ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

17.5.2018 - (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: László Tőkés

Postup : 2017/0238(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0177/2018
Predkladané texty :
A8-0177/2018
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12543/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (12548/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii; a v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207 a 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0422/2017),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0177/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Arménskej republiky.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (22.3.2018)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie
(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elsi Katainen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (ďalej len: „CEPA“) strany podpísali pri príležitosti samitu Východoeurópskeho partnerstva 24. novembra 2017 v Bruseli. O CEPA sa rokovalo v rokoch 2015 – 2017 v nadväznosti na rozhodnutie Arménska v roku 2013 nepodpísať dohodu o pridružení (DP) a o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) s Európskou úniou a namiesto toho 2. januára 2015 vstúpiť do Eurázijskej hospodárskej únie (EHÚ).

Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko môžem len vyjadriť poľutovanie nad týmto rozhodnutím, keďže DP/DCFTA mali v dlhodobom horizonte podľa odhadov priniesť 2,3 % zvýšenie hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) Arménska a zvýšiť príležitosti pre priame zahraničné investície, zatiaľ čo jeho členstvo v EHÚ predstavuje menej viditeľné výhody. Rokovania o CEPA a jej podpis však treba oceniť z viacerých hľadísk. Po prvé, preukazuje záujem a odhodlanie Arménska dosiahnuť užšie väzby s EÚ v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s jeho povinnosťami v rámci EHÚ. Po druhé, predstavuje flexibilitu EÚ v súlade s novým diferencovaným prístupom v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dojednať prispôsobenú dohodu pre Arménsko zlučiteľnú s jeho členstvom v EHÚ.

EÚ je najväčším vývozným trhom Arménska, ktorý predstavuje približne 27 % celkového vývozu Arménska. Hlavným vývozným artiklom Arménska sú kovy a drahokamy, za ktorými nasledujú energia, nápoje, zelenina a ovocie. Arménsko dováža najmä ropu, zemný plyn, obilniny, výrobky z gumy, korok a drevo a elektrické stroje. Arménsko má tiež výhody vyplývajúce zo všeobecného systému preferencií (VSP+) EÚ. Miera využitia VSP+ Arménskom je stále vysoká (približne 93 %), ale vývoz v rámci VSP+ sa vo veľkej miere sústreďuje len na niekoľkých málo výrobkov s relatívne nízkou pridanou hodnotou – železo, oceľ a výrobky vyrobené z nich a oblečenie.

CEPA je komplexná a v mnohých oblastiach ambiciózna dohoda, ktorá z veľkej časti vychádza zo štruktúry dohody o pridružení. Záväzky obsiahnuté v DP sú v mnohých oblastiach, ako je napríklad politický dialóg a väčšina odvetvových kapitol, takmer nezmenené. V niektorých špecifických oblastiach bol však harmonogram vykonávania predĺžený. Zo zrejmých dôvodov je členstvom Arménska v EHÚ najviac dotknutá obchodná časť CEPA. CEPA neruší clá na tovary, keďže rozhodnutia týkajúce sa colných sadzieb sa prijímajú na úrovni EHÚ, pre ktorú platia spoločné vonkajšie colné sadzby. Arménsko však aj naďalej využíva prístup na trh EÚ vyplývajúci zo zrušenia colných sadzieb v rámci VSP+. Kapitoly o technických prekážkach obchodu a režime jednotnej platby CEPA predpokladajú užšiu spoluprácu na základe medzinárodných pravidiel a zásad, pričom nie sú tak komplexné a ambiciózne ako v prípade DCFTA, a to najmä pokiaľ ide o aproximáciu s právnymi predpismi EÚ. Arménsko je stranou mnohostrannej Dohody o vládnom obstarávaní a už sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné normy. V rámci CEPA Arménsko súhlasilo s tým, že pokročí z hľadiska transparentnosti a prístupu na trh pre výrobky a subjekty z EÚ. Obchod so službami je ambiciózna kapitola, ktorej cieľom je ísť nad rámec dohody GATS. Kapitola o právach duševného vlastníctva takisto prekračuje rámec dohody TRIPS. V tejto súvislosti treba poznamenať, že EÚ súhlasila s poskytnutím 24 ročného prechodného obdobia pre Arménsko na používanie slova „koňak“ iba v azbuke označujúceho arménske brandy vyvážané výhradne do Ruska. Okrem toho existujú aj prvky, ktoré sú nad rámcom pravidiel WTO v oblastiach, ako sú hospodárska súťaž, dotácie a štátne podniky. Vytvoril sa tiež právny základ pre vzájomnú administratívnu pomoc medzi colnými orgánmi na posilnenie spolupráce v boji proti colným podvodom a nezrovnalostiam. EÚ a Arménsko sa okrem toho tiež dohodli na ambicióznej kapitole o obchode a udržateľnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť, že obchod sa bude podporovať udržateľným spôsobom.

Napriek záujmu z arménskej strany CEPA neobsahuje kapitolu o investíciách. Je to spôsobené chýbajúcim mandátom Komisie a potrebou právneho objasnenia na úrovni EÚ. Európsky súdny dvor vydal svoje stanovisko k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom len 16. mája 2017, v ktorom uviedol, že ustanovenia, ktoré sa týkajú portfóliových investícií a mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a štátom, sú súčasťou spoločných právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi.

Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odporúčam, aby sa podporilo uzavretie tejto dohody, ktorá bude iba začiatkom procesu. Skutočné vykonávanie dohody CEPA s účasťou parlamentov a občianskej spoločnosti z oboch strán bude náročnou úlohou, ktorá bude vyžadovať nepretržité a dôkladné monitorovanie.

******

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Gestorský výbor

 

AFET

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.12.2017

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Elsi Katainen

11.10.2017

Predchádzajúci spravodajca

Hannu Takkula

Prerokovanie vo výbore

22.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

30.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.12.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Dátum predloženia

17.5.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 20. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia