ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: László Tőkés
PR_NLE-AP_Agreement

Διαδικασία : 2017/0238(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0177/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0177/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12543/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12548/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0422/2017),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0177/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (22.3.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου
(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elsi Katainen

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (εφεξής: CEPA) υπεγράφη από τα μέρη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις 24 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Η CEPA αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τα έτη 2015-2017, μετά την απόφαση της Αρμενίας το 2013 να μην υπογράψει συμφωνία σύνδεσης (ΣΣ) και εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ) με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αλλά να συμμετάσχει στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ), στις 2 Ιανουαρίου 2015.

Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την λύπη μου για την απόφαση αυτή, δεδομένου ότι η ΣΣ/ΕΟΖΕΣ εκτιμήθηκε ότι θα επιφέρει αύξηση 2,3 % στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Αρμενίας, σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς και αύξηση των ευκαιριών για άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ η συμμετοχή της στην ΕΟΕ συνεπάγεται λιγότερο ορατά οφέλη. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις και η υπογραφή της CEPA πρέπει να εκτιμηθούν από διάφορες πτυχές. Πρώτον, δείχνουν το ενδιαφέρον και τη δέσμευση της Αρμενίας να έχει στενότερους δεσμούς με την ΕΕ στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ΕΟΕ. Δεύτερον, εκφράζουν την ευελιξία της ΕΕ σύμφωνα με τη νέα διαφοροποιημένη προσέγγιση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας να διαπραγματευθεί μια εξατομικευμένη συμφωνία για την Αρμενία συμβατή με την ΕΟΕ.

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Αρμενίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 27 % του συνόλου των εξαγωγών της Αρμενίας. Τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Αρμενίας είναι τα μέταλλα και οι πολύτιμοι λίθοι, και κατόπιν η ενέργεια, τα ποτά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Η Αρμενία εισάγει κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δημητριακά, προϊόντα από καουτσούκ, φελλό και ξύλο, καθώς και ηλεκτρικά μηχανήματα. Η Αρμενία επωφελείται επίσης από την ΕΕ δυνάμει του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ +). Το ποσοστό χρησιμοποίησης του ΣΓΠ + από την Αρμενία παραμένει υψηλό (περίπου 93 %), αλλά οι εξαγωγές ΣΓΠ + είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένες σε πολύ λίγα προϊόντα με χαμηλή προστιθέμενη αξία - σίδηρος, χάλυβας και προϊόντα που παρασκευάζονται από τα μέταλλα αυτά, καθώς και είδη ένδυσης.

Η CEPA είναι μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία σε πολλούς τομείς που ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη δομή της συμφωνίας σύνδεσης. Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία σύνδεσης είναι σχεδόν αμετάβλητες σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτικός διάλογος και η πλειονότητα των τομεακών κεφαλαίων. Ωστόσο, σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έχει παραταθεί. Για προφανείς λόγους, το εμπορικό μέρος της CEPA επηρεάζεται περισσότερο από τη συμμετοχή της Αρμενίας στην ΕΟΕ. Η CEPA δεν καταργεί τους δασμούς για προϊόντα, δεδομένου ότι οι αποφάσεις που αφορούν τους δασμούς λαμβάνονται στο επίπεδο της ΕΟΕ που έχει ένα κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Η Αρμενία εξακολουθεί, ωστόσο, να επωφελείται από την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει του καθεστώτος εξάλειψης δασμών στο πλαίσιο του ΣΓΠ + . Τα κεφάλαια της CEPA που αφορούν τους φραγμούς ΥΦΥ και ΤΕΕ προβλέπουν στενότερη συνεργασία στη βάση διεθνών κανόνων και αρχών, χωρίς να είναι πλήρης και φιλόδοξα, όπως στην περίπτωση των ΕΟΖΕΣ, κυρίως όσον αφορά την εναρμόνιση με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Αρμενία είναι συμβαλλόμενο μέρος της πολυμερούς συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις και έχει ήδη δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες. Στο πλαίσιο της CEPA η Αρμενία συμφώνησε να προχωρήσει περαιτέρω τόσο όσον αφορά τη διαφάνεια όσο και από την άποψη της πρόσβασης στην αγορά για τα προϊόντα της ΕΕ και τους φορείς εκμετάλλευσης. Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών είναι ένα φιλόδοξο κεφάλαιο, στόχος του οποίου είναι να προχωρήσει πέραν της GATS. Το κεφάλαιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εκτείνεται επίσης πέραν της συμφωνίας TRIPS. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ συμφώνησε να παραχωρήσει στην Αρμενία 24 έτη μεταβατικής περιόδου για τη χρήση της λέξης «Cognac» μόνο με κυριλλικούς χαρακτήρες και εξαγόμενο αποκλειστικά προς τη Ρωσία, για το μπράντι της Αρμενίας. Υπάρχουν επίσης στοιχεία πέραν των κανόνων του ΠΟΕ σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι επιδοτήσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, δημιουργείται η νομική βάση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών αρχών, προς ενίσχυση της συνεργασίας κατά των τελωνειακών παρατυπιών και της απάτης. Η ΕΕ και η Αρμενία συμφώνησαν επίσης σχετικά με ένα φιλόδοξο εμπορικό και βιώσιμο κεφάλαιο, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το εμπόριο θα προωθείται με βιώσιμο τρόπο.

Παρά το ενδιαφέρον από την αρμενική πλευρά, η CEPA δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εντολής της Επιτροπής και την ανάγκη για νομικές διευκρινίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τη γνώμη του για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης μόνο στις 16 Μαΐου 2017 δηλώνοντας ότι οι διατάξεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους αποτελούν μέρος της συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Ως συντάκτρια γνωμοδότησης, προτείνω να υποστηριχθεί η σύναψη της παρούσας συμφωνίας που θα είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή της CEPA με τη συμμετοχή των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο πλευρές είναι μια πρόκληση, που θα απαιτήσει συνεχή και στενή παρακολούθηση.

******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να παράσχει την έγκρισή του στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

AFET

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elsi Katainen

11.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Hannu Takkula

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

30.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Ημερομηνία κατάθεσης

17.5.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Μανώλης Κεφαλογιάννης

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke, Νίκος Ανδρουλάκης

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου