SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  17.5.2018 - (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

  Väliskomisjon
  Raportöör: László Tőkés

  Menetlus : 2017/0238(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0177/2018
  Esitatud tekstid :
  A8-0177/2018
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12543/2017),

  –  võttes arvesse ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahel (12548/2017),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 37 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artiklitele 207 ja 209 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a, lõikele 7 ja lõike 8 teisele lõigule (C8‑0422/2017),

  –  võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1], mis käsitleb otsuse eelnõu,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A8-0177/2018),

  1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Armeenia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

  RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (22.3.2018)

  väliskomisjonile

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta
  (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  Arvamuse koostaja: Elsi Katainen

  LÜHISELGITUS

  Pooled sõlmisid ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu (edaspidi „partnerlusleping“) idapartnerluse tippkohtumise raames 24. novembril 2017 Brüsselis. Partnerluslepingu üle toimusid läbirääkimised 2015.–2017. aastal pärast Armeenia 2013. aasta otsust mitte allkirjastada läbiräägitud assotsieerimislepingut ega põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut Euroopa Liiduga, vaid ühineda selle asemel 2. jaanuaril 2015 Euraasia Majandusliiduga.

  Arvamuse koostaja saab seda otsust vaid kahetsusväärseks pidada, kuna assotsieerimisleping ning põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping pidid hinnangute kohaselt pikas perspektiivis suurendama Armeenia sisemajanduse koguprodukti 2,3 % ning võimaldama rohkem välismaiseid otseinvesteeringuid, samas kui Euraasia Majandusliidu liikmesus hõlmab vähem nähtavaid eeliseid. Sellegipoolest tuleks partnerluslepingu läbirääkimisi ja allkirjastamist mitmest aspektist kiiduväärseks pidada. Esiteks näitab see Armeenia huvi ELiga tihedamate sidemete loomise vastu ja sellealast pühendumust, kuivõrd see on ühildatav tema kohustustega Euraasia Majandusliidus. Teiseks näitab see Euroopa naabruspoliitika uue diferentseeritud lähenemisviisiga kooskõlas olevat ELi paindlikkust pidada Armeeniaga läbirääkimisi, mille eesmärk on sõlmida Armeeniale kohandatud kokkulepe, mis ühildub Euraasia Majandusliiduga.

  EL on Armeenia suurim eksporditurg, moodustades Armeenia koguekspordist umbes 27 %. Armeenia peamised ekspordiartiklid on metallid ja vääriskivid, neile järgnevad energia, joogid, köögi- ja puuviljad. Armeenia impordib peamiselt naftat, maagaasi, teravilja, kummitooteid, korki ja puitu ning elektrimasinaid. Armeenia kasutab ka ELi üldist soodustuste süsteemi (kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP+)). Armeenia kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kasutusmäär on kõrge (umbes 93 %), kuid kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames toimuvas ekspordis keskendutakse suures osas väga vähestele väikese lisandväärtusega toodetele: raud, teras, neist valmistatud tooted ning rõivad.

  Partnerlusleping on ulatuslik ja paljudes valdkondades ambitsioonikas leping, milles järgitakse suuresti läbiräägitud assotsieerimislepingu struktuuri. Assotsieerimislepingu kohustused on jäetud peaaegu muutmata paljudes valdkondades, näiteks poliitiline dialoog ja enamik sektoripõhiseid peatükke. Ometi on mõnes konkreetses valdkonnas rakendamise ajakava pikendatud. Ilmselgetel põhjustel mõjutab partnerluslepingu kaubandust käsitlevat osa kõige rohkem Armeenia liikmesus Euraasia Majandusliidus. Partnerluslepinguga ei kaota kaupadele kehtestatud tariife, kuna tariifidega seotud otsused võetakse vastu Euraasia Majandusliidu tasandil, millel on ühised välistollitariifid. Armeenia saab aga ka edaspidi kasu ELi turule pääsemisest kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohase tariifide kaotamise tõttu. Partnerluslepingu tehniliste kaubandustõkete ja ühtse otsemaksete kava peatükid näevad ette tihedamat koostööd, mis põhineb rahvusvahelistel eeskirjadel ja põhimõtetel, kuid mis ei ole nii ulatuslikud ja ambitsioonikad kui põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping, eriti ELi õigusaktidega ühtlustamise osas. Armeenia on mõnepoolse riigihangete lepingu osaline ja on võtnud juba rahvusvaheliste normide täitmise kohustuse. Partnerluslepingu puhul nõustus Armeenia nii läbipaistvuse kui ka ELi toodete ja ettevõtjate turulepääsu osas kaugemale minema. Teenustekaubandus on ambitsioonikas peatükk, millega plaanitakse minna teenustekaubanduse üldlepingust kaugemale. Ka intellektuaalomandi õiguste peatükis minnakse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektidest kaugemale. Sellega seoses on huvitav märkida, et EL on nõustunud andma Armeeniale 24-aastase üleminekuperioodi, et kasutada Armeenia brändile viitamiseks sõna „konjak“, mis on kirjutatud ainult kirillitsas ja mida eksporditakse eranditult Venemaale. Peale selle on elemente, mis lähevad kaugemale Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadest sellistes valdkondades nagu konkurents, toetused ja riigile kuuluvad ettevõtted. Lisaks luuakse õiguslik alus tolliasutuste vastastikuse haldusabi jaoks, millega tõhustatakse tollieeskirjade eiramise ja pettusevastast koostööd. EL ja Armeenia leppisid kokku ka ambitsioonikas kaubanduse ja säästva arengu peatükis, mille eesmärk on tagada, et kaubandust edendataks kestlikul viisil.

  Hoolimata Armeenia huvist ei ole partnerluslepingus investeeringute peatükki. Selle põhjuseks on komisjoni volituse puudumine ja õiguslike täpsustuste vajadus ELi tasandil. Euroopa Kohus esitas oma arvamuse ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta alles 16. mail 2017 ja selles märgiti, et portfelliinvesteeringute ning investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismiga seotud sätted kuuluvad ELi ja selle liikmesriikide jagatud pädevusse.

  Arvamuse koostaja soovitab toetada selle lepingu sõlmimist, mis on vaid protsessi algus. Partnerluslepingu tõhus rakendamine, milles osalevad mõlema poole parlamendid ja kodanikuühiskond, on keerukas ülesanne, mis nõuab pidevat ja hoolikat jälgimist.

  ******

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil soovitada, et parlament annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

  NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vaheline ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping

  Viited

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Vastutav komisjon

   

  AFET

   

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  11.12.2017

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Elsi Katainen

  11.10.2017

  Endine arvamuse koostaja

  Hannu Takkula

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  22.1.2018

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  22.3.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

  29

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

  ECR

  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

  1

  ENF

  Franz Obermayr

  2

  0

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vaheline ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping

  Viited

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  30.11.2017

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  AFET

  11.12.2017

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  11.12.2017

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  László Tőkés

  1.2.2016

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  12.4.2018

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  16.5.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  55

  2

  7

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

  Esitamise kuupäev

  17.5.2018

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  55

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

  ECR

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

  2

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  7

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  Viimane päevakajastamine: 20. juuni 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika