Postup : 2018/2030(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2018

Predkladané texty :

A8-0176/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0218

SPRÁVA     
PDF 440kWORD 51k
17.5.2018
PE 619.093v02-00 A8-0176/2018

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

(08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Siegfried Mureşan

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

(08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý Komisia prijala 22. februára 2018 (COM(2018)0155),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorú Rada prijala 14. mája 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0176/2018),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 zahŕňa navrhnutú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v prípade zemetrasení na ostrove Lesbos, Francúzsku v prípade hurikánov na ostrovoch Saint Martin a Guadeloupe, ako aj Portugalsku a Španielsku v prípade lesných požiarov, ktoré sa vyskytli v oblastiach Centro a Galícia v priebehu roka 2017;

B.  keďže Komisia následne navrhla pozmeniť rozpočet na rok 2018 a zvýšiť prostriedky v riadku 13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo – o 97 646 105 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia