ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: László Tőkés

Procedura : 2017/0238(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0177/2018
Teksty złożone :
A8-0177/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

  uwzględniając projekt decyzji Rady (12543/2017),

  uwzględniając projekt umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (12548/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej oraz na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 i 209, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a), art. 218 ust. 7 i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0422/2017),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …[1]. w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A8-0177/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Armenii.

  • [1]  Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (22.3.2018)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony
(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elsi Katainen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowę o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi a Republiką Armenii podpisano w dniu 24 listopada 2017 r. w Brukseli podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego. Umowa ta była przedmiotem negocjacji w latach 2015–2017, po tym jak w 2013 r. Armenia zdecydowała, że nie podpisze wynegocjowanego z Unią Europejską układu o stowarzyszeniu ani umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu, lecz zamiast tego w dniu 2 stycznia 2015 r. przyłączy się do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej mogę jedynie wyrazić ubolewanie z powodu tej decyzji, gdyż szacowano, że dzięki układowi o stowarzyszeniu oraz umowie o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu w perspektywie długoterminowej PKB Armenii wzrośnie o 2,3 proc. oraz poprawią się możliwości w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, natomiast członkostwo tego kraju w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej wiąże się z mniej wyraźnymi korzyściami. Z kilku powodów należy jednak docenić fakt wynegocjowania i podpisania umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie. Po pierwsze, umowa ta dowodzi, że Armenia jest zainteresowana bliższymi kontaktami z UE i wykazuje odpowiednie zaangażowanie w zakresie, w jakim jest to zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Po drugie, jest ona wyrazem elastyczności UE, zgodnej z nowym zróżnicowanym podejściem praktykowanym w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, dzięki czemu możliwe było wynegocjowanie z Armenią indywidualnej umowy dostosowanej do warunków członkostwa tego kraju w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Unia Europejska jest największym rynkiem eksportowym Armenii, na który trafia ok. 27 proc. wszystkich towarów wywożonych przez ten kraj. Armenia eksportuje głównie metale i kamienie szlachetne, a także nośniki energii, napoje, warzywa i owoce. Najważniejsze towary importowane przez Armenię to ropa naftowa, gaz ziemny, zboża, wyroby kauczukowe, korek, drewno oraz maszyny elektryczne. Armenia jest również beneficjentem unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP+). Wskaźnik korzystania przez Armenię z systemu GSP+ utrzymuje się na wysokim poziomie (ok. 93 proc.), ale eksport objęty preferencjami taryfowymi w ramach GSP+ koncentruje się na bardzo niewielu towarach o niskiej wartości dodanej, takich jak żelazo i stal oraz wytwarzane z nich produkty, a także odzież.

Umowa o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie jest całościową i w wielu dziedzinach ambitną umową, której struktura w dużym stopniu odpowiada wynegocjowanemu układowi o stowarzyszeniu. Ujęte w układzie o stowarzyszeniu zobowiązania w wielu dziedzinach pozostały niemal bez zmian, tak jak w przypadku dialogu politycznego i większości rozdziałów sektorowych. Jednak w niektórych szczególnych obszarach wydłużono terminy wdrożenia postanowień umowy. Z oczywistych powodów w części umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie poświęconej handlowi wprowadzono najwięcej zmian wynikających z członkostwa Armenii w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Umowa o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie nie znosi ceł na towary, gdyż decyzje dotyczące ceł podejmowane są na szczeblu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, która wprowadziła wspólną zewnętrzną taryfę celną. Armenia w dalszym ciągu korzysta jednak z dostępu do rynku UE wynikającego ze zniesienia ceł w ramach systemu GSP+. Rozdziały umowy poświęcone barierom technicznym w handlu oraz środkom sanitarnym i fitosanitarnym mają na celu zacieśnienie współpracy w oparciu o międzynarodowe przepisy i zasady, choć nie są tak kompleksowe i ambitne jak w przypadku pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu, zwłaszcza jeżeli chodzi o zbliżenie do ustawodawstwa UE. Armenia jest stroną Porozumienia w sprawie zamówień rządowych i zobowiązała się już do przestrzegania międzynarodowych norm. W umowie o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie Armenia zgodziła się podjąć dalsze kroki zarówno w dziedzinie przejrzystości, jak i dostępu do rynku dla produktów i podmiotów z UE. Handlowi usługami poświęcono ambitny rozdział, który ma wykraczać poza postanowienia Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS). Rozdział dotyczący praw własności intelektualnej również wykracza poza postanowienia Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). W związku z powyższym warto zauważyć, że UE zgodziła się przyznać Armenii dwudziestoczteroletni okres przejściowy na używanie słowa „koniak” pisanego cyrylicą w przypadku armeńskiej brandy eksportowanej wyłącznie do Rosji. Należy też wspomnieć o pewnych elementach wykraczających poza zasady WTO w takich dziedzinach jak konkurencja, dotacje i przedsiębiorstwa państwowe. Stworzono ponadto podstawę prawną umożliwiającą wzajemną pomoc administracyjną między organami celnymi pragnącymi zacieśnić współpracę z myślą o przeciwdziałaniu nieprawidłowościom i nadużyciom celnym. UE i Armenia uzgodniły ponadto ambitny rozdział poświęcony handlowi i kwestii zrównoważoności. Celem tego rozdziału jest promowanie handlu w sposób zrównoważony.

Mimo zainteresowania strony armeńskiej umowa o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie nie zawiera rozdziału poświęconego inwestycjom. Wynika to stąd, że Komisja nie dysponowała stosownym mandatem, a także z potrzeby doprecyzowania prawa na szczeblu UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopiero w dniu 16 maja 2017 r. wydał orzeczenie w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem, stwierdzając, że przepisy dotyczące inwestycji portfelowych oraz mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem należą do zakresu kompetencji dzielonych między UE i jej państwa członkowskie.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej zalecam opowiedzenie się za zawarciem tej umowy, która stanowiłaby zaledwie początek bardziej złożonego procesu. Efektywne wdrożenie umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie przy zaangażowaniu parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego obydwu stron stanowiłoby wyzwanie wymagające ciągłego i ścisłego monitorowania.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego wzywa Komisję Spraw Zagranicznych jako komisję przedmiotowo właściwą do zalecenia Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

Odsyłacze

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

AFET

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Elsi Katainen

11.10.2017

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Hannu Takkula

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

Odsyłacze

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

30.11.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

11.12.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.12.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

2

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Data złożenia

17.5.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności