ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

17.5.2018 - (08109/2018 – C8‑0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Зигфрид Мурешан

Процедура : 2018/2030(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0176/2018
Внесени текстове :
A8-0176/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

(08109/2018 – C8‑0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[1], и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.[2],

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2018, приет от Комисията на 22 февруари 2018 г. (COM(2018)0155),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018, приета от Съвета на 14 май 2018 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0176/2018),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2018 се отнася за предложението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция във връзка със земетресенията в Лесбос, на Франция – във връзка с ураганите в Сен Мартен и Гваделупа, както и на Португалия и Испания – за горските пожари, избухнали в Централния регион и в Галисия през 2017 г.,

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът за 2018 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 97 646 105 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 57, 28.2.2018 г.
  • [3]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [4]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [5]  OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Andrey Novakov

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност