Betänkande - A8-0179/2018Betänkande
A8-0179/2018

  BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

  22.5.2018 - (12543/2017 – C8–0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

  Utskottet för utrikesfrågor
  Föredragande: László Tőkés


  Förfarande : 2017/2269(INI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0179/2018
  Ingivna texter :
  A8-0179/2018
  Antagna texter :

  EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

  om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

  (12543/2017 – C8–0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12543/2017),

  –  med beaktande av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (12548/2017),

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket led a, artikel 218.7 och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0422/2017),

  –  med beaktande av sina relevanta resolutioner om förbindelserna mellan EU och Armenien,

  –  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken[1],

  –  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt den som man enades om i Bryssel 2017,

  –  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken (EGP), särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och det omarbetade arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande om en global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017[2] och sin resolution av den 15 april 2015 om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet[3],

  –  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...[4] 2018 om utkastet till beslut,

  –  med beaktande av prioriteringarna för partnerskapet mellan Europeiska unionen och Armenien, som undertecknades den 21 februari 2018,

  –  med beaktande av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

  –  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0179/2018), och av följande skäl:

  A.  Den nuvarande ramen för förbindelserna mellan Armenien och Europeiska unionen utgörs av partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1996, som trädde i kraft 1999 och som kommer att ersättas av det föreslagna omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet.

  B.  Genom det östra partnerskapet har EU och Armenien byggt upp sina förbindelser på ett gemensamt åtagande i fråga om internationell rätt och grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstaten och god samhällsstyrning samt respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

  C.  Det kvarstår vissa orosmoln när det gäller Armeniens fulla respekt för vissa av de ovannämnda grundläggande värdena, särskilt demokrati och rättsstaten, som undergrävs av korruption, röstköp, organiserad brottslighet och överdriven oligarkisk kontroll.

  D.  Armeniens geografiska läge mellan Europa, Centralasien och Mellanöstern och angränsande regionala makter, främst Ryssland, Iran och Turkiet, är både av strategisk betydelse och en utmaning. Att en del tidigare tragiska händelser inte erkänts – särskilt det armeniska folkmordet, utländska truppers närvaro i Armenien och de seglivade konflikterna i Sydkaukasien, som även drabbar Azerbajdzjan och Georgien – är ett allvarligt hot mot alla partners säkerhet och mot stabiliteten i regionen. Konflikten om Nagorno-Karabach kan endast lösas på fredlig väg i enlighet med OSSE:s grundläggande principer från 2009, framför allt genom det arbete som utförs av ordförandena för OSSE:s Minskgrupp och deras förslag.

  E.  EU är Armeniens främsta handelspartner och viktigaste givare. Armenien är också medlem i Eurasiska ekonomiska unionen, vilket visar att EU inte behöver kräva att dess partner måste välja att ha fördjupade förbindelser med EU på bekostnad av sina förbindelser med tredje parter, trots att vissa möjligheter – till exempel ett djupgående och omfattande frihandelsområde med EU – inte kunnat förverkligas i detta sammanhang.

  F.  Det nya avtalet utgör en ny rättslig grund som kan blåsa nytt liv i den politiska dialogen och bredda det ekonomiska samarbetet och samarbetet på områden såsom energi, transporter, infrastruktur och miljö. Dessa bestämmelser förväntas få en positiv inverkan på Armenien när det gäller främjandet av demokratiska normer, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Sådana framtidsutsikter är särskilt viktiga för Armeniens ungdomar, bland annat genom förbättrad utbildning och fler arbetstillfällen. Invånarna i både EU och Armenien kommer att gynnas av det ökade samarbetet.

  1.  Europaparlamentet välkomnar varmt undertecknandet av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet, som utgör ett betydande framsteg i förbindelserna mellan EU och Armenien och är ett konkret uttryck för åtagandet att ytterligare fördjupa de politiska och ekonomiska förbindelserna.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att avtalets undertecknande inte utgör slutpunkten för samarbetet mellan EU och Armenien. Parlamentet betonar snarare hur viktigt det är med ett skyndsamt och effektivt genomförande innan man börjar överväga möjligheten till en ytterligare fördjupning av samarbetet och integrationen mellan de båda parterna, i en takt och omfattning som passar båda parter.

  3.  Europaparlamentet påminner om att betydande framsteg i fråga om att upprätthålla grundläggande värden, såsom rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt ett fungerande demokratiskt system som försvarar domstolsväsendets oberoende och opartiskhet och som uppnår konkreta resultat i kampen mot korruption, är avgörande för att skapa ytterligare möjligheter till samarbete. Parlamentet ser i detta sammanhang fram emot att EU i sinom tid kommer att överväga att inleda en dialog om viseringsliberalisering med Armenien, under förutsättning att det finns förutsättningar för en väl förvaltad och säker rörlighet på plats, bland annat ett effektivt genomförande av ett förenklat viseringsförfarande och återtagandeavtal mellan parterna.

  4.  Europaparlamentet lovordar invånarna i Armenien för det fredliga maktöverlämnandet i april och maj 2018 som ledde till ett regeringsskifte i enlighet med Armeniens författning. Parlamentet välkomnar den återhållsamhet som de brottsbekämpande organen visat, men uttrycker oro över omotiverade gripanden av fredliga demonstranter, bland annat ledamöter av parlamentet. Parlamentet framför sina varma gratulationer till Nikol Pashinyan som valts till Armeniens nya premiärminister. Parlamentet ser fram emot ett ökat samarbete med honom, hans regering och nationalförsamlingen, inte minst för att stödja dem i arbetet med att uppfylla de förväntningar som det armeniska samhället gav uttryck för under demonstrationerna, och uttrycker sin beredvillighet att övervaka framtida parlamentsval i Armenien.

  Tillämpningsområde, allmänna principer, grundläggande värden och åtaganden om konfliktlösning

  5.  Europaparlamentet betonar att avtalets territoriella tillämpning omfattar, å ena sidan, de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan Republiken Armeniens territorium. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att inga produkter exporteras olagligen till EU via Armenien.

  6.  Europaparlamentet konstaterar att avtalet överensstämmer med den anda och de principer som uttrycks i Europaparlamentets rekommendation av den 15 november 2017, i vilken det otvetydigt fastställs att inget omfattande avtal kommer att ratificeras med ett land som inte respekterar EU:s värden som demokrati, rättsstaten, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar likväl de armeniska myndigheterna att med EU:s hjälp säkerställa att det inte sker någon tillbakagång avseende dessa värden, eftersom det skulle kunna leda till att avtalet tillfälligt upphävs i enlighet med dess artikel 379. Parlamentet upprepar att EU:s ekonomiska stöd till Armenien fortfarande är villkorligt och beror på om reformer som håller hög kvalitet genomförs.

  7.  Europaparlamentet uppmuntrar Armenien att skyndsamt anta och genomföra reformer som man ömsesidigt kommit överens om som särskilt rör valsystemets stabilitet, domstolsväsendets oberoende och insyn i de statliga institutionernas styre, särskilt i samband med prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Armenien, vilket bör fungera som en vägledande ram för avtalets genomförande i syfte att leda till påtagliga och positiva resultat för Armeniens invånare.

  8.  Europaparlamentet betonar att det är ytterst viktigt att organisationer från det civila samhället engageras och inkluderas på ett meningsfullt sätt under denna genomförandefas, även via den nya plattform för det civila samhället som inrättas genom avtalet, utöver de begränsade åtagandena att hålla företrädare för det civila samhället informerade och att föra en dialog med dem, vilket för närvarande föreskrivs i artikel 366 i avtalet. Parlamentet erinrar om att deltagande organisationer från det civila samhället bör återspegla ett så brett spektrum av olika politiska och sociala intressen som möjligt.

  9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att löpa linan ut när det gäller villkoren för EU:s ekonomiska bistånd genom att systematiskt koppla EU-stödet – bland annat genom det europeiska grannskapsinstrumentet, makrofinansiellt bistånd och andra instrument – till det faktiska genomförandet av reformer, vars framsteg ska övervakas noga.

  10.  Europaparlamentet konstaterar att avtalet även överensstämmer med den anda och de principer som uttrycks i Europaparlamentets rekommendation av den 15 november 2017, bland annat när det gäller att göra ratificeringen av ett nytt avtal med Armenien eller Azerbajdzjan beroende av meningsfulla åtaganden och väsentliga framsteg i riktning mot en lösning av konflikten om Nagorno-Karabach. Parlamentet uppmanar med kraft båda sidorna att i god tro öka takten i och resultaten av sina förhandlingar efter valen 2018 i båda länderna, i syfte att skriva historia genom att sätta punkt för en konflikt som inte kan lösas med militära medel, men som krävt alltför många liv, särskilt i form av civila offer, och som inte bara har stått i vägen för fred och stabilitet utan också hämmat socioekonomisk utveckling i regionen under nästan tre årtionden. Parlamentet uttrycker djup oro över den militära upptrappningen och de oproportionerliga försvarsutgifterna i regionen. Parlamentet stöder alla initiativ som främjar fred och utvecklar goda grannförbindelser, bland annat högnivåsamtal och en mekanism för att övervaka eldupphör, och uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att öka EU:s stöd till program för att möjliggöra ökade kontakter mellan armeniska och azerbajdzjanska icke-statliga organisationer och ungdomsorganisationer, samtidigt som man säkerställer att EU:s medlemsstater undviker indirekt export av varor och teknik med dubbla användningsområden till parterna i konflikten.

  Politisk reform

  11.  Europaparlamentet uppmanar både Armenien och EU att ge inhemska reformer hög prioritet, såsom anges i artikel 4, för att framför allt säkerställa en smidig övergång från ett system med presidentstyre till ett parlamentariskt system och en avpolitisering av statliga institutioner. Parlamentet uppmanar Armeniens regering att se till att större reformer – t.ex. sådana reformer som rör regeringens uppbyggnad och verksamhet eller strafflagen – är föremål för större insyn och för en inkluderande dialog med oppositionen och civilsamhället, till förmån för det armeniska samhället som helhet.

  12.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att skapa lika villkor för oppositionen och ett klimat i vilket civilsamhället, däribland medieföreträdare och människorättsförsvarare, kan verka fritt utan rädsla för repressalier. Parlamentet uppmanar Armenien att i detta sammanhang säkerställa en skyndsam och rättvis rättegång för alla fångar, även Andreas Ghukasyan, fri från politisk påverkan. Parlamentet uppmanar de armeniska myndigheterna att se till att journalister inte utsätts för några påtryckningar eller känner rädsla för repressalier eller våld på grund av sitt arbete och att rätten till mötesfrihet upprätthålls, och att de avhåller sig från att använda överdrivet våld och påtryckningar, t.ex. ogrundade anklagelser om brott mot fredliga demonstranter och protestledare. Parlamentet efterlyser opartiska utredningar och rättvisa rättegångar i samtliga mål, även när det gäller polisens tidigare oproportionerliga åtgärder mot fredliga demonstranter och i målet Sasna Tsrer, under vilket polisen allvarligt hindrade försvarsadvokaternas arbete.

  13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de armeniska myndigheterna att inför de kommande valen skyndsamt och fullt ut genomföra samtliga rekommendationer från de internationella observatörsuppdrag som leds av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa/Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR), vilket lyfts fram i deras slutrapport, särskilt vad gäller påståenden om röstköp, hot mot väljare, påtryckningar mot offentligt anställda och privatanställda samt otillbörlig inblandning i röstningsprocessen från partiföreträdare eller tjänstemän inom de brottsbekämpande organen, något som inte ökade allmänhetens tilltro till landets valsystem.

  14.  Europaparlamentet uppmanar Armenien att genomföra Venedigkommissionens rekommendationer, exempelvis rekommendationerna i dess yttrande från 2017 om utkastet till rättegångslag, enligt vilka lagen har lett till positiva förändringar genom författningsreformen, men att den innehåller luckor och inkonsekvenser som behöver åtgärdas.

  Rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

  15.  Europaparlamentet upprepar sin starka hängivenhet för internationell rätt och grundläggande värden, inbegripet demokrati, rättsstaten och god samhällsstyrning samt respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och uppmanar Armenien att göra betydande framsteg på dessa områden, särskilt vad gäller mediefrihet, rättsväsendets oberoende och kampen mot korruption, organiserad brottslighet, penningtvätt, skatteundandragande, nepotism och överdriven oligarkisk kontroll. Parlamentet uppmanar de armeniska myndigheterna att inleda en fördjupad och genuin process för ekonomiska reformer med målet att få bukt med den nuvarande oligarkiska strukturen och avskaffa relevanta monopol. Parlamentet uppmanar de armeniska myndigheterna att fortsätta att agera konsekvent i enlighet med landets förpliktelser i egenskap av part i FN:s konvention mot tortyr i syfte att förebygga, lagföra och bestraffa kränkningar.

  16.  Europaparlamentet beklagar att våld på grund av kön och sexuell läggning fortfarande är ett stort problem i Armenien. Parlamentet noterar erkännandet av att våld i hemmet är ett stort problem, i och med nationalförsamlingens antagande den 8 december 2017 av lagen om förhindrande av våld inom familjen, skydd av offer för våld inom familjen och återskapande av fredliga förhållanden (sammanhållning) i familjen, men efterlyser skärpt lagstiftning för att effektivt bekämpa sådant våld och för att myndigheterna ska kunna skydda och stödja offren bättre. Parlamentet lovordar Armenien för undertecknandet av Europarådets Istanbulkonvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet den 18 januari 2018, och uppmanar Armenien att skyndsamt ratificera och grundligt genomföra denna konvention för att verkligen leva upp till de internationella normerna på detta område.

  17.  Europaparlamentet uppmanar Armenien att ta itu med frågor som rör jämställdhet och åtgärder mot diskriminering genom att vidta skyndsamma och verkningsfulla åtgärder för att uppnå lika möjligheter för alla, i synnerhet i fråga om sysselsättning, lika lön och offentliga ämbeten, helst genom en omfattande fristående lag mot diskriminering, som också skyddar andra utsatta grupper såsom hbti-personer, i enlighet med internationella normer och Armeniens olika åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter samt att säkerställa effektiva skyddsmekanismer med tillräckliga resurser. Parlamentet ser i detta sammanhang med oro på den planerade lagstiftningens oförenlighet med internationella normer mot diskriminering.

  18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de armeniska myndigheterna att ge hög prioritet åt att stoppa det könsurval som förekommer i form av könsselektiva aborter, som efter Kina har störst utbredning i världen i Armenien och Azerbajdzjan. Parlamentet stöder Armeniens engagemang för att förbättra livet för barn – särskilt funktionshindrade och föräldralösa barn – genom att konsekvent genomföra de prioriteringar som fastställs i den nationella strategin för skydd av barnets rättigheter samt i den hithörande handlingsplanen för genomförandet av FN:s barnkonvention och att garantera inkluderande undervisning för alla barn senast 2025 och utrota barnarbete.

  19.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att öka samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet såsom terrorism, organiserad brottslighet, it‑brottslighet och gränsöverskridande brottslighet, och uppmanar Armenien att anpassa sig mer till EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

  20.  Europaparlamentet uppmanar Armenien att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som landet undertecknade 1999.

  Samarbete inom handel och ekonomi

  21.  Europaparlamentet välkomnar fördjupningen av handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Armenien och det faktum att det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet i vissa fall sträcker sig längre än WTO-åtagandena i fråga om öppenhet och marknadstillträde för EU-produkter och EU-aktörer inom områden såsom handel med tjänster, immateriella rättigheter och offentlig upphandling.

  22.  Europaparlamentet uppmanar Armenien att bedriva handel med EU i en anda av tillit, i enlighet de åtaganden som landet gjorde vid anslutningen till WTO. Parlamentet påminner om att villkoren för WTO-medlemskapet och skyldigheterna enligt WTO‑avtalen och bestämmelserna i dessa avtal ska vara tillämpliga endast i de territorier i Republiken Armenien som har erkänts av FN.

  23.  Europaparlamentet hoppas att avtalet snabbt kommer att leda till nya och attraktiva ekonomiska möjligheter för armeniska medborgare som bor i eller återvänder till Armenien, inte minst för ungdomarna i landet.

  24.  Europaparlamentet beklagar dock att avtalet inte kan inbegripa ett avlägsnande av tullhinder på grund av Armeniens medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen. Parlamentet välkomnar likväl att Armenien i så hög grad utnyttjar EU:s allmänna preferenssystem (GSP+), men konstaterar med viss oro att denna export inom ramen för GSP+ är starkt koncentrerad till några få typer av varor. Parlamentet konstaterar att avtalet respekterar Armeniens multipolära utrikespolitik, men uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s bistånd i Armenien inte är riktat mot sektorer som drabbats av ryska sanktioner gentemot EU, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att noga övervaka EU-medlemsstaternas efterlevnad av rådets förordning (EU) nr 833/2014, för att undvika att Ryssland anskaffar varor och teknik med dubbla användningsområden via Armenien.

  25.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om skydd av varumärken, inbegripet övergångsbestämmelserna i artikel 237 avseende cognac och champagne, varigenom EU:s intressen skyddas och Armenien dessutom får möjlighet att utveckla sin handel inom alla viktiga sektorer av sin ekonomi.

  Energi och andra samarbetsområden

  26.  Europaparlamentet välkomnar den tonvikt som framför allt i artikel 42 läggs vid kärnsäkerhet på grundval av Internationella atomenergiorganets (IAEA) och Europeiska unionens standarder och praxis. Parlamentet beklagar de armeniska myndigheternas beslut att förlänga livslängden för kärnkraftverket i Medzamor, och upprepar sin djupa oro över den kvarstående diskrepansen mellan säkerhetsstandarderna för detta kärnkraftverk och de betydande risker som är kopplade till att det ligger i ett område med seismisk aktivitet. Parlamentet lovordar förhandlarna för att de i artikel 42 i det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet inbegripit särskilt samarbete om ”[s]tängning och säker avveckling av kärnkraftverket Medzamor samt snabbt antagande av en färdplan eller handlingsplan i denna fråga, med hänsyn till behovet av att ersätta verket med ny kapacitet för att säkerställa Republiken Armeniens energitrygghet och villkoren för en hållbar utveckling”.

  27.  Europaparlamentet välkomnar vidare de särskilda bestämmelserna om samarbete i miljöfrågor i Armenien, mot bakgrund av det brådskande behovet av framsteg på området samt möjligheter till nya arbetstillfällen och minskat beroende av energiimport tack vare utvecklingen av rena alternativa energikällor. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att bistå och stödja Armeniens regering, både tekniskt och ekonomiskt, i sin ambitiösa plan för att utveckla förnybar energi.

  28.  Europaparlamentet uppmanar de armeniska myndigheterna att öka öppenheten och ansvarsskyldigheten inom förvaltningen av offentliga finanser samt inom offentlig upphandling och privatiseringsprocessen och att dessutom stärka tillsynen av banksektorn.

  29.  Europaparlamentet betonar betydelsen av bestämmelserna om dialog och samarbete avseende sysselsättningspolitik, arbetstagares rättigheter inom exempelvis arbetsmiljöområdet, jämställdhet och åtgärder mot diskriminering, bland annat för utsatta och marginaliserade grupper, för att skapa bättre arbetstillfällen med förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för unga armenier, och att medverka till att bekämpa hög arbetslöshet och svår fattigdom.

  Institutionella bestämmelser

  30.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en parlamentarisk partnerskapskommitté enligt artikel 365 i avtalet och åtar sig att tillsammans med Armeniens parlament skyndsamt fastställa dess arbetsordning för att dess verksamhet ska kunna inledas i ett tidigt skede.

  31.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionen och utrikestjänsten var sjätte månad ska överlämna en detaljerad skriftlig rapport till parlamentet om genomförandet av internationella avtal, i enlighet med sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017, i vilken parlamentets föresats att stärka sin övervakning av genomförandet av internationella avtal med länderna i det östliga partnerskapet och sin granskning av det EU-stöd som tillhandahålls i detta avseende bekräftades på nytt.

  32.  Europaparlamentet uppmanar EU och Armeniens myndigheter att intensifiera sin kommunikation om syftena och målen med detta nya avtal, för att ytterligare öka allmänhetens medvetenhet, både i Armenien och inom EU, om de förväntade möjligheter och fördelar som avtalet skulle medföra. Parlamentet uppmanar dessutom båda parter att fortsätta bekämpa eventuella desinformationskampanjer med anknytning till förbindelserna mellan EU och Armenien.

  °

  °  °

  33.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Republiken Armeniens regering och parlament.

  INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  16.5.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  63

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  63

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

  ECR

  Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  1

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 22 juni 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy