DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie

  17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

  Výbor pro zahraniční věci
  Zpravodaj: László Tőkés

  Postup : 2017/0238(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0177/2018
  Předložené texty :
  A8-0177/2018
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie

  (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12543/2017),

  –  s ohledem na komplexní a posílenou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (12548/2017),

  –  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a s článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 209 a s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0422/2017),

  –  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...[1] o návrhu rozhodnutí,

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0177/2018),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;  

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Arménské republiky.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

  STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (22.3.2018)

  pro Výbor pro zahraniční věci

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie
  (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  Zpravodajka: Elsi Katainen

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Komplexní a posílená dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé byla podepsána smluvními stranami v rámci summitu Východního partnerství, který se konal v Bruselu dne 24. listopadu 2017. Komplexní a posílená dohoda o partnerství byla projednána v průběhu let 2015 až 2017 poté, co se Arménie v roce 2013 rozhodla nepodepsat dojednanou dohodu o přidružení a dohodu o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s Evropskou unií a místo toho se dne 2. ledna 2015 připojila k Euroasijské hospodářské unii (EAHU).

  Jako Vaše zpravodajka mohu pouze vyjádřit své politování nad tímto rozhodnutím, jelikož se odhadovalo, že zmíněné dohody přinesou dlouhodobý růst HDP Arménie o 2,3 % a rozšíří příležitosti pro přímé zahraniční investice, zatímco členství v EAHU představuje méně znatelný přínos. Sjednání a podpis komplexní a posílené dohody o partnerství by však mělo být oceněno v několika směrech. Za prvé to svědčí o zájmu a odhodlání Arménie navázat užší vztahy s EU v rozsahu, který je slučitelný s povinnostmi vyplývajícími z členství v EAHU. Za druhé to vyjadřuje pružnost EU v souladu s novým diferencovaným přístupem v rámci evropské politiky sousedství k vyjednání individuálně upravené dohody pro Arménii, která by byla slučitelná s EAHU.

  EU je největším vývozním trhem Arménie, představuje přibližně 27 % celkového vývozu. Hlavními vývozními artikly Arménie jsou kovy a drahokamy, po nichž následuje energie, nápoje, zelenina a ovoce. Arménie dováží převážně ropu, zemní plyn, obiloviny, pryžové výrobky, korek a dřevo a elektrické stroje. Arménie rovněž využívá všeobecný systém preferencí (GSP+) EU. Arménská míra využívání systému GSP+ je i nadále vysoká (přibližně 9  %), ale vývoz v rámci systému GSP+ se soustřeďuje především na velmi málo druhů zboží s poměrně nízkou přidanou hodnotou – železo, ocel a produkty z nich vyrobené a oblečení.

  Komplexní a posílená dohoda o partnerství je komplexní a v mnoha oblastech ambiciózní dohoda, která je strukturována převážně jako sjednaná dohoda o přidružení. Závazky zahrnuté v dohodě o přidružení se v mnoha oblastech, jako je například politický dialog a většina odvětvových kapitol, téměř nezměnily. V některých specifických oblastech však byl časový plán jejího uplatňování prodloužen. Členství Arménie v EAHU se ze zjevných důvodů nejvíce dotýká obchodní části komplexní a posílené dohody o partnerství. Komplexní a posílená dohoda o partnerství neruší cla na zboží, jelikož rozhodnutí týkající se cel jsou přijímána na úrovni EAHU, jež má společný vnější celní sazebník. Arménie má však i nadále možnost využívat přístup na trh EU, jak vyplývá z odstranění cel v rámci systému GSP+. Kapitoly komplexní a posílené dohody o partnerství pojednávající o technických překážkách obchodu a o sanitárních a fytosanitárních opatřeních předpokládají užší spolupráci založenou na mezinárodních pravidlech a zásadách, i když nejsou tak komplexní a ambiciózní, jako je tomu v případě prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, zejména pokud jde o sbližování s právními předpisy EU. Arménie je jednou ze stran mnohostranné Dohody o vládních zakázkách a již se zavázala, že bude dodržovat mezinárodní normy. V rámci komplexní a posílené dohody o partnerství Arménie souhlasila, že přijme další kroky, pokud jde o transparentnost a přístup produktů a hospodářských subjektů EU na její trh. Ambiciózní kapitolou, která má v úmyslu překročit rámec Všeobecné dohody o obchodu službami, je obchod se službami. Kapitola o právech duševního vlastnictví rovněž překračuje rámec obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že se EU ve spojitosti s arménskou brandy rozhodla udělit Arménii přechodné období o délce 24 let pro užívání slova „koňak“ psaného pouze azbukou a pro vývoz výhradně do Ruska. Kromě toho existují určité prvky překračující pravidla Světové obchodní organizace například v oblasti hospodářské soutěže, dotací a státních podniků. Navíc je vytvářen právní základ pro vzájemnou správní pomoc mezi celními orgány, který zlepší spolupráci v boji proti nesrovnalostem a podvodům v celní sféře. EU a Arménie se rovněž dohodly na ambiciózním obchodu a udržitelné kapitole, které mají zajistit podporování obchodu udržitelným způsobem.

  I přes zájem z arménské strany neobsahuje komplexní a posílená dohoda o partnerství kapitolu o investicích. Důvodem je nedostatečný mandát Komise a potřeba právních objasnění na úrovni EU. Evropský soudní dvůr ve svém stanovisku k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem vydaném až 16. května 2017 uvedl, že ustanovení týkající se portfoliových investic a mechanismu urovnávání sporů mezi investorem a státem jsou součástí sdílené pravomoci mezi EU a členskými státy.

  Jakožto zpravodajka doporučuji podpořit závěr této dohody, která bude teprve začátkem celého procesu. Účinné provádění komplexní a posílené dohody o partnerství se zapojením parlamentů a občanské společnosti obou stran je náročný úkol, který vyžaduje neustálé a pečlivé sledování.

  ******

  Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Komplexní a posílená dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

  Referenční údaje

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Věcně příslušný výbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  11.12.2017

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Elsi Katainen

  11.10.2017

  Předchozí zpravodaj(ka)

  Hannu Takkula

  Projednání ve výboru

  22.1.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  22.3.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  29

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

  ECR

  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

  1

  -

  ENF

  Franz Obermayr

  2

  0

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Komplexní a posílená dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

  Referenční údaje

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Datum konzultace / žádost o souhlas

  30.11.2017

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  11.12.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  11.12.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  László Tőkés

  1.2.2016

   

   

   

  Projednání ve výboru

  12.4.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  16.5.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  55

  2

  7

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

  Datum předložení

  17.5.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  55

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

  ECR

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  7

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 20. června 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí