Procedūra : 2018/2029(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0175/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0175/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0217

ZIŅOJUMS     
PDF 741kWORD 61k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: José Manuel Fernandes

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0175/2018),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

2.   pauž nožēlu par Savienībā 2017. gadā dabas katastrofās bojā gājušo skaitu; aicina dalībvalstis ieguldīt katastrofu novēršanā, mobilizējot vajadzīgos līdzekļus un izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, lai turpmāk novērstu to, ka tiek zaudētas cilvēku dzīvības;

3.   atbalsta to, ka dalībvalstis izmanto Eiropas strukturālos un investīciju fondus katastrofu skarto reģionu atjaunošanai; aicina Komisiju atbalstīt un steidzami apstiprināt partnerattiecību nolīgumu finansiālu pārdali, kā to šajā nolūkā pieprasījušas dalībvalstis;

4.   aicina dalībvalstis Solidaritātes fonda finansiālo ieguldījumu izmantot pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos;

5.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par jaunu ES civilās aizsardzības mehānismu, jo tas ir veids, kā novērst dabas katastrofu situācijas un reaģēt, ja tādas radušās; uzskata, ka ES civilās aizsardzības mehānisms īsteno Savienības solidaritātes principu atbilstīgi Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (ESSF); šajā sakarībā atgādina, cik svarīgi ir arī turpmāk tālākajiem reģioniem nodrošināt īpašus nosacījumus piekļuvei ESSF, lai palīdzētu tiem risināt problēmas, kas saistītas ar augsto dabas katastrofu risku, kuram tie pakļauti; prasa arī lielāku elastīgumu attiecībā uz termiņu, līdz kuram ir jāiesniedz pieteikums ESSF līdzekļu izmantošanai, gadījumos, kad informācijas vākšana ir sarežģīta un ja to pamato dabas katastrofas apmērs;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk — “Fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)  Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz EUR 500 000 000 gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantā.

(3)  Grieķija 2017. gada 1. septembrī iesniedza pieteikumu par Fonda izmantošanu pēc zemestrīces, kas 2017. gada 12. jūnijā skāra Lesbas salu Egejas jūras ziemeļu daļā.

(4)  Spānija 2017. gada 22. decembrī iesniedza pieteikumu par Fonda izmantošanu pēc meža ugunsgrēkiem, kas laikā no 2017. gada 10. oktobra līdz 2017. gada 17. oktobrim skāra Galisijas reģionu Spānijas ziemeļrietumos.

(5)  Francija 2017. gada 27. novembrī iesniedza pieteikumu par Fonda izmantošanu pēc viesuļvētras Irma, kas 2017. gada 5. un 6. septembrī šķērsoja Senmartēnas salu, un pēc viesuļvētras Marija, kura 2017. gada 18. un 19. septembrī skāra Gvadelupu.

(6)  Portugāle 2017. gada 17. jūlijā iesniedza savu sākotnējo pieteikumu Fonda ieguldījuma saņemšanai pēc lieliem ugunsgrēkiem, kas izcēlās 2017. gada 17. jūnijā. Tomēr pēc jauniem ugunsgrēkiem, kas skāra Portugāli laikā no 2017. gada jūnija līdz oktobrim, Portugāle 2017. gada 13. oktobrī un vēlreiz 2017. gada 14. decembrī iesniedza sava pieteikuma atjauninājumus, tostarp pārskatītu aplēsi par to zaudējumu kumulēto summu, kurus ugunsgrēki bija radījuši no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.

(7)  Grieķijas, Spānijas, Francijas un Portugāles pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā pabalsta sniegšanai no Fonda.

(8)  Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu pabalstu Grieķijai, Francijai, Portugālei un Spānijai.

(9)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai sniegtu Grieķijai summu EUR 1 359 119 apmērā, Spānijai — EUR 3 228 675, Francijai — EUR 48 906 025 un Portugālei — EUR 50 673 132 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no … [tā pieņemšanas datums](4)**.

..,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

(1)

  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

** Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), lai piešķirtu finansiālu palīdzību saistībā ar meža ugunsgrēkiem Portugālē un Spānijā, viesuļvētru Francijā un zemestrīcēm Grieķijā.

Dabas katastrofas ES notika 2017. gadā, un tajās gāja bojā cilvēki un tika radīti lieli postījumi to skartajos reģionos, daudzi no kuriem ietilpst mazāk attīstīto reģionu kategorijā. ES Solidaritātes fonda izmantošana apliecina Savienības solidaritāti ar valstīm un Eiropas iedzīvotājiem, kas cietuši traģiskajos notikumos.

Portugāle: meža ugunsgrēki 2017. gadā

Laikā no 2017. gada jūnijam līdz 2017. gada oktobrim galvenokārt Portugāles centrālajā un ziemeļu daļā notika vairāki lieli meža ugunsgrēki, kurus izraisīja augsta temperatūra, spēcīgi vēji un ārkārtīgi zems mitruma līmenis. Šo ugunsgrēku sekas bija postošas, nodarot postījumus svarīgai publiskajai infrastruktūrai, privātiem mājokļiem un uzņēmumiem un iznīcinot lauksaimniecības un meža zemi, kā arī laupot dzīvības vairāk nekā 100 cilvēkiem.

Portugāles iestādes savā pieteikumā, kuru Komisija saņēma 2017. gada 17. jūlijā un kura iesniegšana tika pabeigta 2017. gada 14. decembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 1 458,0 miljoniem. Tā kā šī summa ir 0,832 % no Portugāles NKI un tādējādi pārsniedz lielas katastrofas robežvērtību Solidaritātes fonda izmantošanai, kas 2017. gadā ir EUR 1 051,6 miljoni (proti, 0,6 % no Portugāles NKI) katastrofa kvalificējama kā „liela dabas katastrofa” atbilstoši ESSF regulas 2. panta 2. punktam.

Portugāles iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 211 miljoni.

Katastrofas skartie reģioni saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir mazāk attīstīto reģionu kategorijā. Portugāles iestādes ir ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai tos izmantotu atjaunošanas darbiem.

Portugāle lūdza avansa maksājumu, kuru Komisija 2017. gada 9. novembrī piešķīra EUR 1 494 331 apmērā un pilnībā izmaksāja 2017. gada 29. novembrī.

Saskaņā ar iepriekšējo praksi Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem līdz Portugāles “lielas katastrofas” slieksnim un 6 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem summai, kas pārsniedz šo slieksni. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 50 673 132.

Francija: 2017. gada viesuļvētras

2017. gada 5. un 19. septembrī Karību jūras reģionu skāra divas nepieredzēti spēcīgas 5. kategorijas viesuļvētras Irma un Marija, kuras radīja būtiskus zaudējumus Senmartēnā/Sentmartēnā, Gvadelupā un dažās Martinikas daļās.

Francijas iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2017. gada 27. novembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummu EUR 1 956,2 miljonu apmērā. Tā kā minētā summa ir 21,9 % no reģiona IKP (proti, EUR 8 928 miljoni, pamatojoties uz 2014. gada datiem) un ievērojami pārsniedz piemērojamo 1 % slieksni attiecībā uz tālākajiem reģioniem, katastrofa kvalificējama kā reģionāla dabas katastrofa ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Francijas iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 191,4 miljoni.

Katastrofas skartie reģioni saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir mazāk attīstīto reģionu kategorijā. Francijas iestādes ir ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai tos izmantotu atjaunošanas darbiem.

Francija pieprasīja avansa maksājumu, ko Komisija piešķīra 2017. gada 12. decembrī, par summu EUR 4 890 603 apmērā, kura tika izmaksāta divos maksājumos 2017. gada decembrī (EUR 2 369 757) un 2018. gada janvārī (EUR 2 520 846).

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, jo tas nepārsniedz Francijas lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 48 906 025.

Spānija: meža ugunsgrēki 2017. gadā

No 2017. gada 10. oktobra līdz 2017. gada 17. oktobrim Galisijas reģionu Spānijas ziemeļrietumos skāra lieli meža ugunsgrēki. Ugunsgrēkus izraisīja tie paši meteoroloģiskie apstākļi, kas skāra Portugāli, un tie radīja ievērojamus postījumus nozīmīgai publiskajai infrastruktūrai, privātajiem mājokļiem, uzņēmumiem un meža zemei, kā arī laupīja cilvēku dzīvības.

Spānijas iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2017. gada 22. decembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 129,1 miljonu. Tā kā Spāniju skāra tie paši meteoroloģiskie apstākļi, kas radīja milzu katastrofu Portugālē, tiek piemērots tā dēvētais kaimiņvalsts nosacījums, kurš paredzēts ESSF regulas 2. panta 4. punktā un saskaņā ar kuru uz pabalstu tiesīgā valsts, kuru skārusi tā pati katastrofa, kura kaimiņos esošā uz pabalstu tiesīgā valstī kvalificējama kā liela dabas katastrofa, arī var saņemt ESSF atbalstu.

Spānijas iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 18,7 miljoni.

Katastrofas skartie reģioni saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir vairāk attīstīto reģionu kategorijā. Spānijas iestādes nav ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Spānija pieprasīja avansa maksājumu, kuru Komisija nepiešķīra, ņemot vērā nelielos zaudējumus un paredzēto atbalsta summu.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, jo tas nepārsniedz Spānijas lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 3 228 675.

Grieķija: 2017. gada zemestrīces

2017. gada 12. jūnijā Lesbas salu Egejas jūras ziemeļu daļā satricināja zemestrīce, kuras stiprums bija 6,3 balles pēc Rihtera skalas. Sekoja vairāki pēcgrūdieni, nodarot kaitējumu privātajiem mājokļiem, uzņēmumiem un vietējai infrastruktūrai.

Grieķijas iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2017. gada 1. septembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 54,4 miljoniem. Tā kā minētā summa ir 2,14 % no šīs katastrofas skartā reģiona IKP (proti, EUR 2 545 miljoni, pamatojoties uz 2014. gada datiem) un pārsniedz piemērojamo reģiona IKP 1,5 % slieksni, katastrofa kvalificējama kā reģionāla dabas katastrofa ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Grieķijas iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 12,7 miljoni.

Katastrofas skartais reģions saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir pārejas reģionu kategorijā. Grieķijas iestādes nav ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Grieķija lūdza avansa maksājumu, kuru Komisija 2017. gada 24. oktobrī piešķīra EUR 135 912 apmērā un pilnībā izmaksāja 2017. gada 9. novembrī.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, jo tas nepārsniedz Grieķijas lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 1 359 119.

Secinājums

Saistībā ar ierosinājumu par šo līdzekļu izmantošanu ir nepieciešams izdarīt grozījumu 2018. gada budžetā un izstrādāt budžeta grozījuma (Nr. 1/2018) projektu, ar kuru gan saistību, gan maksājumu apropriācijās par EUR 97 646 105 tiktu palielināts finansējums 13 06 01. pozīcijā „Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku“.

Kopējā pieejamā summa ESSF izmantošanai 2018. gada sākumā bija EUR 421 142 057, kas ietvēra 2018. gada atlikušo piešķīrumu un visu 2017. gada piešķīrumu, kas palika neizlietots un tika pārnests uz 2018. gadu.

Summa, kuru pašreizējā posmā ir iespējams izmantot 2018. gadā, ir EUR 277 556 348. Tā atbilst ESSF izmantošanai kopējai pieejamai summai 2018. gada sākumā (EUR 421 142 057), atskaitot summu EUR 143 585 709 apmērā, kas ieturēta, lai līdz 2018. gada 1. oktobrim saglabātu rezervē 25 % no gada piešķīruma, kā paredzēts DFS regulas 10. panta 1. punktā.

Dalībvalstīm finansiālais atbalsts būtu jāizlieto ātri un pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos.

Referents atbalsta to, lai dalībvalstis izmantotu strukturālos un investīciju fondus katastrofu skarto reģionu atjaunošanai, un aicina Komisiju atbalstīt un steidzami apstiprināt partnerattiecību nolīgumu finansiālu pārdali, kā dalībvalstis pieprasījušas minēto reģionu atjaunošanai.

Referents iesaka nekavējoties pieņemt šim ziņojumam pievienoto Komisijas lēmuma priekšlikumu, apliecinot solidaritāti ar skartajiem reģioniem.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājas Iskra Mihaylova 2018. gada 7. marta vēstule Budžeta komitejas priekšsēdētājam Jean Arthuis

Tulkojums

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

Godātais Arthuis kungs!

Eiropas Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam savu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2018)0150), pamatojoties uz pieteikumiem par Fonda izmantošanu, kurus Grieķija, Spānija, Francija un Portugāle iesniedza pēc vairākām dabas katastrofām, kuras notika no 2017. gada jūnija līdz 2017. gada oktobrim.

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka attiecīgās katastrofas ir radījušas šādus zaudējumus.

Dalībvalstis

Katastrofu kvalifikācija

Kopējie tiešie zaudējumi

 

(miljonos EUR)

Lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

(miljonos EUR)

2,5 % no tiešiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(EUR)

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības

(EUR)

Ierosinātā atbalsta kopsumma

 

(EUR)

Veiktie avansa maksājumi

 

 

(EUR)

GRIEĶIJA

Reģionāla

(2. panta 3. punkts)

54 365

1 057 800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

FRANCIJA

Reģionāla

(2. panta 3. punkts)

1 956 241

3 378 487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGĀLE

Liela

(2. panta 2. punkts)

1 457 966

1 051 566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

SPĀNIJA

Reģionāla

(2. panta 4. punkts)

129 147

3 378 487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

KOPĀ

104 166 951

6 520 846

Ņemot vērā saistībā ar minētajiem ESSF gadījumiem jau avansā izmaksāto summu EUR 6 520 846 apmērā, Komisija turklāt ierosina 2018. gada budžeta grozījuma Nr. 1 projektu (BGP) (COM(2018)0155 final), lai segtu iepriekšminēto Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ierosināto izmantošanu, palielinot budžeta pantu 13 06 01 (Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku) par EUR 97 646 105 saistību un maksājumu apropriācijās.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija, un viņi atbalsta Komisijas ierosināto attiecīgo BGP Nr. 1/2018.

(Noslēguma frāze un paraksts)


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

16.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika