ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

22.5.2018 - (COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Елизабета Гардини
Докладчик по становище (*):
Желяна Зовко, комисия по развитие
(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2017/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0180/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM2017/0772/2),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 196 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0409/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0180/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.   призовава Комисията да не прибягва до преразпределение на средства с цел финансиране на новите политически приоритети, които се добавят в хода на текущата многогодишна финансова рамка, тъй като това неизбежно ще окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на други ключови дейности на Съюза;

4.   призовава Комисията да осигури достатъчно финансиране за Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, започваща през 2021 г., като използва за основа настоящото преразглеждане на МГЗС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза и държавите членки и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.

(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза, държавите членки и техните региони и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.

_________________

_________________

12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат огромни.

(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните, социалните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат с неизвестен мащаб. За съжаление тези бедствия понякога са умишлено предизвикани, какъвто е случаят например с терористичните нападения.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни бедствия и колективният капацитет е недостатъчен.

(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни и неочаквани бедствия, както природни, така и причинени от човека, и колективният капацитет е недостатъчен. За преодоляването на този недостиг и на възникващите рискове всички инструменти на Съюза следва да се използват в условия на пълна гъвкавост, включително посредством насърчаване на активното участие на гражданското общество. При все това държавите членки следва да предприемат подходящи превантивни действия за запазване на определено равнище на национални способности, които са достатъчни за адекватно справяне с бедствия.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)   Предотвратяването на горските пожари е от основно значение в контекста на глобалния ангажимент за намаляване на емисиите на CO2. Изгарянето на дървета и богати на торф почви при горските пожари води до емисии на CO2. Проучванията показват по-конкретно, че пожарите предизвикват 20% от всички емисии на CO2 в света, т.е. повече от комбинираните емисии от всички транспортни системи в света (автомобили, кораби и самолети).

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313.

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска във връзка с рисковете за националната си безопасност и сигурност, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при природни и причинени от човека бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, включително причинените от човека, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза, в частност от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за управлението на риска от бедствия. От основно значение е административната тежест да се намали, а политиките за превенция да бъдат подсилени, включително чрез засилване на необходимите връзки и сътрудничество с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) 1303/201313.

 

 

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Рискът представлява отрицателен стимул за развитието на регионите. Превенцията и управлението на риска включват преформулирането на политиките и институционалните рамки, както и укрепването на местните, националните и регионалните способности за разработване и прилагане на мерки за управление на риска при координиране на широк кръг от участници. Изготвянето на карти на рисковете по региони и/или държави членки, засилването на капацитета за реагиране и укрепването на действията за превенция, като се отделя специално внимание на рисковете, свързани с климата, са от решаващо значение. От решаващо значение е картите на рисковете да отчитат както рисковете в резултат на настоящата променливост на климата, така и предвижданията за траекториите на изменението на климата.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Когато държавите членки изготвят своите оценки на риска и плановете си за управление на риска, те следва да отчитат специфичните рискове за дивата флора и фауна и хуманното отношение към животните. Комисията следва да насърчава разпространението в цяла Европа на информация за животните, засегнати от бедствията. Следва да бъдат допълнително разработени програми и курсове за обучение в тази връзка.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Сезонът на горските пожари през 2017 г. беше особено дълъг и интензивен в много държави членки, което доведе до над 100 смъртни случая само в една отделна държава членка. Липсата на налични активи, подчертана в Доклада относно пропуските в капацитета, и неспособността на Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации („EERC“ или „доброволно обединяване“) да отговори своевременно на всичките 17 искания за помощ във връзка с горски пожари доказаха, че доброволният принос на държавите членки е недостатъчен при извънредни ситуации с голям мащаб, засягащи няколко държави членки едновременно.

 

_________________

 

1a Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно постигнатия напредък и оставащите пропуски в Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации, 17.2.2017 г.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  Най-логичните партньори за задълбочаване на сътрудничеството са съседните държави членки, които споделят един и същ експертен опит и структури и които е най-вероятно да бъдат засегнати от едни и същи бедствия и рискове.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо.

(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, терористични нападения и химически, биологични, радиологични и ядрени нападения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо. В тази връзка е важно да се подчертае значението на укрепването и включването на специфичните способности на местните и регионалните органи, предвид факта, че те са първите, които се намесват след бедствие. Тези органи следва да разработят модели за сътрудничество, при които общностите да могат да споделят добри практики, като им се дава възможност да подпомагат развитието на устойчивостта си по отношение на природните бедствия.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Ролята на регионалните и местните органи в превенцията и управлението на бедствия е от голямо значение и способностите им за реагиране трябва да бъдат включвани по подходящ начин във всички дейности за координиране и използване, извършвани съгласно настоящото решение, в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки, с цел свеждане до минимум на припокриването и насърчаване на оперативната съвместимост. Тези органи могат да имат важна превантивна функция, като също са и първите, които следва да реагират при бедствие заедно със способностите на своите доброволци. Поради това е налице необходимост от постоянно сътрудничество на местно, регионално и трансгранично равнище с цел създаване на общи системи за предупреждение за бърза намеса преди мобилизирането на rescEU, както и редовни кампании за информиране на обществеността относно първоначалните мерки за реагиране.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.

(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните материални и технически способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, включително в случай на трансгранични събития, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността и възможността за използването на Механизма на Съюза чрез бързо осигуряване на налични материални и технически способности, включително за спасяване на възрастни хора или хора с увреждания в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки, като например трансграничните епидемии. Предварително заделеното подходящо оборудване и осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия. Следва да се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.

Обосновка

При мобилизиране на способностите чрез МГЗС бързината е от първостепенно значение, както се вижда от трагичните последици на късното използване на самолети за гасене на пожари през последните сезони на горски пожари в Южна Европа. Съфинансирането на ЕС следва винаги да се предоставя при условия на пълна прозрачност и отчетност.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Много държави членки са изправени пред липсата на материално и техническо оборудване при възникването на неочаквани бедствия. Затова Механизмът на Съюза следва да даде възможност за разширяване на материалната и техническата база, когато е необходимо, по-специално с цел спасяването на лица с увреждания, възрастните хора или болните.

Изменение    14

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури.

(9)  Обучението, научните изследвания и иновациите са основни аспекти на сътрудничеството в областта на гражданската защита. Ефикасността и ефективността на обучението и ученията, насърчаването на иновациите и диалогът и сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки следва да се засилят въз основа на съществуващите структури, с участието на и обмена на информация с центрове за високи постижения, университети, научни изследователи и други източници на експертен опит в държавите членки.

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Макар укрепването на гражданската защита в контекста на тенденциите при бедствията, свързани и с метеорологичните условия, и с вътрешната сигурност, да е един от най-важните приоритети в целия Съюз, от основно значение е към инструментите на Съюза да се добави по-силно териториално и общностно измерение, тъй като действията на равнище местни общности са най-бързият и най-ефективен начин за ограничаване на щетите, причинени от дадено бедствие.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза.

(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, разпределени за други ключови политики на Съюза, като например насърчаване на правата, равенството и гражданството, правосъдието или човешкото развитие в световен мащаб, включително всички средства, насочени за програми и проекти за равенство между половете и овластяване на жените, по-специално като се има предвид, че осъществяването на някои от тези програми беше изключително успешно: отпуснатите средства за плащания по програмата „Права, равенство и гражданство“ превишиха 99% през предходните три години.

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакви преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Почти 100%-то усвояване по програмата „Права, равенство и гражданство“ означава, че от тази програма не може да се вземат нови ресурси, без да бъдат засегнати отрицателно конкретни проекти и организации. Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM) винаги е посочвала необходимостта от увеличаване на финансирането на програмата „Права, равенство и гражданство“ с оглед на DAPHNE и програмите за равенство между половете.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) За преразгледания Механизъм на Съюза следва да се гарантират отделно финансиране и отделни бюджетни средства. Като се има предвид необходимостта да се избегне всяко отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, увеличението на финансирането за целевото преразглеждане на Механизма на Съюза през 2018, 2019 и 2020 г. следва да се осигури изключително въз основа на всички налични средства съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета1a, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.

 

___________________

 

1a Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакви преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъде мобилизирано чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.

(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени и оптимизирани и да се увеличи гъвкавостта им, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат бърз достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо и ефективно да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.

Изменение    19

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, особено при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС.

(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, включително при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС. Независимо от тази дерогация финансирането за дейности, свързани по-специално с гражданската защита и хуманитарната помощ, следва да остане ясно отделено във всеки бъдещ механизъм на Съюза за финансиране и да бъде в пълно съответствие с различните цели и правни изисквания на този механизъм.

__________________

__________________

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Програмите за териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване предвиждат специфични действия, за да се вземат под внимание устойчивостта на бедствия, превенцията на риска и управлението на риска и следва да се направят допълнителни усилия за по-силна интеграция и повече полезни взаимодействия. Освен това всички действия следва да бъдат последователни по отношение на международните ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и активно да допринасят за тях.

__________________

__________________

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

Изменение    21

Предложение за решение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  От първостепенно значение е регистрираните в Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS) модули да се запазят и занапред, за да може да се отговаря на исканията за помощ, както и за да бъде възможно участието в системата за обучение в обичайната форма.

Обосновка

Тази система предлага рамка за набиране на потвърдена информация за положението, за разпространяването ѝ до държавите членки, както и за споделяне на заключенията от операциите. Запазването на регистрираните модули би означавало за Австрия, че десет модула на регионалните асоциации на пожарникарите няма да отпаднат от системата.

Изменение    22

Предложение за решение

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Също толкова важно е Механизмът на Съюза, който се ограничава до периода непосредствено след бедствието, да се свърже с други инструменти на Съюза, насочени към възстановяване на щетите, като например Фонд „Солидарност“.

Изменение    23

Предложение за решение

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  От основно значение е Фонд „Солидарност“ да бъде променен, като се въведе задължението за възстановяване на щетите за околната среда и като се използва БВП на глава от населението на региона или на държавата членка, а не световният БВП като показател за одобрение, за да се избегне положение, при което се оказва, че големи населени региони с ниско равнище на богатство не отговарят на условията за допустимост, за да се възползват от Фонда. Много е важно да се направи икономическа оценка на околната среда, засегната от бедствие, и по-специално териториите с висока природна стойност, като например защитените територии или териториите, попадащи в мрежата „Натура 2000“, за да бъдат те възстановени.

Изменение    24

Предложение за решение

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г)  Необходимо е действията на Съюза да се съсредоточат върху предоставянето на помощ за техническо обучение, така че да се повиши капацитетът на общностите за самопомощ и те да са по-добре подготвени за първоначално реагиране и ограничаване на бедствието. Целенасоченото обучение и образование за специалистите в областта на обществената безопасност, като например ръководителите на отделните общности и специалистите в областта на социалното и медицинското обслужване, спасителните служби и службите за пожарна безопасност, както и местните доброволчески групи за намеса, които следва да разполагат с бързо достъпно оборудване за намеса, могат да спомогнат за ограничаване на бедствието и за намаляване на броя на смъртните случаи по време на кризата и след това.

Изменение    25

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията.

д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията, включително най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии (ОСТ);

Изменение    26

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„да)  смекчаване на възможните непосредствени последици от бедствията за живота на хората и за културното и природното наследство;“

Изменение    27

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква д б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„дб)  засилване на сътрудничеството и координацията на трансгранично равнище;“

Изменение    28

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и улеснява обмена на знания, резултати от научни изследвания, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове.

а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и за да подобри улесняването и насърчаването на сътрудничеството и обмена на знания, резултати от научни изследвания и иновации, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове;

Изменение    29

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  В член 5, параграф 1 се вмъква следната буква :

 

„аа)  координира хармонизирането на информацията и насоките относно системите за предупреждение, включително на трансгранично равнище;“

Изменение    30

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква е

 

Текст в сила

Изменение

 

(3б)  Член 5, параграф 1, буква е) се заменя със следния текст:

е)  събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2014 г., насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;

е)  събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2019 г., нови насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Изменение    31

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това;

а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище след консултация със съответните местни и регионални органи и в съответствие с Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това въз основа на договорен с Комисията модел, като в този контекст се използват съществуващите национални информационни системи;

Изменение    32

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а а (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 1 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  буква г) се замества от следното:

г) участват на доброволен принцип в партньорски проверки за оценка на способността за управление на риска.

г)   участват на доброволен принцип в партньорски проверки на способността за управление на риска с цел определяне на действия, които да допринесат за намаляване на разликите.

Обосновка

Решението има за цел да измени първоначалния текст, за да се поясни целта на мярката в контекста на цялостното преразглеждане на член 6.

Изменение    33

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. Съюзът отчита надлежно напредъка, постигнат от държавите членки по отношение на превенцията и готовността във връзка с бедствия, като част от всеки бъдещ механизъм за обвързване с предварителни условия по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове.

До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност, съгласно образец, който се определя чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. За целта тези усилия могат да включват ангажимент от страна на държавите членки за насърчаване на инвестиции, основаващи се на оценките на риска, и за по-добро възстановяване след бедствията. Допълнителната административна тежест на национално и поднационално равнище трябва да бъде сведена до минимум.

Изменение    34

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия.

Комисията може, в сътрудничество с държавите членки, също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия. Комисията и държавите членки, когато е възможно, насърчават също така съгласуваността между управлението на риска от бедствия и стратегиите за приспособяване към изменението на климата.

Обосновка

Решението на Комисията за създаване на евентуални специални механизми за консултация следва да предвижда включването на държавите членки, които участват в Механизма за гражданска защита на Съюза.

Изменение    35

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) добавя се следният четвърти параграф:

 

„Комисията може да предприеме съответните мерки, когато счита, че усилията за превенция от страна на дадена държава членка са недостатъчни с оглед на рисковете, пред които е изправена въпросната държава членка.“

Изменение    36

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 8 – параграф 1 – буква к

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a)  В член 8, параграф 1 буква к) се заменя със следното:

к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, необходими за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).

к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, включително чрез координиране с други инструменти на Съюза, за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=BG)

Изменение    37

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 9 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  В член 9 се вмъква следният параграф:

 

„1а.  Държавите членки укрепват съответните административни капацитети на компетентните регионални и местни органи в съответствие със своята институционална и правна рамка.“

Изменение    38

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране при бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.

1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране както при природни, така и при причинени от човека бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи, като включват земекопни машини и устройства, мобилни генератори на електроенергия и мобилно противопожарно оборудване сред тези активи, и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.

Изменение    39

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.

1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в доброволно обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.

Обосновка

Задължителното регистриране на способности е невъзможно за някои държави членки и тяхната система от доброволци. Трябва да се вземе предвид обстоятелството, че евентуално държавите членки може да не предоставят никакви способности, например поради непреодолима сила.

Изменение    40

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Тъй като превенцията на национално равнище следва да е първият приоритет на държавите членки за намаляване на рисковете за безопасността и сигурността, Европейският резерв за гражданска защита следва да допълва съществуващите национални способности.

Изменение    41

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на установените рискове Комисията определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.“

2.  Въз основа на установените на място потребности и рискове Комисията в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.“

Обосновка

От гледна точка на принципа на субсидиарност е целесъобразно потребностите да се анализират на място и съответно Комисията да не прави това сама, а заедно с държавите членки.

Изменение    42

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите на вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Окончателното решение за използването им се взема от държавата членка, регистрирала съответната способност за реагиране.

Изменение    43

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, поради което не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.

В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, ако тези държави членки са изправени пред вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или ако поради извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.

Изменение    44

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ, когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“

1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ при изключителни обстоятелства, когато не са на разположение способности на национално равнище и когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“ Способностите на rescEU не се използват за заместване на собствени способности на държавите членки и на съответните им отговорности.

Изменение    45

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съставът на rescEU включва следните способности:

2.  Съставът на rescEU се състои от допълнителни способности спрямо тези, които вече съществуват в държавите членки, като има за цел по-специално да ги допълни и укрепи, и се стреми да реагира на настоящите и бъдещите рискове. Способностите трябва да се определят въз основа на всички пропуски в способностите за реагиране, свързани с извънредни ситуации в общественото здраве, промишлени, екологични, сеизмични или вулканични бедствия, масови движения на групи от населението и извънредни ситуации в тази връзка, наводнения и пожари, включително горски пожари, както и терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

 

Въз основа на установените пропуски rescEU съдържа най-малко следните способности:

а) гасене на горски пожари от въздуха;

а) гасене на горски пожари от въздуха;

б) изпомпване с голям капацитет;

б) изпомпване с голям капацитет;

в) издирване и спасяване в градска среда;

в) издирване и спасяване в градска среда;

г) полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.

г) полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.

Изменение    46

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Естеството на тези способности остава гъвкаво и може да се променя, за да се реагира на новите промени и бъдещите предизвикателства, например последствията от изменението на климата.

Изменение    47

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и способности и на планирането на управлението на риска по член 6 и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.

Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.

Изменение    48

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.

5.  Комисията в сътрудничество с държавите членки определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.

Изменение    49

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях.

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва функцията за стратегическа координация на способностите на rescEU и е органът, който взема решения относно използването им, а оперативното командване и контрол се извършват от отговорните длъжностни лица в получаващата държава членка.

Изменение    50

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  В случай на използване на способностите Комисията се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.

8.  В случай на използване на способностите Комисиятачрез ERCC се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.

Изменение    51

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:

10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:

а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;

а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;

б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка.

б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка не е задължително.

 

ба)  управлението на търговските въздухоплавателни средства се възлага на сертифицирани от ЕААБ оператори.

Изменение    52

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.

Комисията информира Европейския парламент и Съвета ежегодно за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.

Обосновка

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна информация за промените в бюджета и разходите.

Изменение    53

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тази информация включва преглед на промените в бюджета и разходите с подробна техническа и финансова оценка, точна информация относно увеличаването на разходите и промените във видовете изисквани способности за реагиране и изискванията за качеството по отношение на тези способности, ако има такива изисквания, както и причините за всички такива увеличения или промени.“

Обосновка

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна информация за промените в бюджета и разходите.

Изменение    54

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита.

Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, включваща центрове за високи постижения, университети и изследователи, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита. Комисията надлежно взема предвид опита, наличен в държавите членки и в действащите на място организации.

Изменение    55

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – уводно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:

Мрежата, стремейки се към балансирано участие на половете, изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:

Изменение    56

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(9а)  В член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

а) изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки.

а)  изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки. Въвежда се нова програма „Еразъм за гражданска защита“ в съответствие с правилата и принципите, заложени в Регламент (ЕС) № 1288/2013*.

Програмата за обучение има за цел подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9 и 11, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);

Програмата „Еразъм за гражданска защита“ има за цел също така подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9, 11 и 12, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);

 

Програмата „Еразъм за гражданска защита“ включва международно измерение, целящо да подкрепи външната дейност на Съюза, включително неговите цели за развитие, чрез сътрудничество между държавите членки и държавите партньори.“

 

_______________

 

*Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Обосновка

Докладчикът счита, че е необходимо да се измени член 13, параграф 1, буква а) от Решение № 1313/2013/ЕС, макар и новото предложение за решение на Европейската комисия да не предвижда това. Изменението осигурява съгласуваност с целите на предложението на Комисията. Създаването на програма „Еразъм за гражданска защита“ допринася за развитието на хомогенен европейски стандарт за обученията, основаващ се на еднакви базови равнища на обучение за персонала за гражданска защита от всички държави.

Изменение    57

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква e

 

Текст в сила

Изменение

 

(9б)  В член 13, параграф 1 буква е) се заменя със следното:

е)  Стимулиране и насърчаване на въвеждането и използването на нови технологии за целите на механизма на Съюза.

е)  Стимулиране на научни изследвания и иновации и насърчаване на въвеждането и използването на съответни нови технологии за целите на Механизма на Съюза.

Изменение    58

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  В член 13 се добавя следният параграф:

 

„3а.  Комисията разширява възможностите за обучение и увеличава споделянето на знания и опит между Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита и международните организации и трети държави, за да допринесе за спазването на международните ангажименти по отношение на намаляването на риска от бедствия, и по-специално посочените в Рамковата програма от Сендай.“

Обосновка

Този допълнителен параграф цели да насърчи споделянето на знания и опит, включително потенциала за разширяване на капацитета за обучение за трети държави (както е посочено в междинната оценка), да подобри бъдещите операции за реагиране и да повиши съгласуваността с Рамковата програма от Сендай.

Изменение    59

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 16 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(11a)  В член 16 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля.

‘2.  Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации Комисията, след консултации с участниците в сферата на хуманитарната помощ, определя ясно обхвата на операцията и нейната връзка с участниците в цялостната хуманитарна реакция, така че да се гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и зачитането на хуманитарните принципи.“

Обосновка

Междинната оценка на Механизма за гражданска защита установи, че в променящия се контекст на операциите за реагиране неясното определение на операциите в областта на гражданската защита в рамките на хуманитарни операции за реагиране е оказало въздействие върху способността на механизма да постигне целите си. Настоящото изменение на действащото решение цели да спомогне за изясняването на обхвата на операциите в областта на гражданската защита при причинени от човека бедствия и сложни извънредни спешни ситуации, при които операциите за хуманитарна помощ също са активни.

Изменение    60

Предложение за решение

Член 1 – параграф – точка 12

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Необходимите бюджетни кредити за Механизма на Съюза се разрешават поетапно от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при надлежно отчитане на всички налични средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост в съответствие с приложение I.

 

____________________

 

* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакви преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъде мобилизирано чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

Изменение    61

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 20 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място.

За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място. Разработва се комуникационна стратегия с цел осезаемите резултати от действията, предприети в рамките на механизма на Съюза, да станат видими за гражданите.

Изменение    62

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 23 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  За способностите на държавите членки, които не са предварително заделени в Европейския резерв за гражданска защита, размерът на финансовото подпомагане на Съюза за транспортните ресурси не надхвърля 55% от общите допустими разходи. За да имат право на подобно финансиране, държавите членки се задължават да съставят регистър на всички способности, които имат на свое разположение, заедно със съответните управленски структури, надхвърлящи предварително определените за Европейския резерв за гражданска защита, които им позволяват да реагират при здравни, промишлени, сеизмични или вулканични бедствия, масови движения на групи от населението и извънредни ситуации в тази връзка, наводнения и горски пожари, терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени нападения.

Изменение    63

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 26 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.

2.  Развиват се полезно взаимодействие, взаимно допълване и увеличено координиране с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността, без това да води до преразпределяне на средствата от тези области. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96, като същевременно зачита отделния и независим характер на тези дейности и тяхното финансиране и гарантира, че те са в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Обосновка

В контекста на предложението на Комисията за член 26, параграф 1, който позволява финансиране от различни източници за действия в областта на гражданската защита, предложеното изменение цели да се гарантира ясното разграничаване между операциите за хуманитарна помощ и операциите в областта на гражданската защита и тяхното финансиране.

Изменение    64

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 32 – параграф 1 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването и оперативните процедури;

ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването, оперативните процедури и условията за използване на способностите на rescEU от държавите членки на национално равнище, както и финансовите и други договорености, свързани с тях;

Изменение    65

Предложение за решение

Приложение І (ново)

 

 

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

 

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 3*

БКПЗ

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 4*

БКПЗ

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Общо допълнителни бюджетни кредити по функции 3 и 4, взети заедно*

БКПЗ

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(сумите са в милиони евро)

* Целите суми трябва да бъдат предоставени чрез Инструмента за гъвкавост.

Обосновка

Допълнителното финансиране, необходимо за настоящото преразглеждане на МГЗС през периода 2018 –2020 г., следва да бъде определено по-подробно в самото решение чрез самостоятелно подробно приложение I. Всички допълнителни средства, необходими за финансиране на това преразглеждане на МГЗС, следва да бъдат мобилизирани чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тревожен контекст

Природните бедствия в Европа и в целия свят се засилват значително, както по отношение на честотата си, така и по отношение на интензивността си, и представляват сериозна заплаха за обществото, икономиката и екосистемите ни.

Мащабът на проблема може да се разбере, ако просто се вземат като пример природните бедствия през 2017 г. – само в Европа те причиниха двеста смъртни случая. Пожарите, разпространили се през 2017 г., опустошиха южната част на континента, като само за шест месеца изпепелиха повече от един милион хектара и убиха повече от сто души. също така е годината, през която поредица от тропически бури многократно удариха отвъдморските европейски територии в Карибския басейн, в резултат на което европейската помощ достигна до предела на своя капацитет. Още по-неочаквано, пак през съща година, силни урагани причиниха сериозни наводнения и разрушения по северното атлантическо крайбрежие на Европа.

Сценарият за бъдещето, описан от научните изследователи, изглежда още по-тревожен, тъй като предвижда засилване на тези явления. Години като 2017 няма вече да представляват изключение, а ще бъдат нещо обичайно. Несъмнено основната причина трябва да се търси в изменението на климата, което задълбочи отрицателното въздействие на събитията, дължащи се на екстремни метеорологични условия. Неслучайно изменението на климата е описано като „една от най-големите глобални заплахи за здравето на човека през XXI-ви век“.

Реалност, която трябва да се подобри

Изправен пред такъв сценарий обаче, Европейският съюз не остана бездеен. Европейският съюз разви с течение на годините солидна мрежа за реагиране при бедствия; Механизмът за гражданска защита на Съюза (Union Civil Protection Mechanism – UCPM) има ключова роля в тази система. Упражнявайки своята роля за оказване на подкрепа, Механизмът помогна на държавите членки да оптимизират своите усилия за превенция на бедствията и намаляване на рисковете. Механизмът се задейства в рамките на ЕС и извън него благодарение на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC). Неотдавнашната средносрочна оценка на Механизма подчертава, че „Механизмът е конкретно доказателство за европейска солидарност“.

Въпреки това, неотдавнашният опит от операции при събития като сезона на пожарите през 2017 г. или миграционната криза от 2015 – 2016 г. подчертаха слабостите на Механизма по отношение на ефективността и ефикасността.

Настоящият модел се основава на доброволното участие на държавите членки, които предоставят предварително своите способности на разположение на способностите на ЕС за спешно реагиране (EERC) (наричани по-долу за краткост „Европейски резерв за гражданска защита“) в замяна на финансова помощ от Съюза за покриване на разходи, като например разходи за адаптиране, сертифициране и транспорт. Тази система обаче се оказа недостатъчна, за да се отговори на сериозни извънредни ситуации, които засягат няколко държави членки по едно и също време. Основният недостатък на това да се разчита предимно на националните способности е, че те не са достъпни за ЕС, ако се налага да се използват на национално равнище.

За да гарантираме, че Европейският съюз обезпечава сигурността на своите граждани по отношение на бедствията, трябва да се основаваме на по-силен механизъм, който позволява стабилни и надеждни реакции. Докладчикът е убедена в ползата от по-амбициозен механизъм.

Визия за бъдещето

Визията на докладчика за напълно развит Механизъм за гражданска защита на Съюза е изградена върху три основни елемента.

1. Действителни европейски способности за гражданска защита. Бъдещият механизъм следва да придобие допълнителни способности в сравнение с тези, с които разполагат държавите членки, в допълнение към собствените си способности. Трябва да се предвиди създаването на действителни европейски способности за гражданска защита. Тези нови способности ще запълнят установените пропуски в националните системи за реагиране. Намерението не е да се замени или да се дублира работата на държавите членки, а да се допълват действията, когато е необходимо.

За изграждането на тези способности Съюзът ще финансира придобиването на нови ресурси, например самолети за борба с пожари. Новите способности може да са резултат от договори за наем или от ремонтирането или приспособяването на съществуващите способности, по отношение на което Съюзът следва да допринесе значително. Съществуват и други примери за финансови стимули: Съюзът би могъл да поеме разходите, произтичащи от дейността на Механизма на Съюза, или транспортните разходи.

Някои от тези аспекти са вече предвидени при настоящото състояние на системата на Механизма на Съюза: това означава, че е налице добра основа. Ниското ниво на съфинансиране обаче, предложено от действащата система, е причина стимулите да не се използват по подходящ начин.

2. Съгласуваност на способностите с другите съществуващи инструменти. Новият механизъм трябва да бъде също така по-последователен, както в рамките на ЕС, така и извън него. Това означава, че създаването им трябва да върви паралелно с допълнителни усилия от страна на държавите членки по отношение на превенцията. Новата система насърчава отговорността на всички. Превенцията изпълнява ключова роля в управлението на бедствията и ще трябва да бъде развита в бъдеще. Следователно новият механизъм, предлаган от докладчика, не действа изолирано, а се опира на силата на други европейски инструменти и се съсредоточава върху превенцията на риска.

Съгласуваността обаче се отнася не само до предприемането на превантивни мерки, но и до реагирането. Новият механизъм ще трябва да се координира по-добре с другите действащи инструменти на ЕС за реагиране при бедствия, като например инструмента за хуманитарна помощ. Правилната координация между двата инструмента ще гарантира по-съгласувани и ефикасни общи действия както в рамките на ЕС, така и извън границите му.

3. Правилно разпределение на ресурсите. Като пряко следствие от двата предходни елемента докладчикът счита, че в бъдеще е необходим по-голям финансов ангажимент от страна на ЕС. Настоящият бюджет от 368 милиона евро за периода 2014 – 2020 г., разпределен за Механизма, е незначителен в сравнение със сумата от 433 милиарда евро икономически загуби, причинени от екстремни климатични явления от 1980 г. насам в държавите членки.

Докладчикът счита, че по-голям европейски финансов ангажимент следва да се съчетае с даването на Съюза на подходящата координационна роля. Предвижда се Европейският съюз изцяло да извършва командването и да има контрол върху евентуалните нови европейски способности за гражданска защита. Тъй като Съюзът ще осигури в пълна степен придобиването на средствата за новите способности, те ще останат негово притежание.

От друга страна, докладчикът счита, че е целесъобразно да се създаде „Еразъм за гражданска защита“, за да се засили сътрудничеството, което вече съществува между държавите членки.

Накрая, докладчикът подчертава трайното доверие на гражданите в европейската гражданска защита: данните от проучванията Евробарометър през различните години постоянно показват, че 90% от анкетираните смятат, че е важно ЕС да помогне за координиране на реакцията при бедствия в рамките на територията си чрез своята роля в областта на гражданската защита. По-голямата част от гражданите на ЕС (56%) считат, че тяхната държава не разполага с достатъчно средства, за да посрещне сама всички големи бедствия. Тези данни показват, че тази Европа, която гражданите искат, е Европа на гражданската защита.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (25.4.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Докладчик по становище: Желяна Зовко (*)

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европа и светът са изправени пред нарастващ брой бедствия с висока човешка и материална цена. Честотата и интензивността на бедствията, свързани с метеорологични явления, и по-специално наводненията и горските пожари също се увеличават в резултат на изменението на климата. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз (МГЗЕС)[1] има за цел да подпомага, допълва и улеснява координацията на действията на държавите членки с цел повишаване на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. МГЗЕС може да бъде активиран в отговор на бедствия на територията на Съюза и извън него (последните представляват повече от половината от всички случаи на активиране на механизма). Що се отнася до реагирането при бедствия извън Съюза, МГЗЕС често се задейства успоредно с предоставянето на хуманитарна помощ от страна на ЕС.

Предложението на Комисията[2] за изменение на това решение, което понастоящем се разглежда от Европейския парламент и Съвета, има за цел: 1) да повиши капацитета на ЕС и държавите членки за реагиране при бедствия чрез създаването на специален резерв от активи на равнище ЕС (rescEU), който ще бъде използван по решение на Комисията, както и чрез стремеж към по-ефективно участие от страна на държавите членки в Европейския резерв за гражданска защита; 2) да засили фокуса върху действията за превенция и съгласуваността с други политики на ЕС; и 3) да насърчи опростена и ефективна административна процедура при действията на механизма.

В настоящото становище на комисията по развитие до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, докладчикът подкрепя засилването на капацитета на ЕС и държавите членки за реагиране при бедствия, като същевременно подчертава, че принципът на субсидиарност трябва да се спазва изцяло. Във връзка с това докладчикът възнамерява да въведе редица изменения в предложението на Комисията и действащото решение въз основа, наред с другото, на констатациите от неотдавнашните оценки[3].

Целите на най-важните промени са, както следва:

·да се укрепи измерението на международното сътрудничество на МГЗЕС, включително чрез разширяване на капацитета за обучение и обмен на знания. Това следва освен това да подпомогне международните ангажименти за намаляване на риска от бедствия (по-специално Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г.).

·да се изтъкне необходимостта от ясно определяне на обхвата на действията на МГЗЕС в сложни или причинени от човека извънредни ситуации в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ. да се подчертае, че тези дейности – и техните инструменти за финансиране – следва да останат напълно разграничени дори когато се търсят полезни взаимодействия и допълняемост между инструментите.

·да се гарантира, че капацитетът на равнище ЕС (rescEU) допълва, а не замества развитието на капацитет за гражданска защита на национално равнище, като се запазва съфинансирането на транспортните разходи за активите, които не са част от Европейския резерв за гражданска защита.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури.

(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури. Тази мрежа следва да насърчава и укрепва отношенията с международни организации и трети държави с цел да бъде засилено сътрудничеството във връзка с намаляването на риска от бедствия и да допринася за ангажиментите, поети в Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, особено при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС.

(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, особено при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС. Независимо от тази дерогация, финансирането за дейности по гражданска защита и хуманитарна помощ в частност следва да остане ясно отделено във всяка бъдеща структура на Съюза за финансиране и да бъде напълно в съответствие с различните цели и правни изисквания на тази структура.

__________________

__________________

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Освен това всички действия следва да бъдат съгласувани със и активно да допринасят за изпълнението на международните ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

__________________

__________________

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

3a)  В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

2.  По искане на държава членка, трета държава или ООН или агенция на ООН Комисията може да изпрати експертен екип на място, за предоставяне на консултации по превантивните мерки.

“2.  Комисията може също така, по искане на държава членка, трета държава или ООН или агенция на ООН, или по своя собствена инициатива, след като е поискала съгласието на съответните заинтересовани страни, да изпрати експертен екип на място, за предоставяне на консултации по превантивните мерки.“

Обосновка

Настоящото изменение на действащото решение цели да даде възможност за по-активна роля на Комисията при използването на експертни превантивни мисии, включително в трети държави, тъй като това може да повиши тяхната видимост и достъпност. Тези мисии могат, както беше подчертано в междинната оценка, да допринесат, заедно с други инструменти, за засилването на международното сътрудничество в областта на гражданската защита и повишаването на нейната съгласуваност с Рамковата програма от Сендай.

Изменение    5

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение 1313/2013/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  наземно гасене на горски пожари;

Изменение    6

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове, като възприема подход, отчитащ множество рискове, и като отчита опита на държавите членки в областта на гражданската защита, както и след консултации със съответните податливи на кризи региони, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

Изменение    7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях.

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва правото за разполагане на способностите на rescEU.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Решение 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

9a)  В член 13 параграф 3 се заменя със следното:

3.  По искане на държава членка, трета държава или ООН, или агенция на ООН, Комисията може да изпрати експертен екип на място за предоставяне на консултации относно мерките за готовност.

“3.  Комисията може също така, по искане на държава членка, трета държава или ООН, или агенция на ООН, или по своя собствена инициатива, след като е поискала съгласието на съответните заинтересовани страни, да изпрати експертен екип на място за предоставяне на консултации относно мерките за готовност.“

Обосновка

Настоящото изменение на действащото решение цели да даде възможност за по-активна роля на Комисията при използването на експертни мисии за готовност, включително в трети държави, тъй като това може да повиши тяхната видимост и достъпност. Тези мисии могат, както беше подчертано в междинната оценка, да допринесат, заедно с други инструменти, за засилването на международното сътрудничество в областта на гражданската защита и повишаването на нейната съгласуваност с Рамковата програма от Сендай.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Решение 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б)  В член 13 се вмъква следният параграф:

 

“3a.  Комисията разширява възможностите за обучение и увеличава споделянето на знания и опит между Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита и международните организации и трети държави с цел да допринесе за спазването на международните ангажименти по отношение на намаляването на риска от бедствия, и по-специално посочените в Рамковата програма от Сендай.“

Обосновка

Този допълнителен параграф цели да насърчи споделянето на знания и опит, включително потенциала за разширяване на капацитета за обучение за трети държави (както е посочено в междинната оценка), да подобри бъдещите операции за реагиране и да повиши съгласуваността с Рамковата програма от Сендай.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Решение 1313/2013/ЕС

Член 16 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

11a)  В член 16 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля.

“2.  Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации, Комисията определя ясно, след консултации с участниците в сферата на хуманитарната помощ, обхвата на операцията и нейната връзка с участниците в цялостната хуманитарна реакция, така че да се гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и зачитането на хуманитарните принципи.“

Обосновка

Междинната оценка на Механизма за гражданска защита установи, че в променящия се контекст на операциите за реагиране неясното определение на операциите в областта на гражданската защита в рамките на хуманитарни операции за реагиране е оказало въздействие върху способността на механизма да постигне целите си. Настоящото изменение на действащото решение цели да спомогне за изясняването на обхвата на операциите в областта на гражданската защита при причинени от човека бедствия и сложни извънредни спешни ситуации, при които операциите за хуманитарна помощ също са активни.

Изменение    11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Решение 1313/2013/ЕС

Член 23 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За активите, които не са заделени за Европейския резерв за гражданска защита, размерът на финансовото подпомагане на Съюза за транспортни ресурси не надхвърля 55% от общите допустими разходи. За да отговорят на условията за получаване на такова финансиране, държавите членки създават регистър на всички активи за гражданска защита, с които разполагат за реагиране на бедствия извън тези, които са заделени за Европейския резерв.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Решение 1313/2013/ЕС

Член 26 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. В случай на реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.

2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. В случай на реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96, като същевременно зачита отделния и независим характер на дейностите и тяхното финансиране и гарантира, че те са в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Обосновка

В контекста на предложението на Комисията за член 26, параграф 1, който позволява финансиране от различни източници за действия в областта на гражданската защита, предложеното изменение цели да се гарантира ясното разграничаване между операциите за хуманитарна помощ и операциите в областта на гражданската защита и тяхното финансиране.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

14.12.2017

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

15.3.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Željana Zovko

8.2.2018

Разглеждане в комисия

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Monika Vana

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]  Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
    относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
  • [2]  Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза 2017/0309 (COD)
  • [3]  Междинна оценка на Механизма за гражданска защита на Съюза за периода 2014 – 2016 г. (окончателен доклад), август 2017 г.
    Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно междинната оценка на Механизма за гражданска защита на Съюза за периода 2014 – 2016 г.{SWD(2017) 287 final}
    Специален доклад № 33/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Механизъм за гражданска защита на Съюза – координацията на действията за реагиране при бедствия извън ЕС като цяло е била ефективна“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (25.4.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

PA1144382+AM1149589

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението за изменение на настоящия Механизъм за гражданска защита на Съюза (МГЗС), с цел да се гарантира, че Съюзът може да осигури по-добра подкрепа при кризи и извънредни ситуации за своите граждани в Европа и извън нея, включително чрез повишени усилия за превенция на бедствията. Той припомня, че МГЗС е една от най-осезаемите прояви на солидарността, основна ценност на ЕС.

Докладчикът подчертава, че инвестирането в превенцията на бедствията и готовността за посрещането им е най-добрата форма на защита, не само защото има най-голям потенциал за спасяване на животи и предотвратяване на човешки страдания, но също така и защото позволява да се избегнат огромни разходите за възстановяване след настъпването на бедствие. Според изчисленията на Комисията 1 евро, изразходвано за повишаване на готовността за посрещане на бедствия, спестява до 7 евро за действия за оказване на помощ.

Докладчикът е убеден, че цялостното преразглеждане на настоящата система трябваше отдавна да бъде извършено. Фактът, че настоящата доброволна система не е достатъчна, болезнено се открои при реакцията на Съюза в отговор на редица неотдавнашни бедствия, по-специално с липсата на налични активи през сезоните на горски пожари през 2016 г. и 2017 г., като помощ беше предоставена в отговор на само 10 от 17 искания за помощ във връзка с горски пожари, а дори и в тези случаи – често след значително забавяне, което доведе до загуба на над 100 човешки живота. Освен това няколко доклада посочват съществуващите пропуски по отношение на наличието на определени критични способности за реагиране, по-специално по отношение на самолетите за гасене на горски пожари, предоставянето на подслон и евентуално други видове ресурси.

Докладчикът е на мнение, че предложената структура с два допълващи се стълба, състояща се, от една страна, от Европейски резерв за гражданска защита, обединяващ предварително заделени от държавите членки способности за реагиране, а от друга страна – от т.нар. „rescEU“, специален резерв от способности за реагиране с командване и контрол на равнището на Съюза, който да се използва при изчерпване на всички други способности, е най-подходящият и ефективен начин за преодоляване на ограниченията на настоящата рамка. Чрез оптимално обединяване на ресурсите и реализиране на икономии от мащаба засиленият МГЗС ще доведе също така до значителни икономии за държавите членки.

Докладчикът припомня, че общата стойност на предложението на Комисията се изчислява на 280 милиона евро за периода 2018 – 2020 г., от които 256,9 милиона евро от функция 3 „Сигурност и гражданство“, 6,3 милиона евро от функция 4 „Глобална Европа“ и 16,9 милиона евро от функция 5 „Административни разходи“. От предложените оперативни разходи 54% ще бъдат разпределени за осигуряването на готовност, включително закупуването или наемането на активи на rescEU, 37% за реагиране и 9% за дейности по превенция. Предложението води и до назначаването на допълнителен персонал от 100 души за период от три години. Докладчикът счита, че тези предложения са пропорционални на мащаба и целта на преразглеждането.

Докладчикът приветства предложението за използване на Инструмента за гъвкавост за покриване на основната част (88%) от необходимите допълнителни ресурси. Той обаче категорично отхвърля предложението за преразпределение на средства от действащи програми по функции 3 и 4 в размер на 31,3 милиона евро. Както беше многократно подчертано от комисията по бюджети, значимите нови политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Освен това много от засегнатите програми, като например програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“, имат отлична степен на изпълнение и не получават достатъчно финансиране в продължение на години. Поради тази причина докладчикът предлага финансирането на цялата сума допълнителни средства, необходими по функции 3 и 4, чрез Инструмента за гъвкавост, както е описано подробно в ново приложение I.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

2а. призовава Комисията да не прибягва до преразпределение на средства с цел финансиране на новите политически приоритети, които се добавят в хода на текущата многогодишна финансова рамка, тъй като това неизбежно ще окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на други ключови дейности на Съюза.

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“.

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 2 б (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

2б. призовава Комисията да осигури достатъчно финансиране за Механизма за гражданска защита на Съюза в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, започваща през 2021 г., като използва за основа настоящото преразглеждане.

Обосновка

За да се използва за основа настоящото преразглеждане на МГЗС, което засилва едновременно и политиката, и финансирането, ще бъде важно Комисията, когато представя новите си предложения за следващата многогодишна финансова рамка, да предложи амбициозен финансов пакет за МГЗС след 2020 г.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.

(7) Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността и възможността за използването на Механизма на Съюза чрез бързо осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия. Следва да се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.

Обосновка

При мобилизиране на способностите чрез МГЗС бързината е от първостепенно значение, както се вижда от трагичните последици на късното използване на самолети за гасене на пожари през последните сезони на горски пожари в Южна Европа. Съфинансирането на ЕС следва винаги да се предоставя при условия на пълна прозрачност и отчетност.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза.

(10) За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, разпределени за други ключови политики на ЕС, като например политиките за насърчаване на правата, равенството и гражданството, правосъдието или човешкото развитие в световен мащаб.

Обосновка

При мобилизиране на способностите чрез МГЗС бързината е от първостепенно значение, както се вижда от трагичните последици на късното използване на самолети за гасене на пожари през последните сезони на горски пожари в Южна Европа. Съфинансирането на ЕС следва винаги да се предоставя при условия на пълна прозрачност и отчетност.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) За преразгледания Механизъм за гражданска защита на Съюза следва да се гарантират отделно финансиране и отделни бюджетни средства. Като се има предвид необходимостта да се избягва всяко отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, увеличението на финансирането за целевото преразглеждане на Механизма за гражданска защита на Съюза през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. следва да се осигури изключително въз основа на всички налични средства съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета1a, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.

 

___________________

 

1a Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъде мобилизирано чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.“

Комисията информира Европейския парламент и Съвета ежегодно за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.“

Обосновка

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна информация за промените в бюджета и разходите.

Изменение    7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тази информация включва преглед на промените в бюджета и разходите с подробна техническа и финансова оценка, точна информация относно увеличаването на разходите и промените във видовете изисквани способности за реагиране и изискванията за качеството по отношение на тези способности, ако има такива изисквания, както и причините за всички такива увеличения или промени.“

Обосновка

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна информация за промените в бюджета и разходите.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 1 – параграф – точка 12

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Необходимите бюджетни кредити за Механизма на Съюза се разрешават поетапно от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при надлежно отчитане на всички налични средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост в съответствие с приложение I“.

 

____________________

 

* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъдат мобилизирано чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

Изменение    9

Предложение за решение

Приложение І (ново)

 

 

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

 

 

2018

2019

2020

ОБЩО

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 3*

БКПЗ

19,157

115,2

122,497

256,854

 

БКП

11

56,56

115,395

182,955

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 4*

БКПЗ

2

2

2,284

6,284

 

БКП

0,8

1,8

2,014

4,614

Общо допълнителни бюджетни кредити по функции 3 и 4, взети заедно*

БКПЗ

21,157

117,2

124,781

263,138

 

БКП

11,8

58,36

117,409

187,569

(сумите са в милиони евро)

* Целите суми трябва да бъдат предоставени чрез Инструмента за гъвкавост.

Обосновка

Допълнителното финансиране, необходимо за настоящото преразглеждане на МГЗС през периода 2018 –2020 г., следва да бъде определено по-подробно в самото решение чрез самостоятелно подробно приложение I. Всички допълнителни средства, необходими за финансиране на това преразглеждане на МГЗС, следва да бъдат мобилизирани чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Разглеждане в комисия

22.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (30.4.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2017)0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Докладчик (по становище): Даниел Буда

КРАТКА ОБОСНОВКА

Механизмът за гражданска защита на Съюза е важна стратегия на Европейския съюз за бързо реагиране при извънредни ситуации, които биха могли да възникнат в територии в Европейския съюз или извън него, и дава възможност за координирана помощ чрез споделяне на ресурси във всички участващи в него държави, но трябва да бъде подобрен по отношение на предотвратяването, готовността, организацията и капацитета за управление на извънредни ситуации.

Докладчикът по становище счита, че Механизмът за гражданска защита на Съюза има важна роля за изпълнението на член 196 от ДФЕС, който „насърчава сътрудничеството между държавите членки с оглед засилване на ефективността на системите за предотвратяване и защита от природни или предизвикани от човека бедствия“.

В този контекст докладчикът по становище приветства инициативата, представена от Европейската комисия, която има за цел да опрости и укрепи действащия механизъм за солидарност с по-голямо финансово усилие от Европейския съюз, за да се създаде, в допълнение към националния капацитет, амбициозен европейски резервен капацитет за укрепване на активите на държавите членки.

Докладчикът по становище подчертава вече съществуващия принос на европейските структурни и инвестиционни фондове за насърчаване на адаптирането към изменението на климата, превенцията и управлението на риска. Освен това той счита, че за да се улесни бързото и ефективно предоставяне на помощта, мобилизирането на активи в рамките на резерва RescEU следва да има регионален подход, по-специално чрез укрепване и включване на капацитета на местните и регионалните органи, така че те по-добре да реагират на особеностите на засегнатите региони.

Използването на полезни взаимодействия между различните фондове на Съюза представлява важен елемент за подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността на устойчивото предотвратяване на бедствия и реагиране при тях. Поради това докладчикът по становище насърчава по-добро сътрудничество и координация между различните инструменти, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), в рамките на интегриран подход.

Докладчикът по становище подкрепя също така предложението на Комисията да се създаде мрежа на уменията и експертния опит на различните държави членки в областта, включително участието на центрове за високи постижения и университети.

И накрая, докладчикът по становище счита, че следва да се разработи по-добра комуникационна стратегия, за да се направят дейностите и резултатите в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза по-видими за гражданите и да се засили тяхното доверие в капацитета на Съюза за превенция и реагиране при бедствия.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза и държавите членки и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.

(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза, държавите членки и техните региони и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.

_________________

_________________

12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат огромни.

(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света. Независимо дали бедствията са природни и тяхното въздействие се влошава от изменението на климата или причинени от човека, включително нови видове заплахи като свързаните с вътрешната сигурност, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни и не се ограничават в националните граници. Човешките, екологичните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, често са огромни в средносрочен и дългосрочен план.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни бедствия и колективният капацитет е недостатъчен.

(4)  Неотдавнашните случаи показаха, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане своевременно и в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки и техните региони, както и държавите членки и регионите в близко съседство, са засегнати от многократни и едновременни бедствия и колективният капацитет е недостатъчен. Системата следва да бъде подобрена, а държавите членки следва да предприемат подходящи превантивни действия за запазване и укрепване на националните способности до равнище, което е достатъчно, за да може да се реагира адекватно на бедствия.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия на всички равнища, тъй като въздействието на изменението на климата засяга всички територии и е от трансгранично естество. За тази цел държавите членки, в партньорство с техните местни и регионални органи, следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, включително трансгранични събития, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране възможно най-бързо, включително чрез образование и професионално обучение. Освен това, при целесъобразност, Комисията следва да изисква от държави членки да предоставят специфично обучение, планове за превенция, готовност, както и за евакуация във връзка със специфични бедствия като земетресения, суша, горещини, горски пожари, наводнения и недостиг на вода, също и хуманитарни и технологични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. От съществено значение е да се намали административната тежест и да се подсилят политиките за превенция и оперативните способности, също и на трансгранично равнище, включително чрез увеличаване на връзките и координацията с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в член 1 и съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/131313 и от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. В този контекст е важно да се подчертае, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) вече дават своя принос за насърчаване на адаптирането към изменението на климата, превенцията и управлението на риска и че съществуват предварителни условия, които са свързани с тази цел.

_________________

_________________

13 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

13 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Макрорегионалните стратегии на Съюза биха могли да предоставят висококачествени рамки за сътрудничество с оглед установяване на оперативни превантивни действия, както създаване на центрове за реагиране и управление, като също така се дава възможност за сътрудничество в тази област със съседните трети държави.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо.

(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за тренировка, подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез ефективна взаимна подкрепа и сътрудничество в Европа, за да се гарантира, че намесите са по-предвидими и че значително се намалява времето за предоставяне на помощта. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „граждански дълг за оказване на помощ“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва предварително отпуснати съвместни способности за реагиране при природни или предизвикани от човека бедствия като горски пожари, мащабни наводнения, земетресения, терористични атаки или други непредвидени събития, включително всякаква възможна остра липса на лекарства, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат разположени за бързо и едновременно използване на няколко места. Оперативните активи по rescEU следва да се предоставят при поискване за операции за реагиране с цел попълване на недостига на способности и укрепване на усилията по резерва за гражданска защита. Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за намеса в най-отдалечените региони и в отвъдморските страни и територии (ОСТ), с оглед на тяхната отдалеченост и особености.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Ролята на регионалните и местните органи в превенцията и управлението на бедствия е от голямо значение и способностите им за реагиране трябва да бъдат включвани по подходящ начин във всички дейности за координиране и разполагане, извършвани съгласно настоящото решение, в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки, с цел свеждане до минимум на припокриването и насърчаване на оперативната съвместимост. Тези органи могат да имат важна превантивна функция, като също са и първите, които следва да реагират при бедствие заедно със способностите на техните доброволци. Поради това е налице необходимост от постоянно сътрудничество на местно, регионално и трансгранично равнище, с цел създаване на общи системи за предупреждение за бърза намеса преди мобилизирането на rescEU, както и редовни кампании за информиране на обществеността относно първоначалните мерки за реагиране.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  С цел да се улесни бързото и ефективно предоставяне на помощта, мобилизирането на активи в рамките на RescEU следва също така да има териториално измерение и следва да се има предвид значението на възприемането на регионален подход и, при целесъобразност, воден от общностите подход, с оглед да се реагира по подходящ начин на особеностите на регионите и да се ограничат щетите, причинени от бедствието.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.

(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните материални и технически способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, включително в случай на трансгранични събития, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични материални и технически способности, включително за спасяване на възрастни хора или хора с увреждания в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Предварително отпуснатото подходящо оборудване и осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури.

(9)  Обучението, научните изследвания и иновациите са основни аспекти на сътрудничеството в областта на гражданската защита. За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията, да се подкрепят иновациите чрез включване на новите технологии, като например високотехнологично оборудване и най-новите резултати от научни изследвания за гарантиране на по-ефективно наблюдение на градските и горските области, както и за да се засилят диалогът и сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, включително на трансгранично равнище, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури, в които са ангажирани изследователи, центрове за научни изследвания и обучение от държавите членки, университети и, при целесъобразност, центрове за високи постижения и организации на гражданския сектор. Що се отнася до най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че те също са интегрирани в тази мрежа, успоредно с укрепването на сътрудничеството в обучението, както и на способностите за превенция и реагиране с трети държави в тази област.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.

(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени, оптимизирани и да се увеличи гъвкавостта им, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат бързо достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо и ефективно да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки и техните местни и регионални органи предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях, включително чрез редовно управление на гористите местности, управление на горимите материали и извършване на горско планиране. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните и междуобщинските превантивни действия и действията за ранно предупреждение и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15, включително радиоактивни, биологични и химични аварии. В програмите за териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване се предвиждат специфични действия, за да се вземат предвид устойчивостта при бедствия, превенцията и управлението на риска и следователно са необходими засилени усилия за по-добра интеграция и повече полезни взаимодействия. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Следва да бъдат установени договорености за по-добра координация с фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), с оглед предприемане на действия за реагиране при природни бедствия.

__________________

__________________

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Необходимо е действията на Съюза да се съсредоточат върху предоставянето на помощ за техническо обучение, така че да се повиши капацитетът на общностите за самопомощ и те да са по-добре подготвени за първоначално реагиране и ограничаване на бедствието. Целенасоченото обучение и образование за специалистите в областта на обществената безопасност, като например ръководителите на отделните общности и специалистите в областта на социалното и медицинското обслужване, спасителните служби и службите за пожарна безопасност, както и местните доброволчески групи за намеса, които следва да разполагат с оборудване за намеса, което бързо да бъде налично, може да спомогне за ограничаване на бедствието и за намаляване на броя на смъртните случаи по време на кризата и след това.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква в)

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)  в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

в)  улесняване на бързо и ефикасно реагиране при бедствия или непосредствена заплаха от такива; както и

в)  улесняване на бързо и ефикасно реагиране при бедствия или непосредствена заплаха от такива, включително чрез използване на подходящи материални и технически способности за спешни спасителни операции;

Изменение    15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията.“

д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията, включително най-отдалечените региони и ОСТ;

Изменение    16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  в параграф 1 се добавя следната буква да):

 

да)  засилване на сътрудничеството и координацията на трансгранично равнище;

Изменение    17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и улеснява обмена на знания, резултати от научни изследвания, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове.

а)  предприема действия за подкрепа на образованието, повишаване на осведомеността, подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и улеснява диалога, обмена на знания и сътрудничеството, резултати от научни изследвания и иновации, с препоръки и краткосрочни прогнози, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки и техните местни и регионални органи, съседните трети държави, както и най-отдалечените региони и ОСТ, при целесъобразност, изложени на общи рискове;

Изменение    18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  В член 5, параграф 1 се добавя буква аа):

 

аа)  при поискване оказва съдействие в процеса на вземане на решения;

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква a б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  В член 5, параграф 1 се добавя буква аб):

 

аб)  координира хармонизирането на информация и насоки относно системите за предупреждение, включително на трансгранично равнище;

Изменение    20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква з)

 

Текст в сила

Изменение

 

(3в)  В член 5, параграф 1 буква з) се заменя със следното:

з)  насърчава използването на различни фондове на Съюза, с които може да се подпомага устойчива превенция на бедствия, и поощрява държавите членки и регионите да се възползват от подобни възможности за финансиране;

з)  насърчава използването и координирането на различни фондове на Съюза, с които може да се подпомага устойчива превенция и реагиране при бедствия, и поощрява държавите членки и регионите да се възползват от подобни възможности за финансиране за повишено взаимодействие, включително с оглед разширяване и актуализиране на техните материални и технически способности;

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това;

а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище в партньорство със съответните местни и регионални органи и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки две години след това;

Изменение    22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. Съюзът отчита надлежно напредъка, постигнат от държавите членки по отношение на превенцията и готовността във връзка с бедствия, като част от всеки бъдещ механизъм за обвързване с предварителни условия по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове.

До 31 януари 2019 г. и на всеки две години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност. Освен това Комисията може да изисква от държавите членки да представят специфични планове за превенция и готовност и им осигурява насоки за изготвянето на такива планове, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. Съюзът отчита надлежно напредъка, постигнат от държавите членки и на регионално и местно равнище, по отношение на превенцията и готовността във връзка с бедствия, като част от засилен бъдещ механизъм за инвестиции за обвързване с предварителни условия по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 8 – параграф 1 – буква к)

 

Текст в сила

Изменение

 

4а.  В член 8 точка 1 буква к) се заменя със следното:

к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, необходими за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).

„к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, включително чрез координиране с други инструменти на Съюза, необходими за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=BG)

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 9 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  В член 9 се добавя следният параграф след параграф 1:

 

„1а.  Държавите членки укрепват съответните административни капацитети на компетентните регионални и местни органи в съответствие със своята институционална и правна рамка.“

Изменение    25

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране при бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.

1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране при природни или причинени от човека бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.

Изменение    26

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.

1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се състои от набор от предварително одобрени способности за реагиране на държавите членки и включва модули, други способности за реагиране и експерти, въз основа на принципа на гражданския дълг за оказване на помощ.

Изменение    27

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 11 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Позоваванията на Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации — EERC, и доброволното обединяване се считат за позовавания на Европейския резерв за гражданска защита.“

10.  Позоваванията на Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации — EERC, и гражданския дълг за оказване на помощ се считат за позовавания на Европейския резерв за гражданска защита.

Изменение    28

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  издирване и спасяване в градска среда;

в)  издирване и спасяване в градска, планинска и горска среда;

Изменение    29

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове и необходимостта от гъвкавост по отношение на способностите за реагиране, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.

Изменение    30

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях.

7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях и използва общ и стандартизиран оперативен език, който може да бъде разбран от всички субекти, участващи в случай на бедствия.

Изменение    31

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  В случай на използване на способностите Комисията се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.

8.  В случай на използване на способностите Комисията се споразумява с поискалата помощ държава членка или държави членки, при целесъобразност, относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности, включително способностите за реагиране на регионалните и местните органи, както и на доброволците, и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.

Изменение    32

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Координирането на различните способности за реагиране се улеснява по целесъобразност от Комисията чрез ERCC в съответствие с членове 15 и 16.

9.  Координирането между различните способности за реагиране се улеснява по целесъобразност от Комисията, като се вземат предвид, наред с другото, необходимостта от възприемане на регионален подход и използването, при целесъобразност, на трансгранични договорености, основани на наличност и близост. Координирането се улеснява също така чрез ERCC в съответствие с членове 15 и 16.

Изменение    33

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита.

Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, включително центрове за научни изследвания и обучение, университети, изследователи и центрове за високи постижения, при целесъобразност, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, отворена също така за знания и споделяне на най-добри практики с трети държави.

Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:“

Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки, разпространяването на знания, програми за комуникация и обществена осведоменост, в тясна координация със съответните центрове за знания.

Изменение    34

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – буква а)

 

Текст в сила

Изменение

 

(9а)  В член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

а)  изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки.

а)  изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации, насочена към предоставяне на специализиран експертен опит по въпроси, свързани с превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата се опира на съществуващи центрове за високи постижения и университети, при целесъобразност, и включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки. Програмата включва и разпоредби за сътрудничество със съседните трети държави.

Изменение    35

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – буква е)

 

Текст в сила

Изменение

 

(9б)  В член 13, параграф 1 буква е) се заменя със следното:

е)  стимулиране и насърчаване на въвеждането и използването на съответни нови технологии за целите на Механизма на Съюза.

е)  стимулиране на научни изследвания и иновации и насърчаване на въвеждането и използването на съответни нови технологии за целите на Механизма на Съюза.

Изменение    36

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 20a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място.“

За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се осигурява съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място.“ Разработва се комуникационна стратегия с оглед на това действията по линия на Механизма на Съюза да бъдат видими за гражданите и за увеличаване на доверието им в способността на Съюза за превенция и реагиране при бедствия.

Изменение    37

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б – подточка i

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 21 – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разходите, необходими за модернизиране или ремонтиране на активите, включени в способностите за реагиране, до състояние на готовност и наличност, което ги прави годни за използване като част от Европейския резерв за гражданска защита, в съответствие с изискванията за качество на Европейския резерв за гражданска защита и, доколкото е приложимо, с препоръките, формулирани в процеса на сертифициране („разходи за адаптиране“). Тези разходи може да включват разходи, свързани с оперативността, оперативната съвместимост на модулите и на другите способности за реагиране, автономността, самостоятелността, годността за транспортиране, опаковането и други необходими разходи, при условие че тези разходи са конкретно свързани с участието на способностите в Европейския резерв за гражданска защита.

в)  разходите, необходими за модернизиране или ремонтиране на активите, включени в способностите за реагиране, до състояние на готовност и наличност, което ги прави годни за използване като част от Европейския резерв за гражданска защита, в съответствие с изискванията за качество на Европейския резерв за гражданска защита и, доколкото е приложимо, с препоръките, формулирани в процеса на сертифициране („разходи за адаптиране“). Тези разходи може да включват разходи, свързани с оперативността, оперативната съвместимост на модулите и на другите способности за реагиране, автономността, самостоятелността, годността за транспортиране, опаковането и други необходими разходи, включително отнасящите се до насърчаването на свързано с гражданската защита доброволчество и обучението на доброволци, при условие че тези разходи са конкретно свързани с участието на способностите в Европейския резерв за гражданска защита.

Изменение    38

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 26 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.“

2.  Развиват се полезно взаимодействие, взаимно допълване и засилено координиране с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността, без да се налага преразпределяне на средствата от тези области. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Daniel Buda

7.12.2017

Разглеждане в комисия

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Дата на приемане

26.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marek Plura, Boris Zala

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

4.4.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

(COM)2017/0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

За комисията по правата на жените и равенството между половете: Ангелика Млинар докладчик

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Равенството между половете е основна ценност на Съюза, призната от Договорите и Хартата на основните права, като Съюзът се е ангажирал да я интегрира във всички свои дейности. По-специално принципът на интегрирането на равенството между половете е определен в член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи, че „във всички негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“;

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/20131.

(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Държавите членки следва да гарантират всеобхватно, чувствително към аспектите на пола програмиране, тъй като природните и причинените от човека бедствия, както и политиките за околната среда въздействат на мъжете и жените по различен начин. Поради това, с цел да се разработи разумно и ефективно намаляване на риска от бедствия и да се укрепят механизмите за гражданска защита, аспектите, свързани с пола, следва да бъдат включени във всички етапи от превенцията до процесите на готовност и реакция, включително споделени оценки на риска, интервенциите в областта на управлението на кризи, както в ситуации на конфликт, така и в постконфликтни ситуации. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/20131.

_____________________

_____________________

1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Във всички свои дейности Съюзът следва да взема под внимание факта, че в допълнение към непосредствените последици от дадено бедствие, жените може да имат специфични потребности от здравно обслужване. Държавите членки и Съюзът следва приоритетно да гарантират, че бременните жени получават необходимото здравно обслужване.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Санитарни и хигиенни съоръжения, услуги и ресурси следва да бъдат предоставени на всички етапи на управлението на риска, като се взема изрично предвид и се отделя внимание на специфичните нужди на жените и момичетата.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Жените и момичетата са изложени на повишен риск от физическо и сексуално насилие при извънредни ситуации. Следователно, от съществено значение е проектите за управлението на бедствия да включват мерки за превенция и ефективно реагиране на насилие, основано на пола, като например мерки за безопасност на жените непосредствено след бедствие, като същевременно се предоставят услуги за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола, чрез здравно обслужване, психологическа подкрепа и други форми на подпомагане. Въпросите, свързани с насилието срещу жени и момичета следва да бъдат включени в съществуващите обучения и наръчници за намаляването на риска и реагиране при извънредни ситуации.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да се предотвратят и да се реагира по по-ефективен начин на специфичните рискове, пред които са изправени жените и момичетата при извънредни обстоятелства, служителите и персоналът, работещи по планирането, разгръщането и управлението в областта на управлението на риска от бедствия и на гражданската защита, следва да получат обучение, което да ги направи чувствителни към аспектите на пола. За тази цел текущият диалог и работата на Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита с мрежи и организации на защитници на правата на жените с експертен опит в областта на природните бедствия, е от първостепенно значение, за да се постигне изцяло трансверсален подход към превенцията, готовността и реагирането при бедствия в Съюза и в държавите членки.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза.

(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, разпределени за други ключови политики на ЕС, като например за насърчаване на правата, равенството и гражданството, правосъдието или човешкото развитие в световен мащаб, включително всички средства, разпределени за програми и проекти в областта на равенството между половете и овластяването на жените, по-специално, като се има предвид, че прилагането на някои от тези програми е изключително успешно (отпуснатите средства за плащания по програмата „Права, равенство и гражданство“ надминаха 99% през последните три години).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Почти 100% усвояване на средствата по програмата „Права, равенство и гражданство“ предполага, че не може да бъдат заделени нови ресурси от тази програма, без това да окаже отрицателно въздействие върху конкретни проекти и организации. Комисията FEMM непрекъснато изтъква необходимостта от увеличаване на финансирането за програмата „Права, равенство и гражданство“ с оглед на програмата „Дафне“ и програмите в областта на равенството между половете.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За преразгледания Механизъм за гражданска защита на Съюза следва да се гарантират отделно финансиране и отделни бюджетни средства. Като се има предвид необходимостта от избягване на всяко отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, увеличението на финансирането за целевото преразглеждане на Механизма за гражданска защита на Съюза през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. следва да се осигури изключително от всички налични средства съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 1311/20131a на Съвета от 2 декември 2013 г., като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.

 

___________________

 

1a Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Планирането и разпределянето на средствата и изготвянето на бюджета за преразгледания Механизъм за гражданска защита на Съюза следва да включват използването на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, съдържащо оценка от гледна точка на пола с цел по-добро включване на измерението, свързано с пола, за целите на справянето с извънредни кризи в рамките на усилията за управление на риска и превенция на бедствия.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 3 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  напредъкът при изпълнение на рамката за превенция на бедствия: измерван с броя на държавите членки, които са предоставили на Комисията своите оценки на риска, оценка на способността си за управление на риска и обобщение на своето планиране за управление при бедствия, както е посочено в член 6;

а)  напредъкът при изпълнение на рамката за превенция на бедствия: измерван с броя на държавите членки, които са предоставили на Комисията своите оценки на риска, оценка на способността си за управление на риска и обобщение на своето планиране за управление при бедствия, както е посочено в член 6; Оценките са чувствителни към аспектите на пола;

Изменение    11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 12a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.

Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12, заедно с конкретни данни относно включването на аспектите на пола.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно: '

Мрежата, стремейки се към балансирано участие на половете, изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно; '

Изменение    13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В член 13 се добавя следният параграф:

 

2a.  При изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Комисията и държавите членки гарантират, че обученията и процесите на квалификация, както и наръчниците за намаляване на риска и реагиране при извънредни ситуации, интегрират свързаните с пола аспекти като акцентират върху превенцията и реагирането на насилието над жени и момичета;

Обосновка

Този допълнителен параграф цели, чрез обучения и наръчници, въвеждането на чувствителността към аспектите на пола в Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 13 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  В член 13 се добавя следният параграф:

 

3a.  Комисията гарантира, че данните за бедствия ще бъдат предоставени разбити по полов признак съгласно изискванията на Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия, с цел да се разгледа ролята на жените в планирането на намаляването на риска и да се вземат предвид свързаните с пола аспекти в хода на процеса;

Обосновка

Този допълнителен параграф цели въвеждането на чувствителност към аспектите на пола при събирането на данни за бедствия. За насърчаване и засилване на сътрудничеството, данните и статистиката са от ключово значение за разбирането и впоследствие при реагирането на рисковете от бедствия. Рамкова програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия ясно сочи, че е необходима разбивка на съответните данни.

Изменение    15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Решение № 1313/2013/ЕС

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

480 630 000 EUR по текущи цени се отпускат по функция 3 „Сигурност и гражданство“ на многогодишната финансова рамка, а 150 936 000 EUR по текущи цени — по функция 4 „Глобална Европа“.

Необходимите бюджетни кредити за Механизма на Съюза се разрешават поетапно от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при надлежно отчитане на всички налични средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.

 

____________________

 

* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Обосновка

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

8.2.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Angelika Mlinar

21.2.2018

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

20.3.2018

 

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

17.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

8

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Дата на внасяне

23.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност