HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

17.5.2018 - (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: László Tőkés

Procedure : 2017/0238(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0177/2018
Indgivne tekster :
A8-0177/2018
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12543/2017),

–  der henviser til udkast til den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (12548/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207 og 209, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), artikel 218, stk. 7, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (C8‑0422/2017),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...[1] om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0177/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Armeniens regeringer og parlamenter.

  • [1]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (22.3.2018)

til Udenrigsudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side
(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Ordfører for udtalelse: Elsi Katainen

KORT BEGRUNDELSE

Den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (i det følgende benævnt "CEPA") blev undertegnet af parterne i forbindelse med Det Østlige Partnerskabs topmøde den 24. november 2017 i Bruxelles. CEPA blev forhandlet på plads i perioden 2015-2017, efter at Armenien i 2013 havde besluttet ikke at undertegne associeringsaftalen (AA) og aftalen om det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med Den Europæiske Union (EU), men i stedet at tiltræde Den Eurasiske Økonomiske Union den 2. januar 2015.

Som ordfører for udtalelsen kan jeg kun udtrykke min beklagelse over denne beslutning, eftersom det var anslået, at AA/DCFTA ville medføre en stigning på 2,3 % i Armeniens bruttonationalprodukt (BNP) på lang sigt og øgede muligheder for direkte udenlandske investeringer, hvorimod dets medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union medfører mindre synlige fordele. Forhandlingerne om og undertegnelsen af CEPA bør dog påskønnes ud fra en række aspekter. For det første viser den Armeniens interesse og engagement i at have tættere forbindelser med EU i den udstrækning, det er foreneligt med dets forpligtelser under Den Eurasiske Økonomiske Union. For det andet er den udtryk for EU's fleksibilitet i overensstemmelse med den nye differentierede tilgang under den europæiske naboskabspolitik med hensyn til at forhandle en skræddersyet aftale på plads med Armenien, som er forenelig med Den Eurasiske Økonomiske Union.

EU er Armeniens største eksportmarked og tegner sig for omkring 27 % af Armeniens samlede eksport. Armeniens vigtigste eksportvarer er metal og ædelstene, efterfulgt af energi, drikkevarer, grøntsager og frugt. Armenien importerer hovedsagelig olie, naturgas, korn, forarbejdet gummi, kork og træ samt elektriske apparater. Armenien nyder også fordel af EU's generelle præferenceordning (GSP+). Armeniens udnyttelsesgrad for GSP+ ligger fortsat højt (omkring 93 %), men GSP+eksporten er stærkt koncentreret på ganske få varer med en forholdsvis lav værditilvækst – jern, stål og produkter fremstillet heraf samt beklædning.

CEPA er en omfattende og på mange områder ambitiøs aftale, som i store træk følger strukturen i den forhandlede associeringsaftale. De forpligtelser, der var indeholdt i associeringsaftalen, er næsten uændrede på mange områder, som f.eks. den politiske dialog og hovedparten af de sektorspecifikke kapitler. På nogle specifikke områder er tidsrammen for gennemførelsen imidlertid blevet forlænget. Af indlysende grunde er handelsdelen af CEPA mest påvirket af Armeniens medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union. CEPA afskaffer ikke tolden på varer, idet beslutninger om toldsatser træffes af Den Eurasiske Økonomiske Union, som har en fælles toldsats over for tredjelande. Armenien nyder imidlertid stadig fordel af adgangen til EU's marked som følge af fjernelsen af GSP+-satsen. Kapitler i CEPA, TBT og SPS forudser et tættere samarbejde baseret på internationale regler og principper, men er dog ikke så omfattende og ambitiøse, som det er tilfældet med DCFTA'er, navnlig hvad angår tilnærmelse til EU-lovgivningen. Armenien er part i den plurilaterale aftale om offentlige udbud og har allerede forpligtet sig til at overholde internationale normer. I CEPA har Armenien indvilliget i at gå længere, både med hensyn til gennemsigtighed og med hensyn til markedsadgang for EU-produkter og ‑erhvervsdrivende. Handel med tjenesteydelser er et ambitiøst kapitel, der tilstræber at gå videre end GATS. Kapitlet om intellektuel ejendomsret går også videre end TRIPS. I denne forbindelse er det interessant at bemærke, at EU har accepteret at give Armenien en overgangsperiode på 24 år for anvendelsen af ordet "cognac" for armensk brandy, hvis det udelukkende er skrevet med kyrilliske bogstaver og udelukkende eksporteres til Rusland. Endvidere er der også elementer, der går videre end WTO's regler på områder som konkurrence, subsidier og statsejede virksomheder. Derudover er der skabt et retsgrundlag for gensidig administrativ bistand mellem toldmyndigheder, som forbedrer samarbejdet imod uregelmæssigheder og svig på toldområdet. EU og Armenien nåede også til enighed om et ambitiøst kapitel om handel og bæredygtighed, som har til formål at sikre, at handel fremmes på en bæredygtig måde.

Trods interesse fra Armeniens side indeholder CEPA ikke noget kapitel om investeringer. Dette skyldes, at Kommissionen ikke havde mandat hertil, samt behovet for juridisk afklaring på EU-plan. EU-Domstolen afgav først udtalelse om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore den 16. maj 2017 og anførte, at bestemmelserne vedrørende porteføljeinvesteringer og ISDS-mekanismen udgør en del af den delte kompetence mellem EU og dets medlemsstater.

Som ordfører for udtalelsen anbefaler jeg at støtte op om indgåelsen af denne aftale, som kun vil være begyndelsen på processen. Den reelle gennemførelse af CEPA med inddragelse af parlamenter og civilsamfund på begge sider vil være en udfordrende opgave, som kræver løbende og nøje overvågning.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

Referencer

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.12.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Elsi Katainen

11.10.2017

Oprindelig ordfører for udtalelse

Hannu Takkula

Behandling i udvalg

22.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

Referencer

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

30.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.12.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

2

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Dato for indgivelse

17.5.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 20. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik