Ziņojums - A8-0177/2018Ziņojums
A8-0177/2018

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Ārlietu komiteja
Referents: László Tőkés

Procedūra : 2017/0238(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0177/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0177/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12543/2017),

–  ņemot vērā Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (12548/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 37. pantu un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 207. un 209. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, 2018. panta 7. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0422/2017),

–  ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju par lēmuma priekšlikumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A8-0177/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Armēnijas Republikas valdībai un parlamentam.

  • [1]  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.

Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (22.3.2018)

Ārlietu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses
(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Elsi Katainen

ĪSS PAMATOJUMS

Puses parakstīja Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, (turpmāk “VPPN”) 2017. gada 24. novembrī Briselē — laikā, kad notika Austrumu partnerības samits. Sarunas par VPPN norisinājās laikposmā no 2015. gada līdz 2017. gada pēc tam, kad Armēnija 2013. gadā nolēma neparakstīt ar Eiropas Savienību (ES) asociācijas nolīgumu (AN) un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA), par kuriem jau bija notikušas sarunas, bet gan 2015. gada 2. janvārī pievienoties Eirāzijas Ekonomikas savienībai (EES).

Atzinuma sagatavotājs var vienīgi paust nožēlu par šo lēmumu, jo saskaņā ar aplēsēm AN/DCFTA rezultātā Armēnijas iekšzemes kopprodukts (IKP) ilgtermiņā būtu pieaudzis par 2,3 % un būtu palielinājušās ārvalstu tiešo ieguldījumu iespējas, bet dalība EES sniedz mazāk pamanāmas priekšrocības. Tomēr vienošanās par VPPN un tā parakstīšana ir vērtējama atzinīgi vairākos aspektos. Pirmkārt, tas apliecina Armēnijas interesi un apņemšanos veidot ciešākas saiknes ar ES tik lielā mērā, cik to ļauj EES satvarā noteiktās saistības. Otrkārt, tas atbilstīgi jaunajai Eiropas kaimiņattiecību politikā izmantotajai diferencētajai pieejai parāda ES elastīgumu, vienojoties par Armēnijai īpaši pielāgotu nolīgumu, kas atbilst tās saistībām EES.

ES ir Armēnijas lielākais eksporta tirgus — tas veido 27 % no Armēnijas eksporta kopapjoma. Armēnijas svarīgākās eksporta preces ir metāli un dārgakmeņi, aiz tiem ierindojas enerģija, dzērieni, dārzeņi un augļi. Armēnija galvenokārt importē naftu, dabas gāzi, graudaugus, gumijas izstrādājumus, korķi un koksni un elektriskās iekārtas. Priekšrocības Armēnijai sniedz arī ES vispārējo preferenču sistēma (VPS+). Līmenis, kādā Armēnija izmanto VPS+, joprojām ir augsts (aptuveni 93 %), taču VPS+ eksports ir koncentrēts uz ļoti nelielu preču grupu, kurai ir zema pievienotā vērtība, — dzelzi, tēraudu, to izstrādājumiem un apģērbu.

VPPN ir vispusīgs un daudzās jomās vērienīgs nolīgums, kura struktūra lielā mērā līdzinās apspriestā asociācijas nolīguma struktūrai. AN iekļautās saistības daudzās jomās, piemēram, politiskā dialoga jomā un lielākajā daļā no nozaru sadaļām, gandrīz nemaz nav mainījušās. Tomēr dažās konkrētās jomās ir pagarināts īstenošanas grafiks. Acīmredzamu iemeslu dēļ Armēnijas dalība EES visvairāk ir ietekmējusi VPPN tirdzniecības sadaļu. Ar VPPN netiek atcelti tarifi precēm, jo ar tarifiem saistītie lēmumi tiek pieņemti EES līmenī, piemērojot kopīgu ārējo tarifu. Tomēr Armēnija joprojām bauda priekšrocības, ko tai sniedz piekļuve ES tirgum, kuru nodrošinājusi tarifu atcelšana VPS+ satvarā. VPPN sadaļā par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībai un sadaļā par vienoto maksājuma shēmu ir paredzēta ciešāka sadarbība, kas balstīta uz starptautiskiem noteikumiem un principiem, bet tā nav tik vispusīga un vērienīga kā DCFTA gadījumā, jo īpaši attiecībā uz tiesību aktu tuvināšanu ES tiesību aktiem. Armēnija ir noslēgusi daudzpusējo nolīgumu par publisko iepirkumu un jau ir apņēmusies ievērot starptautiskās normas. VPPN satvarā Armēnija ir piekritusi turpināt virzību gan attiecībā uz pārredzamību, gan tirgus piekļuvi ES produktiem un ekonomikas dalībniekiem. Pakalpojumu tirdzniecība ir vērienīga nodaļa, kurā plānotie pasākumi ir plašāki nekā GATS paredzētie noteikumi. Savukārt intelektuālā īpašuma tiesību sadaļa pārsniedz TRIPS satvaru. Šajā sakarībā ir interesanti atzīmēt, ka ES ir piekritusi piešķirt Armēnijai 24 gadu pārejas periodu termina “cognac” lietošanai attiecībā uz Armēnijā ražotu brendiju tikai gadījumos, kad šis vārds uz etiķetes tiek drukāts kirilicā un produkts tiek eksportēts tikai uz Krieviju. Turklāt nolīgumā ir iekļauti elementi, kas ir plašāki nekā PTO noteikumi tādās jomās kā konkurence, subsīdijas un valsts uzņēmumi. Papildus tam ir izveidots muitas iestāžu savstarpējas administratīvās palīdzības juridiskais pamats, kas veicina sadarbību cīņā pret muitas noteikumu pārkāpumiem un krāpšanu. ES un Armēnija arī vienojās par vērienīgu tirdzniecības un ilgtspējības sadaļu, kuras mērķis ir nodrošināt to, lai tirdzniecības veicināšana notiktu ilgtspējīgi.

Neraugoties uz Armēnijas puses pausto interesi, VPPN nav iekļauta sadaļa par ieguldījumiem. Tas notika tādēļ, ka Komisijai nebija piešķirtas attiecīgās pilnvaras un bija nepieciešams panākt juridisku precizējumu ES līmenī. Eiropas Savienības Tiesa sniedza atzinumu par ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu tikai 2017. gada 16. maijā, norādot, ka noteikumi par portfeļieguldījumiem un IVSI mehānismu ir daļa no ES un tās dalībvalstu dalītās kompetences.

Atzinuma sagatavotājs iesaka atbalstīt šā nolīguma noslēgšanu, kas būtu tikai procesa sākums. VPPN efektīva īstenošana, iesaistot tajā abu pušu parlamentus un pilsonisko sabiedrību, būs sarežģīts uzdevums, kura izpildē būs nepieciešama nepārtraukta un cieša uzraudzība.

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Visaptverošs un pastiprināts partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

Atsauces

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

AFET

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

11.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Elsi Katainen

11.10.2017

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Hannu Takkula

Izskatīšana komitejā

22.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Visaptverošs un pastiprināts partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

Atsauces

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

30.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

11.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

11.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.4.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

2

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Iesniegšanas datums

17.5.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika