Postupak : 2017/0238(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0177/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0177/2018

Rasprave :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0283

PREPORUKA     ***
PDF 479kWORD 59k
17.5.2018
PE 615.325v02-00 A8-0177/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: László Tőkés

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12543/2017),

–  uzimajući u obzir Sveobuhvatan i pojačan sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane (12548/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 37. Ugovora o Europskoj uniji te u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člancima 207. i 209. te člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a), člankom 218. stavkom 7. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0422/2017),

–  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od …(1) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0177/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Armenije.

(1)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (22.3.2018)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elsi Katainen

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sveobuhvatan i pojačan sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane (dalje u tekstu: CEPA) potpisale su navedene stranke u okviru sastanka na vrhu Istočnog partnerstva 24. studenoga 2017. u Bruxellesu. O CEPA-i se pregovaralo u razdoblju od 2015. do 2017. nakon odluke Armenije iz 2013. da neće potpisati Sporazum o pridruživanju i Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine, o kojima je pregovarala s Europskom unijom, već da će umjesto toga pristupiti Euroazijskoj ekonomskoj uniji (EEU), što je 2. siječnja 2015. i učinila.

Kao izvjestitelj za mišljenje mogu samo izraziti žaljenje zbog te odluke jer se procjenjuje da bi Sporazum o pridruživanju i Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine doveli do dugoročnog povećanja armenskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 2,3 % te većih mogućnosti za izravna strana ulaganja, dok članstvo u EEU-u podrazumijeva manje vidljive koristi. Međutim, pregovore o CEPA-i i njezino potpisivanje trebalo bi ocijeniti iz više aspekata. Kao prvo, oni pokazuju interes i predanost Armenije čvršćim vezama s EU-om u onoj mjeri u kojoj je to u skladu s njezinim obvezama u okviru EEU-a. S druge strane pokazuju fleksibilnost EU-a u skladu s novim diferenciranim pristupom u okviru europske politike susjedstva za pregovaranje o sporazumu s Armenijom koji je izrađen po mjeri te je u skladu s EEU-om.

EU je najveće armensko izvozno tržište, koje čini oko 27 % ukupnog izvoza Armenije. Glavni su armenski izvozni proizvodi metali i drago kamenje, nakon čega slijede energija, pića, povrće i voće. Armenija uglavnom uvozi naftu, prirodni plin, žitarice, proizvode od gume, pluta i drveta te električne strojeve. Također ostvaruje korist od općeg sustava povlastica EU-a (OSP+). Njezina stopa korištenja programa OSP+ i dalje je visoka (oko 93 %), ali izvoz je u okviru općeg sustava povlastica izrazito koncentriran na vrlo malo dobara s prilično niskom dodanom vrijednosti, kao što su željezo i čelik te proizvodi načinjeni od njih i odjeća.

CEPA je sveobuhvatan i u mnogim područjima ambiciozan sporazum koji većinom slijedi strukturu Sporazuma o pridruživanju o kojem se pregovaralo. Obveze uključene u Sporazum o pridruživanju gotovo su nepromijenjene u mnogim područjima, kao što su politički dijalog te većina sektorskih poglavlja. Međutim, u određenim je područjima produžen vremenski okvir za provedbu. Članstvom Armenije u EEU-u iz očitih je razloga najviše pogođen trgovinski dio CEPA-e. CEPA-om se ne ukidaju carine na robu s obzirom na to da se odluke koje se odnose na carine donose na razini EEU-a, koji ima zajedničku vanjsku tarifu. Međutim, Armenija i dalje ima koristi od pristupa tržištu EU-u koji proizlazi iz uklanjanja carinskih tarifa u okviru sustava OSP+. U poglavljima CEPA-e o tehničkim preprekama u trgovini i sustavu jedinstvenih plaćanja predviđa se bliskija suradnja na temelju međunarodnih pravila i načela koja nisu jednako sveobuhvatna i ambiciozna kao u slučaju Sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine, osobito s obzirom na usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. Armenija je potpisnica plurilateralnog sporazuma o javnoj nabavi te se već obvezala djelovati u skladu s međunarodnim normama. Ona je u okviru CEPA-e pristala ići korak dalje u pogledu transparentnosti kao i u pogledu pristupa tržištu za proizvode i subjekte iz EU-a. Trgovina uslugama predstavlja ambiciozno poglavlje koje namjerava nadići okvir Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS). Poglavlje o pravima intelektualnog vlasništva također nadilazi okvir Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). U tom je kontekstu zanimljivo primijetiti da je EU pristao dati Armeniji prijelazno razdoblje od 24 godine za upotrebu riječi „konjak” pisanu ćirilicom za armenski vinjak koji se isključivo izvozi u Rusiju. Nadalje, postoje i elementi koji nadilaze pravila WTO-a u područjima poput tržišnog natjecanja, subvencija i poduzeća u državnom vlasništvu. Osim toga, stvorena je pravna osnova za uzajamnu administrativnu pomoć između carinskih tijela, kojom se jača suradnja u borbi protiv carinskih nepravilnosti i prijevara. EU i Armenija dogovorili su se također oko ambicioznog poglavlja o trgovini i održivosti, čiji je cilj osigurati da se trgovina promiče na održiv način.

Unatoč interesu s armenske strane, CEPA ne uključuje poglavlje o ulaganjima. Razlog su tome nepostojanje mandata Komisije i potreba za pravnim pojašnjenjima na razini EU-a. Sud Europske unije dao je svoje mišljenje o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura tek 16. svibnja 2017. tvrdeći da odredbe koje se odnose na portfeljna ulaganja i mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države spadaju u podijeljenu nadležnost između EU-a i njegovih država članica.

Kao izvjestitelj za mišljenje preporučujem da se podrži sklapanje ovog Sporazuma koji bi predstavljao tek početak procesa. Učinkovita provedba CEPA-e uključenjem parlamenata i civilnog društva s obiju strana predstavljala bi izazovan zadatak koji zahtijeva stalno i pažljivo praćenje.

******

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor Parlamentu preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Referentni dokumenti

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Nadležni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Elsi Katainen

11.10.2017

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

Hannu Takkula

Razmatranje u odboru

22.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Referentni dokumenti

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

16.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

2

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum podnošenja

17.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 20. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti