Menettely : 2017/2269(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0179/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0179/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0284

MIETINTÖ     
PDF 377kWORD 60k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: László Tőkés

PR_Consent_Motion

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
 ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12543/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen (12548/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 ja 209 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 7 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0422/2017),

–  ottaa huomioon asiaankuuluvat päätöslauselmansa EU:n ja Armenian välisistä suhteista,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta(1),

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 julkaistun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun tarkistetun valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300) sekä vuonna 2016 julkaistun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen kumppanuuden tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(2) ja 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivästä(3),

–  ottaa huomioon [...] 2018 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(4),

–  ottaa huomioon 21. helmikuuta 2018 allekirjoitetut Euroopan unionin ja Armenian kumppanuuden painopisteet,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0179/2018),

A.  ottaa huomioon, että Armenian ja Euroopan unionin välisten suhteiden nykyisenä kehyksenä toimii vuoden 1996 kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka tuli voimaan vuonna 1999 ja joka korvataan ehdotetulla kokonaisvaltaisella ja laajennetulla kumppanuussopimuksella;

B.  toteaa, että EU:n ja Armenian suhteet perustuvat itäisen kumppanuuden kautta yhteiseen sitoutumiseen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, joihin kuuluvat demokratia, oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallintotapa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen;

C.  panee merkille, että on edelleen epäselvää, noudattaako Armenia täysimääräisesti joitakin edellä mainittuja keskeisiä arvoja, erityisesti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja toteaa, että niiden toteutumista horjuttavat korruptio, äänten ostaminen, järjestäytynyt rikollisuus ja oligarkkien liiallinen vaikutusvalta;

D.  toteaa, että Armenia sijaitsee maantieteellisesti Euroopan, Keski-Aasian ja Lähi-idän sekä sen naapurustossa olevien alueellisten toimijoiden, erityisesti Venäjän, Iranin ja Turkin, välissä, ja panee merkille, että sijainti on sekä strateginen että haastava; toteaa, että joidenkin menneiden traagisten tapahtumien, erityisesti armenialaisten kansanmurhan, tunnustamatta jääminen, ulkomaisten joukkojen läsnäolo Armeniassa sekä Etelä-Kaukasian pitkittyneet konfliktit, jotka vaikuttavat myös Azerbaidžaniin ja Georgiaan, uhkaavat merkittävästi kaikkien kumppanien turvallisuutta ja alueellista vakautta; katsoo, että Vuoristo-Karabahin konflikti voidaan ratkaista rauhanomaisesti vain Etyjin vuoden 2009 perusperiaatteiden mukaisesti ja erityisesti Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien toiminnan ja ehdotusten avulla;

E.  toteaa, että EU on Armenian tärkein kauppakumppani ja avunantaja; panee merkille, että Armenia on myös Euraasian talousunionin jäsen, mikä osoittaa, että Euroopan unioni ei vaadi kumppaneitaan valitsemaan EU-suhteiden syventämistä kolmansiin maihin ylläpidettävien suhteiden kustannuksella, vaikka tämän vuoksi jää käyttämättä joitakin tilaisuuksia, kuten pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue EU:n kanssa;

F.  toteaa, että uusi sopimus luo uuden oikeusperustan, jolla tehostetaan poliittista vuoropuhelua ja laajennetaan taloudellisen yhteistyön soveltamisalaa ja yhteistyötä muun muassa energian, liikenteen, infrastruktuurin ja ympäristön alalla; toteaa, että näiden määräysten odotetaan vaikuttavan myönteisesti Armeniaan edistäen demokratian normeja, talouskasvua ja kestävää kehitystä; katsoo, että nämä näkymät ovat erityisen tärkeitä Armenian nuorisolle muun muassa paremman koulutuksen ja useampien työmahdollisuuksien myötä; toteaa, että niin EU:n kuin Armeniankin kansalaiset hyötyvät yhteistyön lisäämisestä;

1.  pitää erittäin myönteisenä kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen allekirjoittamista ja katsoo, että sopimus on merkittävä edistysaskel EU:n ja Armenian välisissä suhteissa ja osoitus sitoumuksesta syventää entisestään poliittisia ja taloudellisia suhteita;

2.  toteaa, että sopimuksen allekirjoittaminen ei merkitse päätepistettä EU:n ja Armenian välisessä yhteistyössä; korostaa sen sijaan, että on tärkeää panna sopimus nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön ja pohtia sen jälkeen mahdollisuuksia laajentaa entisestään osapuolten välistä yhteistyötä ja yhdentymistä molemmille osapuolille sopivaan tahtiin ja sopivassa laajuudessa;

3.  katsoo, että on keskeistä saavuttaa merkittävää edistymistä oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä toimivan demokraattisen järjestelmän kaltaisten keskeisten arvojen kunnioittamisessa ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden puolustamisessa sekä saada korruption torjunnasta parempia tuloksia, jotta voidaan alkaa pohtia uusia yhteistyömahdollisuuksia; odottaa tässä yhteydessä, että EU harkitsee sopivana ajankohtana viisumivapautta koskevan vuoropuhelun käynnistämistä Armenian kanssa sillä edellytyksellä, että se täyttää hyvin hallinnoitua ja turvallista liikkumista koskevat ennakkoehdot, joihin kuuluu osapuolten välisten viisuminsaannin helpottamista ja takaisinottoa koskevien sopimusten tehokas täytäntöönpano;

4.  antaa tunnustusta Armenian kansalaisille huhti-toukokuussa 2018 tapahtuneesta vallansiirrosta, joka sujui rauhallisesti ja johti hallituksen vaihtumiseen Armenian perustuslain mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille lainvalvontaviranomaisten osoittaman pidättyvyyden, mutta ilmaisee huolensa rauhanomaisten mielenosoittajien, joiden joukossa oli myös parlamentin jäseniä, perusteettomista pidätyksistä; onnittelee lämpimästi Nikol Pašinjania hänen valinnastaan uudeksi Armenian pääministeriksi; odottaa lisääntyvää yhteistyötä hänen kanssaan sekä uuden hallituksen ja kansalliskokouksen kanssa, ennen kaikkea niiden auttamiseksi täyttämään Armenian yhteiskunnan odotukset, jotka esitettiin mielenosoitusten aikana, ja ilmoittaa olevansa valmis tarkkailemaan Armenian tulevia parlamenttivaaleja;

Soveltamisala, yleiset periaatteet, keskeiset arvot ja sitoutuminen konfliktinratkaisuun

5.  korostaa, että sopimuksen maantieteellinen soveltamisala kattaa alueet, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta, Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta niissä määrätyin edellytyksin, sekä Armenian tasavallan alue; kehottaa komissiota varmistamaan, että tuotteita ei tuoda laittomasti EU:hun Armenian kautta;

6.  katsoo, että sopimus on sen 15. marraskuuta 2017 antaman suosituksen hengen ja siinä esitettyjen periaatteiden mukainen; toteaa, että suosituksessa ilmaistaan yksiselitteisesti, että kokonaisvaltaista sopimusta ei ratifioida minkään sellaisen maan kanssa, joka ei kunnioita EU:n arvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltiota, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; kehottaa Armenian viranomaisia kuitenkin varmistamaan EU:n tuella, että näiden arvojen kohdalla ei oteta takapakkia, sillä se aiheuttaisi sopimuksen soveltamisen keskeyttämisen sopimuksen 379 artiklan nojalla; muistuttaa, että Armenialle annettavan EU:n taloudellisen avun ehtona on uudistusten täytäntöönpano ja laadukkuus;

7.  kannustaa Armeniaa viipymättä hyväksymään ja toteuttamaan yhteisesti sovitut uudistukset muun muassa vaalijärjestelmän vakauden, oikeusjärjestelmän riippumattomuuden ja valtioelinten hallinnon avoimuuden alalla erityisesti EU:n ja Armenian kumppanuuden painopisteissä ja toteaa, että niiden olisi oltava sopimuksen täytäntöönpanoa ohjaava kehys, jotta saadaan aikaan konkreettisia ja myönteisiä tuloksia Armenian kansalaisille;

8.  korostaa, että on äärimmäisen tärkeää varmistaa asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen merkityksellinen osallistuminen täytäntöönpanovaiheeseen myös sopimuksessa perustetun uuden kansalaisyhteiskuntafoorumin kautta ja että tähän on kuuluttava muutakin kuin sopimuksen nykyisessä 366 artiklassa vahvistetut rajalliset velvollisuudet tiedottaa asioista kansalaisyhteiskunnan edustajille ja käydä keskustelua niiden kanssa; muistuttaa, että osallistuvien kansalaisjärjestöjen olisi edustettava mahdollisimman monia erilaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia eturyhmiä;

9.  kehottaa komissiota pitämään kiinni EU:n taloudellisen tuen ehdollisuuden periaatteesta ja yhdistämään EU:n tuki, myös Euroopan naapuruusvälineen, makrotaloudellisen tuen ja muiden välineiden kautta annettu tuki, järjestelmällisesti uudistusten tosiasialliseen toteuttamiseen; katsoo, että uudistusten edistymistä olisi seurattava huolellisesti;

10.  katsoo, että sopimus on sen 15. marraskuuta 2017 antaman suosituksen hengen ja siinä esitettyjen periaatteiden mukainen myös siksi, että siinä asetetaan Armenian tai Azerbaidžanin kanssa tehtävän uuden sopimuksen ratifioinnin ehdoksi todelliset sitoumukset ratkaista Vuoristo-Karabahin konflikti ja merkittävä edistyminen sen ratkaisemisessa; kehottaa molempia osapuolia vilpittömässä hengessä vauhdittamaan ja tehostamaan neuvotteluita molemmissa maissa vuonna 2018 käytävien vaalien jälkeen, jotta voidaan tehdä historiaa ja päättää konflikti, jota ei voida ratkaista käyttämällä sotilaallista voimaa ja joka on vaatinut liian monta uhria, erityisesti siviilejä, ja joka ei ole ainoastaan estänyt rauhan ja vakauden aikaansaamista vaan myös haitannut alueen sosioekonomista kehitystä lähes kolmen vuosikymmenen ajan; pitää erittäin huolestuttavana sotilaallisen voiman kasvua ja suhteettomia puolustusmenoja alueella; tukee kaikkia aloitteita, jotka edistävät rauhaa ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämistä, mukaan lukien korkean tason neuvottelut ja aselevon valvontajärjestely, ja kehottaa EUH:ta ja komissiota lisäämään EU:n tukea ohjelmille, joilla mahdollistetaan armenialaisten ja azerbaidžanilaisten kansalais- ja nuorisojärjestöjen välisten yhteyksien lisääminen, samalla kun varmistetaan, että EU:n jäsenvaltiot välttävät kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian välillistä vientiä konfliktin osapuolille;

Poliittinen uudistus

11.  kehottaa sekä Armeniaa että EU:ta asettamaan suuren painoarvon kansallisille uudistuksille 4 artiklan mukaisesti, jotta varmistetaan erityisesti sujuva siirtymä presidenttijohtoisesta järjestelmästä parlamentarismiin ja estetään valtioelinten politisoituminen; kannustaa Armenian hallitusta varmistamaan, että suuret uudistukset, kuten hallituksen rakenteeseen ja toimintaan tai rikoslainsäädäntöön liittyvät uudistukset, toteutetaan entistä avoimemmin ja osallistavassa vuoropuhelussa opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa koko Armenian yhteiskunnan etujen mukaisesti;

12.  korostaa, että oppositiolle on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja toimintaympäristö, jossa kansalaisyhteiskunta, myös tiedotusvälineiden edustajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, voivat tehdä työtä ilman pelkoa kostotoimista; kehottaa tässä yhteydessä Armeniaa varmistamaan kaikille vangeille, myös Andrias Ghukasjanille, ripeän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, johon eivät vaikuta poliittiset näkökohdat; kehottaa Armenian viranomaisia varmistamaan, että toimittajiin ei kohdisteta painostusta eikä kostotoimilla tai väkivallalla pelottelua heidän työnsä takia ja että kunnioitetaan kokoontumisvapautta koskevaa oikeutta, ja pidättymään liiallisesta voimankäytöstä sekä painostuksesta, kuten rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja mielenosoitusten johtajiin kohdistuvista perusteettomista rikossyytteistä; vaatii puolueettomia tutkimuksia ja oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä kaikissa tapauksissa, myös poliisin aiemmista suhteettomista toimista rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja Sasna Tsrerin tapauksessa, jossa poliisi häiritsi vakavasti puolustusasianajajien työtä;

13.  kehottaa Armenian viranomaisia tulevia vaaleja silmällä pitäen panemaan viipymättä ja täysimääräisesti täytäntöön kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) johtamien kansainvälisten tarkkailuvaltuuskuntien antamat suositukset sen loppuraportissa esitetyllä tavalla ja erityisesti suositukset, jotka liittyvät väitteisiin, joiden mukaan puolueiden edustajat tai lainvalvontaviranomaiset ovat syyllistyneet äänten ostamiseen, äänestäjien uhkailuun, virkamiesten ja yksityissektorin työntekijöiden painostamiseen sekä vaaliprosessin aiheettomaan häirintään, mikä ei parantanut kansalaisten luottamusta maan vaalijärjestelmiin;

14.  kannustaa Armeniaa panemaan täytäntöön Venetsian komission antamat suositukset, kuten sen vuonna 2017 antaman prosessilainsäädäntöluonnosta koskevan lausunnon sisältämät suositukset, joiden mukaan lainsäädännössä on pantu täytäntöön perustuslakiuudistuksen tuomat myönteiset muutokset mutta siinä on puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, joihin on puututtava;

Oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

15.  muistuttaa olevansa vahvasti sitoutunut kansainväliseen oikeuteen ja perusarvoihin, kuten demokratiaan, oikeusvaltioon ja hyvään hallintotapaan, sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen ja kannustaa Armeniaa saavuttamaan merkittävää edistymistä näillä aloilla, erityisesti tiedotusvälineiden vapauden, oikeuslaitoksen riippumattomuuden sekä korruption, järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun, veronkierron, nepotismin ja oligarkkien liiallisen vaikutusvallan torjunnan saralla; kannustaa Armenian viranomaisia aloittamaan tiiviin ja aidon talouden uudistusprosessin, jotta päästään eroon nykyisestä oligarkkisesta rakenteesta ja poistetaan siihen liittyvät monopolit; kannustaa Armenian viranomaisia panemaan edelleen johdonmukaisesti täytäntöön kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sopimusvaltiona antamiaan sitoumuksia rikkomusten ehkäisemiseksi, syytteeseen panemiseksi ja rankaisemiseksi;

16.  pitää valitettavana, että seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva väkivalta on maassa yhä vakava huolenaihe; panee merkille, että perheväkivalta on tunnustettu merkittäväksi ongelmaksi, kun kansalliskokous antoi 8. joulukuuta 2017 lain väkivallan estämisestä perheissä, perheväkivallan uhrien suojelusta ja rauhan (yhtenäisyyden) palauttamisesta perheisiin, mutta vaatii tiukempaa lainsäädäntöä tällaisen väkivallan torjumiseksi tehokkaasti ja kehottaa viranomaisia suojelemaan ja tukemaan uhreja paremmin; antaa Armenialle tunnustusta sen allekirjoitettua 18. tammikuuta 2018 Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta ja kannustaa Armeniaa viipymättä ratifioimaan yleissopimuksen ja panemaan sen kokonaisuudessaan täytäntöön, jotta se täyttäisi tosiasiallisesti kansainvälisten normien mukaiset sitoumuksensa;

17.  kehottaa Armeniaa käsittelemään syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvokysymystä toteuttamalla ripeitä mutta tehokkaita toimia, joilla pyritään varmistamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet työllisyyden, palkkatasa-arvon ja julkisten virkojen osalta, ihannetapauksessa kattavalla ja erillisellä syrjinnän vastaisella lailla, jolla suojellaan myös muita heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten hlbti-ihmisiä, kansainvälisten normien ja Armenian moninaisten ihmisoikeussitoumusten mukaisesti, ja varmistamaan, että käytössä on tehokkaat ja resursseiltaan riittävät suojelumekanismit; pitää tältä osin huolestuttavana, että tuleva lainsäädäntö ei vastaa kansainvälisiä syrjimättömyysstandardeja;

18.  kehottaa Armenian viranomaisia asettamaan etusijalle tyttölasten abortoinnilla toteutettavan sukupuolen valinnan lopettamisen ja toteaa, että sukupuoleen perustuvat abortit ovat Kiinan jälkeen maailman yleisimpiä Armeniassa ja Azerbaidžanissa; kannustaa Armeniaa sitoutumaan parantamaan lasten elämää – etenkin vammaisten ja orpojen lasten – panemalla johdonmukaisesti täytäntöön ensisijaiset tavoitteet, jotka esitetään kansallisessa strategiassa lapsen oikeuksien suojelusta ja toimintasuunnitelmassa lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi, sekä takaamaan osallistavan koulutuksen kaikille lapsille vuoteen 2025 mennessä ja poistamaan lapsityövoiman käytön;

19.  kannustaa toteuttamaan lisätoimia yhteistyön lisäämiseksi rikollisuuden, kuten terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, kyberrikollisuuden ja rajat ylittävän rikollisuuden, ehkäisyssä ja torjunnassa, ja kehottaa Armeniaa yhdentymään tiiviimmin EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan;

20.  kehottaa Armeniaa ratifioimaan vuonna 1999 allekirjoittamansa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussäännön;

Kaupallinen ja taloudellinen yhteistyö

21.  pitää myönteisenä EU:n ja Armenian kauppa- ja taloussuhteiden syventämistä ja sitä, että kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus menee joiltakin osin WTO:ssa tehtyjä sitoumuksia pidemmälle avoimuuden sekä EU:sta peräisin olevien tuotteiden ja toimijoiden markkinoille pääsyn suhteen esimerkiksi palvelukaupan, teollis- ja tekijänoikeuksien ja julkisten hankintojen alalla;

22.  kehottaa Armeniaa ryhtymään luottamuksellisiin kauppasuhteisiin EU:n kanssa sen WTO:hon liittymisen yhteydessä tekemien sitoumusten mukaisesti; muistuttaa, että WTO:n jäsenyyden ehtoja ja WTO:n sopimusten velvoitteita ja kyseisten sopimusten sisältämiä määräyksiä sovelletaan ainoastaan YK:n tunnustamiin Armenian tasavallan alueisiin;

23.  toivoo, että sopimuksen myötä syntyy pian uusia houkuttelevia taloudellisia mahdollisuuksia Armeniassa asuville ja maahan palaaville Armenian kansalaisille ja erityisesti maan nuorille;

24.  pitää kuitenkin valitettavana, että sopimukseen ei voitu sisällyttää suojatullien poistamista, koska Armenia on Euraasian talousunionin jäsen; on joka tapauksessa tyytyväinen Armenian korkeaan EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) käyttöasteeseen mutta panee hieman huolestuneena merkille, että järjestelmään kuuluva vienti on keskittynyt voimakkaasti vain harvoihin tavaralajeihin; toteaa, että sopimuksessa kunnioitetaan Armenian ulkopolitiikassaan noudattamaa monivektoripolitiikkaa, mutta kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n tukea ei suunnata Armenian talouden niille sektoreille, joihin Venäjän unioniin kohdistamat pakotteet vaikuttavat, ja kehottaa komissiota valvomaan tiukasti, että EU:n jäsenvaltiot noudattavat neuvoston asetusta (EU) N:o 833/2014, jotta estetään Venäjää hankkimasta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa Armenian kautta;

25.  pitää myönteisenä tavaramerkkien suojelusta tehtyä sopimusta, 237 artiklan sisältämät konjakkia ja samppanjaa koskevat siirtymämääräykset mukaan lukien, joka suojaa EU:n etuja ja jonka ansiosta Armenia voi kehittää kauppaansa kaikilla taloutensa tärkeimmillä aloilla;

Energia ja muut yhteistyöalat

26.  pitää myönteisenä, että sopimuksessa ja erityisesti sen 42 artiklassa painotetaan ydinturvallisuutta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja EU:n standardien ja käytäntöjen pohjalta; pitää valitettavana, että Armenian viranomaiset ovat päättäneet pidentää Metsamorin ydinvoimalan käyttöikää, ja ilmaisee jälleen syvän huolensa jatkuvasta ristiriidasta Metsamorin ydinvoimalan turvallisuusnormien ja sen konkreettisesta sijainnista seismisellä alueella johtuvien merkittävien riskien välillä; antaa neuvottelijoille tunnustusta CEPAn 42 artiklaan sisällytetystä erityisyhteistyöstä ”Metsamorin ydinvoimalan sulkeminen ja turvallinen käytöstä poistaminen sekä tätä koskevan etenemis- tai toimintasuunnitelman varhainen hyväksyminen ottaen huomioon tarve korvata se uudella kapasiteetilla Armenian tasavallan energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen edellytysten varmistamiseksi”;

27.  pitää myönteisinä myös määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä ympäristökysymyksissä Armeniassa, koska tällä alalla on saavutettava kiireellisesti edistymistä ja koska tämä tarjoaa mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja vähentää riippuvuutta energiantuonnista vaihtoehtoisten puhtaiden energialähteiden kehittämisen kautta; erityisesti kehottaa komissiota antamaan Armenian hallitukselle teknistä ja taloudellista tukea ja avustusta sen kunnianhimoiseen suunnitelmaan uusiutuvan energian kehittämiseksi;

28.  kehottaa Armenian viranomaisia parantamaan julkisen varainhoidon sekä julkisten hankintojen ja yksityistämisprosessin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä vahvistamaan pankkialan valvontaa;

29.  korostaa vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä työllisyyspolitiikan, työntekijöiden oikeuksien, kuten työterveyden ja -turvallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja syrjinnän torjunnan aloilla, myös heikossa asemassa oleville ja syrjäytyneille väestöryhmille, jotta voidaan tarjota parempia työpaikkoja paremmilla työoloilla erityisesti nuorille armenialaisille ja torjua siten korkeaa työttömyyttä sekä ankaraa köyhyyttä;

Institutionaaliset määräykset

30.  pitää myönteisenä parlamentaarisen kumppanuusvaliokunnan perustamista sopimuksen 365 artiklan mukaisesti ja sitoutuu viipymättä vahvistamaan yhdessä Armenian parlamentin kanssa valiokunnan työjärjestyksen, jotta se voi aloittaa toimintansa pian;

31.  pyytää jälleen 15. marraskuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta antamansa suosituksen mukaisesti komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa antamaan parlamentille kirjallisen kertomuksen kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta kuuden kuukauden välein; muistuttaa vahvistaneensa suosituksessa päätöksensä lisätä itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanon seurantaa ja tässä yhteydessä annetun EU:n tuen valvontaa;

32.  kehottaa EU:ta ja Armenian viranomaisia panostamaan enemmän uuden sopimuksen päämääristä ja tavoitteista tiedottamiseen yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä Armeniassa että EU:ssa mahdollisuuksista ja hyödyistä, joita sopimuksen tekemisestä on odotettavissa; kehottaa lisäksi molempia osapuolia jatkamaan toimiaan sellaisten mahdollisten kampanjoiden torjumiseksi, joissa levitetään väärää tietoa EU:n ja Armenian välisistä suhteista;

°

°  °

33.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Armenian hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0440.

(3)

EUVL C 328, 6.9.2016, s. 2.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

63

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö