Διαδικασία : 2017/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/02/2019 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1340kWORD 180k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Željana Zovko, Επιτροπή Ανάπτυξης

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0772/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0409/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0180/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.   καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε αναδιατάξεις για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που προστίθενται κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτό θα έχει αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων της Ένωσης·

4.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021, με βάση την παρούσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.

(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών τους και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.

_________________

_________________

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία μπορούν να είναι τεράστιες.

(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία μπορούν να προσλάβουν πρωτόγνωρες διαστάσεις. Δυστυχώς, οι καταστροφές αυτές ενίοτε είναι εσκεμμένες, για παράδειγμα σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από επαναλαμβανόμενες καταστροφές και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής.

(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από καταστροφές που είναι επαναλαμβανόμενες και απροσδόκητες, τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, όλα τα μέσα της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με απόλυτα ευέλικτο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να προβούν στις ενδεδειγμένες προληπτικές δράσεις για τη διατήρηση των εθνικών ικανοτήτων σε επαρκές επίπεδο το οποίο να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση των καταστροφών.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)   Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχει θεμελιώδη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσης για τη μείωση των εκπομπών CO2. Η καύση δένδρων και εδαφών πλούσιων σε τύρφη σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών προκαλεί, πράγματι, την εκπομπή CO2. Συγκεκριμένα, από μελέτες προκύπτει ότι οι πυρκαγιές προκαλούν το 20 % των συνολικών εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από τις συνδυασμένες εκπομπές όλων των συστημάτων μεταφοράς στην υφήλιο (οχήματα, πλοία και αεροσκάφη).

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν, σε τακτική βάση, εκτιμήσεις κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική τους ασφάλεια και προστασία, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπογενών καταστροφών, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Είναι απολύτως αναγκαίο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με την ενδυνάμωση της διασύνδεσης και της συνεργασίας με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο κίνδυνος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των περιφερειών. Η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων συνεπάγονται την αναδιατύπωση των πολιτικών και των θεσμικών πλαισίων και την ενίσχυση των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων διαχείρισης κινδύνων, μέσω του συντονισμού ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η κατάρτιση χαρτών κινδύνων από τις περιφέρειες και/ή τα κράτη μέλη, η ενδυνάμωση της ικανότητας αντιμετώπισης καταστροφών και η ενίσχυση των προληπτικών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους για το κλίμα, έχουν καίρια σημασία. Ζωτική σημασία έχει οι χάρτες κινδύνων να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους κινδύνους που προκαλεί η τρέχουσα μεταβλητότητα του κλίματος όσο και την προβλεπόμενη πορεία της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Όταν τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις εκτιμήσεις κινδύνων και τον οικείο προγραμματισμό της διαχείρισης κινδύνων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς κινδύνους για την άγρια ζωή και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει σε όλη την Ευρώπη τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ζώα που πλήττονται σε περίπτωση καταστροφών. Εν προκειμένω θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω προγράμματα και μαθήματα κατάρτισης.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2017 ήταν ιδιαίτερα μακρά και έντονη σε πολλά κράτη μέλη και σε ένα μόνο κράτος μέλος προκάλεσε περισσότερους από εκατό θανάτους. Η έλλειψη διαθέσιμων πόρων, η οποία περιγράφεται στην έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων, και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή») να ανταποκριθεί εγκαίρως και στα 17 αιτήματα παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών απέδειξαν ότι η εθελοντική φύση των συνεισφορών των κρατών μελών δεν επαρκεί σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που πλήττουν περισσότερα κράτη μέλη ταυτόχρονα.

 

_________________

 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τις εναπομένουσες ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 17.2.2017.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Οι πλέον φυσικοί εταίροι για την εμβάθυνση της συνεργασίας είναι τα γειτονικά κράτη μέλη που μοιράζονται την ίδια εμπειρογνωσία και τις ίδιες δομές και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από τις ίδιες καταστροφές και τους ίδιους κινδύνους.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, τρομοκρατικών επιθέσεων και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών επιθέσεων, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζεται η σημασία της ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης των ειδικών ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι οι πρώτες που επεμβαίνουν μετά από μια καταστροφή. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν μοντέλα συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων οι κοινότητες θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που αντιδρούν μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία επέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.

(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες υλικές και τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, μεταξύ άλλων στην περίπτωση διασυνοριακών περιστατικών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η ταχεία διαθεσιμότητα υλικών και τεχνικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων για τη διάσωση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με αναπηρία, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών, όπως διασυνοριακές επιδημίες. Ο κατάλληλος προδεσμευμένος εξοπλισμός και η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί βέλτιστη και διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Αιτιολόγηση

Κατά την κινητοποίηση των ικανοτήτων μέσω του ΜΠΠΕ, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας, όπως κατέδειξαν οι τραγικές συνέπειες της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πλέον πρόσφατες περιόδους δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη. Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν έλλειψη υλικού και τεχνικού εξοπλισμού όταν συμβαίνουν απροσδόκητες καταστροφές. Ο μηχανισμός της ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της υλικής και τεχνικής βάσης όπου είναι απαραίτητο, ιδίως με στόχο τη διάσωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων ή ασθενών.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές.

(9)  Η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ουσιαστικές πτυχές της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να ενισχυθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και των ασκήσεων, η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών με βάση τις υφιστάμενες δομές, με τη συμμετοχή κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών και άλλων πηγών εμπειρογνωσίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη και με την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φορείς αυτούς.

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Μολονότι η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας υπό το πρίσμα των καταστροφικών τάσεων, είτε αυτές συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες είτε με την εσωτερική ασφάλεια, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε όλη την Ένωση, καίρια σημασία έχει να συμπληρωθούν τα εργαλεία της Ένωσης με μια ισχυρότερη εδαφική και κοινοτική διάσταση, δεδομένου ότι η δράση των τοπικών κοινοτήτων είναι ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος περιορισμού των ζημιών που προκαλεί μια καταστροφή.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι εις βάρος των χρηματοδοτικών κονδυλίων που διατίθενται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης, όπως οι πολιτικές για την προώθηση των δικαιωμάτων, της ισότητας και της ιθαγένειας, της δικαιοσύνης ή της ανθρώπινης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πόρων που διατίθενται για προγράμματα και έργα σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι η υλοποίηση ορισμένων από τα εν λόγω προγράμματα έχει αποβεί εξαιρετικά επιτυχής: οι πιστώσεις πληρωμών για τον τομέα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ανήλθαν σε ποσοστό άνω του 99% τα τελευταία τρία έτη.

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η εισηγήτρια απορρίπτει κατηγορηματικά την ανακατανομή κονδυλίων εις βάρος επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Ποσοστό απορρόφησης που αγγίζει το 100% για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέοι πόροι από το πρόγραμμα αυτό χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένοι οργανισμοί. Η επιτροπή FEMM επισημαίνει διαρκώς την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υπέρ του DAPHNE και των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Για τον αναθεωρημένο μηχανισμό της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλιστούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά δημοσιονομικά κονδύλια. Σε ό, τι αφορά την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της χρηματοδότησης για τη στοχευμένη αναθεώρηση του μηχανισμού της Ένωσης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η εισηγήτρια απορρίπτει κατηγορηματικά την ανακατανομή κονδυλίων εις βάρος επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ.

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν, να εξορθολογιστούν και να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Παρά την παρέκκλιση αυτή, η χρηματοδότηση για δράσεις πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα, θα πρέπει να παραμείνει σαφώς διαχωρισμένη σε οιαδήποτε μελλοντική αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της Ένωσης και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους διάφορους στόχους και τις νομικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αυτής.

__________________

__________________

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή προβλέπουν συγκεκριμένες δράσεις για να ληφθούν υπόψη η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων· θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για μια πιο δυναμική ολοκλήρωση και περισσότερες συνέργειες. Επιπλέον, όλες οι δράσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τις διεθνείς δεσμεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξή τους, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

__________________

__________________

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Έχει ζωτική σημασία να διατηρηθούν οι μονάδες που έχουν καταχωρισθεί στο Κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτων αναγκών (ΚΣΕΠΕΑ) σε προγενέστερο στάδιο, ώστε να ανταποκρίνονται σε αιτήματα παροχής βοήθειας και να συμμετέχουν στο σύστημα κατάρτισης με τον συνήθη τρόπο.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία παρέχεται το πλαίσιο για τη συλλογή έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση, για τη διάδοσή τους στα κράτη μέλη και για την ανταλλαγή των διδαγμάτων που αντλούνται από τις επεμβάσεις. Η διατήρηση των μονάδων που έχουν καταχωρισθεί θα σήμαινε για την Αυστρία διατήρηση δέκα μονάδων από τις ενώσεις πυροσβεστικής των ομόσπονδων κρατών οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε να διαγραφούν από το σύστημα.

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση του μηχανισμού της Ένωσης, ο οποίος περιορίζεται στην περίοδο αμέσως μετά την καταστροφή, με άλλα μέσα της ΕΕ που εστιάζουν στην αναστροφή της ζημιάς, όπως με το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Καίρια σημασία έχει να τροποποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης με την εισαγωγή της υποχρέωσης επανόρθωσης της ζημιάς στο περιβάλλον και με τη χρήση, ως δείκτη για την έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας ή του κράτους μέλους αντί του συνολικού ΑΕγχΠ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μεγάλες κατοικημένες περιοχές με χαμηλά επίπεδα πλούτου να μην είναι επιλέξιμες να ωφεληθούν από το Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που πλήττεται από καταστροφή να αποτιμάται σε οικονομικούς όρους, ιδίως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, όπως οι προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000, με στόχο την αποκατάστασή τους.

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοήθειας στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα αυτοβοήθειας των κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή στο αρχικό στάδιο και να την περιορίσουν. Η στοχευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια, όπως τοπικών ιθυνόντων, κοινωνικών λειτουργών και ιατρών, υπηρεσιών διάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και εθελοντικών ομάδων τοπικής επέμβασης, στη διάθεση των οποίων θα πρέπει να τίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα υλικό επέμβασης, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό μιας καταστροφής και να μειώσει τον αριθμό των θανάτων κατά ή μετά την κρίση.

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές.

ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές, μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη·

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ε α)  μετριασμός των άμεσων συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι καταστροφές στις ανθρώπινες ζωές και στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά·»

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ε β)  εντατικοποίηση της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων συντονισμού σε διασυνοριακό επίπεδο·»

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·

α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για την καλύτερη διευκόλυνση και προαγωγή της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«α α)  συντονίζει την εναρμόνιση των πληροφοριών και της καθοδήγησης σχετικά με τα συστήματα προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο·»

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3β)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ)  συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός 22ας Δεκεμβρίου 2014, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·

«στ)  συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός της 22ας Δεκεμβρίου 2019, νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη·

α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τις οποίες διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, με βάση υπόδειγμα το οποίο συμφωνείται με την Επιτροπή· στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα πληροφοριών·

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ) συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αξιολογήσεις από ομοτίμους όσον αφορά την εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων.

«δ)   συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αναθεώρηση από ομοτίμους της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων για την κάλυψη των κενών.

Αιτιολόγηση

Στόχος της απόφασης να τροποποιηθεί το αρχικό κείμενο είναι να διευκρινιστεί σε τι αποσκοπούν τα μέτρα στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης του άρθρου 6.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων αιρεσιμότητας δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, με βάση υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με εκτελεστική πράξη, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω προσπάθειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών ότι θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνων και με στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές. Η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση σε εθνικό και κατώτερο του εθνικού επίπεδο διατηρείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο.

Τροπολογία    34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για τη βελτίωση του κατάλληλου σχεδιασμού στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, καθώς και του συντονισμού μεταξύ κρατών μελών που είναι επιρρεπή σε παρόμοιου τύπου καταστροφές.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μπορεί επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για την ενίσχυση του κατάλληλου σχεδιασμού και συντονισμού της πρόληψης και ετοιμότητας μεταξύ των κρατών μελών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιου είδους καταστροφές. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπου είναι εφικτό, προάγουν επίσης τη συνοχή μεταξύ της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και των στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση για τη σύσταση ενδεχόμενων ειδικών μηχανισμών διαβούλευσης από την Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή των κρατών μελών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) προστίθεται το ακόλουθο τέταρτο εδάφιο:

 

«Η Επιτροπή μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα εφόσον θεωρεί ότι οι προσπάθειες ενός κράτους μέλους στο πεδίο της πρόληψης είναι ανεπαρκείς με βάση τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το εν λόγω κράτος μέλος.»

Τροπολογία    36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).

«ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού με άλλα μέσα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL)

Τροπολογία    37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.  Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις οικείες διοικητικές ικανότητες των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.»

Τροπολογία    38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ των εν λόγω πόρων, χωματουργικών μηχανημάτων, κινητών ηλεκτρογεννητριών και κινητού πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.

Τροπολογία    39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.

1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια εθελοντική δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη και για τα εθελοντικά τους συστήματα η υποχρεωτική καταχώριση ικανοτήτων δεν είναι εφικτή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διαθέσουν ικανότητες, π.χ. για λόγους ανωτέρας βίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Δεδομένου ότι η πρόληψη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των κρατών μελών με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία, η ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι συμπληρωματική προς τις υφιστάμενες εθνικές ικανότητες.

Τροπολογία    41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, η Επιτροπή καθορίζει τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.

2.  Με βάση τους κινδύνους και τις ανάγκες που εντοπίζονται επί του πεδίου, η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Από την άποψη της επικουρικότητας είναι αποτελεσματικότερο να αναλύονται οι επιτόπιες ανάγκες και η Επιτροπή να μην ενεργεί μόνη της, αλλά από κοινού με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    42

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός από την περίπτωση εγχώριων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας ή όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Η τελική απόφαση για την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από το κράτος μέλος το οποίο έχει καταχωρίσει την οικεία ικανότητα αντιμετώπισης.

Τροπολογία    43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων και τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται εάν τα κράτη μέλη αυτά αντιμετωπίζουν εγχώρια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανωτέρα βία ή εάν κάποια εξαιρετική κατάσταση τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.

Τροπολογία    44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας όταν οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών.

1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν οι ικανότητες σε εθνικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες και οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ικανότητες του rescEU δεν χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση των ιδίων ικανοτήτων των κρατών μελών και των οικείων ευθυνών.

Τροπολογία    45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το rescEU απαρτίζεται από τις ακόλουθες ικανότητες:

2.  Το rescEU απαρτίζεται από πρόσθετες ικανότητες πέραν των ήδη υφιστάμενων ικανοτήτων στα κράτη μέλη, με σκοπό να τις συμπληρώνει και να τις ενισχύει, και επιδιώκει να αντιμετωπίζει υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Οι ικανότητες πρέπει να εντοπίζονται με βάση τυχόν κενά στις ικανότητες αντιμετώπισης που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές καταστροφές ή καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πλημμύρες και πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές.

 

Με βάση τα κενά που εντοπίζονται, το rescEU περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες:

α) εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·

α) εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·

β) άντληση υψηλής δυναμικότητας·

β) άντληση υψηλής δυναμικότητας·

γ) έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·

γ) έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·

δ) κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·

δ) κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η φύση των εν λόγω ικανοτήτων παραμένει ευέλικτη και μπορεί να εξελίσσεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και στις μελλοντικές προκλήσεις, όπως είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

4. Με βάση τους κινδύνους και τις ικανότητες που εντοπίζονται και τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 6 και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.

5.  Η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.

Τροπολογία    49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU.

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τον στρατηγικό συντονισμό των ικανοτήτων rescEU και είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξή τους, ενώ η επιχειρησιακή διοίκηση και ο έλεγχος παραμένουν στους αρμόδιους υπαλλήλους στα κράτη μέλη υποδοχής.

Τροπολογία    50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή μέσω του ΚΣΑΕΑ συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:

10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:

α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος.

β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, η καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωτική.

 

β α)  η διαχείριση των εμπορικών αεροσκαφών ανατίθεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποίηση από τον ΕΟΑΑ.

Τροπολογία    52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και να ανιχνεύονται το συντομότερο δυνατό πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο, προτείνεται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος.

Τροπολογία    53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το κόστος και περιέχει λεπτομερή τεχνική και δημοσιονομική αξιολόγηση, ακριβείς πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και τις αλλαγές στους τύπους των απαιτούμενων ικανοτήτων αντιμετώπισης και στις απαιτήσεις ποιότητας αυτών των ικανοτήτων, εάν υπάρχουν, καθώς και τα αίτια των εν λόγω αυξήσεων ή αλλαγών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και να ανιχνεύονται το συντομότερο δυνατό πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο, προτείνεται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος.

Τροπολογία    54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης.

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών, που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπειρογνωσία των κρατών μελών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται επί του πεδίου.

Τροπολογία    55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγική πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:

Το εν λόγω δίκτυο, επιδιώκοντας πάντα μια ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:

Τροπολογία    56

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη.

«α)  εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη. Θεσπίζεται ένα νέο πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013*.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·

Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 12, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·

 

Το νέο πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία περικλείει μια διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ χωρών εταίρων.

 

_______________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση του άρθρου 13 παράγραφος 1 της απόφασης 1313/2013/ΕΕ, μολονότι το νέο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Η θέσπιση ενός προγράμματος Erasmus για την πολιτική προστασία θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ομοιογενούς ευρωπαϊκού προτύπου εκπαίδευσης με βάση τα ίδια επίπεδα βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού πολιτικής προστασίας για όλα τα κράτη.

Τροπολογία    57

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9β)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ)  προωθεί και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.

«στ)  προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    58

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 γ (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9γ)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Η Επιτροπή επεκτείνει τις ικανότητες κατάρτισης και αυξάνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης και διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο πλαίσιο Σεντάι.»

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη παράγραφος έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επέκτασης των ικανοτήτων κατάρτισης σε τρίτες χώρες (όπως αναφέρθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση), να βελτιώσει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών και να βελτιώσει τη συνοχή με το πλαίσιο Σεντάι.

Τροπολογία    59

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11α)  στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο.

«2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή ορίζει με σαφήνεια – σε διαβούλευση με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας – το πεδίο εφαρμογής της επέμβασης και τις σχέσεις της με τα μέρη που εμπλέκονται στην ευρύτερη ανθρωπιστική αντιμετώπιση, διασφαλίζοντας τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»

Αιτιολόγηση

Από την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προέκυψε ότι, σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών, ο ασαφής ορισμός των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών επηρέασε την ικανότητα του μηχανισμού να επιτύχει τους στόχους του. Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να συμβάλει στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπογενείς καταστροφές και πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δραστηριοποιούνται επίσης φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    60

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των διαθέσιμων μέσων δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

 

____________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η εισηγήτρια απορρίπτει κατηγορηματικά την ανακατανομή κονδυλίων εις βάρος επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ.

Τροπολογία    61

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Για την προβολή των απτών αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης στους πολίτες αναπτύσσεται επικοινωνιακή στρατηγική.

Τροπολογία    62

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τις ικανότητες των κρατών μελών που δεν έχουν προδεσμευθεί υπέρ της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Ένωση για πόρους μεταφορών δεν υπερβαίνει το 55 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Για να είναι επιλέξιμα για την εν λόγω χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν κατάλογο όλων των ικανοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δομές διαχείρισης, πέραν εκείνων που έχουν προδεσμευτεί για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας, που τους επιτρέπουν να αντιδρούν σε καταστροφές στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές καταστροφές, καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις.

Τροπολογία    63

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

2.  Αναπτύσσονται συνέργειες, συμπληρωματικότητα και αυξημένος συντονισμός με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, που δεν επιφέρουν ανακατανομή κονδυλίων από τους τομείς αυτούς. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, σε πλαίσιο σεβασμού της διακριτής και ανεξάρτητης φύσης των δράσεων και της χρηματοδότησής τους, και με τη διασφάλιση ότι συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα της πρότασης της Επιτροπής για το άρθρο 26 παράγραφος 1, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση των δράσεων πολιτικής προστασίας από διάφορες πηγές, η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει τη σαφή διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας και της χρηματοδότησής τους.

Τροπολογία    64

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης και τις επιχειρησιακές διαδικασίες·

ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων rescEU σε εθνικό επίπεδο από ένα κράτος μέλος καθώς και τις συναφείς οικονομικές και άλλες ρυθμίσεις·

Τροπολογία    65

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι (νέο)

 

 

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 4*

γ α)

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 συνδυαστικά*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(ποσά σε εκατομμύρια EUR)

Τα συνολικά ποσά θα παρασχεθούν από το μέσο ευελιξίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την παρούσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ κατά τα έτη 2018-2020 θα πρέπει να ορίζεται λεπτομερέστερα στην ίδια την απόφαση, με ένα ανεξάρτητο και λεπτομερές παράρτημα Ι. Τυχόν πρόσθετη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για τη χρηματοδότηση της αναθεώρησης του ΜΠΠΕ θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων του κανονισμού ΠΔΠ περί ευελιξίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ένα ανησυχητικό πλαίσιο

Οι φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο έχουν αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε συχνότητα, όσο και σε ένταση, και συνιστούν σοβαρή απειλή για τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τα οικοσυστήματά μας.

Το παράδειγμα των φυσικών καταστροφών του 2017 και μόνο αρκεί για να αντιληφθεί κανείς την έκταση του προβλήματος. Μόνο στην Ευρώπη ο αριθμός των νεκρών από φυσικές καταστροφές ανήλθε σε διακόσιους. Οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν το 2017 ήταν καταστροφικές για τη νότια Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια και να βρουν τον θάνατο περισσότερα από εκατό άτομα σε διάστημα μόλις έξι μηνών. Το 2017 ήταν επίσης το έτος κατά το οποίο μια σειρά από τροπικές καταιγίδες έπληξαν κατ’ επανάληψη τα υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή βοήθεια να φτάσει στα όριά της. Ακόμη πιο απροσδόκητοι, πάντα το ίδιο έτος, ήταν οι βίαιοι τυφώνες που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες και καταστροφές στη βορειοατλαντική ακτή της Ευρώπης.

Το σενάριο που περιγράφει η επιστημονική έρευνα για το μέλλον προδιαγράφεται ακόμη πιο απειλητικό, δεδομένου ότι προβλέπεται εντατικοποίηση των φαινομένων αυτών. Χρονιές σαν το 2017 δεν θα αποτελούν πια εξαίρεση, θα είναι ο κανόνας. Πέραν πάσης αμφιβολίας, βασική αιτία είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία επέτεινε τις αρνητικές επιπτώσεις των συμβάντων που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι η κλιματική αλλαγή περιγράφεται ως «μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες απειλές για την υγεία του ανθρώπου στον εικοστό πρώτο αιώνα».

Μια πραγματικότητα που χρήζει βελτίωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέμεινε, ωστόσο, αδρανής απέναντι σε αυτό το σενάριο. Με την πάροδο των ετών έχει αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο του συστήματος αυτού διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας (ΜΠΠΕ). Στο πλαίσιο του υποστηρικτικού του ρόλου, ο μηχανισμός βοήθησε τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη των καταστροφών και τη μείωση των κινδύνων. Ο μηχανισμός ανέπτυξε τις δυνάμεις του εντός και εκτός της ΕΕ μέσω του κέντρου συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΚΣΑΕΑ). Στην πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού υπογραμμίζεται ότι «ο μηχανισμός είναι ένα απτό παράδειγμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Ωστόσο, οι πρόσφατες επιχειρησιακές εμπειρίες με αφορμή συμβάντα όπως η περίοδος πυρκαγιών το 2017 ή η μεταναστευτική κρίση της περιόδου 2015-2016 κατέδειξαν τις ανεπάρκειες του μηχανισμού από πλευράς αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Το σημερινό μοντέλο βασίζεται στην εθελοντική συμβολή των κρατών μελών, τα οποία θέτουν εκ των προτέρων τις ικανότητές τους στη διάθεση της ΕΙΑΕΑ (στο εξής «Ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας») με αντάλλαγμα χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση για την κάλυψη του κόστους όπως το κόστος προσαρμογής, πιστοποίησης και μεταφοράς. Ωστόσο, το σύστημα αυτό αποδείχθηκε ανεπαρκές για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πλήττουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ταυτόχρονα. Το βασικό μειονέκτημα της εξάρτησης ως επί το πλείστον από εθνικά μέσα είναι ότι τα μέσα αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την ΕΕ όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο.

Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών της σε περίπτωση καταστροφών, πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται σε έναν ισχυρότερο μηχανισμό, ικανό να δίνει σταθερές και αξιόπιστες απαντήσεις. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι χρειάζεται ένας πιο φιλόδοξος μηχανισμός.

Ένα όραμα για το μέλλον

Το όραμα της εισηγήτριας για έναν πλήρως ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία.

1. Πραγματική ευρωπαϊκή ικανότητα πολιτικής προστασίας Ο μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να αποκτήσει περαιτέρω ικανότητες σε σχέση με αυτές που διαθέτουν τα κράτη μέλη, καθώς και δικές του ικανότητες. Θα πρέπει να προβλεφθεί η συγκρότηση πραγματικής ευρωπαϊκής ικανότητας πολιτικής προστασίας. Η νέα αυτή ικανότητα θα καλύψει τα κενά που έχουν εντοπιστεί στα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης. Σκοπός δεν είναι να αντικατασταθεί ή να αντιγραφεί το έργο των κρατών μελών, αλλά να συμπληρώνεται όταν χρειάζεται.

Για να δημιουργηθεί αυτή η ικανότητα, η Ένωση θα χρηματοδοτήσει την αγορά νέων μέσων όπως, π.χ., αεροσκαφών πυρόσβεσης. Οι νέες ικανότητες θα μπορούσαν να συνίστανται σε συμβάσεις μίσθωσης ή στην επισκευή ή την προσαρμογή των υφιστάμενων ικανοτήτων, όπου η συμβολή της Ένωσης θα πρέπει να είναι σημαντική. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα οικονομικών κινήτρων: η Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει τα έξοδα που απορρέουν από τη δράση του ευρωπαϊκού μηχανισμού ή τα έξοδα μεταφοράς.

Ορισμένες από τις πτυχές αυτές προβλέπονται ήδη στο παρόν στάδιο του συστήματος του ευρωπαϊκού μηχανισμού: είναι μια καλή αφετηρία. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης που προτείνεται με βάση το ισχύον σύστημα δεν επιτρέπει την κατάλληλη αξιοποίηση των κινήτρων.

2. Η συνοχή της ικανότητας με άλλα υφιστάμενα μέσα Ο νέος μηχανισμός θα πρέπει επίσης να είναι πιο συνεκτικός, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία της ικανότητας θα πρέπει να συμβαδίζει με περαιτέρω προσπάθειες των κρατών μελών στο θέμα της πρόληψης. Το νέο σύστημα προάγει την ευθύνη όλων. Η πρόληψη θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση των καταστροφών και θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον. Κατά συνέπεια, ο νέος μηχανισμός, όπως τον αντιλαμβάνεται η εισηγήτρια, δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά βασίζεται στη δύναμη των άλλων ευρωπαϊκών μέσων και εστιάζει στην πρόληψη του κινδύνου.

Η συνοχή θα πρέπει, ωστόσο, να μην αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό της πρόληψης, αλλά να αφορά και την απάντηση. Ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να συντονίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα άλλα μέσα της ΕΕ που υφίστανται για την αντιμετώπιση καταστροφών, όπως το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ορθός συντονισμός μεταξύ των δύο μέσων θα διασφαλίσει μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική ολοκληρωμένη δράση τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

3. Κατάλληλη κατανομή των πόρων Άμεση απόρροια των δύο προηγούμενων στοιχείων είναι, κατά την εισηγήτρια, ότι στο μέλλον απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συμμετοχή από την ΕΕ. Ο σημερινός προϋπολογισμός που διατίθεται για τον μηχανισμό, ύψους 368 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, αποδεικνύεται ασήμαντος σε σύγκριση με τα περισσότερα από 433 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομικές απώλειες που έχουν προκληθεί από ακραία κλιματικά φαινόμενα στα κράτη μέλη από το 1980 και μετά.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική συμμετοχή θα πρέπει να συνδυάζεται με τον κατάλληλο συντονιστικό ρόλο που πρέπει να αποδοθεί στην Ένωση. Αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκεί πλήρως τη διοίκηση και τον έλεγχο της ενδεχόμενης νέας Ευρωπαϊκής Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας. Εφόσον η Ένωση θα αναλάβει πλήρως την αγορά των μέσων της νέας ικανότητας, θα διατηρεί επίσης την κατοχή των μέσων αυτών.

Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης σκόπιμο να καθιερωθεί ένα «Erasmus για την πολιτική άμυνα», προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία που υπάρχει ήδη μεταξύ των κρατών μελών.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία: σταθερά με την πάροδο των ετών τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι το 90 % όσων απάντησαν θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συμβάλλει στον συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών στο έδαφός της μέσω του ρόλου της στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ (56 %) θεωρούν ότι η χώρα τους δεν διαθέτει επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για να αντιμετωπίσει μόνη της όλες τις μεγάλες καταστροφές. Από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι αυτό που επιθυμούν οι πολίτες είναι μια Ευρώπη που βασίζεται στην πολιτική προστασία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (25.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Željana Zovko

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες καταστροφές με σημαντικό ανθρώπινο και υλικό κόστος. Η συχνότητα και η ένταση των καταστροφών που συνδέονται με μετεωρολογικά αίτια, και ιδίως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, επίσης αυξάνονται, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ (EUCPM)(1) έχει ως στόχο να υποστηρίζει, να συμπληρώνει και να διευκολύνει τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστροφών. Ο EUCPM μπορεί να ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση καταστροφών που συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης (οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των ενεργοποιήσεων του μηχανισμού). Όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός της Ένωσης, ο EUCPM συχνά ενεργοποιείται παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής(2) για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης, που εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποσκοπεί στα εξής: 1) ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση καταστροφών με τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου αποθεματικού πόρων σε επίπεδο ΕΕ (rescEU), το οποίο θα χρησιμοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, καθώς και με την επιδίωξη της πιο αποτελεσματικής συμβολής των κρατών μελών στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας· 2) μεγαλύτερη έμφαση στις προληπτικές δράσεις και ενίσχυση της συνοχής με άλλες πολιτικές της ΕΕ· και 3) προώθηση μιας απλουστευμένης και ουσιαστικής διοικητικής διαδικασίας στις επιχειρήσεις του μηχανισμού.

Στην παρούσα γνωμοδότηση της επιτροπής DEVE προς την επιτροπή ENVI, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση καταστροφών, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι αναγκαίος ο πλήρης σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης επιθυμεί να εισαγάγει ορισμένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής και στην ισχύουσα απόφαση βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στα πορίσματα των πρόσφατων αξιολογήσεων(3).

Οι στόχοι των σημαντικότερων αλλαγών έχουν ως εξής:

•  Να ενισχυθεί η διάσταση της διεθνούς συνεργασίας του EUCPM, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης των ικανοτήτων κατάρτισης και της ανταλλαγής γνώσεων. Αυτός ο στόχος θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (ιδίως το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030).

•  Να τονιστεί η ανάγκη για έναν σαφή ορισμό του πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων του EUCPM σε ανθρωπογενείς ή πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Να επισημανθεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες – και τα μέσα χρηματοδότησής τους – θα πρέπει να παραμένουν πλήρως διαφοροποιημένες ακόμη και όταν επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων.

•  Να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ (rescEU) είναι συμπληρωματικές προς την ανάπτυξη ικανοτήτων πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, με τη διατήρηση της συγχρηματοδότησης του κόστους μεταφοράς για πόρους που δεν αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές.

(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να προωθήσει και να ενισχύσει τις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς και τις τρίτες χώρες προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, και να συμβάλει στην επίτευξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει του Πλαισίου Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Παρά την παρέκκλιση αυτή, η χρηματοδότηση για τις δράσεις πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα, θα πρέπει να παραμείνει σαφώς διαχωρισμένη σε οποιαδήποτε μελλοντική αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της Ένωσης και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους διαφορετικούς στόχους και τις νομικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αυτής.

__________________

__________________

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Επιπλέον, όλες οι δράσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τις διεθνείς δεσμεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξή τους, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

__________________

__________________

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των οργανισμών τους, η Επιτροπή δύναται να αναπτύξει επιτόπου ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλών σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης.

«2.  Η Επιτροπή δύναται επίσης, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των οργανισμών τους, ή κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, αφού επιδιώξει τη συγκατάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, να αναπτύξει επιτόπου ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλών σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης.»

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο κατά τη χρήση των αποστολών πρόληψης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την προβολή και την προσβασιμότητά τους. Οι αποστολές αυτές μπορούν, όπως τονίστηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση, να συμβάλουν – σε συνδυασμό με άλλα μέσα – στην αύξηση της διεθνούς συνεργασίας για την πολιτική προστασία και στη βελτίωση της συνοχής με το Πλαίσιο Σεντάι.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  χερσαία αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

4.  Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται, λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, και της εμπειρίας των κρατών μελών στην πολιτική προστασία, και κατόπιν διαβούλευσης με τις οικείες περιοχές που είναι ευάλωτες σε κρίσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU.

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί την εξουσία για ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9α)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των οργανισμών τους, η Επιτροπή δύναται να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη λήψη μέτρων ετοιμότητας μέσω της επιτόπου ανάπτυξης ομάδας εμπειρογνωμόνων.

«3.  Η Επιτροπή δύναται επίσης, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των οργανισμών τους, ή κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, αφού επιδιώξει τη συγκατάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη λήψη μέτρων ετοιμότητας μέσω της επιτόπου ανάπτυξης ομάδας εμπειρογνωμόνων.»

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο κατά τη χρήση των αποστολών ετοιμότητας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την προβολή και την προσβασιμότητά τους. Οι αποστολές αυτές μπορούν, όπως τονίστηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση, να συμβάλουν – σε συνδυασμό με άλλα μέσα – στην αύξηση της διεθνούς συνεργασίας για την πολιτική προστασία και στη βελτίωση της συνοχής με το Πλαίσιο Σεντάι.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Η Επιτροπή επεκτείνει τις ικανότητες κατάρτισης και αυξάνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης και διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο Πλαίσιο Σεντάι.»

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη παράγραφος έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επέκτασης των ικανοτήτων κατάρτισης σε τρίτες χώρες (όπως αναφέρθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση), να βελτιώσει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών και να βελτιώσει τη συνοχή με το Πλαίσιο Σεντάι.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11α)  Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο.

«2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Στην περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων, η Επιτροπή προσδιορίζει σαφώς – σε διαβούλευση με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας – το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης και τη σχέση της με τα μέρη που εμπλέκονται στην ευρύτερη ανθρωπιστική απόκριση, εξασφαλίζοντας τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας διαπίστωσε ότι, σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών, ο ασαφής ορισμός των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών επηρέασε την ικανότητα του μηχανισμού να επιτύχει τους στόχους του. Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να συμβάλει στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπογενείς καταστροφές και πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δραστηριοποιούνται και φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τους πόρους που δεν έχουν ενταχθεί στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για μεταφορικούς πόρους δεν υπερβαίνει το 55 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για να είναι επιλέξιμα για να λάβουν τέτοιου είδους χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη δημιουργούν μητρώο όλων των πόρων πολιτικής προστασίας που διαθέτουν για την αντιμετώπιση καταστροφών, πέραν όσων έχουν δεσμεύσει στην ευρωπαϊκή δεξαμενή.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ξεχωριστή και ανεξάρτητη φύση των δράσεων και της χρηματοδότησής τους, και διασφαλίζοντας ότι συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα της πρότασης της Επιτροπής για το άρθρο 26 παράγραφος 1, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση των δράσεων πολιτικής προστασίας από διάφορες πηγές, η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει τη σαφή διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας και της χρηματοδότησής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

14.12.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

15.3.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Željana Zovko

8.2.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Monika Vana

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

(2)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης 2017/0309 (COD)

(3)

Interim evaluation of the Union Civil Protection Mechanism, 2014-2016 (Ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016), τελική έκθεση, Αύγουστος 2017

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, {SWD(2017) 287 final}

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση 33/2017 με τίτλο «Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης: αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές ο συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις εκτός ΕΕ καταστροφές»


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (25.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης José Manuel Fernandes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση να τροποποιηθεί ο ισχύων μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα μπορεί να παράσχει καλύτερη στήριξη στους πολίτες της σε περιπτώσεις κρίσεων και εκτάκτων αναγκών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένων προσπαθειών πρόληψης των καταστροφών. Υπενθυμίζει ότι ο ΜΠΠΕ αποτελεί μία από τις πιο απτές εκφράσεις της θεμελιώδους ενωσιακής αξίας της αλληλεγγύης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών είναι η καλύτερη μορφή προστασίας, όχι μόνο διότι έχει το μεγαλύτερο δυναμικό διάσωσης ζωών και πρόληψης του ανθρώπινου πόνου, αλλά και διότι μπορεί να αποτρέψει την επιβάρυνση με τεράστιες δαπάνες αποκατάστασης, όταν ενσκήπτει μια καταστροφή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της Επιτροπής, με 1 EUR που δαπανάται για την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών εξοικονομούνται έως και 7 EUR στις προσπάθειες ανακούφισης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι έχει ήδη καθυστερήσει πολύ μια αναμόρφωση του ισχύοντος συστήματος. Η ανεπάρκεια του σημερινού, εθελοντικό συστήματος έχει ήδη καταδειχθεί με επίπονο τρόπο στην απόκριση της Ένωσης σε μια σειρά πρόσφατων καταστροφών, ιδίως με την έλλειψη διαθέσιμων μέσων κατά τις περιόδους δασικών πυρκαγιών του 2016 και 2017, όπου μόνο 10 από τις 17 αιτήσεις συνδρομής σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν, και μάλιστα συχνά με σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 100 ζωές. Επίσης, διάφορες εκθέσεις έχουν επισημάνει τα υφιστάμενα κενά όσον αφορά την ύπαρξη ορισμένων κρίσιμων ικανοτήτων απόκρισης, ιδίως όσον αφορά τα αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης, τα καταφύγια και άλλους τύπους πόρων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η προτεινόμενη δομή με τους δύο συμπληρωματικούς πυλώνες, δηλαδή, αφενός, μια Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας προκαθορισμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης των κρατών μελών και, από αφετέρου, το αποκαλούμενο «rescEU», μια ειδική δεξαμενή ικανοτήτων αντιμετώπισης με ενωσιακή διοίκηση και έλεγχο, που θα χρησιμεύσει ως ικανότητα έσχατης λύσης, είναι το πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των περιορισμών του υφιστάμενου πλαισίου. Με τη βέλτιστη συνένωση των πόρων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, ο ενισχυμένος ΜΠΠΕ θα οδηγήσει επίσης σε σημαντικές εξοικονομήσεις για τα κράτη μέλη.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι το συνολικό κόστος της πρότασης της Επιτροπής εκτιμάται σε 280 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2018-2020, εκ των οποίων 256,9 εκατομμύρια EUR στον τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια», 6,3 εκατομμύρια EUR στον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο» και 16,9 εκατομμύρια EUR στον τομέα 5 «Διοικητικές δαπάνες». Εκ των προτεινόμενων επιχειρησιακών δαπανών, το 54 % θα διατεθεί σε δραστηριότητες απόκτησης ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή μίσθωσης πόρων του rescEU, το 37 % σε δραστηριότητες απόκρισης και το 9 % σε δραστηριότητες πρόληψης. Η πρόταση προϋποθέτει επίσης την πρόσληψη 100 πρόσθετων υπαλλήλων σε διάστημα τριών ετών. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι εν λόγω προτάσεις είναι ανάλογες προς το μέγεθος και τον σκοπό της αναθεώρησης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη χρήση του μέσου ευελιξίας ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος (88 %) των πρόσθετων πόρων που θα χρειαστούν. Ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά την προτεινόμενη αναδιάταξη των κονδυλίων της χρηματοδότησης από τα υφιστάμενα προγράμματα στους τομείς 3 και 4, ύψους 31,3 εκατομμυρίων EUR. Όπως έχει επανειλημμένως υπογραμμίζει η Επιτροπή Προϋπολογισμών, οι σημαντικές νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται και από νέους πόρους. Επιπλέον, πολλά από τα προγράμματα που επηρεάζονται, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη», παρουσιάζουν άριστα ποσοστά εκτέλεσης και υποχρηματοδοτούνται επί χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να χρηματοδοτηθεί ολόκληρο το ποσό των πρόσθετων πόρων που απαιτούνται στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 από το Μέσο Ευελιξίας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο νέο παράρτημα Ι.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

2α. καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε αναδιατάξεις για τη χρηματοδότηση των νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που προστίθενται κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτό θα έχει αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη».

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

2β. καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021, με βάση την παρούσα αναθεώρηση·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η τρέχουσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ, η οποία ενισχύει τόσο την πολιτική όσο και τη χρηματοδότηση, θα είναι σημαντικό για την Επιτροπή, κατά τη διαβίβαση των νέων της προτάσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να προτείνει ένα φιλόδοξο δημοσιονομικό κονδύλιο για τον ΜΠΠΕ μετά το 2020.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η ταχεία διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Αιτιολόγηση

Κατά την κινητοποίηση των ικανοτήτων μέσω του ΜΠΠΕ, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας, όπως καταδεικνύεται από τις τραγικές συνέπειες της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πλέον πρόσφατες περιόδους δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη. Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι σε βάρος των χρηματοδοτήσεων που χορηγούνται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης, όπως αυτές που προωθούν τα δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη ή την ανθρώπινη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Κατά την κινητοποίηση των ικανοτήτων μέσω του ΜΠΠΕ, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας, όπως καταδεικνύεται από τις τραγικές συνέπειες της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πλέον πρόσφατες περιόδους δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη. Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Θα πρέπει να διασφαλισθούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά δημοσιονομικά κονδύλια για τον αναθεωρημένο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της χρηματοδότησης για τη στοχευμένη αναθεώρηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να προέρχεται από όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/20131 του Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή στο Μέσο Ευελιξίας.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και προκειμένου να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό, προτείνεται όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος και περιέχει λεπτομερή τεχνική και δημοσιονομική αξιολόγηση, ακριβείς πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και τις αλλαγές στους τύπους των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται και στις απαιτήσεις ποιότητας αυτών των ικανοτήτων, εάν υπάρχουν, καθώς και τις αιτίες για τις εν λόγω αυξήσεις ή αλλαγές.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και προκειμένου να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό, προτείνεται όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι απαραίτητες πιστώσεις για τον μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλα τα διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή στο Μέσο Ευελιξίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

 

____________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι (νέο)

 

 

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 μαζί*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(ποσά σε εκατ. EUR)

* Τα συνολικά ποσά θα παρασχεθούν από το Μέσο Ευελιξίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την παρούσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ κατά τα έτη 2018-2020 θα πρέπει να ορισθεί λεπτομερέστερα στην ίδια την απόφαση, μέσω ενός αυτόνομου και λεπτομερούς παραρτήματος Ι. Κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση για την αναθεώρηση του ΜΠΠΕ θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (30.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Buda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι μια σημαντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να ανακύψουν σε περιοχές εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνει τη συντονισμένη βοήθεια μέσω της κοινής χρήσης πόρων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· ωστόσο πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την οργάνωση και τις ικανότητες διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εφαρμογή του άρθρου 196 της ΣΛΕΕ, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προστασίας από αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στην απλούστευση και την ενίσχυση του ισχύοντος μηχανισμού αλληλεγγύης με μεγαλύτερη χρηματοδοτική προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία, πέραν των εθνικών ικανοτήτων, ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού αποθεματικού ικανοτήτων με στόχο την ενίσχυση των πόρων των κρατών μελών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει την ήδη υφιστάμενη συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον, πιστεύει ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική διάθεση της βοήθειας, η κινητοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να βασίζεται σε μια περιφερειακή προσέγγιση, ιδίως με την ενίσχυση και την αξιοποίηση των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καλύτερη απόκριση στις ιδιαιτερότητες των περιοχών που πλήττονται.

Η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων της Ένωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας στη βιώσιμη πρόληψη των καταστροφών και στην αντιμετώπισή τους. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων, όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός δικτύου γνώσεων και εμπειρογνωσίας των διαφόρων κρατών μελών στον τομέα αυτό και προτείνει τη συμμετοχή κέντρων αριστείας και πανεπιστημίων.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας προκειμένου οι δράσεις και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ να είναι πιο ορατά στους πολίτες και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ένωσης τόσο να προλαμβάνει όσο και να αντιμετωπίζει τις καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.

(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών τους και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.

_________________

_________________

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία μπορούν να είναι τεράστιες.

(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι καταστροφές, είτε οφείλονται σε φυσικά αίτια και επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε σε ανθρωπογενή αίτια, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών απειλών, όπως απειλές κατά της εσωτερικής ασφάλειας, εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες και υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία συχνά είναι τεράστιες.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από επαναλαμβανόμενες καταστροφές και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής.

(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την έγκαιρη και ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους, καθώς και τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση, πλήττονται από επαναλαμβανόμενες και ταυτόχρονες καταστροφές και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής. Το σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα για να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητες σε επίπεδο επαρκές ώστε να εξασφαλίζεται η δέουσα αντιμετώπιση των καταστροφών.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης σε όλα τα επίπεδα δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλα τα εδάφη και έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους, θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των καταστροφών, όπως στην περίπτωση διασυνοριακών περιστατικών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών το συντομότερο δυνατό, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιπλέον, κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια εκπαίδευσης, πρόληψης, ετοιμότητας και εκκένωσης σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, όπως σεισμούς, ξηρασίες, καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και λειψυδρίες, καθώς και ανθρωπιστικές και τεχνολογικές καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Είναι απαραίτητο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης και οι επιχειρησιακές ικανότητες και σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διασύνδεσης και του συντονισμού με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στο άρθρο 1 και στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313 και με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία («ΕΔΕΤ») συμβάλλουν ήδη στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ότι υφίσταται εκ των προτέρων αιρεσιμότητα που συνδέεται με τον στόχο αυτό.

_________________

_________________

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της Ένωσης θα μπορούσαν να προσφέρουν πλαίσια συνεργασίας υψηλής ποιότητας με σκοπό την καθιέρωση επιχειρησιακών δράσεων πρόληψης καθώς και κέντρων αντίδρασης και διαχείρισης, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις γειτονικές τρίτες χώρες στο πεδίο αυτό.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αποτελεσματικής αμοιβαίας στήριξης και της συνεργασίας στην Ευρώπη, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις είναι περισσότερο προβλέψιμες και ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος για τη διάθεση της βοήθειας. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «καθήκον συνδρομής των πολιτών»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται προδεσμευμένες κοινές ικανότητες αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών όπως δασικές πυρκαγιές, μεγάλης κλίμακας πλημμύρες, σεισμοί, τρομοκρατικές απειλές ή άλλα απρόβλεπτα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης κάθε πιθανής σοβαρής έλλειψης φαρμάκων, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν για να παρέμβουν ταχέως και σε διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Οι επιχειρησιακοί πόροι στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος για επιχειρήσεις αντιμετώπισης προκειμένου να καλύπτονται οι ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων και να ενισχύονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της δεξαμενής πολιτικής προστασίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την παρέμβαση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη («ΥΧΕ»), με γνώμονα τον απομακρυσμένο χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που αντιδρούν μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία παρέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντίδρασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική διάθεση της βοήθειας, η κινητοποίηση πόρων στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει επίσης να έχει εδαφική διάσταση και να λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχει η υιοθέτηση μιας περιφερειακής προσέγγισης και, κατά περίπτωση, μιας προσέγγισης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών και τον περιορισμό των ζημιών που προκαλεί η καταστροφή.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.

(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες υλικές και τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, μεταξύ άλλων στην περίπτωση διασυνοριακών περιστατικών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υλικών και τεχνικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων για τη διάσωση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με αναπηρία, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Ο κατάλληλος προδεσμευμένος εξοπλισμός και η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές.

(9)  Η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές πτυχές της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, την προώθηση της καινοτομίας με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας και τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αστικών και δασικών περιοχών, καθώς και για τη βελτίωση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές και στο οποίο θα συμμετέχουν ερευνητές, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα των κρατών μελών, πανεπιστήμια και, κατά περίπτωση, κέντρα αριστείας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ΥΧΕ, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι και αυτές θα ενταχθούν στο εν λόγω δίκτυο, παράλληλα με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης, καθώς και των ικανοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης με τρίτες χώρες στην περιοχή.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν, να εξορθολογιστούν και να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν ταχεία πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη και οι οικείες τοπικές και περιφερειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους, μεταξύ άλλων με την τακτική διαχείριση των δασικών εκτάσεων, τη διαχείριση των καύσιμων υλικών και τη διενέργεια δασικού σχεδιασμού. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές και διακοινοτικές δράσεις πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών ατυχημάτων. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή προβλέπουν ειδικές δράσεις για να λαμβάνονται υπόψη η ανθεκτικότητα σε περίπτωση καταστροφών, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων και, ως εκ τούτου, απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για μεγαλύτερη ολοκλήρωση και περισσότερες συνέργειες. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) με σκοπό την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

__________________

__________________

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Είναι αναγκαίο να επικεντρωθεί η δράση της Ένωσης, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοήθειας στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα αυτοβοήθειας των κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στο αρχικό στάδιο μιας καταστροφής και να την περιορίσουν. Η στοχευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια, όπως τοπικών ιθυνόντων, κοινωνικών λειτουργών και ιατρών, υπηρεσιών διάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και εθελοντικών ομάδων τοπικής παρέμβασης στη διάθεση των οποίων θα πρέπει να τίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα υλικό παρέμβασης, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό μιας καταστροφής και να μειώσει τον αριθμό των θανάτων κατά ή μετά την κρίση.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  στην παράγραφο 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή επαπειλούμενων, και

γ)  διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή επαπειλούμενων, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων υλικών και τεχνικών ικανοτήτων για επιχειρήσεις διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές.

ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές, μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ΥΧΕ·

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε α):

 

ε α)  εντατικοποίηση της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων συντονισμού σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·

α)  αναλαμβάνει δράση για την προαγωγή της εκπαίδευσης, την ενημέρωση, τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για τη διευκόλυνση του διαλόγου, της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας, των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, με συστάσεις και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των γειτονικών τρίτων χωρών, καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των ΥΧΕ, κατά περίπτωση, που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το στοιχείο α) α:

 

α α)  παρέχει συνδρομή στη λήψη αποφάσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος·

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

α β)  συντονίζει την εναρμόνιση των πληροφοριών και της καθοδήγησης σχετικά με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3γ)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

η)  προωθεί τη χρήση διαφόρων κονδυλίων της Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης·

η)  προωθεί τη χρήση και τον συντονισμό διαφόρων κονδυλίων της Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης, για αυξημένες συνέργειες, μεταξύ άλλων με στόχο την επέκταση και την επικαιροποίηση των υλικών και τεχνικών τους ικανοτήτων·

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη·

α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές και τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε δύο έτη·

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων αιρεσιμότητας δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε δύο έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας και τους παρέχει κατευθυντήριο πλαίσιο για την κατάρτιση των σχεδίων αυτών, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε ενισχυμένου μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για τις επενδύσεις δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).

«ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού με άλλα μέσα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL)

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος μετά την παράγραφο 1:

 

«1α.  Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις σχετικές διοικητικές ικανότητες των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.»

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.

1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από ένα σύνολο προεγκεκριμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες, με βάση την αρχή του καθήκοντος συνδρομής των πολιτών.

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο d

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Οι αναφορές στην ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΕΙΑΕΑ) και στην εθελοντική δεξαμενή νοούνται ως αναφορές στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας.

10.  Οι αναφορές στην ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΕΙΑΕΑ) και στο καθήκον συνδρομής των πολιτών νοούνται ως αναφορές στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·

γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό, ορεινό και δασικό περιβάλλον·

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένων υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων και της ανάγκης για ευελιξία όσον αφορά τις ικανότητες αντιμετώπισης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU.

7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU και χρησιμοποιεί κοινή και τυποποιημένη επιχειρησιακή γλώσσα που είναι κατανοητή από όλες τις οντότητες που παρεμβαίνουν σε περίπτωση καταστροφών.

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος ή τα αιτούντα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και των εθελοντών, και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Ο συντονισμός των διαφόρων ικανοτήτων αντιμετώπισης διευκολύνεται, εάν χρειάζεται, από την Επιτροπή μέσω του ΚΣΑΕΑ σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

9.  Ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ικανοτήτων αντιμετώπισης διευκολύνεται, εάν χρειάζεται, από την Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη, μεταξύ άλλων, της ανάγκης να υιοθετηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση, και με την προσφυγή, κατά περίπτωση, σε διασυνοριακούς διακανονισμούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την εγγύτητα. Ο συντονισμός αυτός διευκολύνεται επίσης μέσω του ΚΣΑΕΑ σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης.

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων κέντρων έρευνας και εκπαίδευσης, πανεπιστημίων, ερευνητών και κέντρων αριστείας, κατά περίπτωση, που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο διατίθεται επίσης για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών με τις τρίτες χώρες.

Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:»

Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων, της διάδοσης των γνώσεων, της επικοινωνίας και των προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων.

Τροπολογία    34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9α)  στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)  εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη.

α)  εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με στόχο την παροχή ειδικής εμπειρογνωσίας σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τα υφιστάμενα κέντρα αριστείας και τα πανεπιστήμια, κατά περίπτωση, και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9β)  στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ)  προωθεί και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.

στ)  προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης διασφαλίζει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Αναπτύσσεται μια στρατηγική επικοινωνίας με σκοπό οι δράσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης να καταστούν ορατές στους πολίτες και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ένωσης στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης καταστροφών.

Τροπολογία    37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β – σημείο i

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σε όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για να αναβαθμιστούν ή να επισκευαστούν οι ικανότητες αντιμετώπισης σε ένα επίπεδο ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που να καθιστά δυνατή την ανάπτυξή τους ως τμήμα της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας και, κατά περίπτωση, τις συστάσεις που διατυπώνονται στη διαδικασία πιστοποίησης («δαπάνες προσαρμογής»). Στις εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες σχετικές με τη λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα των μονάδων και άλλες ικανότητες αντιμετώπισης, την αυτονομία, την αυτάρκεια, τη δυνατότητα μεταφοράς, τη συσκευασία και άλλες αναγκαίες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες συνδέονται ειδικά με τη συμμετοχή των ικανοτήτων στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας.

γ)  σε όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για να αναβαθμιστούν ή να επισκευαστούν οι ικανότητες αντιμετώπισης σε ένα επίπεδο ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που να καθιστά δυνατή την ανάπτυξή τους ως τμήμα της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας και, κατά περίπτωση, τις συστάσεις που διατυπώνονται στη διαδικασία πιστοποίησης («δαπάνες προσαρμογής»). Στις εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες σχετικές με τη λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα των μονάδων και άλλες ικανότητες αντιμετώπισης, την αυτονομία, την αυτάρκεια, τη δυνατότητα μεταφοράς, τη συσκευασία και άλλες αναγκαίες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της κατάρτισης εθελοντών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες συνδέονται ειδικά με τη συμμετοχή των ικανοτήτων στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

2.  Αναπτύσσονται συνέργειες, συμπληρωματικότητα και αυξημένος συντονισμός με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, που δεν επιφέρουν ανακατανομή κονδυλίων από τους τομείς αυτούς. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Daniel Buda

7.12.2017

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Plura, Boris Zala

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

4.4.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(COM2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: Angelika Mlinar (Συντάκτρια γνωμοδότησης)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α)  Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ –όπως αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων– την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της· Ειδικότερα, στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται η αρχή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων, καθώς δηλώνεται ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»·

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/20131.

(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν προγραμματισμό ολοκληρωμένο και ευαίσθητο σε θέματα φύλου, δεδομένου ότι οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές καθώς και οι περιβαλλοντικές πολιτικές επηρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αναπτυχθεί μια δίκαιη και αποτελεσματική μείωση του κινδύνου καταστροφών και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας, πρέπει να ενσωματωθούν τα θέματα ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια, από τις διαδικασίες πρόληψης έως τις διαδικασίες ετοιμότητας και αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινών εκτιμήσεων κινδύνου και των παρεμβάσεων διαχείρισης κρίσεων τόσο σε συγκρουσιακές όσο και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/20131.

_____________________

_____________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Σε όλες τις δράσεις της η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι πέραν των άμεσων επιπτώσεων μιας καταστροφής, οι γυναίκες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατά προτεραιότητα ότι οι έγκυοι λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και πόροι θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης κινδύνου και ενημέρωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Οι γυναίκες και τα κορίτσια διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν σωματική και σεξουαλική βία στο πλαίσιο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να περιλαμβάνονται στα έργα διαχείρισης καταστροφών μέτρα για την αποτροπή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου, όπως μέτρα για την ασφάλεια των γυναικών αμέσως μετά από καταστροφή, ενώ θα παρέχονται υπηρεσίες στήριξης στα θύματα βίας λόγω φύλου με ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και άλλου είδους βοήθεια. Θέματα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα κατάρτιση σε θέματα μείωσης κινδύνου και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Προκειμένου να προλαμβάνει και να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικότερα στους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό που εργάζεται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και της πολιτικής προστασίας πρέπει να λαμβάνει κατάρτιση σε θέματα φύλου. Για τον σκοπό αυτό, ο συνεχής διάλογος και η συνεργασία μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης και δικτύων και οργανώσεων υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών με εμπειρία στον τομέα των περιβαλλοντικών καταστροφών έχει εξαιρετική σημασία για να επιτευχθεί μία πλήρως εγκάρσια προσέγγιση της πρόληψης, ετοιμότητας αντίδρασης και αντιμετώπισης καταστροφών στην Ένωση και στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι σε βάρος των χρηματοδοτήσεων που χορηγούνται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης όπως αυτές που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πόρων που διατίθενται για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών σε προγράμματα και έργα, δεδομένου μάλιστα ότι η υλοποίηση ορισμένων από αυτά τα προγράμματα στάθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη (πιστώσεις πληρωμών για το REC υπερέβη το 99% κατά τα τρία προηγούμενα έτη).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) και «Δικαιοσύνη». Ποσοστό σχεδόν 100% απορρόφησης για το πρόγραμμα REC συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν νέοι πόροι από το πρόγραμμα αυτό χωρίς αρνητικές συνέπειες εις βάρος ειδικών έργων και οργανισμών. Η FEMM έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση του REC ενόψει του DAPHNE και προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Θα πρέπει να διασφαλιστούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά δημοσιονομικά κονδύλια για τον αναθεωρημένο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της χρηματοδότησης για τη στοχευμένη αναθεώρηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να προέρχεται από όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/20131a του Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή στο Μέσο Ευελιξίας.

 

___________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη».

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Ο σχεδιασμός και η κατανομή της χρηματοδότησης και η κατάρτιση του προϋπολογισμό για την αναθεώρηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση του παράγοντα του φύλου, κατά τρόπο ώστε να εμπεριέχει μία βασισμένη στο φύλο εκτίμηση για να ενσωματωθεί καλύτερα η διάσταση του φύλου με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στη διαχείριση κινδύνων και στις προσπάθειες πρόληψης των καταστροφών.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρόοδο προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης καταστροφών, η οποία μετράται βάσει του αριθμού των κρατών μελών τα οποία έχουν θέσει στη διάθεση της Επιτροπής τις εκτιμήσεις κινδύνων, εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων που διαθέτουν και σύνοψη του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών που έχουν εκπονήσει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6,

α)  την πρόοδο προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης καταστροφών, η οποία μετράται βάσει του αριθμού των κρατών μελών τα οποία έχουν θέσει στη διάθεση της Επιτροπής τις εκτιμήσεις κινδύνων, εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων που διαθέτουν και σύνοψη του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών που έχουν εκπονήσει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6. Οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12 με συγκεκριμένα στοιχεία για την ενσωμάτωση του φύλου.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:» '

Το εν λόγω δίκτυο, αποσκοπώντας σε μία πιο ισόρροπη σύνθεση από άποψη φύλου, εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:» '

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

2α.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες κατάρτισης και απόκτησης προσόντων καθώς και τα εγχειρίδια για τη μείωση των κινδύνων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης θα ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προσθήκης αυτής της παραγράφου είναι να αποκτήσει το δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης επίγνωση της διάστασης του φύλου μέσω διαδικασιών κατάρτισης και εγχειριδίων.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία περί καταστροφών παρουσιάζονται με κατανομή ανά φύλο, όπως απαιτείται από το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, για να αντιμετωπιστεί ο ρόλος των γυναικών στον σχεδιασμό μείωσης κινδύνων και την κάλυψη της διάστασης του φύλου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη παράγραφος έχει σκοπό να εισαγάγει την επίγνωση της διάστασης του φύλου στη συλλογή των δεδομένων. Για την προώθηση και την ενίσχυση της συνεργασίας, τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία είναι το κλειδί για την κατανόηση και, τελικά, την αντιμετώπιση των κινδύνων καταστροφών. Στο Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών είναι σαφές ότι τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να παρουσιάζονται κατανεμημένα.

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσό των 480 630 000 EUR σε τρέχουσες τιμές προέρχεται από τον τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το δε ποσό των 150 936 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από τον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο».»

Οι απαραίτητες πιστώσεις για τον μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλα τα διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή στο Μέσο Ευελιξίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.»

 

____________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Αιτιολόγηση

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων εις βάρος επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

8.2.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Angelika Mlinar

21.2.2018

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2018

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

AFET

20.3.2018

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

8

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken, Νίκος Ανδρουλάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Jaromír Kohlíček, Μιλτιάδης Κύρκος

Ημερομηνία κατάθεσης

23.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου