Procedură : 2018/2029(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2018

Texte depuse :

A8-0175/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0217

RAPORT     
PDF 731kWORD 64k
17.5.2018
PE 618.319v01-00 A8-0175/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
  SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0175/2018),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii săi și regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.   regretă numărul de vieți omenești pierdute în catastrofele naturale care au avut loc în Uniune în 2017; invită statele membre să investească în prevenirea catastrofelor prin mobilizarea mijloacelor necesare și prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a evita pe viitor pierderea de vieți omenești;

3.   sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea financiară a acordurilor de parteneriat, solicitată de către statele membre în acest scop;

4.   invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din Fondul de solidaritate în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în regiunile afectate;

5.  salută propunerea Comisiei privind un nou mecanism de protecție civilă al UE, ca o modalitate de a preveni și acționa în situații de dezastre naturale; consideră că mecanismul de protecție civilă al UE reprezintă o materializare a solidarității în Uniune, în concordanță cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene; reamintește, în acest context, importanța menținerii condițiilor specifice de acces la FSUE pentru regiunile ultraperiferice, cu scopul de a le permite acestora să facă față nivelului ridicat de expunere la dezastrele naturale; de asemenea, solicită o mai mare flexibilitate a termenelor de depunere a cererilor de mobilizare și de utilizare a fondurilor FSUE, în situațiile în care strângerea de informații este dificilă și în funcție de intensitatea fenomenului climatic;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență, pentru a-și manifesta solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 1 septembrie 2017, Grecia a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma cutremurului care a afectat insula Lesbos din Egeea de Nord la 12 iunie 2017.

(4)  La 22 decembrie 2017, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma incendiilor puternice din regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei, care au avut loc în perioada 10-17 octombrie 2017.

(5)  La 27 noiembrie 2017, Franța a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma uraganului Irma, care a traversat insula Saint Martin la 5 și 6 septembrie 2017 și a uraganului Maria, care a lovit Guadelupa la 18 și 19 septembrie 2017.

(6)  La 17 iulie 2017, Portugalia a prezentat cererea inițială pentru o contribuție din partea fondului, în urma incendiilor puternice care au izbucnit la 17 iunie 2017. Cu toate acestea, în urma altor incendii care au lovit Portugalia în perioada iunie-octombrie 2017, această țară a transmis actualizări ale cererii sale, la 13 octombrie 2017 și la 14 decembrie 2017, inclusiv o estimare revizuită a valorii cumulate a daunelor provocate de incendii în perioada iunie - octombrie 2017.

(7)  Cererile prezentate de Grecia, Spania, Franța și Portugalia îndeplinesc condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(8)  Prin urmare, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a se acorda o contribuție financiară Greciei, Franței, Portugaliei și Spaniei.

(9)  Pentru a reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene se mobilizează pentru a se acorda suma de 1 359 119 EUR Greciei, suma de 3 228 675 EUR Spaniei, suma de 48 906 025 EUR Franței și suma de 50 673 132 EUR Portugaliei, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică începând cu … [data adoptării prezentei decizii](4)***.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p.1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

** Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acorda asistență financiară ca urmare a incendiilor forestiere din Portugalia și Spania, a uraganelor din Franța și a cutremurului din Grecia.

Catastrofele naturale care au avut loc în 2017 în UE au cauzat pierderi de vieți omenești și nenumărate distrugere în regiunile afectate, majoritatea calificate drept „regiuni mai puțin dezvoltate”. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE este un semn de solidaritate în Uniune față de țările și cetățenii europeni care au avut de suferit de pe urma evenimentelor tragice.

Portugalia - incendiile forestiere din 2017

În perioada iunie - octombrie 2017, în special regiunile din centrul și nordul Portugaliei au fost lovite de mai multe valuri de incendii forestiere puternice, declanșate de temperaturile ridicate, vântul puternic și umiditatea foarte scăzută. Aceste incendii au avut un efect devastator, cauzând distrugeri ale infrastructurii publice esențiale, clădirilor publice, locuințelor private și întreprinderilor și distrugând terenuri agricole și forestiere. Totodată aceste incendii au cauzat pierderea a peste 100 de vieți omenești.

În cererea lor, primită de Comisie la 17 iulie 2017 și finalizată la 14 decembrie 2017, autoritățile portugheze au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 1 458,0 de milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 0,832 % din VNB-ul Portugaliei și, prin urmare, depășește pragul de catastrofă majoră pentru mobilizarea Fondului de solidaritate de 1 051,6 milioane EUR în 2017 (adică 0,6 % din VNB-ul Portugaliei), catastrofa se califică drept „catastrofă naturală majoră” în sensul articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, în conformitate cu articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile portugheze la 211,0 milioane EUR.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile portugheze au semnalat Comisiei că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Portugalia a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de către Comisie la 9 noiembrie 2017. Avansul se ridică la 1 494 331 EUR și a fost plătit integral la 29 noiembrie 2017.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, până la pragul stabilit pentru Portugalia pentru „catastrofele majore”, și de 6 % pentru partea din daunele directe totale care depășesc acest prag. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 50 673 132 EUR.

Franța - uraganele din 2017

În 5 și 19 septembrie 2017, două uragane de categoria 5 denumite Irma și Maria, de o violență fără precedent, au traversat zona Caraibilor și au cauzat daune semnificative în Saint Martin/Sint Maarten, Guadelupa și părți din Martinica.

În cererea lor, primită de Comisie la 27 noiembrie 2017, autoritățile franceze au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 1 956,2 milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 21,9 % din PIB-ul regiunii (și anume 8 928 de milioane EUR, pe baza datelor din 2014) și depășește cu mult pragul de 1 % aplicabil pentru regiunile ultraperiferice, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională”, în sensul articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, în conformitate cu articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile franceze la 191,4 milioane EUR.

Regiunea afectată intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile franceze au semnalat Comisiei că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Franța a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de către Comisie la 12 decembrie 2017. Avansul se ridică la 4 890 603 EUR și a fost plătit în două tranșe, în decembrie 2017 (2 369 757 EUR) și ianuarie 2018 (2 520 846 EUR).

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, până la pragul de „catastrofă majoră” aplicat Franței. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 48 906 025 EUR.

Spania - incendiile forestiere din 2017

Între 10 și 17 octombrie 2017, o serie de incendii puternice au izbucnit în regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei. Incendiile au fost provocate de aceleași condiții meteorologice ca în cazul Portugaliei și au cauzat distrugeri considerabile ale infrastructurii publice importante, la locuințe, întreprinderi și terenuri forestiere și au cauzat pierderi de vieți omenești.

În cererea lor, primită de Comisie la 22 decembrie 2017, autoritățile spaniole au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 129,1 de milioane EUR. Întrucât Spania a fost afectată de aceleași condiții meteorologice care au provocat catastrofa majoră din Portugalia, se aplică așa-numita clauză de „țară învecinată” prevăzută la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul privind FSUE, potrivit căreia o țară eligibilă afectată de aceeași catastrofă care se califică drept catastrofă majoră într-o țară învecinată poate beneficia, de asemenea, de ajutor prin FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, în conformitate cu articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile spaniole la 18,7 milioane EUR.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai dezvoltate” potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile spaniole nu au semnalat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Spania a solicitat plata unui avans, care nu a fost acordat de către Comisie, dat fiind nivelul redus al daunelor și valoarea estimată a ajutorului.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, deoarece ea se situează sub pragul aferent „catastrofelor majore” pentru Spania. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 3 228 675 EUR.

Grecia - cutremurele din 2017

La 12 iunie 2017, un cutremur cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter a afectat insula Lesbos din Egeea de Nord. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici, care au cauzat daune la locuințe, întreprinderi și infrastructuri locale.

În cererea lor, primită de Comisie la 1 septembrie 2017, autoritățile elene au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 54,4 de milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 2,14 % din PIB-ul regiunii afectate de această catastrofă (2 545 de milioane EUR pe baza datelor din 2014) și depășește pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, în conformitate cu articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile elene la 12,7 milioane EUR.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni în tranziție”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile elene nu au semnalat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Grecia a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de către Comisie la 24 octombrie 2017. Avansul se ridică la 135 912 EUR și a fost plătit integral la 9 noiembrie 2017.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, deoarece ea se situează sub pragul aferent „catastrofelor majore” pentru Grecia . Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 1 359 119 EUR.

Concluzie

Mobilizarea propusă necesită modificarea bugetului pe 2018 și un proiect de buget rectificativ (nr. 1/2018), care să vizeze majorarea fondurilor prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 97 646 105 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Cuantumul total disponibil pentru mobilizarea FSUE la începutul exercițiului 2018 a fost de 421 142 057 EUR, reprezentând suma alocărilor rămase pentru 2018 și a alocării din 2017 care a rămas necheltuită și a fost reportată în 2018.

Suma care poate fi mobilizată în acest moment al anului 2018 este de 277 556 348 EUR. Această sumă corespunde sumei totale disponibile pentru mobilizarea FSUE la începutul anului 2018 (421 142 057 EUR), minus suma de 143 585 709 EUR, care a fost reținută în vederea respectării obligației de a menține în rezervă 25 % din alocarea anuală pe 2018 până la 1 octombrie 2018, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM.

Statele membre ar trebui să utilizeze contribuția financiară rapid și în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în regiunile afectate.

Raportorul sprijină statele membre în utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate și invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea acordurilor de parteneriat solicitată de statele membre pentru reconstrucția acestor regiuni.

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei, care este anexată la prezentul raport, în semn de solidaritate cu regiunile afectate.


SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Scrisoare adresată de Iskra Mihaylova, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională, la 7 martie 2018, domnului Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete

Traducere

Subiect:  Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

Stimate domnule Arthuis,

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2018)0150), pe baza cererilor de mobilizare a fondului depuse de Grecia, Spania, Franța și Portugalia în legătură cu o serie de catastrofe naturale care au avut loc în perioada iunie-octombrie 2017.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând daunele produse de aceste catastrofe după cum urmează:

Statele membre

Calificarea catastrofei

Daune directe totale

 

(milioane EUR)

Pragul de catastrofă majoră

 

(milioane EUR)

2,5% din daunele directe care nu depășesc pragul

(EUR)

6% din daunele directe care depășesc pragul

(EUR)

Cuantumul total al ajutorului propus

 

(EUR)

Avansuri plătite

 

 

(EUR)

GRECIA

Regională

[articolul 2 alineatul (3)]

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

FRANȚA

Regională

[articolul 2 alineatul (3)]

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGALIA

Majoră

[articolul 2 alineatul (2)]

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

SPANIA

Regională

[articolul 2 alineatul (4)]

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

TOTAL

104 166 951

6 520 846

Având în vedere suma de 6 520 846 EUR care a fost plătită deja din FSUE pentru aceste cazuri sub formă de avansuri, Comisia propune un proiect de buget rectificativ (PBR), nr. 1 pentru 2018 (COM(2018)0155), pentru a acoperi mobilizarea menționată a Fondului de solidaritate al UE prin majorarea articolului bugetar 13 06 01 (Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei) cu 97 646 105 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Coordonatorii comisiei noastre au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecții față de mobilizarea în acest caz a Fondului de solidaritate al UE în vederea alocării sumei menționate mai sus propuse de Comisie și sprijină respectivul PBR nr. 1/2018, sub forma propusă de Comisie.

(Formula de încheiere și semnătura)


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Andrey Novakov


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate