ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

17.5.2018 - (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Комисия по външни работи
Докладчик: Ласло Тьокеш

Процедура : 2017/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0177/2018
Внесени текстове :
A8-0177/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12543/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12548/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, член 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0422/2017),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …[1] относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0177/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Армения.

  • [1]  Приети текстове от тази дата, P8_TA(0000)0000.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (22.3.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна
(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Докладчик по становище: Елси Катайнен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (наричано по-нататък СВЗП), беше подписано от страните по време на срещата на високо равнище на Източното партньорство, състояла се на 24 ноември 2017 г. в Брюксел. СВЗП беше договорено в периода 2015 – 2017 г. след решението на Армения през 2013 г. да не подписва договореното споразумение за асоцииране (СА) и задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Европейския съюз (ЕС), а вместо това да се присъедини към Евразийския икономически съюз (ЕИС) на 2 януари 2015 г.

В качеството си на докладчик по становище мога единствено да изразя своето съжаление във връзка с това решение, тъй като СА/ЗВЗСТ се очакваше да доведе до увеличение с 2,3% на брутния вътрешен продукт (БВП) на Армения в дългосрочен план и до увеличаване на възможностите за преки чуждестранни инвестиции, докато нейното членство в ЕИС води до по-малко видими ползи. При все това преговорите и подписването на СВЗП следва да бъдат оценени, като се вземат предвид няколко аспекта. На първо място, това показва интереса и ангажимента на Армения да има по-тесни връзки с ЕС, доколкото това е съвместимо със задълженията ѝ по ЕИС. На второ място, това е израз на гъвкавостта на ЕС в съответствие с новия диференциран подход в рамките на европейската политика за съседство за договаряне на специално изготвено споразумение за Армения, съвместимо с ЕИС.

ЕС представлява най-големият експортен пазар за Армения, като на него се падат около 27% от общия обем на износа на Армения. Армения изнася основно метали и скъпоценни камъни, следвани от енергия, напитки, зеленчуци и плодове. Армения внася основно нефт, природен газ, зърнени култури, каучукови изделия, корк и дървесина, както и електрически машини. Армения е бенефициент и по Общата система за преференции на ЕС (ОСП+). Степента на използване на ОСП+ от Армения продължава да бъде висока (около 93%), но износът по ОСП+ е силно концентриран в много малко на брой стоки с доста ниска добавена стойност – добив на желязо, стомана и изделия от тях и облекло.

СВЗП представлява всеобхватно и в много области амбициозно споразумение, което следва в голяма степен структурата на договореното споразумение за асоцииране. Включените в споразумението за асоцииране ангажименти са почти непроменени в много области, като например политическия диалог и по-голямата част от секторните глави. Въпреки това в някои конкретни области графикът за прилагане беше удължен. По очевидни причини търговската част от СВЗП е най-засегнатата част от членството на Армения в ЕИС. СВЗП не отменя тарифите за стоки, тъй като решенията, свързани с тарифите, се вземат на равнището на ЕИС, който има обща външна тарифа. При все това Армения продължава да се ползва от достъпа до пазара на ЕС, произтичащ от премахването на тарифи по ОСП+. Главите за техническите бариери пред търговията и за санитарните и фитосанитарните мерки от СВЗП предвиждат по-тясно сътрудничество въз основа на международните правила и принципи, въпреки че не са толкова всеобхватни и амбициозни, както в случая на задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия, по-специално по отношение на сближаването със законодателството на ЕС. Армения е страна по Многостранното споразумение за държавните поръчки и вече е поела ангажимент да спазва международните норми. В СВЗП Армения прие да постигне напредък както по отношение на прозрачността, така и по отношение на достъпа до пазара за продуктите и стопанските субекти от ЕС. Търговията с услуги представлява амбициозна глава, която възнамерява да излезе извън рамките на ГАТС. Главата относно правата върху интелектуалната собственост също така излиза извън рамките на ТРИПС. В този контекст е интересно да се отбележи, че ЕС се съгласи да предостави на Армения 24-годишен преходен период за използването на думата „коняк“, изписана само на кирилица и с износ изключително за Русия, за обозначаването на арменско бренди. Освен това са налице и елементи, които излизат извън рамките на правилата на СТО в области като конкуренцията, субсидиите и държавните предприятия. В допълнение се създава правно основание за административна взаимопомощ между митническите органи за засилване на сътрудничеството срещу митническите нередности и измами. ЕС и Армения се споразумяха и за амбициозна глава, свързана с търговията и устойчивото развитие, чиято цел е да гарантира, че търговията е насърчавана по устойчив начин.

Въпреки интереса от страна на Армения СВЗП не включва глава, свързана с инвестициите. Това се дължи на липсата на мандат на Комисията и на необходимостта от правни разяснения на равнището на ЕС. Съдът на Европейския съюз даде становището си относно ССТ между ЕС и Сингапур едва на 16 май 2017 г., като посочи, че разпоредбите, свързани с портфейлните инвестиции и механизма за УСИД, са част от споделената компетентност между ЕС и неговите държави членки.

В качеството си на докладчик по становище препоръчвам да се подкрепи сключването на това споразумение, което би представлявало само началото на процеса. Ефективното прилагане на СВЗП с участието на парламентите и гражданското общество от двете страни би било трудна задача, която ще изисква постоянен и щателен мониторинг.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

Позовавания

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Водеща комисия

 

AFET

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Elsi Katainen

11.10.2017

Заместен докладчик по становище

Hannu Takkula

Разглеждане в комисия

22.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

Позовавания

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

30.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

2

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Дата на внасяне

17.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 20 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност