Pranešimas - A8-0175/2018Pranešimas
A8-0175/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant teikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

17.5.2018 - (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: José Manuel Fernandes

Procedūra : 2018/2029(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0175/2018
Pateikti tekstai :
A8-0175/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant teikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0175/2018),

1.  palankiai vertina šį sprendimą, laikydamas jį Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklu;

2.   apgailestauja dėl to, kad Sąjungoje 2017 m. nuo gaivalinių nelaimių žuvo tam tikras skaičius žmonių; ragina valstybes nares investuoti į nelaimių prevenciją, sutelkiant reikiamas lėšas ir naudojant Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kad ateityje būtų išvengta žmonių aukų;

3.   remia valstybes nares, kurios naudojasi Europos struktūriniais ir investicijų fondais nukentėjusiems regionams atkurti; ragina Komisiją remti partnerystės susitarimų finansinį perskirstymą, kurio šiuo tikslu paprašė valstybės narės, ir kuo greičiau jį patvirtinti;

4.   ragina valstybes nares finansinį įnašą iš Solidarumo fondo naudoti skaidriai, užtikrinant sąžiningą paskirstymą nukentėjusiuose regionuose;

5.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujo ES civilinės saugos mechanizmo, kaip būdą užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms ir į jas reaguoti; laikosi nuomonės, kad ES civilinės saugos mechanizmas yra konkreti Sąjungos solidarumo išraiška, atitinkanti Europos Sąjungos solidarumo fondo tikslus; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu toliau sudaryti atokiausiems regionams specialias prieigos prie Europos Sąjungos solidarumo fondo sąlygas, siekiant padėti jiems tvarkytis esant didelei stichinių nelaimių rizikai; ragina tais atvejais, kai informacijos rinkimas yra sudėtingas ir kai tai pagrįsta dėl gaivalinės nelaimės masto, užtikrinti didesnį lankstumą, susijusį su prašymo dėl lėšų mobilizavimo pateikimo galutiniu terminu ir ESSF lėšų naudojimu;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
  • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[1], ir ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013[3] 10 straipsnyje;

(3)  2017 m. rugsėjo 1 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2017 m. birželio 12 d. Šiaurės Egėjo regione esančią Lesbo salą sukrėtusio žemės drebėjimo;

(4)  2017 m. gruodžio 22 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2017 m. spalio 10–17 d. šiaurės vakarų Ispanijoje esantį Galisijos regioną nusiaubusių miško gaisrų;

(5)  2017 m. lapkričio 27 d. Prancūzija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2017 m. rugsėjo 5 ir 6 d. Sen Marteno saloje praūžusio uragano Irmos ir 2017 m. rugsėjo 18 ir 19 d. Gvadelupą nusiaubusio uragano Marijos;

(6)  2017 m. liepos 17 d. Portugalija pateikė pradinę paraišką dėl įnašo iš Fondo dėl didelių gaisrų, kurie įsiplieskė 2017 m. birželio 17 d. Tačiau 2017 m. birželio–spalio mėn. laikotarpiu Portugalijoje kilo naujų gaisrų, todėl 2017 m. spalio 13 d. ir 2017 m. gruodžio 14 d. Portugalija pateikė su jos paraiška susijusią atnaujintą informaciją, be kita ko, peržiūrėtą žalos, kurią nuo 2017 m. birželio iki spalio mėn. padarė gaisrai, bendros sumos įvertį;

(7)  Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos paraiškos atitinka finansinio įnašo teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(8)  todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant Graikijai, Prancūzijai, Portugalijai ir Ispanijai suteikti finansinį įnašą;

(9)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojamos tokios įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos: Graikijai – 1 359 119 EUR, Ispanijai – 3 228 675 EUR, Prancūzijai – 48 906 025 EUR, Portugalijai – 50 673 132 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną

Jis taikomas nuo … [šio sprendimo priėmimo data].[4]***

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

  • [1]   OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
  • [2]   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [3]   2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė sistema 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.).
  • [4] ** Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti finansinę paramą dėl miškų gaisrų Portugalijoje ir Ispanijoje, uraganų Prancūzijoje ir žemės drebėjimų Graikijoje.

Dėl gaivalinių nelaimių, kurios įvyko 2017 m., ES prarasta daug žmonių gyvybių ir padaryta daug žalos tuose regionuose, kurių dauguma yra mažiau išsivystę regionai. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas yra solidarumo Sąjungoje ženklas per tragiškus įvykius nukentėjusioms šalims ir Europos piliečiams.

Portugalija. Miškų gaisrai 2017 m.

2017 m. birželio mėn. – spalio mėn. nuo didelių gaisrų bangų, kuriuos sukėlė itin aukšta temperatūra, stiprūs vėjai ir itin didelė sausra, daugiausiai nukentėjo Portugalijos centrinis ir šiaurės regionai. Šie gaisrai padarė labai didelę žalą ir sunaikino pagrindinę viešąją infrastruktūrą, viešuosius pastatus, privačius namus, įmones ir žemės ūkio paskirties ir miško žemę, taip pat dėl jų žuvo daugiau kaip 100 žmonių.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. liepos 17 d. ir kuri buvo užbaigta tik 2017 m. gruodžio 14 d., Jungtinės Karalystės valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 1 458,0 mln. EUR. Kadangi ši suma sudaro 0,832 % Portugalijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir viršija didelės nelaimės atveju taikomą ribą Solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti (1 051,6 mln. EUR 2017 m. (t. y. 0,6 % Portugalijos BNP), ši nelaimė laikoma „didele gaivaline nelaime“, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Svarbiausių tinkamų finansuoti gelbėjimo operacijų išlaidas, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, Portugalijos valdžios institucijos įvertino 211,0 mln. EUR.

Nukentėję regionai pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriami mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Portugalijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Portugalija paprašė išankstinio mokėjimo, kurį Komisija paskyrė 2017 m. lapkričio 9 d. Jis sudarė 494 331 EUR ir buvo pilnai išmokėtas 2017 m. lapkričio 29 d.

Komisija, vadovaudamasi ankstesne praktika, siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, kai žala nesiekia Portugalijos didelei nelaimei nustatytos ribos, ir 6 proc. koeficientą bendros tiesioginės žalos, viršijančios šią ribą, daliai. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 50 673 132 EUR.

Prancūzija. 2017 m. uraganai.

2017 m. rugsėjo 5 d. ir 19 d. Karibų regione praūžė precedento neturinčio smarkumo du 5 kategorijos uraganai Irma ir Maria ir padarė didelės žalos Sen Martenui (Sint Martenui), Gvadelupai ir kai kurioms Martinikos dalims.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. lapkričio 27 d., Prancūzijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 1 956,2 milijonais EUR. Kadangi tai yra 21,9 % regiono BVP (t. y. 8 928 milijonai EUR, remiantis 2014 m. duomenimis) ir gerokai viršija atokiems regionams nustatytą 1 proc. BVP ribą, ši nelaimė laikoma „regionine gaivaline nelaime“, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Svarbiausių tinkamų finansuoti gelbėjimo operacijų išlaidas, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, Prancūzijos valdžios institucijos įvertino 191,4 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Prancūzijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Prancūzija paprašė išankstinio mokėjimo, kurį Komisija paskyrė 2017 m. gruodžio 12 d. Jis sudarė 4 890 603 EUR ir buvo išmokėtas dviem dalimis: 2017 m. gruodžio mėn. (2 369 757 EUR) ir 2018 m. sausio mėn. (2 520 846 EUR).

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą iki Prancūzijos didelei nelaimei nustatytos ribos. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 48 906 025 EUR.

Ispanija. Miškų gaisrai 2017 m.

2017 m. spalio 10–17 d. šiaurės vakarų Ispanijoje esančiame Galisijos regione įsiplieskė milžiniški miško gaisrai. Gaisrus sukėlė tos pačios meteorologinės sąlygos kaip ir Portugalijoje ir jie padarė daug žalos pagrindinei viešajai infrastruktūrai, privatiems būstams, įmonėms ir miško žemei, tai pat žuvo žmonių.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. gruodžio 22 d., Ispanijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 129,1 mln. EUR. Kadangi Ispanija nukentėjo nuo tų pačių meteorologinių sąlygų, kurios sukėlė didelę nelaimę Portugalijoje, taikoma reglamento 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta kaimyninės šalies nuostata, pagal kurią reikalavimus atitinkanti valstybė, kurią ištiko ta pati didelė nelaimė, ištikusi kaimyninę reikalavimus atitinkančią valstybę, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo.

Svarbiausių tinkamų finansuoti gelbėjimo operacijų išlaidas, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, Ispanijos valdžios institucijos įvertino 18,7 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas labiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Ispanijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Ispanija paprašė išankstinio mokėjimo, kurio Komisija neskyrė, atsižvelgdama į nedidelį žalos lygį ir į numatomą pagalbos sumą.

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, nes žala yra mažesnė už Ispanijos didelei nelaimei nustatytą ribą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 3 228 675 EUR.

Graikija. 2017 m. žemės drebėjimas

2017 m. birželio 12 d. žemės drebėjimas (6,3 balo pagal Richterio skalę) padarė žalą Lesbo salai Šiaurės Egėjo jūroje. Patirta daugybė pakartotinių požeminių smūgių. Jie padarė žalą privatiems namams, įmonėms ir vietos infrastruktūrai.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. rugsėjo 1 d., Graikijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 54,4 mln. EUR. Kadangi tai yra 2,14 % šios nelaimės paveikto regiono BVP (t. y. 2 545 milijonai EUR, remiantis 2014 m. duomenimis) ir viršija regionams nustatytą 1,5 proc. BVP ribą, ši nelaimė laikoma „regionine gaivaline nelaime“, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Svarbiausių tinkamų finansuoti gelbėjimo operacijų išlaidas, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, Graikijos valdžios institucijos įvertino 12,7 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas labiau pereinamojo laikotarpio regionų kategorijai. Graikijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirstyti finansavimą pagal ESI fondo programą ir skirti lėšas atstatymo priemonėms.

Graikija paprašė išankstinio mokėjimo, kurį Komisija paskyrė 2017 m. spalio 24 d. Jis sudarė 135 912 EUR ir buvo pilnai išmokėtas 2017 m. lapkričio 9 d.

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, nes žala yra mažesnė už Graikijos didelei nelaimei nustatytą ribą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 1 359 119 EUR.

Baigiamosios pastabos

Siekiant, kaip siūloma, panaudoti šias lėšas, reikia atlikti 2017 m. biudžeto pakeitimą ir parengti taisomojo biudžeto (Nr. 1 / 2018) projektą tam, kad 97 646 105 EUR suma būtų padidintos biudžeto eilutės 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų lėšos.

Bendra mobilizuotina Europos Sąjungos solidarumo lėšų suma 2018 m. pradžioje buvo 421 142 057 612 EUR, t. y. 2018 m. asignavimai ir visi nepanaudoti likę ir į 2018 m. perkelti 2017 m. asignavimai.

Suma, kuri gali būti mobilizuota šiuo 2018 m. etapu, yra 277 556 348 EUR. Ji atitinka bendrą mobilizuotiną Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų sumą 2018 m. pradžioje (421 142 057 EUR), atėmus 143 585 709 EUR dydžio sumą, paliktą siekiant laikytis įpareigojimo iki 2018 m. spalio 1 d. atidėti 25 % 2018 m. metinių asignavimų, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalyje.

Valstybės narės finansinį įnašą iš Solidarumo fondo turėtų išnaudoti greitai ir skaidriai, užtikrindamos sąžiningą pasiskirstymą paveiktuose regionuose.

Pranešėjas pritaria tam, kad valstybės narės naudotų struktūrinius ir investicijų fondus nukentėjusiems regionams atstatyti, ir ragina Komisiją remti ir skubiai patvirtinti partnerystės susitarimų perskirstymą, kurio prašė valstybės narės šiems regionams atkurti.

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiais regionais.

REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komiteto pirmininkės Iskros Mihaylovos 2018 m. kovo 7 d. laiškas, adresuotas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Vertimas

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

Gerb. J. Arthuis,

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2018) 0150), remdamasi Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos pateiktomis paraiškomis dėl fondo lėšų mobilizavimo po kelių gaivalinių nelaimių, kurios įvyko 2017 m. birželio mėn. – spalio mėn.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas dėl minėtų nelaimių patirtus nuostolius įvertinant taip:

Valstybės narės

Nelaimės kvalifikavimas

Bendra tiesioginė žala

 

(mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

 

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginės žalos, nesiekiančios ribos

(EUR)

6 % tiesioginės žalos, viršijančios ribą

(EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

 

(EUR)

Išmokėti avansai

 

 

(EUR)

GRAIKIJA

Regioninė

(2 str. 3 dalis)

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

PRANCŪZIJA

Regioninė

(2 str. 3 dalis)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGALIJA

Didelė

(2 str. 2 dalis)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

ISPANIJA

Regioninė

(2 str. 4 dalis)

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

IŠ VISO

104 166 951

6 520 846

Turėdama mintyje 6 520 846 EUR sumą, kuri jau išmokėta atsižvelgiant į šiuos su Europos Sąjungos solidarumo fondu susijusius atvejus kaip avansas, Komisija toliau siūlo 2018 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektą (COM(2018) 0155 final), kad būtų galima padengti pirmiau minėto siūlomo Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą, padidinant įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, skiriamus pagal biudžeto 13 06 01 straipsnį (Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika), 97 646 105 EUR suma.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija, taip pat pritaria Komisijos siūlomam atitinkamam taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektui.

(Baigiamoji formuluotė ir parašas)

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Andrey Novakov

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika