Postopek : 2017/0238(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0177/2018

Predložena besedila :

A8-0177/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0283

PRIPOROČILO     ***
PDF 542kWORD 58k
17.5.2018
PE 615.325v02-00 A8-0177/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: László Tőkés

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12543/2017),

–  ob upoštevanju celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani (12548/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji ter členom 91, členom 100(2), členom 207, členom 209, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6), členom 218(7) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0422/2017),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A8-0000/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Armenije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (22.3.2018)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Pripravljavka mnenja: Elsi Katainen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Celoviti in izboljšani partnerski sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: sporazum CEPA) sta strani podpisali ob robu vrha vzhodnega partnerstva 24. novembra 2017 v Bruslju. Pogajanja o sporazumu CEPA so potekala med letoma 2015 in 2017, potem ko se je Armenija leta 2013 odločila, da z Evropsko unijo kljub dogovoru ne bo podpisala pridružitvenega sporazuma ter poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, ter se je 2. januarja 2015 raje pridružila Evrazijski gospodarski uniji.

Pripravljavec mnenja to odločitev obžaluje, saj naj bi pridružitveni sporazum ter poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini Armeniji dolgoročno prinesla 2,3-odstotno povečanje bruto domačega proizvoda (BDP) ter povečala možnosti za neposredne tuje naložbe, njeno članstvo v Evrazijski gospodarski uniji pa prinaša manj vidne koristi. Kljub temu pa je pogajanja o sporazumu CEPA in njegovo sprejetje treba ceniti, in to z več vidikov. Kažejo namreč na interes in predanost Armenije, da bi bila bolj povezana z EU, kolikor je to združljivo z njenimi obveznostmi v okviru Evrazijske gospodarske unije. Poleg tega pomenijo prožnost EU v skladu z novim diferenciranim pristopom v okviru evropske sosedske politike za pogajanja o prilagojenem sporazumu z Armenijo, ki bo združljiv z Evrazijsko gospodarsko unijo.

Evropska unija je največji izvozni trg Armenije, ki obsega približno 27 % skupnega izvoza Armenije. Armenija v glavnem izvaža kovine in drage kamne, sledijo jim energija, pijače, zelenjava in sadje. Uvaža pa predvsem nafto, zemeljski plin, žita, izdelke iz gume, pluto in les ter električne stroje. Armenija je poleg tega del splošnega sistema preferencialov EU (GSP+). Stopnja uporabe GSP+ ostaja v Armeniji visoka (približno 93 %), čeprav je izvoz v okviru GSP+ močno osredotočen na le nekaj proizvodov s precej nizko dodano vrednostjo, tj. železo, jeklo in proizvode iz njiju ter oblačila.

Sporazum CEPA je celovit in na številnih področjih tudi ambiciozen sporazum, ki v veliki večini sledi strukturi dogovorjenega pridružitvenega sporazuma. Na več področjih, kot sta politični dialog in večina sektorskih poglavij, ostajajo zaveze, ki so bile del pridružitvenega sporazuma, skoraj nespremenjene. Na določenih področjih pa se je podaljšal časovni razpored izvajanja. Članstvo Armenije v Evrazijski gospodarski uniji iz jasnih razlogov najbolj vpliva na trgovinski del sporazuma CEPA. Sporazum ne odpravlja tarif za proizvode, saj se odločitve, povezane z njimi, sprejemajo na ravni Evrazijske gospodarske unije, ki ima skupno zunanjo tarifo. Armenija pa ima zaradi odprave tarif GSP+ še vedno dostop do trga EU. Poglavji o tehničnih ovirah v trgovini ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih sporazuma CEPA predvidevata tesnejše sodelovanje na podlagi mednarodnih pravil in načel, čeprav nista tako celoviti in ambiciozni kot pri poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini, zlasti glede približanja zakonodaji EU. Armenija je članica večstranskega sporazuma o javnih naročilih in se je že zavezala, da bo v zvezi s tem upoštevala mednarodne standarde. Armenija se je v sporazumu CEPA strinjala, da bo izboljšala preglednost in dostop do trga za proizvode in udeležence iz EU. Trgovina s storitvami je ambiciozno poglavje, katerega cilj je preseči splošni sporazum o trgovini s storitvami. Tudi poglavje o pravicah intelektualne lastnine presega sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Glede tega je zanimivo, da se je EU Armeniji odločila odobriti 24-letno prehodno obdobje za uporabo imena „konjak“, zapisanega samo v cirilici, za armenski brandy, ki se izvaža izključno v Rusijo. Poleg tega nekaj elementov presega pravila Svetovne trgovinske organizacije, in sicer na področjih, kot so konkurenca, subvencije in podjetja v državni lasti. Oblikovana je tudi pravna podlaga za medsebojno upravno pomoč med carinskimi organi, ki bo okrepila sodelovanje v boju proti carinskim nepravilnostim in goljufijam. EU in Armenija sta se dogovorili še o ambicioznem poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju, katerega cilj je zagotoviti, da se bo trgovina spodbujala trajnostno.

Kljub izraženemu interesu armenske strani sporazum CEPA ne vključuje poglavja o naložbah. Komisija namreč nima pooblastil za to, poleg tega pa je treba to na ravni EU pravno pojasniti. Sodišče Evropske unije je mnenje o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem predložilo šele 16. maja 2017 ter v njem navedlo, da določbe, povezane z naložbami v vrednostne papirje ter mehanizmom za reševanje sporov med vlagatelji in državo, spadajo na področje deljene pristojnosti EU in njenih držav članic.

Pripravljavec mnenja priporoča, da se sklenitev tega sporazuma podpre kot prvi korak procesa. Učinkovito izvajanje sporazuma CEPA z vključitvijo parlamentov in civilne družbe obeh strani bo namreč velik izziv, ki bo zahteval nenehno in podrobno spremljanje.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in izboljšanega partnerskega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

Referenčni dokumenti

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Elsi Katainen

11.10.2017

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Hannu Takkula

Obravnava v odboru

22.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

Referenčni dokumenti

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

30.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

11.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

16.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

2

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum predložitve

17.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov