Postopek : 2018/2029(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0175/2018

Predložena besedila :

A8-0175/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0217

POROČILO     
PDF 724kWORD 59k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0175/2018),

1.  pozdravlja sklep kot znak solidarnosti Unije z državljani in regijami Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  obžaluje, da so v Uniji v naravnih nesrečah leta 2017 umrli številni ljudje; poziva države članice, naj vlagajo v preprečevanje katastrof z mobilizacijo potrebnih sredstev in uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi v prihodnje preprečili izgubo človeških življenj;

3.  podpira države članice pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obnovo prizadetih regij; poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi s tem zahtevale države članice;

4.  poziva države članice, naj finančne prispevke iz solidarnostnega sklada uporabijo pregledno ter zagotovijo pravično razdelitev med vse prizadete regije;

5.  pozdravlja predlog Komisije o novem mehanizmu EU na področju civilne zaščite, saj gre za način, s katerim bi bilo mogoče preprečiti naravne katastrofe in se odzvati nanje; meni, da mehanizem EU na področju civilne zaščite ponazarja solidarnost v Uniji, in sicer v skladu s Solidarnostnim skladom Evropske unije; v zvezi s tem opozarja, kako pomembno je ohraniti posebne pogoje dostopa do Solidarnostnega sklada EU za najbolj oddaljene regije, da bi jim tako omogočili, da se bodo lahko soočile z veliko izpostavljenostjo naravnim nesrečam; prav tako poziva k večji prožnosti pri rokih za preložitev vloge za mobilizacijo in uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU v primerih, ko je zbiranje informacij težavno in odvisno od intenzivnosti naravne nesreče;

6.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

7.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1), zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako pokaže solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Grčija je 1. septembra 2017 predložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi potresa, ki je 12. junija 2017 prizadel severnoegejski otok Lesbos.

(4)  Španija je 22. decembra 2017 predložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi gozdnih požarov, ki so pustošili od 10. do 17. oktobra 2017 v regiji Galicija na severozahodu države.

(5)  Francija je 27. novembra 2017 predložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi orkana Irma, ki je 5. in 6. septembra 2017 prečkal otok Saint Martin, in orkana Maria, ki je 18. in 19. septembra 2017 dosegel Guadeloupe.

(6)  Portugalska je 17. julija 2017 predložila prvo vlogo za prispevek iz sklada zaradi več požarov, ki so izbruhnili 17. junija 2017. Po dodatnih požarih, ki so prizadeli državo v obdobju med junijem in oktobrom 2017 je Portugalska 13. oktobra 2017 in znova 14. decembra 2017 dopolnila svojo vlogo ter ji dodala tudi posodobljeno oceno skupnega zneska škode, ki so jo med junijem in oktobrom 2017 povzročili požari.

(7)  Vloge Grčije, Španije, Francije in Portugalske izpolnjujejo pogoje za zagotovitev finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(8)  Zato bi bilo treba uporabiti sklad za zagotovitev finančnega prispevka za Grčijo, Francijo, Portugalsko in Španijo.

(9)  Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi bilo treba ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2018 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska 1.359.119 EUR za Grčijo, 3.228.675 EUR za Španijo, 48.906.025 EUR za Francijo ter 50.673.132 EUR za Portugalsko, in sicer v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum njegovega sprejetja](4)***.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

** Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za finančno pomoč v zvezi z gozdnimi požari na Portugalskem in v Španiji, orkani v Franciji ter potresi v Grčiji.

Naravne nesreče so leta 2017 v EU povzročile izgubo človeških življenj in opustošile prizadete regije, med katerimi se jih večina uvršča med „manj razvite regije“. Uporaba Solidarnostnega sklada EU je znak solidarnosti Unije z državami in Evropejci, ki so jih prizadeli ti tragični dogodki.

Portugalska – gozdni požari leta 2017

Med junijem in oktobrom 2017 so predvsem v osrednjih in severnih regijah v več valovih pustošili hudi gozdni požari, ki so jih zanetile visoke temperature, močni vetrovi in izjemno nizka vlažnost. Požari so imeli hude posledice in so uničili bistveno javno infrastrukturo, javne stavbe, zasebne domove, podjetja ter kmetijska in gozdna zemljišča, terjali pa so tudi več kot 100 življenj.

Portugalski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 17. julija 2017, dopolnjena pa je bila 14. decembra 2017, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 1.458,0 milijona EUR. Ker ta znesek predstavlja 0,832 % BND Portugalske in tako presega prag večje nesreče za uporabo solidarnostnega sklada, ki je leta 2017 znašal 1.051,6 milijona EUR (oziroma 0,6 % BND Portugalske), nesreča velja za „večjo naravno nesrečo“ v smislu člena 2(2) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah portugalskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 211,0 milijona EUR.

Prizadete regije spadajo v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Portugalski organi so Komisiji sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Portugalska je zaprosila za predujem, ki ga je Komisija odobrila 9. novembra 2017 in izplačala v celoti (tj. 1.494.331 EUR) 29. novembra 2017.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Portugalsko uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, za del skupne neposredne škode nad tem pragom pa 6 %. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 50.673.132 EUR.

Francija – orkani leta 2017

Med 5. in 19. septembrom 2017 sta Karibe prečkala orkana kategorije 5, imenovana Irma in Maria, ter z močjo, kot je doslej še ni bilo, povzročila precejšnjo škodo na otokih Saint Martin/Sint Maarten, Guadeloupe in delih otoka Martinique.

Francoski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 27. novembra 2017, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 1.956,2 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 21,9 % regionalnega BDP (8.928 milijonov EUR po podatkih iz leta 2014) in tako precej presega prag 1 % za najbolj oddaljene regije, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah francoskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 191,4 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Francoski organi so Komisiji sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Francija je zaprosila za predujem, ki ga je Komisija v znesku 4.890.603 EUR odobrila 12. decembra 2017 ter izplačala v dveh obrokih decembra 2017 (2.369.757 EUR) in januarja 2018 (2.520.846 EUR).

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Francijo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 48.906.025 EUR.

Španija – gozdni požari leta 2017

V regiji Galicija na severozahodu Španije so med 10. in 17. oktobrom 2017 izbruhnili obsežni gozdni požari. Požare so zanetile iste vremenske razmere kot na Portugalskem. Ogenj je uničil bistveno javno infrastrukturo, zasebne domove, podjetja in gozdna zemljišča, povzročil pa je tudi izgubo človeških življenj.

Španski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 22. decembra 2017, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 129,1 milijona EUR. Ker so tudi na Španijo vplivale vremenske razmere, ki so povzročile večjo nesrečo na Portugalskem, zanjo velja t. i. „določba o sosednji državi“, opredeljena v členu 2(4) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije, pri čemer lahko tudi država, ki jo prizadene ista nesreča kot sosednjo državo, upravičeno do pomoči, v kateri nesreča izpolnjuje pogoje za večjo nesrečo, prejme pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Po ocenah španskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 18,7 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „bolj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Španski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Španija je zaprosila za predujem, ki pa ga Komisija zaradi nizke stopnje škode in predvidenega zneska pomoči ni odobrila.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, saj ne dosega praga „večje nesreče“ za Španijo. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 3.228.675 EUR.

Grčija – potresi 2017

Potres z močjo 6,3 stopnje po Richterjevi lestvici je 12. junija 2017 prizadel severnoegejski otok Lesbos. Sledilo je več popotresnih sunkov, ki so poškodovali zasebne domove, podjetja in lokalno infrastrukturo.

Grški organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 1. septembra 2017, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 54,4 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 2,14 % BDP regije, ki jo je prizadela nesreča (2.545 milijonov EUR po podatkih iz leta 2014), in je višja od praga 1,5 % regionalnega BDP, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah grških organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 12,7 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „tranzicijskih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Grški organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Grška je zaprosila za predujem, ki ga je Komisija v znesku 135.912 EUR odobrila 24. oktobra 2017 in izplačala v celoti 9. novembra 2017.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, saj ne dosega praga „večje nesreče“ za Grčijo. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 1.359.119 EUR.

Sklepna ugotovitev

Predlagana mobilizacija zahteva spremembo proračuna za leto 2018 in predlog spremembe proračuna (št. 1/2018), pri čemer je cilj povečanje proračunske vrstice 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 97.646.105 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Skupni znesek, ki je bil na začetku leta 2018 na voljo za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, je znašal 421.142.057 EUR, kar je vsota preostalih sredstev sklada za leto 2018 in vseh neporabljenih sredstev za leto 2017, ki so bila prenesena v leto 2018.

Znesek, ki se lahko uporabi v tej fazi leta 2018, je 277.556.348 EUR, kar ustreza skupnemu znesku za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je bil na voljo v začetku leta 2018 (421.142.057 EUR), zmanjšanem za zadržani znesek 143.585.709 EUR, da se upošteva obveznost iz člena 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki določa, da se 25 % letnega dodeljenega zneska za leto 2018 prihrani do 1. oktobra 2018.

Države članice bi morale finančne prispevke iz solidarnostnega sklada uporabljati pregledno ter zagotavljati pravično razdelitev med vse prizadete regije.

Poročevalec podpira države članice pri uporabi strukturnih in investicijskih skladov za podporo prizadetih regij in poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi z obnovo omenjenih regij zahtevale države članice.

Poročevalec predlaga hitro sprejetje predloga sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, v znak solidarnosti s prizadetimi regijami.


PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo, ki ga je Iskra Mihajlova (Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)), predsednica Odbora za regionalni razvoj, 7. marca 2018 poslala Jeanu Arthuisu, predsedniku Odbora za proračun

Prevod

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2018)0150) na podlagi vlog za uporabo sklada, ki so jih predložile Grčija, Španija, Francija in Portugalska po več naravnih nesrečah, ki so se zgodile med junijem in oktobrom 2017.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije in škodo, ki so jo povzročile nesreče, ocenjuje tako:

Države članice

Opredelitev nesreče

Skupna neposredna škoda

 

(v milijonih EUR)

Prag za večje nesreče

 

(v milijonih EUR)

2,5 % neposredne škode do praga

(v EUR)

6 % neposredne škode nad pragom

(v EUR)

Predlagani skupni znesek pomoči

 

(v EUR)

Izplačani predujem

 

 

(v EUR)

GRČIJA

Regionalna nesreča

(člen 2(3))

54,365

1.057,800

1.359.119

1.359.119

135.912

FRANCIJA

Regionalna nesreča

(člen 2(3))

1.956,241

3.378,487

48.906.025

48.906.025

4.890.603

PORTUGALSKA

Večja nesreča

(člen 2(2))

1.457,966

1.051,566

26.289.150

24.383.982

50.673.132

1.494.331

ŠPANIJA

Regionalna nesreča

(člen 2(4))

129,147

3.378,487

3.228.675

3.228.675

 

 

SKUPAJ

104.166.951

6.520.846

Za te primere Solidarnostnega sklada Evropske unije je bilo že izplačanih 6.520.846 EUR, da bi lahko izplačali še preostanek, pa Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 1 za leto 2018 (COM(2018)0155) predlaga povečanje proračunskega člena 13 06 01 – „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 97.646.105 EUR v obveznostih in plačilih.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za prerazporeditev omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije in podpira predlog spremembe proračuna št. 1/2018, kot ga je pripravila Komisija.

Lep pozdrav,

Iskra Mihajlova


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

16.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov)


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov