Procedura : 2018/2029(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2018

Teksty złożone :

A8-0175/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0217

SPRAWOZDANIE     
PDF 741kWORD 64k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: José Manuel Fernandes

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0175/2018),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2.   wyraża ubolewanie z powodu liczby ofiar śmiertelnych spowodowanych klęskami żywiołowymi w Unii w 2017 r.; wzywa państwa członkowskie, aby inwestowały w instrumenty zapobiegania katastrofom przez uruchomienie odpowiednich środków i wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby uniknąć ofiar śmiertelnych w przyszłości;

3.   wspiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów; zwraca się do Komisji, aby poparła i niezwłocznie zatwierdziła realokację środków finansowych w ramach umów o partnerstwie, o którą to realokację państwa członkowskie w tym celu wystąpiły;

4.   wzywa państwa członkowskie, aby korzystały z wkładu finansowego z Funduszu Solidarności w przejrzysty sposób, tak aby zapewnić sprawiedliwy podział dla dotkniętych regionów;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako sposobu zapobiegania sytuacjom klęsk żywiołowych i działania w takich sytuacjach; uważa, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności stanowi urzeczywistnienie solidarności w Unii, co odpowiada zasadom Funduszu Solidarności Unii Europejskiej; przypomina w tym kontekście, że należy utrzymać specjalne warunki dostępu do FSUE dla regionów najbardziej oddalonych, aby pozwolić im zmierzyć się z wysokim poziomem narażenia na klęski żywiołowe; apeluje również o większą elastyczność w kwestii terminów składania wniosków o uruchomienie i wykorzystanie środków z FSUE w sytuacjach, gdy gromadzenie informacji wymaga delikatności oraz w zależności od nasilenia zjawiska klimatycznego;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 1 września 2017 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło wyspę Lesbos w regionie Wysp Egejskich Północnych w dniu 12 czerwca 2017 r.

(4)  W dniu 22 grudnia 2017 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z pożarami lasów w regionie Galicii, w północno-zachodniej Hiszpanii, w okresie od 10 do 17 października 2017 r.

(5)  W dniu 27 listopada 2017 r. Francja złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu po tym, jak w dniach 5 i 6 września 2017 r. huragan Irma przeszedł przez wyspę Saint Martin, a w dniach 18 i 19 września 2017 r. huragan Maria nawiedził Gwadelupę.

(6)  W dniu 17 lipca 2017 r. Portugalia złożyła wstępny wniosek o wkład z funduszu w związku z ogromnymi pożarami, które wybuchły w dniu 17 czerwca 2017 r. Jednakże po tym, jak w okresie od czerwca do października 2017 r. Portugalię nawiedziły kolejne pożary, złożyła ona zaktualizowane wnioski o pomoc w dniu 13 października 2017 r., a następnie w dniu 14 grudnia 2017 r., które obejmowały skorygowane szacunki łącznej kwoty szkód spowodowanych przez pożary w okresie od czerwca do października 2017 r.

(7)  Wnioski Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu, ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(8)  W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Grecji, Francji, Portugalii i Hiszpanii.

(9)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 1 359 119 EUR dla Grecji, 3 228 675 EUR dla Hiszpanii, 48 906 025 EUR dla Francji i 50 673 132 EUR dla Portugalii w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia](4)***.

Sporządzono w ... dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z pożarami lasów w Portugalii i Hiszpanii, huraganami we Francji i trzęsieniami ziemi w Grecji.

Klęski żywiołowe, jakie miały miejsce w UE w 2017 r., spowodowały ofiary śmiertelne oraz ogromne zniszczenia w dotkniętych regionach, z których większość jest sklasyfikowana jako „regiony słabiej rozwinięte”. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE jest znakiem solidarności w Unii wobec krajów i obywateli europejskich, którzy ucierpieli w wyniku tych tragicznych wydarzeń.

Portugalia – pożary lasów w 2017 r.

W okresie od czerwca do października 2017 r. głównie w regionach środkowej i północnej Portugalii wybuchły fale rozległych pożarów lasów, wywołanych wysokimi temperaturami, silnymi wiatrami i wyjątkowo niską wilgotnością. Pożary te miały tragiczne skutki i spowodowały zniszczenia podstawowej infrastruktury publicznej, budynków publicznych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz zniszczenia gruntów rolnych i leśnych, a także pochłonęły ponad 100 ofiar śmiertelnych.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 17 lipca 2017 r., który przedstawiono w ostatecznej postaci w dniu 14 grudnia 2017 r., władze Portugalii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 1 458 mln EUR. Ponieważ stanowi to 0,832 % DNB Portugalii, a zatem przekracza próg interwencji wymagany do uruchomienia Funduszu Solidarności w przypadku poważnych klęsk, wynoszący 1 051,6 mln EUR w 2017 r. (tj. 0,6 % DNB Portugalii), klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Władze portugalskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 na 211,0 mln EUR.

Regiony dotknięte klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Portugalii poinformowały Komisję o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Portugalia zwróciła się o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 9 listopada 2017 r. w wysokości 1 494 331 EUR i wypłacona w całości w dniu 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z wcześniejszą praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Portugalii oraz współczynnika 6 % do tej części szkód bezpośrednich, która przekracza ten próg. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 50 673 132 EUR.

Francja – huragany w 2017 r.

W dniu 5 oraz 19 września 2017 r. dwa huragany 5. kategorii o bezprecedensowej sile, Irma i Maria, przeszły przez Karaiby i spowodowały znaczne szkody na wyspie Saint Martin/Sint Maarten, na Gwadelupie i w niektórych częściach Martyniki.

We wniosku, który wpłynął do Komisji dnia 27 listopada 2017 r., władze francuskie oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych tą klęską na kwotę 1 956,2 mln EUR. Ponieważ stanowi to 21,9 % PKB tego regionu (tj. 8 928 mln EUR na podstawie danych z 2014 r.) oraz zdecydowanie przekracza próg w wysokości 1 % stosowany w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych, klęska ta kwalifikuje się jako „regionalna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Władze francuskie oszacowały koszt kwalifikowalnych niezbędnych działań nadzwyczajnych, określonych w art. 3 rozporządzenia, na 191,4 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Francji poinformowały Komisję o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Francja zwróciła się o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 12 grudnia 2017 r., wyniosła 4 890 603 EUR i została wypłacona w dwóch transzach w grudniu 2017 r. (2 369 757 EUR) i w styczniu 2018 r. (2 520 846 EUR).

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % całkowitej wartości szkód bezpośrednich powyżej progu „poważnej klęski” dla Francji. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 48 906 025 EUR.

Hiszpania – pożary lasów w 2017 r.

W północno-zachodniej Hiszpanii, w regionie Galicii, w okresie od 10 do 17 października 2017 r. wybuchły rozległe pożary lasów. Zostały one wywołane tymi samymi warunkami meteorologicznymi, co w Portugalii, oraz spowodowały poważne szkody w podstawowej infrastrukturze publicznej, w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach oraz zniszczenia gruntów leśnych, a także pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 22 grudnia 2017 r. władze Hiszpanii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 129,1 mln EUR. Ponieważ w Hiszpanii wystąpiły te same warunki meteorologiczne, które wywołały poważną klęskę żywiołową w Portugalii, zastosowanie ma przepis o państwach ościennych, ujęty w art. 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FSUE, na mocy którego to przepisu kwalifikujące się państwo dotknięte tą samą klęską kwalifikującą się jako poważna klęska żywiołowa w ościennym kwalifikującym się państwie może również skorzystać z pomocy z FSUE.

Władze hiszpańskie oszacowały koszt kwalifikowalnych niezbędnych działań nadzwyczajnych, określonych w art. 3 rozporządzenia, na 18,7 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze hiszpańskie nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Hiszpania zwróciła się o wypłatę zaliczki, której Komisja nie przyznała ze względu na niski poziom szkód i na spodziewaną kwotę pomocy.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód, ponieważ wartość ta jest niższa od progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Hiszpanii. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 3 228 675 EUR.

Grecja – trzęsienia ziemi w 2017 r.

W dniu 12 czerwca 2017 r. trzęsienie ziemi o sile 6,3 stopni w skali Richtera dotknęło wyspę Lesbos w regionie Wysp Egejskich Północnych. Następnie miały miejsce liczne wstrząsy wtórne, które spowodowały uszkodzenia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz infrastruktury lokalnej.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 1 września 2017 r. władze Grecji oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 54,4 mln EUR. Ponieważ stanowi to 2,14 % PKB regionu dotkniętego tą klęską (2 545 mln EUR na podstawie danych z 2014 r.) oraz przekracza próg w wysokości 1,5 % regionalnego PKB, klęska ta kwalifikuje się jako „regionalna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Władze greckie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 12,7 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów w okresie przejściowym” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze greckie nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Grecja zwróciła się o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 24 października 2017 r. w wysokości 135 912 EUR i wypłacona w całości w dniu 9 listopada 2017 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód, ponieważ wartość ta jest niższa od progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Grecji. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 1 359 119 EUR.

Podsumowanie

Proponowane uruchomienie środków wymaga zmiany w budżecie na 2018 r. oraz projektu budżetu korygującego (nr 1/2018) w celu zwiększenia kwoty środków w linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 97 646 105 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Całkowita kwota dostępna dla uruchomienia FSUE na początku roku 2018 wynosiła 421 142 057 EUR, co jest sumą pozostałego przydziału na 2018 r. i pozostałego przydziału na 2017 r., który pozostał niewykorzystany i został przeniesiony na 2018 r.

W tym momencie roku 2018 można uruchomić kwotę 277 556 348 EUR, Odpowiada ona całkowitej kwocie dostępnej dla uruchomienia FSUE na początku roku 2018 (421 142 057 EUR) pomniejszonej o zatrzymaną kwotę 143 585 709 EUR w celu wywiązania się z obowiązku zachowania 25 % rocznego przydziału na 2018 r. do dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF.

Państwa członkowskie powinny rozdzielać pomoc finansową w szybki i przejrzysty sposób, tak aby zapewnić sprawiedliwy podział w dotkniętych regionach.

Sprawozdawca opowiada się za tym, aby państwa członkowskie wykorzystywały fundusze strukturalne i inwestycyjne na odbudowę regionów dotkniętych klęską oraz zwraca się do Komisji, aby wsparła i szybko zatwierdziła realokację środków w ramach umów o partnerstwie, o którą wystąpiły państwa członkowskie w celu odbudowy tych regionów.

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania na znak solidarności z regionami dotkniętymi klęską.


PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pismo z dnia 7 marca 2018 r. skierowane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Iskrę Mihaylovą do przewodniczącego Komisji Budżetowej Jeana Arthuisa

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2018)0150) na podstawie wniosków o uruchomienie funduszu złożonych przez Grecję, Hiszpanię, Francję i Portugalię w następstwie szeregu klęsk żywiołowych, do których doszło w okresie od czerwca do października 2017 r.

Komisja proponuje uruchomić Fundusz Solidarności Unii Europejskiej i w następujący sposób szacuje straty spowodowane przez klęski żywiołowe:

Państwa członkowskie

Kategoria klęski żywiołowej

Łączna wartość szkód bezpośrednich

 

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnej klęski żywiołowych

 

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich w ramach progu

(EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu

(EUR)

Łączna kwota proponowanej pomocy

 

(EUR)

Wypłacone zaliczki

 

 

(EUR)

GRECJA

regionalna

(art. 2 ust. 3)

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

FRANCJA

regionalna

(art. 2 ust. 3)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGALIA

poważna

(art. 2 ust. 2)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

HISZPANIA

regionalna

(art. 2 ust. 4)

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

OGÓŁEM

104 166 951

6 520 846

Mając na uwadze, że na rzecz tych państw wypłacono już zaliczki na kwotę 6 520 846 EUR, Komisja proponuje przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2018 r. (COM(2018)0155 final) w celu pokrycia wspomnianego proponowanego uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dzięki podwyższeniu kwoty środków w linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 97 646 105 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Koordynatorzy komisji dokonali oceny tych wniosków i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z informacją, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń wobec uruchomienia Funduszu Solidarności UE i przyznania wyżej wymienionych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej oraz popiera odnośny projekt budżetu korygującego nr 1/2018 zaproponowany przez Komisję Europejską.

(Formuła grzecznościowa i podpis)


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Andrey Novakov


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności