Betänkande - A8-0177/2018Betänkande
A8-0177/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

17.5.2018 - (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: László Tőkés

Förfarande : 2017/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0177/2018
Ingivna texter :
A8-0177/2018
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12543/2017),

–  med beaktande av utkastet till det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (12548/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen, och i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a, artikel 218.7 och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0422/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den …[1], om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0177/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.

  • [1]  Antagna texter, P8_TA(0000)0000.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (22.3.2018)

till utskottet för utrikesfrågor

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Föredragande av yttrande: Elsi Katainen

KORTFATTAD MOTIVERING

Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (nedan kallat det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet) undertecknades av parterna i anslutning till toppmötet inom det östliga partnerskapet den 24 november 2017 i Bryssel. Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet förhandlades fram under åren 2015–2017 efter Armeniens beslut 2013 att inte underteckna det associeringsavtal och det djupgående och omfattande frihandelsområde som förhandlats fram med Europeiska unionen (EU), utan att i stället ansluta sig till Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) den 2 januari 2015.

I egenskap av föredragande för yttrandet kan jag bara beklaga detta beslut, eftersom associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsområdet förväntades öka Armeniens bruttonationalprodukt (BNP) med 2,3 procent på lång sikt och förbättra möjligheterna för utländska direkta investeringar, medan landets medlemskap i EAEU medför mindre synliga fördelar. Förhandlingarna i samband med och undertecknandet av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet bör bedömas ur flera aspekter. För det första visar det Armeniens intresse och engagemang för att ha närmare band till EU i den mån det är förenligt med landets skyldigheter gentemot EAEU. För det andra representerar det den flexibilitet från EU:s sida som ligger i linje med det nya differentierade tillvägagångssättet inom den europeiska grannskapspolitiken i fråga om att förhandla fram ett skräddarsytt avtal för Armenien som är förenligt med EAEU-medlemskapet.

EU är Armeniens största exportmarknad och står för cirka 27 procent av landets totala export. Armeniens främsta exportvaror är metaller och ädelstenar, följt av energi, drycker, grönsaker och frukt. Armenien importerar främst olja, naturgas, spannmål, gummivaror, kork och trä samt elektriska maskiner. Armenien utnyttjar också EU:s allmänna preferenssystem (GSP+). Armeniens utnyttjandegrad avseende GSP+ är fortfarande hög (cirka 93 procent), men exportvarorna inom ramen för GSP+ är koncentrerad till ett fåtal varor med ett tämligen lågt förädlingsvärde – järn, stål och produkter därav samt kläder.

Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet är ett omfattande och på många områden ambitiöst avtal som till stor del följer det framförhandlade associeringsavtalets struktur. De åtaganden som ingår i associeringsavtalet är nästan oförändrade på många områden, såsom den politiska dialogen och flertalet av de sektorsspecifika kapitlen. På vissa specifika områden har tidsplanen för genomförande förlängts. Den del i det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet som rör handel påverkas av uppenbara skäl mest av Armeniens medlemskap i EAEU. Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet avskaffar inte tullavgifterna på varor, eftersom de beslut som rör tullar fattas på EAEU-nivå och EAUE har en gemensam yttre tulltaxa. Armenien drar dock fortfarande nytta av tillträdet till EU‑marknaden till följd av att GSP+-tullavgifterna avskaffats. I det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalets kapitel om tekniska handelshinder samt sanitära och fytosanitära åtgärder övervägs ett fördjupat samarbete som grundar sig på internationella bestämmelser och principer, men det är inte lika omfattande och ambitiöst som det djupgående och omfattande frihandelsområdet, i synnerhet inte när det gäller tillnärmningen till EU:s lagstiftning. Armenien är part i det plurilaterala avtalet om offentlig upphandling och har redan åtagit sig att följa internationella normer. I det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet gick Armenien med på att gå längre i fråga om både insyn och öppenhet samt marknadstillträde för EU:s produkter och aktörer. Handel med tjänster är ett ambitiöst kapitel som har för avsikt att gå utöver det allmänna tjänstehandelsavtalet. Kapitlet om immateriella rättigheter går också utöver handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. I detta sammanhang är det intressant att notera att EU har gått med på att bevilja Armenien en övergångsperiod på 24 år för att använda ordet ”konjak” för armenisk konjak, om det uteslutande skrivs med kyrilliska bokstäver och uteslutande används för export till Ryssland. Dessutom finns det också delar som går utöver WTO:s regler på områden som konkurrens, subventioner och statsägda företag. Dessutom upprättas en rättslig grund för ömsesidigt administrativt bistånd mellan tullmyndigheterna för ökat samarbete mot oegentligheter och bedrägerier på tullområdet. EU och Armenien kom också överens om ett ambitiöst kapitel om handel och hållbarhet som syftar till att säkerställa att handeln främjas på ett hållbart sätt.

Trots intresse från armeniskt håll innehåller det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet inte något kapitel om investeringar. Detta beror på att kommissionen saknar mandat för detta och att det behövs ett rättsligt klargörande på EU-nivå. Europeiska unionens domstol avgav sitt yttrande om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore först den 16 maj 2017 i vilket den ansåg att de bestämmelser som rör portföljinvesteringar och mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat utgör en delad befogenhet mellan EU och unionens medlemsstater.

I egenskap av föredraganden för yttrandet rekommenderar jag att ingåendet av detta avtal stöds, ett avtal som bara utgör början på processen. Ett effektivt genomförande av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet med deltagande av parlamenten och det civila samhället från båda sidor skulle vara en krävande uppgift som kräver en kontinuerlig och nära övervakning.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Referensnummer

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Ansvarigt utskott

 

AFET

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elsi Katainen

11.10.2017

Tidigare föredragande av yttrande

Hannu Takkula

Behandling i utskott

22.1.2018

 

 

 

Antagande

22.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Referensnummer

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

30.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2018

 

 

 

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

2

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Ingivande

17.5.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 20 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy