den 18. og 19. september 2017.

(6)  Den 17. juli 2017 indsendte Portugal sin første ansøgning om et bidrag fra EUSF efter alvorlige brande, som brød ud den 17. juni 2017. Efter yderligere brande, som ramte Portugal i perioden juni-oktober 2017, indsendte Portugal imidlertid den 13. oktober 2017 og igen den 14. december 2017 ajourførte oplysninger til sin ansøgning, herunder et revideret skøn over det samlede skadeomfang som følge af de brande, der havde været mellem juni og oktober 2017.

(7)  Ansøgningerne fra Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(8)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Grækenland, Frankrig, Portugal og Spanien.

(9)  For at minimere den tid, det tager at anvende fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2018 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 1 359 119 EUR til rådighed for Grækenland, et beløb på 3 228 675 EUR til rådighed for Spanien, et beløb på 48 906 025 EUR til rådighed for Frankrig og et beløb på 50 673 132 EUR til rådighed for Portugal i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)***.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til at yde finansiel bistand i forbindelse med skovbrande i Portugal og Spanien, orkaner i Frankrig og jordskælv i Grækenland.

De naturkatastrofer, der indtraf i 2017 i EU, medførte tab af menneskeliv og store ødelæggelser i de berørte regioner, hvor de fleste af dem betragtes som "mindre udviklede regioner". Anvendelsen af EU's Solidaritetsfond er et tegn på solidaritet i Unionen med lande og europæere, der har lidt under de tragiske begivenheder.

Portugal – skovbrande i 2017

Mellem juni og oktober 2017 blev først og fremmest Portugals centrale og nordlige regioner i flere omgange ramt af store skovbrande, der var udløst af høje temperaturer, stærke vinde og ekstrem lav luftfugtighed. Disse brande havde en ødelæggende virkning, hvilket førte til ødelæggelse af vigtige offentlige infrastrukturer, offentlige bygninger, private hjem, virksomheder og ødelagde landbrugs- og skovområder og forårsagede tab af mere end 100 menneskeliv.

De portugisiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 17. juli 2017, og som blev suppleret den 14. december 2017, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 1 458,0 mio. EUR. Da dette udgør 0,832 % af Portugals BNI og dermed overstiger tærskelværdien for større katastrofer for anvendelse af Solidaritetsfonden, som er på 1 051,6 mio. EUR i 2017 (dvs. 0,6 % af Portugals BNI), kan katastrofen betragtes som "en større naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 2, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til støtteberettigede påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de portugisiske myndigheder blevet anslået til 211,0 mio. EUR.

De berørte regioner hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De portugisiske myndigheder tilkendegav over for Kommissionen, at de agtede at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Portugal anmodede om udbetaling af et forskud, som blev tildelt af Kommissionen den 9. november 2017, og som beløb sig til 1 494 331 EUR og blev udbetalt fuldt ud den 29. november 2017.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % for de samlede direkte skader op til tærskelværdien for "større katastrofer" i Portugal og 6 % for den andel af den samlede direkte skade, der ligger over denne tærskelværdi. Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 50 673 132 EUR.

Frankrig – orkaner i 2017

Den 5 og 19. september 2017 passerede to kategori 5-orkaner med betegnelsen Irma og Maria af hidtil uset styrke Caribien og forårsagede omfattende skader på Saint Martin/Sint Maarten, Guadeloupe og dele af Martinique.

De franske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 27. november 2017, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 1 956,2 mio. EUR. Da dette udgør 21,9 % af regionens BNP (8 928 mio. EUR baseret på tal fra 2014) og overstiger langt den tærskelværdi på 1 % for regioner i den yderste periferi, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til støtteberettigede påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de franske myndigheder blevet anslået til 191,4 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De franske myndigheder tilkendegav over for Kommissionen, at de agtede at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Frankrig anmodede om udbetaling af et forskud, som blev tildelt af Kommissionen den 12. december 2017, og som beløb sig til 4 890 603 EUR og blev udbetalt i to rater i december 2017 (2 369 757 EUR) og januar 2018 (2 520 846 EUR).

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader op til Frankrigs tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 48 906 025 EUR.

Spanien – skovbrande i 2017

Mellem den 10. og den 17. oktober 2017 udbrød der omfattende naturbrande i regionen Galicien i det nordvestlige Spanien. Brandene blev udløst af de samme meteorologiske forhold som i Portugal og forårsagede betydelig ødelæggelse af vigtige offentlige infrastrukturer, private hjem, virksomheder og skovarealer samt tab af menneskeliv.

De spanske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 22. december 2017, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 129,1 mio. EUR. Da Spanien blev ramt af de samme meteorologiske forhold, som forårsagede den store naturkatastrofe i Portugal, finder den såkaldte "nabolandsbestemmelse" i forordningens artikel 2, stk. 4, anvendelse, hvorved et støtteberettiget land, som er ramt af den samme katastrofe, der betegnes som en større katastrofe i et støtteberettiget naboland, også kan få støtte fra EUSF.

Omkostningerne til støtteberettigede påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de spanske myndigheder blevet anslået til 18,7 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De spanske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammet til genopretningstiltag.

Spanien anmodede om udbetaling af et forskud, som ikke blev tildelt af Kommissionen, i betragtning af skadernes lave niveau og de forventede bistandsbeløb.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader, da den ligger under Spaniens tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 3 228 675 EUR.

Grækenland — jordskælv i 2017

Den 12. juni 2017 ramte et jordskælv målt til 6,3 på Richterskalaen øen Lesbos i den nordægæiske region. Der fulgte en række efterskælv, som var årsag til skader på private hjem, virksomheder og den lokale infrastruktur.

De græske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 1. september 2017, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 54,4 mio. EUR. Da dette udgør 2,14 % af BNP for den region, der er ramt af denne katastrofe (2 545 mio. EUR baseret på tal fra 2014) og overstiger tærskelværdien på 1,5 % af det regionale BNP, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til støtteberettigede påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de græske myndigheder blevet anslået til 12,7 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "overgangsregioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De græske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammet til genopretningstiltag.

Grækenland anmodede om udbetaling af et forskud, som blev tildelt af Kommissionen den 24. oktober 2017, og som beløb sig til 135 912 EUR og blev udbetalt fuldt ud den 9. november 2017.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader, da den ligger under Grækenlands tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 1 359 119 EUR.

Konklusion

Den foreslåede anvendelse kræver en ændring af budgettet for 2018 og et forslag til ændringsbudget (nr. 1/2018), der tilsigter at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 97 646 105 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Det samlede beløb til rådighed til anvendelsen af Solidaritetsfonden var ved begyndelsen af 2018 på 421 142 057 EUR, hvilket svarer til den resterende bevilling for 2018 og den resterende bevilling for 2017, som ikke blev brugt og blev fremført til 2018.

På nuværende tidspunkt af 2018 kan der anvendes 277 556 348 EUR. Det svarer til det samlede beløb, der er til rådighed for anvendelse af EUSF i begyndelsen af 2018 (421 142 057 EUR), minus et tilbageholdt beløb på 143 585 709 EUR til opfyldelse af kravet om tilbageholdelse af 25 % af den årlige bevilling for 2018 indtil den 1. oktober 2018, jf. FFR-forordningens artikel 10, stk. 1.

Medlemsstaterne bør anvende den finansielle bistand hurtigt og på en gennemsigtig måde, der garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner.

Ordføreren støtter de medlemsstater, der anvender struktur- og investeringsfondene til genopbygning af de ramte områder, og opfordrer Kommissionen til at støtte og hurtigt godkende omfordelingen af de partnerskabsaftaler, som medlemsstaterne har anmodet om, til genopbygning af disse regioner.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med de berørte regioner.


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Skrivelse af 7. marts 2018 fra Iskra Mihaylova, formand for Regionaludviklingsudvalget, til Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget

Oversættelse

Om:  Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

Kære Jean Arthuis

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2018)0150) på grundlag af ansøgninger om anvendelse af fonden, der blev indgivet af Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal efter en række naturkatastrofer, der fandt sted mellem juni og oktober 2017.

Kommissionen foreslår anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den anslår de skader, som katastrofen har forvoldt, som følger:

Medlemsstater

Katastrofe

Samlet direkte skadeomfang

 

(mio. EUR)

Tærskelværdi — større katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af direkte skadeomfang op til tærskelværdi

(EUR)

6 % af direkte skadeomfang over tærskelværdi

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

 

(EUR)

Udbetalt forskud

 

 

(EUR)

GRÆKENLAND

Regional

(art. 2, stk. 3)

54 365

1 057 800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

FRANKRIG

Regional

(art. 2, stk. 3)

1 956 241

3 378 487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGAL

Større

(art. 2, stk. 2)

1 457 966

1 051 566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

SPANIEN

Regional

(art. 2, stk. 4)

129 147

3 378 487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

I ALT

104 166 951

6 520 846

Med hensyn til det beløb på 6 520 846 EUR, der allerede var betalt for disse EUSF-sager som forskud, foreslår Kommissionen desuden et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1 for 2018 (COM(2018)0155) for at dække den ovennævnte foreslåede anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond ved at forhøje budgetartikel 13 06 01 (Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien) med 97 646 105 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne anvendelse af EU's Solidaritetsfond med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen og støtter det tilsvarende FÆB nr. 1/2018 som foreslået af Kommissionen.

(Høflighedsformel og underskrift)


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik