Procedure : 2017/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2018

Indgivne tekster :

A8-0180/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 12/02/2019 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

BETÆNKNING     ***I
PDF 1066kWORD 153k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Elisabetta Gardini

Ordfører for udtalelse (*):

Željana Zovko, fra Udviklingsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (COM(2017)0772/2),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0409/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser og udkast til holdning i form af ændringsforslag fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Regionaludviklingsudvalget samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0180/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.   opfordrer Kommissionen til at afstå fra at gøre brug af omfordelinger for at finansiere nye politiske prioriteter, der kommer til i løbet af en igangværende flerårig finansiel ramme, da dette uundgåeligt vil have en negativ indvirkning på gennemførelsen af andre af Unionens vigtigste aktiviteter;

4.   opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i den næste flerårige finansielle ramme, der begynder i 2021, med udgangspunkt i denne revision af civilbeskyttelsesmekanismen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(1)  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen, medlemsstaterne og deres regioner og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

_________________

_________________

12Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

12 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden, ofte uden varsel. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, i færd med at blive stadig hyppigere og mere ekstreme og komplekse, hvilket forværres yderligere af virkningerne af klimaændringerne, og rammer på tværs af nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af katastrofer kan være enorme.

(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden, ofte uden varsel. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, i færd med at blive stadig hyppigere og mere ekstreme og komplekse, hvilket forværres yderligere af virkningerne af klimaændringerne, og rammer på tværs af nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af katastrofer kan være af hidtil ukendt omgang. Desværre er disse katastrofer undertiden forsætlige, som det for eksempel er tilfældet med terrorangreb.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Det er især tilfældet, når medlemsstaterne rammes samtidig af katastrofer, der ofte gentager sig, og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig.

(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Det er især tilfældet, når medlemsstaterne rammes samtidig af katastrofer, der ofte gentager sig eller er uventede, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig. Med henblik på at imødegå disse mangler og nyfremkomne farer bør alle EU-instrumenter anvendes på en fleksibel måde, herunder fremme af civilsamfundets aktive deltagelse. Medlemsstaterne bør ikke desto mindre træffe passende forebyggende foranstaltninger med henblik på at bevare nationale kapaciteter, der er tilstrækkelige til at kunne håndtere katastrofer korrekt.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)   Forebyggelsen af skovbrande er et afgørende element i den globale indsats for at reducere CO2-emissioner. Afbrændingen af træer og jordbund med et højt tørveindhold under skovbrande forårsager nemlig emission af CO2. Undersøgelser har navnlig vist, at 20 % af CO2-emissionerne på verdensplan – dvs. mere end emissionerne fra alle transportsystemer tilsammen (køretøjer, skibe og fly) – skyldes brande.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Den administrative byrde bør mindskes, og forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de nødvendige sammenkædninger med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313.

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger om deres nationale sikkerhedsrisici og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til håndtering af naturlige og menneskeskabte katastrofer med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, herunder menneskeskabte katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte, især fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), til katastroferisikostyring. Det er afgørende at mindske den administrative byrde og styrke forebyggelsespolitikkerne, bl.a. ved at styrke sammenkædningen og samarbejdet med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313.

 

 

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Risikoforanstaltninger udgør et negativt incitament for udviklingen af regioner. Risikoforebyggelse og risikostyring indebærer omformulering af politikker og institutionelle rammer og en styrkelse af lokale, nationale og regionale kapaciteter til at udforme og gennemføre risikostyringsforanstaltninger, der koordinerer en lang række aktører. Det er afgørende, at regioner og/eller medlemsstater udarbejder risikokort og styrker deres beredskabskapaciteter og forebyggelsesforanstaltninger med særlig vægt på risici ved klimaændringerne. Det er afgørende, at risikokortene både tager hensyn til risici, der skyldes de aktuelle klimaændringer og fremskrivningerne af den fremtidige udvikling i klimaændringerne.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  I forbindelse med udarbejdelsen af deres risikovurderinger og risikostyringsplanlægning bør medlemsstaterne tage højde for de særlige risici for vilde dyr og dyrevelfærd. Kommissionen bør i hele Europa opmuntre til udbredelse af oplysninger om dyr, der rammes i forbindelse med katastrofer. Der bør videreudvikles uddannelsesprogrammer og kurser i denne henseende.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Skovbrandsæsonen i 2017 var særligt lang og intens i mange medlemsstater, hvilket medførte mere end 100 dødsfald i én medlemsstat alene. Manglen på disponible aktiver, som beskrevet i rapporten om mangler i katastrofeberedskabskapaciteten1a, og den europæiske katastrofeberedskabskapacitets ("EERC's" eller" den frivillige puljes") manglende evne til at reagere i tide på alle 17 anmodninger om bistand til skovbrande viste, at den frivillige karakter af medlemsstaternes bidrag er utilstrækkelig i forbindelse med store katastrofer, der berører flere medlemsstater på samme tid.

 

_________________

 

1a Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opnåede fremskridt og tilbageværende mangler i den europæiske katastrofeberedskabskapacitet (17.2.2017).

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d)  De mest naturlige partnere for uddybning af samarbejdet er nabomedlemsstater, der deler den samme ekspertise og strukturer og er mest tilbøjelige til at være udsat for de samme risici og katastrofer.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Der er behov for at styrke den kollektive evne til at berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i Europa. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "den frivillige pulje"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje" , bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturbrande, omfattende oversvømmelser og jordskælv samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der hurtigt kan sættes ind.

(6)  Der er behov for at styrke den kollektive evne til at berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i Europa. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "den frivillige pulje"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje" , bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturbrande, omfattende oversvømmelser og jordskælv, terroranslag og kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare angreb samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der hurtigt kan sættes ind. I denne sammenhæng understreges betydningen af at styrke og inkludere lokale og regionale myndigheders specifikke kapaciteter, eftersom de er de første, der griber ind efter en katastrofe. Disse myndigheder bør udvikle samarbejdsmodeller, inden for hvilke lokalsamfundene kan udveksle bedste praksis, for på den måde at give dem mulighed for at deltage i udviklingen af deres modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  De lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af katastrofer er af stor betydning og deres beredskabskapacitet skal på passende vis inddrages i alle koordinerings- og udsendelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til denne afgørelse i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer med henblik på at minimere overlapninger og fremme interoperabilitet. Disse myndigheder kan spille en vigtig forebyggende rolle, og de er også de første til at reagere i kølvandet på en katastrofe og har desuden deres frivillige kapacitet. Der er derfor et klart behov for løbende samarbejde på lokalt, regionalt og grænseoverskridende plan med henblik på at etablere fælles varslingssystemer for hurtig intervention inden mobilisering af rescEU samt regelmæssige offentlige informationskampagner om indledende beredskabsforanstaltninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet betragteligt, i og med at der sikres disponibel kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer.

(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible materielle og tekniske kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, herunder i tilfælde af grænseoverskridende begivenheder, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet og anvendelighed betragteligt, i og med at der sikres materiel og teknisk kapacitet, der hurtigt kan stilles til rådighed, herunder til redning af ældre mennesker og personer med handicap, i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater, såsom epidemier på tværs af grænserne. Det forudforpligtede egnede udstyr og anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer. Der bør sikres en optimal og gennemsigtig anvendelse af de finansielle ressourcer.

Begrundelse

Ved mobilisering af kapaciteter via EU-civilbeskyttelsesmekanismen er hastighed af allerstørste betydning, således som det ses af de tragiske konsekvenser af den forsinkede indsættelse af brandslukningsfly under de seneste skovbrande i Sydeuropa. EU's medfinansiering bør altid gives under fuld åbenhed og ansvarlighed.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Mange medlemsstater oplever mangel på materiel og udstyr, når der opstår uforudsete katastrofer. EU-mekanismen bør derfor gøre det muligt at udvide omfanget af materiel og udstyr, hvor det er nødvendigt, navnlig med henblik på at redde personer med handicap, ældre eller syge.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser samt øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer.

(9)  Uddannelse, forskning og innovation er vigtige aspekter af samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet. Effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser, fremme af innovation og dialogen og samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester bør styrkes på grundlag af eksisterende strukturer, idet man inddrager og udveksler oplysninger med ekspertcentre, universiteter, forskere og anden fagkundskab, der er til rådighed i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Selv om styrkelse af civilbeskyttelseskapaciteten i lyset af katastrofetendenser, både klimarelaterede og dem, der vedrører den interne sikkerhed, er en af de vigtigste prioriteter i hele Union, er det afgørende at supplere EU's instrumenter med en stærkere territorial og lokal dimension, da foranstaltninger truffet på lokalt plan er den hurtigste og mest effektive måde at begrænse skader forvoldt af en katastrofe på.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen.

(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen, men ikke på bekostning af de rammebeløb, der er afsat til andre vigtige EU-politikker såsom fremme af rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, retfærdighed eller menneskelig udvikling på verdensplan, herunder alle de midler, der er afsat til programmer og projekter for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position, især med tanke på, at gennemførelsen af nogle af disse programmer har været særdeles vellykket betalingsbevillingerne til programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC) er i de seneste tre år nået op på mere end 99 %.

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC) og programmet for retfærdighed. Eftersom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab har en udnyttelsesgrad på næsten 100 %, kan der ikke rejses nye midler fra dette program, uden at det har negative virkninger for specifikke projekter og organisationer. FEMM har gentagne gange påpeget behovet for at øge finansieringen af REC i betragtning af Daphne-programmet og programmet for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Der bør sikres separat finansiering og separate budgetbevillinger til den reviderede EU-mekanisme. I betragtning af at det er nødvendigt at undgå enhver negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende multinationale programmer, bør den øgede finansiering med henblik på den målrettede revision af EU-mekanismen i årene 2018, 2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet.

 

___________________

 

1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der er behov for at forenkle procedurerne for EU-mekanismen for at sikre, at medlemsstaterne kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer hurtigst muligt.

(11)  Der er behov for at forenkle og strømline procedurerne for EU-mekanismen og gøre dem mere fleksible for at sikre, at medlemsstaterne hurtigt kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer så hurtigt og så effektivt som muligt.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, navnlig ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, herunder ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU. Uanset den undtagelse bør finansieringen af især civilbeskyttelsesaktiviteter og humanitær bistand være klart adskilt i enhver fremtidig struktur for EU-finansiering og være i fuld overensstemmelse med denne strukturs forskellige målsætninger og juridiske krav.

__________________

__________________

14Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. På samme måde bør der sikres kohærens med internationale forpligtelser som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. I programmerne for territorialt samarbejde med udgangspunkt i samhørighedspolitikken er der fastsat særlige foranstaltninger med henblik på at tage hensyn til modstandskraften over for katastrofer, risikoforebyggelse og -styring samt yderligere bestræbelser på en stærkere integration og et større mål af synergi. Derudover bør alle foranstaltninger være i overensstemmelse med og aktivt bidrage til at opfylde internationale forpligtelser, som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

__________________

__________________

15Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Det er afgørende, at de moduler, der tidligere er registreret i det fælles varslings- og informationssystem (CECIS), opretholdes for at besvare anmodninger om bistand og deltage i uddannelsessystemet på sædvanlig vis.

Begrundelse

Mekanismen danner ramme for indsamling af validerede oplysninger om situationen med henblik på formidling til medlemsstaterne og med henblik på udveksling af erfaringer i forbindelse med indsatser. Hvis de registrerede moduler ikke opretholdes i systemet, ville det for Østrigs vedkommende betyde, at ti moduler gennemført af brandvæsenet på delstatsniveau ville forsvinde ud af systemet.

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Det er også vigtigt at forbinde EU-mekanismen, hvis indsats er begrænset til perioden umiddelbart efter katastrofen, til andre EU-instrumenter, der fokuserer på at udbedre skader, såsom f.eks. Solidaritetsfonden.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c)  Det er vigtigt, at Solidaritetsfonden ændres ved at indføre en forpligtelse til at afhjælpe miljøskader og ved at anvende BNP pr. indbygger i regionen eller medlemsstaten i stedet for det samlede BNP som indikator for godkendelsen for at undgå, at store befolkede regioner med lave velstandsniveauer ikke kan komme i betragtning for tilskud fra fonden. Det er meget vigtigt at værdsætte miljø, der er blevet ramt af en katastrofe, på en økonomisk måde, navnlig områder af høj natur- og landskabsværdi som beskyttede områder, eller som er omfattet af Natura 2000-nettet, for at afhjælpe miljøskader.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13d)  Der er behov for handling fra Unionens side til også at fokusere på at yde teknisk uddannelsesbistand, således at lokalsamfundenes kapacitet til selvhjælp kan forbedres, hvilket gør dem bedre forberedt på at komme med en første reaktion og begrænse en katastrofe. Målrettet uddannelse af fagfolk inden for offentlig sikkerhed såsom lokale ledere, socialarbejdere og læger, redningstjenester og brandvæsen samt frivillige lokale indsatsgrupper, der bør råde over hurtigt tilgængeligt interventionsudstyr, kan medvirke til at begrænse en katastrofe og reducere dødsfald under og i kølvandet på krisen.

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer.

e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer, herunder i regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier (OLT);

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Følgende litra tilføjes i stk. 1:

 

"ea) at begrænse de umiddelbare konsekvenser, som katastrofer kan have for menneskers liv og for kultur- og naturarv".

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  Følgende litra tilføjes i stk. 1:

 

"eb)  at intensivere samarbejde og koordination på tværs af grænserne"

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  træffe foranstaltninger til at forbedre vidensbasen om katastroferisici og fremme udvekslingen af viden, resultaterne af den videnskabelige forskning, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater, der har fælles risici

a)  træffe foranstaltninger til at forbedre vidensbasen om katastroferisici og bedre at lette og fremme samarbejdet og udvekslingen af viden, resultaterne af den videnskabelige forskning og innovation, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater, der har fælles risici"

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"aa)  koordinere harmoniseringen af oplysninger og vejledning om varslingssystemer, herunder på grænseoverskridende plan"

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b)  Artikel 5, stk. 1, litra f), affattes således:

f)  indsamle og formidle de oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed organisere udveksling af erfaringer med vurdering af risikostyringskapaciteten i samarbejde med medlemsstaterne og senest 22. december 2014 udarbejde retningslinjer om indhold, metode og struktur i disse vurderinger og lette udvekslingen af bedste praksis med hensyn til planlægning af forebyggelse og beredskab, herunder gennem frivillige peerevalueringer

"f)  indsamle og formidle de oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed, organisere udveksling af erfaringer med vurdering af risikovurderingskapaciteten, i samarbejde med medlemsstaterne og senest 22. december 2019 udarbejde nye retningslinjer om indhold, metode og struktur i disse vurderinger og lette udvekslingen af bedste praksis med hensyn til planlægning af forebyggelse og beredskab, herunder gennem frivillige peerevalueringer"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt niveau og stille dem til rådighed for Kommissionen senest 22. december 2018 og derefter hvert tredje år

a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt plan i samråd med de relevante lokale og regionale myndigheder og i overensstemmelse med Sendairammen for katastrofeforebyggelse og stille dem til rådighed for Kommissionen senest den 22. december 2018 og derefter hvert tredje år på grundlag af en model, der er vedtaget sammen med Kommissionen, og i denne forbindelse gøres der brug af de eksisterende nationale informationssystemer

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  litra d) affattes således:

d) frivillig basis deltage i peerevalueringer af vurderingen af risikostyringskapaciteten.

"d)    frivillig basis deltage i peerevalueringer af risikostyringskapaciteten med henblik på at identificere tiltag, der kan råde bod på manglerne."

Begrundelse

Hensigten med at ændre den oprindelige tekst er at præcisere formålet med foranstaltningerne i forbindelse med den overordnede revision af artikel 6.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år. Desuden kan Kommissionen kræve, at medlemsstaterne fremsender særlige forebyggelses- og beredskabsplaner, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. Unionen tager behørigt hensyn til medlemsstaternes fremskridt hvad angår katastrofeforebyggelse og -beredskab som led i en eventuel fremtidig mekanisme med forhåndsbetingelser under de europæiske struktur- og investeringsfonde.

En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger i henhold til en model, der skal udvikles ved hjælp af en gennemførelsesretsakt senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. Desuden kan Kommissionen kræve, at medlemsstaterne fremsender særlige forebyggelses- og beredskabsplaner, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. I denne indsats kan der indgå et engagement fra medlemsstaternes side til at tilskynde til investeringer for så vidt angår risikovurderinger og bedre genopbygning efter katastrofer. Den ekstra administrative byrde på nationalt og subnationalt plan skal holdes så lavt som muligt.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ligeledes fastlægge specifikke høringsmekanismer til at fremme en passende forebyggelses- og beredskabsplanlægning og -koordinering mellem medlemsstater, som er udsat for samme type katastrofer.

Kommissionen kan ligeledes i forståelse med medlemsstaterne fastlægge specifikke høringsmekanismer til at fremme en passende forebyggelses- og beredskabsplanlægning og -koordinering mellem medlemsstater, som er udsat for samme type katastrofer. Kommissionen og medlemsstaterne sørger desuden så vidt muligt for kohærens mellem katastroferisikostyring og strategier for tilpasning til klimaændringerne."

Begrundelse

Beslutningen om eventuelt at etablere specifikke høringsmekanismer fra Kommissionens side bør omfatte inddragelse af medlemsstaterne, som er en integreret del af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. "1.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b a (nyt)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Der tilføjes følgende stk. 4:

 

Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger, hvis den er af den opfattelse, at en medlemsstats forebyggende indsats er utilstrækkelig i lyset af de risici, som den pågældende medlemsstat står over for.

Ændringsforslag    36

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 8 – stk. 1 – litra k

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 8, stk. 1, litra k), affattes således:

k)  i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b).

"k)  i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger, herunder gennem samarbejde med andre EU-instrumenter, med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA)

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  I artikel 9 indføjes følgende stykke:

 

"1a.  Medlemsstaterne skal styrke den relevante administrative kapacitet hos de kompetente regionale og lokale myndigheder i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer."

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter.

1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger, både for naturkatastrofer og menneskeforårsagede katastrofer, under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver, herunder også jordbearbejdningsmaskiner, mobile elgeneratorer og mobilt brandslukningsudstyr, og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter."

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Den består af en pulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter.

1.  Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Den består af en frivillig pulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter.

Begrundelse

En obligatorisk registrering af kapaciteter er ikke mulig for nogle medlemsstater og deres frivillige ordninger. Der skal også tages hensyn til den omstændighed, at medlemsstater ikke altid er i stand til at stille deres kapaciteter til rådighed, f.eks. på grund af force majeure.

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Eftersom national forebyggelse bør være førsteprioritet for medlemsstaterne med henblik på at mindske sikkerhedsrisici, skal EU's civilbeskyttelsespulje supplere de eksisterende nationale kapaciteter.

Ændringsforslag    41

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  På grundlag af identificerede risici fastlægger Kommissionen, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter den europæiske civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Kommissionen overvåger de fremskridt, der gøres med at nå kapacitetsmålene, og hvilke mangler der fortsat består, og tilskynder medlemsstaterne til at afhjælpe sådanne mangler. Kommissionen kan støtte medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra i), og artikel 21, stk. 2.

2.  På grundlag af de på stedet identificerede behov og risici fastlægger Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter den europæiske civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Kommissionen overvåger de fremskridt, der gøres med at nå kapacitetsmålene, og hvilke mangler der fortsat består, og tilskynder medlemsstaterne til at afhjælpe sådanne mangler. Kommissionen kan støtte medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra i), og artikel 21, stk. 2.

Begrundelse

På grundlag af nærhedsprincippet er det mere hensigtsmæssigt, at behovene analyseres på stedet, og at Kommissionen i denne forbindelse samarbejder med medlemsstaterne.

Ændringsforslag    42

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne stiller til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via den europæiske civilbeskyttelsespulje, medmindre medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver.

7.  Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne stiller til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via den europæiske civilbeskyttelsespulje, undtagen i tilfælde af nationale katastrofer, force majeure, eller hvis medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver. Den endelige afgørelse om at indsætte dem træffes af de medlemsstater, der har registreret den pågældende indsatskapacitet.

Ændringsforslag    43

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når sådanne indsatskapaciteter indsættes, bevarer de medlemsstater, som har stillet dem til rådighed, kommandoen over og kontrollen med dem, og de kan trækkes tilbage, hvis medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver, som forhindrer dem i fortsat at stille disse indsatskapaciteter til rådighed. I sådanne tilfælde høres Kommissionen.

Når sådanne indsatskapaciteter indsættes, bevarer de medlemsstater, som har stillet dem til rådighed, kommandoen over og kontrollen med dem, og de kan trækkes tilbage, hvis disse medlemsstater står over for nationale katastrofer eller force majeure, eller hvis en ekstraordinær situation forhindrer dem i fortsat at stille disse indsatskapaciteter til rådighed. I sådanne tilfælde høres Kommissionen.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  RescEU oprettes med henblik på at yde hjælp, hvis det med de eksisterende kapaciteter ikke er muligt at reagere effektivt på katastrofer.

1.  RescEU oprettes med henblik på at yde hjælp under ekstraordinære omstændigheder, hvis der ikke er kapacitet til rådighed på nationalt niveau, og hvis det med de eksisterende kapaciteter ikke er muligt at reagere effektivt på katastrofer. RescEU anvendes ikke til at erstatte medlemsstaternes egne kapaciteter og relevante ansvarsområder.

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  RescEU omfatter følgende kapaciteter:

2.  RescEU skal bestå af kapaciteter, der supplerer dem, der allerede findes i medlemsstaterne, med henblik på at udbygge og styrke disse, og den har til hensigt at tackle nuværende og fremtidige risici. Kapaciteterne skal fastsættes ud fra eventuel mangel på indsatskapaciteter til brug ved sundhedskatastrofer, industrielle katastrofer, miljøkatastrofer, jordskælv, vulkanudbrud, masseflytninger og -katastrofer, oversvømmelser, brande, herunder skovbrande, terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer.

 

På grundlag af de konstaterede mangler skal rescEU mindst indeholde følgende muligheder:

a) bekæmpelse af skovbrande fra luften

a) bekæmpelse af skovbrande fra luften

b) højkapacitetspumpning

b) højkapacitetspumpning

c) eftersøgning og redning i byområder

c) eftersøgning og redning i byområder

d) felthospitaler og medicinske nødshjælpshold.

d) felthospitaler og medicinske nødshjælpshold.

Ændringsforslag    46

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Karakteren af disse kapaciteter skal forblive fleksible og kan ændres med henblik på at tackle nye udviklingstendenser og fremtidige udfordringer såsom følgerne af klimaændringer.

Ændringsforslag    47

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. På grundlag af identificerede risici og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

4. På grundlag af identificerede risici og kapaciteter og risikostyringsplanlægningen i henhold til artikel 6 og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

Hvis det i tilfælde af en katastrofe eller overhængendende fare for katastrofe af særligt hastende årsager er påkrævet, finder proceduren i artikel 31 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.

Hvis det i tilfælde af en katastrofe eller overhængendende fare for katastrofe af særligt hastende årsager er påkrævet, finder proceduren i artikel 31 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fastlægger kvalitetskravene for de indsatskapaciteter, der indgår i rescEU. Kvalitetskravene baseres på etablerede internationale standarder, hvis sådanne standarder allerede eksisterer.

5.  Kommissionen fastlægger i samarbejde med medlemsstaterne kvalitetskravene for de indsatskapaciteter, der indgår i rescEU. Kvalitetskravene baseres på etablerede internationale standarder, hvis sådanne standarder allerede eksisterer.

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer kommandoen over og kontrollen med rescEU-kapaciteter.

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer ansvaret for den strategiske koordination af rescEU-kapaciteterne og er ansvarlig for indsatsen, mens den operationelle kommando og kontrol fortsat skal påhvile de embedsmænd, der er ansvarlige i modtagermedlemsstaterne.

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den anmodende medlemsstat. Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter og rescEU-aktiviteterne under operationerne.

8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen via ERCC den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den anmodende medlemsstat. Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter og rescEU-aktiviteterne under operationerne.

Ændringsforslag    51

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Når Kommissionen anskaffer udstyr såsom udstyr til bekæmpelse af skovbrande fra luften ved hjælp af erhvervelse, leasing eller leje sikres følgende:

10.  Når Kommissionen anskaffer udstyr såsom udstyr til bekæmpelse af skovbrande fra luften ved hjælp af erhvervelse, leasing eller leje sikres følgende:

a)  ved erhvervelse af udstyr skal der foreligge en aftale mellem Kommissionen og en medlemsstat med bestemmelser om registrering heraf i den pågældende medlemsstat

a)  ved erhvervelse af udstyr skal der foreligge en aftale mellem Kommissionen og en medlemsstat med bestemmelser om registrering heraf i den pågældende medlemsstat

b)  ved leasing og leje skal udstyr være registreret i en medlemsstat.

b)  ved leasing og leje skal udstyr ikke obligatorisk være registreret i en medlemsstat."

 

ba)  forvaltningen af luftfartøjerne skal varetages af operatører, som er certificeret af EASA."

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12.

Kommissionen underretter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12."

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske oplysninger om budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag    53

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 12a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Amendment

 

Disse oplysninger skal omfatte en oversigt over budget- og udgiftsudviklingen med en detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, præcise informationer om omkostningsstigninger og ændringer i typer af nødvendige beredskabskapaciteter og eventuelle kvalitetskrav til disse kapaciteter samt årsagerne til sådanne stigninger eller ændringer.

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske oplysninger om budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag    54

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, der sammen med Kommissionen udgør EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse.

Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, herunder videnscentre, universiteter og forskere, der sammen med Kommissionen udgør EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse. Kommissionen skal tage behørigt hensyn til den ekspertise, der er til rådighed i medlemsstaterne og i indsatsorganisationerne.

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Netværket varetager følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant:

Netværket varetager, idet der tilstræbes en kønsafbalanceret sammensætning, følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant:

Ændringsforslag    56

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a)  Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således:

a) udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater.

"a)  udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater. I overensstemmelse med reglerne og principperne i forordning (EU) nr. 1288/2013* etableres der et nyt Erasmusprogram for civilbeskyttelse;

Uddannelsesprogrammet skal sigte mod at forbedre koordineringen, kompatibiliteten og komplementariteten mellem de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9 og 11, og at forbedre kompetencerne hos de eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra d) og f).

Erasmusprogrammet for civilbeskyttelse skal også sigte mod at forbedre koordineringen, kompatibiliteten og komplementariteten mellem de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9, 11 og 12, og at forbedre kompetencerne hos de eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra d) og f).

 

Erasmusprogrammet for civilbeskyttelse indeholder en international dimension, hvis formål er at støtte Unionens optræden udadtil, herunder dens udviklingsmål, gennem et samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem partnerlandene."

 

_______________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

Begrundelse

Ordføreren finder det nødvendigt at ændre artikel 13, stk. 1, litra a), i afgørelse nr. 1313/2013/EU, selv om dette ikke indgår i Europa-Kommissionens nye forslag til afgørelse. Ændringen sikrer overensstemmelse med målene i Kommissionens forslag. Oprettelsen af et Erasmusprogram for civilbeskyttelse bidrager til udviklingen af en homogen europæisk uddannelsesstandard baseret på grunduddannelsesniveauer, som er fælles for civilbeskyttelsesmedarbejdere i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    57

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9b (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – litra f

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

9b)  Artikel 13, stk. 1, litra f), affattes således:

f)  stimulering og fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.

"f)  stimulering af forskning og innovation samt fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.

Ændringsforslag    58

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9c (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9c)  I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

 

"3a.  Kommissionen udvider uddannelseskapaciteten og øger udvekslingen af viden og erfaringer mellem Unionens netværk om viden inden for civilbeskyttelse og internationale organisationer og tredjelande med henblik på at bidrage til opfyldelsen af internationale forpligtelser med hensyn til katastroferisikobegrænsning, navnlig dem inden for Sendairammen."

Begrundelse

Dette nye stykke har til formål at fremme udvekslingen af viden og erfaringer, herunder muligheden for at udvide uddannelseskapaciteten til ligeledes at omfatte tredjelande (som nævnt i den foreløbige evaluering), for at forbedre den fremtidige indsats og forbedre sammenhængen med Sendairammen.

Ændringsforslag    59

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:

2.  Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle.

"2.  Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen – i samråd med humanitære aktører – tydeligt definere omfanget af indsatsen og forbindelsen med de aktører, der er involverede i den bredere humanitære indsats, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og respekt for humanitære principper."

Begrundelse

Det blev i den foreløbige evaluering af civilbeskyttelsesmekanismen konstateret, at den uklare definition af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med humanitære reaktionsoperationer påvirkede mekanismens kapacitet til at opfylde sine mål i et skiftende landskab af reaktionsoperationer. Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at tydeliggøre omfanget af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med menneskeskabte katastrofer og komplekse nødsituationer, hvor der også finder humanitære bistandsoperationer sted.

Ændringsforslag    60

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De nødvendige bevillinger til EU-mekanismen godkendes løbende af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure under behørig hensyntagen til alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013* og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet, jf. bilag I.

 

____________________

 

* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.

Ændringsforslag    61

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 20 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis synliggøre Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c).

Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis synliggøre Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c). " Der skal udvikles en kommunikationsstrategi for at gøre de håndgribelige resultater af de foranstaltninger, der er truffet under EU-mekanismen, synlige for borgerne.

Ændringsforslag    62

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 15 – litra b

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For så vidt angår kapaciteter tilhørende medlemsstaterne, der ikke allerede indgår i den europæiske civilbeskyttelsespulje, må Unionens samlede finansielle støtte til transportressourcer ikke overstige 55 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. For at være berettigede til at modtage denne finansiering forpligter medlemsstaterne sig til at udarbejde et register over alle deres indsatskapaciteter sammen med de relevante administrative strukturer, som er til brug ved sanitære og industrielle katastrofer, jordskælv, vulkanudbrud, masseflytninger og -katastrofer, oversvømmelser, skovbrande, terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer, som de råder over, ud over dem, der allerede indgår i den europæiske pulje."

Ændringsforslag    63

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.

2.  Der udvikles synergi, komplementaritet og øget koordinering med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, herunder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker, uden at det medfører en omfordeling af midlerne fra disse områder. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96, samtidig med at den respekterer den særskilte og uafhængige karakter af foranstaltningerne og finansieringen heraf, og sikrer, at de er i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Begrundelse

På baggrund af Kommissionens forslag til artikel 26, stk. 1, som åbner mulighed for finansiering af civilbeskyttelsesforanstaltninger fra forskellige kilder, sigter den foreslåede ændring mod at sikre en klar skelnen mellem humanitære og civilbeskyttelsesmæssige operationer og finansieringen heraf.

Ændringsforslag    64

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse Nr. 1313/2013/EU

Artikel 32 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  oprettelse, forvaltning og vedligeholdelse af rescEU, jf. artikel 12, herunder kriterier for afgørelser om indsættelse og operationelle procedurer

g)  oprettelse, forvaltning og vedligeholdelse af rescEU, jf. artikel 12, herunder kriterier for afgørelser om indsættelse, operationelle procedurer og betingelserne for indsættelse af rescEU-kapaciteter på nationalt plan af en medlemsstat og finansielle og andre ordninger i forbindelse hermed

Ændringsforslag    65

Forslag til afgørelse

Bilag I a (nyt)

 

 

Ændringsforslag

BILAG I

VEJLEDENDE SUPPLERENDE FINANSIELLE BEVILLINGER FOR PERIODEN 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

I ALT

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3*

FB

19.157

115,2

122.497

256.854

 

BB

11

56,56

115.395

182.955

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 4*

FB

2

2

2.284

6.284

 

BB

0,8

1,8

2.014

4.614

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3* og 4* samlet

FB

21.157

117,2

124.781

263.138

 

BB

11,8

58,36

117.409

187.569

(Alle tal er i mio. EUR)

* Det fulde beløb skal stilles til rådighed gennem fleksibilitetsinstrumentet.

Begrundelse

Den yderligere finansiering, der er nødvendig for denne revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018-2020, bør defineres nærmere i selve beslutningen, gennem et særskilt, detaljeret bilag I. Alle yderligere midler, der er nødvendige for at finansiere denne revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, bør mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.


BEGRUNDELSE

En foruroligende baggrund

Naturkatastrofer i og uden for Europa er i tiltagende, både med hensyn til hyppigheden, hvormed de optræder, og med hensyn til intensiteten, og de udgør en alvorlig trussel mod vore samfund, økonomier og økosystemer.

Blot ved at betragte naturkatastroferne i 2017 får man et indtryk af problemets omfang. Alene i Europa forårsagede de 200 dødsfald. De i 2017 opståede brande hærgede Sydeuropa, hvor et areal på over 1 mio. ha gik op i flammer og flere end 100 mennesker omkom på knap seks måneder. 2017 var også året, hvor en række tropiske storme gentagne gange ramte de oversøiske europæiske territorier i Caribien og bragte det europæiske beredskab til randen af dets ydeevne. Endnu mere uventede var de voldsomme orkaner, som i samme år forårsagede alvorlige oversvømmelser og ødelæggelser langs Europas nordlige Atlanterhavskyst.

Det scenario, som videnskabelige studier giver af fremtiden, er endnu mere foruroligende, eftersom det spås, at disse fænomener vil tiltage i styrke. År som 2017 vil fremover ikke længere være en undtagelse, men normen. Den vigtigste årsag hertil skal utvivlsomt søges i klimaændringerne, som har forstærket de negative virkninger af hændelser, der skyldes ekstreme vejrforhold. Klimaændringerne er med god grund blevet beskrevet som "en af det enogtyvende århundredes største globale trusler mod menneskers sundhed".

Plads til forbedringer

Unionen har imidlertid ikke forholdt sig passivt til dette scenario. I årenes løb har Den Europæiske Union udviklet et solidt katastrofeberedskabsnetværk. EU-civilbeskyttelsesmekanismen er omdrejningspunktet i dette system. Med udøvelsen af sin støttende funktion har den hjulpet medlemsstaterne med at optimere deres indsatser til forebyggelse af katastrofer og begrænsning af risici. Takket være Det Europæiske Beredskabskoordineringscenters (EERC's) koordinering har mekanismen været aktiv i og uden for EU. I den nyligt offentliggjorte midtvejsevaluering af mekanismen understreges det, at "mekanismen er et håndgribeligt eksempel på europæisk solidaritet".

Imidlertid har de seneste praktiske erfaringer i forbindelse med hændelser som skovbrandene i 2017 eller migrationskrisen i 2015-2016 afsløret mekanismens mangler med hensyn til effektivitet.

Den nuværende model er baseret på frivillige bidrag fra medlemsstaterne, som på forhånd stiller deres kapaciteter til rådighed for EERC (herefter kaldet "den europæiske civilbeskyttelsespulje") til gengæld for finansiel støtte fra Unionen til dækning af udgifter såsom tilpasnings-, certificerings- og transportomkostninger. Dette system har dog vist sig utilstrækkeligt til at reagere på omfattende krisesituationer, som rammer flere medlemsstater samtidigt. Det største problem ved hovedsageligt at anvende nationale kapaciteter er, at disse ikke er til rådighed i EU, hvis de skal anvendes på nationalt plan.

For at sikre, at Den Europæiske Union kan varetage sine borgeres sikkerhed i forbindelse med katastrofer, må den råde over en stærkere civilbeskyttelsesmekanisme, som er i stand til at give robuste og tilforladelige svar. Ordføreren er fortaler for en mere ambitiøs civilbeskyttelsesmekanisme.

En vision for fremtiden

Ordførerens vision for en fuldt udviklet europæisk civilbeskyttelsesmekanisme bygger på tre væsentlige elementer.

1. En virkelig europæisk civilbeskyttelseskapacitet. Den fremtidige ordning bør råde over yderligere eksisterende kapaciteter ud over dem, som medlemsstaterne besidder, samt over egne kapaciteter. Der bør oprettes en virkelig europæisk civilbeskyttelseskapacitet. Denne nye kapacitet vil afhjælpe de mangler, som er konstateret ved de nationale beredskabssystemer. Hensigten er ikke at erstatte eller gentage medlemsstaternes arbejde, men at supplere deres indsats efter behov.

For at opbygge denne kapacitet vil EU finansiere erhvervelsen af nye kapaciteter, f.eks. fly til brandbekæmpelse. Nye kapaciteter kan enten tilvejebringes ved hjælp af lejeaftaler eller reparation eller tilpasning af eksisterende kapaciteter, og Unionen bør bidrage hertil i væsentligt omfang. Der er andre eksempler på finansielle incitamenter. Eksempelvis kunne EU påtage sig omkostningerne i forbindelse med den europæiske mekanismes indsatser eller transportomkostningerne.

Nogle af disse elementer indgår allerede i den nuværende udgave af den europæiske mekanisme, og der er dermed et godt udgangspunkt. Imidlertid gør den lave grad af medfinansiering i det nuværende system, at incitamenterne ikke udnyttes tilstrækkeligt.

2. Kapacitetens sammenhæng med andre eksisterende instrumenter. Den nye mekanisme skal desuden være mere sammenhængende, både inden for og uden for EU. Dette betyder, at etableringen af kapaciteten skal gå hånd i hånd med øgede forebyggende foranstaltninger fra medlemsstaternes side. Det nye system ansporer alle til at tage ansvar. Forebyggelse vil komme til at spille en central rolle i forbindelse med katastrofehåndtering og skal udvikles fremover. Derfor skal den nye mekanisme, som ordføreren ser det, ikke fungere isoleret, men trække på styrken i andre EU-instrumenter og være koncentreret om risikoforebyggelse.

Imidlertid skal ikke kun det forebyggende aspekt, men også indsatsen være kendetegnet ved sammenhæng. Den nye mekanisme bør koordineres så godt som muligt med de øvrige eksisterende EU-instrumenter til katastrofeindsats, eksempelvis instrumentet for humanitær bistand. En hensigtsmæssig koordinering mellem de to instrumenter vil sikre, at den samlede europæiske indsats, både inden for og uden for EU's grænser, bliver mere sammenhængende og effektiv.

3. En hensigtsmæssig ressourcefordeling. Som direkte konsekvens af de to foregående punkter mener ordføreren, at der i fremtiden er behov for et øget finansielt engagement fra EU's side. Det nuværende budget på 368 mio. EUR for perioden 2014-2020, som er afsat til mekanismen, er helt utilstrækkeligt sammenholdt med de økonomiske tab på over 433 mia. EUR, som medlemsstaterne har lidt siden 1980 som følge af ekstreme vejrhændelser.

Ordføreren mener, at et øget finansielt engagement fra EU's side bør kombineres med en passende koordinerende rolle til Unionen. EU forventes at udøve den fulde kommando over og kontrol med en eventuel ny europæisk civilbeskyttelseskapacitet. Eftersom Unionen fuldt ud forestår anskaffelsen af den nye kapacitets materiel, forbliver dette også i Unionens besiddelse.

Desuden mener ordføreren, at det er en god idé at oprette et Erasmusprogram for civilbeskyttelse med henblik på at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem medlemsstaterne.

Ordføreren understreger sluttelig borgernes fortsatte tillid til en europæisk civilbeskyttelse: Eurobarometerundersøgelser gennem årene viser, at en konstant andel på 90 % af de adspurgte finder det vigtigt, at EU hjælper med at koordinere katastrofeindsatsen inden for sit område gennem sin rolle inden for civilbeskyttelse. Et flertal af EU-borgerne (56 %) mener, at deres land ikke råder over tilstrækkelige kapaciteter til alene at håndtere alle omfattende katastrofer. Disse tal illustrerer, at der blandt borgerne er et ønske om, at Unionen engagerer sig i civilbeskyttelse.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (25.4.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Ordfører for udtalelse: Željana Zovko

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Europa og verden står over for et voksende antal katastrofer med store menneskelige og materielle omkostninger. Hyppigheden og intensiteten af vejrrelaterede katastrofer, især oversvømmelser og skovbrande, er også stigende som følge af klimaændringerne. Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesmekanisme(1) (EU-mekanismen) sigter mod at støtte, supplere og lette koordinationen af medlemsstaternes foranstaltninger med det formål at forbedre katastrofeforebyggelsen, -beredskabet og -indsatsen. EU-mekanismen kan aktiveres som reaktion på katastrofer både i og uden for Unionen (sidstnævnte udgør over halvdelen af alle aktiveringer af mekanismen). I forbindelse med reaktionen på katastrofer uden for Unionen aktiveres EU-mekanismen ofte, samtidig med at EU yder humanitær bistand.

Kommissionens forslag(2) om at ændre denne afgørelse, der i øjeblikket behandles i Europa-Parlamentet og Rådet, har til formål at: 1) styrke EU's og medlemsstaternes kapacitet til at reagere på katastrofer gennem oprettelsen af en dedikeret reserve af aktiver på EU-plan (rescEU), som skal indsættes efter afgørelse truffet af Kommissionen, og gennem mere effektive bidrag fra medlemsstaterne til den europæiske civilbeskyttelsespulje 2) styrke fokus på forebyggelsesforanstaltninger og sammenhængen med andre EU-politikker og 3) fremme en forenklet og effektiv administrativ procedure i mekanismens operationer.

I denne udtalelse fra DEVE-udvalget til ENVI-udvalget støtter ordføreren en styrkelse af EU's og medlemsstaternes kapacitet til at reagere på katastrofer, men understreger, at nærhedsprincippet skal overholdes fuldt ud. I denne forbindelse ønsker ordføreren at fremsætte en række ændringer til Kommissionens forslag og den nuværende afgørelse, der blandt andet bygger på resultaterne af nylige evalueringer(3).

Målene for de vigtigste ændringer er følgende:

•  at styrke EU-mekanismens internationale samarbejdsdimension, herunder gennem en udvidelse af uddannelseskapaciteten og videndelingen. Dette bør endvidere understøtte internationale forpligtelser med hensyn til katastroferisikobegrænsning (især Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030)

•  at fremhæve behovet for en klar definition af omfanget af EU-mekanismens operationer i menneskeskabte eller komplekse nødsituationer på linje med den europæiske konsensus om humanitær bistand og at understrege, at disse aktiviteter – og deres finansieringsinstrumenter – bør forblive fuldt ud differentierede, selv når der tilstræbes synergier og komplementaritet mellem instrumenter

•  at sikre, at kapaciteten på EU-plan (rescEU) supplerer og ikke erstatter udviklingen af civilbeskyttelseskapaciteter på nationalt plan, ved at opretholde medfinansieringen af transportomkostninger for aktiver, som ikke er en del af den europæiske civilbeskyttelsespulje.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser samt øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer.

(9)  For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser samt øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer. Det netværk bør fremme og styrke forbindelserne med internationale organisationer og tredjelande med henblik på at styrke samarbejdet inden for katastroferisikobegrænsning og bidrage til at opfylde de tilsagn, der blev givet i forbindelse med Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, navnlig ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, navnlig ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU. Uanset den undtagelse bør finansieringen af især civilbeskyttelsesaktiviteter og humanitær bistand være klart adskilt i enhver fremtidig struktur for EU-finansiering og være i fuld overensstemmelse med denne strukturs forskellige målsætninger og juridiske krav.

__________________

__________________

14Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. På samme måde bør der sikres kohærens med internationale forpligtelser som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. Derudover bør alle foranstaltninger være i overensstemmelse med og aktivt bidrage til at opfylde internationale forpligtelser, som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

__________________

__________________

15Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 5, stk. 2, affattes således:

2.  På anmodning af en medlemsstat, et tredjeland, eller De Forenede Nationer eller dets agenturer kan Kommissionen indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om forebyggelsesforanstaltninger.

"2.  Kommissionen kan ligeledes på anmodning af en medlemsstat, et tredjeland, eller De Forenede Nationer eller dets agenturer eller på eget initiativ efter at have anmodet de relevante interessenter om deres samtykke indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om forebyggelsesforanstaltninger."

Begrundelse

Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at give Kommissionen en mere aktiv rolle i anvendelsen af eksperthold på forebyggelsesmissioner, herunder i tredjelande, da dette kan øge deres synlighed og tilgængelighed. Disse missioner kan, som fremhævet i den foreløbige evaluering, sammen med andre instrumenter bidrage til at øge det internationale samarbejde om civilbeskyttelse og forbedre sammenhængen med Sendairammen.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  bekæmpelse af skovbrande på jorden

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På grundlag af identificerede risici og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

4.  På grundlag af identificerede risici, under hensyntagen til en samlet risikotilgang og medlemsstaternes erfaring med civilbeskyttelse og efter at have hørt de relevante regioner med høj risiko for kriser tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer kommandoen over og kontrollen med rescEU-kapaciteter.

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer beføjelsen til at indsætte rescEU-kapaciteter.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 3

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a)  Artikel 13, stk. 3, affattes således:

3.   anmodning af en medlemsstat, et tredjeland eller De Forenede Nationer eller dets agenturer kan Kommissionen indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om beredskabsforanstaltninger.

"3.  Kommissionen kan ligeledes på anmodning af en medlemsstat, et tredjeland eller De Forenede Nationer eller dets agenturer eller på eget initiativ, efter at den har anmodet de relevante interessenter om deres samtykke, indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om beredskabsforanstaltninger."

Begrundelse

Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at give Kommissionen en mere aktiv rolle i anvendelsen af eksperthold på beredskabsmissioner, herunder i tredjelande, da dette kan øge deres synlighed og tilgængelighed. Disse missioner kan, som fremhævet i den foreløbige evaluering, sammen med andre instrumenter bidrage til at øge det internationale samarbejde om civilbeskyttelse og forbedre sammenhængen med Sendairammen.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b)  I artikel 13 indsættes følgende stykke:

 

"3a.  Kommissionen udvider uddannelseskapaciteten og øger udvekslingen af viden og erfaringer mellem Unionens netværk om viden inden for civilbeskyttelse og internationale organisationer og tredjelande med henblik på at bidrage til opfyldelsen af internationale forpligtelser med hensyn til katastroferisikobegrænsning, navnlig dem inden for Sendairammen."

Begrundelse

Dette nye stykke har til formål at fremme udvekslingen af viden og erfaringer, herunder muligheden for at udvide uddannelseskapaciteten til ligeledes at omfatte tredjelande (som nævnt i den foreløbige evaluering), for at forbedre den fremtidige indsats og forbedre sammenhængen med Sendairammen.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:

2.  Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle.

"2.  Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen – i samråd med humanitære aktører – tydeligt definere omfanget af indsatsen og forbindelsen med de aktører, der er involverede i den bredere humanitære indsats, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og respekt for humanitære principper."

Begrundelse

Det blev i den foreløbige evaluering af civilbeskyttelsesmekanismen konstateret, at den uklare definition af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med humanitære reaktionsoperationer påvirkede mekanismens kapacitet til at opfylde sine mål i et skiftende landskab af reaktionsoperationer. Denne ændring af den nuværende afgørelse har til formål at tydeliggøre omfanget af civilbeskyttelsesindsatser i forbindelse med menneskeskabte katastrofer og komplekse nødsituationer, hvor der også finder humanitære bistandsoperationer sted.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For så vidt angår aktiver, der ikke allerede er stillet til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, må Unionens finansielle støtte til transportressourcer ikke overstige 55 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. For at være berettiget til at modtage en sådan støtte skal medlemsstaterne oprette et register over alle de civilbeskyttelsesaktiver, som de har til rådighed til at reagere på katastrofer, ud over dem, der er stillet til rådighed for den europæiske pulje.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.

2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96, samtidig med at den respekterer den særskilte og uafhængige karakter af foranstaltningerne og finansieringen heraf, og sikrer, at de er i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Begrundelse

På baggrund af Kommissionens forslag til artikel 26, stk. 1, som åbner mulighed for finansiering af civilbeskyttelsesforanstaltninger fra forskellige kilder, sigter den foreslåede ændring mod at sikre en klar skelnen mellem humanitære og civilbeskyttelsesmæssige operationer og finansieringen heraf.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.12.2017

Associerede udvalg – dato for meddelelse på plenarmødet

15.3.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Željana Zovko

8.2.2018

Behandling i udvalg

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky, Monika Vana

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme.

(2)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme, 2017/0309 (COD).

(3)

Foreløbig evaluering af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, 2014-2016 (endelig rapport), august 2017.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsevalueringen af EU-civilbeskyttelsesordningen for perioden 2014-2016 (SWD(2017)0287 final).

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 33/2017 "EU-civilbeskyttelsesmekanismen: Koordineringen af reaktionen på katastrofer uden for EU har generelt været effektiv".


UDTALELSE fra Budgetudvalget (25.4.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Ordfører for udtalelse: José Manuel Fernandes

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at ændre den nuværende EU-civilbeskyttelsesmekanisme med henblik på at sikre, at EU kan yde en bedre krisestøtte og nødhjælp til borgerne i og uden for Europa, herunder gennem en øget indsats til forebyggelse af katastrofer. Han minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen er et af de mest konkrete udtryk for EU's kerneværdier om solidaritet.

Ordføreren understreger, at investering i forebyggelse og katastrofeberedskab er den bedste form for beskyttelse, ikke kun fordi den har det største potentiale til at redde liv og forebygge menneskelige lidelser, men også fordi det kan hindre, at der påløber store omkostninger til afhjælpende foranstaltninger, når katastrofen rammer. Ifølge Kommissionens egne beregninger sparer man med 1 EUR brugt på katastrofeberedskab op til 7 EUR i nødhjælp.

Ordføreren er overbevist om, at der skulle have være foretaget en revision af den nuværende ordning for længe siden. Manglerne ved den nuværende frivillige ordning har været smerteligt udstillet i EU's reaktion på en række nylige katastrofer, navnlig som følge af manglen på disponible aktiver under perioderne med skovbrande i 2016 og 2017, hvor kun 10 af 17 anmodninger om bistand til skovbrande kunne imødekommes, og selv disse ofte efter en betydelig forsinkelse, hvilket medførte et tab på over 100 menneskeliv. Desuden har en række rapporter påpeget de eksisterende mangler med hensyn til tilgængeligheden af visse vigtige indsatskapaciteter, navnlig med hensyn til skovbrandslukning, husly og eventuelt andre typer ressourcer.

Ordføreren er af den opfattelse, at den foreslåede struktur med to søjler, der er afstemt efter hinanden, og som på den ene side består af en europæisk civilbeskyttelsespulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og på den anden side den såkaldte "rescEU", en særlig reserve af indsatskapaciteter med kommando og kontrol på EU-plan, der skal fungere som en sidste udvej, er den mest relevante og effektive måde at overvinde begrænsningerne i den nuværende ramme. Ved at samle ressourcerne bedst muligt og skabe stordriftsfordele vil den styrkede EU-civilbeskyttelsesmekanisme også medføre betydelige besparelser for medlemsstaterne.

Ordføreren minder om, at de samlede omkostninger, der er forbundet med Kommissionens forslag, anslås til 280 mio. EUR for perioden 2018-2020, heraf 256,9 mio. EUR under udgiftsområde 3 "Sikkerhed og EU-borgerskab", 6,3 mio. EUR under udgiftsområde 4 "Et globalt Europa" og 16,9 mio. EUR under udgiftsområde 5 "Administrationsomkostninger". 54 % af de foreslåede driftsudgifter skal gå til beredskab, herunder erhvervelse eller leasing af rescEU-aktiver, 37 % til indsatsforanstaltninger og 9 % til forebyggende foranstaltninger. Forslaget medfører også ansættelse af 100 yderligere medarbejdere i løbet af tre år. Ordføreren mener, at disse forslag står i et rimeligt forhold til omfanget af og formålet med revisionen.

Ordføreren glæder sig over den foreslåede anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at dække størstedelen (88 %) af de nødvendige yderligere midler. Han er dog stærkt imod den foreslåede omfordeling af midlerne fra eksisterende programmer i udgiftsområde 3 og 4 for et beløb af 31,3 mio. EUR. Som det er blevet understreget af Budgetudvalget ved mange lejligheder, bør væsentlige nye politiske forslag ledsages af nye midler. Dertil kommer, at mange af de berørte programmer såsom programmerne om rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og retfærdighed kan rose sig af fremragende udnyttelsesgrader og har været underfinansieret i årevis. Ordføreren foreslår derfor at finansiere det fulde beløb af de yderligere ressourcer, der er behov for under udgiftsområde 3 og 4, via fleksibilitetsinstrumentet, som nærmere beskrevet i et nyt bilag I.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

2a. opfordrer Kommissionen til at afstå fra at gøre brug af omfordelinger for at finansiere nye politiske prioriteter, der kommer til i løbet af en igangværende flerårig finansiel ramme, da dette uundgåeligt vil have en negativ indvirkning på gennemførelsen af andre af Unionens vigtigste aktiviteter.

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed.

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 2 b (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

2b. opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i den næste flerårige finansielle ramme, der begynder i 2021, med udgangspunkt i denne revision.

Begrundelse

For at kunne bygge videre på den igangværende revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, der styrker både politikken og finansieringen, vil det være vigtigt for Kommissionen, når den skal fremsætte nye forslag til den næste flerårige finansielle ramme, at foreslå en ambitiøs finansiel ramme for EU-civilbeskyttelsesmekanismen efter 2020.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet betragteligt, i og med at der sikres disponibel kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer.

(7) Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet og anvendelighed betragteligt, i og med at der sikres en hurtig disponibel kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer. Der bør sikres en optimal og gennemsigtig anvendelse af de finansielle ressourcer.

Begrundelse

Ved mobilisering af kapaciteter via EU-civilbeskyttelsesmekanismen er hastighed af allerstørste betydning, således som det ses af de tragiske konsekvenser af den forsinkede indsættelse af brandslukningsfly under de seneste skovbrande i Sydeuropa. EU's medfinansiering bør altid gives under fuld åbenhed og ansvarlighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen.

(10) For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen, men ikke på bekostning af de rammebeløb, der er afsat til andre vigtige EU-politikker såsom dem, der skal fremme rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, retfærdighed eller menneskelig udvikling på verdensplan.

Begrundelse

Ved mobilisering af kapaciteter via EU-civilbeskyttelsesmekanismen er hastighed af allerstørste betydning, således som det ses af de tragiske konsekvenser af den forsinkede indsættelse af brandslukningsfly under de seneste skovbrande i Sydeuropa. EU's medfinansiering bør altid gives under fuld åbenhed og ansvarlighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Der bør sikres separat finansiering og separate budgetbevillinger til den reviderede EU-civilbeskyttelsesmekanisme. I betragtning af at det er nødvendigt at undgå enhver negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende multinationale programmer, bør den øgede finansiering med henblik på den målrettede revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018, 2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet.

 

___________________

 

1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12."

Kommissionen underretter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12."

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske oplysninger om budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12a – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse oplysninger skal omfatte en oversigt over budget- og udgiftsudviklingen med en detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, præcise informationer om omkostningsstigninger og ændringer i typer af nødvendige beredskabskapaciteter og eventuelle kvalitetskrav til disse kapaciteter samt årsagerne til sådanne stigninger eller ændringer."

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren og for at opdage mulige ændringer med budgetmæssige konsekvenser så tidligt som muligt, foreslås det, at Parlamentet og Rådet modtager ajourførte oplysninger om fremskridt med hensyn til styrkelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen på årsbasis, herunder obligatoriske oplysninger om budget- og udgiftsudviklingen.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De nødvendige bevillinger til EU-mekanismen godkendes løbende af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure under behørig hensyntagen til alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013*og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet, jf. bilag I."

 

____________________

 

* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed. I stedet bør alle yderligere nødvendige midler mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Bilag I (nyt)

 

 

Ændringsforslag

BILAG I

VEJLEDENDE SUPPLERENDE FINANSIELLE BEVILLINGER FOR PERIODEN 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

I ALT

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3*

FB

19 157

115 2

122 497

256 854

 

BB

11

56 56

115 395

182 955

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 4*

FB

2

2

2 284

6 284

 

BB

0,8

1,8

2 014

4 614

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3* og 4* samlet

FB

21 157

117 2

124 781

263 138

 

BB

11 8

58 36

117 409

187 569

(mio. EUR)

* Det fulde beløb skal stilles til rådighed gennem fleksibilitetsinstrumentet.

Begrundelse

Den yderligere finansiering, der er nødvendig for denne revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018-2020, bør defineres nærmere i selve beslutningen, gennem et særskilt, detaljeret bilag I. Alle yderligere midler, der er nødvendige for at finansiere denne revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen, bør mobiliseres ved at anvende fleksibilitetsbestemmelserne i FFR-forordningen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Behandling i udvalg

22.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (30.4.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2017)0772 – C8 0409/2017 – 2017/0309(COD))

Ordfører for udtalelse: Daniel Buda

KORT BEGRUNDELSE

EU-civilbeskyttelsesmekanismen er en vigtig strategi for Den Europæiske Union til hurtigt at kunne reagere på nødsituationer, som kan opstå i områder i eller uden for Den Europæiske Union, og muliggør koordineret bistand gennem andelen af ressourcer i alle de deltagende lande, men den skal forbedres med hensyn til forebyggelse, beredskab, organisation og kriseberedskabskapacitet.

Ordføreren mener, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen spiller en central rolle i gennemførelsen af artikel 196 i TEUF, som tilskynder til samarbejde mellem medlemsstaterne for at gøre ordningerne for forebyggelse af og beskyttelse mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer mere effektive.

I denne forbindelse glæder ordføreren sig over initiativet fra Europa-Kommissionen, som har til formål at forenkle og styrke den nuværende solidaritetsmekanisme med en større økonomisk indsats fra Den Europæiske Union for, ud over den nationale kapacitet, at etablere en ambitiøs europæisk kapacitet til at styrke aktiverne i medlemsstaterne.

Ordføreren understreger de allerede eksisterende bidrag fra de europæiske struktur- og investeringsfondes bidrag til fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring. Desuden mener han, at anvendelse af aktiver under RescEU, for at fremme en hurtig og effektiv udbredelse af bistand, bør have en regional tilgang, navnlig ved styrkelse og inddragelse af de lokale og regionale myndigheders kapacitet, med henblik på bedre at kunne imødekomme de særlige forhold i de berørte regioner.

Udnyttelse af synergier mellem forskellige EU-fonde er et vigtigt element for øget effektivitet i forbindelse med bæredygtig katastrofeforebyggelse og katastrofeberedskab. Ordføreren tilskynder derfor til et bedre samarbejde og en bedre koordinering mellem de forskellige instrumenter, herunder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) som led i en integreret tilgang.

Ordføreren støtter ligeledes forslaget fra Kommissionen om at oprette et netværk af færdigheder og ekspertise for de enkelte medlemsstater på området, med forslag om inddragelse af videnscentre og universiteter.

Endelig mener ordføreren, at der bør udvikles en bedre kommunikationsstrategi med henblik på at gøre aktionerne og resultaterne under EU's civilbeskyttelsesmekanisme mere synlige for borgerne og styrke deres tillid til EU's kapacitet til at forebygge og reagere på katastrofer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

1.  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen, medlemsstaterne og deres regioner og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

_________________

_________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

12 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden, ofte uden varsel. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, i færd med at blive stadig hyppigere og mere ekstreme og komplekse, hvilket forværres yderligere af virkningerne af klimaændringerne, og rammer på tværs af nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af katastrofer kan være enorme.

(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer, der forværres yderligere af klimaændringerne, eller menneskeskabte katastrofer, herunder nye trusler, som f.eks. dem, der vedrører den indre sikkerhed, i færd med at blive stadig hyppigere, mere ekstreme og komplekse og overskrider de nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af katastrofer er ofte enorme på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Det er især tilfældet, når medlemsstaterne rammes samtidig af katastrofer, der ofte gentager sig, og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig.

(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en rettidig og tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Dette er især tilfældet, når medlemsstaterne og deres regioner samt medlemsstater og regioner i nabolandene rammes af tilbagevendende og samtidige katastrofer og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig. Systemet bør forbedres, og medlemsstaterne bør træffe de fornødne forebyggende foranstaltninger for at bevare og styrke den nationale kapacitet til et niveau, der er tilstrækkeligt til at reagere på katastrofer.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Den administrative byrde bør mindskes, og forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de nødvendige sammenkædninger med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313..

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats på alle niveauer, da virkningerne af klimaændringerne påvirker alle områder og er af grænseoverskridende karakter. Med henblik herpå bør medlemsstaterne i samarbejde med deres lokale og regionale myndigheder hurtigst muligt, også gennem uddannelse og erhvervsuddannelse, udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering, herunder ved grænseoverskridende begivenheder, med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen, hvis det er relevant, anmode om, at medlemsstaterne fremlægger specifikke uddannelses, forebyggelses- og beredskabsplaner samt evakueringsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, herunder jordskælv, tørke, hedebølger, skovbrande, oversvømmelser og vandmangel samt humanitære og teknologiske katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Det er afgørende at mindske den administrative byrde og styrke forebyggelsespolitikkerne og de operationelle kapaciteter, også på grænseoverskridende niveau, bl.a. ved at styrke sammenkædninger og koordinering med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i artikel 1 og betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313 og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) allerede bidrager til fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring, og at der er en forhåndsbetingelse, der er knyttet til dette formål.

_________________

_________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  EU's makroregionale strategier kan tilbyde rammer af høj kvalitet for samarbejde med henblik på at oprette operationelle forebyggende foranstaltninger samt reaktions- og forvaltningscentre, hvilket også giver mulighed for samarbejde på dette område med tredjelande.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Der er behov for at styrke den kollektive evne til at berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i Europa. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "den frivillige pulje"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje”, bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturbrande, omfattende oversvømmelser og jordskælv samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der hurtigt kan sættes ind.

(6)  Der er behov for at styrke den fælles evne til at uddanne sig til, berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via effektiv gensidig støtte og samarbejde i Europa, med henblik på at sikre, at interventioner er mere forudsigelige, og at bistandens deployeringstid reduceres væsentligt. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "civil bistandspligt"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje”, bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte et på forhånd stillet til rådighed fælles katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer såsom naturbrande, omfattende oversvømmelser, jordskælv, terrortrusler eller andre uforudsete begivenheder, herunder eventuel akut mangel på medicin, samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der kan gribe ind hurtigt og samtidigt flere steder. Operationelle aktiver under rescEU bør efter anmodning stilles til rådighed for indsatsforanstaltninger for at afhjælpe kapacitetsmangler og styrke indsatsen i henhold til civilbeskyttelsespuljen. Der bør fastsættes særlige bestemmelser for intervention i regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier (herefter "OLT"), under hensyntagen til deres fjerne beliggenhed og særlige forhold.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  De lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af katastrofer er af stor betydning og deres beredskabskapacitet skal på passende vis inddrages i alle koordinerings- og udsendelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til denne afgørelse i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer med henblik på at minimere overlapninger og fremme interoperabilitet. Disse myndigheder kan spille en vigtig forebyggende rolle, og de er også de første til at reagere i kølvandet på en katastrofe, sammen med deres frivillige kapacitet. Der er derfor et klart behov for løbende samarbejde på lokalt, regionalt og grænseoverskridende plan med henblik på at etablere fælles varslingssystemer for hurtig intervention inden mobilisering af rescEU samt regelmæssige offentlige informationskampagner om indledende beredskabsforanstaltninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  For at fremme en hurtig og effektiv udbredelse af bistand bør anvendelsen af aktiver under RescEU også have en territorial dimension og tage højde for vigtigheden af at have en regional og, hvis det er relevant, lokal tilgang med henblik på bedre at kunne imødekomme de særlige forhold i de berørte regioner og begrænse skader forvoldt af en katastrofe.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet betragteligt, i og med at der sikres disponibel kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer.

(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible materielle og tekniske kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, herunder i tilfælde af grænseoverskridende begivenheder, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet betragteligt, i og med at der sikres disponibel materiel og teknisk kapacitet, herunder til redning af ældre mennesker og personer med handicap, i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Det forudforpligtede egnede udstyr og anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser samt øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer.

(9)  Uddannelse, forskning og innovation er vigtige aspekter af samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet. For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser, for at fremme innovation ved at indarbejde nye teknologier såsom højteknologisk udstyr og de seneste resultater af forskning for at sikre en mere effektiv overvågning af by- og skovområder, samt styrke dialogen og øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester, herunder på grænseoverskridende plan, er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer, hvor forskere, forskningscentre og uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne, universiteter og, hvis det er relevant, ekspertisecentre og civile sektors organisationer er involveret. Hvad angår regionerne i den yderste periferi og OLT bør der træffes foranstaltninger til at sikre, at de også er integreret i dette net, sideløbende med, at uddannelsessamarbejde samt forebyggelse og beredskab i forhold til tredjelande styrkes.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der er behov for at forenkle procedurerne for EU-mekanismen for at sikre, at medlemsstaterne kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer hurtigst muligt.

(11)  Der er behov for at forenkle og strømline procedurerne for EU-mekanismen og gøre dem mere fleksible for at sikre, at medlemsstaterne hurtigt kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer så hurtigt og effektivt som muligt.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. På samme måde bør der sikres kohærens med internationale forpligtelser som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne og deres lokale og regionale myndigheder træffer alle de nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf, herunder regelmæssig forvaltning af skove, forvaltning af brændbare materialer og gennemførelse af skovplanlægning. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende og lokale forebyggelsestiltag og foranstaltninger til tidlig varsling og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15, herunder radioaktive, biologiske og kemiske ulykker. Programmerne for territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken giver mulighed for særlige foranstaltninger for at tage hensyn til modstandsdygtighed over for katastrofer, risikoforebyggelse og risikostyring, og dermed er en øget indsats for større integration og mere synergi nødvendig. På samme måde bør der sikres kohærens med internationale forpligtelser som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Foranstaltninger til bedre koordinering med Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) med henblik på at imødekomme naturkatastrofer bør ligeledes fastlægges.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Der er behov for handling fra Unionens side til også at fokusere på at yde teknisk uddannelsesbistand, således at lokalsamfundenes kapacitet til selvhjælp kan forbedres, hvilket gør dem bedre forberedt på at komme med en første reaktion og begrænse en katastrofe. Målrettet uddannelse af fagfolk inden for offentlig sikkerhed såsom lokale ledere, socialarbejdere og læger, redningstjenester og brandvæsen samt frivillige lokale indsatsgrupper, der bør råde over hurtigt tilgængeligt interventionsudstyr, kan medvirke til at begrænse en katastrofe og reducere dødsfald under og i kølvandet på krisen.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, litra c) affattes således:

c)  at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor og

c)  at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor, herunder gennem anvendelse af passende materiel og teknisk kapacitet til redningsaktioner;

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer.

e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer, herunder i regionerne i den yderste periferi og OLT;

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 1 tilføjes følgende litra ea).

 

ea)  at intensivere samarbejde og koordination på tværs af grænserne;

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  træffe foranstaltninger til at forbedre vidensbasen om katastroferisici og fremme udvekslingen af viden, resultaterne af den videnskabelige forskning, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater, der har fælles risici

a)  træffe foranstaltninger til at fremme uddannelse, øge bevidstgørelse, forbedre vidensbasen om katastroferisici og fremme dialogen, udvekslingen af viden og samarbejdet, resultaterne af den videnskabelige forskning og innovation, med henstillinger og kortsigtede prognoser, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater og deres lokale og regionale myndigheder, tilgrænsende tredjelande, samt regioner i den yderste periferi og OLT'er, hvor det er relevant, der har fælles risici;

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 5, stk. 1, indsættes litra aa).

 

aa)  efter anmodning yde bistand i beslutningsprocessen;

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  I artikel 5, stk. 1, indsættes litra ab).

 

ab)  koordinere harmoniseringen af oplysninger og vejledning om varslingssystemer, herunder på grænseoverskridende plan;

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra h

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3c)  Artikel 5, stk. 1, litra h), affattes således:

h)   fremme anvendelsen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder

h)  fremme anvendelsen og koordineringen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse og -indsats og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder til øgede synergier, herunder med henblik på udvidelse og opdatering af deres materielle og tekniske ressourcer

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 6 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt niveau og stille dem til rådighed for Kommissionen senest 22. december 2018 og derefter hvert tredje år

a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt niveau i samarbejde med de relevante lokale og regionale myndigheder og stille dem til rådighed for Kommissionen senest 22. december 2018 og derefter hvert andet år

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år. Desuden kan Kommissionen kræve, at medlemsstaterne fremsender særlige forebyggelses- og beredskabsplaner, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. Unionen tager behørigt hensyn til medlemsstaternes fremskridt hvad angår katastrofeforebyggelse og -beredskab som led i en eventuel fremtidig mekanisme med forhåndsbetingelser under de europæiske struktur- og investeringsfonde.

En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, senest den 31. januar 2019 og derefter hvert andet år. Desuden kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om at udarbejde særlige forebyggelses- og beredskabsplaner og skal opstille vejledende rammer for udarbejdelsen af sådanne planer, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. Unionen tager behørigt hensyn til medlemsstaternes fremskridt, også på regionalt og lokalt plan, hvad angår katastrofeforebyggelse og -beredskab som led i en styrket fremtidig mekanisme med forhåndsbetingelser for investeringer under de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 8 – stk. 1 – litra k

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a.  Artikel 8, stk. 1, litra k), affattes således:

k)  i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b).

"k)  i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger, herunder gennem samarbejde med andre EU-instrumenter, med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA)

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 b)  I artikel 9 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

 

"1a.  Medlemsstaterne skal styrke den relevante administrative kapacitet hos de kompetente regionale og lokale myndigheder i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer."

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter."

1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger, både for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Den består af en pulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter.

1.  Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Det består af en række af medlemsstaternes forhåndsgodkendte indsatskapaciteter og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter, der bygger på princippet om den civile bistandspligt.

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra d

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Henvisningerne til den europæiske katastrofeberedskabskapacitet, EERC og den frivillige pulje betragtes som henvisninger til den europæiske civilbeskyttelsespulje.

10.  Henvisningerne til den europæiske katastrofeberedskabskapacitet, EERC og den civile bistandspligt betragtes som henvisninger til den europæiske civilbeskyttelsespulje.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eftersøgning og redning i byområder

c)  eftersøgning og redning i by-, bjerg- og skovområder

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På grundlag af identificerede risici og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

På grundlag af identificerede risici og under hensyntagen til en samlet risikotilgang og behovet for fleksibilitet for så vidt angår beredskabskapacitet tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer kommandoen over og kontrollen med rescEU-kapaciteter.

7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer kommandoen over og kontrollen med rescEU-kapaciteter og anvender et fælles og standardiseret operationelt sprog, der kan forstås af alle enheder, der griber ind i tilfælde af katastrofer.

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den anmodende medlemsstat. Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter og rescEU-aktiviteterne under operationerne.

8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen, hvor det er relevant, den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den eller de anmodende medlemsstat(er). Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter, herunder de regionale og lokale myndigheders samt frivilliges beredskabskapaciteter, og rescEU-aktiviteterne under operationerne.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Kommissionen medvirker, hvor det er relevant, til at koordinere de forskellige indsatskapaciteter gennem ERCC i overensstemmelse med artikel 15 og 16.

9.  Kommissionen medvirker, hvor det er relevant, til at koordinere de forskellige indsatskapaciteter under hensyntagen til bl.a. behovet for at vedtage en regional tilgang, og i givet fald ved brug af grænseoverskridende ordninger, baseret på tilgængelighed og nærhed. Koordineringen fremmes også gennem ERCC i overensstemmelse med artikel 15 og 16.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, der sammen med Kommissionen udgør EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse.

Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, herunder forsknings- og uddannelsescentre, universiteter, forskere og ekspertisecentre, der eventuelt sammen med Kommissionen udgør et EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse, som også skal være åben for viden og deling af bedste praksis med tredjelande.

Netværket varetager følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant:"

Netværket varetager følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling, formidling af viden, kommunikation og offentlige bevidstgørelseskampagner i tæt samarbejde med relevante videncentre.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a)  Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således:

a)  udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater.

a)  udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel, der skal yde specialiseret ekspertise vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal, hvor det er relevant, gøre brug af eksisterende videnscentre og universiteter, og omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater. Programmet skal også indeholde bestemmelser om samarbejde med tilgrænsende tredjelande.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – litra f

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

9 b)  Artikel 13, stk. 1, litra f), affattes således:

f)  stimulering og fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.

f)  stimulering af forskning og innovation samt fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.

Ændringsforslag    36

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 20a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis synliggøre Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c).

Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis sikre synliggørelse af Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c). Der skal udvikles en kommunikationsstrategi med henblik på at gøre aktioner under EU-mekanismen synlige for borgerne og øge deres tillid til EU's katastrofeforebyggelses- og indsatskapacitet.

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra b – nr. i

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 21 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  omkostninger, der er nødvendige for at opgradere eller reparere indsatskapaciteter til en tilstand, hvor de står klar og er tilgængelige, således at de kan indsættes som led i den europæiske civilbeskyttelsespulje, i overensstemmelse med den europæiske civilbeskyttelsespuljes kvalitetskrav og, hvis det er relevant, de henstillinger, der er formuleret i certificeringsprocessen (" tilpasningsomkostninger"). Disse omkostninger kan omfatte omkostninger i forbindelse med drift, modulers og andre indsatskapaciteters interoperabilitet, selvstændighed, selvforsyning, transportegnethed, pakning og andre nødvendige omkostninger, forudsat at de pågældende omkostninger specifikt vedrører kapaciteternes deltagelse i den europæiske civilbeskyttelsespulje.

c)  omkostninger, der er nødvendige for at opgradere eller reparere indsatskapaciteter til en tilstand, hvor de står klar og er tilgængelige, således at de kan indsættes som led i den europæiske civilbeskyttelsespulje, i overensstemmelse med den europæiske civilbeskyttelsespuljes kvalitetskrav og, hvis det er relevant, de henstillinger, der er formuleret i certificeringsprocessen ("tilpasningsomkostninger"). Disse omkostninger kan omfatte omkostninger i forbindelse med drift, modulers og andre indsatskapaciteters interoperabilitet, selvstændighed, selvforsyning, transportegnethed, pakning og andre nødvendige omkostninger, herunder til fremme af civilbeskyttelsesrelateret frivilligt arbejde og uddannelse af frivillige, forudsat at de pågældende omkostninger specifikt vedrører kapaciteternes deltagelse i den europæiske civilbeskyttelsespulje.

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.

2.  Der udvikles synergi, komplementaritet og øget koordinering med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, herunder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker, uden at det medfører en omfordeling af midlerne fra disse områder. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse, og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Daniel Buda

7.12.2017

Behandling i udvalg

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marek Plura, Boris Zala

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

4.4.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM)2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Angelika Mlinar (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi for EU, som er anerkendt i traktaterne og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som EU har forpligtet sig til at integrere i alle sine aktiviteter. I artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde knæsættes princippet om ligestilling ved at fastslå, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Den administrative byrde bør mindskes, og forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de nødvendige sammenkædninger med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/2013.1

(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre en omfattende kønssensitiv programmering, eftersom naturlige og menneskeskabte katastrofer samt miljømæssige politikker påvirker mænd og kvinder forskelligt. For at udvikle en retfærdig og effektiv katastrofeforebyggelse og styrke civilbeskyttelsesmekanismerne bør ligestillingsspørgsmål indarbejdes i alle faser fra forebyggelse over beredskab til indsatsforanstaltninger, herunder fælles risikovurderinger, krisestyringsindgreb både i konflikt- og postkonfliktsituationer. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Den administrative byrde bør mindskes, og forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de nødvendige sammenkædninger med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/2013.1

_____________________

_____________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) I alle tiltag bør EU tage hensyn til, at kvinder ud over de umiddelbare skader i forbindelse med en katastrofe kan have særlige behov for sundhedspleje. Medlemsstaterne og Unionen bør som en prioritet sikre, at gravide kvinder modtager den nødvendige sundhedspleje.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Sanitære og hygiejniske faciliteter, tjenester og ressourcer bør stilles til rådighed i alle faser af risikostyringen med særlig opmærksomhed på og kendskab til de særlige behov hos kvinder og piger.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Kvinder og piger er i større risiko for at opleve fysisk og seksuel vold i katastrofesituationer. Det er derfor vigtigt, at katastrofehåndteringsprojekter omfatter foranstaltninger til forebyggelse og effektiv imødegåelse af kønsbaseret vold som f.eks. foranstaltninger til beskyttelse af kvinder i kølvandet på en katastrofe, samtidig med at der ydes støtte til ofre for kønsbaseret vold i form af sundhedspleje, psykologisk støtte og andre former for bistand. Spørgsmål vedrørende vold mod kvinder og piger bør integreres i eksisterende uddannelser i og håndbøger om katastrofeforebyggelse og -beredskab.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at forebygge og reagere på en mere effektiv måde på de særlige risici, som kvinder og piger udsættes for i katastrofesammenhænge, bør personale og ansatte, der arbejder med planlægning, indsættelse og forvaltning af katastroferisikostyring og civilbeskyttelse modtage kønssensitiv uddannelse. Med henblik herpå er en løbende dialog og samarbejde mellem Unionens netværk om viden inden for civilbeskyttelse og kvinderettighedsforkæmperes netværk og organisationer med ekspertise inden for miljøkatastrofer af afgørende betydning for at opnå en tværgående tilgang til forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med katastrofer i Unionen og i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen.

(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen, men ikke på bekostning af de rammebeløb, der er afsat til andre vigtige EU-politikker såsom fremme af rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, retfærdighed eller menneskelige udvikling på verdensplan, herunder alle de midler, der er afsat til programmer og projekter for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position, især med tanke på, at gennemførelsen af nogle af disse programmer har været særdeles vellykket (betalingsbevillingerne til programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC) er i de seneste tre år nået op på mere end 99 %).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC) og programmet for retfærdighed. Eftersom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab har en udnyttelsesgrad på næsten 100 %, kan der ikke rejses nye midler fra dette program, uden at det har negative virkninger for specifikke projekter og organisationer. FEMM har gentagne gange påpeget behovet for at øge finansieringen af REC i betragtning af Daphne-programmet og programmet for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Der bør sikres separat finansiering og separate budgetbevillinger for den reviderede EU-civilbeskyttelsesmekanisme. I betragtning af at det er nødvendigt at undgå enhver negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende flerårige programmer, bør den øgede finansiering med henblik på den målrettede revision af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i årene 2018, 2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra alle de disponible midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet.

 

___________________

 

1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Tildelingen af midler og planlægning og budgettering i forbindelse med den reviderede EU-civilbeskyttelsesmekanisme bør omfatte anvendelsen af kønsbudgettering, som indebærer en kønsbaseret vurdering med henblik på at sikre en bedre integration af kønsaspektet i håndteringen af krisesituationer samt risikostyring og forebyggende indsats.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremskridt med at gennemføre katastrofeforebyggelsesrammen målt ved det antal medlemsstater, der har stillet deres risikovurderinger, en vurdering af deres risikostyringskapacitet og en sammenfatning af deres planlægning af katastrofestyring, jf. artikel 6, til rådighed for Kommissionen

a)  fremskridt med at gennemføre katastrofeforebyggelsesrammen målt ved det antal medlemsstater, der har stillet deres risikovurderinger, en vurdering af deres risikostyringskapacitet og en sammenfatning af deres planlægning af katastrofestyring, jf. artikel 6, til rådighed for Kommissionen. I vurderingerne skal der tages hensyn til kønsaspektet

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 12a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12.

Kommissionen underretter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12, med særlige oplysninger om integration af kønsaspektet.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Netværket varetager følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant: "

Netværket varetager, idet der tilstræbes en kønsafbalanceret sammensætning, følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant: "

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

 

2a.  Ved udførelsen af de opgaver, der er anført i stk. 1, sikrer Kommissionen og medlemsstaterne, at kønsaspektet er integreret i uddannelses- og kvalifikationsforløb samt håndbøger om katastrofeforebyggelse og -beredskab med særligt fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og piger.

Begrundelse

Dette nye stykke har til formål at indføre kønssensitivitet i Unionens netværk om viden inden for civilbeskyttelse gennem uddannelse og håndbøger.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

 

3a.  Kommissionen sikrer, at katastrofedata vil blive opdelt efter køn, som krævet i Sendairammen for katastrofeforebyggelse, med henblik på at tage hensyn til kvinders rolle i planlægningen af risikoreduktion og inddrage kønsaspektet i hele processen.

Begrundelse

Dette nye stykke har til formål at indføre kønssensitivitet i indsamlingen af katastrofedata. Med henblik på at fremme og styrke samarbejde er data og statistikker afgørende for at forstå og reagere på katastroferisici. Af Sendairammen for katastrofeforebyggelse fremgår det klart, at de relevante data bør opdeles.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Afgørelse 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

480 630 000 EUR i løbende priser kommer fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og EU-borgerskab) i den finansielle ramme, og 150 936 000 EUR i løbende priser fra udgiftsområde 4 (Et globalt Europa).

De nødvendige bevillinger til EU-mekanismen godkendes gradvist af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure under behørig hensyntagen til alle tilgængelige midler i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013*og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet.

 

____________________

 

* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Begrundelse

Nye politiske forslag bør ledsages af nye midler. Ordføreren afviser på det kraftigste anvendelsen af enhver omfordeling på bekostning af vellykkede, kronisk underfinansierede programmer såsom programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retfærdighed.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

8.2.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Angelika Mlinar

21.2.2018

Dato for vedtagelse

27.3.2018

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

20.3.2018

 

 

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

8

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Dato for indgivelse

23.5.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

EPP

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

EPP

Julie Girling

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 30. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik