Menettely : 2018/2029(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0175/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0175/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0217

MIETINTÖ     
PDF 490kWORD 64k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: José Manuel Fernandes

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0175/2018),

1.  pitää päätöstä myönteisenä ja merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.   pitää valitettavana, että niin moni menetti luonnonkatastrofeissa henkensä unionissa vuonna 2017; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan katastrofien ehkäisemiseen ottamalla käyttöön siihen tarvittavat varat ja hyödyntämällä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, jotta vältetään ihmishenkien menetykset tulevaisuudessa;

3.   antaa tukensa jäsenvaltioille, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti;

4.   kehottaa jäsenvaltioita käyttämään solidaarisuusrahastosta myönnetyn rahoitusosuuden avoimesti ja takaamaan varojen oikeudenmukaisen jakautumisen kärsimään joutuneilla alueilla;

5.  on tyytyväinen komission ehdotukseen uudeksi unionin pelastuspalvelumekanismiksi, jolla on tarkoitus ehkäistä luonnonkatastrofeja ja toteuttaa toimia niiden tapahduttua; pitää unionin pelastuspalvelumekanismia Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) kaltaisena unionin solidaarisuuden ilmentymänä; muistuttaa tässä yhteydessä siitä, kuinka tärkeää on säilyttää syrjäisimpiin alueisiin sovellettavat EUSR:n varojen saantia koskevat erityisedellytykset, jotta ne voivat selviytyä luonnonkatastrofeista, jotka ovat erittäin yleisiä näillä alueilla; kehottaa lisäksi lisäämään joustavuutta EUSR:n varojen käyttöönottoa koskevien pyyntöjen määräajoissa ja varojen käytössä tilanteissa, joissa tietojenkeruu on hankalaa ja joissa se on perusteltua luonnonkatastrofin laajuuden vuoksi;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Rahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklan mukaisesti.

(3)  Kreikka esitti 1 päivänä syyskuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2017 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, joka koetteli Pohjois-Egean saariin kuuluvaa Lesbosta.

(4)  Espanja esitti 22 päivänä joulukuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamisesta Espanjan luoteisosassa Galician alueella 10 päivänä ja 17 päivänä lokakuuta 2017 välisenä aikana tapahtuneiden metsäpalojen vuoksi.

(5)  Ranska esitti 27 päivänä marraskuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamisesta Irma-hirmumyrskyn jälkeen, joka ylitti Saint-Martinin saaren 5 ja 6 päivänä syyskuuta 2017, sekä Maria-hirmumyrskyn jälkeen, joka iski Guadeloupelle 18 ja 19 päivänä syyskuuta 2017.

(6)  Portugali esitti 17 päivänä heinäkuuta 2017 ensimmäisen hakemuksensa rahaston varojen käyttöönottamisesta useiden tulipalojen jälkeen, jotka syttyivät 17 päivänä kesäkuuta 2017. Kesä- ja lokakuun 2017 välisenä aikana tapahtuneiden tulipalojen seurauksena Portugali kuitenkin päivitti hakemustaan 13 päivänä lokakuuta 2017 ja jälleen 14 päivänä joulukuuta 2017 muun muassa liittämällä hakemukseen tarkistetun arvion kesäkuun ja lokakuun 2017 välisenä aikana maata koetelleiden tulipalojen aiheuttamien vahinkojen kokonaismäärästä.

(7)  Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin hakemukset täyttävät asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitusosuuden myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta.

(8)  Sen vuoksi solidaarisuusrahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Kreikalle, Ranskalle, Portugalille ja Espanjalle.

(9)  Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2018 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 1 359 119 euroa Kreikkaa varten, 3 228 675 euroa Espanjaa varten, 48 906 025 euroa Ranskaa varten ja 50 673 132 euroa Portugalia varten maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ... kuuta [sen hyväksymispäivästä].(4)***.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

(1)

  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s.1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua Portugalin ja Espanjan metsäpalojen, Ranskan hirmumyrskyjen sekä Kreikan maanjäristysten johdosta.

Vuoden 2017 aikana EU:ssa tapahtuneet luonnonkatastrofit aiheuttivat ihmishenkien menetyksiä sekä laajaa tuhoa niiden kohteiksi joutuneilla alueilla, joista useimmat on määritetty ”vähemmän kehittyneiksi alueiksi”. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto on merkki unionin solidaarisuudesta näistä traagisista tapahtumista kärsimään joutuneiden maiden ja unionin kansalaisten kanssa.

Portugali – metsäpalot 2017

Kesä-lokakuussa 2017 esiintyi pääasiassa Portugalin keski- ja pohjoisosissa useita korkeiden lämpötilojen, voimakkaiden tuulien ja äärimmäisen vähäisen kosteuden aiheuttamia metsäpalojen aaltoja. Paloilla oli tuhoisa vaikutus, sillä niiden seurauksena menetettiin keskeistä julkista infrastruktuuria, julkisia rakennuksia, yksityisasuntoja, liiketiloja, maatalousmaata ja metsää sekä yli 100 ihmishenkeä.

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 17. heinäkuuta 2017 ja jota täydennettiin 14. joulukuuta 2017, Portugalin viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 1 458 miljoonaa euroa. Koska tämä vastaa 0,832:ta prosenttia Portugalin BKTL:stä ja ylittää siten solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan suurkatastrofin kynnysarvon (0,6 prosenttia Portugalin BKTL:stä eli 1 051,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ”suurena luonnonkatastrofina”.

Portugalin viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 211,0 miljoonaa euroa.

Katastrofialueet kuuluvat Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Portugalin viranomaiset ovat ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Portugali pyysi ennakkomaksua, jota komissio myönsi 9. marraskuuta 2017 kaikkiaan 1 494 331 euroa ja jonka se maksoi kokonaan 29. marraskuuta 2017.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta Portugalin suurkatastrofin kynnysarvoon saakka ja tämän kynnysarvon ylittävään osaan 6 prosentin osuutta välittömien vahinkojen kokonaismäärästä. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 50 673 132 euroa.

Ranska – hirmumyrskyt 2017

Kaksi ennennäkemättömän voimakasta luokan 5 hirmumyrskyä (”Irma” ja ”Maria”) ylitti Karibian alueen 5. ja 19. syyskuuta 2017 ja aiheutti merkittävää vahinkoa Saint-Martinin / Sint Maartenin saarella, Guadeloupen saaristossa ja osissa Martiniquen saarta.

Hakemuksessaan, jonka Ranskan viranomaiset toimittivat komissiolle 27. marraskuuta 2017, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 1 956,2 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 21,9:ää prosenttia alueen BKT:stä (8 928 miljoonaa euroa vuoden 2014 tietojen mukaan) ja ylittää siten selvästi syrjäisimpiä alueita koskevan 1 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Ranskan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 191,4 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Ranskan viranomaiset ovat ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Ranska pyysi ennakkomaksua, jota komissio myönsi 12. joulukuuta 2017 yhteensä 4 890 603 euroa ja jonka se maksoi kahdessa erässä joulukuussa 2017 (2 369 757 euroa) ja tammikuussa 2018 (2 520 846 euroa).

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, joka vastaa Ranskan ”suurkatastrofin” kynnysarvoa. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 48 906 025 euroa.

Espanja – metsäpalot 2017

Luoteis-Espanjassa Galician alueella syttyi laajoja metsäpaloja 10. ja 17. lokakuuta 2017 välisenä aikana. Tulipalot johtuivat samoista meteorologista olosuhteista kuin Portugalissa, ja palot aiheuttivat merkittävää tuhoa elintärkeälle julkiselle infrastruktuurille, yksityisasunnoille, yrityksille ja metsäalueille ja johtivat ihmishenkien menetykseen.

Hakemuksessaan, jonka Espanjan viranomaiset toimittivat komissiolle 22. joulukuuta 2017, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 129,1 miljoonaa euroa. Koska Espanja kärsi samoista meteorologisista olosuhteista, jotka aiheuttivat Portugalin suurkatastrofin, sovelletaan EUSR-asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa säädettyä naapurimaasäännöstä, jonka nojalla solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää tukea myös sellaiselle tukikelpoiselle valtiolle, joka on kärsinyt samasta tukikelpoisessa naapurivaltiossa tapahtuneesta suureksi luonnonkatastrofiksi luokitellusta katastrofista.

Espanjan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 18,7 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”kehittyneempiin alueisiin”. Espanjan viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Espanja pyysi etumaksua, jota komissio ei myöntänyt vahinkojen vähäisyyden ja avustuksen ennakoidun määrän vuoksi.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, koska se on Espanjan ”suurkatastrofin” kynnysarvon alapuolella. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 3 228 675 euroa.

Kreikka – maanjäristykset 2017

Egeanmeren pohjoisosassa sijaitsevalla Lesboksen saarella tapahtui 12. kesäkuuta 2017 maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,3 Richterin asteikolla. Maanjäristystä seuranneet lukuisat jälkijäristykset aiheuttivat vahinkoja kodeille, yrityksille ja paikalliselle infrastruktuurille.

Hakemuksessaan, jonka Kreikan viranomaiset toimittivat komissiolle 1. syyskuuta 2017, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 54,4 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 2,14:ää prosenttia katastrofista kärsineen alueen BKT:stä (2 545 miljoonaa euroa vuoden 2014 tietojen mukaan) ja ylittää alueellista BKT:tä koskevan 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Kreikan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 12,7 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”siirtymäalueisiin”. Kreikan viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Kreikka pyysi ennakkomaksua, jota komissio myönsi 24. lokakuuta 2017 135 912 euroa ja jonka se maksoi kokonaan 9. marraskuuta 2017.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, koska se on Kreikan ”suurkatastrofin” kynnysarvon alapuolella. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 1 359 119 euroa.

Päätelmä

Varojen käyttöönottamiseksi vuoden 2018 talousarviota on muutettava ja on laadittava lisätalousarvio (1/2018), jotta korotetaan budjettikohdassa 13 06 01 (Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään) olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 97 646 105 eurolla.

Solidaarisuusrahastossa vuoden 2018 alussa käytettävissä oleva määrä oli 421 142 057 euroa, ja se koostuu vuoden 2018 määrärahojen jäljellä olevasta osuudesta sekä niistä vuoden 2017 määrärahoista, jotka olivat jääneet käyttämättä ja siirrettiin vuodelle 2018.

Tässä vaiheessa vuotta 2018 käyttöönotettavissa oleva määrä on 277 556 348 euroa. Kyseessä on solidaarisuusrahastosta vuoden 2018 alussa käytettävissä ollut kokonaismäärä (421 142 057 euroa), josta on vähennetty 143 585 709 euron määrä, joka vastaa 25 prosentin osuutta vuoden 2018 vuotuisista määrärahoista. Tämä 25 prosentin osuus on rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidettävä varalla 1. päivään lokakuuta 2018 saakka.

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä avustus pikaisesti ja avoimesti ja taattava varojen oikeudenmukainen jakautuminen kärsimään joutuneilla alueilla.

Esittelijä tukee jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen, ja kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään pikaisesti solidaarisuuden osoituksena kärsimään joutuneille alueille.


LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Iskra Mihaylovan 7. maaliskuuta 2018 päivätty kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Jean Arthuis’lle

Käännös

Asia:  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi

Arvoisa puheenjohtaja

Euroopan komissio on välittänyt Euroopan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2018)0150). Ehdotus perustuu Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin hakemuksiin rahaston varojen käyttöönottamiseksi kesäkuun ja lokakuun 2017 välisenä aikana tapahtuneiden luonnonkatastrofien johdosta.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa arvioiden katastrofeista aiheutuneet vahingot seuraavasti:

Jäsenvaltiot

Katastrofin luokitus

Välittömät kokonais-vahingot

 

(miljoonaa euroa)

Suur-katastrofin kynnysarvo

 

(miljoonaa euroa)

2,5 % välittö-mistä vahingoista kynnys-arvon alle jäävältä osuudelta

(euroa)

6 % välittö-mistä vahingois-ta kynnys-arvon ylittyessä

(euroa)

Ehdotetun avun kokonais-määrä

 

(euroa)

Maksetut ennakot

 

 

(euroa)

KREIKKA

Alueellinen

(2 artiklan 3 kohta)

54 365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

RANSKA

Alueellinen

(2 artiklan 3 kohta)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGALI

Suuri

(2 artiklan 2 kohta)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

ESPANJA

Alueellinen

(2 artiklan 4 kohta)

129 147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

YHTEENSÄ

104 166 951

6 520 846

Koska solidaarisuusrahastosta oli jo maksettu 6 520 846 euroa ennakkoa edellä mainittuja tapauksia varten, komissio ehdottaa, että edellä esitetty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskeva määrä katetaan siten, että lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 1 vuoden 2018 talousarvioon momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” lisätään 97 646 105 euroa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi ja kannattaa komission ehdottamaa esitystä lisätalousarvioksi nro 1/2018.

(Lopputervehdys ja allekirjoitus)


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Andrey Novakov


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö