Pranešimas - A8-0177/2018Pranešimas
A8-0177/2018

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

  17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

  Užsienio reikalų komitetas
  Pranešėjas: László Tőkés

  Procedūra : 2017/0238(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0177/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0177/2018
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

  (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12543/2017),

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo projektą (12548/2017),

  –  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnį ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0422/2017),

  –  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją[1] dėl sprendimo projekto,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8-0177/2018),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Armėnijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.

  Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (22.3.2018)

  pateikta Užsienio reikalų komitetui

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos išsamaus ir tvirtesnio partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
  (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  Nuomonės referentė: Elsi Katainen

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos išsamus ir tvirtesnis partnerystės susitarimas (toliau – CEPA) buvo pasirašytas vykstant Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. lapkričio 24 d. Briuselyje. Dėl CEPA buvo deramasi 2015–2017 m. po to, kai 2013 m. Armėnija priėmė sprendimą nepasirašyti asociacijos susitarimo, dėl kurio derėtasi su Europos Sąjunga (ES), taigi ir nekurti išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE), bet nusprendė 2015 m. sausio 2 d. prisijungti prie Eurazijos ekonominėje sąjungos (EAES).

  Kaip nuomonės referentė galiu tik išreikšti savo apgailestavimą dėl minėto sprendimo, nes buvo apskaičiuota, kad dėl asociacijos susitarimo ir IVLPE, laikui bėgant, būtų buvę galima 2,3 % padidinti Armėnijos bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir užtikrinti didesnes galimybes tiesioginėms užsienio investicijoms, kadangi narystė Eurazijos ekonominėje sąjungoje teikia mažiau apčiuopiamą naudą. Tačiau derybas dėl CEPA ir šio susitarimo pasirašymą reikėtų įvertinti atsižvelgiant į keletą aspektų. Pirma, tai rodo, kad Armėnija yra susidomėjusi ir pasiryžusi užmegzti glaudesnius ryšius su ES tokiu mastu, kiek tai yra įmanoma atsižvelgiant į jos įsipareigojimus, susijusius su EAES. Antra, tai ES suteikia lanksčią galimybę, atsižvelgiant į naują diferenciacijos koncepciją pagal Europos kaimynystės politiką, vesti derybas dėl susitarimo, pritaikyto prie Armėnijos padėties ir suderinamo su jos naryste EAES.

  ES yra didžiausia Armėnijos eksporto rinka, sudaranti maždaug 27 % viso eksporto iš Armėnijos. Pagrindiniai Armėnijos eksportuojami produktai yra metalai ir brangakmeniai, energija, gėrimai, daržovės ir vaisiai. Didžiąją Armėnijos importo dalį sudaro nafta, gamtinės dujos, grūdai, gumos gaminiai, kamštienos ir medienos produktai, elektros mašinos. Taip pat Armėnijai taikoma ES bendroji lengvatų sistema (BLS +). Armėnijos naudojimosi BLS + lygis tebėra didelis (maždaug 93 %), tačiau eksportas pagal BLS + yra koncentruotas – apsiriboja vos kelių tipų gana nedidelę pridėtinę vertę turinčiomis prekėmis, t. y. geležimi, plienu bei jų gaminiais ir drabužiais.

  CEPA yra išsamus ir daugelyje sričių plataus užmojo susitarimas, kurio struktūra didžia dalimi pagrįsta asociacijos susitarimu, dėl kurio buvo derėtasi. Asociacijos susitarime numatyti įsipareigojimai išliko beveik nepakitę daugelyje sričių, pavyzdžiui, kalbant apie politinį dialogą ir daugumą įvairiems sektoriams skirtų skyrių. Vis dėlto tam tikrose srityse įgyvendinimo tvarkaraštis buvo pratęstas. Dėl akivaizdžių priežasčių CEPA prekybos daliai didžiausią poveikį turi Armėnijos narystė EAES. CEPA nenumatyta panaikinti tarifų prekėms, nes sprendimai, susiję su tarifais, priimami EAES lygmeniu, ir EAES turi bendrą išorės muitų tarifą. Tačiau Armėnija ir toliau naudojasi patekimo į ES rinką galimybe dėl tarifų panaikinimo pagal BLS +. CEPA skyriuose, skirtuose techninėms prekybos kliūtims ir sanitarijos ir fitosanitarijos priemonėms, numatomas tvirtesnis bendradarbiavimas, pagrįstas tarptautinėmis taisyklėmis ir principais, tačiau ne toks išsamus ir plataus užmojo, koks numatomas išsamiuose ir visapusiškuose laisvosios prekybos susitarimuose, visų pirma, kalbant apie derinimą su ES teisės aktais. Armėnija yra pasirašiusi daugiašalę Sutartį dėl viešųjų pirkimų ir jau yra įsipareigojusi laikytis tarptautinių normų. Pagal CEPA Armėnija sutiko dėti daugiau pastangų užtikrindama skaidrumą ir sudarydama sąlygas patekti į rinką ES produktams ir ūkinės veiklos vykdytojams. Prekybos paslaugomis skyrius yra plataus užmojo, jo tikslas – apimti daugiau aspektų, nei numatyta pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS). Intelektinės nuosavybės teisių skyrius taip pat apima daugiau, nei numatyta pagal TRIPS. Atsižvelgiant į tai, įdomu pažymėti, kad ES sutiko skirti Armėnijai 24 metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį galima vartoti žodį „konjakas“ rašant tik kirilicos raidėmis ir taip išimtinai žymint tik į Rusiją eksportuojamą Armėnijos brendį. Taip pat esama elementų, kurie, kalbant apie PPO taisykles, yra platesnio pobūdžio tokiose srityse, kaip antai, konkurencija, subsidijos ir valstybės valdomos įmonės. Be to, numatytas teisinis pagrindas, skirtas muitinės institucijų savitarpio administracinei pagalbai, pagal kurį sustiprinamas bendradarbiavimas kovojant su pažeidimais ir sukčiavimu. Taip pat ES ir Armėnija susitarė dėl plataus užmojo prekybos ir tvarumo skyriaus, kurio tikslas – užtikrinti, kad prekyba būtų skatinama tvariai.

  Nepaisant Armėnijos atstovų susidomėjimo, į CEPA neįtrauktas investicijų skyrius. Taip yra dėl to, kad Komisija neturi įgaliojimų šioje srityje ir reikalingas teisinis išaiškinimas ES lygmeniu. Europos Teisingumo Teismas pateikė savo nuomonę dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo tik 2017 m. gegužės 16 d. ir nurodė, kad nuostatos, susijusios su investicijų portfeliu ir investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmu, priklauso ES ir jos valstybių narių pasidalijamosios kompetencijos sričiai.

  Kaip nuomonės referentė rekomenduoju pritarti šio susitarimo, kuris būtų tik proceso pradžia, sudarymui. Veiksmingas CEPA įgyvendinimas, dalyvaujant abiejų šalių parlamentams ir pilietinei visuomenei, yra sudėtinga užduotis, kurios vykdymą reikia nuolat ir atidžiai stebėti.

  ******

  Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti, kad Parlamentas pritartų Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos išsamaus ir tvirtesnio partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projektui.

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas

  Nuorodos

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Atsakingas komitetas

   

  AFET

   

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  11.12.2017

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Elsi Katainen

  11.10.2017

  Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

  Hannu Takkula

  Svarstymas komitete

  22.1.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  22.3.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  29

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

  ECR

  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

  1

  -

  ENF

  Franz Obermayr

  2

  0

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas

  Nuorodos

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  30.11.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  11.12.2017

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  11.12.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  László Tőkés

  1.2.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  12.4.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  16.5.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  55

  2

  7

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

  Pateikimo data

  17.5.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  55

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

  ECR

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  7

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2018 m. birželio 20 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika