Postup : 2017/2269(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0179/2018

Předložené texty :

A8-0179/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0284

ZPRÁVA     
PDF 552kWORD 61k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, jménem Unie

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: László Tőkés

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, jménem Unie

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12543/2017),

–  s ohledem na komplexní a posílenou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (12548/2017),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 209, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0422/2017),

–  s ohledem na svá příslušná usnesení týkající se vztahů mezi EU a Arménií,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(1),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména na společné prohlášení dohodnuté v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), především na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu evropské politiky sousedství (JOIN(2017)0018) a revidovaný pracovní dokument ze dne 9. června 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (SWD(2017)0300) a také sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v zemích východního sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(2), a na své usnesení ze dne 15. dubna 2015 o stém výročí genocidy Arménů(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(4) 2018 o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na Priority partnerství mezi Evropskou unií a Arménií podepsané dne 21. února 2018,

–  s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0179/2018),

A.  vzhledem k tomu, že se současný rámec vztahů mezi Arménií a Evropskou unií zakládá na dohodě o partnerství a spolupráci z roku 1996, která vstoupila v platnost v roce 1999 a kterou má nahradit navrhovaná komplexní a posílená dohoda o partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Arménie zakládají prostřednictvím Východního partnerství své vztahy na společném závazku k dodržování mezinárodního práva a základních hodnot, včetně demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod;

C.  vzhledem k tomu, že nadále přetrvávají obavy ohledně toho, zda Arménie v plném rozsahu dodržuje výše uvedené základní hodnoty, především pokud jde o demokracii a právní stát, které jsou oslabovány korupcí, kupováním voličských hlasů, organizovaným zločinem a šikanózním oligarchickým řízením;

D.  vzhledem k zeměpisné poloze Arménie mezi Evropou, Střední Asií a Blízkým východem a sousedními regionálními velmocemi, zejména Ruskem, Íránem a Tureckem, která je jak strategická, tak obtížná; vzhledem k tomu, že skutečnost, že některé země dosud neuznaly historické tragické události, zejména arménskou genocidu, přítomnost zahraničních jednotek v Arménii a dlouhotrvající konflikty na jižním Kavkaze, které se týkají také Ázerbájdžánu a Gruzie, představují velkou hrozbu pro bezpečnost všech partnerů a stabilitu v tomto regionu; vzhledem k tomu, že konflikt v Náhorním Karabachu může být vyřešen pouze mírovými prostředky v souladu se základními zásadami OBSE z roku 2009, a to zejména prostřednictvím úsilí a návrhů spolupředsedů Minské skupiny OBSE;

E.  vzhledem k tomu, že EU je pro Arménii hlavním obchodním partnerem a největším dárcem; vzhledem k tomu, že Arménie je také členem Euroasijské hospodářské unie, což je důkazem toho, že EU nevyžaduje od svých partnerů, aby se rozhodli pro prohlubování svých vztahů s EU na úkor vztahů se třetími zeměmi, třebaže za těchto okolností není možné využít některých možností, jako je například prohloubená a komplexní zóna volného obchodu s EU;

F.  vzhledem k tomu, že tato nová dohoda vytváří nový právní základ pro oživení politického dialogu a rozšíření hospodářské spolupráce a spolupráce v odvětvích, jako je energetika, doprava, infrastruktura a životní prostředí; vzhledem k tomu, že nová dohoda by měla mít příznivý dopad na Arménii, pokud jde o podporu demokratických standardů, hospodářského růstu a udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že takovéto vyhlídky jsou důležité především pro mladé Armény, především pokud jde o kvalitnější vzdělávání a větší pracovní příležitosti; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce bude ku prospěchu jak občanům EU, tak občanům Arménie;

1.  vřele vítá podpis komplexní a posílené dohody o partnerství, která představuje zásadní pokrok ve vztazích mezi EU a Arménií a je závazkem k dalšímu prohlubování politických a ekonomických vztahů;

2.  konstatuje, že podpis této dohody není konečným cílem spolupráce mezi EU a Arménií; zdůrazňuje spíše, že je důležité její rychlé a účinné provedení předtím, než budou zvažovány možnosti dalšího zlepšování spolupráce a integrace mezi oběma stranami, a to takovým tempem a v takovém rozsahu, jak to bude přijatelné pro obě strany;

3.  připomíná, že pro otevření dalších perspektiv spolupráce je zásadně důležitý významný pokrok z hlediska dodržování základních hodnot, jako je právní stát, lidská práva a základní svobody, fungující demokratický systém chránící nezávislost a nestrannost soudnictví a přinášející výsledky v boji proti korupci; v této souvislosti se zájmem očekává, až EU v příhodné době zahájí dialog o možném uvolnění vízového režimu s Arménií, a to v případě, že budou vytvořeny podmínky pro řádně řízenou a bezpečnou mobilitu, včetně účinného provedení dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob mezi oběma stranami;

4.  blahopřeje arménským občanům k předání moci v dubnu a květnu 2018, ke kterému došlo mírovou cestou a které vedlo ke změně vlády v souladu s arménskou ústavou; vítá zdrženlivost, kterou prokázaly donucovací orgány, ale vyjadřuje znepokojení nad neoprávněným zatčením pokojných demonstrantů, včetně poslanců; srdečně blahopřeje Nikolovi Pašinjanovi ke zvolení novým premiérem Arménie; těší se na větší spolupráci s ním, jeho vládou a Národním shromážděním a také na to, že je podpoří v tom, aby naplnili očekávání arménské společnosti vyjádřené během demonstrací, a vyjadřuje své odhodlání sledovat průběh příštích parlamentních voleb v Arménii;

Rozsah, obecné zásady, základní hodnoty a závazek k řešení konfliktů

5.  zdůrazňuje, že z hlediska územní působnosti dohoda pokrývá na jedné straně území, na nichž je uplatňována Smlouva o Evropské unie, Smlouva o fungování Evropské unie a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek v nich stanovených, a na straně druhé území Arménské republiky; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby do EU nebyly přes Arménii nezákonně vyváženy žádné výrobky;

6.  konstatuje, že dohoda je v souladu s duchem a zásadami vyjádřenými v doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017, které jednoznačně stanoví, že nebude ratifikována žádná komplexní dohoda se zemí, která nerespektuje hodnoty EU, k nimž patří demokracie, právní stát, řádná správa, lidská práva a základní svobody; nicméně naléhavě žádá arménské orgány, aby s podporou EU zajistily přísné dodržování těchto hodnot, protože v případě, že se od nich odkloní, by to mohlo mít za následek pozastavení platnosti dané dohody prostřednictvím jejího článku 379; znovu připomíná, že podmínkou pro finanční pomoc, kterou EU poskytuje Arménii, je i nadále provádění reforem a jejich kvalita;

7.  vybízí Arménii, aby urychleně přijala a provedla vzájemně dohodnuté reformy, zejména v oblasti stability volebního systému, nezávislosti soudního systému a transparentnosti ve státní správě, především v souvislosti s prioritami partnerství mezi EU a Arménií, které by měly představovat pomocný rámec pro provádění této dohody, aby přinesla hmatatelné a pozitivní výsledky pro arménské občany;

8.  zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby byly do prováděcí fáze smysluplným způsobem zapojeny a začleněny příslušné organizace občanské společnosti, a to i prostřednictvím nové platformy občanské společnosti zřízené touto dohodou, nad rámec omezených povinností informovat zástupce občanské společnosti a vyměňovat si s nimi názory, které jsou v současné době uloženy v článku 366 dohody; připomíná, že zapojené organizace občanské společnosti by měly pokrývat co nejširší spektrum politických a společenských zájmů;

9.  vyzývá Komisi, aby důsledně dodržovala podmíněnost finanční pomoci EU tím, že bude podporu EU – a to i prostřednictvím evropského nástroje sousedství, makrofinanční pomoci a jiných nástrojů – systematicky vázat na účinné provádění reforem, přičemž pokrok při provádění těchto reforem by měl být důsledně sledován;

10.  konstatuje, že tato dohoda je také v souladu s duchem a zásadami vyjádřenými v doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017, a to i z hlediska toho, že ratifikace nové dohody s Arménií nebo Ázerbájdžánem je podmíněna smysluplným závazkem k řešení konfliktu v Náhorním Karabachu a podstatným pokrokem v tomto směru; naléhavě vyzývá obě strany, aby v dobré víře zvýšily tempo a dospěly k výsledkům při jednáních po volbách, které v obou zemích proběhly v roce 2018, a aby se zapsaly do historie tím, že ukončí konflikt, který nelze vyřešit vojenskými silami, ale vyžádal si příliš mnoho životů, zejména civilistů, a který již téměř tři desetiletí nejen brání nastolení míru a stability, ale také brzdí sociálně-ekonomický rozvoj v tomto regionu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad posilováním vojenské přítomnosti a nepřiměřenými výdaji na obranu v tomto regionu; podporuje veškeré iniciativy vedoucí k míru a k rozvoji dobrých sousedských vztahů, včetně rozhovorů na vysoké úrovni a mechanismu monitorujícího příměří, a vyzývá ESVČ a Komisi, aby zvýšily podporu EU pro programy, které umožňují větší kontakty mezi arménskými a ázerbájdžánskými nevládními organizacemi a mládežnickými organizacemi, a zároveň zajistily, aby členské státy EU nepřímo nevyvážely zboží a technologie dvojího užití stranám tohoto konfliktu;

Politická reforma

11.  vyzývá Arménii i EU, aby přikládaly velký význam domácím reformám, jak je uvedeno v článku 4, a tak zajistily především hladký přechod od prezidentského k parlamentnímu systému a nepolitizaci státních institucí; vybízí arménskou vládu k zajištění toho, aby hlavní reformy – např. reformy týkající se struktury a činností vlády nebo trestního zákoníku – byly předmětem větší transparentnosti a inkluzivního dialogu s opozicí a občanskou společností v zájmu celé arménské společnosti;

12.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky pro opozici a prostředí, v němž občanská společnost, včetně zástupců sdělovacích prostředků a obránců lidských práv, může fungovat beze strachu z represálií; vyzývá v této souvislosti Arménii, aby zajistila rychlý a spravedlivý proces pro všechny vězně, včetně Andrease Gukasjana, bez jakéhokoliv politického vlivu; vyzývá arménské orgány, aby zajistily, že novináři nebudou v souvislosti se svou prací vystaveni žádnému nátlaku, strachu z odplaty nebo násilí a že bude dodržováno právo na svobodu shromažďování, a aby se zdržely používání nepřiměřené síly a nátlaku vůči pokojným demonstrantům a jejich vůdcům, jako například vznášení nepodložených trestních obvinění; požaduje nestranné vyšetření a spravedlivé procesy ve všech případech, a to i v souvislosti s nepřiměřenými zákroky policie proti pokojným demonstrantům v minulosti a s případem skupiny Sasna Tsrer, v němž policie vážně bránila v práci obhájcům;

13.  naléhavě žádá arménské orgány, aby s ohledem na budoucí volby urychleně a plně provedly veškerá doporučení mezinárodních volebních pozorovatelských misí vedených Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) uvedená v jejich závěrečné zprávě, především v souvislosti s podezřeními na kupování voličských hlasů, zastrašování voličů, nátlak na státní úředníky a zaměstnance v soukromém sektoru a nepatřičné zasahování do volebního procesu ze strany zástupců politických stran nebo příslušníků donucovacích orgánů, což má za následek nemožnost zvýšení důvěry veřejnosti ve volební systém této země;

14.  vybízí Arménii, aby provedla doporučení Benátské komise, např. doporučení uvedená v jejím stanovisku z roku 2017 k návrhu soudního řádu, podle nějž tento řád zavedl pozitivní změny dané ústavní reformou, ale jsou v něm mezery a nesrovnalosti, které je třeba řešit;

Právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod

15.  znovu potvrzuje svou silnou oddanost mezinárodnímu právu a základním hodnotám, včetně demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných, a dodržování lidských práv a základních svobod, a vybízí Arménii, aby v těchto oblastech dosáhla zásadního pokroku, zejména co se týče svobody sdělovacích prostředků, nezávislosti soudnictví a boje proti korupci, organizované trestné činnosti, praní peněz, daňových úniků, nepotismu a šikanózního oligarchického řízení; vybízí arménské orgány, aby zahájily zásadní a skutečné hospodářské reformy s cílem překonat stávající oligarchickou strukturu a odstranit příslušné monopoly; vybízí arménské orgány, aby nadále jednaly důsledně v souladu se svými závazky smluvní strany úmluvy OSN proti mučení, a tak předcházely porušování práv, stíhaly ho a trestaly;

16.  vyjadřuje politování nad tím, že násilí na základě pohlaví a sexuální orientace zůstává v Arménii i nadále vážným problémem; bere na vědomí skutečnost, že domácí násilí bylo uznáno za závažný problém, jelikož dne 8. prosince 2017 přijalo Národní shromáždění zákon o předcházení násilí v rodinách, ochraně obětí násilí v rodinách a obnovení míru (soudržnosti) v rodinách, ale požaduje přísnější právní předpisy pro účinný boj proti tomuto násilí a proto, aby orgány mohly lépe chránit a podporovat jeho oběti; chválí Arménii za to, že dne 18. ledna 2018 podepsala Istanbulskou úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, a vybízí Arménii, aby tuto úmluvu urychleně ratifikovala a řádně provedla, aby tak účinně splnila své závazky k mezinárodním standardům v této oblasti;

17.  vyzývá Arménii, aby se zabývala otázkou rovnosti žen a mužů a nediskriminace tím, že přijme rychlé, ale účinné kroky zaměřené na dosažení rovných příležitostí pro všechny, zejména v oblasti zaměstnání, rovných platů a veřejných funkcí, ideálně prostřednictvím komplexního samostatného zákona o zákazu diskriminace, který by chránil také jiné zranitelné skupiny, např. osoby LGBTI, v souladu s mezinárodními standardy a různými závazky Arménie v oblasti lidských práv, a aby zajistila účinné ochranné mechanismy, kterým budou přiděleny odpovídající zdroje; vyjadřuje v tomto směru obavy ohledně neslučitelnosti stávajícího práva s mezinárodními standardy v oblasti zákazu diskriminace;

18.  naléhavě vyzývá arménské orgány, aby za vysokou prioritu považovaly ukončení praktik výběru pohlaví prostřednictvím selektivních potratů, které jsou v Arménii a Ázerbájdžánu po Číně stále nejrozšířenější na světě; podporuje odhodlání Arménie zlepšit životy dětí – především dětí se zdravotním postižením a sirotků – tím, že bude důsledně provádět priority stanovené v národní strategii pro ochranu práv dětí a v souvisejícím akčním plánu pro provádění Úmluvy OSN o právech dítěte a do roku 2025 zaručí inkluzivní vzdělávání pro všechny děti a vymýcení dětské práce;

19.  vybízí k dalšímu úsilí ke zvýšení spolupráce v oblasti předcházení trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaná trestná činnost, kyberkriminalita a přeshraniční trestná činnost, a v boji proti této činnosti a vyzývá Arménii, aby usilovala o větší soulad se zahraniční a bezpečnostní politikou EU;

20.  vyzývá Arménii, aby ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který podepsala v roce 1999;

Obchodní a hospodářská spolupráce

21.  vítá prohlubování obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Arménií a skutečnost, že v některých případech jde komplexní a posílená dohoda o partnerství nad rámec závazků WTO z hlediska transparentnosti a přístupu na trh pro výrobky a subjekty z EU v oblastech, jako je obchodování se službami, práva duševního vlastnictví a veřejné zakázky;

22.  vyzývá Arménii, aby navázala důvěryhodné obchodní vztahy s EU v souladu se svými závazky přijatými v rámci přistoupení k WTO; připomíná, že podmínky členství ve WTO a závazky vyplývající z dohod WTO a ustanovení těchto dohod se vztahují pouze na území Arménské republiky uznané OSN;

23.  vyjadřuje naději, že dohoda brzy poskytne nové a atraktivní ekonomické příležitosti pro arménské občany žijící v Arménii nebo se tam vracející, zejména pro mladé lidi v Arménii;

24.  vyjadřuje však politování nad tím, že dohoda nemůže vzhledem k členství Arménie v Euroasijské hospodářské unii zahrnovat i odstranění celních překážek; vítá nicméně vysokou míru využívání všeobecného systému preferencí EU (GSP+) ze strany Arménie, s určitými obavami však konstatuje, že tento vývoz v rámci GSP+ je výrazně zaměřen jen na několik druhů zboží; konstatuje, že dohoda respektuje mnohostrannou zahraniční politiku Arménie, ale vyzývá Komisi, aby zajistila, že pomoc EU nebude v Arménii směrována do odvětví ovlivněných ruskými sankcemi proti EU, a naléhavě Komisi žádá, aby přísně dohlížela na dodržování nařízení Rady 833/2014 ze strany členských států EU, aby zabránila tomu, že Rusko získá zboží a technologie dvojího užití skrze Arménii;

25.  vítá dohodu dosaženou v oblasti ochrany ochranných známek, včetně přechodných ustanovení v článku 237 týkajících se koňaku a šampaňského, která chrání zájmy EU a také umožňují Arménii, aby rozvíjela svůj obchod ve všech hlavních odvětvích svého hospodářství;

Energetika a jiné oblasti spolupráce

26.  vítá důraz kladený, především v článku 42, na jadernou bezpečnost na základě norem a postupů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Evropské unie; vyjadřuje politování nad rozhodnutím arménských orgánů prodloužit životnost jaderné elektrárny Medzamor a znovu vyjadřuje své vážné obavy ohledně přetrvávajícího rozporu mezi bezpečnostními normami této jaderné elektrárny a vážnými riziky vyplývajícími z jejího umístění v seismické oblasti; chválí vyjednávače za zahrnutí konkrétní spolupráce v oblasti uzavření a bezpečného vyřazení jaderné elektrárny Medzamor z provozu a včasného přijetí plánu či akčního plánu pro tento účel (v článku 42 komplexní a posílené dohody o partnerství), s přihlédnutím k potřebě jejího nahrazení novou kapacitou, která zajistí energetickou bezpečnost Arménské republiky a podmínky pro udržitelný rozvoj;

27.  dále vítá zvláštní ustanovení o spolupráci v otázkách životního prostředí v Arménii, vzhledem k tomu, že pokrok v této oblasti je naléhavě nutný a že to může být příležitost k vytvoření nových pracovních míst a omezení závislosti na dovozu energie v důsledku rozvoje čistých, alternativních zdrojů energie; především vyzývá Komisi, aby podporovala arménskou vládu a poskytla jí technickou a finanční pomoc v jejím ambiciózním plánu rozvíjet obnovitelné energie;

28.  vyzývá arménské orgány, aby zvýšily transparentnost a odpovědnost v rámci správy veřejných financí, zadávání veřejných zakázek a procesu privatizace a také aby posílily dohled nad bankovním sektorem;

29.  zdůrazňuje význam ustanovení o dialogu a spolupráci v oblasti politiky zaměstnanosti, pracovních práv, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně zranitelných skupin a skupin na okraji společnosti, aby byla k dispozici lepší pracovní místa s lepšími pracovními podmínkami, zejména pro mladé Armény, a aby to přispělo k boji proti vysoké nezaměstnanosti a vážné chudobě;

Institucionální ustanovení

30.  vítá vytvoření parlamentního výboru pro partnerství podle článku 365 této dohody a zavazuje se, že spolu s arménským parlamentem urychleně vypracuje jeho jednací řád, aby mohl výbor brzy zahájit činnost;

31.  znovu opakuje svou žádost Komisi a ESVČ, aby Parlamentu jednou za půl roku předložily podrobnou písemnou zprávu o provádění mezinárodních dohod v souladu s jeho doporučením ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017, které znovu potvrdilo odhodlání Parlamentu důrazněji sledovat provádění mezinárodních dohod s východními partnery a posílit kontrolu podpory EU poskytované v tomto směru;

32.  vyzývá EU a arménské orgány, aby zlepšily komunikaci ohledně cílů této nové dohody, a tím zvýšily povědomí veřejnosti, jak v Arménii, tak v EU, o očekávaných příležitostech a přínosech plynoucích z jejího uzavření; dále obě strany vyzývá, aby pokračovaly v boji proti dezinformačním kampaním týkajícím se vztahů mezi EU a Arménií;

°

°  °

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal usnesení Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Arménie.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

(3)

Úř. věst. C 328, 6.9.2016, s. 2.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

63

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí