Procedure : 2017/2269(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0179/2018

Indgivne tekster :

A8-0179/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0284

BETÆNKNING     
PDF 382kWORD 58k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: László Tőkés

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12543/2017),

–  der henviser til den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (12548/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207 og 209, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), artikel 218, stk. 7, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (C8-0422/2017),

–  der henviser til sine relevante beslutninger om forbindelserne mellem EU og Armenien,

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(1),

–  der henviser til de fælles erklæringer fra Det Østlige Partnerskabs topmøder, navnlig den, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til meddelelserne fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018) og det reviderede arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 om "Den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik",

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(2)og sin beslutning af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske folkedrab(3),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...(4) 2018 om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til prioriteterne for partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Armenien, undertegnet den 21. februar 2018,

–  der henviser til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0179/2018),

A.  der henviser til, at den nuværende ramme for forbindelserne mellem Armenien og Den Europæiske Union er partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1996, som trådte i kraft i 1999 og skal erstattes af den foreslåede omfattende og udvidede partnerskabsaftale;

B.  der henviser til, at EU og Armenien gennem det østlige partnerskab har baseret deres forbindelser på et fælles engagement i folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokratiet, retsstaten og god regeringsførelse samt respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

C.  der henviser til, at der stadig hersker bekymring over Armeniens fulde respekt for visse af ovennævnte centrale værdier, navnlig for så vidt angår demokratiet og retsstaten, som bliver undermineret af korruption, køb af stemmer, organiseret kriminalitet og urimelig oligarkisk kontrol;

D.  der henviser til, at Armeniens geografiske placering mellem Europa, Centralasien og Mellemøsten og magtfulde regionale nabolande, navnlig Rusland, Iran og Tyrkiet, både er strategisk vigtig og udfordrende; der henviser til, at visse parters manglende anerkendelse af fortidens tragedier, navnlig det armenske folkedrab, udenlandske troppers tilstedeværelse i Armenien og de langvarige konflikter i det sydlige Kaukasus, som også påvirker Aserbajdsjan og Georgien, udgør en alvorlig trussel for alle parters sikkerhed og stabiliteten i regionen; der henviser til, at konflikten i Nagorno-Karabakh kun kan løses med fredelige midler i overensstemmelse med OSCE's grundlæggende principper fra 2009, navnlig i kraft af indsatsen og forslagene fra formændene for OSCE's Minsk-gruppe;

E.  der henviser til, at EU er Armeniens største handelspartner og vigtigste donor; der henviser til, at Armenien også er medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union, hvilket viser, at EU ikke forudsætter, at dets partnere vælger at uddybe deres forbindelser med EU på bekostning af deres forbindelser med tredjeparter, selv om visse muligheder – såsom et vidtgående og bredt frihandelsområde med EU som aktør – ikke kunne opnås på denne baggrund;

F.  der henviser til, at der med den nye aftale etableres et nyt retsgrundlag for at puste nyt liv i den politiske dialog og udvide det økonomiske samarbejde og samarbejdet i bestemte sektorer såsom energi, transport, infrastruktur og miljø; der henviser til, at de nye bestemmelser forventes at få en positiv indvirkning på Armenien med hensyn til at fremme demokratiske standarder, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling; der henviser til, at disse muligheder er særlig vigtige for unge mennesker i Armenien, bl.a. takket være bedre uddannelse og flere jobmuligheder; der henviser til, at det øgede samarbejde vil gavne borgerne i både EU og Armenien;

1.  udtrykker stor tilfredshed med undertegnelsen af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale, som udgør et vigtigt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Armenien og konkretiserer et løfte om en yderligere intensivering af de politiske og økonomiske forbindelser;

2.  bemærker, at aftalens undertegnelse ikke er slutpunktet i samarbejdet mellem EU og Armenien; understreger snarere vigtigheden af en hurtig og effektiv gennemførelse, inden man går videre med at overveje potentialet for en yderligere styrkelse af samarbejdet og integrationen mellem de to parter i et tempo og en målestok, som begge parter kan acceptere;

3.  minder om, at væsentlige fremskridt med hensyn til opretholdelsen af grundlæggende værdier såsom retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt et velfungerende demokratisk system, der beskytter domstolenes uafhængighed og uvildighed og leverer konkrete resultater med hensyn til bekæmpelse af korruption, er afgørende for, om der kan åbnes for yderligere samarbejdsmuligheder; ser i den henseende frem til, at EU, når tiden er moden, overvejer at indlede en dialog om visumliberalisering med Armenien, forudsat at der er fastlagt betingelser for velforvaltet og forsvarlig mobilitet, bl.a. med hensyn til effektiv gennemførelse af de aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse, som parterne har indgået;

4.  roser Armeniens borgere for magtskiftet i april og maj 2018, som fandt sted på fredelig vis og førte til et regeringsskifte i overensstemmelse med Armeniens forfatning; glæder sig over den tilbageholdenhed, som de retshåndhævende organer udviste, men udtrykker bekymring over de ubegrundede anholdelser af fredelige demonstranter, herunder medlemmer af parlamentet; lykønsker varmt Nikol Pashinyan med valget som Armeniens nye premierminister; ser frem til at øge samarbejdet med ham, hans regering og nationalforsamlingen, ikke mindst for at støtte dem i bestræbelserne på at opfylde de forventninger, det armenske samfund gav udtryk for under demonstrationerne, og udtrykker sin vilje til at observere kommende parlamentsvalg i Armenien;

Anvendelsesområde, generelle principper, grundlæggende værdier og forpligtelse til konfliktløsning

5.  understreger, at den territoriale anvendelse af aftalen på den ene side dækker de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i disse traktater, og på den anden side Republikken Armeniens territorium; opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen produkter eksporteres ulovligt til EU via Armenien;

6.  bemærker, at aftalen er i tråd med ånden og principperne i Europa-Parlamentets henstilling af 15. november 2017, hvor der udtrykkeligt står, at der ikke vil blive ratificeret nogen omfattende aftale med et land, der ikke respekterer EU's værdier med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer dog indtrængende myndighederne i Armenien til med støtte fra EU at sikre, at der ikke sker nogen tilbagegang med hensyn til disse værdier, da dette kunne udløse en suspension af aftalens anvendelse i henhold til dens artikel 379; gentager, at EU's økonomiske støtte til Armenien fortsat er betinget af, at der gennemføres kvalitetsprægede reformer;

7.  opfordrer Armenien til hurtigt at vedtage og gennemføre gensidigt acceptable reformer, særlig vedrørende valgsystemets stabilitet, retssystemets uafhængighed og gennemsigtighed i forvaltningen af statslige institutioner, navnlig i forbindelse med prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Armenien, der bør fungere som en vejledende ramme for aftalens gennemførelse, med henblik på at sikre håndgribelige og positive resultater for de armenske borgere;

8.  understreger, at det er af yderste vigtighed med en meningsfuld inddragelse og inklusion af relevante civilsamfundsaktører i denne gennemførelsesfase, bl.a. gennem den nye civilsamfundsplatform, der oprettes med aftalen, og at den går længere end blot til de begrænsede forpligtelser til at holde civilsamfundets repræsentanter orienterede og udveksle synspunkter med dem, sådan som der aktuelt er taget højde for i aftalens artikel 366; minder om, at de deltagende civilsamfundsorganisationer bør afspejle en så bred vifte af politiske og sociale interesser som muligt;

9.  opfordrer Kommissionen til at følge op på betingelserne for EU's finansielle bistand ved systematisk at gøre EU-støtten – også gennem det europæiske naboskabsinstrument, den makrofinansielle bistand og andre instrumenter – betinget af en effektiv gennemførelse af reformerne, fremskridt, som bør være genstand for nøje overvågning;

10.  bemærker, at aftalen også er i tråd med ånden og principperne i Europa-Parlamentets henstilling af 15. november 2017, herunder når det gælder om at gøre ratificeringen af en ny aftale med Armenien eller Aserbajdsjan betinget af et væsentligt løfte om og betydelige fremskridt med at løse Nagorno-Karabakh-konflikten; opfordrer indtrængende begge parter til loyalt at øge hastigheden og outputtet af deres forhandlinger efter valget i 2018 i begge lande og skrive historie ved at afslutte en konflikt, som ikke kan løses militært, men har kostet alt for mange liv, navnlig blandt civile, og som ikke blot har forhindret skabelsen af fred og stabilitet, men også hæmmet den socioøkonomiske udvikling i regionen i næsten tre årtier; udtrykker alvorlig bekymring over den militære oprustning og de uforholdsmæssigt høje forsvarsudgifter i regionen; støtter alle initiativer, der bidrager til fred og udvikling af gode naboskabsforbindelser, herunder drøftelser på højt niveau og en ordning for overvågning af våbenhvilen, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at øge EU's støtte til programmer for at muliggøre øget kontakt mellem armenske og aserbajdsjanske NGO'er og ungdomsorganisationer, samtidig med at det sikres, at EU's medlemsstater undgår indirekte eksport af varer og teknologi med dobbelt anvendelse til konfliktens parter;

Politisk reform

11.  opfordrer både Armenien og EU til at lægge stor vægt på interne reformer, som skitseret i artikel 4, så man sikrer en gnidningsløs overgang fra et præsidentielt til et parlamentarisk system og undgår politisering af de statslige institutioner; opfordrer den armenske regering til at sikre, at vigtige reformer – såsom dem, der er relateret til regeringens opbygning og aktiviteter eller straffelovgivningen – er genstand for større gennemsigtighed og for en omfattende dialog med oppositionen og civilsamfundet til gavn for det armenske samfund som helhed;

12.  understreger nødvendigheden af at sikre lige vilkår for oppositionen og et miljø, hvori civilsamfundet, herunder repræsentanter for medierne og menneskerettighedsforkæmpere, kan operere uden frygt for repressalier; opfordrer i den forbindelse Armenien til at sikre en hurtig og retfærdig rettergang for alle fanger, herunder Andreas Ghukasyan, uden nogen politiske overvejelser; opfordrer de armenske myndigheder til at sikre, at journalister ikke oplever pres, frygt for repressalier eller vold på grund af deres arbejde, og at retten til forsamlingsfrihed respekteres, og til at afholde sig fra overdreven magtanvendelse og pres såsom uberettigede anklager mod fredelige demonstranter og protestledere; kræver uvildige undersøgelser og en retfærdig rettergang i alle sager, herunder for så vidt angår tidligere uforholdsmæssige handlinger fra politiets side over for fredelige demonstranter og i "Sasna Tsrer"-sagen, hvor politiet i alvorlig grad hæmmede forsvarsadvokaternes arbejde;

13.  opfordrer indtrængende de armenske myndigheder til, med henblik på de kommende valg, hurtigt og fuldstændigt at gennemføre alle henstillinger fra de internationale observationsmissioner ledet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR), som fremhævet i deres endelige rapport, særlig hvad angår påstandene om køb af stemmer, intimidering af vælgere, pres på embedsmænd og ansatte i den private sektor samt partirepræsentanters eller retshåndhævende personales utidige indblanding i afstemningsprocessen, som betød, at det ikke lykkedes at styrke offentlighedens tillid til landets valgsystem;

14.  opfordrer Armenien til at gennemføre Venedigkommissionens henstillinger, såsom henstillingerne i dens udtalelse fra 2017 om udkastet til retsplejelov, i henhold til hvilken loven har gennemført positive ændringer, som forfatningsreformen havde bragt med sig, men indeholder huller og inkonsekvens, som det er nødvendigt at gøre noget ved;

Retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

15.  gentager sin stærke tilslutning til international ret og grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstat og god regeringsførelse, og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og opfordrer Armenien til at gøre væsentlige fremskridt på disse områder, navnlig når det gælder mediefrihed, domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, nepotisme og krænkende oligarkisk kontrol; tilskynder de armenske myndigheder til at indlede en omfattende proces med reelle økonomiske reformer for at fjerne den nuværende oligarkiske struktur og de pågældende monopoler; tilskynder de armenske myndigheder til fortsat at handle konsekvent i overensstemmelse med landets forpligtelser som part i FN's konvention mod tortur med henblik på at forebygge, retsforfølge og straffe overtrædelser;

16.  beklager, at vold på grund af køn og seksuel orientering fortsat er et alvorligt problem i Armenien; noterer sig anerkendelsen af vold i hjemmet som et stort problem med nationalforsamlingens vedtagelse den 8. december 2017 af loven om forebyggelse af vold i familien, beskyttelse af ofre for vold i familien og genoprettelse af fred i familien, men opfordrer til strengere lovgivning for effektivt at bekæmpe denne vold og til, at myndighederne beskytter og støtter ofrene bedre; roser Armenien for, at landet den 18. januar 2018 undertegnede Europarådets Istanbulkonvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, og opfordrer Armenien til en hurtig ratificering og en nøje gennemførelse af denne konvention for reelt at opfylde sine forpligtelser til internationale standarder på dette område;

17.  opfordrer Armenien til at behandle spørgsmålene om ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling ved at tage hurtige, men effektive skridt med sigte på at skabe lige muligheder for alle, navnlig hvad angår beskæftigelse, ligeløn og offentlige embeder, helst gennem en omfattende særskilt lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, som også beskytter andre sårbare grupper som LGBTI-personer, i overensstemmelse med internationale standarder og Armeniens forskellige forpligtelser på menneskerettighedsområdet, og til at sikre effektive beskyttelsesmekanismer, der tildeles tilstrækkelige ressourcer; udtrykker i denne forbindelse bekymring over, at den planlagte lovgivning ikke er forenelig med internationale standarder vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling;

18.  opfordrer indtrængende de armenske myndigheder til at prioritere det højt at sætte en stopper for kønsbaseret selektion gennem selektiv abort, hvis forekomst i Armenien og Aserbajdsjan fortsat rangerer blandt de mest udbredte i verden næst efter Kina; støtter Armeniens tilsagn om at forbedre tilværelsen for børn — især handicappede og forældreløse børn — ved konsekvent at gennemføre de prioriteter, der er fastsat i den nationale strategi for beskyttelse af barnets rettigheder og i den relevante handlingsplan for gennemførelsen af FN's børnekonvention, samt garantere inkluderende uddannelse for alle børn senest i 2025 og udrydde børnearbejde;

19.  opfordrer til en yderligere indsats for at øge samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle aktiviteter såsom terrorisme, organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet og grænseoverskridende kriminalitet og opfordrer Armenien til i højere grad at rette ind efter EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik;

20.  opfordrer Armenien til at ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC), der blev undertegnet i 1999;

Handel og økonomisk samarbejde

21.  glæder sig over intensiveringen af handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser mellem EU og Armenien og over, at CEPA på nogle punkter er mere vidtgående end WTO-forpligtelserne, når det gælder gennemsigtighed og markedsadgang for EU's produkter og økonomiske aktører på områder såsom handel med tjenesteydelser, intellektuelle ejendomsrettigheder og offentlige udbud;

22.  opfordrer Armenien til at indgå i tillidsprægede handelsforbindelser med EU i tråd med landets forpligtelser som følge af tiltrædelsen af WTO; erindrer om, at betingelserne og vilkårene for WTO-medlemskab og forpligtelserne i henhold til WTO-aftalerne og bestemmelserne i disse aftaler kun gælder for Republikken Armeniens område som anerkendt af FN;

23.  udtrykker håb om, at aftalen hurtigt vil give nye og attraktive økonomiske muligheder for de armenske borgere, der bor i eller vender tilbage til Armenien, ikke mindst for de unge i landet;

24.  beklager imidlertid, at aftalen ikke kan medtage en fjernelse af de toldmæssige hindringer som følge af Armeniens medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union; glæder sig dog over Armeniens høje udnyttelsesgrad i EU's generelle toldpræferencesystem (GSP+), men bemærker med en vis bekymring, at disse GSP+-eksporter er stærkt koncentreret på nogle få typer varer; bemærker, at aftalen respekterer Armeniens udenrigspolitik med mange vektorer, men opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-støtte ikke i Armenien rettes mod sektorer, der er berørt af russiske sanktioner over for EU, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at føre skarpt tilsyn med, at EU-medlemsstaterne overholder Rådets forordning 833/2014, for at undgå, at Rusland indkøber af varer og teknologi med dobbelt anvendelse via Armenien;

25.  glæder sig over den aftale, der er indgået om varemærkebeskyttelse, herunder overgangsbestemmelserne i artikel 237 om cognac og champagne, hvilket beskytter EU's interesser og ligeledes gør det muligt for Armenien at udvikle sin handel inden for alle landets vigtige økonomiske sektorer;

Energi og andre samarbejdsområder

26.  glæder sig over den vægt, der navnlig i artikel 42 lægges på nuklear sikkerhed på grundlag af Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) og Den Europæiske Unions standarder og praksis; beklager de armenske myndigheders beslutning om at forlænge Medzamor-atomkraftværkets levetid og gentager sin alvorlige bekymring over det fortsatte misforhold mellem sikkerhedsstandarderne på dette atomkraftværk og de store risici, der er forbundet med dets beliggenhed i et seismisk område; roser forhandlerne for medtagelsen i artikel 42 i CEPA af et specifikt samarbejde om "lukning og sikker dekommissionering af atomkraftværket i Medzamor samt hurtig vedtagelse af en køreplan eller handlingsplan med henblik herpå i betragtning af behovet for at erstatte atomkraftværket med ny kapacitet, der vil sikre Republikken Armeniens energisikkerhed og skabe vilkårene for bæredygtig udvikling";

27.  glæder sig endvidere over de specifikke bestemmelser om samarbejdet på miljøområdet i Armenien, i betragtning af at det er tvingende nødvendigt med fremskridt på dette område samt muligheder for jobskabelse og reduceret afhængighed af energiimport, som udviklingen af rene, alternative energikilder kan medføre; opfordrer navnlig Kommissionen til både i teknisk og økonomisk henseende at hjælpe og støtte den armenske regering med at realisere dens ambitiøse plan om at udvikle vedvarende energi;

28.  opfordrer de armenske myndigheder til at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i forvaltningen af de offentlige finanser samt i offentlige udbud og privatiseringsprocessen, og opfordrer dem ligeledes til at styrke tilsynet med banksektoren;

29.  understreger vigtigheden af bestemmelserne om dialog og samarbejde om beskæftigelsespolitik, arbejdsmarkedsrettigheder såsom sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, bl.a. for sårbare og marginaliserede grupper, med henblik på at skabe bedre job med forbedrede arbejdsforhold, navnlig for unge armenere, og bidrage til bekæmpelsen af høj arbejdsløshed og hård fattigdom;

Institutionelle bestemmelser

30.  bifalder nedsættelsen af et parlamentarisk partnerskabsudvalg i henhold til aftalens artikel 365, og forpligter sig til, sammen med Armeniens Parlament, hurtigt at fastsætte dets forretningsorden, så det hurtigt kan komme i gang med sine aktiviteter;

31.  gentager sin anmodning til Kommissionen og EEAS om at sende Parlamentet en detaljeret skriftligt rapport hver sjette måned om gennemførelsen af de internationale aftaler, i overensstemmelse med henstillingerne af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EEAS om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017, hvor Parlamentet fastslog sin beslutsomhed med hensyn til at øge sin overvågning af gennemførelsen af internationale aftaler med de østlige partnere og sin kontrol af den støtte, EU yder i denne henseende;

32.  opfordrer EU og de armenske myndigheder til at intensivere kommunikationsindsatsen angående denne nye aftales sigte og målsætninger for at gøre offentligheden, både i Armenien og i EU, mere bevidst om de forventede muligheder og fordele, som dens indgåelse kan føre til; opfordrer endvidere begge parter til at fortsætte deres bestræbelser på at modvirke enhver misinformationskampagne om forbindelserne mellem EU og Armenien;

°

°  °

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Armeniens regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0440.

(3)

EUT C 328 af 6.9.2016, s. 2.

(4)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

63

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 21. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik