ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

  17.5.2018 - (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: László Tőkés

  Postup : 2017/0238(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0177/2018
  Predkladané texty :
  A8-0177/2018
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

  (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12543/2017),

  –  so zreteľom na návrh Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (12548/2017),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii; a v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207 a 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0422/2017),

  –  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0177/2018),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Arménskej republiky.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

  STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (22.3.2018)

  pre Výbor pre zahraničné veci

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie
  (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elsi Katainen

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (ďalej len: „CEPA“) strany podpísali pri príležitosti samitu Východoeurópskeho partnerstva 24. novembra 2017 v Bruseli. O CEPA sa rokovalo v rokoch 2015 – 2017 v nadväznosti na rozhodnutie Arménska v roku 2013 nepodpísať dohodu o pridružení (DP) a o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) s Európskou úniou a namiesto toho 2. januára 2015 vstúpiť do Eurázijskej hospodárskej únie (EHÚ).

  Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko môžem len vyjadriť poľutovanie nad týmto rozhodnutím, keďže DP/DCFTA mali v dlhodobom horizonte podľa odhadov priniesť 2,3 % zvýšenie hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) Arménska a zvýšiť príležitosti pre priame zahraničné investície, zatiaľ čo jeho členstvo v EHÚ predstavuje menej viditeľné výhody. Rokovania o CEPA a jej podpis však treba oceniť z viacerých hľadísk. Po prvé, preukazuje záujem a odhodlanie Arménska dosiahnuť užšie väzby s EÚ v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s jeho povinnosťami v rámci EHÚ. Po druhé, predstavuje flexibilitu EÚ v súlade s novým diferencovaným prístupom v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dojednať prispôsobenú dohodu pre Arménsko zlučiteľnú s jeho členstvom v EHÚ.

  EÚ je najväčším vývozným trhom Arménska, ktorý predstavuje približne 27 % celkového vývozu Arménska. Hlavným vývozným artiklom Arménska sú kovy a drahokamy, za ktorými nasledujú energia, nápoje, zelenina a ovocie. Arménsko dováža najmä ropu, zemný plyn, obilniny, výrobky z gumy, korok a drevo a elektrické stroje. Arménsko má tiež výhody vyplývajúce zo všeobecného systému preferencií (VSP+) EÚ. Miera využitia VSP+ Arménskom je stále vysoká (približne 93 %), ale vývoz v rámci VSP+ sa vo veľkej miere sústreďuje len na niekoľkých málo výrobkov s relatívne nízkou pridanou hodnotou – železo, oceľ a výrobky vyrobené z nich a oblečenie.

  CEPA je komplexná a v mnohých oblastiach ambiciózna dohoda, ktorá z veľkej časti vychádza zo štruktúry dohody o pridružení. Záväzky obsiahnuté v DP sú v mnohých oblastiach, ako je napríklad politický dialóg a väčšina odvetvových kapitol, takmer nezmenené. V niektorých špecifických oblastiach bol však harmonogram vykonávania predĺžený. Zo zrejmých dôvodov je členstvom Arménska v EHÚ najviac dotknutá obchodná časť CEPA. CEPA neruší clá na tovary, keďže rozhodnutia týkajúce sa colných sadzieb sa prijímajú na úrovni EHÚ, pre ktorú platia spoločné vonkajšie colné sadzby. Arménsko však aj naďalej využíva prístup na trh EÚ vyplývajúci zo zrušenia colných sadzieb v rámci VSP+. Kapitoly o technických prekážkach obchodu a režime jednotnej platby CEPA predpokladajú užšiu spoluprácu na základe medzinárodných pravidiel a zásad, pričom nie sú tak komplexné a ambiciózne ako v prípade DCFTA, a to najmä pokiaľ ide o aproximáciu s právnymi predpismi EÚ. Arménsko je stranou mnohostrannej Dohody o vládnom obstarávaní a už sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné normy. V rámci CEPA Arménsko súhlasilo s tým, že pokročí z hľadiska transparentnosti a prístupu na trh pre výrobky a subjekty z EÚ. Obchod so službami je ambiciózna kapitola, ktorej cieľom je ísť nad rámec dohody GATS. Kapitola o právach duševného vlastníctva takisto prekračuje rámec dohody TRIPS. V tejto súvislosti treba poznamenať, že EÚ súhlasila s poskytnutím 24 ročného prechodného obdobia pre Arménsko na používanie slova „koňak“ iba v azbuke označujúceho arménske brandy vyvážané výhradne do Ruska. Okrem toho existujú aj prvky, ktoré sú nad rámcom pravidiel WTO v oblastiach, ako sú hospodárska súťaž, dotácie a štátne podniky. Vytvoril sa tiež právny základ pre vzájomnú administratívnu pomoc medzi colnými orgánmi na posilnenie spolupráce v boji proti colným podvodom a nezrovnalostiam. EÚ a Arménsko sa okrem toho tiež dohodli na ambicióznej kapitole o obchode a udržateľnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť, že obchod sa bude podporovať udržateľným spôsobom.

  Napriek záujmu z arménskej strany CEPA neobsahuje kapitolu o investíciách. Je to spôsobené chýbajúcim mandátom Komisie a potrebou právneho objasnenia na úrovni EÚ. Európsky súdny dvor vydal svoje stanovisko k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom len 16. mája 2017, v ktorom uviedol, že ustanovenia, ktoré sa týkajú portfóliových investícií a mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a štátom, sú súčasťou spoločných právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi.

  Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odporúčam, aby sa podporilo uzavretie tejto dohody, ktorá bude iba začiatkom procesu. Skutočné vykonávanie dohody CEPA s účasťou parlamentov a občianskej spoločnosti z oboch strán bude náročnou úlohou, ktorá bude vyžadovať nepretržité a dôkladné monitorovanie.

  ******

  Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

  Referenčné čísla

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Gestorský výbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  11.12.2017

  Spravodajkyňa

         dátum vymenovania

  Elsi Katainen

  11.10.2017

  Predchádzajúci spravodajca

  Hannu Takkula

  Prerokovanie vo výbore

  22.1.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  22.3.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  29

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

  ECR

  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

  1

  -

  ENF

  Franz Obermayr

  2

  0

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

  Referenčné čísla

  12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  30.11.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  11.12.2017

   

   

   

  Výbory požiadané o stanoviská

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  11.12.2017

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  László Tőkés

  1.2.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  12.4.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  16.5.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  55

  2

  7

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

  Dátum predloženia

  17.5.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  55

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

  ECR

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  7

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 20. júna 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia