Procedure : 2018/2030(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0176/2018

Indgivne tekster :

A8-0176/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/05/2018 - 13.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0218

BETÆNKNING     
PDF 353kWORD 51k
17.5.2018
PE 619.093v02-00 A8-0176/2018

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

(08109/2018 – C8‑0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Siegfried Mureşan

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

(08109/2018 – C8‑0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, endeligt vedtaget den 30. november 2017(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2018, vedtaget af Kommissionen den 22. februar 2018 (COM(2018)0155),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2018, vedtaget af Rådet den 14. maj 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0176/2018),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 1/2018 dækker den foreslåede anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvene på Lesbos, til Frankrig efter orkanerne på Saint-Martin og Guadeloupe samt til Portugal og Spanien efter de skovbrande, der fandt sted i Centro og Galicien i løbet af 2017;

B.  der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre budgettet for 2018 ved at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 97 646 105 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

1.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2018;

2.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 57 af 28.2.2018.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik