Menettely : 2017/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0180/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0180/2018

Keskustelut :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 12/02/2019 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

MIETINTÖ     ***I
PDF 1084kWORD 180k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Elisabetta Gardini

Valmistelija (*):

Željana Zovko, kehitysvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0772/2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 196 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0409/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot ja kannan tarkistuksina (A8-0180/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.   kehottaa komissiota pidättäytymään määrärahojen kohdentamisesta uudelleen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana lisättäviä uusia poliittisia painopisteitä varten, koska tällä on väistämättä kielteinen vaikutus unionin muiden keskeisten toimien täytäntöönpanoon;

4.   kehottaa komissiota myöntämään riittävästi rahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismia varten vuonna 2021 alkavan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa pelastuspalvelumekanismin nykyisen uudistuksen pohjalta;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin pelastuspalvelumekanismilla, jäljempänä ’unionin mekanismi’, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1313/2013/EU12, lisätään yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden välillä ja helpotetaan pelastuspalvelualan koordinointia, jotta voidaan parantaa unionin avustustoimia luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä.

(1)  Unionin pelastuspalvelumekanismilla, jäljempänä ’unionin mekanismi’, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1313/2013/EU12, lisätään yhteistyötä unionin, jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä ja helpotetaan pelastuspalvelualan koordinointia, jotta voidaan parantaa unionin avustustoimia luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä.

_________________

_________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat tapahtua missä tahansa maapallolla, monesti ilman varoitusta. Sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia katastrofeja tapahtuu yhä useammin ja kansallisista rajoista riippumatta, ne ovat yhä suurempia ja monimutkaisempia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat niitä. Katastrofien inhimilliset, taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat seuraukset voivat olla valtavia.

(3)  Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat tapahtua missä tahansa maapallolla, monesti ilman varoitusta. Sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia katastrofeja tapahtuu yhä useammin ja kansallisista rajoista riippumatta, ne ovat yhä suurempia ja monimutkaisempia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat niitä. Katastrofien inhimilliset, sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat seuraukset voivat olla laajuudeltaan tuntemattomia. Valitettavasti katastrofit ovat joskus tahallisia, esimerkiksi terrori-iskujen tapauksessa.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Viimeaikainen kokemus on osoittanut, että tukeutuminen vapaaehtoisiin, unionin koordinoiman ja helpottaman vastavuoroisen avun tarjouksiin ei aina riitä varmistamaan, että käytettävissä on riittävät voimavarat, joilla voitaisiin vastata tyydyttävällä tavalla katastrofin kohdanneiden ihmisten perustarpeisiin tai turvata ympäristö ja omaisuus asianmukaisesti. Tämä pätee erityisesti silloin, kun toistuvia katastrofeja tapahtuu jäsenvaltioissa samanaikaisesti eivätkä yhteiset voimavarat riitä.

(4)  Viimeaikainen kokemus on osoittanut, että tukeutuminen vapaaehtoisiin, unionin koordinoiman ja helpottaman vastavuoroisen avun tarjouksiin ei aina riitä varmistamaan, että käytettävissä on riittävät voimavarat, joilla voitaisiin vastata tyydyttävällä tavalla katastrofin kohdanneiden ihmisten perustarpeisiin tai turvata ympäristö ja omaisuus asianmukaisesti. Tämä pätee erityisesti silloin, kun jäsenvaltioissa tapahtuu samanaikaisesti sekä toistuvia että odottamattomia ja sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia katastrofeja eivätkä yhteiset voimavarat riitä. Näiden puutteiden korjaamiseksi ja uusiin vaaroihin reagoimiseksi kaikkia unionin välineitä olisi käytettävä täysin joustavasti, myös edistämällä kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toteutettava asianmukaisia ennaltaehkäisytoimia säilyttääkseen riittävän määrän kansallisia voimavaroja, jotta katastrofeihin voitaisiin reagoida asianmukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)   Metsäpalojen torjuminen on olennaisen tärkeää hiilidioksidipäästöjä koskevan maailmanlaajuisen sitoumuksen kannalta. Puun ja turvepitoisen maa-aineksen palaminen metsäpaloissa nimittäin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Tarkemmin sanottuna tutkimukset ovat osoittaneet, että tulipalot aiheuttavat 20 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä, mikä on enemmän kuin kaikki liikenteen (ajoneuvot, laivat ja lentokoneet) päästöt maapallolla yhteensä.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa katastrofinhallinnan yhdennetty lähestymistapa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet. Lisäksi komission olisi voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin katastrofeihin liittyviä erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. Hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia vahvistettava muun muassa varmistamalla tarvittavat kytkökset unionin muihin keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jaettava säännöllisesti riskinarviointeja kansallisista turvallisuusriskeistään ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien hallinnan yhdennetty lähestymistapa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet. Lisäksi komission olisi voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin, myös ihmisen aiheuttamiin, katastrofeihin liittyviä erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki ja erityisesti Euroopan ympäristökeskuksesta saatava tuki katastrofiriskien hallintaan. On olennaisen tärkeää vähentää hallinnollista rasitusta ja vahvistaa ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia muun muassa lujittamalla kytköksiä unionin muihin keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin ja yhteistyötä niiden kanssa, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

 

 

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Riski on alueiden kehittämisen kannalta negatiivinen kannustin. Ennaltaehkäisy ja riskinhallinta edellyttävät politiikkatoimien ja institutionaalisten puitteiden uudistamista sekä sitä, että lujitetaan paikallisia, kansallisia ja alueellisia valmiuksia suunnitella ja panna täytäntöön riskinhallintatoimia ja koordinoidaan monenlaisia toimijoita. On erittäin tärkeää laatia riskikarttoja alueittain ja/tai jäsenvaltioittain, lujittaa avustusvalmiuksia ja vahvistaa ennaltaehkäisytoimia siten, että painotetaan erityisesti ilmastoriskejä. Riskikartoissa on ehdottoman tärkeää ottaa huomioon paitsi nykyisen ilmaston vaihtelun aiheuttamat riskit myös ilmastonmuutoksen ennustetut kehityskulut.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Kun jäsenvaltiot laativat riskinarviointejaan ja riskinhallintasuunnitelmiaan, niiden olisi otettava huomioon luonnonvaraisten ja muiden eläinten hyvinvoinnille aiheutuvat erityiset riskit. Komission olisi kannustettava levittämään tietoja katastrofien koettelemista eläimistä kaikkialla Euroopassa. Koulutusohjelmia ja -kursseja olisi kehitettävä edelleen tällä alalla.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Vuoden 2017 metsäpalokausi oli erityisen pitkä ja raskas monissa jäsenvaltioissa ja aiheutti yli 100 ihmisen kuoleman pelkästään yhdessä jäsenvaltiossa. Valmiuksien puutteita käsittelevässä kertomuksessa1 a mainittu resurssien puuttuminen ja eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien, jäljempänä ’vapaaehtoinen reservi’, kyvyttömyys vastata hyvissä ajoin kaikkiin metsäpaloihin liittyviin avunpyyntöihin, joita oli 17, osoittivat, että se, että jäsenvaltiot osallistuvat vapaaehtoisesti avustustoimiin, on riittämätöntä sellaisten laajojen hätätilanteiden aikana, jotka vaikuttavat yhtä aikaa useisiin jäsenvaltioihin.

 

_________________

 

1 a Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisissa hätäapuvalmiuksissa saavutetusta edistyksestä ja niissä edelleen olevista puutteista, 17.2.2017.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d)  Kaikkein luonnollisimmat kumppanit yhteistyön syventämisessä ovat naapurijäsenvaltiot, joilla on sama asiantuntemus ja samat rakenteet ja joihin samat katastrofit ja riskit todennäköisimmin vaikuttavat.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  On tarpeen vahvistaa yhteisiä mahdollisuuksia varautua katastrofeihin ja reagoida niihin erityisesti keskinäisen tuen kautta Euroopassa. Sen lisäksi, että vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien eli ’vapaaehtoisen reservin’ kautta, josta tästedes käytetään nimitystä ’Euroopan pelastuspalvelureservi’, komission olisi myös perustettava rescEU-reservi. Siihen olisi sisällytettävä nopeasti käyttöön saatavia hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan reagoida maastopaloihin, suuriin tulviin ja maanjäristyksiin, sekä Maailman terveysjärjestön normien mukainen kenttäsairaala lääkintäryhmineen.

(6)  On tarpeen vahvistaa yhteisiä mahdollisuuksia varautua katastrofeihin ja reagoida niihin erityisesti keskinäisen tuen kautta Euroopassa. Sen lisäksi, että vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien eli ’vapaaehtoisen reservin’ kautta, josta tästedes käytetään nimitystä ’Euroopan pelastuspalvelureservi’, komission olisi myös perustettava rescEU-reservi. Siihen olisi sisällytettävä nopeasti käyttöön saatavia hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan reagoida maastopaloihin, suuriin tulviin ja maanjäristyksiin, terrori-iskuihin sekä kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseilla tehtäviin iskuihin, sekä Maailman terveysjärjestön normien mukainen kenttäsairaala lääkintäryhmineen. Onkin tärkeää vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten erityisvalmiuksia ja ottaa ne huomioon, koska juuri paikallis- ja alueviranomaiset ryhtyvät ensimmäiseksi toimiin katastrofin jälkeen. Näiden viranomaisten olisi kehitettävä yhteistyömalleja, joissa yhteisöt voivat jakaa parhaita käytäntöjä, jotta voidaan auttaa kehittämään niiden selviytymis- ja palautumiskykyä luonnonkatastrofien sattuessa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Alue- ja paikallisviranomaisten rooli katastrofien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa on erittäin tärkeä, ja niiden avustusvalmiuksia on tarpeen hyödyntää asianmukaisesti kaikissa tämän päätöksen nojalla toteutettavissa koordinointi- ja käyttöönottotoimissa jäsenvaltioiden institutionaalisten ja oikeudellisten kehysten mukaisesti, jotta voidaan minimoida päällekkäisyydet ja edistää yhteentoimivuutta. Tällaisilla viranomaisilla voi olla tärkeä ennaltaehkäisevä tehtävä, ja ne myös reagoivat ensimmäisinä katastrofin jälkeen yhdessä vapaaehtoisvalmiuksiensa kanssa. Näin ollen on tarpeen tehdä jatkuvaa yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja rajat ylittävällä tasolla, jotta voidaan perustaa yhteisiä hälytysjärjestelmiä rescEU:n käyttöönottoa edeltävää nopeaa toimintaa varten, sekä järjestää säännöllisesti ensitoimenpiteitä koskevia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jos käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että voimavaroja on saatavilla erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Sen, että unioni hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa.

(7)  Jos käytettävissä olevat aineelliset ja tekniset voimavarat eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, myös rajat ylittävissä tapahtumissa, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta ja käyttöönotettavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että aineellisia ja teknisiä voimavaroja on nopeasti saatavilla, myös ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden pelastamiseen, erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin, kuten rajat ylittävän epidemian, yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Ennakkoon sidotun sopivan kaluston ja sen, että unioni hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa. Olisi varmistettava rahoitusvarojen optimaalinen ja avoin käyttö.

Perustelu

Kun unionin pelastuspalvelumekanismin kautta otetaan käyttöön avustusvalmiuksia, nopeus on erittäin tärkeää, kuten kävi ilmi traagisista seurauksista, joita Etelä-Euroopan viimeisimmän metsäpalokauden aikana aiheutui metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen lentokoneiden käyttöön saamisen viivästymisestä. EU:n osarahoitusta olisi aina myönnettävä täysin avoimesti ja vastuullisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Monilta jäsenvaltioilta puuttuu aineellista ja teknistä kalustoa odottamattomien katastrofien sattuessa. Unionin mekanismin olisi sen vuoksi mahdollistettava aineellisen ja teknisen perustan laajentaminen tarvittaessa erityisesti vammaisten, ikääntyneiden tai sairaiden henkilöiden pelastamiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja ‑yksiköiden välisen yhteistyön tehostamiseksi on tarpeen perustaa nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n pelastuspalvelun osaamisverkosto.

(9)  Koulutus, tutkimus ja innovointi ovat olennainen osa pelastuspalvelualan yhteistyötä. Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta, innovaatioiden edistämistä sekä jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä olisi lisättävä nykyisiin rakenteisiin pohjautuen siten, että mukaan otetaan osaamiskeskukset, yliopistot ja tutkijat ja muut jäsenvaltioissa käytettävissä olevat asiantuntijat ja vaihdetaan tietoja näiden kanssa.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Pelastuspalvelun vahvistaminen niin säähän kuin myös sisäiseen turvallisuuteen liittyvien katastrofien kehityssuuntaukset huomioon ottaen on yksi tärkeimmistä prioriteeteista koko unionissa, mutta on myös olennaisen tärkeää täydentää unionin välineitä vahvistetulla alueellisella ja yhteisölähtöisellä ulottuvuudella, sillä paikallisyhteisön toiminta on nopein ja tehokkain keino rajoittaa katastrofin aiheuttamia vahinkoja.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja.

(10)  Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja mutta ei niiden määrärahojen kustannuksella, joita myönnetään muihin unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin, joilla edistetään esimerkiksi perusoikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta, oikeudenmukaisuutta tai inhimillistä kehitystä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin myönnetyt kaikki määrärahat, kun pidetään erityisesti mielessä, että joidenkin näiden ohjelmien toteutus on ollut poikkeuksellisen onnistunutta: perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman maksumäärärahojen käyttöaste on ollut yli 99 prosenttia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Esittelijä vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä. Näitä ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman varojen lähes 100 prosentin käyttöaste osoittaa, että ohjelmasta ei voida kohdentaa varoja uudelleen ilman, että vaikutettaisiin kielteisesti tiettyihin hankkeisiin ja järjestöihin. FEMM-valiokunta on toistuvasti huomauttanut tarpeesta lisätä perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoitusta Daphne-ohjelmaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia ohjelmia silmällä pitäen.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Tarkistetulle unionin mekanismille olisi taattava erillinen rahoitus ja määrärahat. Kun otetaan huomioon tarve välttää nykyisten monivuotisten ohjelmien rahoitukseen mahdollisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset, lisää rahoitusta unionin mekanismin kohdennettua tarkistamista varten vuosina 2018, 2019 ja 2020 olisi myönnettävä yksinomaan kaikista neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 a mukaisesti käytettävissä olevista varoista ja hyödyntäen erityisesti joustovälinettä.

 

___________________

 

1 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Esittelijä vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä. Näitä ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Unionin mekanismin menettelyjä on yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada apua ja voimavaroja reagoidakseen luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin mahdollisimman nopeasti.

(11)  On tarpeen yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa unionin mekanismin menettelyjä ja lisätä niiden joustavuutta sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada nopeasti apua ja voimavaroja reagoidakseen luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita niiden tarjotessa apua etenkin unionin ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla.

(12)  Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita niiden tarjotessa apua muun muassa unionin ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla. Poikkeuksesta huolimatta pelastuspalvelutoimien ja erityisesti humanitaarisen avun rahoituksen olisi säilyttävä selkeästi erillisinä kaikissa tulevissa unionin rahoitusrakenteissa ja rahoituksen olisi vastattava täysin näiden rakenteiden erilaisia tavoitteita ja oikeudellisia vaatimuksia.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin. Samoin olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin. Koheesiopolitiikkaan perustuvissa alueellisen yhteistyön ohjelmissa vahvistetaan erityistoimia katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden, riskien ennaltaehkäisyn ja riskinhallinnan huomioon ottamiseksi; olisi toteutettava tehokkaaseen integrointiin ja parempaan synergiaan tähtääviä lisätoimia. Lisäksi kaikkien toimien olisi oltava johdonmukaisia suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, ja toimilla olisi aktiivisesti edistettävä niiden noudattamista.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  On olennaisen tärkeää ylläpitää yhteiseen hätäviestintä- ja tietojärjestelmään (CECIS) aiemmin rekisteröityjä moduuleja, jotta voidaan vastata avunpyyntöihin ja osallistua koulutusjärjestelmään tavalliseen tapaan.

Perustelu

Tämä mahdollistaa tarkistettujen tilannetietojen keräämisen, niiden jakamisen jäsenvaltioille ja pelastuspalvelutoimista saatujen kokemusten vaihtamisen. Rekisteröityjen moduulien säilyttäminen tarkoittaisi Itävallan osalta, että kymmenen moduulia valtion palokunnista ei putoaisi järjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  On niin ikään tärkeää liittää unionin mekanismi, joka rajoittuu välittömästi katastrofin jälkeiseen aikaan, muihin unionin välineisiin, , kuten solidaarisuusrahastoon, joissa keskitytään vahinkojen korjaamiseen.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c)  On olennaisen tärkeää mukauttaa solidaarisuusrahastoa ottamalla käyttöön velvoite korjata ympäristövahingot ja käyttämällä alueen tai jäsenvaltion asukaskohtaista bruttokansantuotetta yleisen BKT:n sijaan sen hyväksymisindikaattorina, jotta voidaan estää se, että suuret ja tiheään asutut alueet, joiden vauraustaso on alhainen, eivät voi hyötyä rahastosta. On erittäin tärkeää määrittää katastrofin kohteeksi joutuneen ympäristön taloudellinen arvo, etenkin luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla, kuten suojelualueilla tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla, jotta ne voidaan korjata.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 d)  Tarvitaan myös unionin toimia, joissa keskitytään teknisen koulutusavun tarjoamiseen, jotta yhteisöjen kykyä omatoimisuuteen voidaan parantaa ja jotta ne siten ovat paremmin valmistautuneita ensimmäisten avustustoimien toteuttamiseen ja katastrofin vaikutusten hillitsemiseen. Yleisestä turvallisuudesta vastaaville tahoille, kuten yhteisöjen johtajille sekä sosiaali- ja terveysalan ja pelastus- ja palontorjuntapalveluiden ammattilaisille sekä paikallisille vapaaehtoisten toimintaryhmille, joilla olisi oltava nopeasti käytössään toimintavälineitä, tähdätty koulutus voi auttaa hillitsemään katastrofin vaikutuksia ja vähentää kuolonuhrien määrää kriisien aikana ja niiden jälkeen.

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e)  lisätä katastrofeja koskevan tieteellisen tiedon saatavuutta ja käyttöä.”

”e)  lisätä katastrofeja koskevan tieteellisen tiedon saatavuutta ja käyttöä, myös syrjäisimmillä alueilla ja merentakaisissa maissa ja alueilla.”

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e a)  lievittää välittömiä seurauksia, joita katastrofeilla saattaa olla ihmishenkien sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön kannalta;”

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e b)  tehostaa yhteistyötä ja koordinointia rajat ylittävällä tasolla.”

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a)  toteuttaa toimia katastrofiriskejä koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä osaamisen, tieteellisten tutkimustulosten, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamisen edistämiseksi, myös niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla on yhteisiä riskejä;”

”a)  toteuttaa toimia katastrofiriskejä koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä yhteistyön ja osaamisen, tieteellisten tutkimustulosten ja innovaatioiden, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamisen helpottamiseksi ja edistämiseksi, myös niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla on yhteisiä riskejä;”

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”a a)  koordinoi hälytysjärjestelmiä koskevien tietojen ja ohjeiden yhdenmukaistamista, myös rajat ylittävällä tasolla;”

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 b)  Korvataan 5 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  kokoaa yhteen ja levittää jäsenvaltioiden antamia tietoja, järjestää kokemusten vaihdon riskinhallintakyvyn arvioinnista, kehittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2014 näiden arviointien sisältöä, metodologiaa ja rakennetta koskevat suuntaviivat sekä helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista ennaltaehkäisyn ja varautumisen suunnittelussa, myös vapaaehtoisten vertaisarviointien kautta;

f)  kokoaa yhteen ja levittää jäsenvaltioiden antamia tietoja, järjestää kokemusten vaihdon riskinhallintakyvyn arvioinnista, kehittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2019 näiden arviointien sisältöä, metodologiaa ja rakennetta koskevat uudet suuntaviivat sekä helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista ennaltaehkäisyn ja varautumisen suunnittelussa, myös vapaaehtoisten vertaisarviointien kautta;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a)  kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla ja toimitettava ne komissiolle viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi;

”a)  kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla kuullen asiankuuluvia paikallis- ja alueviranomaisia ja noudattaen Sendain kehystä katastrofiriskien vähentämiseksi ja toimitettava ne komissiolle viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi käyttäen komission kanssa sovittua mallia; tässä yhteydessä on käytettävä olemassa olevia kansallisia tietojärjestelmiä;

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan d alakohta seuraavasti:

d) osallistuttava vapaaehtoisuuteen pohjalta riskinhallintakyvyn arviointeja koskeviin vertaisarviointeihin.

d)   osallistuttava vapaaehtoisuuden pohjalta riskinhallintakykyä koskeviin vertaisarviointeihin, jotta voidaan määrittää toimet puutteiden poistamiseksi.

Perustelu

Alkuperäisen tekstin muuttamispäätöksen tarkoituksena on selventää toimenpiteen tavoitetta 6 artiklan yleisen tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle on toimitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi yhteenveto riskinhallintasuunnittelun olennaisista tekijöistä sekä tietoa valituista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä. Lisäksi komissio voi vaatia jäsenvaltioita toimittamaan sille erityisiä katastrofeihin liittyviä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia, joiden on katettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimet. Unioni tarkastelee huolellisesti jäsenvaltioiden edistymistä katastrofien ennaltaehkäisemisessä ja niihin varautumisessa osana kaikkia tulevia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen mukaisia ennakkoehtomekanismeja.

Komissiolle on toimitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi yhteenveto riskinhallintasuunnittelun olennaisista tekijöistä sekä tietoa valituista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettavan mallin mukaisesti. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Lisäksi komissio voi vaatia jäsenvaltioita toimittamaan sille erityisiä katastrofeihin liittyviä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia, joiden on katettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimet. Näihin toimiin voi sisältyä jäsenvaltioiden sitoumus edistää riskinarviointeihin perustuvia investointeja ja parantaa katastrofien jälkeistä jälleenrakennusta. Hallinnollinen lisärasitus kansallisella ja paikallisella tasolla on tässä yhteydessä pidettävä mahdollisimman vähäisenä.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi myös ottaa käyttöön erityisiä kuulemismekanismeja tehostaakseen asianmukaista ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnittelua ja -koordinointia sellaisten jäsenvaltioiden keskuudessa, jotka ovat alttiina samantyyppisille katastrofeille.

Komissio voi myös yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ottaa käyttöön erityisiä kuulemismekanismeja tehostaakseen asianmukaista ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnittelua ja -koordinointia sellaisten jäsenvaltioiden keskuudessa, jotka ovat alttiina samantyyppisille katastrofeille. Komissio ja jäsenvaltiot edistävät lisäksi mahdollisuuksien mukaan katastrofiriskien hallinnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien strategioiden johdonmukaisuutta.

Perustelu

Komission päätökseen mahdollisten erityisten kuulemismekanismien käyttöönotosta olisi sisällyttävä jäsenvaltioiden osallistuminen, sillä ne ovat olennainen osa unionin pelastuspalvelumekanismia.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään neljäs kohta seuraavasti:

 

”Komissio voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, kun se katsoo, että jäsenvaltion ennaltaehkäisytoimet ovat riittämättömät kyseiseen jäsenvaltioon kohdistuviin riskeihin nähden.”

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

8 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a)  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan k alakohta seuraavasti:

k)  toteuttaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa muitakin tukevia ja täydentäviä varautumistoimia, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

k)  toteuttaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja myös muiden unionin välineiden kanssa koordinoidusti muitakin tukevia ja täydentäviä varautumistoimia, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FI)

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten asiaankuuluvia hallinnollisia valmiuksia institutionaalisen ja oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.”

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä, jotta voidaan parantaa katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua unionin mekanismin puitteissa muun muassa laatimalla skenaarioita katastrofiavun varalle 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun riskejä koskevan yleiskatsauksen perusteella, kartoittamalla voimavaroja ja laatimalla suunnitelmia avustusvalmiuksien käyttöönottoa varten.”

”1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä, jotta voidaan parantaa sekä luonnon että ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin liittyvien katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua unionin mekanismin puitteissa muun muassa laatimalla skenaarioita katastrofiavun varalle 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun riskejä koskevan yleiskatsauksen perusteella, kartoittamalla voimavaroja, muun muassa voimavaroihin sisältyviä maansiirtokoneita ja -laitteita, siirrettäviä sähkögeneraattoreita ja siirrettävää palontorjuntakalustoa, ja laatimalla suunnitelmia avustusvalmiuksien käyttöönottoa varten.”

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Perustetaan Euroopan pelastuspalvelureservi. Se muodostuu jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien reservistä, ja siihen kuuluu yksiköitä, muita avustusvalmiuksia ja asiantuntijoita.

”1.  Perustetaan Euroopan pelastuspalvelureservi. Se muodostuu jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien vapaaehtoisesta reservistä, ja siihen kuuluu yksiköitä, muita avustusvalmiuksia ja asiantuntijoita.

Perustelu

Valmiuksien pakollinen rekisteröinti ei ole mahdollista joissakin jäsenvaltioissa ja niiden vapaaehtoisissa järjestelmissä. On myös otettava huomioon, että jäsenvaltiot eivät välttämättä pysty tarjoamaan lainkaan valmiuksia, esimerkiksi ylivoimaisen esteen sattuessa.

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Koska kansallisen ennaltaehkäisyn olisi oltava jäsenvaltioissa aivan etusijalla turvallisuusriskien vähentämiseksi, unionin pelastuspalvelureservi täydentää olemassa olevia kansallisia valmiuksia.

Tarkistus    41

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio määrittää todettujen riskien perusteella Euroopan pelastuspalvelureserviin tarvittavien keskeisten avustusvalmiuksien lajit ja määrän, jäljempänä ’valmiustavoitteet’. Komissio seuraa edistystä valmiustavoitteiden saavuttamisessa ja jäljellä olevien puutteiden korjaamisessa ja kannustaa jäsenvaltioita korjaamaan kyseiset puutteet. Komissio voi tukea jäsenvaltioita 20 artiklan, 21 artiklan 1 kohdan i alakohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

2.  Komissio määrittää paikalla todettujen tarpeiden ja riskien perusteella yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa Euroopan pelastuspalvelureserviin tarvittavien keskeisten avustusvalmiuksien lajit ja määrän, jäljempänä ’valmiustavoitteet’. Komissio seuraa edistystä valmiustavoitteiden saavuttamisessa ja jäljellä olevien puutteiden korjaamisessa ja kannustaa jäsenvaltioita korjaamaan kyseiset puutteet. Komissio voi tukea jäsenvaltioita 20 artiklan, 21 artiklan 1 kohdan i alakohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta on hyödyllisempää, että tarpeet analysoidaan paikalla ja komissio ei toimi yksin vaan jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus    42

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”7.  Jäsenvaltioiden Euroopan pelastuspalvelureserviin asettamat avustusvalmiudet ovat käytettävissä unionin mekanismin kautta toteutettaviin avustusoperaatioihin EU:n hätäavun koordinointikeskuksen kautta tehdyn pyynnön perusteella, paitsi jos jäsenvaltioita kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen.

”7.  Jäsenvaltioiden Euroopan pelastuspalvelureserviin asettamat avustusvalmiudet ovat käytettävissä unionin mekanismin kautta toteutettaviin avustusoperaatioihin EU:n hätäavun koordinointikeskuksen kautta tehdyn pyynnön perusteella, paitsi kun on kyseessä kansallinen hätätilanne tai ylivoimainen este tai kun jäsenvaltioita kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Lopullisen päätöksen näiden avustusvalmiuksien käyttöönotosta tekee se jäsenvaltio, joka on rekisteröinyt kyseiset avustusvalmiudet.

Tarkistus    43

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Käyttöön otetut valmiudet pysyvät ne käyttöön antaneiden jäsenvaltioiden määräysvallassa ja valvonnassa, ja ne voidaan ottaa pois käytöstä, jos jäsenvaltioita kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen ja estää avustusvalmiuksien pitämisen käytettävissä. Tällaisissa tilanteissa on kuultava komissiota.

Käyttöön otetut valmiudet pysyvät ne käyttöön antaneiden jäsenvaltioiden määräysvallassa ja valvonnassa, ja ne voidaan ottaa pois käytöstä, jos kyseisiä jäsenvaltioita kohtaa kansallinen hätätilanne tai ylivoimainen este tai jos poikkeuksellinen tilanne estää avustusvalmiuksien pitämisen käytettävissä. Tällaisissa tilanteissa on kuultava komissiota.

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan rescEU tarjoamaan hätäapua silloin, kun olemassa olevat voimavarat eivät riitä varmistamaan tehokasta reagoimista katastrofeihin.

1.  Perustetaan rescEU tarjoamaan hätäapua poikkeuksellisissa tilanteissa, kun kansallisen tason voimavaroja ei ole käytettävissä ja kun olemassa olevat voimavarat eivät riitä varmistamaan tehokasta reagoimista katastrofeihin. RescEU:n valmiuksia ei saa käyttää korvaamaan jäsenvaltioiden omia valmiuksia ja niihin liittyviä velvollisuuksia.

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siihen sisältyvät seuraavat valmiudet:

2.  Siihen sisältyvät lisävalmiudet, joilla täydennetään ja lujitetaan jäsenvaltioiden olemassa olevia voimavaroja, ja sen tarkoituksena on puuttua nykyisiin ja tuleviin riskeihin. Valmiudet yksilöidään terveyttä uhkaaviin hätätilanteisiin, teollisuus- tai ympäristökatastrofeihin, seismisiin tai vulkaanisiin katastrofeihin, väestön joukkoliikehdintään ja suuren luokan hätätilanteisiin, tulviin ja tulipaloihin, metsäpalot mukaan luettuina, sekä terrori-iskuihin ja kemiallisiin, biologisiin ja säteily- ja ydinuhkiin liittyvissä avustusvalmiuksissa olevien mahdollisten puutteiden perusteella.

 

Todettujen puutteiden perusteella rescEU:hun kuuluvat vähintään seuraavat valmiudet:

a) metsäpalojen ilmasammutusyksiköt

a) metsäpalojen ilmasammutusyksiköt

b) suurtehopumppausyksiköt

b) suurtehopumppausyksiköt

c) taajama-alueiden etsintä- ja pelastusyksiköt

c) taajama-alueiden etsintä- ja pelastusyksiköt

d) kenttäsairaala ja hätälääkintäryhmiä.

d) kenttäsairaala ja hätälääkintäryhmiä.

Tarkistus    46

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kyseisten valmiuksien on säilyttävä joustavina, ja niitä voidaan muuttaa, jotta voidaan puuttua uusiin kehityskulkuihin ja tuleviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Todettujen riskien perusteella ja useita riskejä kattava lähestymistapa huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

4. Todettujen riskien ja valmiuksien sekä 6 artiklan mukaisen riskinhallintasuunnittelun perusteella ja useita riskejä kattava lähestymistapa huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

Jos erittäin kiireelliset syyt sitä edellyttävät tapauksissa, joihin liittyy katastrofi tai välittömästi uhkaava katastrofi, tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 artiklassa säädettyä menettelyä.

Jos erittäin kiireelliset syyt sitä edellyttävät tapauksissa, joihin liittyy katastrofi tai välittömästi uhkaava katastrofi, tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio määrittää laatuvaatimukset avustusvalmiuksille, jotka kuuluvat rescEU:hun. Laatuvaatimusten perustana ovat vakiintuneet kansainväliset standardit, mikäli sellaisia on jo olemassa.

5.  Komissio määrittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatuvaatimukset avustusvalmiuksille, jotka kuuluvat rescEU:hun. Laatuvaatimusten perustana ovat vakiintuneet kansainväliset standardit, mikäli sellaisia on jo olemassa.

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla on myös määräys- ja valvontavalta rescEU:n valmiuksiin.

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, joka vastaa rescEU:n valmiuksien strategisesta koordinoinnista ja jolla on niiden käyttöönottoa koskeva toimivalta, ja operatiivinen määräys- ja valvontavalta on vastaanottavissa jäsenvaltioissa vastuussa olevilla viranomaisilla.

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos rescEU:n resurssit otetaan käyttöön, komissio sopii apua pyytäneen jäsenvaltion kanssa niiden operatiivisesta käyttöönotosta. Apua pyytäneen jäsenvaltion on helpotettava omien voimavarojensa ja rescEU:n toimien koordinointia operaatioiden aikana.

8.  Jos rescEU:n resurssit otetaan käyttöön, komissio sopii hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä apua pyytäneen jäsenvaltion kanssa niiden operatiivisesta käyttöönotosta. Apua pyytäneen jäsenvaltion on helpotettava omien voimavarojensa ja rescEU:n toimien koordinointia operaatioiden aikana.

Tarkistus    51

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos komissio hankkii kalustoa, esimerkiksi metsäpalojen ilmasammutusyksiköitä, ostamalla, liisaamalla tai vuokraamalla, huolehditaan seuraavista seikoista:

10.  Jos komissio hankkii kalustoa, esimerkiksi metsäpalojen ilmasammutusyksiköitä, ostamalla, liisaamalla tai vuokraamalla, huolehditaan seuraavista seikoista:

a)  komission ostaman kaluston rekisteröimisestä jossakin jäsenvaltiossa on määrättävä komission ja kyseisen jäsenvaltion välisessä sopimuksessa;

a)  komission ostaman kaluston rekisteröimisestä jossakin jäsenvaltiossa on määrättävä komission ja kyseisen jäsenvaltion välisessä sopimuksessa;

b)  komission liisaama tai vuokraama kalusto on rekisteröitävä jäsenvaltioon.

b)  komission liisaaman tai vuokraaman kaluston rekisteröiminen jäsenvaltioon ei ole pakollista;

 

b a)  kaupallisten ilma-alusten hallinta annetaan Euroopan lentoturvallisuusviraston sertifioitujen toimijoiden tehtäväksi.

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa.

Komissio tiedottaa joka vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa.

Perustelu

Jotta varmistetaan prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta ja jotta talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin tehostamiseen liittyvästä edistyksestä vuosittain ajantasaista tietoa, joka kattaa myös talousarvion kehitystä ja kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot.

Tarkistus    53

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Näihin tietoihin sisällytetään talousarvion kehitystä ja kustannuskehitystä koskeva katsaus, johon liitetään yksityiskohtainen tekninen ja taloudellinen arviointi, tarkat tiedot kustannusten noususta ja muutoksista vaadittavien avustusvalmiuksien tyypeissä ja niiden laatuvaatimuksissa, jos niitä on, ja tällaisten nousujen ja muutosten syyt.

Perustelu

Jotta varmistetaan prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta ja jotta talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin tehostamiseen liittyvästä edistyksestä vuosittain ajantasaista tietoa, joka kattaa myös talousarvion kehitystä ja kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot.

Tarkistus    54

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio perustaa asianomaisten pelastuspalvelu- ja katastrofinhallintatoimijoiden ja -elinten verkoston, joka muodostaa yhdessä komission kanssa EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston.

Komissio perustaa asianomaisten pelastuspalvelu- ja katastrofinhallintatoimijoiden ja -elinten verkoston, jonka toiminnassa on mukana osaamiskeskuksia, yliopistoja ja tutkijoita ja joka muodostaa yhdessä komission kanssa EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston. Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden ja paikalla toimivien järjestöjen asiantuntemuksen.

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta − 2 alakohta – johdanto-osa

 

Komission teksti

Tarkistus

Verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:

Verkosto suorittaa sukupuolten tasapuoliseen edustukseen pyrkien seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:

Tarkistus    56

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

a) katastrofien ennaltaehkäisyä, niihin varautumista ja avustustoimintaa koskevan, pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle valmiushenkilöstölle suunnatun koulutusohjelman perustaminen ja hallinnointi. Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja sekä asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa henkilöitä voidaan lähettää komennukselle muihin jäsenvaltioihin;

a)  katastrofien ennaltaehkäisyä, niihin varautumista ja avustustoimintaa koskevan, pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle valmiushenkilöstölle suunnatun koulutusohjelman perustaminen ja hallinnointi. Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja sekä asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa henkilöitä voidaan lähettää komennukselle muihin jäsenvaltioihin; Otetaan käyttöön uusi pelastuspalvelualan Erasmus-ohjelma asetuksen (EU) n:o 1288/2013* sääntöjä ja periaatteita noudattaen.

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen valmiuksien koordinointia, yhteensopivuutta ja keskinäistä täydentävyyttä sekä parantaa 8 artiklan d ja f alakohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden pätevyyttä;

Pelastuspalvelualan Erasmus-ohjelman tavoitteena on myös parantaa 9, 11 ja 12artiklassa tarkoitettujen valmiuksien koordinointia, yhteensopivuutta ja keskinäistä täydentävyyttä sekä parantaa 8 artiklan d ja f alakohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden pätevyyttä.

 

Pelastuspalvelualan Erasmus-ohjelmaan sisältyy kansainvälinen ulottuvuus, jonka tarkoituksena on tukea unionin ulkoisia toimia ja sen kehitystavoitteita jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden välisen yhteistyön avulla;

 

_______________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).”

Perustelu

Esittelijän mielestä päätöksen 1313/2013/EU 13 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tarpeen muuttaa, vaikka sen muuttaminen ei sisälly komission uuteen ehdotukseen päätökseksi. Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus komission ehdotuksen tavoitteiden kanssa. Pelastuspalvelualan Erasmus-ohjelman perustaminen edistää yhdenmukaisten eurooppalaisten koulutusvaatimusten kehittämistä kaikkien jäsenvaltioiden pelastuspalvelualan työntekijöiden samanlaisten peruskoulutustasojen pohjalta.

Tarkistus    57

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 b)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  kannustaminen ja rohkaiseminen asiaankuuluvan uuden tekniikan käyttöönottoon ja käyttöön unionin mekanismia varten.

f)  tutkimuksen ja innovoinnin kannustaminen ja rohkaiseminen asiaankuuluvan uuden tekniikan käyttöönottoon ja käyttöön unionin mekanismia varten.

Tarkistus    58

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 c alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 c)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Komissio laajentaa koulutusvalmiuksia ja lisää tietämyksen ja kokemusten jakamista unionin pelastuspalvelun osaamisverkoston sekä kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden välillä, jotta voidaan edistää katastrofiriskin vähentämiseksi erityisesti Sendain kehyksessä tehtyjen kansainvälisten sitoumusten noudattamista.”

Perustelu

Tällä lisäkohdalla pyritään edistämään tietämyksen ja kokemusten jakamista, mukaan lukien mahdollisuus laajentaa koulutusvalmiuksia kolmansiin maihin (kuten väliarvioinnissa todettiin), tulevien avustustoimien parantamiseksi ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi Sendain kehyksen kanssa.

Tarkistus    59

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Päätös 1313/2013/EU

16 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

11 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen. Unionin koordinointi yhdennetään täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asiain koordinointitoimiston (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, jäljempänä ’OCHA’) suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen.

2.  Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen. Unionin koordinointi yhdennetään täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asiain koordinointitoimiston (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, jäljempänä ’OCHA’) suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen. Ihmisen aiheuttamien katastrofien tapauksessa tai monitahoisissa hätätilanteissa komissio määrittelee selkeästi humanitaarisia toimijoita kuullen toimen soveltamisalan ja sen suhteen laajempaan humanitaariseen avustustoimintaan osallistuviin osapuoliin varmistaen johdonmukaisuuden humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen kanssa sekä humanitaaristen periaatteiden kunnioittamisen.”

Perustelu

Pelastuspalvelumekanismin väliarvioinnissa todettiin, että avustustoimien muuttuvassa toimintaympäristössä pelastuspalvelutoiminnan epäselvä määritelmä humanitaarisen avun operaatioissa vaikutti mekanismin kykyyn toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään selventämään pelastuspalvelutoimien kohdealaa ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa ja monitahoisissa hätätilanteissa, joissa on käynnissä myös humanitaarisen avun operaatioita.

Tarkistus    60

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

19 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vaiheittain unionin pelastuspalvelumekanismia varten tarvittavat määrärahat vuotuisessa talousarviomenettelyssä ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013* mukaisesti käytettävissä olevat varat ja hyödyntäen erityisesti joustovälinettä liitteessä I tarkoitetulla tavalla.

 

____________________

 

* Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Esittelijä vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä. Näitä ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.

Tarkistus    61

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

20 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on tuotettava asianmukaista näkyvyyttä unionille, myös sen tunnukselle niissä valmiuksissa, joita tarkoitetaan 11 ja 12 artiklassa ja 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on tuotettava asianmukaista näkyvyyttä unionille, myös sen tunnukselle niissä valmiuksissa, joita tarkoitetaan 11 ja 12 artiklassa ja 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa. Kehitetään viestintästrategia, jotta unionin mekanismin puitteissa toteutettujen toimien konkreettiset tulokset saisivat näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus    62

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

23 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden sellaisten voimavarojen osalta, joita ei ole sidottu ennakkoon Euroopan pelastuspalvelureserviin, unionin rahoitustuki kuljetusvoimavaroille ei saa ylittää 55:tä prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Saadakseen tällaista rahoitusta jäsenvaltioiden on sitouduttava esittämään rekisteri kaikista käytettävissään olevista voimavaroista, myös voimavaroista, joita ei ole sidottu ennakkoon Euroopan pelastuspalvelureserviin, sekä niihin liittyvistä hallintarakenteista, joiden avulla ne voivat reagoida terveyttä uhkaaviin hätätilanteisiin, teollisuuskatastrofeihin tai seismisiin tai vulkaanisiin katastrofeihin, väestön joukkoliikehdintään ja suuren luokan hätätilanteisiin, tulviin ja metsäpaloihin, terrori-iskuihin ja kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseilla tehtäviin iskuihin.

Tarkistus    63

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden kanssa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. Humanitaaristen kriisien yhteydessä kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä.

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto mukaan lukien, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden, kanssa kehitetään yhteisvaikutusta ja täydentävyyttä ja lisätään koordinointia ilman, että tästä seuraa määrärahojen uudelleen kohdentaminen näiltä aloilta. Humanitaaristen kriisien yhteydessä kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä, sekä ottaa huomioon kyseisten toimien ja niiden rahoituksen erillisen ja riippumattoman luonteen ja varmistaa, että ne ovat humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisia.

Perustelu

Kun otetaan huomioon komission ehdotuksen 26 artiklan 1 kohta, joka mahdollistaa eri lähteistä tulevan rahoituksen pelastuspalvelutoimille, ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan, että humanitaarinen apu ja pelastuspalvelutoimet ja niiden rahoitus erotetaan selkeästi toisistaan.

Tarkistus    64

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

32 artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”g)  rescEU:n perustaminen, hallinnointi ja ylläpito 12 artiklan mukaisesti, mukaan lukien käyttöönottopäätösten perusteet ja käyttömenettelyt;

”g)  rescEU:n perustaminen, hallinnointi ja ylläpito 12 artiklan mukaisesti, mukaan lukien käyttöönottopäätösten perusteet, käyttömenettelyt sekä ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltio voi käyttää rescEU:n valmiuksia kansallisella tasolla, ja käyttöön liittyvät rahoitusjärjestelyt ja muut järjestelyt;

Tarkistus    65

Ehdotus päätökseksi

Liite I (uusi)

 

 

Tarkistus

LIITE I

OHJEELLISET LISÄMÄÄRÄRAHAT AJANJAKSOKSI 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

Otsakkeeseen 3 kuuluvat lisämäärärahat yhteensä*

MSM

19,157

115,2

122,497

256,854

 

MM

11

56,56

115,395

182,955

Otsakkeeseen 4 kuuluvat lisämäärärahat yhteensä*

MSM

2

2

2,284

6,284

 

MM

0,8

1,8

2,014

4,614

Otsakkeisiin 3 ja 4 kuuluvat lisämäärärahat yhteensä*

MSM

21,157

117,2

124,781

263,138

 

MM

11,8

58,36

117,409

187,569

(luvut miljoonina euroina)

* Määrät myönnetään kokonaisuudessaan joustovälineestä.

Perustelu

Unionin pelastuspalvelumekanismin tämänhetkistä tarkistamista varten vuosina 2018–2020 tarvittava täydentävä rahoitus olisi määriteltävä yksityiskohtaisemmin itse päätöksessä erillisessä yksityiskohtaisessa liitteessä I. Kaikki tarpeellinen lisärahoitus unionin pelastuspalvelumekanismin tarkistamista varten olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.


PERUSTELUT

Huolestuttava tilanne

Luonnonkatastrofit lisääntyvät ja kasvavat tuntuvasti Euroopassa ja maailmassa sekä esiintymistiheydeltään että voimakkuudeltaan, ja ne muodostavat vakavan uhan yhteiskunnallemme, taloudellemme ja ekosysteemeillemme.

Ongelman laajuus voidaan ymmärtää pelkästään tarkastelemalla esimerkiksi vuonna 2017 sattuneita luonnonkatastrofeja: ne aiheuttivat jo yksistään Euroopassa kaksisataa kuolemantapausta. Vuonna 2017 syttyneet metsäpalot aiheuttivat tuhoja Etelä-Euroopassa polttaen yli miljoonan hehtaarin verran maata ja aiheuttaen yli sadan ihmisen kuoleman vain kuudessa kuukaudessa. Vuonna 2017 myös trooppiset myrskyt iskivät toistuvasti Karibialla sijaitseviin merentakaisiin alueisiin, jolloin EU:n avustuskapasiteettia jouduttiin venyttämään äärirajoille. Mikä oli vielä odottamattomampaa, samana vuonna rajut hirmumyrskyt aiheuttivat tuhoa ja vakavia tulvia Euroopan pohjoisella Atlantin rannikolla.

Tutkijoiden hahmottelemat tulevaisuudennäkymät ovat vielä huolestuttavammat, koska näiden ilmiöiden odotetaan voimistuvan. Vuoden 2017 tapaiset ajanjaksot eivät ole enää poikkeuksia, vaan niistä on tulossa sääntö. Voidaan todeta ilman epäilystäkään, että pääasiallisena syynä tähän on ilmastonmuutos, joka on voimistanut äärimmäisistä sääilmiöistä johtuvien tapahtumien kielteisiä vaikutuksia. Ilmastonmuutosta ei olekaan turhaan kuvailtu yhdeksi suurimmista 2000-luvulla ihmisten terveyteen kohdistuvista maailmanlaajuisista uhkista.

Tilanteessa on parantamisen varaa

Euroopan unioni ei suinkaan ole jäänyt toimettomaksi tällaisten uhkakuvien edessä. Se on luonut vuosien saatossa katastrofeihin reagoimiseksi tukevan verkoston, johon kuuluu unionin pelastuspalvelumekanismi (Union Civil Protection Mechanism – UCPM), joka on järjestelmän tukipylväs. Pelastuspalvelumekanismi on tukitehtävänsä puitteissa auttanut jäsenvaltioita optimoimaan katastrofien ennaltaehkäisyä ja riskien vähentämistä koskevia toimiaan. Pelastuspalvelumekanismi on suorittanut operaatioita sekä EU:ssa että sen ulkopuolella EU:n hätäavun koordinointikeskuksen (ERCC) kautta. Pelastuspalvelumekanismista äskettäin tehdyssä väliarvioinnissa todettiin pelastuspalvelumekanismin ilmentävän näkyvästi Euroopan solidaarisuutta.

Viimeaikaiset operatiiviset kokemukset, joita on saatu vuoden 2017 metsäpalojen ja vuosien 2015–2016 muuttoliikekriisin yhteydessä, ovat kuitenkin osoittaneet, että pelastuspalvelumekanismissa on puutteita, jotka liittyvät sen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

Nykyinen malli perustuu jäsenvaltioiden vapaaehtoisiin panoksiin. Ne asettavat voimavaransa ennakkoon Euroopan pelastuspalvelureservin käyttöön, jolloin ne saavat vastineeksi unionilta rahoitustukea esimerkiksi mukauttamis-, sertifiointi- ja kuljetuskustannusten kattamiseen. Tämä järjestelmä on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi useita jäsenvaltioita samanaikaisesti koskettaviin laajamittaisiin katastrofeihin reagoimiseksi. Suurin ongelma siinä, että jättäydytään etupäässä kansallisten voimavarojen varaan, on se, ettei niitä ole käytettävissä EU:ssa silloin, kun niitä joudutaan käyttämään jäsenvaltioissa.

Jotta Euroopan unioni kykenee huolehtimaan kansalaistensa turvallisuudesta katastrofien sattuessa, sillä on oltava tukenaan vahvempi pelastuspalvelumekanismi, joka pystyy reagoimaan katastrofeihin tehokkaasti ja luotettavasti. Esittelijä uskoo, että kunnianhimoisempi pelastuspalvelumekanismi olisi hyödyllinen.

Tulevaisuudennäkymät

Esittelijän näkemys pidemmälle kehitetystä unionin pelastuspalvelumekanismista perustuu kolmeen keskeiseen osa-alueeseen.

1. Todellinen eurooppalainen pelastuspalvelu. Tulevalla pelastuspalvelumekanismilla olisi oltava jäsenvaltioiden hallussa oleviin voimavaroihin nähden erilliset lisävalmiudet sekä omat valmiudet. On perustettava todellinen eurooppalainen pelastuspalvelu. Tämä uusi pelastuspalvelu korjaa kansallisissa avustusjärjestelmissä havaitut puutteet. Tarkoituksena ei ole korvata jäsenvaltioiden ponnistuksia tai toistaa niitä, vaan täydentää niiden toimia silloin, kun se on tarpeen.

Uuden pelastuspalvelun luomiseksi unioni myöntää rahoitusta uusien valmiuksien, kuten ilmasammutusyksiköiden, hankintaan. Uusien valmiuksien hankinta voisi perustua vuokraussopimuksiin tai nykyisten voimavarojen korjaamiseen tai mukauttamiseen, ja unionin olisi osallistuttava niihin tuntuvassa määrin. Toisena esimerkkinä taloudellisista kannustimista unioni voisi huolehtia unionin pelastuspalvelumekanismin toiminnasta johtuvista kustannuksista tai kuljetuskustannuksista.

Osa näistä näkökohdista sisältyy jo nykyiseen unionin mekanismiin. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyisessä järjestelmässä ehdotetun osarahoituksen alhainen taso johtaa kuitenkin siihen, ettei kannustimia hyödynnetä asianmukaisesti.

2. Eurooppalaisen pelastuspalvelun johdonmukaisuus muiden välineiden kanssa. Uuden pelastuspalvelumekanismin on myös oltava johdonmukaisempi sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Tämä merkitsee sitä, että pelastuspalvelun perustamisen on käytävä käsi kädessä jäsenvaltioiden voimakkaamman ennaltaehkäisyyn liittyvän sitoutumisen kanssa. Uusi järjestelmä kannustaa kaikkia vastuunottoon. Ennaltaehkäisy on uudessa keskeisessä roolissa katastrofien hallinnassa, ja sitä on kehitettävä tulevaisuudessa. Näin ollen esittelijän kaavailema uusi pelastuspalvelumekanismi ei toimi eristyksissä vaan se nojaa muihin unionin välineisiin ja keskittyy riskien ennaltaehkäisyyn.

Johdonmukaisuuden ei kuitenkaan pidä ilmetä vain ennaltaehkäisyssä vaan myös katastrofeihin reagoimisessa. Uuden pelastuspalvelumekanismin on koordinoitava parhaalla mahdollisella tavalla toimintaansa EU:n muiden katastrofivalmiusvälineiden, kuten humanitaarisen avun välineen, kanssa. Näiden kahden välineen asianmukaisella koordinoinnilla varmistetaan, että EU:n toiminta on kaiken kaikkiaan johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa sekä EU:n ulkopuolella että sen sisällä.

3. Varojen asianmukainen kohdentaminen. Suorana seurauksena kahdesta edellä esitetystä osa-alueesta esittelijä katsoo, että tulevaisuudessa tarvitaan välttämättä EU:n suurempaa taloudellista panostusta. Pelastuspalvelumekanismin tämänhetkinen, kaudeksi 2014–2020 myönnetty 368 miljoonan euron budjetti on naurettavan pieni verrattuna 433 miljardin euron taloudellisiin tappioihin, joita äärimmäiset ilmastoilmiöt ovat vuodesta 1980 lähtien aiheuttaneet jäsenvaltioissa.

Esittelijä katsoo, että EU:n suurempaan taloudelliseen panostukseen olisi yhdistettävä unionin asianmukainen koordinointitehtävä. Mahdollisen uuden eurooppalaisen pelastuspalvelun määräys- ja valvontavallan on oltava kokonaan Euroopan unionilla. Koska unioni vastaa täysin uuden pelastuspalvelumekanismin valmiuksien hankinnasta, niiden on myös pysyttävä sen omistuksessa.

Esittelijä katsoo lisäksi olevan tarpeen perustaa pelastuspalvelualan Erasmus-ohjelma jäsenvaltioiden välillä jo nykyään tehtävän yhteistyön tehostamiseksi.

Lopuksi esittelijä korostaa kansalaisten eurooppalaista pelastuspalvelua kohtaan tunteman luottamuksen jatkuvuutta: eurobarometri-tutkimukset ovat johdonmukaisesti osoittaneet vuosien varrella, että 90 prosentille vastaajista on tärkeää, että EU osallistuu katastrofiavun koordinointiin omalla alueellaan pelastuspalveluroolinsa puitteissa. Enin osa unionin kansalaisista (56 prosenttia) on sitä mieltä, että heidän omalla maallaan ei ole riittäviä valmiuksia vastata yksin kaikkiin suuriin katastrofeihin. Nämä luvut osoittavat, että kansalaiset toivovat pelastuspalvelualan eurooppalaisen ulottuvuuden syventämistä.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.4.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Valmistelija: Željana Zovko (*)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Eurooppaan ja maailmaan kohdistuu yhä enemmän katastrofeja, joilla on suuria inhimillisiä ja aineellisia kustannuksia. Myös sääkatastrofien, kuten tulvien ja metsäpalojen, tiheys ja voimakkuus kasvavat ilmastonmuutoksen seurauksena. Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi(1) pyrkii tukemaan, täydentämään ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimien koordinointia, jolloin tavoitteena on parantaa katastrofien ennaltaehkäisyä, niihin varautumista sekä avustustoimia. Pelastuspalvelumekanismi voidaan aktivoida vastauksena sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella tapahtuviin katastrofeihin (viimeksi mainitut vastaavat yli puolta kaikista mekanismin aktivoimistapauksista). Vastauksissa unionin ulkopuolella sattuneihin katastrofeihin pelastuspalvelumekanismi on usein aktivoitu rinnakkain EU:n humanitaarisen avun antamisen kanssa.

Komission ehdotusta(2), jolla pyritään muuttamaan tätä päätöstä, tarkastellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tarkoituksena on 1) parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisiä valmiuksia vastata katastrofeihin perustamalla EU:n tasolla erityinen voimavarojen reservi, jota käytetään komission päätöksellä, ja pyrkimällä saavuttamaan jäsenvaltioiden tehokkaampi osallistuminen Euroopan pelastuspalvelureserviin, 2) keskittyä paremmin ennaltaehkäisytoimiin ja parantaa johdonmukaisuutta EU:n muiden politiikanalojen kanssa ja 3) edistää yksinkertaistettuja ja tehokkaita hallinnollisia menettelyjä mekanismin kautta toteutettavissa avustusoperaatioissa.

Tässä kehitysvaliokunnan lausunnossa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle valmistelija tukee EU:n ja jäsenvaltioiden katastrofeihin vastaamisvalmiuksien vahvistamista mutta korostaa, että toissijaisuusperiaatetta on kunnioitettava kaikilta osin. Tähän liittyen valmistelija haluaa esittää joitakin muutoksia komission ehdotukseen ja nykyiseen päätökseen muun muassa tuoreiden arviointien tulosten perusteella(3).

Tärkeimpien muutosten tavoitteet on esitetty seuraavassa:

•  Lujitetaan pelastuspalvelumekanismin kansainvälisen yhteistyön ulottuvuutta myös laajentamalla koulutusvalmiuksia ja tietämyksen jakamista. Tämän olisi myös tuettava kansainvälisten katastrofiriskin vähentämistä koskevia sitoumuksia (erityisesti Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030).

•  Korostetaan, että tarvitaan selkeä määritelmä EU:n pelastuspalvelumekanismin operaatioiden kohdealalle ihmisten aiheuttamissa tai monitahoisissa hätätilanteissa eurooppalaisen humanitaarista apua koskevan konsensuksen mukaisesti. Korostetaan, että näiden toimien ja niiden rahoitusvälineiden olisi oltava täysin eriytettyjä, vaikka yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä välineiden välillä haetaankin.

•  Varmistetaan, että EU:n tason valmiudet (rescEU) täydentävät, mutta eivät korvaa pelastuspalvelun valmiuksien kehittämistä kansallisella tasolla, säilyttämällä kuljetuskustannusten yhteisrahoitus muille kuin Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin voimavaroille.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden välisen yhteistyön tehostamiseksi on tarpeen perustaa nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n pelastuspalvelun osaamisverkosto.

(9)  Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden välisen yhteistyön tehostamiseksi on tarpeen perustaa nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n pelastuspalvelun osaamisverkosto. Verkoston tulisi edistää ja lujittaa suhteitaan kansainvälisiin järjestöihin ja kolmansiin maihin, jotta tehostetaan yhteistyötä katastrofiriskin vähentämisessä, ja auttaa katastrofiriskien vähentämistä koskevan Sendain kehyksen 2015–2030 yhteydessä annettujen sitoumusten noudattamista.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita niiden tarjotessa apua etenkin unionin ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla.

(12)  Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä rahoitusvälineitä ja tukea jäsenvaltioita niiden tarjotessa apua etenkin unionin ulkopuolella tapahtuneiden katastrofien yhteydessä, olisi säädettävä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201214 129 artiklan 1 kohdasta silloin, kun rahoitusta myönnetään päätöksen N:o 1313/2013/EU 21, 22 ja 23 artiklan nojalla. Poikkeuksesta huolimatta pelastuspalvelutoimien ja erityisesti humanitaarisen avun rahoituksen olisi oltava selkeästi erillisiä kaikissa tulevissa unionin rahoitusrakenteissa, ja rahoituksen olisi vastattava täysin näiden erilaisia tavoitteita ja oikeudellisia vaatimuksia.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin. Samoin olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin. Lisäksi kaikkien toimien olisi oltava johdonmukaisia suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, ja toimilla olisi aktiivisesti pyrittävä niiden noudattamiseen. Tällaisia sitoumuksia ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Komissio voi jäsenvaltion, kolmannen maan, Yhdistyneiden kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön pyynnöstä lähettää paikan päälle asiantuntijaryhmän antamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevaa neuvontaa.”

”2.  Komissio voi myös jäsenvaltion, kolmannen maan, Yhdistyneiden kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan pyydettyään siihen asianomaisten sidosryhmien suostumusta lähettää paikan päälle asiantuntijaryhmän antamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevaa neuvontaa.”

Perustelu

Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan komission aktiivisempi rooli asiantuntijoiden ennaltaehkäisevissä tehtävissä, myös kolmansissa maissa, koska se voisi parantaa tehtävien näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Tällaiset tehtävät voivat, kuten väliarvioinnissa korostettiin, yhdessä muiden välineiden kanssa edistää kansainvälisen pelastuspalveluyhteistyön lisäämistä ja parantaa johdonmukaisuutta Sendain kehyksen kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  metsäpalojen maasammutusyksiköt;

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Todettujen riskien perusteella ja useita riskejä kattava lähestymistapa huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

4.  Todettujen riskien perusteella, useita riskejä kattava lähestymistapa ja jäsenvaltioiden kokemukset pelastuspalvelusta huomioon ottaen ja asiaankuuluvien kriiseille alttiiden alueiden kuulemisen jälkeen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla on myös määräys- ja valvontavalta rescEU:n valmiuksiin.

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla on myös rescEU:n valmiuksien käyttämistä koskeva päätösvalta.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a)  Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Komissio voi jäsenvaltion, kolmannen maan, Yhdistyneiden kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön pyynnöstä antaa paikan päälle käyttöön asiantuntijaryhmän antamaan varautumistoimenpiteitä koskevaa neuvontaa.”

”3.  Komissio voi myös jäsenvaltion, kolmannen maan, Yhdistyneiden kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan pyydettyään siihen asianomaisten sidosryhmien suostumusta antaa paikan päälle käyttöön asiantuntijaryhmän antamaan varautumistoimenpiteitä koskevaa neuvontaa.”

Perustelu

Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan komission aktiivisempi rooli asiantuntijoiden varautumistehtävissä, myös kolmansissa maissa, koska se voisi parantaa tehtävien näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Tällaiset tehtävät voivat, kuten väliarvioinnissa korostettiin, yhdessä muiden välineiden kanssa edistää kansainvälisen pelastuspalveluyhteistyön lisäämistä ja parantaa johdonmukaisuutta Sendain kehyksen kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Komissio laajentaa koulutusvalmiuksia ja lisää tietämyksen ja kokemusten jakamista unionin pelastuspalvelun osaamisverkoston sekä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan edistää katastrofiriskin vähentämiseksi erityisesti Sendain kehyksessä tehtyjen kansainvälisten sitoumusten noudattamista.”

Perustelu

Tällä lisäkohdalla pyritään edistämään osaamisen ja kokemusten jakamista, mukaan lukien mahdollisuus laajentaa koulutusvalmiuksia kolmansiin maihin (kuten väliarvioinnissa todettiin), tulevien avustustoimien ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi Sendain kehyksen kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

16 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

11 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen. Unionin koordinointi yhdennetään täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asiain koordinointitoimiston (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen.”

”2.  Tämän artiklan mukaiset avustustoimet voidaan toteuttaa joko itsenäisinä avustustoimina tai osallistumalla kansainvälisen järjestön johtamaan avustustoimeen Unionin koordinointi yhdennetään täysin Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asiain koordinointitoimiston (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, jäljempänä 'OCHA') suorittaman yleisen koordinoinnin kanssa ja sen johtoasemaa kunnioittaen. Ihmisen aiheuttamien katastrofien tapauksessa tai monitahoisissa hätätilanteissa komissio määrittelee selkeästi – yhteistyössä humanitaaristen toimijoiden kanssa – toimien soveltamisalan ja niiden suhteen laajempaan humanitaariseen avustustoimintaan osallistuvien osapuolten kanssa varmistaen johdonmukaisuuden humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen sekä humanitaaristen periaatteiden kunnioittamisen kanssa.”

Perustelu

Pelastuspalvelumekanismin väliarvioinnissa todettiin, että avustustoimien muuttuvassa toimintaympäristössä pelastuspalvelutoiminnan epäselvä määritelmä humanitaarisen avun operaatioissa vaikutti mekanismin kykyyn toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tällä nykyiseen päätökseen tehdyllä tarkistuksella pyritään selventämään pelastuspalvelutoimien kohdealaa ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa ja monimutkaisissa hätätilanteissa, joissa myös muut humanitaarisen avun operaatiot ovat aktiivisia.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

23 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Voimavaroissa, joita ei ole sidottu Euroopan pelastuspalvelureserviin, unionin osuus kuljetusvoimavaroihin annetusta rahoitustuesta voi olla enintään 55 prosenttia kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Jotta jäsenvaltiot voivat saada tällaista rahoitusta, niiden on perustettava rekisteri kaikista pelastuspalvelun voimavaroista, joita niillä on käytettävissään katastrofeihin vastaamiseksi Euroopan pelastuspalvelureservin käyttöön annettujen voimavarojen lisäksi.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden kanssa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. Humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä.

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden kanssa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. Humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä, ja samalla kunnioitetaan toimien ja niiden rahoituksen erillistä ja riippumatonta luonnetta ja varmistetaan, että ne ovat humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisia.

Perustelu

Kun otetaan huomioon komission ehdotuksen 26 artiklan 1 kohta, joka mahdollistaa eri lähteistä tulevan rahoituksen pelastuspalvelutoimille, ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan, että humanitaarinen apu ja pelastuspalvelutoimet ja niiden rahoitus erotetaan selkeästi toisistaan.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin pelastuspalvelumekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.12.2017

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.3.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Željana Zovko

8.2.2018

Valiokuntakäsittely

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pál Csáky, Monika Vana

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

unionin pelastuspalvelumekanismista.

(2)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 2017/0309 (COD).

(3)

”Unionin pelastuspalvelumekanismin väliarviointi 2014–2016”, lopullinen raportti, elokuu 2017.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin pelastuspalvelumekanismin soveltamista vuosina 2014–2016 koskevasta väliarvioinnista,(SWD(2017) 287 final).

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 33/2016 ”Unionin pelastuspalvelumekanismi: avustustoiminnan koordinointi on ollut EU:n ulkopuolella sattuneissa katastrofeissa suurelta osin vaikuttavaa”.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.4.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Valmistelija: José Manuel Fernandes

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti unionin nykyisen pelastuspalvelumekanismin muuttamista koskevaan ehdotukseen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että unioni voi tarjota kansalaisilleen Euroopassa ja sen ulkopuolella aiempaa parempaa kriisi- ja hätäapua. Hän muistuttaa, että unionin pelastuspalvelumekanismi on yksi konkreettisimmista EU:n perusarvoihin kuuluvan solidaarisuuden osoituksista.

Valmistelija korostaa, että paras tapa suojautua on investoida ennaltaehkäisyyn ja katastrofivalmiuteen paitsi siksi, että näin mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä ja estää inhimillinen kärsimys ovat suurimmat niin myös siksi, että siten voidaan välttää huomattavat korjauskustannukset katastrofin sattuessa. Komission omien laskelmien mukaan katastrofivalmiuteen kulutettu euro säästää jopa seitsemän euroa avustustoimissa.

Valmistelija on ehdottomasti sitä mieltä, että nykyistä järjestelmää olisi pitänyt muuttaa jo kauan sitten. Nykyisen vapaaehtoisen järjestelmän riittämättömyys on tullut tuskallisesti ilmi unionin reagoinnissa moniin viimeaikaisiin katastrofeihin erityisesti käytettävissä olevien varojen puutteena vuosien 2016 ja 2017 metsäpalojen aikana, jolloin metsäpaloihin liittyvistä 17 avunpyynnöstä ainoastaan 10:een pystyttiin vastaamaan ja niihinkin usein vasta huomattavien viivästysten jälkeen, minkä seurauksena yli 100 ihmishenkeä menetettiin. Useissa raporteissa on myös korostettu nykyisiä puutteita tiettyjen kriittisten avustusvalmiuksien saatavuudessa erityisesti metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen lentokoneiden, suojien ja mahdollisesti muunlaisten resurssien osalta.

Valmistelija katsoo, että asianmukaisin ja tehokkain tapa nykyisen kehyksen puutteiden poistamiseksi on ehdotettu kahden täydentävän pilarin muodostama rakenne, joka koostuu toisaalta jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien reservistä, Euroopan pelastuspalvelureservistä, ja toisaalta niin sanotusta erityisestä avustusvalmiuksien ”rescEU”-reservistä, jota ohjataan ja valvotaan unionin tasolla ja jonka tarkoituksena on olla valmiuksiin liittyvä viimeinen keino. Yhdistämällä resurssit optimaalisesti ja luomalla mittakaavaetuja unionin tehostettu pelastuspalvelumekanismi saa aikaan myös huomattavia säästöjä jäsenvaltioille.

Valmistelija muistuttaa, että komission ehdotuksen kokonaiskustannukset ovat kaudella 2018–2020 arviolta 280 miljoonaa euroa, joista 256,9 miljoonaa euroa sisältyy otsakkeeseen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”, 6,3 miljoonaa euroa otsakkeeseen 4 ”Globaali Eurooppa” ja 16,9 miljoonaa euroa otsakkeeseen 5 ”Hallintomenot”. Ehdotetuista operatiivisista menoista 54 prosenttia kohdennettaisiin valmiuteen, rescEU:n resurssien hankinta tai vuokraus mukaan luettuina, 37 prosenttia avustustoimiin ja 9 prosenttia ennaltaehkäiseviin toimiin. Ehdotukseen sisältyy myös 100 lisätyöntekijän palvelukseen ottaminen kolmen vuoden kuluessa. Valmistelija pitää näitä ehdotuksia uudistuksen laajuuteen ja tarkoitukseen nähden oikeasuhteisina.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti joustovälineen ehdotettuun käyttöön siten, että siitä katetaan suurin osa (88 prosenttia) tarvittavista lisävaroista. Hän vastustaa kuitenkin voimakkaasti sitä, että rahoitusta kohdennetaan nykyisistä otsakkeen 3 ja 4 mukaisista ohjelmista uudelleen noin 31,3 miljoonaa euroa. Kuten budjettivaliokunta on useaan otteeseen korostanut, merkittäville uusille toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Lisäksi monien asianomaisten ohjelmien, kuten perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman ja oikeusalan ohjelman, täytäntöönpanoaste on ollut erinomainen ja niiden rahoitus on ollut riittämätöntä jo vuosia. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa, että otsakkeen 3 ja 4 mukaisia tarvittavia lisäresursseja rahoitetaan täysimääräisesti joustovälineestä, kuten uudessa liitteessä I yksityiskohtaisesti esitetään.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

 

2 a. kehottaa komissiota pidättäytymään määrärahojen kohdentamisesta uudelleen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana lisättäviä uusia poliittisia painopisteitä varten, koska tällä on väistämättä kielteinen vaikutus unionin muiden keskeisten toimien täytäntöönpanoon;

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma.

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

 

2 b. kehottaa komissiota myöntämään riittävästi rahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismia varten vuonna 2021 alkavan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa nykyisen uudistuksen pohjalta;

Perustelu

Jotta voidaan hyödyntää unionin pelastuspalvelumekanismin tämänhetkistä uudistamista, jossa vahvistetaan sekä toimintapolitikkaa että rahoitusta, on tärkeää, että seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevia uusia ehdotuksia laatiessaan komissio ehdottaa vuoden 2020 jälkeistä unionin pelastuspalvelumekanismia koskevaa kunnianhimoista rahoituskehystä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jos käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että voimavaroja on saatavilla erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Sen, että unioni hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa.

(7) Jos käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta ja käyttöönotettavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että voimavaroja on nopeasti saatavilla erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Sen, että unioni hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa. Olisi varmistettava rahoitusvarojen optimaalinen ja avoin käyttö.

Perustelu

Kun unionin pelastuspalvelumekanismin kautta otetaan käyttöön avustusvalmiuksia, nopeus on erittäin tärkeää, kuten kävi ilmi traagisista seurauksista, joita Etelä-Euroopan viimeisimmän metsäpalokauden aikana aiheutui metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen lentokoneiden käyttöön saamisen viivästymisestä. EU:n osarahoitusta olisi aina myönnettävä täysin avoimesti ja vastuullisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja.

(10) Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja, mutta ei niiden määrärahojen kustannuksella, joita myönnetään muihin unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin, joilla edistetään oikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta, oikeusalaa ja inhimillistä kehitystä maailmanlaajuisesti.

Perustelu

Kun unionin pelastuspalvelumekanismin kautta otetaan käyttöön avustusvalmiuksia, nopeus on erittäin tärkeää, kuten kävi ilmi traagisista seurauksista, joita Etelä-Euroopan viimeisimmän metsäpalokauden aikana aiheutui metsäpalojen torjuntaan tarkoitettujen lentokoneiden käyttöön saamisen viivästymisestä. EU:n osarahoitusta olisi aina myönnettävä täysin avoimesti ja vastuullisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Unionin uudistetulle pelastuspalvelumekanismille olisi taattava erillinen rahoitus ja määrärahat. Kun otetaan huomioon tarve välttää nykyisten monivuotisten ohjelmien rahoitukseen mahdollisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset, lisää rahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismin kohdennettua uudistamista varten vuosina 2018, 2019 ja 2020 olisi myönnettävä yksinomaan kaikista neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131a mukaisesti käytettävissä olevista varoista ja erityisesti joustovälineestä.

 

___________________

 

1a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa.

Komissio tiedottaa joka vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa.

Perustelu

Jotta prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta varmistetaan ja jotta talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin tehostamiseen liittyvästä edistyksestä tietoa vuosittain, mukaan luettuna talousarviota ja kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Näihin tietoihin on sisällytettävä talousarviota ja kustannuskehitystä koskeva katsaus, johon on liitettävä yksityiskohtainen tekninen ja taloudellinen arviointi, tarkat tiedot kustannusten noususta ja muutoksista vaadittavien avustusvalmiuksien tyypeissä ja niiden laatuvaatimuksissa, jos niitä on, ja tällaisten nousujen ja muutosten syyt.”

Perustelu

Jotta prosessin täysimääräinen parlamentaarinen valvonta varmistetaan ja jotta talousarviovaikutuksen mahdolliset muutokset havaitaan mahdollisimman aikaisin, ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle toimitetaan unionin pelastuspalvelumekanismin tehostamiseen liittyvästä edistyksestä tietoa vuosittain, mukaan luettuna talousarviota ja kustannuskehitystä koskevat pakolliset tiedot.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

19 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vaiheittain unionin pelastuspalvelumekanismia varten tarvittavat määrärahat vuotuisen talousarviomenettelyn puitteissa ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013* mukaisesti käytettävissä olevat varat ja hyödyntäen erityisesti joustovälinettä liitteessä I tarkoitetulla tavalla.”

 

____________________

 

* Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapolitiikkaa koskeville ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Sen sijaan kaikki tarpeellinen lisärahoitus olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Liite I (uusi)

 

 

Tarkistus

LIITE I

ALUSTAVAT LISÄMÄÄRÄRAHAT AJANJAKSOKSI 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

YH-TEENSÄ

Otsakkeeseen 3 kuuluvat täydentävät määrärahat yhteensä*

MSM

19,157

115,2

122,497

256,854

 

MM

11

56,56

115,395

182,955

Otsakkeeseen 4 kuuluvat täydentävät määrärahat yhteensä*

MSM

2

2

2,284

6,284

 

MM

0,8

1,8

2,014

4,614

Otsakkeeseen 3 ja 4 kuuluvat täydentävät määrärahat yhteensä*

MSM

21,157

117,2

124,781

263,138

 

MM

11,8

58,36

117,409

187,569

(luvut miljoonina euroina)

*Määrät myönnetään kokonaisuudessaan joustovälineestä.

Perustelu

Unionin pelastuspalvelumekanismin tämänhetkistä uudistamista varten vuosina 2018–2020 tarvittava täydentävä rahoitus olisi määriteltävä yksityiskohtaisemmin itse päätöksessä erillisessä yksityiskohtaisessa liitteessä I. Kaikki tarpeellinen lisärahoitus unionin pelastuspalvelumekanismin uudistamista varten olisi otettava käyttöön monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen joustosäännöksiä hyödyntäen.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin pelastuspalvelumekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Valiokuntakäsittely

22.3.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.4.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Valmistelija: Daniel Buda

LYHYET PERUSTELUT

Unionin pelastuspalvelumekanismi on unionille strategisesti tärkeä väline vastattaessa ripeästi mahdollisiin hätätilanteisiin unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Jakamalla resurssit välineeseen osallistuvien maiden kesken apua voidaan koordinoida mutta välinettä on vielä kehitettävä ennaltaehkäisyn, varautumisen, organisoinnin ja hätäapuvalmiuksien suhteen.

Valmistelija katsoo, että unionin pelastuspalvelumekanismilla on tärkeä tehtävä pantaessa täytäntöön SEUT:n 196 artiklaa, jossa jäsenvaltioita kannustetaan yhteistyöhön ”niiden järjestelmien tehostamiseksi, joilla on tarkoitus ehkäistä ennalta luonnon tai ihmisen aiheuttamia suuronnettomuuksia ja suojautua niiltä”.

Valmistelija pitää tässä suhteessa myönteisenä komission aloitetta, jolla pyritään yksinkertaistamaan ja vahvistamaan nykyistä solidaarisuusmekanismia ja lisäämään unionin rahoitusta, jotta kansallisten valmiuksien rinnalle luotaisiin kunnianhimoinen unionin valmiusreservi, jolla vahvistettaisiin jäsenvaltioiden resursseja.

Valmistelija korostaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on jo nyt tärkeä tehtävä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja riskien ennaltaehkäisyn ja hallinnan edistämisessä. Hän myös katsoo, että nopeiden ja tehokkaiden avustustoimien varmistamiseksi rescEU:n resurssien käyttöönotto olisi toteutettava alueellisella tasolla ja että erityisesti olisi vahvistettava alue- ja paikallisviranomaisten valmiuksia ja osallistumista, sillä näin voidaan ottaa paremmin huomioon kyseisten alueiden erityispiirteet.

Katastrofien kestävän ennaltaehkäisyn ja niihin reagoinnin vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi on tärkeää hyödyntää unionin eri rahastojen välisiä yhteisvaikutuksia. Valmistelija kannustaakin parantamaan yhteistyötä ja koordinointia yhdennetysti eri välineiden välillä, mukaan lukien Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR).

Lisäksi valmistelija tukee komission ehdotusta luoda tälle alalle jäsenvaltioiden osaamis- ja asiantuntijaverkosto ja ehdottaa, että aloitteeseen otettaisiin mukaan osaamiskeskukset ja yliopistot.

Lopuksi valmistelija toteaa, että tiedotusstrategiaa olisi parannettava, jotta unionin pelastuspalvelumekanismin toimet ja tulokset näkyisivät kansalaisille paremmin ja jotta kansalaisten luottamus unionin valmiuksiin sekä ennaltaehkäistä katastrofeja että vastata niihin vahvistuisi.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin pelastuspalvelumekanismilla, jäljempänä ’unionin mekanismi’, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1313/2013/EU12, lisätään yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden välillä ja helpotetaan pelastuspalvelualan koordinointia, jotta voidaan parantaa unionin avustustoimia luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä.

(1)  Unionin pelastuspalvelumekanismilla, jäljempänä ’unionin mekanismi’, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1313/2013/EU12, lisätään yhteistyötä unionin, jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä ja helpotetaan pelastuspalvelualan koordinointia, jotta voidaan parantaa unionin avustustoimia luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä.

_________________

_________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat tapahtua missä tahansa maapallolla, monesti ilman varoitusta. Sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia katastrofeja tapahtuu yhä useammin ja kansallisista rajoista riippumatta, ne ovat yhä suurempia ja monimutkaisempia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat niitä. Katastrofien inhimilliset, taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat seuraukset voivat olla valtavia.

(3)  Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat tapahtua missä tahansa maapallolla. Sekä luonnon aiheuttamia ja ilmastonmuutoksen pahentamia että ihmisen aiheuttamia katastrofeja, mukaan luettuina uudentyyppiset uhat, kuten sisäiseen turvallisuuteen liittyvät uhat, tapahtuu yhä useammin ja ne ovat yhä äärimmäisempiä ja monimutkaisempia ja kansalliset rajat ylittäviä. Katastrofien inhimilliset, taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat seuraukset ovat usein valtavia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Viimeaikainen kokemus on osoittanut, että tukeutuminen vapaaehtoisiin, unionin koordinoiman ja helpottaman vastavuoroisen avun tarjouksiin ei aina riitä varmistamaan, että käytettävissä on riittävät voimavarat, joilla voitaisiin vastata tyydyttävällä tavalla katastrofin kohdanneiden ihmisten perustarpeisiin tai turvata ympäristö ja omaisuus asianmukaisesti. Tämä pätee erityisesti silloin, kun toistuvia katastrofeja tapahtuu jäsenvaltioissa samanaikaisesti eivätkä yhteiset voimavarat riitä.

(4)  Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että tukeutuminen vapaaehtoisiin, unionin koordinoiman ja helpottaman vastavuoroisen avun tarjouksiin ei aina riitä varmistamaan, että käytettävissä on riittävät voimavarat, joilla voitaisiin vastata oikea-aikaisesti ja tyydyttävällä tavalla katastrofin kohdanneiden ihmisten perustarpeisiin tai turvata ympäristö ja omaisuus asianmukaisesti. Tämä pätee erityisesti silloin, kun toistuvia ja samanaikaisia katastrofeja tapahtuu jäsenvaltioissa ja niiden alueilla sekä välittömässä läheisyydessä olevissa jäsenvaltioissa ja alueilla eivätkä yhteiset voimavarat riitä. Järjestelmää olisi parannettava ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaisia ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ja lujittaa kansallisia valmiuksia riittävästi, jotta katastrofeihin voidaan reagoida asianmukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa katastrofinhallinnan yhdennetty lähestymistapa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet. Lisäksi komission olisi voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin katastrofeihin liittyviä erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. Hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia vahvistettava muun muassa varmistamalla tarvittavat kytkökset unionin muihin keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia kaikilla tasoilla, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin alueisiin ja on luonteeltaan rajat ylittävä. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaistensa kanssa jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa katastrofinhallinnan yhdennetty lähestymistapa, myös rajat ylittävissä tapahtumissa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet mahdollisimman lyhyessä ajassa, muun muassa koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen avulla. Lisäksi komission olisi tarvittaessa pyydettävä jäsenvaltioita toimittamaan sille tietynlaisiin katastrofeihin, kuten maanjäristyksiin, kuivuuteen, lämpöaaltoihin, maastopaloihin, tulviin ja vedenpuutteeseen liittyviin ongelmiin, myös humanitaarisiin ja teknologisiin katastrofeihin, liittyviä erityisiä koulutus-, ennaltaehkäisy-, varautumis- ja evakuointisuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. On erittäin tärkeää vähentää hallinnollista rasitusta ja vahvistaa ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia ja toiminnallisia valmiuksia, myös rajat ylittävällä tasolla, muun muassa lujittamalla kytköksiä ja koordinointia unionin muiden keskeisten politiikan alojen ja välineiden, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 1 artiklassa ja johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltujen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston kanssa. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) edistävät jo nyt ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa ja että tähän tavoitteeseen liittyvä ennakkoehto on olemassa.

_________________

_________________

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Unionin makroaluestrategiat voisivat tarjota laadukkaita puitteita yhteistyölle, jonka tarkoituksena on luoda operatiivisia ennalta ehkäiseviä toimia sekä reagointi- ja hallintakeskuksia ja mahdollistaa myös tämän alan yhteistyö naapureina olevien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  On tarpeen vahvistaa yhteisiä mahdollisuuksia varautua katastrofeihin ja reagoida niihin erityisesti keskinäisen tuen kautta Euroopassa. Sen lisäksi, että vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien eli ’vapaaehtoisen reservin’ kautta, josta tästedes käytetään nimitystä ’Euroopan pelastuspalvelureservi’, komission olisi myös perustettava rescEU-reservi. Siihen olisi sisällytettävä nopeasti käyttöön saatavia hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan reagoida maastopaloihin, suuriin tulviin ja maanjäristyksiin, sekä Maailman terveysjärjestön normien mukainen kenttäsairaala lääkintäryhmineen.

(6)  On tarpeen vahvistaa yhteisiä mahdollisuuksia kouluttautua ja varautua katastrofien varalta, reagoida niihin erityisesti tehokkaan keskinäisen tuen ja yhteistyön kautta Euroopassa ja varmistaa näin, että toimenpiteitä voidaan ennakoida paremmin ja avun toimittamista voidaan merkittävästi nopeuttaa. Sen lisäksi, että vahvistetaan mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien (”EERC”eli ”kansalaisten avustamisvelvoite”) kautta, josta tästedes käytetään nimitystä ’Euroopan pelastuspalvelureservi’, komission olisi myös perustettava rescEU-reservi. Siihen olisi sisällytettävä ennakkoon sidottuja nopeasti käyttöön saatavia yhteisiä hätäapuvalmiuksia, joilla voidaan reagoida luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin kuten maastopaloihin, suuriin tulviin, maanjäristyksiin, terrorismiuhkiin tai muihin odottamattomiin tapahtumiin, mukaan luettuna mahdollinen akuutti lääkepula, sekä Maailman terveysjärjestön normien mukainen kenttäsairaala lääkintäryhmineen, jota voidaan käyttää nopeaan ja samanaikaiseen reagointiin useissa paikoissa. RescEU-reservin alaiset operatiiviset voimavarat olisi asetettava pyynnöstä saataville avustustoimia varten, jotta voidaan korjata voimavaroja koskevat puutteet ja lisätä Euroopan pelastuspalvelureservin alaisia toimia. Syrjäisimmillä alueilla sekä merentakaisilla mailla ja alueilla toteutettavia toimia varten olisi laadittava erityisiä säännöksiä, jotta voidaan ottaa huomioon näiden alueiden syrjäisyys ja erityispiirteet.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Alue- ja paikallisviranomaisten rooli katastrofien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa on erittäin tärkeä, ja niiden avustusvalmiuksia on hyödynnettävä asianmukaisesti kaikissa tämän päätöksen nojalla toteutetuissa koordinointi- ja käyttöönottotoimissa jäsenvaltioiden institutionaalisen ja oikeudellisen kehyksen mukaisesti, jotta voidaan minimoida päällekkäisyydet ja edistää yhteentoimivuutta. Tällaisilla viranomaisilla voi olla tärkeä ennaltaehkäisevä tehtävä, ja ne myös reagoivat ensimmäisinä katastrofin jälkeen yhdessä vapaaehtoisvalmiuksiensa kanssa. Näin ollen on tarpeen tehdä jatkuvaa yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja rajat ylittävällä tasolla, jotta voidaan perustaa yhteisiä hälytysjärjestelmiä rescEU:n käyttöönottoa edeltävää nopeaa toimintaa varten sekä järjestää säännöllisesti ensitoimenpiteitä koskevia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Nopean ja tehokkaan avun varmistamiseksi rescEU:n voimavarojen käyttöönotossa olisi oltava myös alueellinen ulottuvuus, ja siinä olisi otettava huomioon alueellisen ja tarvittaessa yhteisölähtöisen lähestymistavan omaksumisen merkitys, jotta voidaan vastata asianmukaisesti katastrofialueiden erityistarpeisiin ja rajoittaa katastrofin aiheuttamia vahinkoja.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jos käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että voimavaroja on saatavilla erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Sen, että unioni hankkii voimavaroja, pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa.

(7)  Jos käytettävissä olevat aineelliset ja tekniset valmiudet eivät riitä mahdollistamaan tehokkaita avustustoimia katastrofien yhteydessä, myös rajat ylittävissä tapahtumissa, unionin olisi voitava tukea jäsenvaltioita joko osallistumalla vuokraus- tai liisausjärjestelyjen rahoitukseen sen varmistamiseksi, että voimavarat saadaan nopeasti käyttöön, tai rahoittamalla näiden voimavarojen hankintaa. Tämä lisäisi tuntuvasti unionin mekanismin vaikuttavuutta, kun voitaisiin varmistaa, että aineellisia ja teknisiä valmiuksia on saatavilla, myös ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden pelastamiseen erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa laajamittaisen ja moniin jäsenvaltioihin vaikuttavan katastrofin yhteydessä ei muutoin pystyttäisi toimimaan tehokkaasti. Ennalta sidottujen sopivien välineiden ja unionin valmiuksien hankkimisen pitäisi synnyttää mittakaavaetuja ja parantaa koordinointia katastrofeihin reagoitaessa.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden välisen yhteistyön tehostamiseksi on tarpeen perustaa nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n pelastuspalvelun osaamisverkosto.

(9)  Koulutus, tutkimus ja innovointi ovat olennainen osa pelastuspalvelualan yhteistyötä. Koulutuksen ja harjoitusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi, innovoinnin edistämiseksi liittämällä uudet teknologiat, kuten korkean teknologian laitteet, ja viimeisimmät tutkimustulokset mukaan, jotta varmistetaan tehokkaampi seuranta kaupunki- ja metsäalueilla, sekä jäsenvaltioiden pelastuspalveluviranomaisten ja -yksiköiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön tehostamiseksi on tarpeen perustaa nykyisiin rakenteisiin pohjautuva EU:n pelastuspalvelun osaamisverkosto, johon tutkijat, jäsenvaltioiden tutkimus- ja koulutuskeskukset, yliopistot sekä tarvittaessa osaamiskeskukset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot osallistuvat. Syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden tapauksessa olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että myös ne liitetään tähän verkostoon, ja samalla olisi vahvistettava koulutusyhteistyötä sekä ennaltaehkäisy- ja avustusvalmiuksia alueen kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Unionin mekanismin menettelyjä on yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada apua ja voimavaroja reagoidakseen luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin mahdollisimman nopeasti.

(11)  Unionin mekanismin menettelyjä on yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava ja niiden joustavuutta on lisättävä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada nopeasti apua ja voimavaroja reagoidakseen luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien rajat ylittävät ennaltaehkäisytoimet ja reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin. Samoin olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.

(13)  On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot ja niiden paikallis ja alueviranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja tehokkaasti ja lieventääkseen niiden vaikutuksia muun muassa metsien säännöllisellä hoidolla, helposti syttyvien aineiden hallinnalla ja toteuttamalla metsäsuunnittelua. Säännöksillä olisi lujitettava kytköksiä ennaltaehkäisyn, varautumisen ja unionin mekanismin kautta toteutettavien avustustoimien välillä. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin muun sellaisen asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa, joka koskee ennaltaehkäisyä ja katastrofiriskien hallintaa, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät ja kuntien rajat ylittävät ennaltaehkäisy- ja varhaisvaroitustoimet sekä reagointi rajat ylittävien vakavien terveysuhkien15 kaltaisiin uhkiin, mukaan luettuina radioaktiivisiin, biologisiin tai kemiallisiin onnettomuuksiin. Koheesiopolitiikkaan kuuluviin alueellisen yhteistyön ohjelmiin sisällytetään erityisiä toimia, jotta otettaisiin huomioon selviytymiskyky katastrofitilanteista ja riskien ennaltaehkäisy ja hallinta, ja siksi tarvitaan lisätoimia yhdentymisen vahvistamiseksi ja yhteisvaikutusten lisäämiseksi. Samoin olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa kansainvälisiin sitoumuksiin, joita ovat muun muassa Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–2030, Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Olisi myös perustettava järjestelyjä, joilla parannetaan luonnonkatastrofeihin vastaamiseen liittyvää koordinointia Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) kanssa.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tarvitaan myös unionin toimia, joissa keskitytään teknisen koulutusavun tarjoamiseen, jotta yhteisöjen kykyä omatoimisuuteen voidaan parantaa ja jotta ne siten ovat paremmin valmistautuneita ensimmäisten avustustoimien toteuttamiseen ja katastrofin vaikutusten hillitsemiseen. Yleisestä turvallisuudesta vastaaville tahoille, kuten yhteisöjen johtajille sekä sosiaali- ja terveysalan ja pelastus- ja palontorjuntapalveluiden ammattilaisille sekä paikallisille vapaaehtoisten toimintaryhmille, joilla olisi oltava nopeasti käytössään toimintavälineitä, tähdätty koulutus voi auttaa hillitsemään katastrofin vaikutuksia ja vähentää kuolonuhrien määrää kriisien aikana ja niiden jälkeen.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

c)  helpottaa nopeita ja tehokkaita avustustoimia katastrofitapauksessa tai sellaisen välittömästi uhatessa; ja

c)  helpottaa nopeita ja tehokkaita avustustoimia katastrofitapauksessa tai sellaisen välittömästi uhatessa, muun muassa ottamalla käyttöön pelastusoperaatioissa tarvittavat riittävät aineelliset ja tekniset valmiudet;

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  lisätä katastrofeja koskevan tieteellisen tiedon saatavuutta ja käyttöä.”

e)  lisätä katastrofeja koskevan tieteellisen tiedon saatavuutta ja käyttöä, myös syrjäisimmillä alueilla ja merentakaisissa maissa ja alueilla.”

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 1 kohtaan e a alakohta seuraavasti:

 

e a)  yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen rajat ylittävissä toimissa;

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  toteuttaa toimia katastrofiriskejä koskevan tietopohjan parantamiseksi sekä osaamisen, tieteellisten tutkimustulosten, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamisen edistämiseksi, myös niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla on yhteisiä riskejä;”

a)  toteuttaa toimia katastrofiriskejä koskevan koulutuksen edistämiseksi, niitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja tietopohjan parantamiseksi sekä vuoropuhelun, tietojen jakamisen ja yhteistyön, tieteellisten tutkimustulosten ja innovaatioiden sekä suositusten ja lyhyen aikavälin ennusteiden ja parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamisen edistämiseksi, myös niiden jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisten, naapureina olevien kolmansien maiden sekä syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden kesken, joilla on yhteisiä riskejä;”

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan a a alakohta seuraavasti:

 

a a)  tarjoaa pyynnöstä apua päätöksenteossa;

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan a b alakohta seuraavasti:

 

a b)  koordinoi hälytysjärjestelmiä koskevien tietojen ja ohjeiden yhdenmukaistamista, myös rajat ylittävällä tasolla;

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

5 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 c)  Korvataan 5 artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

h)  edistää niiden unionin eri rahastojen käyttöä, joilla voidaan tukea kestävää kriisien ennaltaehkäisyä ja rohkaisee jäsenvaltioita ja alueita hyödyntämään näitä rahoitusmahdollisuuksia;

h)  edistää niiden unionin eri rahastojen käyttöä ja koordinointia, joilla voidaan tukea kestävää katastrofien ennaltaehkäisyä sekä vastaamista niihin, ja rohkaisee jäsenvaltioita ja alueita hyödyntämään näitä rahoitusmahdollisuuksia synergioiden lisäämiseksi, myös voidakseen laajentaa ja ajantasaistaa aineellisia ja teknisiä valmiuksiaan;

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla ja toimitettava ne komissiolle viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi;

a)  kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla yhdessä toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten kanssa ja toimitettava ne komissiolle viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka toinen vuosi;

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissiolle on toimitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi yhteenveto riskinhallintasuunnittelun olennaisista tekijöistä sekä tietoa valituista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä. Lisäksi komissio voi vaatia jäsenvaltioita toimittamaan sille erityisiä katastrofeihin liittyviä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia, joiden on katettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimet. Unioni tarkastelee huolellisesti jäsenvaltioiden edistymistä katastrofien ennaltaehkäisemisessä ja niihin varautumisessa osana kaikkia tulevia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen mukaisia ennakkoehtomekanismeja.

”Komissiolle on toimitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen joka toinen vuosi yhteenveto riskinhallintasuunnittelun olennaisista tekijöistä sekä tietoa valituista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä. Lisäksi komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia, ja se toimittaa niille ohjaavan kehyksen, jonka perusteella laaditaan tällaisia suunnitelmia, joiden on katettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimet. Unioni tarkastelee huolellisesti jäsenvaltioiden edistymistä, myös alueellisella ja paikallisella tasolla, katastrofien ennaltaehkäisemisessä ja niihin varautumisessa osana kaikkia tulevia vahvistettuja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen mukaisia investointien ennakkoehtomekanismeja.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

8 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan k alakohta seuraavasti:

k)  toteuttaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa muitakin tukevia ja täydentäviä varautumistoimia, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

k)  toteuttaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja myös muiden unionin välineiden kanssa koordinoidusti muitakin tukevia ja täydentäviä varautumistoimia, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FI

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Lisätään 9 artiklaan 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten asiaankuuluvia hallinnollisia valmiuksia institutionaalisen ja oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.”

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä, jotta voidaan parantaa katastrofiapuoperaatioiden suunnittelua unionin mekanismin puitteissa muun muassa laatimalla skenaarioita katastrofiavun varalle 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun riskejä koskevan yleiskatsauksen perusteella, kartoittamalla voimavaroja ja laatimalla suunnitelmia avustusvalmiuksien käyttöönottoa varten.”

1.  Komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä, jotta voidaan parantaa sekä luonnon että ihmisen aiheuttamien katastrofien apuoperaatioiden suunnittelua unionin mekanismin puitteissa muun muassa laatimalla skenaarioita katastrofiavun varalle 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun riskejä koskevan yleiskatsauksen perusteella, kartoittamalla voimavaroja ja laatimalla suunnitelmia avustusvalmiuksien käyttöönottoa varten.”

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan Euroopan pelastuspalvelureservi. Se muodostuu jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien reservistä, ja siihen kuuluu yksiköitä, muita avustusvalmiuksia ja asiantuntijoita.

1.  Perustetaan Euroopan pelastuspalvelureservi. Se muodostuu joukosta ennakkoluvan saaneita jäsenvaltioiden avustusvalmiuksia, siihen kuuluu yksiköitä, muita avustusvalmiuksia ja asiantuntijoita ja sen perustana on kansalaisten avustamisvelvoitteen periaate.

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

11 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  Viittauksia eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin ja vapaaehtoiseen reserviin on pidettävä viittauksina Euroopan pelastuspalvelureserviin.”

10.  Viittauksia eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin (EERC) ja kansalaisten avustamisvelvoitteeseen on pidettävä viittauksina Euroopan pelastuspalvelureserviin.”

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  taajama-alueiden etsintä- ja pelastusyksiköt

c)  taajama-alueiden, vuoristoalueiden ja metsäalueiden etsintä- ja pelastusyksiköt

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Todettujen riskien perusteella ja useita riskejä kattava lähestymistapa huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

Todettujen riskien perusteella ja useita riskejä kattava lähestymistapa ja avustusvalmiuksien joustavuuden tarve huomioon ottaen komissiolla on 30 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 2 kohdassa yksilöityjen valmiuksien lisäksi tarvittavien avustusvalmiuksien lajeja ja tarkistetaan tarvittaessa rescEU:n kokoonpanoa. Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa on varmistettava.

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla on myös määräys- ja valvontavalta rescEU:n valmiuksiin.

7.  RescEU:n avustusvalmiudet ovat käytettävissä avustusoperaatioihin unionin mekanismin puitteissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä esitetyn avunpyynnön jälkeen. Päätöksen niiden käyttöön ottamisesta tekee komissio, jolla on myös määräys- ja valvontavalta rescEU:n valmiuksiin ja joka käyttää katastrofitilanteissa yhteistä ja standardoitua toimintakieltä, jota kaikki mukana olevat toimijat ymmärtävät.

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos rescEU:n resurssit otetaan käyttöön, komissio sopii apua pyytäneen jäsenvaltion kanssa niiden operatiivisesta käyttöönotosta. Apua pyytäneen jäsenvaltion on helpotettava omien voimavarojensa ja rescEU:n toimien koordinointia operaatioiden aikana.

8.  Jos rescEU:n resurssit otetaan käyttöön, komissio sopii apua pyytäneen jäsenvaltion tai pyytäneiden jäsenvaltioiden kanssa tarvittaessa niiden operatiivisesta käyttöönotosta. Apua pyytäneen jäsenvaltion on helpotettava omien voimavarojensa, myös alue- ja paikallisviranomaisten avustusvalmiuksien, vapaaehtoistoimien ja rescEU:n toimien koordinointia operaatioiden aikana.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Komissio avustaa tarvittaessa eri avustusvalmiuksien koordinoinnissa hätäavun koordinointikeskuksen välityksellä 15 ja 16 artiklan mukaisesti.”

9.  Komissio avustaa tarvittaessa eri avustusvalmiuksien koordinoinnissa ottaen huomioon muun muassa alueellisen näkökohdan tarpeen ja käyttäen tarvittaessa rajat ylittäviä järjestelyjä, jos niitä on läheisyydessä saatavana. Koordinointia avustaa myös hätäavun koordinointikeskus 15 ja 16 artiklan mukaisesti.”

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio perustaa asianomaisten pelastuspalvelu- ja katastrofinhallintatoimijoiden ja -elinten verkoston, joka muodostaa yhdessä komission kanssa EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston.

Komissio perustaa asianomaisten pelastuspalvelu- ja katastrofinhallintatoimijoiden ja -elinten verkoston, jonka toiminnassa on mukana tutkimus- ja koulutuskeskuksia, yliopistoja, tutkijoita ja osaamiskeskuksia ja jotka tarvittaessa muodostavat yhdessä komission kanssa EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston, jota voidaan käyttää myös taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kolmansien maiden kanssa.

Verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:”

Verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten, osaamisen jakamisen, viestinnän ja tietoisuutta lisäävien ohjelmien alalla tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:”

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)  katastrofien ennaltaehkäisyä, niihin varautumista ja avustustoimintaa koskevan, pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle valmiushenkilöstölle suunnatun koulutusohjelman perustaminen ja hallinnointi. Ohjelmaan sisältyy yhteisiä kursseja sekä asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa henkilöitä voidaan lähettää komennukselle muihin jäsenvaltioihin;

a)  katastrofien ennaltaehkäisyyn, niihin varautumiseen ja avustustoimintaan liittyvän erityisasiantuntemuksen tarjoamiseen tarkoitetun, pelastuspalveluhenkilöstölle ja muulle valmiushenkilöstölle suunnatun koulutusohjelman perustaminen ja hallinnointi. Ohjelmassa hyödynnetään tarvittaessa nykyistä osaamiskeskusten ja yliopistojen tietämystä, ja siihen sisältyy yhteisiä kursseja sekä asiantuntijavaihtojärjestelmä, jossa henkilöitä voidaan lähettää komennukselle muihin jäsenvaltioihin; ohjelmaan sisältyy myös järjestelyjä yhteistyön tekemiseksi naapureina olevien kolmansien maiden kanssa.”

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 b)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  kannustaminen ja rohkaiseminen asiaankuuluvan uuden tekniikan käyttöönottoon ja käyttöön unionin mekanismia varten.

f)  tutkimuksen ja innovoinnin kannustaminen ja rohkaiseminen asiaankuuluvan uuden tekniikan käyttöönottoon ja käyttöön unionin mekanismia varten.

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

20 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on tuotettava asianmukaista näkyvyyttä unionille, myös sen tunnukselle niissä valmiuksissa, joita tarkoitetaan 11 ja 12 artiklassa ja 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

Tämän päätöksen nojalla annetun avun tai rahoituksen on varmistettava asianmukainen näkyvyys unionille, myös sen tunnukselle niissä valmiuksissa, joita tarkoitetaan 11 ja 12 artiklassa ja 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa. Kehitetään tiedotusstrategia, jotta unionin mekanismin toimet näkyisivät kansalaisille ja jotta vahvistettaisiin kansalaisten luottamusta unionin valmiuksiin ennaltaehkäistä katastrofeja ja avustaa niissä.

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta – i alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

21 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että avustusvalmiuksia parannetaan tai korjataan käyttövalmius- ja saatavuustilaan, jotta niitä voidaan antaa käytettäviksi Euroopan pelastuspalvelureservin osana, hyväksyntäprosessin kuluessa laadittujen Euroopan pelastuspalvelureserviä koskevien laatuvaatimusten ja tarvittaessa suositusten mukaisesti, jäljempänä ’mukauttamiskustannukset’. Kyseisiin kustannuksiin voi sisältyä kuluja, jotka liittyvät kaluston käyttöön sekä yksiköiden ja muiden avustusvalmiuksien yhteentoimivuuteen, riippumattomuuteen, omavaraisuuteen, siirrettävyyteen ja pakkauksiin, samoin kuin muita tarpeellisia kustannuksia sillä edellytyksellä, että ne liittyvät nimenomaan siihen, että valmiudet ovat osa Euroopan pelastuspalvelureserviä.

c)  kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että avustusvalmiuksia parannetaan tai korjataan käyttövalmius- ja saatavuustilaan, jotta niitä voidaan antaa käytettäviksi Euroopan pelastuspalvelureservin osana, hyväksyntäprosessin kuluessa laadittujen Euroopan pelastuspalvelureserviä koskevien laatuvaatimusten ja tarvittaessa suositusten mukaisesti, jäljempänä ’mukauttamiskustannukset’. Kyseisiin kustannuksiin voi sisältyä kuluja, jotka liittyvät kaluston käyttöön sekä yksiköiden ja muiden avustusvalmiuksien yhteentoimivuuteen, riippumattomuuteen, omavaraisuuteen, siirrettävyyteen ja pakkauksiin, samoin kuin muita tarpeellisia kustannuksia, myös pelastuspalveluun liittyvien vapaaehtoistoimien edistämiseen ja vapaaehtoisten koulutukseen liittyviä kuluja, sillä edellytyksellä, että ne liittyvät nimenomaan siihen, että valmiudet ovat osa Euroopan pelastuspalvelureserviä.

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden kanssa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen. Humanitaaristen kriisien yhteydessä kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N: o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä.

2.  Muiden unionin välineiden, kuten koheesiopolitiikkaa, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto mukaan lukien, maaseudun kehittämistä, tutkimusta ja terveyttä sekä muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiä tukevien välineiden kanssa kehitetään yhteisvaikutusta ja täydentävyyttä ja lisätään koordinointia, ilman, että tästä seuraa määrärahojen uudelleen kohdentaminen näiltä aloilta. Humanitaaristen kriisien yhteydessä kolmansissa maissa toteutettavien avustustoimien osalta komissio varmistaa, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut toimet ovat johdonmukaisia asetuksen (EY) N: o 1257/96 mukaisesti rahoitettujen toimien kanssa ja täydentävät niitä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin pelastuspalvelumekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Daniel Buda

7.12.2017

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marek Plura, Boris Zala

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (4.4.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM)2017/0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta:

Angelika Mlinar (valmistelija)

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perusarvoista, joka on tunnustettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa ja jonka unioni on sitoutunut sisällyttämään kaikkeen toimintaansa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate toteamalla, että ”unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa”.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa katastrofinhallinnan yhdennetty lähestymistapa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet. Lisäksi komission olisi voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin katastrofeihin liittyviä erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. Hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia vahvistettava muun muassa varmistamalla tarvittavat kytkökset unionin muihin keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(5)  Ennaltaehkäisy on keskeistä katastrofeilta suojautumisessa ja edellyttää lisätoimia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jaettava säännöllisesti riskinarviointeja ja tiivistelmiä katastrofien riskinhallintasuunnitelmistaan, jotta voidaan varmistaa katastrofinhallinnan yhdennetty lähestymistapa, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisy, varautuminen ja avustustoimet. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava kattava sukupuolinäkökulman huomioon ottava ohjelmasuunnittelu, sillä luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit sekä ympäristöpolitiikka vaikuttavat eri tavalla miehiin ja naisiin. Näin ollen sukupuolinäkökohdat olisi sisällytettävä kaikkiin vaiheisiin katastrofien ennaltaehkäisystä varautumiseen ja avustustoimiin, mukaan lukien jaetut riskinarvioinnit ja kriisinhallintatoimet sekä konfliktitilanteissa että konfliktien jälkeisissä tilanteissa, jotta voidaan tasapuolisesti ja tehokkaasti vähentää katastrofiriskiä ja vahvistaa pelastuspalvelumekanismeja. Lisäksi komission olisi voitava vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat sille tietynlaisiin katastrofeihin liittyviä erityisiä ennaltaehkäisy- ja varautumissuunnitelmia etenkin, jotta voidaan maksimoida unionin yleinen tuki katastrofiriskien hallintaan. Hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimia vahvistettava muun muassa varmistamalla tarvittavat kytkökset unionin muihin keskeisiin politiikan aloihin ja välineisiin, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/201313 johdanto-osan 2 kappaleessa lueteltuihin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

_____________________

_____________________

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Unionin olisi kaikissa toimissaan otettava huomioon, että katastrofin välittömien vaikutusten lisäksi naisilla voi olla erityisiä terveydenhuoltotarpeita. Jäsenvaltioiden ja unionin olisi pidettävä ensisijaisena sen varmistamista, että raskaana olevat naiset saavat tarvitsemansa terveydenhuollon.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Riskinhallinnan kaikissa vaiheissa olisi tarjottava saniteetti- ja hygieniakäyttöön tarvittavat tilat, palvelut ja resurssit siten, että naisten ja tyttöjen erityistarpeista ollaan tietoisia ja niihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Naisilla ja tytöillä on lisääntynyt riski joutua kokemaan fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa hätätilanteissa. Näin ollen on erittäin tärkeää, että katastrofinhallintaa koskevat hankkeet sisältävät toimenpiteitä, joilla sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ennaltaehkäistään ja torjutaan tehokkaasti esimerkiksi suojelemalla naisia katastrofin jälkeen ja tarjoamalla sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille terveydenhuoltoa, psykologista tukea ja muunlaista apua. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät näkökohdat olisi sisällytettävä jo olemassa oleviin katastrofiriskien vähentämistä ja valmiustoimintaa koskeviin koulutukseen ja oppaisiin.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Naisiin ja tyttöihin hätätilanteissa kohdistuvien erityisten riskien ennaltaehkäisemiseksi ja niihin vastaamiseksi entistä tehokkaammalla tavalla suunnittelu-, käyttöönotto- ja hallinnointitehtävissä katastrofiriskien hallinnan ja pelastuspalvelun alalla työskentelevälle henkilöstölle olisi annettava sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa koulutusta. Tätä varten EU:n pelastuspalvelun osaamisverkoston ja ympäristökatastrofeihin erikoistuneiden naisten oikeuksia puolustavien verkostojen ja järjestöjen välinen jatkuva vuoropuhelu ja toiminta on erittäin tärkeää, jotta löydetään kattava monialainen lähestymistapa unionissa ja jäsenvaltioissa tapahtuvien katastrofien ennaltaehkäisyyn, niihin varautumiseen ja niihin liittyviin avustustoimiin.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja.

(10)  Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja, mutta ei niiden määrärahojen kustannuksella, joita myönnetään muihin unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin, joilla edistetään esimerkiksi perusoikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta, oikeutta tai inhimillistä kehitystä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin myönnetyt kaikki määrärahat, kun otetaan erityisesti huomioon, että joidenkin näiden ohjelmien toteutus on ollut poikkeuksellisen onnistunutta (perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman maksumäärärahojen käyttöaste on ollut yli 99 prosenttia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana).

Perustelu

Uusille toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma. Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman lähes 100 prosentin käyttöaste osoittaa, että ohjelmasta ei voida kohdentaa varoja uudelleen ilman, että vaikutettaisiin kielteisesti tiettyihin hankkeisiin ja järjestöihin. FEMM-valiokunta on toistuvasti huomauttanut tarpeesta lisätä perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoitusta Daphne-ohjelmaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia ohjelmia silmällä pitäen.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Uudistetulle unionin pelastuspalvelumekanismille olisi taattava erillinen rahoitus ja määrärahat. Kun otetaan huomioon tarve välttää nykyisten monivuotisten ohjelmien rahoitukseen mahdolliset kohdistuvat kielteiset vaikutukset, lisää rahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismin kohdennettua uudistamista varten vuosina 2018, 2019 ja 2020 olisi myönnettävä yksinomaan kaikista neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 a mukaisesti käytettävissä olevista varoista ja erityisesti joustovälineestä.

 

___________________

 

1 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Uudistetun unionin pelastuspalvelumekanismin rahoituksen suunnitteluun ja jakamiseen sekä budjetointiin olisi sisällytettävä sukupuolitietoista budjetointia koskeva näkökulma, johon sisältyy sukupuolilähtöinen arviointi sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi entistä paremmin hätätilanteita koskevaan riskinhallintaan ja katastrofien ennaltaehkäisyyn.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistyminen katastrofien ennaltaehkäisyn puitteiden toteuttamisessa mitattuna niiden jäsenvaltioiden määrällä, jotka ovat toimittaneet komissiolle 6 artiklassa tarkoitetut riskinarvioinnin, riskinhallintakykyään koskevan arvion ja yhteenvedon katastrofien hallintasuunnittelustaan;

a)  edistyminen katastrofien ennaltaehkäisyn puitteiden toteuttamisessa mitattuna niiden jäsenvaltioiden määrällä, jotka ovat toimittaneet komissiolle 6 artiklassa tarkoitetut riskinarvioinnin, riskinhallintakykyään koskevan arvion ja yhteenvedon katastrofien hallintasuunnittelustaan; arviointien on oltava sukupuolilähtöisiä;

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

12 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa.

Komissio tiedottaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistyksestä 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanossa ja antaa tietoja erityisesti sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa:'

Sukupuolten tasapuoliseen edustukseen pyrkivä verkosto suorittaa seuraavia tehtäviä koulutuksen, harjoitusten, saatujen kokemusten ja osaamisen jakamisen alalla, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osaamiskeskusten kanssa: '

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

2 a.  Suorittaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että koulutus- ja pätevöitymisprosesseissa sekä riskien vähentämistä ja katastrofiapua koskevissa oppaissa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja keskitytään erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen.

Perustelu

Uudella kohdalla pyritään lisäämään sukupuolinäkökulman huomioon ottamista unionin pelastuspalvelun osaamisverkostossa koulutuksen ja oppaiden avulla.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 1313/2013/EU

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

3 a.  Komissio varmistaa, että katastrofeja koskevat tiedot ovat saatavilla sukupuolten mukaan eriteltyinä, kuten Sendain kehyksessä katastrofiriskien vähentämiseksi edellytetään, jotta voidaan ottaa huomioon naisten rooli riskien vähentämistä koskevassa suunnittelussa ja sukupuolinäkökulma koko prosessissa.

Perustelu

Uudella kohdalla pyritään lisäämään sukupuolinäkökulman huomioon ottamista katastrofeja koskevia tietoja kerättäessä. Yhteistyön edistämisen ja tehostamisen kannalta tiedot ja tilastot ovat välttämättömiä katastrofiriskien hahmottamiseksi ja viime kädessä niihin reagoimiseksi. Sendain kehyksessä katastrofiriskien vähentämiseksi tuodaan selvästi esille, että asiaa koskevat tiedot olisi eriteltävä.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Päätös N:o 1313/2013/EU

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” otetaan 480 630 000 euroa käypinä hintoina ja otsakkeesta 4 ”Globaali Eurooppa” 150 936 000 euroa käypinä hintoina.”

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vaiheittain unionin pelastuspalvelumekanismia varten tarvittavat määrärahat vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013* mukaisesti käytettävissä olevat varat ja hyödyntäen erityisesti joustovälinettä liitteessä I tarkoitetulla tavalla.

 

____________________

 

* Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Perustelu

Uusille toimintapoliittisille ehdotuksille olisi osoitettava uusia resursseja. Valmistelija vastustaa voimakkaasti sitä, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen sellaisten onnistuneiden ohjelmien kustannuksella, joiden rahoitus on kroonisesti riittämätöntä ja joita ovat esimerkiksi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma sekä oikeusalan ohjelma.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin pelastuspalvelumekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

8.2.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angelika Mlinar

21.2.2018


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin pelastuspalvelumekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

20.3.2018

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

8

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.5.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ


ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö