Förfarande : 2018/2029(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0175/2018

Ingivna texter :

A8-0175/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0217

BETÄNKANDE     
PDF 409kWORD 64k
17.5.2018
PE 618.319v02-00 A8-0175/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

(COM(2018)0150 – C8‑0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: José Manuel Fernandes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0175/2018), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och de regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.   Europaparlamentet beklagar antalet omkomna i naturkatastrofer i unionen under 2017. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera för att förebygga katastrofer genom att ta de resurser som krävs i anspråk och utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att undvika förlust av människoliv i framtiden.

3.   Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den slutliga finansiella omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål.

4.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från solidaritetsfonden på ett transparent sätt och garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till EU:s nya civilskyddsmekanism som ett sätt att förebygga och agera vid naturkatastrofer. Parlamentet anser att EU:s civilskyddsmekanism är ett förverkligande av solidariteten i unionen, i linje med Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF). Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av att upprätthålla de särskilda villkoren för tillgång till solidaritetsfonden för de yttersta randområdena, för att de ska kunna hantera sin situation med en hög risk för naturkatastrofer. Parlamentet efterlyser även, i situationer där det är svårt att samla in information och beroende på hur allvarliga klimatförhållandena är, större flexibilitet när det gäller tidsfristerna för att lämna in en ansökan om ianspråkstagande och utnyttjande av solidaritetsfonden.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i naturkatastrofdrabbade regioner.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 1 september 2017 lämnade Grekland in en ansökan om att utnyttja fonden efter en jordbävning som drabbade ön Lesbos i norra Egeiska havet den 12 juni 2017.

(4)  Den 22 december 2017 lämnade Spanien in en ansökan om att utnyttja fonden efter skogsbränder i nordvästra Spanien i regionen Galicien under perioden den 10–17 oktober 2017.

(5)  Den 27 november 2017 lämnade Frankrike in en ansökan om att utnyttja fonden efter orkanen Irma på ön Saint Martin den 5–6 september 2017 och orkanen Maria som drabbade Guadeloupe den 18–19 september 2017.

(6)  Den 17 juli 2017 lämnade Portugal in sin första ansökan om stöd från fonden efter stora bränder som bröt ut den 17 juni 2017. Efter ytterligare skogsbränder som drabbade Portugal under perioden juni till oktober 2017 lämnade Portugal in uppdateringar till sin ansökan den 13 oktober 2017 och återigen den 14 december 2017, inbegripet en reviderad uppskattning av det sammanlagda beloppet för skadorna till följd av bränderna mellan juni och oktober 2017.

(7)  Ansökningarna från Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(8)  Fonden bör därför tas i anspråk för att ge Grekland, Frankrike, Spanien och Portugal finansiella bidrag.

(9)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2018 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Grekland med 1 359 119 euro, Spanien med 3 228 675 euro, Frankrike med 48 906 025 euro och Portugal med 50 673 132 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet](4)**.

Utfärdat i …

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

(1)

  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till följd av skogsbränder i Portugal och Spanien, orkaner i Frankrike och jordbävningar i Grekland.

De naturkatastrofer som inträffade under 2017 i EU orsakade förlust av människoliv och stor förstörelse i de drabbade regionerna, varav de flesta var ”mindre utvecklade regioner”. Utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond är ett tecken på solidaritet i unionen med de länder och européer som drabbades av dessa tragiska händelser.

Portugal – skogsbränder under 2017

Mellan juni och oktober 2017 drabbades främst Portugals centrala och norra regioner av flera stora skogsbränder på grund av höga temperaturer, starka vindar och mycket låg fuktighet. Bränderna hade en förödande effekt som orsakade förstörelse av viktig offentlig infrastruktur, offentliga byggnader, privata bostäder, företag och jordbruks- och skogsmark, och ledde till förlusten av mer än 100 liv.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 17 juli 2017 och kompletterade den 14 december 2017, uppskattar de portugisiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 1 458,0 miljoner EUR. Eftersom detta belopp motsvarar 0,832 % av Portugals BNI och därför överskrider gränsvärdet för större katastrofer för att utnyttja solidaritetsfonden (till ett belopp på 1 051,6 miljoner EUR under 2017, dvs. 0,6 % av Portugals BNI), anses katastrofen uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.2 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de portugisiska myndigheterna beräknats till 211,0 miljoner EUR.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De portugisiska myndigheterna har meddelat kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Portugal har begärt en förskottsutbetalning, vilken gjordes av kommissionen den 9 november 2017 och uppgick till 1 494 331 EUR. Detta belopp betalades ut till fullo den 29 november 2017.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man utbetalar 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till gränsvärdet för större katastrofer i Portugal, och 6 % av de totala direkta skadorna därutöver. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 50 673 132 EUR.

Frankrike - orkaner under 2017

Den 5 och 19 september 2017 passerade de två kategori 5-orkanerna Irma och Maria med aldrig tidigare skådad våldsamhet Västindien och orsakade betydande skador på Saint Martin, Guadeloupe och delar av Martinique.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 27 november 2017, uppskattar de franska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 1 956,2 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 21,9 % av regionens BNP (dvs. 8 928 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2014) och med råge överstiger den tillämpliga gränsen på 1 % för de yttersta randområdena, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de franska myndigheterna beräknats till 191,4 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De franska myndigheterna har meddelat kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Frankrike har begärt en förskottsutbetalning, vilken gjordes av kommissionen den 12 december 2017 och uppgick till 4 890 603 EUR och betalades ut i två omgångar, dvs. i december 2017 (2 369 757 EUR) och i januari 2018 (2 520 846 EUR).

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man utbetalar 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till gränsvärdet för större katastrofer i Frankrike. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 48 906 025 EUR.

Spanien – skogsbränder under 2017

Stora skogsbränder bröt ut i nordvästra Spanien i regionen Galicien under perioden den 10–17 oktober 2017. Bränderna utlöses av samma meteorologiska förhållanden som i Portugal och orsakade omfattande förstörelse av viktig offentlig infrastruktur, privata bostäder, företag och skogsmark, och förlust av människoliv.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 22 december 2017, uppskattar de spanska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 129,1 miljoner EUR. Eftersom Spanien drabbades av samma meteorologiska förhållanden som orsakade den större katastrofen i Portugal är den så kallade ”grannlandsbestämmelsen” i artikel 2.4 i förordningen om solidaritetsfonden tillämplig. Enligt denna kan ett stödberättigat land som drabbats av en katastrof som i ett stödberättigat grannland kvalificerats som en större katastrof också få stöd från solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de spanska myndigheterna beräknats till 18,7 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De spanska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Spanien har begärt en förskottsutbetalning, vilken inte beviljades av kommissionen med tanke på den låga skadenivån och det förväntade stödbeloppet.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man utbetalar 2,5 % av de totala direkta skadorna, som ligger under gränsvärdet för ”större katastrofer” i Spanien. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 3 228 675 EUR.

Grekland - jordbävningar under 2017

En jordbävning på 6,3 på Richterskalan drabbade ön Lesbos i norra Egeiska havet den 12 juni 2017. Därefter kom ett antal efterskalv som orsakade skador på privata bostäder, företag och lokal infrastruktur.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 1 september 2017, uppskattar de grekiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 54,4 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 2,14 % av den katastrofdrabbade regionens BNP (dvs. 2 545 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2014) och överstiger gränsen på 1,5 % av den regionala BNP:n, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de grekiska myndigheterna beräknats till 12,7 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”övergångsregioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De grekiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Grekland har begärt en förskottsutbetalning, vilken gjordes av kommissionen den 24 oktober 2017 och uppgick till 135 912 EUR. Detta belopp betalades ut till fullo den 9 november 2017.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man utbetalar 2,5 % av de totala direkta skadorna, som ligger under gränsvärdet för ”större katastrofer” i Grekland. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 1 359 119 EUR.

Slutsats

Det föreslagna ianspråktagandet kräver en ändring av budgeten för 2018 och ett förslag till ändringsbudget (nr 1/2018) i syfte att öka beloppet under artikel 13 06 01 Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin med 97 646 105 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 uppgick till 421 142 057 EUR, dvs. de återstående anslagen för 2018 och de återstående anslagen för 2017 som inte utnyttjades och fördes över till 2018.

Det belopp som kan utnyttjas vid denna tidpunkt av 2018 är 277 556 348 EUR. Detta motsvarar det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 (421 142 057 EUR), minus det innehållna beloppet på 143 585 709 EUR för att respektera skyldigheten att avsätta 25 % av det årliga anslaget för 2018 till och med den 1 oktober 2018 i enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Medlemsstaterna bör snabbt utnyttja det finansiella bidraget på ett transparent sätt och garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

Föredraganden stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna, och uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för återuppbyggnad av dessa regioner.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, antas snabbt som ett tecken på solidaritet med de drabbade regionerna.


SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Skrivelse av den 7 mars 2018 från Iskra Mihaylova, ordförande för utskottet för regional utveckling, till Jean Arthuis, ordförande för budgetutskottet

Översättning

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

Till ordföranden,

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2018)0150) på grundval av en ansökan om utnyttjande av fonden från Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal med anledning av en serie naturkatastrofer som ägde rum mellan juni och oktober 2017.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Medlemsstater

Typ av katastrof

Direkta skador - totalt

 

(miljoner EUR)

Gränsvärde för större katastrof

 

(miljoner EUR)

2,5 % av de direkta skadorna upp till gränsvärdet

(EUR)

6 % av de direkta skadorna över gränsvärdet

(EUR)

Totalt föreslaget stödbelopp

 

(EUR)

Utbetalda förskott

 

 

(EUR)

GREKLAND

Regional

(Artikel 2.3)

54,365

1 057,800

1 359 119

-

1 359 119

135 912

FRANKRIKE

Regional

(Artikel 2.3)

1 956,241

3 378,487

48 906 025

-

48 906 025

4 890 603

PORTUGAL

Större

(Artikel 2.2)

1 457,966

1 051,566

26 289 150

24 383 982

50 673 132

1 494 331

SPANIEN

Regional

(Artikel 2.4)

129,147

3 378,487

3 228 675

-

3 228 675

 

 

TOTALT

104 166 951

6 520 846

Med beaktande av att ett belopp på 6 520 846 EUR redan hade utbetalats för dessa solidaritetsfondsärenden i form av förskott, föreslår kommissionen dessutom ett förslag till ändringsbudget, dvs. FÄB nr 1/2018, (COM(2018)0155 final) i syfte att täcka ovan nämnda föreslagna utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond genom att öka beloppet under artikel 13 06 01 (Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin) med 97 646 105 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att EU:s solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 1/2018 enligt kommissionens förslag.

(Avslutningsfras och underskrift)


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Andrey Novakov


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy