Διαδικασία : 2018/2029(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0217

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 747kWORD 65k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: José Manuel Fernandes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0175/2018),

1.  χαιρετίζει την απόφαση, ως ένδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και προς τις περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.   λυπάται για το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2017· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν επενδύσεις για την πρόληψη των καταστροφών με τη κινητοποίηση των αναγκαίων μέσων και τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές στο μέλλον·

3.   στηρίζει όσα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των κονδυλίων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τον τρόπο που ζήτησαν τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Αλληλεγγύης με τρόπο διαφανή, που να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή σε όλες τις πληγείσες περιφέρειες·

5.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ως μέσο πρόληψης και δράσης σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών· εκτιμά πως ο ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας εκφράζει χειροπιαστά την αλληλεγγύη μέσα στην Ένωση, σε συμφωνία με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία του να διατηρηθούν ειδικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο ΤΑΕΕ, ώστε αυτές να μπορούν να αντεπεξέρχονται στον υψηλό βαθμό έκθεσής τους σε φυσικές καταστροφές· ζητεί επίσης, στις περιπτώσεις όπου η συλλογή στοιχείων είναι δυσχερής και ανάλογα με την ένταση του κλιματικού φαινομένου, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κινητοποίησης και χρήσης των πόρων του ΤΑΕΕ·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2)  Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τον σεισμό που έπληξε τη νήσο Λέσβο στο βόρειο Αιγαίο στις 12 Ιουνίου 2017.

(4)  Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, στην περιφέρεια της Γαλικίας, στο διάστημα από 10 έως 17 Οκτωβρίου 2017.

(5)  Στις 27 Νοεμβρίου 2017, η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τον τυφώνα Irma που έπληξε τη νήσο του Αγίου Μαρτίνου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2017 και τον τυφώνα Maria που έπληξε τη Γουαδελούπη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2017.

(6)  Στις 17 Ιουλίου 2017, η Πορτογαλία υπέβαλε στο Ταμείο την αρχική της αίτηση συνδρομής, μετά τις σοβαρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 17 Ιουνίου 2017. Όμως, μετά τις νέες πυρκαγιές που την έπληξαν στο διάστημα από Ιούνιο έως Οκτώβριο 2017, η Πορτογαλία υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 2017 και ξανά στις 14 Δεκεμβρίου 2017 επικαιροποιημένες εκδοχές της αίτησής της, μαζί με μια αναθεωρημένη εκτίμηση του συνολικού ποσού των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2017.

(7)  Οι αιτήσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(8)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

(9)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 1 359 119 EUR στην Ελλάδα, 3 228 675 EUR στην Ισπανία, 48 906 025 EUR στη Γαλλία και 50 673 132 EUR στην Πορτογαλία, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από … [η ημερομηνία της έκδοσής της](4)***.

Βρυξέλλες

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

(1)

   ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

** Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στην Πορτογαλία και την Ισπανία λόγω των δασικών πυρκαγιών, στη Γαλλία λόγω των τυφώνων και στην Ελλάδα λόγω των σεισμών.

Οι φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2017 στην ΕΕ προκάλεσαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλες καταστροφές στις πληγείσες περιφέρειες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι χαρακτηρισμένες ως «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες». Η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ είναι ένδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης προς τις χώρες και τους Ευρωπαίους που επλήγησαν από όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά.

Πορτογαλία – Δασικές πυρκαγιές του 2017

Μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2017, οι κεντρικές και βόρειες κυρίως περιοχές της Πορτογαλίας γνώρισαν πολλά κύματα από μεγάλες δασικές πυρκαγιές που προκλήθηκαν από υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και εξαιρετικά χαμηλή υγρασία. Οι πυρκαγιές αυτές είχαν ολέθριες επιπτώσεις, με την καταστροφή βασικών δημόσιων υποδομών, δημόσιων κτιρίων, ιδιωτικών κατοικιών, επιχειρήσεων, γεωργικών και δασικών εκτάσεων, και πάνω από100 νεκρούς.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 17 Ιουλίου 2017 και η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017, οι πορτογαλικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 1 458,0 εκατομμύρια EUR. Καθώς αυτό αντιπροσωπεύει το 0,832 % του ΑΕΕ της Πορτογαλίας και επομένως υπερβαίνει το ελάχιστο όριο κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για μείζονες καταστροφές, που ήταν 1 051,6 εκατομμύρια EUR για το 2017 (ήτοι 0,6 % του πορτογαλικού ΑΕΕ), η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως «μείζων φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις πορτογαλικές αρχές σε 211,0 εκατομμύρια EUR.

Οι πληγείσες περιοχές εμπίπτουν στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι πορτογαλικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Πορτογαλία ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 1 494 331 EUR, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 9 Νοεμβρίου 2017 και κατέβαλε πλήρως στις 29 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας μέχρι το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Πορτογαλία, και 6 % για το μέρος της συνολικής άμεσης ζημίας που είναι πάνω από το όριο αυτό. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 50 673 132 EUR.

Γαλλία – Τυφώνες του 2017

Στις 5 και 19 Σεπτεμβρίου 2017, δυο τυφώνες κατηγορίας 5 με τα ονόματα Irma και Maria, πρωτοφανούς ισχύος, διέσχισαν την Καραϊβική και προκάλεσαν σημαντικές ζημίες στη Νήσο Αγίου Μαρτίνου, στη Γουαδελούπη και σε τμήματα της Μαρτινίκας.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 27 Νοεμβρίου 2017, οι γαλλικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 1 956,2 εκατομμύρια EUR. Καθώς αυτό αντιπροσωπεύει το 21,9 % του ΑΕΠ της περιφέρειας (ήτοι 8 928 εκατομμύρια EUR βάσει στοιχείων του 2014) και υπερβαίνει κατά πολύ το ισχύον για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ελάχιστο όριο του 1 %, η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως «μείζων φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις γαλλικές αρχές σε 191,4 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι γαλλικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Γαλλία ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 4 890 603 EUR, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 και κατέβαλε σε δύο δόσεις, τον Δεκέμβριο 2017 (2 369 757 EUR) και τον Ιανουάριο 2018 (2 520 846 EUR).

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Γαλλία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 48 906 025 EUR.

Ισπανία – Δασικές πυρκαγιές του 2017

Στο διάστημα από 10 έως 17 Οκτωβρίου 2017, μεγάλες πυρκαγιές σημειώθηκαν στη βορειοδυτική Ισπανία, στην περιφέρεια της Γαλικίας. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με της Πορτογαλίας και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε βασικές δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις και δασικές εκτάσεις, καθώς και το θάνατο ανθρώπων.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 22 Δεκεμβρίου 2017, οι ισπανικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 129,1 εκατομμύρια EUR. Καθώς η Ισπανία επλήγη από τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με εκείνες που προκάλεσαν τη μείζονα καταστροφή στην Πορτογαλία, έχει εφαρμογή η λεγόμενη «ρήτρα της γειτονικής χώρας» που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού ΤΑΕΕ, βάσει της οποίας μια επιλέξιμη χώρα που επλήγη από την ίδια καταστροφή που σε μια γειτονική επιλέξιμη χώρα χαρακτηρίζεται ως μείζων, μπορεί επίσης να λάβει βοήθεια από το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις ισπανικές αρχές σε 18,7 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Ισπανία ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής, την οποία η Επιτροπή δεν ενέκρινε, λόγω του χαμηλού επιπέδου των ζημιών και του προβλεπόμενου ποσού της βοήθειας.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την Ισπανία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 3 228 675 EUR.

Ελλάδα – Σεισμοί του 2017

Στις 12 Ιουνίου 2017, ένας σεισμός μεγέθους 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί της Λέσβου στο βόρειο Αιγαίο. Ακολούθησε ένα πλήθος μετασεισμών, που προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις και τοπικές υποδομές.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2017, οι ελληνικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 54,4 εκατομμύρια EUR. Καθώς αυτό αντιπροσωπεύει το 2,14 % του ΑΕΠ της περιφέρειας που επλήγη από την καταστροφή (2 545 εκατομμύρια EUR βάσει στοιχείων του 2014) και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 1,5 % του ΑΕΠ της περιφέρειας, η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως «περιφερειακή φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις ελληνικές αρχές σε 12,7 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «περιφερειών μετάβασης» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Ελλάδα ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 135 912 EUR, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Οκτωβρίου 2017 και κατέβαλε πλήρως στις 9 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την Ελλάδα. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 1 359 119 EUR.

Συμπέρασμα

Η προτεινόμενη κινητοποίηση απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2018 και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (αριθ. 1/2018), με στόχο την αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού 13 06 01 «παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 97 646 105 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 ανερχόταν σε 421 142 057 EUR που είναι το άθροισμα του υπολοίπου του 2018 και του υπολοίπου του 2017 που παρέμεινε αδιάθετο και μεταφέρθηκε στο 2018.

Το ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους 2018 ανέρχεται σε 277 556 348 EUR. Τούτο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 (421 142 057 EUR), μείον το κρατηθέν ποσό των 143 585 709 EUR για την τήρηση της υποχρέωσης δέσμευσης του 25 % των ετήσιων πιστώσεων του 2018 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΔΠ.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή χωρίς καθυστέρηση και με διαφάνεια, διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή της στις πληγείσες περιφέρειες.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για να ανασυγκροτήσουν τις πληγείσες περιφέρειες, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης έτσι όπως τη ζήτησαν τα κράτη μέλη για την ανασυγκρότηση αυτών των περιφερειών.

Ο εισηγητής συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης απόφασης της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πληγείσες περιφέρειες.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 7 Μαρτίου 2018 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0150), βάσει των αιτήσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που έχουν υποβληθεί από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία ύστερα από σειρά από φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2017.

Η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εκτιμώντας τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις καταστροφές ως εξής:

Κράτη μέλη

Χαρακτηρισμός καταστροφής

Σύνολο άμεσων ζημιών

 

(σε εκατομμύρια EUR)

Κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές

 

(σε εκατομμύρια EUR)

2,5 % των άμεσων ζημιών μέχρι το κατώτατο όριο

(σε EUR)

6 % των άμεσων ζημιών πάνω από το κατώτατο όριο

(σε EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

 

(σε EUR)

Καταβληθείσες προκαταβολές

 

 

(σε EUR)

ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή

(Άρθρο 2 παράγραφος 3)

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

ΓΑΛΛΙΑ

Περιφερειακή

(Άρθρο 2 παράγραφος 3)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μείζων

(Άρθρο 2 παράγραφος 2)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

ΙΣΠΑΝΙΑ

Περιφερειακή

(Άρθρο 2 παράγραφος 4)

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

104 166 951

6 520 846

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των 6 520 846 EUR που είχε ήδη καταβληθεί για αυτές τις περιπτώσεις ΤΑΕΕ ως προκαταβολή, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 1 για το έτος 2018 (COM(2018)0155 final) για να καλυφθεί η ως άνω προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αύξηση του κονδυλίου 13 06 01 του προϋπολογισμού (Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία) κατά 97 646 105 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προτείνεται από την Επιτροπή και υποστηρίζει το αντίστοιχο ΣΔΠ αριθ. 1/2018 όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου