ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας

  22.5.2018 - (2018/0000(INI))

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  Εισηγητής: Herbert Dorfmann


  Διαδικασία : 2018/2037(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0178/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0178/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας

  (2018/0000(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713),

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 38 και 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θεσπίζουν την κοινή γεωργική πολιτική και τους στόχους της,

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 40 και 42 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων και τον βαθμό στον οποίο οι κανόνες για τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει το καθεστώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/2393, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό[1] («κανονισμός omnibus»),

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία[2],

  –  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων[3], καθώς και την έκθεση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών και την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (COM(2017)0587),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων[4],

  –  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ αριθ. 16/2017 με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης: λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098),

  –  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», που εκδόθηκε το 2016 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαϊου 2018 σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ[5],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών - ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα[6],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020[7],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τον τομέα της μελισσοκομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης[8],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;»[9],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις γυναίκες και τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές[10],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στην αγορά[11],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο[12],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων[13],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ -: επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα[14],

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πιθανή αναδιάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής»[15],

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Η ΚΓΠ μετά το 2020»[16],

  –  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την ΚΓΠ,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση και τα συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2016 στα οποία κατέληξε η επιχειρησιακή ομάδα για τις γεωργικές αγορές με τίτλο «Βελτίωση των αποτελεσμάτων της αγοράς - Ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού»,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2015 (COP21), και ιδίως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (ΕΚΣ) προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι της συμφωνίας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) (COM(2016)0797),

  –  έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), η οποία ανακοινώθηκε το 2016 (COM(2016)0316) και αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής τους,

  –  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0178/2018),

  Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές στην ΕΕ με παγκόσμια στρατηγική σημασία, και ο σχεδιασμός της πρέπει να επιτρέπει στον γεωργικό και δασικό τομέα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά όχι μόνο τη διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, τη δράση για την κλιματική αλλαγή, την αγροτική ανάπτυξη, τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης και υγείας των ζώων και την απασχόληση·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον σαφές ότι η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί σήμερα, ώστε να ανταποκρίνεται πιο ικανοποιητικά στις ανάγκες τόσο των πρώτων αποδεκτών της, που είναι οι αγρότες, όσο και του συνόλου των πολιτών·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει θεμελιώδη σημασία σε όλη την Ευρώπη για περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη αποτελεί το 47 % του ευρωπαϊκού εδάφους και ότι οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας, καθώς και η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και εδαφών της ΕΕ·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν πολυλειτουργικό και διαφοροποιημένο γεωργικό και δασικό τομέα ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι δίκαιος, καθοδηγείται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και επιτρέπει τη διατήρηση των βιώσιμων μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που μπορούν να αποκτηθούν και να κληροδοτηθούν από γενιά σε γενιά, παραμένει καθοριστικός για την υλοποίηση των θετικών εξωτερικών επιπτώσεων και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες (προϊόντα και υπηρεσίες τροφίμων και μη)·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να αναχαιτιστεί και να αντιστραφεί η τρέχουσα συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων διανομής και των μεγάλων βιομηχανιών·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην ισχύουσα ΚΓΠ πρέπει να βασιστούν σε στρατηγικούς στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων·

  Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για περισσότερα από 25 έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε τακτικές μεταρρυθμίσεις που υπαγορεύτηκαν από το άνοιγμα της ευρωπαϊκής γεωργίας στις διεθνείς αγορές και από την ανάδυση νέων προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη πως τώρα απαιτείται ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαρκούς προσαρμογής προκειμένου να απλοποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί και να επαναπροσανατολιστεί η ΚΓΠ με τρόπο που διασφαλίζει τα εισοδήματα των γεωργών και ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας ως συνόλου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία και την απασχόληση, και ταυτόχρονα να εγγυάται ασφάλεια πολιτικής και οικονομική ασφάλεια για τον κλάδο, προκειμένου να επιτευχθούν η βιωσιμότητα αγροτικών περιοχών, η επισιτιστική ασφάλεια και οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Επιτροπή έχει δώσει τίτλο στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, και αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να εξεταστεί πριν από την υποβολή των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ότι δεν πλήττεται η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι υπάρχει πραγματική απλοποίηση για τους δικαιούχους, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών, σε επίπεδο τοπικό και γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και ευελιξία και ασφάλεια δικαίου για γεωργούς και ιδιοκτήτες δασών, ενώ συγχρόνως θα προβλέπονται φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι, και ότι οι στόχοι της νέας ΚΓΠ δεν απαιτούν νέες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη, που θα σήμαιναν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας, με αποτέλεσμα καθυστέρηση στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει να διασφαλίζει άμεση σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαίων γεωργών·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα και να αποφύγει τη στασιμότητα και την αστάθεια των γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη συγκέντρωση και εντατικοποίηση της παραγωγής και την αυξανόμενη παραγωγικότητα, εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα κατά μέσο όρο από εκείνα των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο ουσιαστικό επίπεδο σταθερότητας και ένα δίχτυ ασφάλειας για τα γεωργικά εισοδήματα, καθώς αντιστοιχούν σε ένα ουσιαστικό τμήμα - έως και στο 100 % σε ορισμένες περιφέρειες -, των γεωργικών εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε οι γεωργοί να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τρίτες χώρες υπό ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γεωργικές αλυσίδες αξίας στη βιοοικονομία μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένες στους ίδιους τους γεωργούς, διότι αυτοί συμβάλλουν στη σταθερότητα και το μέλλον των αγροτικών περιφερειών μας, αλλά και αντιμετωπίζουν οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές για το εμπόριο, πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα, τις υγειονομικές κρίσεις, τις πλεονάζουσες ποσότητες κάποιων τομέων στην Ευρώπη, την κλιματική αλλαγή και τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για τους μεσογειακούς τομείς·

  ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθούν ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ευαίσθητους και στρατηγικούς τομείς να αντεπεξέλθουν στις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι δυνητικές επιπτώσεις του Brexit ή οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τους κύριους εταίρους της ΕΕ·

  ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές στρατηγικές για τα οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τη μελισσοκομία θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι υποχρεωτικές για τις χώρες παραγωγής, και θα πρέπει να διατηρηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών εργαλείων και κανόνων·

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, δίκαιες τιμές και ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους τους αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους καταναλωτές και γεωργική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η κατανάλωση και η πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, υλοποιώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις όσον αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, και την ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα και τη διασφάλιση της διατήρησης των υδάτινων πόρων·

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ χρειάζεται τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα να μειωθεί η πίεση που ασκεί στα αποθέματα γλυκών υδάτων ο τομέας της γεωργίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 50 % της χρήσης γλυκών υδάτων στην ΕΕ·

  ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα επικαιροποιημένο, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων, για αυξημένη ισότητα και νομιμότητα·

  ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ΚΓΠ δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει επαρκές εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους γεωργούς·

  ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προς ενθάρρυνση της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά γεωργών·

  ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2018 το ΕΕΣ σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το 2010, για κάθε 100 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών, υπήρχαν 14 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών, αριθμός που μειώθηκε στους 10,8 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των γεωργών της ΕΕ αυξήθηκε από 49,2 σε 51,4 έτη για την περίοδο 2004 έως 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως εκείνες των γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας·

  Αα.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του νερού, η έλλειψη γεωργικής γης και η υποβάθμιση του εδάφους, και άρα απαιτείται μια προσαρμογή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση κοινών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε υψηλά πρότυπα, δίκαιους και βιώσιμους όρους για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ανανεωμένους και αποδοτικούς μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ κοινωνικά, οικονομικά περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και τις απαιτήσεις για την υγεία, την υγιεινή, την προστασία των φυτώνκαι την καλή διαβίωση των ζώων·

  Αβ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα υψηλά πρότυπα χρειάζεται να διατηρηθούν και να προωθηθούν περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, μέσω της διασφάλισης των ευρωπαϊκών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες για εισαγωγές·

  Αγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό περίπου 80 % των αναγκαίων πρωτεϊνών στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί επαρκώς μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες στο πλαίσιο της ΚΠΓ·

  Αδ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη τόσο όσον αφορά προϊόντα που εξοικονομούν πόρους όσο και για καινοτόμους διαδικασίες είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αναπτυχθεί η ερευνητική ικανότητα και οι απαραίτητες υποδομές ώστε να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε πρακτική για τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη βιώσιμη γεωργοδασοκομία, παρέχοντας επαρκή υποστήριξη, και να προωθηθεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρό της τους γεωργούς, στη βάση ανεξάρτητων, διαφανών, επαρκώς χρηματοδοτούμενων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, και υπηρεσιών κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων σε επίπεδο κρατών μελών·

  Αε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση επενδυτική στήριξη θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στη διπλή απαίτηση για οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ίδιων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

  Αστ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σειρά διαστημικών προγραμμάτων (EGNOS & Galileo) και επίγειας παρατήρησης (Copernicus) των οποίων το δυναμικό όσον αφορά τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της υλοποίησης της ΚΓΠ και της μετάβασης της ευρωπαϊκής γεωργίας προς τη γεωργία ακριβείας και προς τη περιβαλλοντική και οικονομική αξιοποίηση των εκμεταλλεύσεων, πρέπει να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

  Αζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιοτεχνολογικής έρευνας διεξάγεται πλέον εκτός της ΕΕ, και εστιάζεται συνήθως σε γεωργοοικονομικά ζητήματα που δεν αφορούν τον τομέα της ΕΕ, γεγονός που επιφέρει δυνητική απώλεια επενδύσεων και εστίασης·

  Αη.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, η αξιοποίηση και η ενθάρρυνση των φυσικών διαδικασιών για την τόνωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας είναι πιθανόν να μειώσουν το κόστος παραγωγής·

  Αθ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ανταγωνιστικός τομέας γεωργίας, τροφίμων και δασοκομίας μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και το κλίμα, που έχουν καθοριστεί σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας κίνητρα στους αγρότες και ανταμείβοντας το έργο τους, μέσω της μείωσης της περιττής κανονιστικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν·

  Αι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμενόμενη κατά τον 21ο αιώνα αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφανείας του πλανήτη και οι άμεσες συνέπειές της στις κλιματικές συνθήκες απαιτούν να υπάρχει ένα σύστημα τροφίμων το οποίο θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο, θα διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών και άφθονων τροφίμων, και δεν θα επιτρέπει την εξάρτηση της Ένωσης από άλλες αγορές·

  Αια.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η μελλοντική ΚΓΠ να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού και τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και των τροφίμων·

  Αιβ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 βάσει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών·

  Αιγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 40 % περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, αλλά λαμβάνουν μόνο το 8 % των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

  Αιδ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ καθορίζουν νέους, σαφείς τρόπους εφαρμογής της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020·

  Αιε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σταδιακά έχουν ενσωματωθεί στην ΚΓΠ οι περιβαλλοντικοί στόχοι, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της είναι συμβατοί με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, και ότι οι γεωργοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, και προάγουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

  Αιστ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος στην Ένωση παραμένει αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια υγιεινής διατροφής, και ότι η βιομηχανία τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αζώτου·

  Αιζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλειστοί κύκλοι παραγωγής, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας στην ίδια περιοχή, διατηρούν την προστιθέμενη αξία στην εν λόγω περιοχή και, επομένως, εξασφαλίζουν περισσότερες τοπικές θέσεις εργασίας, και έχουν τη δυνατότητα να αναζωογονήσουν τις αγροτικές περιοχές·

  Αιη.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ επιδιώκει αδιαχώριστους στόχους οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης, και αυτή η δυαδικότητα πρέπει να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα και του μηχανισμού οικολογικού προσανατολισμού, υπέρ της μετάβασης προς ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο και αποτελεσματικό γεωργικό μοντέλο·

  Αιθ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελλοντική ΚΓΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για να ενισχύσει τη βιώσιμη γεωργία·

  Ακ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων και εδαφών θα ωφελήσει την ΕΕ στο σύνολό της·

  Ακα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι εξαιτίας των απαιτήσεων οικολογικού προσανατολισμού, που απλώς αντανακλούν τις τρέχουσες πρακτικές, οι πράσινες ενισχύσεις, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013 δημιουργούν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι δυσνόητες και, σύμφωνα με το ΕΕΣ, δεν καταφέρνουν να ενισχύσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ εξαιτίας του σχεδιασμού τους, στοιχεία που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής για την ΚΓΠ·

  Ακβ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει εντοπίσει σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα, ιδίως την μακρόχρονη διαδικασία έγκρισης, καθώς και τον περίπλοκο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

  Ακγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεκμηριωμένη μετα-αξιολόγηση «ελέγχου καταλληλότητας» επιστημονικών μελετών προέκυψε ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού δεν βελτίωσαν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως διότι οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονταν ήδη·

  Ακδ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της διακήρυξης του Κορκ 2.0 για βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, ευφυή πολυλειτουργικότητα, βιοποικιλότητα εντός και εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και στη βιολογική γεωργία, την ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Νatura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των προσπαθειών για την αποτροπή της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και τον ρόλο των γυναικών και των νέων στη διαδικασία αυτή, καθώς και την ανάγκη για καλύτερη χρήση των ενδογενών πόρων στις αγροτικές περιοχές μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολυτομεακών προσεγγίσεων που ενισχύουν την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορεών, με την επένδυση στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση και την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, την παροχή κινήτρων για την ανάληψη δράσης για το κλίμα, την τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των αγροτικών περιοχών και την απλοποίηση της αγροτικής πολιτικής και της εφαρμογής της·

  Ακε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως οι περιοχές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ όσον αφορά τους επιπρόσθετους περιορισμούς στην πρόσβαση σε γη, με στόχο τη διατήρηση της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές·

  Ακστ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

  Βα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να αναγνωρίζει δεόντως τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που παράγουν ορισμένοι τομείς, όπως η εκτροφή αιγοπροβάτων ή οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

  Ββ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μελισσοκομίας έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο·

  Βγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά με χρήση δίκαιων και διαφανών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας στις σχέσεις μεταξύ παραγωγής και άλλων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τόσο ανάντη όσο και κατάντη, και να παρασχεθούν κίνητρα για την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων ενεργούς διαχείρισης τα οποία μπορούν να αντιστοιχίζουν καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τομεακό επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πτυχές εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΚΓΠ, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούνται δεόντως·

  Βδ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και αυτονομίας για την ευρωπαϊκή γεωργία, στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αυξήσει ή να διατηρήσει τον γεωργικό προϋπολογισμό σε σταθερό επίπεδο για να καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις·

  Βε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία προσδοκά από τους γεωργούς να αλλάξουν τις πρακτικές τους ώστε να καταστούν πλήρως βιώσιμες, και οι γεωργοί θα πρέπει να υποστηριχθούν σε αυτή τη μετάβαση με δημόσιους πόρους· 

  Βστ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα στον τομέα, ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια προγραμματισμού για τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών, μέσω κατάλληλων περιόδων μετάβασης και μέτρων·

  Βζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της δημοκρατικής συζήτησης για τα στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών όσον αφορά την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του εδάφους και του αέρα, την ποιότητα των τροφίμων μας και την οικονομική σταθερότητα των γεωργικών παραγωγών, την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και το βιώσιμο εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών και πρακτικών υγιεινής, με στόχο να εδραιωθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

  Βη.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αναδιατύπωση της ΚΓΠ για να μπορέσει να παράγει αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν πλήρως την αποστολή τους εντός ελεγχόμενου χρονικού πλαισίου, και ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το Brexit·

  Βθ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλιστεί τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27 με την καταβολή μέγιστης προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της παραγωγής τροφίμων και της πρόσβασης σε αυτά και για τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ενιαία ευθυγράμμιση στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων για τους πολίτες τόσο του ΗΒ όσο και της ΕΕ·

  Βι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των έξι βασικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ περιλαμβάνονται η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000·

  Βια.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες, ούτως ώστε να προωθήσει την αυτάρκεια όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά·

  Βιβ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 124 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από ακραία επισιτιστική ανασφάλεια σε 51 χώρες, 16 εκατομμύρια περισσότερα από το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που επλήγησαν από την επισιτιστική ανασφάλεια ζει σε αγροτικές περιοχές·

  Βιγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ρόλους που αναλαμβάνονται από γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμων γεωργικών επιχειρήσεων και αγροτικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αποτροπής της εγκατάλειψης της υπαίθρου συνδέονται με την παροχή ευκαιριών στις γυναίκες και τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, ενώ οι πολιτικές για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνουν επαρκώς τη διάσταση του φύλου, και ότι, μολονότι το φύλο του δικαιούχου άμεσης ενίσχυσης ή ενίσχυσης αγροτικής ανάπτυξης δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, οι γυναίκες ως αιτούντες ή δικαιούχοι υποεκπροσωπούνται·

  Βιδ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στους ευρωπαίους φορολογούμενους, η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί τόσο με την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων όσο και με μια σαφή κοινωνική προστιθέμενη αξία, όσον αφορά την βιώσιμη γεωργία, τις φιλόδοξες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις, τα πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και άλλες κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΓΠ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ·

  Βιε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 442 σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή διαβίωση των ζώων αναφέρει ότι το 82 % των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής θα πρέπει να βελτιωθούν·

  Βιστ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και οι αλλαγές στο γεωργικό περιβάλλον μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των επικονιαστών και στην ποικιλία των ειδών επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι εξημερωμένοι όσο και οι άγριοι επικονιαστές είναι σημαντικές και ότι οι επιπτώσεις στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή εξαρτάται στην πλειονότητά της από τις επικονιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης και των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ·

  Βιζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης - επικεντρωμένο στις οκτώ αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μείωση της χρήσης σοβαρών φυτοφαρμάκων και να προωθηθεί η χρήση μη χημικών εναλλακτικών λύσεων·

  Βιη.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

  Βιθ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή του πλαισίου της ΚΓΠ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση με όρους κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά πτυχές όπως η γήρανση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το POSEI είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει τη διάρθρωση του κλάδου που αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του POSEI (COM(2016)0797), συμπεραίνει ότι «βάσει της αξιολόγησης του καθεστώτος δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»·

  Βκ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η διαχείριση των δασών όσο και η γεωργική δασοκομία που περιλαμβάνει ένα ανώτερο όριο ξυλώδους βλάστησης πάνω από βοσκότοπους ή μια γεωργική καλλιέργεια, μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου, και στις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας δασοκομικά ή γεωργικά προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος και ενισχύοντας έτσι τους στόχους της ΚΓΠ, και επιτρέποντας στις κυκλικές και τις βιο-οικονομίες να συμβάλλουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που ωφελούν τους γεωργούς, τους δασοκόμους και τις αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δάση προωθεί μια συνεκτική, ολιστική θεώρηση της διαχείρισης και των πολλαπλών οφελών των δασών, και λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών· τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στους στόχους διατήρησης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δάση της Μεσογείου τα οποία είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές, με αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα και η εν δυνάμει γεωργική παραγωγή να τίθενται σε κίνδυνο·

  Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειών και των γεωργών

  1.  επικροτεί την πρόθεση απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, ώστε να επωφεληθούν οικονομικά οι γεωργοί και να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των πολιτών, αλλά τονίζει ότι οι κυρίαρχες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι οι αρχές που καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ, σύγχρονη και επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, που θα υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία και θα παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένα τρόφιμα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

  2.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται ότι ένας από τους στόχους της ΚΓΠ πρέπει να είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ·

  3.  ζητεί μια ΚΓΠ που να επιδιώκει ως πρώτη προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε ευρωπαϊκής γεωργικής εκμετάλλευσης σε μια επιχείρηση που συνδυάζει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά πρότυπα απόδοσης·

  4.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί στην ΚΓΠ η ουσιαστική σχέση μεταξύ νομοθετών της ΕΕ, γεωργών και πολιτών· απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισορροπίες στον ανταγωνισμό στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς·

  5.  εφιστά την προσοχή στον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που χρήζουν αναγνώρισης και αξιοποίησης·

  6.  επισημαίνει ότι η ευελιξία που διαθέτουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη όσον αφορά ορισμένες επιλογές που έχουν καθοριστεί στους βασικούς κανονισμούς, καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα, καταδεικνύει ότι υπάρχουν τμήματα της ΚΓΠ που δεν θεωρούνται πλέον κοινά· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι πρόσβασης των γεωργών στα καθεστώτα στήριξης στα διαφορετικά κράτη μέλη και στις διαφορετικές περιφέρειες, καθώς και την ανάγκη για επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή υποβάθμισης της συνοχής·

  7.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο ευελιξίας εντός ενός ισχυρού ενωσιακού κοινού πλαισίου κανόνων, βασικών προτύπων, εργαλείων παρέμβασης, ελέγχων και χρηματοδοτικών κονδυλίων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον συννομοθέτη, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους γεωργούς και ειδικότερα, μια ενωσιακή προσέγγιση για τη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα,·με προοπτική τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού·

  8.  θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστεί η εφαρμογή της ΚΓΠ περισσότερο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στα δεδομένα των διαφόρων ειδών γεωργίας στην Ευρώπη, οι εθνικές επιλογές στο πλαίσιο των μέσων που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να εξορθολογιστούν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν, με συμμετοχή όλων των σχετικών συμφεροντούχων, τη δική τους συνεκτική, τεκμηριωμένη εθνική στρατηγική στη βάση των στόχων της ΕΕ και των δεικτών που αφορούν τα κύρια είδη πιθανών εργαλείων παρέμβασης, καθορισμένων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, εντός ενός σαφούς κοινού πλαισίου κανόνων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό στους κανόνες και τις αρχές της ενιαίας αγοράς·

  9.  τονίζει ότι πρόσθετη επικουρικότητα θα πρέπει να παραχωρείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ισχυρό, κοινό σύνολο κανόνων, στόχων, δεικτών και ελέγχων της ΕΕ·

  10.  υπογραμμίζει τους κινδύνους του κανονιστικού υπερθεματισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για τους γεωργούς, λόγω της δυνατότητας των κρατών μελών να ορίζουν ανεξάρτητα τα εθνικά τους σχέδια και να αναθεωρούν τις αποφάσεις τους σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις θέσεις που λαμβάνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρουσιάσει στους συννομοθέτες, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές προτάσεις της, ένα σαφές και απλό μοντέλο εθνικού στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους συννομοθέτες να αξιολογήσουν το πεδίο εφαρμογής, τον βαθμό ανάλυσης και το περιεχόμενο ανάλογων σχεδίων, που αποτελούν βασικά στοιχεία την επικείμενης πρότασης της Επιτροπής, και να διασαφηνίσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι εθνικές αυτές στρατηγικές·

  11.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει εργαλεία που θα στοχεύουν στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ της ΚΓΠ και της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή·

  12.  υπογραμμίζει την ανάγκη η μελλοντική ΚΓΠ να σέβεται πλήρως την κατανομή των εξουσιών στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, που συνήθως ορίζονται στα συντάγματα των χωρών, ιδίως σε ότι αφορά την τήρηση των νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ, κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή πολιτικών όπως το ΕΓΤΑΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι συμμετέχουν δεόντως σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης πολιτικής·

  13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να καθιερώσει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων με βάση τα αποτελέσματα, προκειμένου να προωθηθεί η απόδοση μάλλον παρά η συμμόρφωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω σαφώς καθορισμένων, απλούστερων και λιγότερο γραφειοκρατικών (συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής νομικού υπερθεματισμού) σταθερών, διαφανών και μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, και των ενδεδειγμένων ελέγχων επί των μέτρων σχεδιασμού, εφαρμογής και κυρώσεων των κρατών μελών· θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση βασικών ομοιόμορφων κριτηρίων για τον καθορισμό παρόμοιων κυρώσεων όσον αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες για την επίτευξη των γενικών κοινών στόχων που καθορίζονται από την ΕΕ·

  14.  υπογραμμίζει ότι μια προσέγγιση βασιζόμενη αποκλειστικά στην παραγωγή θα συνεπαγόταν κίνδυνο για τα κράτη μέλη τα οποία, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων τους, μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα που καθορίζονται στα εθνικά τους σχέδια και αντιμετωπίζουν, έτσι, κίνδυνο εκ των υστέρων μείωσης των εθνικών κονδυλίων τους, καθώς και διακοπής της χρηματοδότησης·

  15.  αναγνωρίζει ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας θα χρειαστεί προσαρμογές και τροποποιήσεις για αρκετά χρόνια, για να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της στροφής σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στα αποτελέσματα·

  16.  σημειώνει, ωστόσο, ότι μια πιθανή καθυστέρηση έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερημένες πληρωμές, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί·

  17.  θεωρεί ότι, στον πρώτο πυλώνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν προγράμματα από ένα κατάλογο προτεραιότητας καταρτισμένο από την ΕΕ·

  18.  ζητεί την ανάπτυξη ενός συστήματος κατάλληλων θεσμικών και νομικών προσαρμογών που θα προωθήσουν την αλλαγή του μοντέλου εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί τόσο το ενδεχόμενο επιπλέον κόστος, όσο και η μείωση της απορρόφησης κεφαλαίων στα κράτη μέλη·

  19.  θεωρεί ότι η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε δορυφορικές εικόνες και σε βάσεις δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και λιγότερο στην υποβολή στοιχείων από τους ίδιους τους γεωργούς·

  20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συναφείς συνέργειες μεταξύ των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ για το διάστημα αφενός και την ΚΓΠ αφετέρου, και ιδίως με το πρόγραμμα Copernicus που παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη γεωργική κοινότητα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

  21.  ζητεί τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η γεωργική διαρθρωτική πολιτική με το καθεστώς στήριξης του περιβάλλοντος, για παράδειγμα με έναν καλύτερο συνδυασμό καλλιεργειών και κτηνοτροφίας·

  22.  ζητεί να διατηρηθεί το απλουστευμένο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων·

  23.  εκτιμά ότι οι γεωργοί των οποίων η γη καλύπτει έκταση μικρότερη των πέντε εκταρίων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα αυτό·

  24.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει οικονομικό έλεγχο, έλεγχο επιδόσεων και λογιστικό έλεγχο ώστε να εγγυηθεί πως οι λειτουργίες αυτές διεκπεραιώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα και σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων σε όλα τα κράτη μέλη, για όλους τους επιλέξιμους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους·

  25.  υπενθυμίζει ότι, στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί ο ορισμός του «ενεργού γεωργού»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η γεωργική παραγωγή (π.χ. η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική κατάσταση, η εφαρμογή ορθών ζωοτεχνικών πρακτικών, η συμβολή στην κυκλική οικονομία) θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερα στοχευμένη και μετρήσιμη λύση για έναν τέτοιο ορισμό·

  26.  θεωρεί ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΣ, πρέπει να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το βασιζόμενο στις επιδόσεις σύστημα ελέγχου, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ή οι δικαιούχοι απρόσμενες δημοσιονομικές διορθώσεις·

  27.  τονίζει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν επιχειρήσεις και πρέπει συνεπώς να τους εξασφαλισθούν επιχειρηματικής φύσεως ελευθερίες, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν για τα προϊόντα τους κατάλληλες τιμές στην αγορά·

  28.  τονίζει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι γεωργοί με συνδυασμό εισοδημάτων·

  29.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στους γεωργούς, στο πλαίσιο ενός υψηλότερου οικονομικού ορίου για γεωργικούς κανόνες «de minimis», διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς·

  30.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τους γεωργούς να προβούν σε εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, καθώς και τις οικονομικές κρίσεις·

  31.  ζητεί, ωστόσο, τη δίκαιη ανταμοιβή των δημόσιων αγαθών που παρέχουν οι πολύ μικρές και οι μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε συνεταιριστικές και κοινοτικές προσπάθειες· 

  32.  καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών και ταμείων όπως το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά και άλλα επενδυτικά ταμεία, προκειμένου να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις αγροτικές περιοχές·

  33.  ζητεί βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της ΚΓΠ με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ - ιδίως, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και τον κανονισμό 1107/2009 -, ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης προστασίας των υδάτινων πόρων, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από τη γεωργία· ζητεί την παροχή κινήτρων για τη στήριξη έργων τοπικής συνεργασίας μεταξύ αγροτών και φορέων ύδρευσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των υδάτινων πόρων·

  34.  επισημαίνει ότι πολλά χωριά της υπαίθρου και των περιφερειών, παρά τον αγροτικό τους χαρακτήρα, παραμένουν για διοικητικούς λόγους εκτός του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που τα θέτει σε μειονεκτική θέση·

  35.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν πιο ευέλικτες προσεγγίσεις, προκειμένου να αποφύγουν τη δυσμενή μεταχείριση των περιφερειών αυτών και των παραγωγών τους·

  Ευφυής, αποδοτική, βιώσιμη και δίκαιη ΚΓΠ – με οφέλη για τους γεωργούς, τους πολίτες, τις αγροτικές περιοχές και το περιβάλλον

  36.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική των δύο πυλώνων και τονίζει ότι οι πυλώνες πρέπει να είναι συνεκτικοί και συμπληρωματικοί, με τον πρώτο πυλώνα να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ και να συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για εισοδηματική στήριξη, για βασικά περιβαλλοντικά μέτρα και για τη συνέχιση των υπαρχόντων μέτρων στήριξης της αγοράς, ενώ ο δεύτερος πυλώνας να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των κρατών μελών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, την ίδια στιγμή, να παρέχονται κίνητρα στους αγρότες και τους άλλους δικαιούχους να υλοποιούν δράσεις που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά δημόσια αγαθά τα οποία δεν αμείβονται από την αγορά, και να σέβονται τόσο τις νέες όσο και τις καθιερωμένες πρακτικές στη γεωργία βάσει κοινών, ομοιόμορφων και αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ τα κράτη μέλη θα διατηρούν τη δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών προσεγγίσεων που αντικατοπτρίζουν τις τοπικές και τις τομεακές συνθήκες· θεωρεί ότι η μετάβαση όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη βιωσιμότητα, καθώς και η πλήρης ένταξη όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην κυκλική οικονομία, συνδυάζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, χωρίς καμία υποβάθμιση για τα κοινωνικά πρότυπα ή τα πρότυπα απασχόλησης, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα·

  37.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ, είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, η σταθεροποίηση των αγορών, η εξασφάλιση του εφοδιασμού και η διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά των αγαθών στους καταναλωτές·

  38.  υπογραμμίζει το δυναμικό των τεχνολογικών καινοτομιών για έναν έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο τομέα, ιδίως όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, την παρακολούθηση της προστασίας των καλλιεργειών και της υγείας των ζώων, και το περιβάλλον·

  39.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να διευκολύνει και να στηρίζει την εφαρμογή τέτοιων καινοτομιών·

  40.   θεωρεί ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ή να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σταθερό επίπεδο στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020·

  41.  εκτιμά ότι η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η συνακόλουθη μείωση της προστασίας των γεωργών συνεπάγονται την ανάγκη αποζημίωσης του γεωργικού τομέα και ιδίως εκείνων των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα -ιδιαίτερα δυσκολίες που συνδέονται με τη γεωργική χρήση της γης ή το ότι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές- και ότι μόνο τέτοια μέτρα μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτεταμένη διαχείριση της γεωργικής γης και τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου·

  42.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις, όπως εκείνες που θα προκύψουν από τις συνέπειες του Brexit και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της·

  43.  επισημαίνει ότι συνεχίζουν να υφίστανται διαφορές στην ανάπτυξη της υπαίθρου σε διάφορες περιφέρειες και κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τα κριτήρια συνοχής θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών μελών·

  44.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί ισχυρός προϋπολογισμός στον δεύτερο πυλώνα (πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ·

  45.  θεωρεί ότι οι γεωργοί πρέπει να στηριχθούν στη μετάβαση προς την πλήρη βιωσιμότητα·

  46.  αναμένει η ανάπτυξη νέων πολιτικών και στόχων της ΕΕ να μην αποβεί εις βάρος μιας επιτυχημένης ΚΓΠ και των πόρων της·

  47.  αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΓΠ·

  48.  τονίζει ότι οι πόροι της ΚΓΠ είναι χρήματα των φορολογουμένων από κάθε κράτος μέλος και ότι οι φορολογούμενοι σε όλη την ΕΕ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τη χρήση αυτών των πόρων αποκλειστικά με στοχευμένο και διαφανή τρόπο·

  49.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία νέων γραμμών του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη, που δεν θα συνοδεύονται από επιπλέον κονδύλια·

  50.  πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός παραγωγικού γεωργικού τομέα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η στήριξη σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτική επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα των εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή ανώτατων ορίων και την προοδευτική μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την οποία προέρχονται·

  51.  εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η στήριξη θα στοχεύει τους πραγματικούς γεωργούς, με έμφαση σε όσους ασκούν ενεργά τη γεωργική δραστηριότητα για να κερδίζουν τα προς το ζην·

  52.  θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση ενός απλουστευμένου καθεστώτος για τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ και η διαχείρισή τους·

  53.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός ισορροπημένου, διαφανούς, απλού και αντικειμενικού συστήματος ποινών και κινήτρων σε συνδυασμό με ένα διαφανές και έγκαιρο σύστημα καθορισμού της επιλεξιμότητας των δικαιούχων είσπραξης δημόσιου χρήματος έναντι της παροχής δημόσιων αγαθών, το οποίο θα πρέπει να συνίσταται σε απλά, προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, μετατοπίζοντας έτσι την έμφαση από τη συμμόρφωση στις πραγματικές επιδόσεις·

  54.  τονίζει ότι και οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι αγρότες με εκμεταλλεύσεις με εισοδηματικό συνδυασμό - που αναζωογονούν την ύπαιθρο με πολλούς τρόπους - ασχολούνται με τη γεωργία προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην και είναι πραγματικοί γεωργοί, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

  55.  ζητεί το τρέχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπου η αξία των δικαιωμάτων εξακολουθεί να υπολογίζεται εν μέρει βάσει ιστορικών αναφορών, να εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού ενισχύσεων στην ΕΕ, βασικό στοιχείο της οποίας θα είναι η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, εντός ορισμένων ορίων, τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, σε συμφωνία με τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΕΕ έως το 2030, προκειμένου το σύστημα να απλοποιηθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια·

  56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλό, αιτιολογημένο, διαφανές και εύκολα εφαρμόσιμο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) να διατηρηθεί και μετά το 2020, και προτείνει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από κάθε γεωργό στην ΕΕ·

  57.  υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την αντικατάσταση του διοικητικά πολύπλοκου συστήματος δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας·

  58.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους σε μακροπρόθεσμη βάση, οι νέες αυτές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να καταστούν εμπορεύσιμα αγαθά·

  59.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα των αιτήσεων πληρωμής σε σχέση με τη συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ·

  60.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα δημόσια κονδύλια της τρέχουσας ΚΓΠ, τα οποία δαπανώνται για τις πραγματικές δραστηριότητες των γεωργών, υπόκεινται σε πολύ ακριβείς και μικρής κλίμακας ελέγχους, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά του προϋπολογισμού της ΚΓΠ (άμεσες πληρωμές) καταβάλλονται απλώς και μόνο λόγω ιδιοκτησίας γης, χωρίς να απαιτούνται έλεγχοι, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στους ευρωπαίους πολίτες·

  61.  θεωρεί ότι οι πληρωμές θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε μια ισχυρή κοινή αιρεσιμότητα, που θα περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλα δημόσια αγαθά, όπως είναι οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

  62.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ««Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;» αναγνωρίζει ότι οι ενισχύσεις για τις εκτάσεις γης χωρίς σαφείς προϋποθέσεις, οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς γης και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τη συγκέντρωση όλο και περισσότερων γεωργικών γαιών στα χέρια λίγων·

  63.  διευκρινίζει ότι τα δημόσια αγαθά είναι εκείνα που υπερβαίνουν τη νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της διατήρησης των υδάτων, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της προστασίας της γονιμότητας του εδάφους, της προστασίας των επικονιαστών, της προστασίας του στρώματος του στρώματος χούμου και της καλής διαβίωσης των ζώων·

  64.  τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη μέλη στους πυλώνες Ι και ΙΙ και το γεγονός ότι οι φυσικές συνθήκες, η απασχόληση και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το γενικό βιοτικό επίπεδο, το κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος γης και η αγοραστική δύναμη δεν είναι τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ·

  65.  τονίζει ότι η αύξηση της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ο προϋπολογισμός αυξηθεί επαρκώς·

  66.  τονίζει ότι ο ρόλος των άμεσων πληρωμών είναι η υποστήριξη των γεωργών στην παραγωγή τροφίμων και την προστασία των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων·

  67.  πιστεύει ότι, υπό την προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα βασικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τους κανόνες του ΠΟΕ και να μην διακυβευθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, οι ενισχύσεις προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (VCS) θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά να ενεργοποιούνται μόνο μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής· πιστεύει ότι οι VCS λειτουργούν ως εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων τομέων και συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα ή την ποιότητα και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, για την παροχή κινήτρων για τις γεωργικές πρακτικές που πληρούν υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε να εξουδετερωθούν συγκεκριμένες δυσχέρειες, ειδικά όσες προκύπτουν εξαιτίας διαρθρωτικού συγκριτικού μειονεκτήματος των λιγότερο ευνοημένων και ορεινών περιοχών, όπως και δυσχέρειες με πιο προσωρινό χαρακτήρα που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα δικαιωμάτων· πιστεύει, επιπλέον, πως οι VCS μπορούν επίσης να λειτουργούν ως εργαλείο για την προώθηση καλλιεργειών στρατηγικής σημασίας, όπως οι παραγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, στο μέλλον, ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· τονίζει, επιπλέον ότι οι ενισχύσεις VCS είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, της γεωργικής απασχόλησης και των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής·

  68.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση της ανανέωσης των γενεών και η προσέλκυση νεοεισερχομένων αποτελεί πρόκληση για τη γεωργία σε πολλά κράτη μέλη και ότι κάθε εθνική ή περιφερειακή στρατηγική θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, κινητοποιώντας όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων ενισχύσεων για νέους αγρότες στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, καθώς και μέτρων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, καθιστώντας υποχρεωτική την εφαρμογή αμφότερων υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, και συμπληρώνοντας την ενίσχυση με νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως ένα εργαλείο παροχής πρόσβασης σε κεφάλαιο στο πλαίσιο περιορισμένων πόρων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ύπαρξης εθνικών μέτρων για άρση των κανονιστικών και οικονομικών φραγμών, με παράλληλη προώθηση σχεδιασμού διαδοχής, συνταξιοδοτικών πακέτων και πρόσβασης σε εκτάσεις γης, και διευκόλυνση και ενθάρρυνση διαφόρων μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι συμπράξεις, η επίμορτος αγροληψία, η εκτροφή με σύμβαση, η μίσθωση μεταξύ παλαιών και νέων αγροτών· θεωρεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη σημασία της ανανέωσης των γενεών και να αποτρέπουν την εξαφάνιση της οικογενειακής γεωργίας·

  69.  πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να κάνει πιο σαφή διάκριση μεταξύ των κριτηρίων που αποτελούν τη βάση των κινήτρων για τους «νέους γεωργούς» και για τους «νεοεισερχομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας» (οι νέοι γεωργοί καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία τους και οι νεοεισερχόμενοι ανάλογα με τον αριθμό των ετών από την εγκατάστασή τους), προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των δύο ομάδων να επιτύχουν την ανανέωση των γενεών και να βελτιώσουν τη ζωή στις αγροτικές περιοχές·

  70.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως η καθαρή ενέργεια, η ψηφιοποίηση και οι έξυπνες λύσεις, έχουν επιπτώσεις στην αγροτική ζωή·

  71.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι - και ιδίως οι νέοι - να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στις αγροτικές περιοχές και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από επιχειρηματίες, κυρίως γυναίκες και νέους·

  72.  σημειώνει με ανησυχία ότι η έλλειψη εργασίας σε διάφορους γεωργικούς τομείς οδηγεί στην παύση των γεωργικών δραστηριοτήτων· ζητεί να παρασχεθεί στήριξη για την προσέλκυση εργαζομένων στη γεωργία·

  73.  τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τα επιτυχημένα μοντέλα των κρατών μελών που φέρνουν σε επαφή νέους και παλαιούς αγρότες με στόχο την ανανέωση των γενεών·

  74.  συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων στα δάνεια προς τους νεοεισερχόμενους·

  75.  υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές και οικισμοί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και ολοκληρωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη έξυπνων χωριών·

  76.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων που να προορίζονται ειδικά για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη·

  77.  ζητεί ίσους όρους ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε επίπεδο αγροτικών κόμβων και δικτύων·

  78.  υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας LEADER, για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων οικονομιών, για την υποστήριξη βιώσιμης και πολυλειτουργικής γεωργίας και δασοκομίας, και για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τροφίμων και μη, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις απασχόλησης· τονίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης στην προώθηση των συμπράξεων μεταξύ αγροτών, τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και στη στήριξη πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, που συχνά δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, του αγροτουρισμού, της άμεσης διάθεσης στην αγορά, της στηριζόμενης από την κοινότητα γεωργίας, της βιοοικονομίας και της βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας, που συμβάλλουν στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος, αντιμετώπισης της ερήμωσης, της ανεργίας, της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

  79.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια επενδυτική προσέγγιση πολλαπλής χρηματοδότησης στην κοινοβουλευτική περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των ολοκληρωμένων εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης, όπως της πρωτοβουλίας για τα έξυπνα χωριά·

  80.  ζητεί τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, με βάση την εμπειρία των προγραμμάτων LEADER και ΤΑΠΤΚ, στο οποίο θα προορίζεται το 10 % όλων των διαρθρωτικών πόρων για στόχους που ορίζονται από στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς οριοθέτηση μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, και σε αποκεντρωμένη βάση·

  81.  τονίζει ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να διατηρήσουν το σημαντικό ρόλο τους στη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης δράσης όσον αφορά τις καινοτόμους πρακτικές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα·

  82.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LEADER, στις ανάγκες και τα σχέδια οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας, πέραν της παροχής της απαραίτητης οικονομικής βοήθειας·

  83.  πιστεύει ότι έχει αποδειχθεί ότι οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται γυναίκες και άνδρες για να συμμετάσχουν στη γεωργία μικρής και μεσαίας κλίμακας·

  84.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης ειδικής αντισταθμιστικής στήριξης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές τους συνθήκες·

  85.  επισημαίνει επιπλέον ότι η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων στην αγροτική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση, ενώ οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθούν·

  86.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά, και να θέσει ως προτεραιότητα τα έξυπνα χωριά στο πλαίσιο της επόμενης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη·

  87.  πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του Άξονα ΙΙ πρέπει να επικεντρωθεί καλύτερα και να καταστεί αποτελεσματικότερη και ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει ένα νέο καθεστώς στήριξης για τους μελισσοκόμους στον πυλώνα Ι, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στήριξης ανά κοινότητα μελισσών·

  88.  τονίζει ότι μέτρα που έχουν λιγότερο στενή σχέση με τον τομέα της γεωργίας πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης·

  89.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο, συνεκτικό, ενισχυμένο και απλοποιημένο καθεστώς καθορισμού προϋποθέσεων στον πρώτο πυλώνα, επιτρέποντας την ενσωμάτωση και την υλοποίηση των διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχουν ήδη, όπως είναι τα τρέχοντα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης και οικολογικού προσανατολισμού· τονίζει ότι η βάση του πρώτου πυλώνα για την επίτευξη βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και να ορίζει με σαφήνεια τα μέτρα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τους γεωργούς, ώστε να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή που θα εξασφαλίζει ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη· ζητεί επίσης ένα νέο και απλό καθεστώς, το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και προαιρετικό για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει κανόνων της ΕΕ που θα ξεπερνούν τη βασική γραμμή, για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση των γεωργών σε βιώσιμες τεχνικές και πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον, συμβατές με τα γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ) στον πυλώνα ΙΙ· πιστεύει ότι η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να καθορίζεται από τα σχέδια εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της ΕΕ·

  90.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ΓΠΚΜ του δεύτερου πυλώνα για την αγροτική ανάπτυξη θα εξακολουθούν να αντισταθμίζουν το επιπλέον κόστος και τα προβλήματα που σχετίζονται με την προαιρετική θέσπιση εκ μέρους των γεωργών πρακτικών φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, με δυνατότητα προσθήκης ενός κινήτρου υπέρ της επένδυσης σε περιβαλλοντική προστασία, βιοποικιλότητα και αποδοτική χρήση των πόρων· θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να απλοποιηθούν και να είναι πιο στοχευμένα και αποδοτικά, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στους φιλόδοξους στόχους της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτων, τις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστη γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη·

  91.  ζητά, επιπλέον των εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη βιολογική γεωργική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 να εξαιρεθούν επίσης·

  92.  τονίζει ότι οι μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως στις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και την απερήμωση και ότι, κατά συνέπεια, οι αγρότες των περιοχών αυτών θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτές τις περιοχές για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

  93.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό γεωργών στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονιστούν προς μια πιο αειφόρο γεωργική ανάπτυξη·

  94.  ζητεί, προς το συμφέρον της απλούστευσης της ΚΓΠ, να διατηρηθεί η υπάρχουσα απαλλαγή και να μην επιβαρύνονται τα μικρότερα αγροκτήματα κάτω των 15 εκταρίων με πρόσθετα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

  95.  προτείνει η νέα αυτή μορφή πράσινου σχεδιασμού να συνοδεύεται από σημαντικά, συντονισμένα και αποδοτικότερα μέσα στον πυλώνα ΙΙ μέσω στοχοθετημένων υλικών και άυλων επενδύσεων (μεταφορά γνώσεων, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δικτύωση και καινοτομία μέσω των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων καινοτομίας (EIP)) ως άλλο ένα παράγοντα αλλαγής·

  96.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι σημαντικές προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

  97.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό από τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό του δεύτερου πυλώνα για τα ΓΠΚΜ, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, της υγείας του εδάφους, των μέτρων διαχείρισης βιώσιμης δασοκομίας, του σχεδιασμού διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών για την προστασία της βιοποικιλότητας και της επικονίασης και της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και στα φυτά· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της διατήρησης των ενισχύσεων για το δίκτυο Natura 2000 και της επάρκειάς τους ώστε να λειτουργούν ως πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς·

  98.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, δυσχερείς κλιματικές συνθήκες, απότομες πλαγιές ή περιορισμούς στην ποιότητα του εδάφους· ζητεί απλούστευση και καλύτερη εστίαση του καθεστώτος των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την περίοδο μετά το 2020·

  99.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας στην οδηγία Natura τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την ΚΓΠ και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα· ζητεί ακόμη υψηλότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικότερα κίνητρα για την προστασία των γεωργικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση·

  100.  ζητεί να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν τα μέτρα για την έξυπνη γεωργία, καθώς οι μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στην Ευρώπη θα αυξηθούν·

  101.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαχειριστεί τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του εδάφους στο σύνολο του διαμορφωμένου από τη γεωργία τοπίου, με επενδύσεις οι οποίες καθιστούν τα αγροοικοσυστήματα ανθεκτικά και αξιόπιστα, επενδύσεις στις οικολογικές υποδομές για την κατασκευή καλλιεργήσιμων στρωμάτων, αντιστροφή της διάβρωσης του εδάφους, υιοθέτηση/επιμήκυνση της εναλλαγής καλλιεργειών, προσθήκη περισσότερων δέντρων στο τοπίο και τόνωση της βιολογικής και δομικής ποικιλότητας·

  102.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η μεγαλύτερη χρήση των γεωργικών αποβλήτων ως ανανεώσιμης, αποδοτικής και βιώσιμης πηγής ενέργειας για τις αγροτικές περιοχές·

  103.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στους τομείς της γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας και των τροφίμων, με την υποστήριξη ενός ισχυρού συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, το οποίο θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικαιούχων της ΚΓΠ για ανάπτυξη πρακτικών μεγαλύτερης βιωσιμότητας και προστασίας της χρήσης των πόρων, και με την εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών, για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις προκλήσεις στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η κατάρτιση και η επέκταση πρέπει να αποτελέσουν προϋπόθεση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, μοντέλων βέλτιστων πρακτικών καθώς και οι ανταλλαγές μεταξύ συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών σε όλα τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS)· πιστεύει ότι οι αγροοικολογικές μέθοδοι και οι αρχές που διέπουν τη γεωργία ακριβείας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, αύξηση του εισοδήματος των γεωργών, εξορθολογισμό της χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων·

  104.  υπογραμμίζει τη σημαντική ανάγκη για την ΚΓΠ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλα καθεστώτα στήριξης για την ενθάρρυνση των γεωργών να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στο μέγεθός τους, όπως εργαλεία ακρίβειας και ψηφιακής γεωργίας που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας·

  105.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την παραγωγή τους, από το αν είναι συμβατικές ή βιολογικές, κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή αροτραία καλλιέργεια, μικρής ή μεγάλης κλίμακας·

  106.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει μια ΚΓΠ που θα επιτύχει περισσότερη καινοτομία, θα συμβάλει στην πρόοδο της βιοοικονομίας και θα προσφέρει λύσεις για τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και το περιβάλλον·

  107.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και να την καταστήσει ελκυστική για όλους, ιδίως για τη νεότερη γενιά·

  108.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση και η γεωργία ακριβείας που προωθείται στην ΚΓΠ δεν πρέπει να καταστήσει τους γεωργούς περισσότερο εξαρτημένους είτε από συμπληρωματικές εισροές είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ούτε πρέπει να εμποδίζει την πρόσβασή τους στους πόρους αλλά να είναι ανοιχτού κώδικα και να αναπτύσσεται χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή των γεωργών·

  109.  καλεί, με την επιφύλαξη του επαναπροσδιορισμού του συνολικού ποσού της στήριξης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, και τον κανονισμό 1305/2013 να εξακολουθούν να ισχύουν έως το 2024 ή έως την έγκριση νέας μεταρρύθμισης·

  110.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την έννοια των «έξυπνων χωριών» στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει, μέσω μιας πιο συντονισμένης ανάπτυξης των διαφόρων πολιτικών, να αντιμετωπιστούν εκτενώς οι ανεπαρκείς ευρυζωνικές συνδέσεις, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

  111.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των γεωργικών ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ, μέσω μέτρων στον πυλώνα II για τη στήριξη επενδύσεων σε μέτρα ασφάλειας και κατάρτισης·

  112.  ζητεί, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την προστασία των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, την ενιαία εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων άπαξ, και κατά τη διάρκεια της περιόδου από πριν έως και λίγο μετά τη σπορά, σε όλα τα εδάφη για πρωτεϊνικά φυτά·

  113.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας·

  114.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους και σε περιφερειακό επίπεδο και οι καινοτόμοι λύσεις που παρέχονται από τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ χωρίς να προστεθεί επιπλέον γραφειοκρατία και επιτόπιοι έλεγχοι·

  115.  ζητεί τη θέσπιση στοχοθετημένων μέτρων εκσυγχρονισμού και διαρθρωτικής βελτίωσης στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ, με στόχο την επίτευξη στόχων προτεραιότητας όπως η ψηφιακή γεωργία 4.0·

  116.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πρόσβαση στους σπόρους προς σπορά και στις γεωργικές εισροές για τους αγρότες μικρής κλίμακας και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, και να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ανταλλαγή σπόρων και την ιδιοκτησία τους από κοινού, με βιώσιμες παραδοσιακές τεχνικές που εγγυώνται το ανθρώπινο δικαίωμα στην κατάλληλη διατροφή και τα κατάλληλα τρόφιμα·

  117.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας για υπηρεσίες προς και από τα χωριά·

  118.  σημειώνει ότι κάθε αγρόκτημα είναι διαφορετικό και ότι χρειάζονται, κατά συνέπεια, εξατομικευμένες λύσεις·

  Ισχυρή θέση των γεωργών στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων

  119.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ισχύον πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ενιαία ΚΟΑ) στον πρώτο πυλώνα, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων μέσων πολιτικής και των προτύπων εμπορίας, αλλά και να βελτιώσει το σχέδιο της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία· υπογραμμίζει τη σημασία των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα και της διατήρησης υποχρεωτικών μεμονωμένων τομεακών προγραμμάτων (οίνος, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και μελισσοκομία) για τις χώρες παραγωγής, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας σε κάθε τομέα και διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε όλους τους γεωργούς·

  120.  πιστεύει ότι η θετική και προσανατολισμένη στην αγορά εμπειρία από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ενιαίας ΚΟΑ στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών, που εφαρμόζονται από τις οργανώσεις παραγωγών και χρηματοδοτούνται στη βάση της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (VMP), έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διάρθρωσης των στοχευμένων τομέων και για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει την εισαγωγή σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και για άλλους τομείς· πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ωφελήσει ιδίως τις οργανώσεις παραγωγών που εκπροσωπούν τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων σε ορεινές περιοχές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, οι οποίοι επεξεργάζονται και εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατηρούν την παραγωγή γάλακτος σε εκτάσεις που καλλιεργούνται δύσκολα·

  121.  υπενθυμίζει ότι η άνιση ισχύς στην αγορά αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο για την κάλυψη του κόστους παραγωγής στον γαλακτοκομικό τομέα·

  122.  τονίζει τη δυνατότητα θέσπισης ενός εθελοντικού συστήματος μείωσης της προσφοράς γάλακτος στο πλαίσιο της ΚΟΑ·

  123.  ζητεί τη θέσπιση ενός νέου εργαλείου διαχείρισης αυτοβοήθειας για το ελαιόλαδο, που θα επιτρέπει την αποθήκευσή του σε έτη κατά τα οποία υπάρχει πλεόνασμα στην παραγωγή, και την κυκλοφορία του στην αγορά όταν η παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση·

  124.  επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η μελλοντική ΚΓΠ να στηρίζει αποτελεσματικότερα τους γεωργούς, δίκαια και εγκαίρως, προκειμένου να αντιμετωπίζεται η αστάθεια τιμών και εισοδήματος που οφείλεται στο κλίμα, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και στους υγειονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δημιουργώντας επιπρόσθετα κίνητρα και συνθήκες αγοράς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εθελοντική χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και σταθεροποίησης (προγράμματα ασφάλισης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος, μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και αμοιβαία κεφάλαια), ενώ διασφαλίζει την προσβασιμότητα για όλους τους γεωργούς και τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

  125.  ζητεί την παροχή καλύτερης στήριξης για την αύξηση της παραγωγής οσπριοειδών στην ΕΕ και την παροχή ειδικών ενισχύσεων στους εκτροφείς αιγοπροβάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προσφέρουν οι τομείς αυτοί στο περιβάλλον και την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή πρωτεϊνών για ζωοτροφές·

  126.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστεί μια μελλοντικά προσανατολισμένη ΚΓΠ για την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων υγείας, όπως αυτά που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), την ποιότητα του αέρα και την υγιεινή διατροφή·

  127.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα σε σχέση με την υγεία των ζώων και των ανθρώπων· πιστεύει ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προάγει ενεργά την καλύτερη υγεία και διαβίωση των ζώων, ως μέσο για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, προστατεύοντας καλύτερα, με τον τρόπο αυτό, τη δημόσια υγεία και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του·

  128.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι αγοράς μπορούν επίσης να ελεγχθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων διατροφής της ΕΕ στις εξαγωγικές αγορές·

  129.  επιμένει στη σημασία της ενίσχυσης της θέσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας μεταξύ αφενός παραγωγών και μεταποιητών και αφετέρου του τομέα λιανικού εμπορίου, με την εισαγωγή οικονομικών πόρων και κινήτρων προς υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικών φορέων, κάθετα και οριζόντια, όπως είναι οι οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, αλλά και οι ενώσεις αυτών και οι διατομεακές οργανώσεις, εγκαθιστώντας εναρμονισμένα ελάχιστα πρότυπα για την καταπολέμηση αθέμιτων και καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και με την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές και τη χρήση εργαλείων αποτροπής κρίσεων·

  130.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 39 της ΣΛΕΕ και την εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, ο κανονισμός Omnibus έχει αποσαφηνίσει τη νομική σχέση μεταξύ των διατάξεων για την ενιαία ΚΟΑ και των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ και εισήγαγε νέες συλλογικές δυνατότητες για τους γεωργούς, ώστε να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι ουσιώδεις στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·

  131.  εκτιμά ότι αντλώντας από τα διδάγματα της λειτουργίας των διάφορων παρατηρητηρίων της αγοράς της ΕΕ (για το γάλα, το κρέας, τη ζάχαρη και τις καλλιέργειες), ανάλογα εργαλεία θα πρέπει να δημιουργηθούν σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη και να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να προσφέρουν αξιόπιστα δεδομένα και προβλέψεις στους φορείς της αγοράς για να είναι δυνατή η έγκαιρη προειδοποίηση και οι άμεσες και προληπτικές δράσεις στην περίπτωση διαταραχών της αγοράς, με στόχο την αποτροπή των κρίσεων·

  132.  ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη και η προώθηση των τοπικών αγορών και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι τοπικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού·

  133.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω και να επικαιροποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τους κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τα μέτρα και τις συμφωνίες των διεπαγγελματικών οργανώσεων να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες·

  134.  τονίζει ότι τα ιστορικά εργαλεία διαχείρισης της αγοράς της ΚΓΠ (ήτοι η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση) έχουν περιορισμένη και ανεπαρκή επίδραση στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων οικονομιών και ότι τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων δεν επαρκούν πάντοτε για την αντιμετώπιση σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών και σοβαρών διαταραχών της αγοράς·

  135.  τονίζει την ανάγκη, ως εκ τούτου, η ενιαία ΚΟΑ να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ΚΓΠ ως δίχτυ ασφαλείας για την ταχεία σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και για την αντιμετώπιση κρίσεων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία του κανονισμού Omnibus στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση - αντλώντας από τα διδάγματα των τελευταίων κρίσεων της αγοράς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα - της συμπληρωματικής χρήσης καινοτόμων εργαλείων αγοράς και εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, όπως οι εθελοντικές τομεακές συμφωνίες, για τη διαχείριση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη μείωση της προσφοράς, με ποσοτικούς όρους, μεταξύ των παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών και διατομεακών οργανώσεων και των μεταποιητών (π.χ. πρόγραμμα περιορισμού της παραγωγής γάλακτος της ΕΕ)·

  136.  επικροτεί το έργο που επιτελείται σχετικά με μια βιώσιμη στρατηγική για την παραγωγή πρωτεϊνών για την ΕΕ·

  137.  επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών αγορών για τα ψυχανθή σε όλη την ΕΕ, για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με καλλιέργειες στο πλαίσιο αμειψισποράς, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και την αύξηση της βιωσιμότητας και των οικονομικών κινήτρων υπέρ της μετάβασης σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

  138.  θεωρεί ότι τα μέτρα ρύθμισης της προσφοράς για τα τυριά και χοιρομέρι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για τον οίνο έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθούν και, εάν ενδείκνυται, να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους της ΚΓΠ·

  139.  ζητεί μια διεξοδική επανεξέταση του υπάρχοντος μηχανισμού αποθεματικού για περιπτώσεις κρίσεων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο ταμείο της ΕΕ για τις γεωργικές κρίσεις, το οποίο θα εξαιρείται από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ώστε να επιτρέπει τις μεταφορές πιστώσεων από το ένα έτος στο επόμενο, ιδίως όταν οι τιμές της αγοράς είναι αρκετά υψηλές, διατηρώντας την ίδια στιγμή το αποθεματικό για τη περίπτωση κρίσεων σε ένα σταθερό επίπεδο καθ’ όλη την περίοδο του ΠΔΠ, επιτρέποντας ως εκ τούτου, ταχύτερες, πιο συνεκτικές και αποτελεσματικές δράσεις αποτροπής και απόκρισης, συμπληρωματικές ως προς τη χρήση εργαλείων αγοράς και διαχείρισης κρίσεων για την περίπτωση καταστάσεων σοβαρής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενέχουν οικονομικές συνέπειες για τους γεωργούς εξαιτίας ζητημάτων σχετικών με την υγεία των ζώων, τις ασθένειες των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και όσες προκύπτουν από εξωτερικές διαταραχές με αντίκτυπο στη γεωργία·

  140.  πιστεύει ότι ενώ οι εμπορικές συμφωνίες είναι επωφελείς για ορισμένους γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική αγορά, και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, δημιουργούν επίσης μια σειρά προκλήσεων, ιδίως για μικρής και μεσαίας κλίμακας εμπορικές εκμεταλλεύσεις και ευαίσθητους τομείς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγιεινή, την υγεία των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, που απαιτούν συνοχή ανάμεσα στην εμπορική πολιτική και ορισμένους στόχους της ΚΓΠ, και δεν θα πρέπει να οδηγούν εξασθένιση των υψηλών προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε κίνδυνο τις αγροτικές της περιοχές·

  141.  τονίζει ότι η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων θα αυξήσει τον κίνδυνο εξαγωγής εγχώριας παραγωγής της ΕΕ στο εξωτερικό, σε βάρος της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και της ποιότητας των τροφίμων·

  142.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για μηχανισμούς διασφάλισης πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις συζητήσεις για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες (Mercosur, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, κ.λπ.) με αντίκτυπο στη γεωργία στην Ευρώπη·

  143.  τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντική η συνέχιση των εργασιών για αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις αγορές, είναι απαραίτητο να υπάρξουν επαρκή μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες για συγκεκριμένους τομείς, όπως μηχανισμοί διασφάλισης ή ενδεχόμενος αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις των πλέον ευαίσθητων τομέων, και εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής, ώστε να υπάρξει διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην ΕΕ και των αλλοδαπών ανταγωνιστών τους· επιμένει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν πρέπει να υπονομεύεται από υποδεέστερες και κατώτερης ποιότητας εισαγωγές·

  144.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα, και να προσεγγίζει τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τέτοιο τρόπο ώστε η γεωργία να μην θεωρείται μεταβλητή προσαρμογής των άλλων τομέων που εμπλέκονται στο εμπόριο και να προστατεύονται βασικοί τομείς όπως η παραγωγή νωπού γάλακτος·

  145.  εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη δεκαετία του 1990 και μετά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και του ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, ωστόσο αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του γεωργικού τομέα λόγω της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός, όπως ζητείται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο των γεωργών, ή στόχους που αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το περιβάλλον και το κλίμα·

  146.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως με την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική πολιτική, και να στηρίζει την επίτευξη των ΣΒΑ, και ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, ιδίως δε στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, καθώς και λογικών τιμών για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι εξαγωγές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90 % της επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη δεκαετία θα προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης· επιμένει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε επίπεδο διατροφής, περιβάλλοντος και κλίματος και, σε δεύτερη φάση, να αποβλέπει στην παραγωγή με στόχο τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν από μόνες τους έναν ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής·

  147.  υπενθυμίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Kοινή Aντίληψη για την Aνάπτυξη με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (PCD), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, και επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε αυτή την αρχή, κάτι που συνεπάγεται ότι, σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής και της χρηματοδότησης, που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεκτιμώνται οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να σεβαστεί το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να διαμορφώνουν τις δικές τους γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές χωρίς να αποδυναμώνουν τις ικανότητές τους παραγωγής τροφίμων ούτε και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλειά τους·

  148.  υπενθυμίζει την προσήλωση της ΕΕ και των κρατών μελών της στους στόχους ΣΒΑ, και υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας το να έχει η ΚΓΠ συνοχή με τους ΣΒΑ, και ιδίως με τους ΣΒΑ αριθ. 2 (μηδενική πείνα), αριθ. 5 (ισότητα των φύλων), αριθ. 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα) και αριθ. 15 (ζωή στη στεριά), με τους οποίους πρέπει η μελλοντική ΚΓΠ να ευθυγραμμιστεί·

  149.  ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνοχή και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ και διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας, της παροχής νερού, της χρήσης γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών·

  150.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων που αφορούν τον γεωργικό τομέα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές, ώστε να διασφαλίσει πως κανένας αγροτικός τομέας δεν θα πληγεί ως αποτέλεσμα εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα.

  151.  επιμένει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής αποτελούν ουσιώδες μέρος των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτρέψει τον ΠΟΕ να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω διαδικασιών και μεθόδων·

  152.  υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των ΣΒΑ πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν κάθε εμπορική πολιτική όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο προβληματισμού της σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ορθώς επισημαίνει τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα δίκαιου εμπορίου και για βιώσιμα και τοπικά προϊόντα ως μεταβαλλόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού·

  153.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις από την πλευρά της και ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμή του προϋπολογισμού για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη μείωση της εγχώριας στήριξης που προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ που εξακολουθούν να χορηγούν εξαγωγικές επιδοτήσεις να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση σχετικά με τον εξαγωγικό ανταγωνισμό, που εγκρίθηκε στο Ναϊρόμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2015·

  154.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να εντείνει την αμυντική δράση της Ένωσης ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, τα οποία αυξάνονται, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διατροφή· υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν γεωργικά προϊόντα (27% σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά), τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται κυρίως με μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας για την πρόσβαση στην αγορά·

  155.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit κατά την προετοιμασία των ανταλλαγών προσφορών και κατά τον υπολογισμό των ποσοστώσεων.

  156.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει σαφείς και διαφανείς πρωτοβουλίες για να ενισχύσει περαιτέρω την προώθηση της παραγωγής της ΕΕ, την ασφάλεια, την καλή διαβίωση των ζώων, των περιβαλλοντικών προτύπων και των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, και για να υποστηρίξει συστήματα παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων επισήμανσης ευρωπαϊκής προέλευσης και δράσεων εμπορίας και προώθησης σε αγορές στο εσωτερικό και σε τρίτες χώρες, για τους τομείς που επωφελούνται από συγκεκριμένα μέσα πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΓΠ· επιμένει στην ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι περιττές προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί στους μικρότερους παραγωγούς να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα· επικροτεί τη σταθερή αύξηση στον προϋπολογισμό που διατίθεται για προγράμματα προώθησης και προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει την αύξηση των πιστώσεων, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από πλευράς παραγωγών·

  157.  τονίζει τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού που είναι περισσότερο βιώσιμες από περιβαλλοντικής πλευράς - δεδομένου ότι προκαλούν λιγότερη ρύπανση, διότι απαιτούν λιγότερες μεταφορές -, και τα προϊόντα τους είναι πιο φρέσκα και πιο εύκολο να εντοπιστούν·

  158.  υπενθυμίζει τη σημασία του να προσφερθεί στους τοπικούς γεωργούς η δυνατότητα να ανέλθουν στην αξιακή αλυσίδα, με βοήθεια και υποστήριξη για προϊόντα βιολογικά και προστιθέμενης αξίας καθώς και με νέες γνώσεις και τεχνολογίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί άμεση δράση προκειμένου να διατηρηθούν, να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι φυσικοί πόροι·

  159.  τονίζει ότι η τοπική παραγωγή υποστηρίζει την τοπική γαστρονομική παράδοση και τις τοπικές οικονομίες·

  160.  τονίζει ότι το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν όπου είναι εφικτό· καλεί για λήψη μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής τροφίμων, και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μιας αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον κόσμο·

  161.  θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορές ποιότητας μεταξύ προϊόντων διατροφής που διαφημίζονται και διανέμονται στην ενιαία αγορά με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία· επικροτεί τα κίνητρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας των τροφίμων στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της για κοινή μεθοδολογία δοκιμών·

  162.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

  Διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια ισχυρή πρόταση ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2028

  163.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, να ορίσουν τους γενικούς κοινούς στόχους, τα βασικά πρότυπα, τα μέτρα και τα χρηματοδοτικά κονδύλια, και να καθορίσουν το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο για να επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από εθνικές επιλογές·

  164.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ μετά το 2020, - διαβούλευση, επικοινωνία, εκτίμηση επιπτώσεων και νομοθετικές προτάσεις -, ξεκινά διαρκώς με σημαντική καθυστέρηση, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του όγδοου νομοθετικού σώματος, γεγονός που θέτει τη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ σε κίνδυνο να επισκιαστεί από τις συζητήσεις για τις εκλογές, και υποσκάπτει τη δυνατότητα να επιτευχθεί τελική συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

  165.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια μεταβατική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση καθυστέρησης στην έγκριση της ΚΓΠ, θα παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως για το περιβάλλον και για τα επενδυτικά μέτρα·

  166.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, κατά την εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκταμίευση των πληρωμών προς τους γεωργούς και να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή αποζημίωση των γεωργών σε περίπτωση παρόμοιων καθυστερήσεων·

  167.  τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, και το ζήτημα αυτό πρέπει να τονιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  168.  αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής θεσμικών οργάνων και εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΓΠ·

  169.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στον σχεδιασμό ή και την εφαρμογή της ΚΓΠ, μια αρκετά μακρά μεταβατική περίοδο για να εξασφαλιστεί η «ομαλή προσγείωση» και επαρκές χρονικό διάστημα για τα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμόσουν τη νέα πολιτική σωστά και με εύτακτο τρόπο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ετήσιες ενισχύσεις των γεωργών και στην υλοποίηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

  170.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τον διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να προσφέρουν την εμπειρογνωσία και την οικονομική τους υποστήριξη για να προωθήσουν μια οικολογικώς βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας και οικογενειακού χαρακτήρα, επικεντρωμένη ειδικότερα στις γυναίκες και τους νέους, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβαν με την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ του 2017 με τίτλο «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» (Να επενδύσουμε στους νέους, για μια ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και για μια βιώσιμη ανάπτυξη)· υπενθυμίζει τη συμβολή των γυναικών των αγροτικών περιοχών ως φορέων επιχειρηματικότητας και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη εξέλιξης των δυνατοτήτων τους στη βιώσιμη γεωργία και συμβολής στην ανθεκτικότητα στις αγροτικές περιοχές·

  171.  υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι αυτάρκης· καλεί την ΕΕ ως εκ τούτου να βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως είναι οι κακές υποδομές και η κακή εφοδιαστική) που εμποδίζουν τη δική τους γεωργική παραγωγή·

  172.  επισημαίνει ότι, έως το 2050, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα συνεχίσει να ζει σε αγροτικές περιοχές, και ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλει στην απελευθέρωση του δυναμικού των αγροτικών κοινοτήτων τους, στη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, και στη μείωση της υποαπασχόλησης, της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

  173.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που οι διαστημικές τεχνολογίες, όπως εκείνες των διαστημικών και δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ (Galileo, EGNOS και Copernicus) τα οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GSA) μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ παρέχοντας οικονομικά προσιτές λύσεις για τη μετάβαση στη γεωργία ακριβείας, και εξαλείφοντας τη σπατάλη, επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της κόπωσης και τη βελτιστοποιημένη χρήση του εξοπλισμού·

  174.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τεχνολογίες και εφαρμογές της διαστημικής επιστήμης, και την Παγκόσμια σύμπραξη για μία αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, ως μηχανισμούς που βοηθούν στην παρακολούθηση καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, δασών, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και που στηρίζουν γεωργούς, αλιείς, δασοκόμους και πολιτικούς αρμόδιους στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα·

  175.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, στα σχέδια δράσης τους, εγγυώνται την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις δομές των θεσμικών οργάνων για διάλογο με τον τομέα και επίσης στους φορείς λήψης αποφάσεων των επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα, των συνεταιρισμών και των ενώσεων· θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώνει σημαντικά τα θεματικά υποπρογράμματα για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·

  176.  τονίζει ότι Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων ανά πάσα στιγμή, σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις, με κατάλληλο έλεγχο και κυρώσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ζώων· υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πρέπει να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον και τα κοινωνικά πρότυπα· ζητεί οικονομικά κίνητρα υπέρ της εθελοντικής λήψης μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων, που δεν περιορίζονται στα ελάχιστα νομοθετικά πρότυπα·

  177.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως την οδηγία 1/2005/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά· θεωρεί αναγκαίο, σε αυτό το πλαίσιο, να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ότι οι μεταφορείς ζώων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να τηρούν ακόμη και εκτός ΕΕ τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων·

  178.  επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν επιπλέον δαπάνες λόγω ειδικών περιορισμών που συνδέονται με φυσικές περιοχές υψηλής αξίας όπως είναι οι ορεινές περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές· θεωρεί ότι εξαιτίας των ειδικών περιορισμών, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές αυτές και πως οποιαδήποτε μείωση θα είχε εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις σε πολλά γεωργικά προϊόντα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας, προκειμένου να δώσουν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν άμεσα·

  179.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) θα πρέπει να διατηρηθεί σε κατάλληλο επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των POSEI και θεωρεί ότι τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να διαχωρίζονται από το γενικότερο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη με αποσόβηση του κινδύνου εγκατάλειψης της παραγωγής, ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που συνδέονται με τον απομακρυσμένο χαρακτήρα, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δύσκολη τοπογραφία και το κλίμα, καθώς και την οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων·

  180.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος ένα αυτόνομο τμήμα για τη μελέτη των τιμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, με σκοπό την έγκαιρη αντίδραση σε ενδεχόμενη κρίση στον τομέα· θεωρεί ότι ο ορισμός της «κρίσης» και η συνεπακόλουθη παρέμβαση της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αγοράς, την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων και τη χαμηλότερη δυνατότητα διαφοροποίησης·

  181.  ζητεί καλύτερη ενσωμάτωση της «κυκλικής οικονομίας» ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και πλέον αποδοτικότερη χρήση πρωτογενούς υλικού και υποπροϊόντων στην αναδυόμενη βιοοικονομία, με σεβασμό των ορίων διαθεσιμότητας της βιομάζας και της γης και άλλων υπηρεσιών οικοσυστήματος, και πιστεύει ότι η ανάπτυξη βιομηχανίας βιοπροϊόντων στις αγροτικές περιοχές θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών να αναζητήσουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας με στόχο συνεισφέρουν περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση της γεωργοδασοκομίας η οποία μπορεί να παρέχει οικοσυστήματα πολλαπλών χρήσεων, αναψυχής και παραγωγής, καθώς και μικροκλίματα, και για γεφύρωση των χασμάτων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτή την ανάπτυξη·

  182.  πιστεύει ότι η υποστήριξη των ΓΠΚΜ, συμπληρούμενη από οικολογικά συστήματα σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες μετάβασης σε νέες βιώσιμες πρακτικές για τους γεωργούς, όπως μέσω της προώθησης και υποστήριξης της γεωργοδασοκομίας και άλλων δασικών μέτρων βιωσιμότητας που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και τη γενετική ποικιλομορφία σε ζωικά και φυτικά είδη, και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

  183.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της γεωργοδασοκομίας και της δασοκομίας, με την υποστήριξη ενός ισχυρού και εξατομικευμένου συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, στοχευμένης κατάρτισης και προσαρμοσμένων λύσεων, ώστε να κινητοποιήσει την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με γενικότερη εστίαση στις συναφείς νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση· υπογραμμίζει, την ίδια στιγμή, τον ζωτικό ρόλο των ενώσεων ιδιοκτητών δασών στη μετάδοση πληροφοριών και καινοτομίας, την κατάρτιση και την περαιτέρω επιμόρφωση των ιδιοκτητών δασών μικρής κλίμακας και την εφαρμογή μιας δυναμικής, πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών·

  184.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στις 29 Νοεμβρίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας». (COM(2017)713τελ.).

  Η εν λόγω ανακοίνωση είχε ήδη ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Juncker το 2016, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 και προβλεπόταν αρχικά για την άνοιξη του 2017. Οι 26 σελίδες του κειμένου σηματοδοτούν την έναρξη της διαδικασίας πολλαπλών σταδίων κατά την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ των 27 πρέπει τελικά να συμφωνήσουν σε μια νομοθεσία που θα καθορίζει την ΚΓΠ μετά το 2020. Η ανακοίνωση έχει επομένως ως στόχο να αποτελέσει βάση και πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ θεσμικών και μεμονωμένων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ΕΕ των 27.

  Θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις ως νομική βάση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2020-2027 που θα συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων η οποία θα περιέχει τη σχετική βάση τεκμηρίωσης. Οι προτάσεις θα δημοσιευτούν μετά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προβλέπεται για τον Μάιο του 2018.

  Αρχικός στόχος της ανακοίνωσης είναι

  -  να παρουσιάσει τις κύριες προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας (δεν γίνεται ρητή αναφορά στα τρόφιμα)·

  -  να υπογραμμίσει τη συνεισφορά του γεωργικού τομέα στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), σε συνέργεια με άλλες πολιτικές της ΕΕ·

  -  να προσδιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες για τη μελλοντική ΚΓΠ αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της για την ΕΕ·

  -  να διερευνήσει επιχειρησιακές προτάσεις για μια απλούστερη ΚΓΠ, για βελτιωμένη διακυβέρνηση, βελτιωμένη ένταξη της ποικιλομορφίας στη γεωργία της ΕΕ, αυξημένη επικουρικότητα, περιορισμό του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα.

  Η ανακοίνωση ορίζει επίσης τρεις βασικούς στόχους για τη γεωργία σε αντίθεση με τους αρχικούς στόχους που βασίζονται στη Συνθήκη:

  1.  Προώθηση μιας έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας·

  2.  Ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα·

  3.  Ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στην ύπαιθρο.

  Ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ μετά το 2020 ήταν η ευρεία ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, όπου δόθηκαν πάνω από 320 000 ηλεκτρονικές απαντήσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά συντριπτική πλειονότητα από ιδιώτες, καθώς και πάνω από 1 400 έγγραφα θέσης.

  Το δεύτερο βήμα είναι η διενέργεια της ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων με στόχο να αντληθούν διδάγματα από την εφαρμογή των προβλεπομένων για την περίοδο προγραμματισμού 2013-2020 δράσεων, και ειδικά των στόχων για μια «περισσότερο πράσινη, απλή και δίκαιη» ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, παράλληλα με το ότι αντικατοπτρίζει γενικές ιδέες της εν εξελίξει δημόσιας συζήτησης, η εκτίμηση επιπτώσεων θα αναλύσει ένα σύνολο επιλογών πολιτικής για την ανάπτυξη, με αξιολόγηση του καλύτερου τρόπου επίτευξης των στόχων της πολιτικής, όπου θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  -  η επιλογή 1 (βάση αναφοράς) θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ΚΓΠ εάν παραμείνει ως έχει, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα εγκριθείσας πρότασης «Οmnibus».

  -  η επιλογή 2 θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις ενός σεναρίου «κατάργησης της ΚΓΠ» για να εξετάσει τις συνέπειες της απουσίας παρέμβασης πολιτικής όσον αφορά την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία της ΚΓΠ για την ΕΕ.

  -  η επιλογή 3 εξετάζει τον προγραμματισμό των δράσεων ΚΓΠ των κρατών μελών/περιφερειών έναντι των προτεραιοτήτων της ΕΕ με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες. Η έμφαση μετατοπίζεται στη διαχείριση κινδύνου, στις επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας και των γεωργικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις υπηρεσίες για το κλίμα και το περιβάλλον, και στην πρόσβαση στη γνώση, την καινοτομία και τις ΤΠΕ.

  -  Η επιλογή 4 επαναπροσδιορίζει τον επιμερισμό καθηκόντων μεταξύ ΕΕ, των κρατών μελών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να ενισχυθεί το δίχτυ ασφαλείας εισοδήματος με καλύτερες συνέργειες μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των στρεμματικών ενισχύσεων και της διαχείρισης κινδύνου, να προγραμματιστούν συγκεκριμένες δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, και να απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι έλεγχοι με γνώμονα τα αποτελέσματα βάσει επιδόσεων.

  -  Η επιλογή 5 εξετάζει τη ριζική ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων προς μικρές και φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και προωθεί τα μικρά κυκλώματα.

  Η βάση τεκμηρίωσης της ανακοίνωσης και της εκτίμησης επιπτώσεων είναι η εξής:

  -  Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης της ΓΔ AGRI για τη μέτρηση των επιδόσεων της ΚΓΠ με βάση τους δείκτες των κρατών μελών·

  -  Στόχοι και δείκτες που αφορούν όλη την ΕΕ οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί για την παρακολούθηση των ΣΒΑ (ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» COM (2016) 739 final)·

  -  Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα παρέχουν δεδομένα για την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού·

  -  Τακτικές μελέτες αξιολόγησης εκ μέρους της ΓΔ AGRI για τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ του 2013 και συνεισφορά στη διάσκεψη Outlook στα τέλη του 2017·

  Μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κύριος μοχλός της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ είναι το ζήτημα του προϋπολογισμού: Η ΚΓΠ συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 38% των συνολικών δαπανών. Στο επόμενο ΠΔΠ, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει νέες σημαντικές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια και η ανάπτυξη, ενώ η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μειώσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό· τα κράτη μέλη εμφανίζονται, ωστόσο, αρκετά απρόθυμα να αυξήσουν το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού (1% ΑΕΠ).

  Συνεπώς, για τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς τα βασικά ζητήματα που εγείρονται στην ανακοίνωση είναι:

  -  Εθνική στρατηγική - σχεδιασμός, έγκριση και εφαρμογή: Κυρίως δομή διακυβέρνησης (νομικές πτυχές, όπως η σχέση περιφερειών-κεντρικού κράτους, η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών), εσωτερική συνοχή (συνεκτικότητα με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά σχέδια), εξωτερική συνοχή (π.χ. ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία)·

  -  Μοντέλο λειτουργίας - προγράμματα χρηματοδότησης προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και βασισμένα στις επιδόσεις: έλεγχος και λογιστικός έλεγχος (ενωσιακές και εθνικές αρμοδιότητες), δείκτες (διαθεσιμότητα και καθορισμός, έλεγχος ποιότητας, ποινές), μοντέλα διαχείρισης (απλουστευμένες επιλογές κόστους), ισότιμη προσέγγιση σε επίπεδο κρατών μελών (επιλεξιμότητα, υποχρεωτικοί/προαιρετικοί έλεγχοι)·

  -  Δράση για το περιβάλλον και το κλίμα - ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποζημίωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών με συγχώνευση του υπάρχοντος οικολογικού προσανατολισμού της ΚΓΠ, της πολλαπλής συμμόρφωσης και των ορθών γεωργικών πρακτικών, καθώς και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για αντιστάθμιση δημόσιων αγαθών συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα και της υγείας και της καλής διαβίωσης ανθρώπων, ζώων και φυτών·

  -  Χρηματοδότηση - προγράμματα στήριξης εκ μέρους της ΕΕ: Μοντέλα μετάβασης με σκοπό τη μειωμένη/στοχευμένη χρηματοδότηση· διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών (εξωτερική σύγκλιση) με βάση αντικειμενικά κριτήρια (βλ. ΕΔΕΤ), συγχρηματοδότηση από περιφέρειες/κράτη μέλη, δικαιώματα που αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις περιφέρειες των κρατών μελών (εσωτερική σύγκλιση)·

  Όσον αφορά τη μελλοντική προοπτική, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι ο τελευταίος προγραμματισμός της ΚΓΠ για την περίοδο 2013-2020 διήρκεσε δύο έτη, από την αρχική δημοσίευση των προτάσεων της Επιτροπής (Ιούνιος 2011) στο πλαίσιο της πρότασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, έως την πολιτική συμφωνία (Ιούνιος 2013) και την τελική νομοθετική έγκριση (Δεκέμβριος 2013), γεγονός που απαίτησε διατομεακά μεταβατικά μέτρα (έως το 2015). Ωστόσο, αυτό δεν συνέπεσε ούτε με τη λήξη της θητείας των Επιτροπών ούτε με τη λήξη της νομοθετικής περιόδου του ΕΚ.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (27.4.2018)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
  (2018/2037(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Noichl

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  τονίζει ότι η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια έπληξε 124 εκατομμύρια άτομα σε 51 χώρες το 2017, ήτοι 16 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι το 2016, και ότι η πλειονότητα των πληγέντων από επισιτιστική ανασφάλεια ζει σε αγροτικές περιοχές·

  2.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων και ότι ως εκ τούτου έχει καίριο ρόλο στις διεθνείς γεωργικές αγορές· επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος των αναπτυσσόμενων χωρών σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα·

  3.  υπενθυμίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Kοινή Aντίληψη για την Aνάπτυξη με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (PCD), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε αυτή την αρχή, κάτι που συνεπάγεται ότι, σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής και της χρηματοδότησης, που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεκτιμώνται οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, πως η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) θα πρέπει να σεβαστεί το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να διαμορφώνουν τις δικές τους γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές χωρίς να αποδυναμώνουν τις ικανότητές τους παραγωγής τροφίμων ούτε και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλειά τους·

  4.  υπενθυμίζει την προσήλωση της ΕΕ και των κρατών μελών της στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), και υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας το να έχει η ΚΓΠ συνοχή με τους ΣΒΑ, και ιδίως με τους ΣΒΑ αριθ. 2 (μηδενική πείνα), αριθ. 5 (ισότητα των φύλων), αριθ. 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα) και αριθ. 15 (ζωή στη στεριά), με τους οποίους πρέπει η μελλοντική ΚΓΠ να ευθυγραμμιστεί·

  5.  αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ είναι κάθε άλλο παρά τέλεια και ότι οφείλει να γίνει πιο φιλοαναπτυξιακή, προλαμβάνοντας τις στρεβλώσεις τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στις διεθνείς γεωργικές αγορές, και ευνοώντας τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία και σε ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές, που βοηθούν στην προστασία των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων και ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην ξηρασία, στις πλημμύρες και άλλες καταστροφές, και που βελτιώνουν σταδιακά την ποιότητα του εδάφους, σε συμφωνία με τον 2ο ΣΒΑ·

  6.  υπενθυμίζει ότι η γεωργία που αδυνατεί να προστατεύσει και να βελτιώσει τον βιοπορισμό, την ισότητα και την κοινωνική ευημερία των αγροτών είναι μη βιώσιμη· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει δίκαια και περιβαλλοντικώς βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, να προσφέρει κίνητρα για την υπεύθυνη κατανάλωση και να προαγάγει βιώσιμα διατροφικά πρότυπα σε όλες τις πολιτικές που είναι ικανές να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

  7.  τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων σε συμφωνία με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα· εκτιμά πως για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η στροφή από μια «πράσινη επανάσταση» προς μια «αγροοικολογική προσέγγιση», σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD), και τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή, που προϋποθέτει την αναγνώριση της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας και την ταχεία στροφή από την μονοκαλλιέργεια που στηρίζεται στην εντατική χρήση χημικών εισροών προς μια διαφοροποιημένη και βιώσιμη γεωργία που θα στηρίζεται σε αγροοικολογικές γεωργικές πρακτικές, ενίσχυση των τοπικών συστημάτων τροφίμων και της γεωργίας μικρής κλίμακας, και στήριξη των παραδοσιακών μορφών οργάνωσης·

  8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκπληρώσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη να υποστηρίξουν την αγροοικολογία, μεταξύ άλλων και μέσω του γεωργικού επενδυτικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου·

  9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τον διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να προσφέρουν την εμπειρογνωσία και την οικονομική τους υποστήριξη για να προωθήσουν μια οικολογικώς βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας και οικογενειακού χαρακτήρα, επικεντρωμένη ειδικότερα στις γυναίκες και τους νέους, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβαν με την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ του 2017 με τίτλο «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» (Να επενδύσουμε στους νέους, για μια ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και για μια βιώσιμη ανάπτυξη)· υπενθυμίζει τη συμβολή των γυναικών των αγροτικών περιοχών ως φορέων επιχειρηματικότητας και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους στη βιώσιμη γεωργία και της ανθεκτικότητάς τους στις αγροτικές περιοχές·

  10.  ζητεί, υπενθυμίζοντας τους αρχικούς στόχους της ΚΓΠ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, ένα άλλο κεφάλαιο στην μετά το 2020 νομοθεσία για την ΚΓΠ, που να αφορά την ευθύνη της σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να προβλεφθεί μια καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων και των ΣΒΑ, αφού η απαγόρευση των εξαγωγικών επιδοτήσεων σημαίνει ότι συνεχίζονται οι οικονομικές στρεβλώσεις που επιτρέπουν στον γεωργικό τομέα της ΕΕ να εξάγει βασικά γεωργικά προϊόντα σε τιμές κάτω του μέσου κόστους παραγωγής·

  11.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά, με τη βοήθεια των δεικτών των ΣΒΑ, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις για τις εξωτερικές επιπτώσεις της ΚΓΠ και να αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΓΠ στη γεωργική παραγωγή των αναπτυσσόμενων χωρών και στην προσιτή τιμή και τη διαθεσιμότητα τροφίμων· προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης που θα επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της ΚΓΠ στα μέσα βιοπορισμού των γεωργών μικρής κλίμακας, ιδίως των αγροτισσών, στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  12.  τονίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να σεβαστεί την αρχή του «μη βλάπτειν» και να είναι συνεπής με τις άλλες πολιτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ σε θέματα ανάπτυξης, αλλά και με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, του κλίματος, των δικαιωμάτων των ζώων, και της φύσης· επισημαίνει επιπλέον ότι, σε επίπεδο δαπανών προϋπολογισμού ΕΕ, είναι αναποτελεσματικό να προκαλούνται αρνητικές εξωτερικότητες και στη συνέχεια να καλύπτεται το κόστος τους·

  13.  θεωρεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ατζέντας 2030 και τους ΣΒΑ, να αναγνωριστούν οι γεωγραφικές ανισορροπίες στις εμπορικές σχέσεις και στον ανταγωνισμό μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και της ΕΕ και να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη σχέση με τους εμπορικούς εταίρους·

  14.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα υπερβεί τα προβλήματα που σχετίζονται με το τωρινό γεωργικό μοντέλο με τον εξαγωγικό προσανατολισμό, ενισχύοντας με βιώσιμο τρόπο τις εσωτερικές αγορές και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ ώστε, αφενός, να μην υπονομεύεται η ανάπτυξη των χωρών και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και απειλές·

  15.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές και εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής βασίζονται σε εμπορικές συμφωνίες· τονίζει ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της ΕΕ και εκείνων του υπόλοιπου κόσμου, με προτιμησιακές ρυθμίσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

  16.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τον στόχο για ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας και να παύσουν την υπερπαραγωγή στον τομέα της κτηνοτροφίας, μέσω της υποχρεωτικής καθιέρωσης ενός στρεμματικού κτηνοτροφικού συστήματος· σημειώνει με ανησυχία ότι η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενες ζωοτροφές, και ιδίως από τη σόγια, έχει συμβάλει στην αυξανόμενη ζήτηση για εκτάσεις γης στο εξωτερικό, οδηγώντας στην αποψίλωση δασών, στην απώλεια βιοποικιλότητας, στον εκτοπισμό ανθρώπινων κοινοτήτων και στην αύξηση των περιπτώσεων δηλητηρίασης μέσω της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένης σόγιας με εντατική χρήση φυτοφαρμάκων στη Νότια Αμερική·· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να μειώσουν και σταδιακά να καταργήσουν τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών από τρίτες χώρες όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία·

  17.  ζητεί επί πλέον την εναλλαγή καλλιεργειών με οσπριοειδή φυτά σε όλες τις επιλέξιμες αρόσιμες εκτάσεις, και την εφαρμογή πανευρωπαϊκής πρωτεϊνικής στρατηγικής για τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη από τρίτες χώρες σόγια· ζητεί εν τω μεταξύ να εκδοθούν για τις εισαγόμενες φυτικές πρωτεΐνες κριτήρια βιωσιμότητας·

  18.  υπενθυμίζει τη σημασία του να προσφερθεί στους τοπικούς γεωργούς η δυνατότητα να ανέλθουν στην αξιακή αλυσίδα, με βοήθεια και υποστήριξη για προϊόντα βιολογικά και προστιθέμενης αξίας καθώς και με νέες γνώσεις και τεχνολογίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί άμεση δράση προκειμένου να διατηρηθούν, να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι φυσικοί πόροι·

  19.  ζητεί να εγκαταλειφθεί η πρακτική των έμμεσων και μη στοχευμένων ενισχύσεων, όπως είναι οι στρεμματικές ενισχύσεις· ζητεί να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις μόνον εφόσον συνεισφέρουν στα δημόσια αγαθά, όπως τοπικές θέσεις εργασίας, βιολογική ποικιλομορφία, καλή μεταχείριση των ζώων, καθαρός αέρας και νερό, υγιή και ζωντανά εδάφη·

  20.  υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τις στρεβλωτικές για την αγορά επιπτώσεις από την επαναφορά της συνδεδεμένης στήριξης στην ΚΓΠ του 2014-2020· υπενθυμίζει ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015, με την προσδοκία του εντοπισμού «νέων αγορών» για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιδείνωσε την υπερπαραγωγή, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές και πλήττοντας την ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  21.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η κατανομή των πληρωμών δεν είναι ισορροπημένη· εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται απαραίτητα τον ίδιο βαθμό υποστήριξης με τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων, σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορούν να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας ικανές να τις καταστήσουν ανθεκτικότερες·

  22.  υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι αυτάρκης· καλεί την ΕΕ ως εκ τούτου να βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως είναι οι κακές υποδομές και η κακή εφοδιαστική) που εμποδίζουν τη δική τους γεωργική παραγωγή·

  23.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή τροφίμων των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως επιδιώκουν οι ΣΒΑ, και όχι να αυξάνουν τις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν την δική τους παραγωγή τροφίμων, ώστε να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση τροφίμων καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση σε επίπεδο αγορών Νότου-Νότου, δεδομένου ότι από μόνη της η γεωργική πολιτική της ΕΕ δεν έχει την ευθύνη να θρέψει τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό· τονίζει για το λόγο αυτό τη σημασία του να καταπολεμηθεί η αρπαγή γαιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  24.  καλεί την ΕΕ να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών για προστασία της δικής τους παραγωγής τροφίμων και του πληθυσμού τους απέναντι στις δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών·

  25.  επισημαίνει ότι, έως το 2050, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα συνεχίσει να ζει σε αγροτικές περιοχές, και ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλει στην απελευθέρωση του δυναμικού των αγροτικών κοινοτήτων τους, στη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, και στη μείωση της υποαπασχόλησης, της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

  26.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και δραστηριοτήτων που αποφέρουν εισόδημα στις περιοχές καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών, μέσω έργων υποστηριζόμενων από την ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τα προγράμματα ανταλλαγών ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης μέσω της συνεργασίας και του διαλόγου σε θέματα παραγωγής γεωργικών ειδών διατροφής και γεωργικής καινοτομίας·

  27.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που οι διαστημικές τεχνολογίες, όπως εκείνες των διαστημικών και δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ (Galileo, EGNOS και Copernicus) τα οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GSA) μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ παρέχοντας οικονομικά προσιτές λύσεις για τη μετάβαση στη γεωργία ακριβείας, και εξαλείφοντας τη σπατάλη, επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της κόπωσης και τη βελτιστοποιημένη χρήση του εξοπλισμού·

  28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διαστημική επιστήμη, την τεχνολογία και τα εργαλεία εφαρμογών καθώς και την Παγκόσμια σύμπραξη για μία αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, ως μηχανισμούς που βοηθούν στην παρακολούθηση καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, δασών, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και που στηρίζουν γεωργούς, αλιείς, δασοκόμους και πολιτικούς αρμόδιους στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα·

  29.  υπογραμμίζει ότι, γενικότερα, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων οφείλει στο μέλλον να συμβάλλει, μέσα από συμπράξεις, στη μείωση των παγκόσμιων ανισοτήτων και στη δημιουργία ενός πιο συμμετοχικού κοινωνικού οφέλους για όλους τους συναλλασσόμενους, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη μας.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  7

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pál Csáky, Monika Vana

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  15

  +

  ALDE

  Paavo Väyrynen

  ECR

  Ελένη Θεοχάρους

  EFDD

  Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

  GUE/NGL

  Lola Sánchez Caldentey

  PPE

  Joachim Zeller

  S&D

  Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Maria Heubuch, Monika Vana

  0

  -

   

   

  7

  0

  ECR

  Nirj Deva

  PPE

  Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (18.4.2018)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
  (INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Seán Kelly

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2016, με θέμα τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στον γεωργικό τομέα, δείχνει ότι οι συμφωνίες της ΕΕ με το Μεξικό, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία έχουν αυξήσει τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ κατά περισσότερο από 1 δισ. EUR και την προστιθέμενη αξία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής κατά 600 εκατ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με το Περού και την Κολομβία (Μάρτιος 2013 και Αύγουστος 2013, αντίστοιχα), οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων προς αμφότερες τις χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά (κατά 73% προς το Περού και κατά 82% προς την Κολομβία)·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2013 η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής και από το 2010 διατηρεί πλεόνασμα εξαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε τρίτες χώρες αυξάνονται και το 2017 η αξία τους ανήλθε στο πρωτοφανές ποσό των 137,9 δισ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες·

  1.   υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως με την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική πολιτική, και να στηρίζει την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), και ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ιδίως δε στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, καθώς και λογικών τιμών για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι εξαγωγές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90% της επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη δεκαετία θα προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης· επιμένει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε επίπεδο διατροφής, περιβάλλοντος και κλίματος και, σε δεύτερη φάση, να αποβλέπει στην παραγωγή με στόχο τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν από μόνες τους έναν ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής·

  2.  εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη δεκαετία του 1990 και μετά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και του ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, ωστόσο αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του γεωργικού τομέα λόγω της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός, όπως ζητείται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο των γεωργών ή στόχοι που αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το περιβάλλον και το κλίμα·

  3.  επιβεβαιώνει ότι η εμπορική και η γεωργική πολιτική της ΕΕ είναι αλληλένδετες και θα εξακολουθήσουν να είναι έτσι και στο μέλλον, ότι η πρώτη δεν πρέπει να υπερισχύει της δεύτερης και ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας πρέπει να είναι προτεραιότητα· επισημαίνει ότι αυτή η σχέση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας στο πλαίσιο τόσο των διμερών διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ όσο και των πολυμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), σχετικά με θέματα όπως η πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, η εγχώρια στήριξη, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, οι κανόνες υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS), η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής, η απλούστευση των διαδικασιών εισαγωγής, καθώς και η διασφάλιση της εισαγωγής στην εσωτερική αγορά προϊόντων που παράγονται σύμφωνα με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, με την αρχή της προφύλαξης, τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων και σύμφωνα με άλλα πρότυπα ασφάλειας·

  4.  επιμένει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής αποτελούν ουσιώδες μέρος των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτρέψει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω διαδικασιών και μεθόδων·

  5.  υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των ΣΒΑ πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν κάθε εμπορική πολιτική όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο προβληματισμού της σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ορθώς επισημαίνει τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα δίκαιου εμπορίου και για βιώσιμα και τοπικά προϊόντα ως μεταβαλλόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού·

  6.  πιστεύει ότι, παρότι οι εμπορικές συμφωνίες ενδέχεται να ωφελήσουν ως επί το πλείστον τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις στην ΕΕ και στο εξωτερικό, μπορούν επίσης να έχουν σοβαρές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη γεωργία μικρής και μεσαίας κλίμακας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

  7.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

  8.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εν εξελίξει και μελλοντικών διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, να εγγυηθεί ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσεγγίσει με τη μέγιστη προσοχή την απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά τόσο σε σχέση με τρίτες χώρες όσο και σε σχέση με την ΕΕ όσον αφορά ευαίσθητους γεωργικούς τομείς και να λάβει υπόψη εξαρχής μεταβατικές περιόδους, δασμολογικές ποσοστώσεις, κατάλληλα μέτρα προστασίας που συνεκτιμούν τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες στις οποίες εξάγουμε, τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των πλέον ευαίσθητων προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών κατόπιν εξέτασης της κάθε περίπτωσης χωριστά, και τη συμμόρφωση με τους κανόνες αμοιβαιότητας όσον αφορά τους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς τρίτων χώρων· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να αφορά διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με τον εκάστοτε εμπορικό εταίρο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για τα ευαίσθητα προϊόντα και για κάθε κλάδο, τα μέγιστα σωρευτικά ποσά των γεωργικών παραχωρήσεων που χορηγούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του συνόλου των διεθνών δεσμεύσεών της·

  9.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα και οι οποίες θα επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή των προτιμήσεων σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς και ζημιών για τους ευαίσθητους τομείς·

  10.  τονίζει, συνεπώς, την αρχή της υπό όρους πρόσβασης στην αγορά, που σημαίνει ότι τα εισαγόμενα αγαθά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ·

  11.  θεωρεί επίσης ότι για τα προϊόντα που παράγονται ως αποτέλεσμα αποψίλωσης δασών ή αρπαγής γαιών ή πόρων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ·

  12.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την εγχώρια στήριξη του γεωργικού τομέα κατά την 11η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν η ΕΕ και η Ομάδα Cairns πριν από τη διάσκεψη και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία στον τομέα της εγχώριας στήριξης· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική θέση της ΕΕ επί του θέματος δεν πρέπει να υπερισχύει στις συζητήσεις για το μέλλον και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και πρέπει να σέβεται δεόντως το πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου να μην εμποδίζουν την εγχώρια στήριξη που μπορεί να δοθεί στην ευρωπαϊκή γεωργία για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων που πλήττουν την αγορά, για τη μετεξέλιξη των γεωργικών πρακτικών σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά αποδοτικά συστήματα παραγωγής και για την καλύτερη εξασφάλιση του στρατηγικού εφοδιασμού με φυτικές πρωτεΐνες, ούτως ώστε τελικά να προωθείται η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας· σημειώνει ότι τα ισχυρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα των δημόσιων αγαθών που παρέχονται στους Ευρωπαίους μέσω αυτής της πολιτικής·

  13.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις από την πλευρά της και ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμή του προϋπολογισμού για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη μείωση της εγχώριας στήριξης που προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ που εξακολουθούν να χορηγούν εξαγωγικές επιδοτήσεις να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση σχετικά με τον εξαγωγικό ανταγωνισμό, που εγκρίθηκε στο Ναϊρόμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2015·

  14.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να εντείνει την αμυντική δράση της Ένωσης ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, τα οποία αυξάνονται, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διατροφή· υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν γεωργικά προϊόντα (27% σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά), τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται κυρίως με SPS μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά·

  15.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit κατά την προετοιμασία των ανταλλαγών προσφορών και κατά τον υπολογισμό των ποσοστώσεων.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  32

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

  ECR

  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  S&D

  Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  0

  -

   

   

  3

  0

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (25.4.2018)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
  (2018/2037(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ, και ότι έχει εκπληρώσει έναν εκ των αρχικών της στόχων, εκείνον της αύξησης της προσφοράς τροφίμων, υποστηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των πολιτών σε ό,τι αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν νέες επικείμενες προκλήσεις, οι οποίες συνδέονται ειδικότερα με την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστεί η ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού και με άλλες διεθνείς συμφωνίες που προστατεύουν το κλίμα και το περιβάλλον·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η υποστήριξη των πραγματικών αγροτών, με παράλληλη συνέχιση της υποστήριξης των δικαιούχων που έχουν διαφοροποιημένα συστήματα παραγωγής και εισοδήματα ανταποκρινόμενοι σε δεκαετίες σχετικών μηνυμάτων πολιτικής, και να δοθεί προτεραιότητα στις μικρές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες να ανταμειφθούν για τα διάφορα δημόσια αγαθά που παρέχουν στην κοινωνία, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικών μεγεθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες και να ενισχυθεί η εκσυγχρονισμένη, βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ η οποία αποδίδει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, προκειμένου να προωθηθούν διάφορα γεωργικά συστήματα, ιδίως οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η αγροτική παραγωγή σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς, και να διασφαλιστεί ένα δίκαιο πρότυπο διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του εισοδήματος στον γεωργικό τομέα και των εισοδημάτων σε άλλους τομείς της οικονομίας, με το γεωργικό εισόδημα να είναι εξαιρετικά ασταθές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης της γης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς επενδύσεις για την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το 2010, για κάθε 100 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών υπήρχαν 14 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών, αριθμός που μειώθηκε στους 10,8 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των γεωργών της ΕΕ αυξήθηκε από 49,2 σε 51,4 έτη για την περίοδο 2004 έως 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως εκείνες των γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσα από το πρίσμα της υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης, του συστήματος ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, και του πιθανού αριθμού επικαλύψεων μεταξύ των πυλώνων Ι και ΙΙ είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η ΚΓΠ, να μειωθεί ο συνολικός διοικητικός της φόρτος, να βελτιωθεί η σχέση ποιότητας/τιμής της ΚΓΠ και να επιτευχθεί διαφάνεια χωρίς να διακυβεύονται οι φιλόδοξοι στόχοι πολιτικής που διαθέτει· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας αναμένεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα περιβαλλοντικού προσανατολισμού και να οδηγήσει σε παροχή αποτελεσματικότερης βοήθειας σε όλους τους γεωργούς, όσον αφορά την προσαρμογή των γεωργικών συστημάτων τους ώστε να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον τον τροφίμων και της γεωργίας, η μελλοντική ΚΓΠ θα θέτει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής και τα κράτη μέλη, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα ως προς τον τρόπο επίτευξης των στόχων, προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά και να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μελλοντικό μοντέλο λειτουργίας της ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, την περιβαλλοντική φροντίδα και τη δράση για το κλίμα·

  1.  τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να παραμείνει κοινή πολιτική της ΕΕ και μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ να διατηρηθεί τουλάχιστον στο σημερινό του επίπεδο για την ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές στο προσεχές ΠΔΠ μετά το 2020, προκειμένου να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ·

  2.  υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, η οποία είναι καίριας σημασίας για την παροχή ασφαλών τροφίμων, θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας, στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ, θα παράγει πραγματικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, προκειμένου ο τομέας να επιτύχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα έως το 2030·

  3.  επικροτεί την πρόθεση απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο οικονομικός έλεγχος, ο έλεγχος επιδόσεων και οι λειτουργίες λογιστικού ελέγχου διεκπεραιώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της ευελιξίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή αρμοδιότητα για να αποφασίζουν σχετικά με το περιεχόμενο, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τις κυρώσεις των καθεστώτων στήριξης που ισχύουν στην επικράτειά τους, αλλά επισημαίνει ότι οποιαδήποτε απλούστευση ή εκσυγχρονισμός της ΚΓΠ δεν μπορεί να μειώσει το επίπεδο φιλοδοξιών της ΕΕ, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε τομεακές πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ, ή στην αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα·

  4.  εμμένει στην προσέγγιση των ενισχύσεων βάσει αποτελεσμάτων· προτείνει, επομένως, να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα ζητήματα για τους δείκτες:

  – διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα·

  – διατήρηση των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

  – υγεία και βιοποικιλότητα του εδάφους, των ειδών και πλούτος ταξινομικών κατηγοριών·

  – προστασία και δημιουργία φυτικών γαιών, εδαφοκάλυψη κατά της διάβρωσης·

  – μείωση απώλειας θρεπτικών στοιχείων και αύξηση της ποιότητας των υδάτων·

  – βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων του πλούτου και της αφθονίας των ειδών των πτηνών, των άγριων επικονιαστών και των εντόμων·

  – μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων και υιοθέτηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM)[1]·

  5.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση ή εθνική συγχρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη αξιόπιστοι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και κόστη παραγωγής, ώστε να κλείσουν τα χάσματα μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών της Ένωσης στο επόμενο ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι είναι καίριας σημασίας να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς εντός της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των ευπαθειών και των ιδιαιτεροτήτων των οικονομιών μικρής κλίμακας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μεταρρύθμιση του αποθέματος γεωργικής κρίσης και αύξηση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, για δημιουργία νέων μέσων που να μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, και για αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI)·

  6.  επισημαίνει ότι η στήριξη της ΚΓΠ για την αγροτική ανάπτυξη παρέχει ευκαιρίες σε όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, προάγει αποτελεσματικές και βιώσιμες οικονομίες και προωθεί την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπου είναι καίριας σημασίας να αντιμετωπιστούν ο αποπληθυσμός, η ανεργία, και η φτώχεια και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό τις αρχές της μεθόδου LEADER, η οποία προάγει την καινοτομία, την εταιρική σχέση και τη δικτύωση στις αγροτικές περιοχές·

  7.  πιστεύει ότι ο καθορισμός ενός ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις – «καθορισμός ανώτατου ορίου» – δεν μπορεί να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους, αλλά πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

  8.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης φθινουσών ενισχύσεων για να μειωθεί η στήριξη για μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να μετατοπιστεί η εστίαση στις αναδιανεμητικές ενισχύσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η στοχευμένη παροχή στήριξης, (π.χ. προς τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις)·

  9.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία και η εφαρμογή σαφούς ορισμού για την προστιθέμενη αξία στην ΕΕ θα ωφελήσει τον δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· υποστηρίζει τη στροφή προς αποδοτικότερη γεωργία και προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, αλλά προειδοποιεί κατά οποιασδήποτε απόπειρας να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός προκειμένου να αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, με βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά ζητήματα· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να αναπτυχθούν οι αγροτικές περιοχές, αλλά και η κλιματική και περιβαλλοντική προστασία, μέσω μιας αγροτικής πολιτικής που να βασίζεται στην επίτευξη στόχων επιδόσεων· επισημαίνει ότι, προκειμένου να προκύψει προστιθέμενη αξία, πρέπει να υπάρξουν καθορισμένες εκβάσεις, αποτελέσματα και αντίκτυποι, που θα συμφωνηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στη βάση σχετικών και τεκμηριωμένων δεικτών, πριν από τον καθορισμό των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης, για συνεπακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής·

  10.  ζητεί την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών που προωθούν την αγροτική ανάπτυξη και των πολιτικών που σχεδιάζονται για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων·

  11.  ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνοχή και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ και διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας, της παροχής νερού, της χρήσης γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών·

  12.  ζητεί αυξημένη στήριξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των νέων γεωργών και στήριξη για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, ιδίως για νέους γεωργούς·

  13.  τονίζει ότι το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν όπου είναι εφικτό· καλεί για λήψη μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής τροφίμων, και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μιας αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον κόσμο·

  14.  θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορές ποιότητας μεταξύ προϊόντων διατροφής που διαφημίζονται και διανέμονται στην ενιαία αγορά με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία· επικροτεί τα κίνητρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας των τροφίμων στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της για κοινή μεθοδολογία δοκιμών·

  15.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση εργαλείων «διαχείρισης κινδύνου», τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των εισοδημάτων των γεωργών.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  25

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

  PPE

  Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  • [1]  Σύμφωνα με την οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2009/128/ΕΚ) και το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.4.2018)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
  (2018/2037(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angélique Delahaye

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών (COP 21) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα,

  –  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 4/2014 με τίτλο «Ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: μερικώς επιτυχής» και 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Η γεωργία και η αειφόρος διαχείριση των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2017)0153),

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων[1], καθώς και την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών και την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (COM(2017)0587),

  –  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα»,

  –  έχοντας υπόψη τη μελέτη της 16ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 21/2017 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την υποστήριξη της παρακολούθησης του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098),

  –  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης γεωργικών φαρμάκων,

  –  έχοντας υπόψη τη μεταμελέτη “Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness check assessment” (Είναι η ΚΓΠ κατάλληλη για τον σκοπό της; Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας με βάση αποδεικτικά στοιχεία)[2],

  –  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του ΟΗΕ από την οποία προέκυψε η πρωτοβουλία «Διεθνής Αξιολόγηση της Γεωργικής Γνώσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη» (IAASTD) που αξιολογεί τις δυνατότητες των τροφίμων και της βιωσιμότητας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή (A/HRC/34/48),

  –  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», που εκδόθηκε το 2016 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη,

  –  έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), η οποία ανακοινώθηκε το 2016 (COM(2016)0316) και αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής τους,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 βάσει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι αγρότες όσο και οι μη αγρότες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η γεωργία θα πρέπει να αποφέρει περισσότερα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως κατέδειξε η δημόσια διαβούλευση του 2017 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιολογική γεωργία προστατεύει το περιβάλλον, στηρίζει τη βιοποικιλότητα, ελαχιστοποιεί την υποβάθμιση του εδάφους, λειτουργεί χωρίς συστηματική χρήση γεωργικών φαρμάκων και, ως εκ τούτου, προστατεύει τα υπόγεια ύδατα από επιβλαβείς ρύπους, αλλά ότι τα θετικά της επιτεύγματα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη διαμόρφωση της ΚΓΠ·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ είναι η περισσότερο ολοκληρωμένη πολιτική για την ενιαία αγορά που χρησιμεύει ως βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνεκτιμώντας παράλληλα το γεγονός ότι έχει σημαντικό έργο να επιτελέσει προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την ανάληψη ισχυρότερων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων ή για την κλιματική αλλαγή και την υγεία, και ότι θα πρέπει να παραμείνει μια κοινή πολιτική που διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό και μέσα για μέτρα όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 80 % των πρωτεϊνούχων φυτών που καταναλώνονται, ιδίως η σόγια, είναι εισαγόμενα, κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ, και ότι η ΕΕ πρέπει να εκπονήσει επειγόντως μια στρατηγική για τα πρωτεϊνούχα φυτά στην ΚΓΠ, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγωγές που οδηγούν σε αποψίλωση των δασών και αρπαγή γαιών·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 442 σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή διαβίωση των ζώων αναφέρει ότι το 82 % των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής θα πρέπει να βελτιωθούν·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές της εντατικοποίησης των γεωργικών συστημάτων έχουν θέσει υπό σημαντική πίεση το περιβάλλον, ενώ παράλληλα οδηγούν σε απώλεια των λειτουργιών του εδάφους και σε αύξηση της ρύπανσης των υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις θα μπορούσαν να αμβλυνθούν με καλοσχεδιασμένα εργαλεία πολιτικής και ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να ανασχεδιαστεί ώστε να προάγει και να υποστηρίζει πλήρως βιώσιμα γεωργικά μοντέλα·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2015 με τίτλο «Κατάσταση της φύσης στην ΕΕ», οι κύριες πιέσεις και απειλές για τα χερσαία οικοσυστήματα που αναφέρουν τα κράτη μέλη είναι η γεωργία και η αλλοίωση των φυσικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση τρεχουσών πρακτικών θα έχει σοβαρές και επιζήμιες επιπτώσεις στη φύση, καθώς και στη μελλοντική οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς επιδοτήσεις θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει θεμελιώδη σημασία σε όλη την Ευρώπη για περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη αποτελεί το 47 % του ευρωπαϊκού εδάφους και ότι οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 40 % περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, αλλά λαμβάνουν μόνο το 8 % των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ΚΓΠ ως προς τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για το κλίμα δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος στην Ένωση παραμένει αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια υγιεινής διατροφής και ότι η βιομηχανία τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αζώτου·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της τρέχουσας ΚΓΠ στη στήριξη της επέκτασης της βιολογικής γεωργίας, η οποία το 2015 κάλυπτε μόνο το 6 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) στην Ένωση, είναι περιορισμένος·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξακολουθούν να διατηρούν την ισχύ και τη σημασία τους, ότι θα πρέπει να οριστούν επιπλέον στόχοι για την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική κυριαρχία, όπως και για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και των εδαφών της ΕΕ, με στόχο την καλύτερη προστασία τους για το μέλλον·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ΚΓΠ είναι να ενσωματώσει σταδιακά περιβαλλοντικούς στόχους, εξασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της είναι συμβατοί με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης και ότι οι αγρότες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, και προωθώντας την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, προσιτών τιμών για τους πολίτες και τους καταναλωτές, της βιώσιμης χρήσης και προστασίας των φυσικών πόρων, της συνοχής των αγροτικών και των αστικών περιοχών, της πρόσβασης σε ποιοτικά τρόφιμα και σε υγιεινή διατροφή και της συνέπειας με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το κλίμα, υλοποιώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη δράση για το κλίμα, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων·

  ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει γενικότερο ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τον ορισμό κοινών στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διασφάλιση ολοκληρωμένου δημοκρατικού διαλόγου για στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, την ποιότητα των τροφίμων μας, την υγεία και τη μετάβαση σε πλήρως βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

  ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση θεμελιωδών προβλημάτων υγείας·

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η μελλοντική ΚΓΠ να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη συμφωνία του Παρισιού και τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και των τροφίμων·

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, με συγκεκριμένους στόχους που θα συμφωνηθούν σε επίπεδο ΕΕ και θα υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και την αντοχή στα αντιμικροβιακά, καθώς και την προστασία του αέρα, του εδάφους και των υδάτων·

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, η παρακολούθηση/μέτρηση της προόδου στον περιβαλλοντικό πυλώνα είναι η πλέον προβληματική[3]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ΚΓΠ προτείνει το νέο μοντέλο υλοποίησης να προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και, ως εκ τούτου, η κάλυψη της ανάγκης για δεδομένα αναφορικά με τους συναφείς δείκτες για την υλοποίηση αυτού του μοντέλου έχει ζωτική σημασία·

  ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα και για τη διασφάλιση της διατήρησης των υδάτινων πόρων·

  ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι οικονομικά υγιείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα·

  ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, ως τομεακή και κοινή πολιτική, πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συνδυασμού περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων με την οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, αναπτύσσοντας τη συνεισφορά του κάθε αγρότη και της ευρύτερης αγροτικής κοινότητας στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας, και επιβραβεύοντας τους αγρότες οι οποίοι έχουν ήδη υιοθετήσει πρακτικές και μοντέλα παραγωγής που συνδυάζουν περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες γεωργικές πρακτικές έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερα περιθώρια στους αγρότες, με τη μείωση του κόστους παραγωγής·

  ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ της ΚΓΠ και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η ΚΓΠ θα πρέπει να εγγυάται την τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», προκειμένου να αποφεύγεται το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις πιο ενάρετες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων·

  ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και οι αλλαγές στο γεωργικό περιβάλλον έχουν αρνητικές επιδράσεις στον αριθμό των επικονιαστών και στην ποικιλία των ειδών επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι εξημερωμένοι όσο και οι άγριοι επικονιαστές είναι σημαντικές και ότι οι επιπτώσεις στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή εξαρτάται στην πλειονότητά της από τις επικονιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης και των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ·

  ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως στις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και την απερήμωση και ότι, κατά συνέπεια, οι αγρότες των περιοχών αυτών θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται και να υποστηρίζονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΚΓΠ·

  ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων και εδαφών θα ωφελήσει την ΕΕ στο σύνολό της·

  Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται η ακαταλληλότητα μιας ενιαίας προσέγγισης έναντι των ευρωπαϊκών γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων, όπως για παράδειγμα του κανόνα επιλεξιμότητας των 100 δέντρων ανά εκτάριο κατ’ ανώτατο όριο (ή μέγιστης συγκόμωσης), που συνιστά απειλή για τα οικοσυστήματα και τους οικοτόπους οι οποίοι βασίζονται στη γεωργοδασοκομία·

  ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού στην τρέχουσα ΚΓΠ, εν μέρει λόγω των περίπλοκων εξαιρέσεων, και ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω βελτίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά καταδεικνύουν ότι η έλλειψη δεσμευτικών μετρήσιμων στόχων προς επίτευξη μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία όσον αφορά την παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών·

  ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεκμηριωμένη μετα-αξιολόγηση «ελέγχου καταλληλότητας» επιστημονικών μελετών προέκυψε ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού δεν βελτίωσαν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως διότι οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονταν ήδη·

  ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού βασίστηκαν σε προϋπάρχοντα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης, συγκεκριμένα στη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και, σε μικρότερο βαθμό, στην εναλλαγή καλλιεργειών και στα χαρακτηριστικά του τοπίου·

  ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι πράσινες ενισχύσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013 δημιούργησαν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι δυσνόητες και δεν καταφέρνουν να βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ·

  ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση ενισχύσεων της ΚΓΠ θα πρέπει να εξαρτάται αυστηρά από την παροχή δημόσιων αγαθών, ιδίως σε σχέση με το περιβάλλον και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις απαιτήσεις της κοινωνίας·

  ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται αναγκαία μια αναδιατυπωμένη ΚΓΠ που θα παράγει αποτελέσματα τα οποία θα ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, και ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν πλήρως την αποστολή τους εντός ελεγχόμενου χρονικού πλαισίου, καθώς και ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το Brexit·

  ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλιστεί τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27 με την καταβολή μέγιστης προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της παραγωγής τροφίμων και της πρόσβασης σε αυτά και για τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ενιαία ευθυγράμμιση στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων για τους πολίτες τόσο του ΗΒ όσο και της ΕΕ·

  ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και δεσμεύοντας άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά με ειδικά μέσα και μοντέλα·

  ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ χρειάζεται επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να μειωθεί η πίεση που ασκεί στα αποθέματα γλυκών υδάτων ο τομέας της γεωργίας, ο οποίος αναλογεί στο 50 % της χρήσης γλυκών υδάτων στην ΕΕ·

  Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής Ευρώπη 2020 – «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» ζητεί αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών προκειμένου να διατηρηθεί η μελλοντική ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή·

  ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους αγρότες επαρκέστερα μέσα για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και για την αναστροφή ιδιαίτερα ανησυχητικών πτωτικών τάσεων στη βιοποικιλότητα, όπως αυτές που παρατηρούνται στις πεταλούδες στις χορτολιβαδικές εκτάσεις και στα εκτρεφόμενα πτηνά·

  ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις εκπομπές αμμωνίας από τον γεωργικό τομέα, οι οποίες το 2015 αντιστοιχούσαν στο 94 % του συνόλου των εκπομπών αμμωνίας σε όλη την Ένωση, συμβάλλοντας στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τον ευτροφισμό και την οξίνιση του οικοσυστήματος·

  1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται ότι ένας από τους στόχους της ΚΓΠ πρέπει να είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ·

  2.  τονίζει ειδικότερα ότι οι μελλοντικές πολιτικές της ΚΓΠ πρέπει να συμβάλλουν σε μια οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη γεωργική παραγωγή, στην υγεία και στις λοιπές πολιτικές της ΕΕ και να συντείνουν στην τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχουν ήδη συνομολογηθεί, ιδίως της συμφωνίας COP 21 του Παρισιού, των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) και της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

  3.  ζητεί μια ΚΓΠ η οποία θα έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε ευρωπαϊκής εκμετάλλευσης σε μια βιώσιμη επιχείρηση πλήρως ενταγμένη στην κυκλική οικονομία, που θα συνδυάζει τα οικονομικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα επιδόσεων, χωρίς καμία υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων ή των προτύπων απασχόλησης·

  4.  ζητεί μια ΚΓΠ που θα κατοχυρώνει ότι όλοι οι αγρότες, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, λαμβάνουν δίκαιο και ικανοποιητικό εισόδημα και η οποία θα σέβεται τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, διασφαλίζοντας έτσι την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα·

  5.  υπενθυμίζει ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να ενθαρρύνει τους αγρότες να υπηρετούν την κοινωνία στο σύνολό της, υιοθετώντας ή εξακολουθώντας να εφαρμόζουν μεθόδους γεωργικής παραγωγής συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των τοπίων, των εδαφών, των φυσικών πόρων και της γενετικής ποικιλότητας·

  6.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υπογραμμίσει ότι πρέπει επειγόντως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων απώλειας της βιοποικιλότητας, συγκεκριμένα της καταστροφής και της υποβάθμισης των οικοτόπων που οφείλονται ως επί το πλείστον στην υπερβολική χρήση γης, τη ρύπανση, την εντατική γεωργία, τη χρήση συνθετικών χημικών γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, την εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και στην κλιματική αλλαγή· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ΚΓΠ που θα συνάδει με άλλους στόχους πολιτικής της ΕΕ στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα της υγείας, καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις Συνθήκες για το κλίμα·

  7.  ζητεί στήριξη που θα προέρχεται από νέα χρηματοδοτικά μέσα και εθνικά μέτρα προκειμένου οι νέοι αγρότες να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, με σκοπό την ανανέωση των γενεών μεταξύ των αγροτών·

  8.  αναγνωρίζει ότι αγροοικολογικές πρακτικές όπως η γεωργοδασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο·

  9.  ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο της βιολογικής γεωργικής παραγωγής·

  10.  ζητεί μια μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που θα είναι απλή, υπεύθυνη και σαφώς προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων για τη βιώσιμη γεωργία· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καταστήσει λιγότερο περίπλοκες και επαχθείς τις διοικητικές διαδικασίες για τους αγρότες, καθώς επίσης να βελτιώσει την παρακολούθηση της απόδοσης σε επίπεδο κρατών μελών·

  11.   ζητεί μια ΚΓΠ η οποία θα προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, θα είναι συνεπής με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και θα έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία με γνώμονα την αγορά, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και θέτοντας ευρωπαϊκούς στόχους επιδόσεων όσον αφορά το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ανάπτυξη για την παροχή δημόσιων αγαθών·

  12.   τονίζει την ανάγκη παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήματος που σχετίζονται με το έδαφος, τα ύδατα, τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα, την κλιματική δράση και τη διαμόρφωση τοπίων αναψυχής·

  13.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα στηρίζει πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής και την αυξημένη παροχή δημόσιων αγαθών από τη διαχείριση της γης·

  14.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει καίρια σημασία για τη μακροπρόθεσμη παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών και είναι, ως εκ τούτου, προς το συμφέρον των αγροτών·

  15.   τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ και οι μελλοντικές δαπάνες της θα επιτυγχάνουν αποτελεσματικά τους καθορισμένους στόχους μέσω της συμμόρφωσης και μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τα μέσα που διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

  16.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας της οδηγίας Natura τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα· ζητεί ακόμη υψηλότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικότερα κίνητρα για την προστασία των γεωργικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση·

  17.  τονίζει ότι οι αγρότες πρέπει να επιβραβεύονται καταλλήλως για τη διατήρηση και την προστασία των υφιστάμενων οικοτόπων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κανόνες για τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να εκριζώσουν υφιστάμενους οικοτόπους και να φυτεύσουν νέους για να λάβουν τις ενισχύσεις· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες για βελτίωση της βιοποικιλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η επιβράβευση των αγροτών για τη διατήρηση και την προστασία των οικοτόπων·

  18.  ζητεί να διατηρηθεί η ακεραιότητα του πρώτου πυλώνα, που βασίζεται στην ενισχυμένη πολλαπλή συμμόρφωση μέτρων στήριξης τα οποία έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε γεωργό και να επιβραβεύονται οι αγρότες για τα δημόσια αγαθά που μπορούν να παρέχουν, όπως η δράση για το κλίμα και η διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ενισχύσεις για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, την εποπτεία των οποίων θα έχουν οι περιβαλλοντικές αρχές, με βάση την προσέγγιση του υφιστάμενου προγράμματος LIFE· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχουν οι ενεργές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε μεγέθους για τη διατήρηση της ποικιλίας των γεωργικών δραστηριοτήτων και θεωρεί ότι τα μέτρα θα είχαν, επομένως, καλύτερη στόχευση εάν δινόταν έμφαση στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

  19.  πιστεύει ακράδαντα ότι η αιρεσιμότητα μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και μέτρων οικολογικού προσανατολισμού πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ένας πιο βιώσιμος ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας, και ζητεί ένα νέο εθελοντικό καθεστώς παροχής κινήτρων για τους αγρότες που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τα τρέχοντα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα·

  20.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, ώστε ο τρόπος αυτός ζωής να καταστεί ελκυστικός για όλους τους ανθρώπους, ιδίως για τη νέα γενιά·

  21.  ζητεί, η πολλαπλή συμμόρφωση ή το σύστημα που θα την αντικαταστήσει, να περιλαμβάνουν όλη τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων ανά συγκεκριμένο είδος και τις οδηγίες σχετικά με τις ωοπαραγωγούς όρνιθες και τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής·

  22.  ζητεί έναν πρώτο πυλώνα, καθορισμένο σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα αναγνωρίζει την άμεση σχέση ανάμεσα στη χορήγηση άμεσων στοχευμένων ενισχύσεων, που θα εξαρτώνται κατά μέγα μέρος από περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα που αποφέρουν μακροπρόθεσμα βιώσιμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, και στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς επιβράβευσης των αγροτών, βάσει κοινών κριτηρίων και σαφώς μετρήσιμων στόχων καθορισμένων σε επίπεδο ΕΕ, και θα παρέχει καλύτερη στήριξη στους αγρότες στο πλαίσιο της μετάβασής τους προς την οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση·

  23.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο πρώτος πυλώνας θα εξακολουθήσει να αποτελεί το κύριο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης των αγροτών και εγγύηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει να αποφεύγονται οι διαφορές στις πολιτικές μεταξύ των κρατών μελών στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια εφαρμογής της ΚΓΠ, στον βαθμό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις της αγοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό σε ενωσιακό επίπεδο·

  24.  τάσσεται κατά οιασδήποτε πιθανής εθνικής συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε διάσπαση του κοινού χαρακτήρα της ΚΓΠ·

  25.  προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η δυνατότητα των κρατών μελών να καθορίζουν αυτόνομα τα εθνικά τους σχέδια και να αναθεωρούν τις αποφάσεις τους σε ετήσια βάση, χωρίς να υπάρχει μια ισχυρή κοινή δέσμη κανόνων, στόχων και μέτρων που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή θα εξέθετε τους αγρότες σε μεγάλη αβεβαιότητα που θα προέκυπτε από πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονταν σε εθνικό επίπεδο και θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές προκλήσεις·

  26.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη συνεκτική εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων, όπως ο οικολογικός προσανατολισμός, η πολλαπλή συμμόρφωση – στην οποία περιλαμβάνονται οι καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις (ΚΓΠΚ) – και οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ), καθώς και γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ) για την αγροτική ανάπτυξη, ούτως ώστε οι αγρότες να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα και με απλούστερο και πιο στοχευμένο τρόπο στην περιβαλλοντική μέριμνα, τη βιοποικιλότητα και τη δράση για το κλίμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή έλεγχο και συνεκτιμώντας τις τοπικές συνθήκες· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται σαφής διαχωρισμός των μέτρων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και του πυλώνα ΙΙ·

  27.  θεωρεί ότι ένα ποσοστό έως 30 % του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να διατίθεται από τα κράτη μέλη σε αυτό το ευρωπαϊκό καθεστώς παροχής κινήτρων ως συμβατικό καθεστώς υποστήριξης της μετάβασης σε μια γεωργία που συνδυάζει τα οικονομικά πρότυπα με πρότυπα περιβαλλοντικών επιδόσεων·

  28.  θεωρεί ότι η μετάβαση σε βιώσιμα γεωργικά συστήματα πρέπει να διευκολυνθεί με ανεξάρτητα, διαφανή, επαρκώς και δημόσια χρηματοδοτούμενα συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών (FAS) σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και με την αύξηση της συμμετοχικής έρευνας μεταξύ ερευνητών και αγροτών από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και με αποτελεσματικές ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων στις συμπράξεις καινοτομίας της ΕΕ (ΕΣΚ), ιδίως για τις αγροοικολογικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν και υποστηρίζουν φυσικές διεργασίες που ευνοούν τις υψηλές αποδόσεις και την ανθεκτικότητα·

  29.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών (FAS) και στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των γεωργικών φαρμάκων, και ιδίως στην υιοθέτηση των οκτώ αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ) με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και τη μετάβαση σε ένα μέλλον χωρίς γεωργικά φάρμακα· θεωρεί ότι η αξιοποίηση και η ενθάρρυνση φυσικών διεργασιών για την τόνωση των αποδόσεων και της ανθεκτικότητας πιθανόν να μειώσει το κόστος παραγωγής με βάση την τρέχουσα εμπειρία·

  30.  ζητεί έναν λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο αποτελεσματικό, ανανεωμένο δεύτερο πυλώνα, ο οποίος θα εστιάζεται σε πολιτικές που παρέχουν πραγματικά κίνητρα για εδαφική και τομεακή ανάπτυξη και θα έχει ως επίκεντρο τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών, τις έξυπνες λύσεις, τη βιωσιμότητα, την έρευνα, την καινοτομία, την καλή διαβίωση των ζώων, την οικονομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τους αγροτικούς βιοτικούς πόρους, ενώ θα επιτρέπει ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ειδικές προσεγγίσεις που θα αποτυπώνουν τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται με φυσικά μειονεκτήματα και απορρέουν από πιο φιλόδοξα γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά καθεστώτα·

  31.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών LEADER και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και στην προώθηση συμπράξεων μεταξύ αγροτών, τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών και πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να παράγεται εισόδημα από διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός, και να διασφαλίζεται μια στηριζόμενη από την κοινότητα γεωργία και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

  32.  ζητεί έναν δεύτερο πυλώνα στο πλαίσιο του οποίου η καλή διαβίωση των ζώων θα αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ και ο οποίος θα προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δαπάνες για μέτρα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και μακροπρόθεσμα κίνητρα, προκειμένου μεγαλύτερος αριθμός αγροτών να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων πέραν της τρέχουσας νομοθεσίας·

  33.  ζητεί να ενισχυθεί η προαγωγή της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και ενθαρρύνει την ενδυνάμωση των αγροτών ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικά συστατικά, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες, τις κατάλληλες πρακτικές και στην άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως δορυφορικά δεδομένα·

  34.  ζητεί τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η γεωργική διαρθρωτική πολιτική με το καθεστώς στήριξης του περιβάλλοντος, για παράδειγμα με έναν καλύτερο συνδυασμό καλλιεργειών και κτηνοτροφίας·

  35.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος αγροτικής ανάπτυξης για τους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως δυσχερείς κλιματικές συνθήκες, απότομες πλαγιές ή κακή ποιότητα του εδάφους· ζητεί απλούστευση και καλύτερη εστίαση του καθεστώτος των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την περίοδο μετά το 2020·

  36.  θεωρεί ότι μόνο με ένα τέτοιο συμπληρωματικό μοντέλο, που θα περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένους στόχους και θα είναι συνεπές προς τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, μπορούν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη της υπαίθρου· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή μιας ευέλικτης εθνικής προσέγγισης για τον προγραμματισμό στον πυλώνα ΙΙ, ενώ οι κοινοί κανόνες και τα πρότυπα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του πυλώνα Ι, προκειμένου να εξασφαλίζονται πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους αγρότες στην ΕΕ·

  37.  πιστεύει ότι, όταν τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μαζικών διαταραχών της αγοράς, η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά καλύτερα, αποτελεσματικότερα και ταχύτερα στις κρίσεις της αγοράς, μέσω ευρωπαϊκών μέτρων διαχείρισης κρίσεων που θα αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά·

  38.   τονίζει ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η μελλοντική ΚΓΠ είναι η εξάρτηση των αγροτών από τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων και χημικών γεωργικών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα των υδάτων και συνδέονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας· επαναλαμβάνει ότι η εναλλαγή των καλλιεργειών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, παραμένει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους·

  39.  ζητεί να αναπτυχθεί ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την ενθάρρυνση μιας ουσιαστικής μείωσης στη χρήση γεωργικών φαρμάκων, με βάση τις οκτώ αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υιοθέτηση μη χημικών εναλλακτικών λύσεων·

  40.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικονίασης και της προστασίας της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οριοθετήσουν περιοχές χωρίς γεωργικά φάρμακα προκειμένου να προληφθεί η θνησιμότητα των μελισσών λόγω της χρήσης γεωργικών φαρμάκων·

  41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η μελλοντική γεωργική πολιτική να ανταποκρίνεται στα ευρήματα σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών και να παρέχει επαρκείς λύσεις·

  42.  εμμένει, όσον αφορά τις ενισχύσεις, σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα· προτείνει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση δεικτών όπως η υγεία του εδάφους και η βιοποικιλότητα, η παρουσία ταξινομικών βαθμίδων και ο πλούτος ειδών, η δημιουργία χούμου και φυτικών γαιών, η εδαφοκάλυψη κατά της διάβρωσης, η απώλεια θρεπτικών ουσιών και η ποιότητα των υδάτων και η βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων του πλούτου και της αφθονίας ειδών πτηνών, άγριων επικονιαστών και εντόμων·

  43.   ζητεί να καθοριστούν ισχυροί στόχοι για την ΚΓΠ στον βασικό κανονισμό, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και βάσει ποσοτικά μετρήσιμων και φιλόδοξων δεικτών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και να σχεδιάζονται με τη συμμετοχή των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών, σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, περιβαλλοντικών ΜΚΟ και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών), ενώ θα πρέπει επίσης να τηρούν υποχρεωτικά την αρχή της εταιρικής σχέσης·

  44.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν ποσοτικά μετρήσιμους στόχους όπου είναι εφικτό, και να καθιερώσει δείκτες για τη μέτρηση της προόδου ως προς τους στόχους που καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια·

  45.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει σαφή καθοδήγηση και στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση των στρατηγικών σχεδίων τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια αυτά είναι αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας·

  46.  επαναλαμβάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την ΚΓΠ και υπογραμμίζει τη ραγδαία μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα·

  47.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει αποτελεσματικά και ρεαλιστικά συστήματα παρακολούθησης, που θα βασίζονται σε άρτιες και επιστημονικές μεθόδους δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της προόδου σε όλους τους στόχους·

  48.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρότασή της για μια πολιτική βάσει αποτελεσμάτων και να παράσχει στήριξη μέσω τεχνικής βοήθειας και στο πλαίσιο άλλων δράσεων και μέτρων πολιτικής, προκειμένου να καλύψει την παρακολούθηση και τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με όλους τους συναφείς δείκτες, στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας ελλείψει δεδομένων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς δείκτες·

  49.  τονίζει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ επικεντρώνονται στην παραγωγή τροφίμων και θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να υλοποιήσει το βιοοικονομικό θεματολόγιο και τη στρατηγική για τη χημεία βιολογικής προέλευσης, έχοντας ως βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και συνεκτιμώντας την πραγματική συνεισφορά των διάφορων χρήσεων και τύπων βιομάζας στο κλίμα, και ότι πρέπει να συμβάλει στην αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων, με θέσεις εμπειρογνωμόνων και καινοτομίες, κυρίως για τα προϊόντα ξυλείας και άλλα προϊόντα βιομάζας με υψηλή προστιθέμενη αξία και για τις εμβόλιμες καλλιέργειες· θεωρεί ότι η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη χρήση γεωργικών αποβλήτων και καταλοίπων για την παραγωγή βιοενέργειας ως πρόσθετη στήριξη στις αγροτικές περιοχές και τους αγρότες· θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να περιλαμβάνει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική πράσινης ενέργειας και χημείας βιολογικής προέλευσης με βάση την συμπαραγωγή φυτικής πρωτεΐνης·

  50.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια μεσο-μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην αναθεώρηση της πολιτικής της σχετικά με τις πρωτεΐνες, διασφαλίζοντας ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν επαρκή και αξιόπιστα νέα μέτρα και μέσα για την υποστήριξη των αγροτών ώστε να βελτιώσουν τα συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών, κατά τρόπο ώστε να περιοριστούν σημαντικά η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών και η αστάθεια των τιμών·

  51.  θεωρεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της μετάβασης από τις εντατικές μονοκαλλιέργειες με έντονη χρήση συνθετικών χημικών γεωργικών φαρμάκων και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε διαφοροποιημένα αγροοικολογικά συστήματα·

  52.  θεωρεί ότι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών είναι η χρήση τους για την ανθρώπινη διατροφή· πιστεύει ότι η παραγωγή τους θα πρέπει, συνεπώς, να ακολουθεί ιεραρχημένη σειρά προτεραιοτήτων η οποία θα ευνοεί την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και εν συνεχεία την παραγωγή ζωοτροφών, και η οποία θα επιτρέπει την παραγωγή βιοκαυσίμων μόνο από απόβλητα·

  53.  ζητεί την ισχυρή προώθηση της γεωργοδασοκομίας, η οποία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος, της αύξησης της ανθεκτικότητας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου, της αναβάθμισης των τοπίων και της παροχής οικοσυστημάτων πολλαπλών χρήσεων, τόσο για αναψυχή όσο και για παραγωγή· υπογραμμίζει την ανάγκη να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν κενά που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη γεωργοδασοκομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δυνατοτήτων πιστοποίησης προϊόντων από «δέντρα εκτός δασών» στις περιφέρειες της ΕΕ στο πλαίσιο των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης·

  54.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η αλυσίδα αξίας δάσος-ξυλεία για τη διατήρηση των αγροτικών βιοτικών πόρων, τη δημιουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τη συνεισφορά σε νέες αλυσίδες αξίας σύμφωνα με την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία·

  55.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του εδάφους στο σύνολο του διαμορφωμένου από τη γεωργία τοπίου, με επενδύσεις οι οποίες καθιστούν τα αγροοικοσυστήματα ανθεκτικά και αξιόπιστα, με επένδυση κεφαλαίων σε οικολογικές υποδομές για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων γαιών, την αντιστροφή της διάβρωσης του εδάφους, την υιοθέτηση/επιμήκυνση της εναλλαγής καλλιεργειών, την προσθήκη περισσότερων δέντρων στο τοπίο και την τόνωση της βιολογικής και διαρθρωτικής ποικιλότητας·

  56.  υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της έρευνας και της καινοτομίας και ζητεί καλύτερη συνέργεια μεταξύ των στόχων της ΚΓΠ και των στόχων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στους τομείς της παραγωγής τροφίμων, της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της δράσης για το κλίμα·

  57.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε εισαγόμενο γεωργικό προϊόν πληροί τα ίδια υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα τα οποία πληρούν τα προϊόντα της ΕΕ, με την εισαγωγή ρητρών αμοιβαιότητας σε κάθε εμπορική συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί σε συστηματική βάση εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων που αφορούν τον γεωργικό τομέα σε κάθε εμπορική συμφωνία και να προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι κανένας αγροτικός τομέας δεν θα πληγεί λόγω εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα, συνεκτιμώντας επίσης μεταξύ άλλων τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ·

  58.  τονίζει ότι ο σεβασμός της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, η νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ που αποτελούν θεμέλιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, η προσέγγιση «από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή», η αμοιβαιότητα, καθώς και η αυστηρή διαφύλαξη των ευρωπαϊκών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και διαδικασιών για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, αποτελούν ως σύνολο θεμελιώδεις και σταθερές αρχές όλων των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ όσον αφορά την ευρωπαϊκή γεωργία·

  59.  τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή βάσης αναφοράς που θα υλοποιεί τα δικαιώματα των πολιτών για υγιές περιβάλλον και υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα· θεωρεί ότι αυτή η βάση αναφοράς πρέπει να οριστεί με τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις και να μην επιτρέπει την πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή στην κοινωνία·

  60.   ζητεί να σχεδιαστεί η μελλοντική ΚΓΠ με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας υγείας, όπως αυτά που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιμικροβιακά και την ποιότητα του αέρα·

  61.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η αντοχή στα αντιμικροβιακά σε σχέση με την υγεία των ζώων και των ανθρώπων· πιστεύει ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προάγει ενεργά την καλύτερη υγεία και διαβίωση των ζώων, ως μέσο για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, προστατεύοντας καλύτερα, με τον τρόπο αυτό, τη δημόσια υγεία και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του·

  62.  αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή θεσμικών οργάνων και εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΓΠ·

  63.  ζητεί βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της ΚΓΠ με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ – ιδίως, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και τον κανονισμό 1107/2009 – ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης προστασίας των υδάτινων πόρων, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από τη γεωργία· ζητεί την παροχή κινήτρων για τη στήριξη έργων τοπικής συνεργασίας μεταξύ αγροτών και φορέων ύδρευσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των υδάτινων πόρων·

  64.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συναφείς συνέργειες μεταξύ των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ για το διάστημα και την ΚΓΠ, και ιδίως με το πρόγραμμα Copernicus που παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη γεωργική κοινότητα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

  65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι νέες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της ψηφιοποίησης και των έξυπνων λύσεων, έχουν αντίκτυπο στην αγροτική ζωή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητες των αγροτικών κέντρων για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει ότι οι περιοχές και οι οικισμοί της υπαίθρου χρειάζονται ειδική προσοχή και ολοκληρωμένες προσπάθειες για να αναπτύξουν έξυπνα χωριά και απευθύνει έκκληση για ισοτιμία όσον αφορά τις ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε επίπεδο αγροτικών κόμβων και δικτύων·

  66.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση σαφώς καθορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, σε συνδυασμό με ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή των εν λόγω απαγορεύσεων και με μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων·

  67.  φρονεί ότι αυτό το νέο πλαίσιο θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη διάθεση, ενδεχομένως, ενός ελάχιστου ποσού του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της βιολογικής γεωργίας, της στήριξης της βιοποικιλότητας, της καλής υγείας και των προτύπων διαβίωσης των ζώων, καθώς και της καλής υγείας των φυτών·

  68.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια επενδυτική προσέγγιση πολλαπλής χρηματοδότησης στην κοινοβουλευτική περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση ολοκληρωμένων εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη, όπως είναι η πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά και να μεριμνήσει κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο της επόμενης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, για τη δημιουργία έξυπνων χωριών·

  69.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) απαιτούνται περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για συνεργασία εντός των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ και ΕΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών) και των διεπαγγελματικών οργανώσεων (ΔΟ).

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  25.4.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  54

  4

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  54

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Frédérique Ries

  ECR

  Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  GUE/NLG

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

  4

  -

  EFDD

  Julia Reid

  ENF

  Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

  GUE/NLG

  Anja Hazekamp

  1

  0

  EFDD

  Piernicola Pedicini*

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  * Διόρθωση ψήφου: Ο Piernicola Pedicini σκόπευε να υπερψηφίσει

  • [1]  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
  • [2]  Pe’er κ.ά., 2017. German Centre for Integrative Biodiversity Research (Γερμανικό Κέντρο Ολοκληρωμένης Έρευνας στον τομέα της Βιοποικιλότητας, iDiv)
  • [3]  Τμήμα στατιστικών του ΟΗΕ, 2016

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  IPOL-COM-CONT D (2018)17649

  Κύριο Czesław Adam Siekierski

  Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Βρυξέλλες

  Θέμα:  Γνωμοδότηση CONT υπό μορφή επιστολής από τον Πρόεδρο (άρθρο 53, παρ. 3), σχετικά με την πρωτοβουλία AGRI INI - «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» - 2018/2037 (INI) - COM (2017) 0713

  Αξιότιμε κ. Siekierski,

  Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Εισόδημα των συντελεστών παραγωγής

  1.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τη ΓΔ AGRI[1], η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα του τομέα σημείωσαν ελαφρά κάμψη το 2016, παραμένοντας εντούτοις αρκετά πάνω από τα επίπεδα των ετών 2005-2009 και ότι, για την ΓΔ AGRI, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο στοιχείο ακριβώς οφείλεται η γενική πτώση του εισοδήματος συντελεστών γεωργικής παραγωγής από το 2013, μεταξύ του συνόλου των στοιχείων που αφορούν είτε τον όγκο της παραγωγής, είτε την αξία/τιμή, ή την κρίση στον τομέα του γάλακτος το 2015·

  Ορθή διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ

  2.   υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τη μη βιώσιμη διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: το 44,7% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων στην Ένωση είχαν ετήσια έσοδα κάτω των 4 000 EUR και, το 2016, κατά μέσο όρο το 10% των μεγαλύτερων δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ έλαβε περίπου το 60% των πληρωμών· σημειώνει ότι η κατανομή των άμεσων πληρωμών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση της γης, δεδομένου ότι το 20% των γεωργών κατέχει το 80% της γης· εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή συγκέντρωση δικαιούχων και τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων δικαιούχων·

  3.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι άμεσες ενισχύσεις ενδέχεται να μην εκπληρώνουν πλήρως τον ρόλο τους ως δίκτυο ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, ιδίως για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένης της μη ισόρροπης κατανομής των πληρωμών·

  4.   εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται απαραίτητα τον ίδιο βαθμό στήριξης με τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορούν να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας ικανές να τις καταστήσουν ανθεκτικότερες·

  5   τονίζει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, και να εξασφαλιστεί η γεωργική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· πιστεύει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις, οι ενισχύσεις προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης θα πρέπει να διατηρηθούν ως εργαλείο για τη διατήρηση της παραγωγής σε ευαίσθητους τομείς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών, ιδίως εκείνων που προέρχονται από το διαρθρωτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών·

  Απλούστευση

  6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που θα υλοποιήσουν την πολιτική, να μεριμνήσουν για μια πραγματική απλούστευση των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνουν από τις αρχές ελέγχου και παρακολούθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διοικητική υποστήριξη στους μικρούς παραγωγούς; για την επιβίωση των οποίων η χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση·

  Αγροτική ανάπτυξη

  7.   τονίζει ότι σχεδόν όλα τα έργα αγροτικής ανάπτυξης που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2016 χρησιμοποιούσαν σύστημα βάσει του οποίου επιστρέφονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και σημειώνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη μπορούν, εναλλακτικά, να χρησιμοποιούν ένα σύστημα απλουστευμένων επιλογών κόστους που περιλαμβάνει τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσά και κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, το οποίο περιορίζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο υπερβολικών τιμών·

  Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός πρέπει να εξελιχθεί

  8.   εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 21/2017 «η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης δεν αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα (...) διότι οι απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού είναι γενικά λιγότερο αυστηρές και αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνήθη γεωργική πρακτική και την έλλειψη ποσοτικοποιημένων στόχων».»[2]· με αποτέλεσμα ο οικολογικός προσανατολισμός να επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό της γεωργικής γης της ΕΕ·

  9.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα καθεστώτα οικολογικού προσανατολισμού με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό του προγράμματος, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος των στρεμματικών ενισχύσεων, ενδέχεται να αυξήσουν τις ανισορροπίες στην κατανομή της υποστήριξης που προσφέρει η ΚΓΠ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2017·

  Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

  10.  επισημαίνει ότι, με τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα σε όλη την ΕΕ, ένα σημαντικό πρόβλημα συνίσταται στη δημογραφική πρόκληση, η οποία απαιτεί πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης νέων γεωργών προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Ένωση·

  11.  εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 10/2017 σχετικά με τις ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι για τις άμεσες ενισχύσεις, η ενίσχυση των νέων γεωργών:

  α)   δεν βασίζεται σε άρτια εκτίμηση των αναγκών·

  β)   δεν αντικατοπτρίζει τον γενικό στόχο της ενθάρρυνσης της ανανέωσης των γενεών·

  γ)   δεν παρέχεται καν πάντα στους νέους γεωργούς που την έχουν ανάγκη· και

  δ)   παρέχεται ενίοτε σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι νέοι γεωργοί διαδραματίζουν ήσσονα ρόλο·

  12.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη χορήγηση στήριξης σε νέους γεωργούς μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα βασίζονται κατά κανόνα σε ασαφή εκτίμηση αναγκών και δεν υφίσταται πραγματικός συντονισμός μεταξύ των ενισχύσεων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και της στήριξης για τους νέους γεωργούς από τον πυλώνα 2·

  Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

  13.  καλεί:

  α)   την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τα αίτια της συνολικής μείωσης του εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής από το 2013 και να ορίσει έναν νέο κύριο στόχο επιδόσεων για το επόμενο ΠΔΠ, συνοδευόμενο από δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, με στόχο τον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργών·

  β)   την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούν και τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι αρχές των κρατών μελών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα αυτά κατά την κατανομή του ελεγκτικού φόρτου με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου·

  γ)   τα κράτη μέλη, καθώς και τους δικαιούχους και τις ενώσεις τους, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους στην αγροτική ανάπτυξη·

  14. καλεί:

  α)   την Επιτροπή να προετοιμάσει και να αναπτύξει, ενόψει της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, μια ολοκληρωμένη λογική παρέμβασης για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση της ΕΕ σχετικά με τη γεωργία, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και να βασίζεται σε επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις για τα σχετικά φαινόμενα· η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να καθοδηγείται ιδίως από τις ακόλουθες αρχές:

  i.   οι γεωργοί πρέπει λαμβάνουν τις ενισχύσεις της ΚΓΠ μόνον εφόσον τηρούν ένα σύνολο βασικών περιβαλλοντικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και οικολογικού προσανατολισμού, που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λογική της προσέγγισης της Επιτροπής για έναν «προϋπολογισμό με έμφαση στα αποτελέσματα»· πιστεύει ότι ένα μελλοντικό σύστημα υλοποίησης θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα·

  ii;   συγκεκριμένες ανάγκες τοπικής κλίμακας σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να αντιμετωπιστούν καταλλήλως μέσω συμπληρωματικών και αποτελεσματικότερα στοχοθετημένων προγραμματισμένων δράσεων στον τομέα της γεωργίας·

  iii.   όταν παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα διάφορων επιλογών από ένα κατάλογο που έχει θεσπιστεί από τους συννομοθέτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΚΓΠ, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδείξουν, προτού αρχίσουν να την υλοποιούν, ότι οι επιλογές που προέκριναν είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα επισιτιστικής ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, καθώς και τα μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική δράση και τον ρόλο τους για την υγεία, τη διαχείριση της γης και την καταπολέμηση της απερήμωσης στην ΕΕ·

  15. καλεί την Επιτροπή:

  α)   να προβεί σε συνολική αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και εργαλείων της ΚΓΠ που μπορούν να συνδυαστούν για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς και να εντοπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις και/ή στην ίδρυση γεωργικών μονάδων για νέους γεωργούς ώστε να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική αναθεώρηση της ΚΓΠ·

  β)   να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των γεωργικών μεταρρυθμίσεων, πραγματοποιούνται περαιτέρω βελτιώσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη Δήλωση του Κορκ, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στήριξης για νέους αγρότες·

  γ)  να περιλάβει στη νομοθεσία για την μετά 2020 ΚΓΠ (ή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποδείξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) μια σαφή λογική παρέμβασης για τα μέσα πολιτικής που έχουν ως σκοπό την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας·

  δ)   να εξασφαλίσει ότι, μέσω της νομοθεσίας που προτείνουν για την μετά 2020 ΚΓΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) θα βελτιώσουν το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

  Με εξαιρετική εκτίμηση,

   

  Δρ. Inge Gräßle

  • [1]    (AAR 2016 σελ. 15 - KPI 1: γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής ανά εργαζόμενο με πλήρες ωράριο).
  • [2]    «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα. σ.6 και σ.47»,

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  16.5.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  5

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Franc Bogovič, Paul Brannen, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Waitz

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Birgit Collin-Langen

  FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

  32

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

  ECR

  James Nicholson, Laurenţiu Rebega

  EFDD

  Marco Zullo

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

  PPE

  Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Thomas Waitz

  5

  -

  ECR

  Beata Gosiewska

  EFDD

  John Stuart Agnew

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  VERTS/ALE

  José Bové

  6

  0

  ALDE

  Jan Huitema

  ECR

  Zbigniew Kuzmiuk

  ENF

  Philippe Loiseau, Jacques Colombier

  PPE

  Mairead McGuinness

  VERTS/ALE

  Bronis Rope

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή