SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: László Tőkés

Menettely : 2017/0238(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0177/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0177/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12543/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan väliseksi kokonaisvaltaiseksi ja tehostetuksi kumppanuussopimukseksi (12548/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 ja 209 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 7 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0422/2017),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman[1], joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0177/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Armenian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  • [1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.3.2018)

ulkoasiainvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Valmistelija: Elsi Katainen

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välinen kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus (jäljempänä ”CEPA”) allekirjoitettiin itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä Brysselissä 24. marraskuuta 2017. CEPA neuvoteltiin vuosina 2015–2017 sen jälkeen, kun Armenia päätti vuonna 2013 olla allekirjoittamatta jo neuvoteltua assosiaatiosopimusta (AA) ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) Euroopan unionin kanssa vaan päätti sen sijaan liittyä Euraasian talousunioniin (EEU) 2. tammikuuta 2015.

Lausunnon valmistelijana minun on pidettävä tätä päätöstä valitettavana, sillä AA:n ja DCFTA:n arvioitiin pitkällä aikavälillä tuovan 2,3 prosentin lisäyksen Armenian bruttokansantuotteeseen (BKT) ja lisäävän mahdollisuuksia ulkomaisiin suoriin investointeihin, kun taas maan jäsenyys EEU:ssa ei tuota niin näkyviä hyötyjä. CEPAa koskevia neuvotteluja ja sen allekirjoittamista olisi kuitenkin arvioitava useammalta näkökannalta. Ensinnäkin se osoittaa Armenian kiinnostusta ja sitoutumista tiiviimpiin yhteyksiin EU:n kanssa siinä määrin kuin se ei ole ristiriidassa sen EEU:hun liittyvien velvoitteiden kanssa. Toiseksi se edustaa EU:n joustavuutta, joka on linjassa Euroopan naapuruuspolitiikan uuden eriytetyn lähestymistavan kanssa, siten että Armenialle neuvotellaan EEU:n kanssa yhteensopiva räätälöity sopimus.

EU on Armenian suurin vientimarkkina-alue, joka kattaa noin 27 prosenttia Armenian kokonaisviennistä. Armenian tärkeimmät vientituotteet ovat metallit ja jalokivet sekä energia, juomat, vihannekset ja hedelmät. Se tuo maahan pääasiallisesti öljyä, maakaasua, viljoja, kumituotteita, korkkia ja puuta sekä sähkökoneita. Armenia on myös EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) piirissä. Armenian GSP+:n käyttöaste on korkea (noin 93 %), mutta GSP+-vienti on hyvin keskittynyttä vain harvoihin tuotteisiin, joilla on melko vähäinen lisäarvo – rauta ja teräs ja niistä valmistetut tuotteet sekä vaatteet.

CEPA on kattava ja monella alalla kunnianhimoinen sopimus, joka suurelta osin seuraa neuvotellun assosiaatiosopimuksen rakennetta. Assosiaatiosopimukseen sisältyvät sitoumukset ovat lähes muuttumattomia monilla aloilla, kuten poliittisessa vuoropuhelussa ja suurimmassa osassa alakohtaisia lukuja. Tietyillä aloilla täytäntöönpanon aikataulua on kuitenkin pidennetty. Ilmeisistä syistä Armenian EEU-jäsenyys vaikuttaa eniten CEPAn kauppaa koskevaan osaan. CEPA ei poista tavaroiden tulleja, koska niitä koskevat päätökset tehdään EEU:n tasolla, jolla on yhteinen ulkoinen tariffi. Armenia kuitenkin edelleen hyötyy pääsystä EU:n markkinoille GSP+:n tullien poistamisen ansiosta. CEPAn kaupan teknisiä esteitä ja terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevissä luvuissa otetaan huomioon kansainvälisiin sääntöihin ja periaatteisiin perustuva tiiviimpi yhteistyö, mutta ne eivät ole yhtä kattavia ja kunnianhimoisia kuin DCFTA:iden tapauksessa, etenkään mitä tulee lähentymiseen EU:n lainsäädäntöön. Armenia on monenvälisen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen osapuoli, ja se on jo sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä normeja. CEPAssa Armenia sopi lisäävänsä avoimuutta ja helpottavansa EU:n tuotteiden ja toimijoiden markkinoillepääsyä. Palvelujen kauppa on kunnianhimoinen luku, jossa aiotaan ylittää palvelukaupan yleissopimuksen GATSin tavoitteet. Myös teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva luku menee TRIPS-sopimusta pidemmälle. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että EU on myöntänyt Armenialle 24 vuoden siirtymäajan sanan ”konjakki” käyttämiseksi mutta ainoastaan kyrillisillä kirjaimilla ja Venäjälle vietävälle armenialaiselle brandylle. Osa sopimuksen määräyksistä ylittää myös WTO:n säännöt sellaisilla aloilla kuin kilpailu, tuet ja valtion omistamat yritykset. Lisäksi luodaan oikeusperusta, joka koskee keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliviranomaisten välillä yhteistyön tehostamiseksi tullialan sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi. EU ja Armenia sopivat myös kunnianhimoisesta kauppaa ja kestävää kehitystä koskevasta luvusta, jolla pyritään varmistamaan, että kauppaa edistetään kestävällä tavalla.

Armenian kiinnostuksesta huolimatta CEPAan ei sisälly investointeja koskevaa lukua. Tämä johtuu siitä, että komissiolla ei ollut siihen valtuuksia ja että EU:n tasolla tarvitaan oikeudellisia selvennyksiä. Euroopan unionin tuomioistuin antoi lausuntonsa EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta vasta 16. toukokuuta 2017 ja totesi, että määräykset, jotka koskevat portfoliosijoituksia ja sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisumekanismia, kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.

Tämä sopimus on vasta prosessin alku, mutta lausunnon valmistelijana suositan sen tekemistä. CEPAn tehokas täytäntöönpano ja molempien osapuolten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen siihen on haastava tehtävä, joka edellyttää jatkuvaa ja tiivistä seurantaa.

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välinen kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

AFET

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elsi Katainen

11.10.2017

Alkuperäinen valmistelija

Hannu Takkula

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välinen kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

30.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

11.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.12.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

2

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.5.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 20. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö