Postupak : 2017/2269(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0179/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0179/2018

Rasprave :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0284

IZVJEŠĆE     
PDF 522kWORD 39k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj za mišljenje: László Tőkés

AMANDMANI
PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12543/2017),

–  uzimajući u obzir Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane (12548/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 37. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 91., člankom 100. stavkom 2. i člancima 207. i 209., člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a), člankom 218. stavkom 7. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0422/2017),

–  uzimajući u obzir svoje relevantne rezolucije o odnosima EU-a i Armenije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike(1),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu donesenu 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir komunikacije Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o europskoj politici susjedstva (EPS), a osobito izvješće od 18. svibnja 2017. o provedbi revizije europske politike susjedstva (JOIN(2017)0018) i revidirani radni dokument od 9. lipnja 2017. naslovljen „Istočno partnerstvo – 20 ciljeva za 2020.: usmjeravanje na ključne prioritete i konkretne rezultate” (SWD(2017)0300), kao i komunikaciju iz 2016. naslovljenu „Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u istočnom susjedstvu, a osobito svoju preporuku Vijeću, Komisiji i ESVD-u od 15. studenoga 2017. o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017.(2) i svoju Rezoluciju od 15. travnja 2015. o stotoj obljetnici genocida nad Armencima(3),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od ...(4) 2018. o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir prioritete partnerstva između Europske unije i Armenije, potpisane 21. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0179/2018),

A.  budući da je aktualni okvir za odnose između Armenije i Europske unije Sporazum o partnerstvu i suradnji iz 1996., koji je stupio na snagu 1999., a zamijenit će ga predloženi Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu;

B.  budući da u okviru Istočnog partnerstva EU i Armenija temelje svoje odnose na zajedničkoj predanosti međunarodnom pravu i temeljnim vrijednostima, uključujući demokraciju, vladavinu prava i dobro upravljanje te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda;

C.  budući da i dalje postoje zabrinutosti o tome poštuje li Armenija u potpunosti neke od spomenutih temeljnih vrijednosti, posebno kada je riječ o demokraciji i vladavini prava, koje su narušene korupcijom, kupovinom glasova, organiziranim kriminalom i okrutnom oligarhijskom kontrolom;

D.  budući da je geografski položaj Armenije, između Europe, Srednje Azije i Bliskog istoka te između susjednih regionalnih sila, posebno Rusije, Irana i Turske, istovremeno strateški i izazovan; budući da nepriznavanje nekih tragedija iz prošlosti, ponajprije genocida nad Armencima, prisutnost stranih snaga u Armeniji, kao i dugotrajni sukobi u južnom Kavkazu, koji pogađaju i Azerbajdžan i Gruziju, predstavljaju veliku prijetnju sigurnosti i regionalnoj stabilnosti svih partnera; budući da se sukob u Gorskom Karabahu može riješiti samo mirnim putem u skladu s temeljnim načelima OESS-a iz 2009., a osobito s pomoću napora i prijedloga supredsjedatelja OESS-ove skupine iz Minska;

E.  budući da je EU glavni trgovinski partner Armenije i njezin najveći donator; budući da je Armenija također članica Euroazijske ekonomske unije, što dokazuje da EU partnerima ne uvjetuje da moraju produbljivati odnose s njime nauštrb svojih odnosa s trećim stranama, čak i ako u tom kontekstu nisu dostižne neke mogućnosti, kao što je Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) s EU-om;

F.  budući da se novim sporazumom određuje nova pravna osnova za jačanje političkog dijaloga i širenje opsega gospodarske suradnje, kao i suradnje u sektorima kao što su energetika, promet, infrastruktura i okoliš; budući da se očekuje da će te odredbe imati pozitivan učinak na Armeniju u pogledu promicanja demokratskih standarda, gospodarskog rasta i održivog razvoja; budući da su takve mogućnosti osobito važne za armensku mladež, među ostalim, zahvaljujući boljem obrazovanju i većem broju radnih mjesta; budući da i građani EU-a i građani Armenije mogu imati koristi od povećane suradnje;

1.  sa zadovoljstvom pozdravlja potpisivanje Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu, koji predstavlja važan korak naprijed u odnosima između EU-a i Armenije te utjelovljuje predanost daljnjem produbljivanju političkih i gospodarskih odnosa;

2.  napominje da potpisivanje Sporazuma nije završetak suradnje između EU-a i Armenije; naprotiv, naglašava važnost brze i djelotvorne provedbe prije razmatranja mogućeg daljnjeg jačanja suradnje i integracije dviju stranaka, i to brzinom i u opsegu koji su objema prihvatljivi;

3.  podsjeća da je za otvaranje daljnjih mogućnosti za suradnju ključan znatan napredak u pogledu poštovanja temeljnih vrijednosti kao što su vladavina prava, ljudska prava i temeljne slobode, kao i funkcionalan demokratski sustav koji štiti neovisnost i nepristranost pravosuđa te donosi konkretne rezultate u borbi protiv korupcije; u tom pogledu sa zanimanjem iščekuje to što će EU u dogledno vrijeme razmotriti pokretanje dijaloga o liberalizaciji viznog režima s Armenijom ako postoje uvjeti za sigurnu mobilnost kojom se dobro upravlja, uključujući djelotvornu provedbu sporazumâ o pojednostavnjenju viznog režima i ponovnom prihvatu između stranaka;

4.  čestita građanima Armenije na smjeni vlasti u travnju i svibnju 2018., koja je prošla mirno i dovela do promjene vlade u skladu s Ustavom Armenije; pozdravlja suzdržanost koju su pokazala tijela za provođenje zakona, no izražava zabrinutost zbog neopravdanih uhićenja mirnih prosvjednika, uključujući članove parlamenta; upućuje tople čestitke Nikolu Pashinyanu na izboru za novog predsjednika vlade Armenije; raduje se povećanju suradnje s njim, njegovom vladom i Nacionalnom skupštinom, osobito na način da im pruži potporu u ispunjavanju očekivanja armenskog društva iskazanih tijekom prosvjeda te izražava spremnost na promatranje budućih parlamentarnih izbora u Armeniji;

Područje primjene, opća načela, temeljne vrijednosti i predanost rješavanju sukoba

5.  naglašava da teritorijalna primjena Sporazuma obuhvaća, s jedne strane, područja na kojima se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju te u skladu s uvjetima utvrđenim u tim Ugovorima i, s druge strane, državno područje Republike Armenije; poziva Komisiju da zajamči da se nijedan proizvod neće preko Armenije ilegalno izvesti u EU;

6.  napominje da je Sporazum usklađen s duhom i načelima sadržanima u preporuci Europskog parlamenta od 15. studenoga 2017., u kojoj se nedvosmisleno navodi da se nikakvi sveobuhvatni sporazumi neće ratificirati sa zemljama koje ne poštuju europske vrijednosti demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te ljudskih prava i temeljnih sloboda; ipak apelira na armenske vlasti da, uz potporu EU-a, zajamče da neće doći do nazadovanja u poštovanju tih vrijednosti jer bi to moglo prouzročiti suspenziju primjene Sporazuma u skladu s njegovim člankom 379.; ponovno ističe da je financijska pomoć EU-a Armeniji i dalje uvjetovana provedbom i kvalitetom reformi;

7.  potiče Armeniju da brzo usvoji i provede uzajamno dogovorene reforme, posebno u pogledu stabilnosti izbornog sustava, neovisnosti pravosuđa i transparentnosti vođenja državnih institucija, ponajprije u kontekstu prioriteta partnerstva između EU-a i Armenije, koji bi trebali djelovati kao vodeći okvir za provedbu Sporazuma kako bi se ostvarili konkretni i pozitivni rezultati za armenske građane;

8.  ističe ključnu važnost istinskog sudjelovanja i uključenja relevantnih organizacija civilnog društva u toj provedbenoj fazi, među ostalim u okviru nove Platforme civilnog društva koja je uspostavljena Sporazumom, nadilazeći ograničene obveze o obavješćivanju predstavnika civilnog društva i razmjeni stajališta s njima, kako je trenutačno predviđeno člankom 366. Sporazuma; podsjeća na to da bi uključene organizacije civilnog društva trebale odražavati najširi mogući spektar različitih političkih i socijalnih interesa;

9.  poziva Komisiju da ispuni uvjet financijske pomoći EU-a, među ostalim, s pomoću Europskog instrumenta za susjedstvo, makrofinancijske pomoći i ostalih instrumenata, sustavnim povezivanjem potpore EU-a s djelotvornom provedbom reformi, čiji je napredak potrebno temeljito pratiti;

10.  napominje da je Sporazum također usklađen s duhom i načelima sadržanima u preporuci Europskog parlamenta od 15. studenoga 2017., pa i kad je riječ o uvjetovanju ratifikacije novog sporazuma s Armenijom ili Azerbajdžanom značajnom predanošću i znatnim napretkom u pogledu rješavanja sukoba u Gorskom Karabahu; snažno potiče obje strane da nakon izbora koji se 2018. održavaju u objema zemljama u dobroj vjeri ubrzaju pregovore i poboljšaju njihove rezultate kako bi ispisale povijest okončanjem sukoba za koji nije moguće vojno rješenje, a u kojemu je izgubljeno previše života, osobito civila, i zbog kojeg je gotovo tri desetljeća otežana uspostava mira i stabilnosti, ali i onemogućen socioekonomski razvoj u toj regiji; izražava duboku zabrinutost zbog povećanja vojne prisutnosti i nerazmjernog trošenja na obranu u toj regiji; podupire sve inicijative čiji je cilj uspostava mira i razvoj dobrosusjedskih odnosa, uključujući razgovore na visokoj razini i mehanizam praćenja prekida vatre, te poziva ESVD i Komisiju da povećaju potporu EU-a za programe kojima bi se omogućili češći kontakti između armenskih i azerbajdžanskih nevladinih udruga i organizacija mladih te da pritom zajamče da države članice EU-a izbjegavaju neizravan izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom sukobljenim strankama;

Politička reforma

11.  poziva i Armeniju i EU da im visoko na listi prioriteta budu unutarnje reforme, kako je utvrđeno člankom 4., osobito kako bi se zajamčio neometan prelazak s predsjedničkog na parlamentarni sustav i politički neutralne državne institucije; poziva armensku vladu da zajamči veću transparentnost važnih reformi i uključiv dijalog s oporbom i civilnim društvom o tim reformama u interesu armenskog društva u cjelini, uključujući reforme koje se odnose na strukturu i aktivnosti vlade ili na kazneni zakon;

12.  naglašava potrebu da se osiguraju jednaki uvjeti za oporbu i okruženje u kojem će civilno društvo, uključujući predstavnike medija i branitelje ljudskih prava, slobodno raditi bez straha od odmazde; u tom kontekstu poziva Armeniju da zajamči brzo, pravedno i politički neutralno suđenje svim zatvorenicima, uključujući Andreasa Ghukasyana; poziva armenske vlasti da zajamče da novinari neće biti suočeni s pritiskom ili strahom od odmazde ili nasilja zbog njihova rada te da se poštuje pravo na slobodu okupljanja, kao i da se suzdrže od upotrebe prekomjernih sredstava prisile i pritiska kao što su neopravdane kaznene prijave protiv mirnih prosvjednika i vođa prosvjeda; poziva na nepristrane istrage i pravedna suđenja u svim predmetima, uključujući u pogledu prošlih nerazmjernih djelovanja policije protiv mirnih prosvjednika te u slučaju „Sasna Tsrer”, tijekom kojih je policija ozbiljno ometala rad odvjetnika obrane;

13.  s obzirom na buduće izbore, snažno potiče armenske vlasti da brzo i u cijelosti provedu sve preporuke međunarodnih promatračkih misija pod vodstvom Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS/ODIHR), kao što je naglašeno u njihovu završnom izvješću, osobito u pogledu navoda o kupovanju glasova, zastrašivanju glasača, izlaganju javnih službenika i zaposlenika u privatnom sektoru pritiscima te neopravdanom uplitanju predstavnika stranaka ili službenika odgovornih za kazneni progon u postupak glasovanja, čime je onemogućeno poboljšanje javnog povjerenja u izborni sustav te zemlje;

14.  potiče Armeniju da provede preporuke Venecijanske komisije, kao što su preporuke iz njezina mišljenja o Nacrtu pravosudnog zakonika iz 2017., prema kojemu su na temelju ustavnih reformi u Zakonik uvedene pozitivne promjene, iako on i dalje sadržava propuste i nedosljednosti koje je potrebno riješiti;

Vladavina prava i poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

15.  ponovno naglašava svoju snažnu predanost međunarodnom pravu i temeljnim vrijednostima, kao što su demokracija, vladavina prava i dobro upravljanje te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, te potiče Armeniju da ostvari znatan napredak u tim područjima, osobito kad je riječ o slobodi medija, neovisnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, pranja novca, utaje poreza, nepotizma i okrutne oligarhijske kontrole; potiče armenske vlasti da započnu temeljit i istinski proces gospodarskih reformi kako bi se prevladala sadašnja oligarhijska struktura i eliminirali relevantni monopoli; potiče armenske vlasti da nastave dosljedno ispunjavati obveze Armenije kao zemlje potpisnice Konvencije UN-a protiv mučenja kako bi spriječile, kazneno progonile i kaznile njezina kršenja;

16.  žali što rodno uvjetovano nasilje i nasilje na temelju seksualne orijentacije u Armeniji i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost; prima na znanje da je donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u obitelji, zaštiti žrtava nasilja u obitelji i ponovnoj uspostavi mira (kohezije) u obitelji u Nacionalnoj skupštini 8. prosinca 2017. nasilje u obitelji prepoznato kao velik problem, no poziva na snažnije zakonodavstvo za djelotvornu borbu protiv takvog nasilja, a vlasti na to da žrtvama pruže bolju zaštitu i potporu; pohvaljuje Armeniju zbog potpisivanja Istanbulske konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 18. siječnja 2018. te potiče Armeniju da brzo ratificira i temeljito provede Konvenciju kako bi djelotvorno ispunila svoje obveze u pogledu međunarodnih normi u tom području;

17.  poziva Armeniju da razmotri pitanja rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije poduzimanjem brzih, no djelotvornih koraka u cilju jednakih mogućnosti za sve, osobito kad je riječ o zapošljavanju, jednakoj plaći i obnašanju javnih dužnosti, u idealnom slučaju preko sveobuhvatnog samostalnog zakona o borbi protiv diskriminacije, kojim bi se također zaštitile ostale ranjive skupine kao što su LGBTI osobe, u skladu s međunarodnim normama i brojnim obvezama Armenije u pogledu ljudskih prava, te je poziva da osigura djelotvorne zaštitne mehanizme kojima su dodijeljena prikladna sredstva; u tom pogledu izražava zabrinutost zbog neuskladivosti budućeg zakonodavstva s međunarodnim normama o borbi protiv diskriminacije;

18.  apelira na armenske vlasti da im visoko na listi prioriteta bude okončanje rodno uvjetovanog odabira spola djeteta s pomoću selektivnih prekida trudnoće, čija je stopa učestalosti u Armeniji i u Azerbajdžanu i dalje jedna od najviših u svijetu nakon Kine; potiče predanost Armenije poboljšanju života djece, osobito djece s invaliditetom i siročadi, dosljednom provedbom prioriteta utvrđenih u Nacionalnoj strategiji za zaštitu prava djeteta i u relevantnom akcijskom planu za provedbu Konvencije UN-a o pravima djeteta, kao i jamčenjem uključivog obrazovanja za svu djecu do 2025. i iskorjenjivanjem dječjeg rada;

19.  potiče daljnje ulaganje napora u jačanje suradnje u području sprečavanja kriminalnih aktivnosti kao što su terorizam, organizirani kriminal, kiberkriminal i prekogranični kriminal te borbe protiv njih i poziva Armeniju da se bolje uskladi s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a;

20.  poziva Armeniju da ratificira Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda, koji je potpisala 1999. godine;

Trgovinska i gospodarska suradnja

21.  pozdravlja produbljivanje trgovinskih i gospodarskih odnosa EU-a i Armenije, kao i činjenicu da Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu u nekim pitanjima nadilazi obveze WTO-a u pogledu transparentnosti i pristupa tržištu za proizvode i subjekte EU-a u područjima kao što su trgovina uslugama, prava intelektualnog vlasništva i javna nabava;

22.  poziva Armeniju da se angažira u trgovinskom odnosu s EU-om temeljenom na povjerenju, u skladu s obvezama koje je preuzela kada je pristupila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO); podsjeća na to da se uvjeti članstva u WTO-u, kao i obveze u okviru sporazuma WTO-a i odredbe u tim sporazumima, primjenjuju samo na državna područja Republike Armenije koja je priznao UN;

23.  izražava nadu da će se s pomoću Sporazuma brzo pružiti nove i privlačne gospodarske mogućnosti za armenske građane koji žive u Armeniji ili se u nju vraćaju, a osobito za mlade u Armeniji;

24.  međutim, izražava žaljenje što Sporazum ne može obuhvaćati uklanjanje carinskih prepreka zbog armenskog članstva u Euroazijskoj ekonomskoj uniji; bez obzira na to, pozdravlja visoku stopu iskorištenosti općeg sustava povlastica EU-a (OSP +) u Armeniji, ali s određenom zabrinutošću prima na znanje da je izvoz u okviru sustava OSP + uvelike usmjeren samo na nekoliko vrsta robe; napominje da Sporazum poštuje multivektorsku vanjsku politiku Armenije, no poziva Komisiju da osigura da se pomoć EU-a unutar Armenije ne usmjerava u sektore pogođene ruskim sankcijama protiv EU-a te snažno potiče Komisiju da strogo nadzire poštuju li države članice EU-a Uredbu Vijeća 833/2014 kako bi se spriječilo da Rusija nabavlja robu i tehnologiju s dvojnom namjenom preko Armenije;

25.  pozdravlja postignuti sporazum o zaštiti žigova, uključujući prijelazne odredbe iz članka 237. koje se odnose na konjak i šampanjac, čime se štite interesi EU-a i ujedno omogućuje Armeniji da razvije trgovinu u svim važnim sektorima njezina gospodarstva;

Energetika i druga područja suradnje

26.  pozdravlja stavljanje naglaska na nuklearnu sigurnost na temelju normi i praksi Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Europske unije, osobito u članku 42.; žali zbog odluke armenskih vlasti da produlje životni vijek nuklearne elektrane Metsamor te ponovno naglašava ozbiljnu zabrinutost u vezi sa stalnim nepodudaranjem između sigurnosnih standarda te nuklearne elektrane i velikih rizika zbog njezina položaja na seizmičkom području; pohvaljuje pregovarače zbog toga što su u članak 42. Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu uvrstili konkretnu suradnju koja se odnosi na „zatvaranje i sigurnu razgradnju nuklearne elektrane Metsamor i rano donošenje plana ili akcijskog plana u tu svrhu, uzimajući u obzir potrebu njezine zamjene novim kapacitetima kako bi se osigurala sigurnost opskrbe energijom Republike Armenije i uvjeti za održivi razvoj”;

27.  također pozdravlja posebne odredbe o suradnji u pitanjima okoliša u Armeniji s obzirom na hitnu potrebu za napretkom u tom području i mogućnosti za otvaranje radnih mjesta i smanjenu ovisnost o uvozu energije, koje mogu proizaći iz razvoja čistih alternativnih izvora energije; posebice poziva Komisiju da i u tehničkom i u financijskom smislu pomogne armenskoj vladi i podupre je u njezinu ambicioznom planu razvoja obnovljive energije;

28.  poziva armenske vlasti da povećaju transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim financijama, kao i u javnoj nabavi i procesu privatizacije, te da usto osnaže nadzor nad bankarskim sektorom;

29.  naglašava važnost odredaba o dijalogu i suradnji u području politike zapošljavanja, radničkih prava, kao što su zdravlje i sigurnost na radu, rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, među ostalim za ranjive i marginalizirane skupine, kako bi se omogućila bolja radna mjesta s poboljšanim uvjetima rada, osobito za mlade Armence, te kako bi se doprinijelo borbi protiv visoke nezaposlenosti i teškog siromaštva;

Institucijske odredbe

30.  pozdravlja uspostavu Parlamentarnog odbora za partnerstvo u članku 365. Sporazuma te se, zajedno s parlamentom Armenije, obvezuje na brzo donošenje njegova poslovnika u cilju ranog početka aktivnosti;

31.  ponavlja svoj zahtjev upućen Komisiji i ESVD-u da svakih šest mjeseci Parlamentu dostave iscrpno pisano izvješće o provedbi međunarodnih sporazuma, u skladu sa svojom preporukom Vijeću, Komisiji i ESVD-u od 15. studenoga 2017. o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017., u kojoj je ponovno potvrđena odlučnost Parlamenta u povećanju praćenja provedbe međunarodnih sporazuma s istočnim partnerskim zemljama, kao i u povećanju nadzora nad potporom EU-a koja se u tom pogledu pruža;

32.  poziva EU i armenske vlasti da poboljšaju komunikaciju u pogledu ciljeva i svrhe tog novog sporazuma radi daljnjeg povećanja javne osviještenosti i u Armeniji i u EU-u o očekivanim mogućnostima i koristima koje će proizaći iz njegova sklapanja; nadalje, poziva obje stranke da i dalje ulažu napore u borbu protiv kampanja dezinformiranja o odnosima EU-a i Armenije;

°

°  °

33.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i vladi i parlamentu Armenije.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0493.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0440.

(3)

SL C 328, 6.9.2016., str. 2.

(4)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

16.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

63

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti