Postup : 2017/2269(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2018

Predkladané texty :

A8-0179/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0284

SPRÁVA     
PDF 552kWORD 60k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: László Tőkés

PR_Consent_Motion

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

(12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12543/2017),

–  so zreteľom na Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (12548/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii a v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207, článkom 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0422/2017),

–  so zreteľom na svoje príslušné uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Arménskom,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, najmä na vyhlásenie prijaté v roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky [JOIN(2017)0018] a na revidovaný pracovný dokument z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky [SWD(2017)0300], ako aj na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na svoje odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(2) a na svoje uznesenie z 15. apríla 2015 o 100. výročí genocídy Arménov(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(4) 2018 o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na priority partnerstva medzi Európskou úniou a Arménskom podpísané 21. februára 2018,

–  so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0179/2018),

A.  keďže súčasný rámec pre vzťahy medzi Arménskom a Európskou úniou tvorí dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 1996, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999 a ktorú má nahradiť navrhovaná dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve;

B.  keďže EÚ a Arménsko založili svoje vzťahy prostredníctvom Východného partnerstva na spoločnom záväzku voči medzinárodnému právu a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dobrej správy a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

C.  keďže pretrvávajú obavy týkajúce sa plného dodržiavania uvedených hlavných hodnôt Arménskom, najmä pokiaľ ide o demokraciu a zásady právneho štátu, ktoré ohrozuje korupcia, kupovanie hlasov, organizovaná trestná činnosť a nezákonná oligarchická kontrola;

D.  keďže geografická poloha Arménska medzi Európou, Strednou Áziou a Blízkym východom a susednými regionálnymi mocnosťami, najmä Ruskom, Iránom a Tureckom, je strategická aj problematická; keďže neuznanie minulých tragédií niektorými krajinami – najmä arménskej genocídy, prítomnosť zahraničných vojsk v Arménsku, ako aj dlhodobé konflikty v Zakaukazsku, ktoré sa týkajú aj Azerbajdžanu a Gruzínska, predstavujú hlavnú hrozbu pre bezpečnosť a regionálnu stabilitu všetkých partnerov; keďže konflikt v Náhornom Karabachu možno vyriešiť len mierovou cestou v súlade so základnými zásadami OBSE z roku 2009, najmä prostredníctvom úsilia a návrhov spolupredsedov Minskej skupiny OBSE;

E.  keďže je EÚ je hlavným obchodným partnerom Arménska a najdôležitejším darcom; keďže Arménsko je takisto členom Eurázijskej hospodárskej únie, čím sa preukazuje, že Európska únia nevyžaduje od partnerov, aby sa rozhodli pre prehlbovanie vzťahov s EÚ na úkor svojich vzťahov s tretími stranami, aj keď niektoré príležitosti – ako napríklad prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) s EÚ – by v tejto súvislosti nebolo možné dosiahnuť;

F.  keďže v novej dohode sa stanovuje nový právny základ s cieľom oživiť politický dialóg a rozšíriť rozsah hospodárskej spolupráce, ako aj spolupráce v odvetviach, akými sú energetika, doprava, infraštruktúra a životné prostredie; keďže sa očakáva, že tieto ustanovenia budú mať pozitívny vplyv na Arménsko z hľadiska podpory demokratických noriem, hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja; keďže takéto vyhliadky sú obzvlášť dôležité pre mládež Arménska, a to aj prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a väčšieho množstva pracovných príležitostí; keďže občania EÚ aj Arménska budú mať úžitok zo zvýšenia spolupráce;

1.  s potešením víta podpísanie dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve, ktorá vo vzťahoch medzi EÚ a Arménskom predstavuje významný krok vpred a záväzok k ďalšiemu prehlbovaniu politických a hospodárskych vzťahov;

2.  konštatuje, že podpísanie dohody nie je konečným bodom v oblasti spolupráce EÚ a Arménska; namiesto toho zdôrazňuje význam jej rýchleho a účinného vykonávania pred tým, ako sa bude zvažovať potenciál ďalšieho posilnenia spolupráce a integrácie medzi oboma stranami, a to vo vzájomne prijateľnom tempe a rozsahu;

3.  pripomína, že významný pokrok z hľadiska dodržiavania základných hodnôt, ako sú zásady právneho štátu, ľudské práva a základné slobody, ako aj fungujúci demokratický systém obraňujúci nezávislosť a nestrannosť súdnictva a prinášajúci konkrétne výsledky v boji proti korupcii, je kľúčom k otvoreniu ďalších vyhliadok spolupráce; v tejto súvislosti očakáva, že EÚ v riadnom čase zváži otvorenie dialógu o liberalizácii vízového režimu s Arménskom, za predpokladu, že budú zavedené podmienky pre dobre riadenú a zabezpečenú mobilitu vrátane účinného vykonávania dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii medzi stranami;

4.  blahoželá občanom Arménska k odovzdaniu moci v apríli a máji 2018, ktoré sa uskutočnilo pokojnou cestou a viedlo k zmene vlády v súlade s ústavou Arménska; víta zdržanlivosť zo strany orgánov presadzovania práva, ale vyjadruje znepokojenie nad neodôvodneným zatýkaním pokojných demonštrantov vrátane poslancov parlamentu; srdečne blahoželá Nikolovi Pašinjanovi k jeho zvoleniu za nového predsedu vlády Arménska; teší sa na zintenzívnenie spolupráce s ním, jeho vládou a národným zhromaždením, v neposlednom rade s cieľom podporiť ich pri plnení očakávaní arménskej spoločnosti, ktoré vyjadrila počas demonštrácií, a vyjadruje svoju pripravenosť sledovať budúce parlamentné voľby v Arménsku;

Rozsah, všeobecné zásady, základné hodnoty a odhodlanie riešiť konflikty

5.  zdôrazňuje, že územná pôsobnosť dohody zahŕňa na jednej strane územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok stanovených v týchto zmluvách, a na druhej strane územie Arménskej republiky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že cez Arménsko sa nebudú nelegálne vyvážať do EÚ žiadne výrobky;

6.  poznamenáva, že dohoda je v súlade s duchom a zásadami vyjadrenými v odporúčaní Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že žiadna komplexná dohoda nebude ratifikovaná s krajinou, ktorá nerešpektuje hodnoty EÚ týkajúce sa demokracie, právneho štátu, dobrej správy, ľudských práv a základných slobôd; naliehavo však vyzýva arménske orgány, aby s podporou EÚ zabezpečili, že nedôjde k zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o tieto hodnoty, keďže by mohlo viesť k pozastaveniu uplatňovania dohody prostredníctvom jej článku 379; opätovne zdôrazňuje, že finančná pomoc EÚ Arménsku je naďalej podmienená vykonávaním a kvalitou reforiem;

7.  nabáda Arménsko, aby urýchlene prijalo a vykonávalo vzájomne dohodnuté reformy, najmä pokiaľ ide o stabilitu volebného systému, nezávislosť súdnictva a transparentnosť správy štátnych inštitúcií, konkrétne v rámci priorít partnerstva medzi EÚ a Arménskom, ktoré by mali slúžiť ako usmerňujúci rámec na vykonávanie dohody, v záujme dosiahnutia hmatateľných a pozitívnych výsledkov pre arménskych občanov;

8.  zdôrazňuje, že veľmi dôležitá je zmysluplná účasť a začlenenie príslušných organizácií občianskej spoločnosti vo fáze vykonávania, a to aj prostredníctvom novej platformy občianskej spoločnosti, ktorá bola ustanovená dohodou, a to nad rámec obmedzených povinností informovať zástupcov občianskej spoločnosti a vymieňať si s nimi názory, ako je v súčasnosti stanovené v článku 366 dohody; pripomína, že zapojené organizácie občianskej spoločnosti by mali odrážať čo najširšie spektrum politických a sociálnych záujmov;

9.  vyzýva Komisiu, aby dodržiavala podmienenosť finančnej pomoci EÚ systematickým prepájaním podpory EÚ – a to aj prostredníctvom nástroja Európskeho susedstva, makrofinančnej pomoci a iných nástrojov – s účinným vykonávaním reforiem, ktorých pokrok by mal byť dôsledne monitorovaný;

10.  konštatuje, že dohoda je tiež v súlade s duchom a zásadami vyjadrenými v odporúčaní Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017, a to aj pokiaľ ide o podmienenie ratifikácie novej dohody s Arménskom alebo Azerbajdžanom zmysluplným záväzkom a zásadným pokrokom týkajúcim sa vyriešenia konfliktu v Náhornom Karabachu; naliehavo vyzýva obe strany, aby v dobrej viere zintenzívnili tempo a výsledky svojich rokovaní po voľbách v roku 2018 v oboch krajinách, aby sa tak dosiahla historická dohoda o ukončení konfliktu, ktorý nemožno vyriešiť vojenskou silou, ktorý si však vyžiadal už príliš veľa životov, najmä civilistov, a ktorý už takmer tri desaťročia bráni nielen nastoleniu mieru a stability, ale aj sociálno-ekonomickému rozvoju v regióne; vyjadruje hlboké znepokojenie nad narastajúcou koncentráciou vojenských síl a neprimeranými výdavkami na obranu v regióne; podporuje všetky iniciatívy vedúce k mieru a k rozvoju dobrých susedských vzťahov vrátane rozhovorov na vysokej úrovni a mechanizmu monitorovania prímeria a vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvýšili podporu EÚ pre programy zamerané na umožnenie intenzívnejších kontaktov medzi arménskymi a azerbajdžanskými mimovládnymi a mládežníckymi organizáciami, pričom sa zabezpečí, aby členské štáty EÚ zabránili nepriamemu vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím stranám konfliktu;

Politická reforma

11.  vyzýva Arménsko aj EÚ, aby v súlade s článkom 4 kládli veľký dôraz na domáce reformy s cieľom zabezpečiť predovšetkým hladký prechod od prezidentského k parlamentnému systému a odpolitizovanie štátnych inštitúcií; vyzýva arménsku vládu, aby zabezpečila, že zásadné reformy, napríklad tie, ktoré sa týkajú štruktúry a činností vlády alebo trestného zákona, budú podliehať väčšej transparentnosti a budú predmetom inkluzívneho dialógu s opozíciou a občianskou spoločnosťou v záujme arménskej spoločnosti vo všeobecnosti;

12.  zdôrazňuje, že treba zaistiť rovnaké podmienky pre opozíciu a prostredie, v ktorom občianska spoločnosť vrátane zástupcov médií a obhajcov ľudských práv môže pôsobiť bez strachu z represálií; vyzýva Arménsko, aby v tejto súvislosti zabezpečilo rýchle a spravodlivé súdne konanie pre všetkých väzňov vrátane Andreasa Gukasjana, a to bez akýchkoľvek politických úvah; vyzýva arménske orgány, aby zabezpečili, že novinári v súvislosti so svojou prácou nebudú čeliť žiadnemu nátlaku ani strachu z odvetných opatrení alebo násilia a že sa bude dodržiavať právo na slobodu zhromažďovania, a aby sa zdržali neprimeraného použitia sily a nátlaku, napríklad neodôvodnených trestných obvinení voči pokojným demonštrantom a vodcom protestov; vyzýva na nestranné vyšetrovanie a spravodlivé súdne konania vo všetkých prípadoch, a to aj pokiaľ ide o predchádzajúce neprimerané opatrenia polície voči pokojným demonštrantom a prípad „Sasna Tsrer“, počas ktorého polícia vážne obmedzovala prácu obhajcov;

13.  naliehavo vyzýva arménske orgány, aby s ohľadom na budúce voľby urýchlene a v plnom rozsahu vykonali všetky odporúčania medzinárodných pozorovateľských misií pod vedením Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR), ako bolo zdôraznené v ich záverečnej správe, najmä v súvislosti s obvineniami z kupovania hlasov, zo zastrašovania voličov, z nátlaku na štátnych zamestnancov a zamestnancov súkromného sektora a z neprimeraného zasahovania zástupcov strán alebo príslušníkov orgánov presadzovania práva do volebného procesu, v dôsledku čoho sa nepodarilo zlepšiť dôveru verejnosti vo volebný systém krajiny;

14.  nabáda Arménsko, aby vykonalo odporúčania Benátskej komisie, napríklad odporúčania uvedené v jej stanovisku z roku 2017 k návrhu súdneho poriadku, podľa ktorého tento poriadok zavádza pozitívne zmeny, ktoré priniesla reforma ústavy, ale obsahuje medzery a nedostatky, ktoré treba vyriešiť;

Právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

15.  pripomína svoj pevný záväzok dodržiavať medzinárodné právo a základné hodnoty vrátane demokracie, zásad právneho štátu, dobrej správy a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a nabáda Arménsko, aby dosiahlo značný pokrok v týchto oblastiach, najmä pokiaľ ide o slobodu médií, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí, daňovým únikom, nepotizmu a zneužívaniu moci oligarchami; nabáda arménske orgány, aby začali hĺbkový a skutočný proces hospodárskych reforiem s cieľom prekonať súčasnú oligarchickú štruktúru a odstrániť príslušné monopoly; nabáda arménske orgány, aby naďalej dôsledne konali na základe záväzkov krajiny ako štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru OSN proti mučeniu, aby tak zabraňovali prípadom porušovania práva, stíhali ich a trestali;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že násilie na základe pohlavia a sexuálnej orientácie zostáva v Arménsku naďalej vážnym problémom; berie na vedomie uznanie domáceho násilia ako vážneho problému, keďže národné zhromaždenie 8. decembra 2017 prijalo zákon o prevencii násilia v rodine, ochrane obetí násilia v rodine a obnove mieru (súdržnosti) v rodine, žiada však prísnejšie právne predpisy s cieľom účinne bojovať proti takémuto násiliu a vyzýva orgány, aby lepšie chránili a podporovali obete; oceňuje, že Arménsko 18. januára 2018 podpísalo istanbulský Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, a nabáda Arménsko, aby tento dohovor urýchlene ratifikovalo a riadne vykonávalo s cieľom účinne plniť svoje záväzky týkajúce sa medzinárodných noriem v tejto oblasti;

17.  vyzýva Arménsko, aby riešilo otázky rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii tým, že podnikne rýchle, ale účinné kroky zamerané na dosiahnutie rovnakých príležitostí pre všetkých, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, rovnakú odmenu za rovnakú prácu a verejné funkcie, v ideálnom prípade prostredníctvom komplexného samostatného zákona o boji proti diskriminácii, ktorý by zároveň chránil ďalšie zraniteľné skupiny, ako sú osoby LGBTI, v súlade s medzinárodnými normami a rôznymi záväzkami Arménska v oblasti ľudských práv, a aby zabezpečilo účinné a dostatočne financované mechanizmy ochrany; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o nezlučiteľnosť pripravovaných právnych predpisov s medzinárodnými normami v oblasti boja proti diskriminácii;

18.  naliehavo vyzýva arménske orgány, aby venovali vysokú prioritu ukončeniu výberu pohlavia prostredníctvom selektívnych prerušení tehotenstva, ktoré v Arménsku a Azerbajdžane patria po Číne naďalej k najviac rozšíreným na svete; podporuje záväzok Arménska zlepšiť život detí – najmä zdravotne postihnutých a osirelých – prostredníctvom dôslednej realizácie priorít stanovených v národnej stratégii na ochranu práv dieťaťa a v príslušnom akčnom pláne na vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj zabezpečením inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti do roku 2025 a odstránením detskej práce;

19.  vyzýva na ďalšie úsilie o rozšírenie spolupráce v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti, ako je terorizmus, organizovaná trestná činnosť, počítačová kriminalita a cezhraničná trestná činnosť, a vyzýva Arménsko, aby sa vo väčšej miere zosúladilo so zahraničnou a s bezpečnostnou politikou EÚ;

20.  vyzýva Arménsko, aby ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý podpísalo v roku 1999;

Obchodná a hospodárska spolupráca

21.  víta prehĺbenie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Arménskom a to, že v niektorých prípadoch siaha dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve nad rámec záväzkov v rámci WTO, pokiaľ ide o transparentnosť a prístup výrobkov a prevádzkovateľov z EÚ na trh v oblastiach, ako sú obchod so službami, práva duševného vlastníctva a verejné obstarávanie;

22.  vyzýva Arménsko, aby nadviazalo obchodný vzťah s EÚ založený na dôvere, a to v súlade so svojimi záväzkami prijatými pri pristúpení k WTO; pripomína, že podmienky členstva vo WTO, ako aj povinnosti podľa dohôd WTO a ustanovenia týchto dohôd sa uplatňujú len na územia Arménskej republiky, ktoré uznala OSN;

23.  vyjadruje nádej, že dohoda rýchlo poskytne nové a atraktívne ekonomické príležitosti pre arménskych občanov, ktorí v Arménsku žijú alebo sa doň vracajú, v neposlednom rade pre mladých ľudí v tejto krajine;

24.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda nemôže zahŕňať odstránenie colných prekážok, a to v dôsledku členstva Arménska v Eurázijskej hospodárskej únii; napriek tomu víta vysokú mieru využitia všeobecného systému preferencií EÚ (VSP+) Arménskom, ale s určitými obavami poznamenáva, že tieto vývozy v rámci VSP+ sa vo veľkej miere sústreďujú len na niekoľko druhov tovaru; konštatuje, že dohoda rešpektuje mnohostrannú zahraničnú politiku Arménska, vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila, že pomoc EÚ nebude v Arménsku smerovať do odvetví postihnutých ruskými sankciami voči EÚ, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby prísne dohliadala na dodržiavanie nariadenia Rady 833/2014 členskými štátmi EÚ s cieľom zabrániť tomu, aby Rusko získavalo položky a technológie s dvojakým použitím cez Arménsko;

25.  víta dosiahnutú dohodu o ochrane ochranných známok vrátane prechodných ustanovení v článku 237 o koňaku a šampanskom, ktorými sa chránia záujmy EÚ a zároveň sa Arménsku umožňuje rozvíjať svoj obchod vo všetkých hlavných odvetviach svojho hospodárstva;

Energetika a ďalšie oblasti spolupráce

26.  víta dôraz, ktorý sa kladie najmä v článku 42 na jadrovú bezpečnosť na základe noriem a postupov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Európskej únie; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím arménskych orgánov predĺžiť životnosť jadrovej elektrárne Medzamor a opakuje svoje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim rozporom medzi bezpečnostnými normami tejto jadrovej elektrárne a významnými rizikami vyplývajúcimi z jej umiestnenia v seizmickej oblasti; oceňuje, že vyjednávači do článku 42 dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve zahrnuli osobitnú spoluprácu v súvislosti s uzavretím a bezpečným vyradením jadrovej elektrárne Medzamor z prevádzky a včasné prijatie plánu alebo akčného plánu na tento účel, pričom sa zohľadnila potreba jej nahradenia novými kapacitami na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Arménskej republiky a podmienok trvalo udržateľného rozvoja;

27.  ďalej víta osobitné ustanovenia o spolupráci v otázkach životného prostredia v Arménsku, vzhľadom na naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, ako aj príležitosti na vytvorenie pracovných miest a zníženie závislosti od dovozu energie, ktoré môžu vyplynúť z rozvoja čistých alternatívnych zdrojov energie; predovšetkým vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú aj finančnú pomoc a podporu arménskej vláde v jej ambicióznom pláne rozvoja obnoviteľných zdrojov energie;

28.  vyzýva arménske orgány, aby zlepšili transparentnosť a zodpovednosť riadenia verejných financií, ako aj v oblasti verejného obstarávania a privatizačného procesu, a posilnili tiež dohľad nad bankovým sektorom;

29.  zdôrazňuje význam ustanovení o dialógu a spolupráci v oblasti politiky zamestnanosti, pracovných práv, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii, a to aj pre zraniteľné a marginalizované skupiny, v záujme poskytovania lepších pracovných miest so zlepšenými pracovnými podmienkami, najmä pre mladých Arménov, a boja proti vysokej nezamestnanosti a vážnej chudobe;

Inštitucionálne ustanovenia

30.  víta zriadenie parlamentného výboru pre partnerstvo podľa článku 365 dohody a zaväzuje sa spolu s arménskym parlamentom urýchlene vypracovať jeho rokovací poriadok, aby mohol čo najskôr začať vykonávať svoju činnosť;

31.  opätovne žiada Komisiu a ESVČ, aby Parlamentu predložili podrobnú písomnú správu o vykonávaní medzinárodných dohôd každých šesť mesiacov v súlade s jeho odporúčaním z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017, ktorý opätovne potvrdil odhodlanie Parlamentu rozšíriť monitorovanie vykonávania medzinárodných dohôd s východnými partnermi a posilniť kontrolu pomoci EÚ poskytovanej v tejto súvislosti;

32.  vyzýva EÚ a arménske orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti komunikácie, pokiaľ ide o ciele a zámery tejto novej dohody, s cieľom ďalej zlepšovať informovanosť verejnosti v Arménsku aj v EÚ o očakávaných príležitostiach a výhodách, ktoré by vyplývali z jej uzavretia; okrem toho vyzýva obe strany, aby pokračovali vo svojom úsilí v boji proti akýmkoľvek dezinformačným kampaniam týkajúcim sa vzťahov medzi EÚ a Arménskom;

°

°  °

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Arménska.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

(3)

Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 2.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

63

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia