Postupak : 2017/0309(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0180/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0180/2018

Rasprave :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Objašnjenja glasovanja
PV 12/02/2019 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1202kWORD 126k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Željana Zovko, Odbor za razvoj

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PR_COD_1amCom

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017/0772)2),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 196. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0409/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Zastupničkog doma, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te mišljenja i stajališta u obliku amandmana Odbora za razvoj, Odbor za proračune, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0180/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.   poziva Komisiju da se suzdrži od preraspodjele sredstava za financiranje novih političkih prioriteta koji su dodani tijekom aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira jer će se to sigurno negativno odraziti na provedbu drugih ključnih aktivnosti Unije;

4.   poziva Komisiju da nastavno na aktualnu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu zajamči dostatna sredstva za njegovo financiranje u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, koji se počinje provoditi 2021. godine;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije i država članica i olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

(1)  Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije, država članica i njihovih regija te olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

_________________

_________________

12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu, često bez upozorenja. Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem sve su češće, ekstremnije i složenije, a pogoršavaju ih učinci klimatskih promjena, neovisno o nacionalnim granicama. Katastrofe mogu imati ogromne posljedice za ljude, okoliš i gospodarstvo.

(3)  Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu, često bez upozorenja. Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem sve su češće, ekstremnije i složenije, a pogoršavaju ih učinci klimatskih promjena, neovisno o nacionalnim granicama. Katastrofe mogu imati nesagledive posljedice za ljude, okoliš, društvo i gospodarstvo. Nažalost, katkad su i namjerno izazvane, kao npr. u slučajevima terorističkih napada.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nedavno iskustvo pokazalo je da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se posebno događa kada katastrofe koje se ponavljaju istodobno pogađaju države članice i kada zajednički kapacitet nije dovoljan.

(4)  Nedavno iskustvo pokazalo je da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se u prvom redu događa kada katastrofe koje su i neočekivane i koje se ponavljaju, bez obzira na to bile one prirodne li uzrokovane ljudskim djelovanjem, istodobno pogađaju države članice i kada zajednički kapacitet nije dovoljan. Kako bi se prevladali ti nedostaci i spriječili novi rizici, svi instrumenti Unije trebali bi se koristiti potpuno fleksibilno, između ostalog, promicanjem aktivnog sudjelovanja civilnog društva. Ipak, države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, odnosno zadržati nacionalne kapacitete dostatne za adekvatno suočavanje s katastrofama.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)   Sprečavanje šumskih požara od ključne je važnosti u kontekstu globalnog angažmana u pogledu emisija CO2. Naime, spaljivanjem drveća i tla bogatog tresetom tijekom šumskih požara stvaraju se emisije CO2. Studije su pokazale kako 20 % svih emisija CO2 u svijetu nastaje kao posljedica požara, što je više od ukupne količine emisija svih prometnih sustava na Zemlji (iz vozila, brodova i zrakoplova).

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje i pojačati politike prevencije, među ostalim osiguravanjem nužnih veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/201313.

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika u pogledu nacionalne sigurnosti i sigurnosnih rizika kao i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju prirodnim katastrofama i katastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, uključujući onima uzrokovanima ljudskim djelovanjem, posebice zato da bi Unija, a osobito Europska agencija za okoliš (EEA), mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Nužno je smanjiti administrativno opterećenje i ojačati politike prevencije, među ostalim produbljivanjem veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/201313.

 

 

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Rizik negativno utječe na razvoj regija. Sprečavanje rizika i upravljanje njima podrazumijeva preoblikovanje politika i institucionalnih okvira kao i jačanje lokalnih, nacionalnih i regionalnih kapaciteta za oblikovanje i provedbu mjera upravljanja rizikom, pri čemu se koordinira širok raspon aktera. Neophodno je izraditi karte rizika po regijama i/ili državama članicama, ojačati sposobnost odgovora na rizike i ojačati preventivne mjere, stavljajući poseban naglasak na klimatske rizike. Pri izradi karata rizika u obzir se obavezno moraju uzeti i rizici koje donosi sadašnja promjenjivost klime te projekcija razvoja klimatskih promjena.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Pri pripremi svojih procjena rizika i planiranju upravljanja rizicima države članice bi u obzir trebale uzeti specifične rizike u pogledu dobrobiti divljih biljaka i životinja. Europska komisija trebala bi u cijeloj Europi poticati širenje informacija o životinjama pogođenim katastrofama. U tom bi kontekstu trebalo dodatno razvijati programe osposobljavanja i tečajeve.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c)  Godine 2017. sezona šumskih požara bila je osobito duga i intenzivna u mnogim državama članicama, pri čemu je u samo jednoj državi članici smrtno stradalo više od 100 osoba. Nedostatak raspoložive imovine, kao što je navedeno u Izvješću o nedostacima u kapacitetu 1a, i nemogućnost Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”) da pravovremeno reagira na svih 17 zahtjeva za pomoć u slučaju šumskih požara pokazali su da dobrovoljni doprinosi država članica nisu dostatni tijekom hitnih situacija velikih razmjera koje istovremeno pogađaju nekoliko država članica.

 

_________________

 

1a Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ostvarenom napretku i preostalim nedostacima u Europskom kapacitetu za odgovor na hitne situacije, 17.2.2017.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5d)  Najočitiji partneri za produbljivanje suradnje susjedne su države članice koje raspolažu istim stručnim znanjem i strukturama i koje će vjerojatno biti pogođene istim katastrofama te izložene istim rizicima.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost pripremanja za katastrofe i odgovora na njih, posebno s pomoću uzajamne potpore u Europi. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati kapacitete za odgovor na hitne situacije kako bi se moglo odgovarati na šumske požare, velike poplave i potrese te poljsku bolnicu i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu brzo rasporediti.

(6)  Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost pripremanja za katastrofe i odgovora na njih, posebno s pomoću uzajamne potpore u Europi. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati kapacitete za odgovor na hitne situacije kako bi se moglo odgovarati na šumske požare, velike poplave i potrese, terorističke napade, kemijske, biološke, radiološke i nuklearne napade kao i poljske bolnice i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu brzo rasporediti. U tom se kontekstu naglašava da je važno ojačati i obuhvatiti posebne kapacitete lokalnih i regionalnih tijela vlasti jer ona prva interveniraju u slučaju katastrofe. Ta bi tijela trebala razviti modele suradnje u okviru kojih bi zajednice mogle razmjenjivati najbolje prakse te bi imale mogućnost i da sudjeluju u razvoju svoje otpornosti na prirodne katastrofe.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Uloga lokalnih i regionalnih tijela tijela u sprečavanju katastrofa i upravljanju njima od velike je važnosti, a njihove kapacitete za odgovor treba na odgovarajući način uključiti u sve aktivnosti koordinacije i raspoređivanja koje se provode na temelju ove Odluke, u skladu s institucionalnim i pravnim okvirima država članica, kako bi se preklapanja smanjila na najmanju moguću mjeru i kako bi se potakla interoperabilnost. Takva tijela mogu imati važnu preventivnu ulogu, a isto tako se i prva, skupa s volonterima, odazivaju nakon katastrofe. Stoga postoji potreba za stalnom suradnjom na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini u cilju uspostave zajedničkog sustava za brzu intervenciju prije mobilizacije rescEU-a kao i za redovitim kampanjama za informiranje javnosti o prvim mjerama odgovora.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost Mehanizma Unije osiguravanjem dostupnosti kapaciteta u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unija bi svojom nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.

(7)  Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi materijalni i tehnički kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe, među ostalim i u slučajevima s prekograničnom dimenzijom, tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost i raspoloživost Mehanizma Unije osiguravanjem brze dostupnosti materijalnih i tehničkih kapaciteta, među ostalim i za spašavanje starijih osoba i osoba s invaliditetom, u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica, kao što su prekogranične epidemije. Unija bi prethodnom namjenom odgovarajuće opreme te nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe. Trebalo bi osigurati optimalno i transparentno korištenje financijskih sredstava.

Obrazloženje

Pri mobiliziranju kapaciteta u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu ključna je brzina, na što upućuju tragične posljedice kasnog slanja kanadera tijekom posljednjih sezona šumskih požara na jugu Europe. Sufinanciranje EU-a uvijek bi trebalo provoditi uz punu transparentnost i odgovornost.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Kada dođe do neočekivanih katastrofa, brojne države članice suočene su s nedostatkom materijalne i tehničke opreme. Stoga bi se Mehanizmom Unije trebalo omogućiti proširenje materijalne i tehničke osnove gdje je to potrebno, osobito za potrebe spašavanja osoba s invaliditetom, starijih ili bolesnih osoba.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se mogle pojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi i pojačati suradnja među nacionalnim tijelima za civilnu zaštitu država članica, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama.

(9)  Osposobljavanje, istraživanje i inovacije ključni su aspekti suradnje u području civilne zaštite. Na temelju postojećih struktura trebalo bi ojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi, poticanje inovacija te dijalog i suradnju među nacionalnim tijelima i službama za civilnu zaštitu država članica, pri čemu bi trebali sudjelovati centri izvrsnosti, sveučilišta, istraživači i drugi stručnjaci iz država članica, s kojima bi trebalo razmjenjivati informacije.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Iako je jačanje civilne zaštite u svjetlu katastrofa, i elementarnih nepogoda i onih vezanih uz unutarnju sigurnost, jedan od glavnih prioriteta u cijeloj Uniji, od presudne je važnosti upotpuniti alate Unije jačom teritorijalnom dimenzijom i dimenzijom pod vodstvom zajednice jer je djelovanje lokalne zajednice najbrži i najučinkovitiji način ograničavanja štete prouzročene katastrofama.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije.

(10)  Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije, međutim, ne na štetu financijskih omotnica dodijeljenih drugim ključnim politikama Unije, kao što su one kojima se na globalnoj razini promiču prava, jednakost i građanstvo, pravda ili ljudski razvoj, uključujući sva sredstva dodijeljena programima i projektima u području ravnopravnosti spolova i jačanju položaja žena, posebno s obzirom na to da je provedba nekih od tih programa bila iznimno uspješna: dodjeljivanje sredstava za plaćanja u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) premašilo je 99 % tijekom protekle tri godine.

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjele sredstava na štetu uspješnih i trajno nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) te Program za pravosuđe. Stopa apsorpcije od gotovo 100 % za REC upućuje na to da iz tog programa nije moguće dodijeliti nova sredstva bez da se pritom negativno ne utječe na specifične projekte i organizacije. Odbor FEMM stalno upozorava da je u svjetlu financiranja programa DAPHNE i programa za ravnopravnost spolova potrebno povećati sredstva za REC.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Potrebno je osigurati zasebno financiranje i proračunska sredstva za revidirani Mehanizam Unije. S obzirom na potrebu da se izbjegnu bilo kakve negativne posljedice za financiranje postojećih višegodišnjih programa, povećanje sredstava za ciljanu reviziju Mehanizma Unije tijekom 2018., 2019. i 2020. treba dolaziti isključivo iz svih resursa dostupnih na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131a, a posebno uz korištenje instrumenta fleksibilnosti.

 

___________________

 

1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe. Umjesto toga, potrebno je mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Trebalo bi pojednostavniti postupke Mehanizma Unije kako bi se osiguralo da države članice mogu pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži odgovor na prirodne katastrofe i na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

(11)  Trebalo bi pojednostavniti i olakšati postupke Mehanizma Unije te povećati njihovu fleksibilnost kako bi se osiguralo da države članice mogu brzo pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži i učinkovitiji odgovor na prirodne katastrofe i na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, posebno kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU.

(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, uključujući kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU. Ne dovodeći u pitanje to odstupanje, financijska sredstva za aktivnosti civilne zaštite i, posebno, za humanitarnu pomoć, trebala bi u svakoj budućoj financijskoj strukturi Unije biti jasno razdvojena i potpuno u skladu s različitim ciljevima i pravnim zahtjevima unutar te strukture.

__________________

__________________

14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str 1.).

14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str 1.).

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. Jednako tako trebalo bi osigurati usklađenost s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030.

(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. U programima teritorijalne suradnje na osnovi kohezijske politike predviđaju se konkretne mjere kako bi se u obzir uzeli otpornost na katastrofe, sprečavanje rizika i upravljanje rizicima te dodatni napori za snažniju integraciju i veće sinergije. Nadalje, sva djelovanja trebala bi biti usklađena s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030., a njima bi se trebao i aktivno dati doprinos ispunjenju tih obveza.

__________________

__________________

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Amandman    21

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Nužno je da se zadrže moduli koji su dosad registrirani u CECIS-u (Zajednički komunikacijski i informacijski sustav za hitne situacije) kako bi bilo moguće odgovarati na zahtjeve za pomoć i sudjelovati u sustavu osposobljavanja u uobičajenom obliku.

Obrazloženje

Time se osigurava okvir za prikupljanje potvrđenih informacija o situaciji, njihovo slanje državama članicama te razmjenu saznanja naučenih tijekom raspoređivanja. Zadržavanje registriranih modula za Austriju bi značilo da deset modula državnih vatrogasnih službi ne bi ispalo iz sustava.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Podjednako je važno povezati Mehanizam Unije, koji je ograničen na razdoblje neposredno nakon katastrofe, s drugim instrumentima Unije usmjerenima na smanjenje šteta, kao što je Fond solidarnosti.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c)  Nužno je izmijeniti Fond solidarnosti uvođenjem obveze uklanjanja štete nanesene okolišu i korištenjem BDP-a po stanovniku regije ili države članice umjesto svjetskog BDP-a kao pokazatelja za njegovo odobravanje kako bi se izbjegle situacije da velike i gusto naseljene regije s niskim razinama bogatstva ne mogu koristiti sredstva Fonda. Vrlo je važno na ekonomski način vrednovati okoliš pogođen katastrofom, osobito područja visoke prirodne vrijednosti kao što su zaštićena područja i ona obuhvaćena mrežom Natura 2000, kako bih ih se moglo sanirati.

Amandman    24

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13d)  Djelovanje Unije treba se također usredotočiti na pružanje pomoći pri tehničkom osposobljavanju kako bi se mogla povećati sposobnost zajednica za samopomoć, čime postaju bolje pripremljene za početni odgovor i kontrolu nad katastrofom. Ciljano osposobljavanje i obrazovanje za osobe zadužene za javnu sigurnost, kao što su vođe zajednice, socijalni i zdravstveni radnici, službe spašavanja te vatrogasne službe kao i lokalne volonterske interventne skupine, koje bi trebale imati na raspolaganju brzo dostupnu interventnu opremu, mogu pomoći u kontroli nad katastrofom i smanjenju broja smrtnih slučajeva tijekom krize i nakon nje.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama.

(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama, među ostalim i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima;

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea)  ublažavanje neposrednih posljedica koje katastrofe mogu imati na ljudske živote te na kulturnu i prirodnu baštinu;”

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ab (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(eb)  jačanje suradnje i koordinacijskih aktivnosti na prekograničnoj razini;”

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzeti mjere za poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa i olakšavati razmjenu znanja, rezultata znanstvenih istraživanja, najboljih praksi i informacija, uključujući među državama članicama koje imaju zajedničke rizike;”

(a)  poduzeti mjere za poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa te intenzivnije olakšavati i promicati suradnju i razmjenu znanja, rezultata znanstvenih istraživanja i inovacija, najboljih praksi i informacija, uključujući među državama članicama koje imaju zajedničke rizike;

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  u članku 5. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

„(aa)  koordinirati usklađivanje informacija i smjernica o sustavima uzbunjivanja, među ostalim na prekograničnoj razini;”

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3b)  točka (f) članka 5. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

(f)  prikupljati i širiti informacije koje su države članice stavile na raspolaganje; organizirati razmjenu iskustava o procjeni sposobnosti upravljanja rizicima; izraditi, zajedno s državama članicama i do 22. prosinca 2014., smjernice o sadržaju, metodologiji i strukturi tih procjena; i olakšavati razmjenu dobre prakse koja se odnosi na planiranje prevencije i pripravnosti, uključujući i putem dobrovoljnih stručnih provjera;

„(f)  prikupljati i širiti informacije koje su države članice stavile na raspolaganje; organizirati razmjenu iskustava o procjeni sposobnosti upravljanja rizicima; izraditi, zajedno s državama članicama i do 22. prosinca 2019., nove smjernice o sadržaju, metodologiji i strukturi tih procjena; i olakšavati razmjenu dobre prakse koja se odnosi na planiranje prevencije i pripravnosti, uključujući i putem dobrovoljnih stručnih provjera;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Amandman    31

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake tri godine nakon toga;

(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini u dogovoru s relevantnim lokalnim i regionalnim tijelima vlasti te u skladu s Okvirom iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake tri godine nakon toga, na temelju modela dogovorenog s Komisijom i, u tom kontekstu, uz uporabu postojećih nacionalnih informacijskih sustava;

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka aa (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 1. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d) sudjelovati, na dobrovoljnoj osnovi, u stručnim provjerama procjene sposobnosti upravljanja rizicima.

(d)   sudjelovati, na dobrovoljnoj osnovi, u stručnim provjerama sposobnosti upravljanja rizicima u cilju identificiranja djelovanja kojima se nadilaze nedostaci.”

Obrazloženje

Svrha odluke o izmjeni izvornog teksta jest da se pojasni cilj mjere u kontekstu općeg preispitivanja članka 6.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga. Nadalje, Komisija može tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. Unija primjereno uzima u obzir napredak koji su države članice ostvarile u pogledu prevencije katastrofa i pripravnosti za katastrofe kao dio bilo kojeg budućeg mehanizma ex ante uvjetovanja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti, u skladu s obrascem koji će se urediti provedbenim aktom, do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2. Nadalje, Komisija može tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. U tu svrhu ti napori mogu obuhvaćati obvezu država članica da potiču ulaganja utemeljena na procjeni rizika i da osiguraju bolju obnovu nakon katastrofa. Dodatno administrativno opterećenje na nacionalnoj i podnacionalnoj razini potrebno je maksimalno smanjiti.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može uspostaviti i posebne mehanizme savjetovanja za jačanje odgovarajućeg planiranja i koordinacije prevencije i pripravnosti među državama članicama koje su izložene sličnim vrstama katastrofa.

Komisija može u suradnji s državama članicama uspostaviti i posebne mehanizme savjetovanja za jačanje odgovarajućeg planiranja i koordinacije prevencije i pripravnosti među državama članicama koje su izložene sličnim vrstama katastrofa. Osim toga, Komisija i države članice, kad je to moguće, potiču usklađenost upravljanja rizicima od katastrofa sa strategijama za prilagodbu klimatskim promjenama.

Obrazloženje

Odluka o tome da Komisija eventualno uspostavi posebne mehanizme savjetovanja trebala bi obuhvaćati sudjelovanje država članica koje su dio Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) dodaje se sljedeći, četvrti stavak:

 

„Komisija može poduzeti odgovarajuće mjere ako smatra da su preventivni napori neke države članice nedovoljni u odnosu na rizike s kojima se ta država članica suočava.”

Amandman    36

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 8. – stavak 1. – točka k

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  u članku 8. stavku 1. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

(k)  u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).

„(k)  u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, među ostalim koordinacijom s ostalim instrumentima Unije, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1519642295681&from=EN)

Amandman    37

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  u članku 9. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a.  Države članice jačaju relevantne administrativne kapacitete nadležnih regionalnih i lokalnih tijela u skladu sa svojim institucionalnim i pravnim okvirom.”

Amandman    38

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na katastrofe u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.

1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava, uključujući strojeve za zemljane radove, prenosive električne generatore i prenosivu vatrogasnu opremu, i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Sastoje se od prethodno namijenjenih udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake.

1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Sastoje se od prethodno namijenjenih dobrovoljno udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake.

Obrazloženje

Za neke države članice i njihove dobrovoljne sustave obvezna registracija kapaciteta nije moguća. Potrebno je voditi računa o tome da države članice možda uopće neće moći staviti kapacitete na raspolaganje, npr. zbog više sile.

Amandman    40

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Budući da prevencija na nacionalnoj razini treba biti glavni prioritet država članica radi smanjenja sigurnosnih rizika, Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu nadopunjuju postojeće nacionalne kapacitete.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija na temelju utvrđenih rizika definira vrste i broj ključnih kapaciteta za odgovor koji su potrebni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu („ciljevi kapaciteta”). Komisija prati napredak prema ostvarenju ciljeva kapaciteta i preostale nedostatke i potiče države članice da te nedostatke uklone. Komisija može podupirati države članice u skladu s člankom 20. točkom i. i člankom 21. stavcima 1. i 2.”

2.  Komisija u suradnji s nadležnim tijelima država članica te na temelju potreba i rizika utvrđenih na terenu definira vrste i broj ključnih kapaciteta za odgovor koji su potrebni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu („ciljevi kapaciteta”). Komisija prati napredak prema ostvarenju ciljeva kapaciteta i preostale nedostatke i potiče države članice da te nedostatke uklone. Komisija može podupirati države članice u skladu s člankom 20. točkom i. i člankom 21. stavcima 1. i 2.”

Obrazloženje

Vodeći računa o supsidijarnosti ima više smisla da se potrebe analiziraju na terenu ili da Komisija može djelovati zajedno s državama članicama, a ne sama.

Amandman    42

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kapaciteti za odgovor koje države članice stave na raspolaganje Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije nakon zahtjeva za pomoć putem ERCC-a, osim ako se države članice suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća.

7.  Kapaciteti za odgovor koje države članice stave na raspolaganje Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije nakon zahtjeva za pomoć putem ERCC-a, osim u slučaju domaćih hitnih situacija, više sile ili ako se države članice suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Konačnu odluku o njihovom raspoređivanju donosi država članica koja je registrirala dotični kapacitet za odgovor.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 8. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju raspoređivanja, kapaciteti za odgovor država članica ostaju pod njihovim zapovjedništvom i kontrolom i one ih mogu povući ako se suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća i zbog koje te kapacitete za odgovor ne mogu staviti na raspolaganje. U tim slučajevima savjetuju se s Komisijom.

U slučaju raspoređivanja, kapaciteti za odgovor država članica ostaju pod njihovim zapovjedništvom i kontrolom i one ih mogu povući ako se suočavaju s domaćim hitnim situacijama, višom silom ili iznimnom situacijom zbog koje te kapacitete za odgovor ne mogu staviti na raspolaganje. U tim slučajevima savjetuju se s Komisijom.

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  rescEU se uspostavlja kako bi se pružila pomoć kada postojeći kapaciteti ne omogućuju učinkovit odgovor na katastrofe.

1.  rescEU se uspostavlja kako bi se pružila pomoć u iznimnim okolnostima kada nisu dostupni kapaciteti na nacionalnoj razini i kada postojeći kapaciteti ne omogućuju učinkovit odgovor na katastrofe. Kapaciteti rescEU-a ne koriste se kao zamjena za vlastitet kapacitete država članica i njihove relevantne odgovornosti.

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  rescEU se sastoji od sljedećih kapaciteta:

2.  rescEU se sastoji od kapaciteta dodanih onima koji već postoje u državama članicama u cilju njihove dopune i jačanja te služi ublažavanju sadašnjih i budućih rizika. Kapaciteti rescEU utvrđuju se na temelju bilo kakvih nedostataka kod kapaciteta za odgovor u hitnim zdravstvenim slučajevima, u slučaju industrijskih, ekoloških, seizmičkih ili vulkanskih katastrofa, masovnih kretanja stanovništva i hitnih situacija, poplava i šumskih požara, kao i terorističkih napada, kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji.

 

Na temelju utvrđenih nedostataka, rescEU se mora sastojati barem od sljedećih kapaciteta:

(a) kapaciteta za gašenje šumskih požara iz zraka;

(a) kapaciteta za gašenje šumskih požara iz zraka;

(b) kapaciteta za crpljenje crpkama visokog kapaciteta;

(b) kapaciteta za crpljenje crpkama visokog kapaciteta;

(c) kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima;

(c) kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima;

(d) poljskih bolnica i timova za hitnu medicinsku pomoć.

(d) poljskih bolnica i timova za hitnu medicinsku pomoć.

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ti će kapaciteti i dalje biti fleksibilne prirode, a mogu se promijeniti kako bi se reagiralo na nove događaje i buduće izazove kao što su posljedice klimatskih promjena.

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Na temelju utvrđenih rizika i uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

4. Na temelju utvrđenih rizika i kapaciteta i planiranja upravljanja rizicima u skladu s člankom 6. te uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

Kada, u slučaju katastrofe ili neizbježne katastrofe, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.

Kada, u slučaju katastrofe ili neizbježne katastrofe, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija definira zahtjeve kvalitete za kapacitete za odgovor koji su dio sustava rescEU. Zahtjevi kvalitete temelje se na uspostavljenim međunarodnim normama, ako takve norme već postoje.

5.  Komisija u suradnji s državama članicama definira zahtjeve kvalitete za kapacitete za odgovor koji su dio sustava rescEU. Zahtjevi kvalitete temelje se na uspostavljenim međunarodnim normama, ako takve norme već postoje.

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava zapovjedništvo i kontrolu nad kapacitetima sustava rescEU.

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava stratešku koordinaciju kapaciteta sustava rescEU i ovlaštena je za raspoređivanje, dok operativno zapovjedništvo i kontrolu zadržavaju za to nadležni dužnosnici u državama članicama primateljicama.

Amandman    50

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se s državom članicom koja zahtijeva pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja zahtijeva pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.

8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se putem ERCC-a s državom članicom koja zahtijeva pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja zahtijeva pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.

Amandman    51

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ako Komisija nabavlja opremu, kao što je oprema za gašenje šumskih požara iz zraka, kupnjom, unajmljivanjem ili zakupljivanjem, osigurava se sljedeće:

10.  Ako Komisija nabavlja opremu, kao što je oprema za gašenje šumskih požara iz zraka, kupnjom, unajmljivanjem ili zakupljivanjem, osigurava se sljedeće:

(a)  u slučaju kupnje opreme, u sporazumu između Komisije i države članice predviđa se njezina registracija u toj državi članici;

(a)  u slučaju kupnje opreme, u sporazumu između Komisije i države članice predviđa se njezina registracija u toj državi članici;

(b)  u slučaju unajmljivanja i zakupljivanja, oprema se registrira u državi članici.

(b)  u slučaju unajmljivanja i zakupljivanja, registriranje opreme u državi članici nije obvezno.

 

(ba)  nadležnost nad komercijalnim zrakoplovima dodjeljuje se prijevoznicima kojima je EASA izdala odobrenje.

Amandman    52

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”

Komisija svake godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”

Obrazloženje

Kako bi se zajamčio potpuni parlamentarni nadzor nad postupkom i što ranije uočile moguće promjene s učinkom na proračun, predlaže se da Parlament i Vijeće svake godine primaju ažurirane informacije o napretku provedbe Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, uključujući obvezne podatke o proračunskim i troškovnim kretanjima.

Amandman    53

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ti podaci uključuju pregled proračunskih i troškovnih kretanja, s detaljnom tehničkom i financijskom procjenom, preciznim informacijama o povećanju troškova i promjenama u vrstama potrebnih kapaciteta za odgovor, kao i njihovim zahtjevima kvalitete, ako ih ima, i razlozima takvih povećanja ili promjena.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčio potpuni parlamentarni nadzor nad postupkom i što ranije uočile moguće promjene s učinkom na proračun, predlaže se da Parlament i Vijeće svake godine primaju ažurirane informacije o napretku provedbe Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, uključujući obvezne podatke o proračunskim i troškovnim kretanjima.

Amandman    54

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite.

Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama, uključujući centre izvrsnosti, sveučilišta i istraživače, koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite. Komisija pri tome uzima u obzir stručno znanje dostupno u državama članicama i organizacijama aktivnima na terenu.

Amandman    55

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodna rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mreža obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:

Mreža s istovremenim ciljem ostvarenja rodno uravnoteženog sastava obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:

Amandman    56

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9a)  U članku 13. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama o prevenciji katastrofa, pripravnosti za katastrofe i odgovoru na njih. Program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice.

‘(a)  uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama o prevenciji katastrofa, pripravnosti za katastrofe i odgovoru na njih. Program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice. Novi program Erasmus za civilnu uvodi se u skladu s pravilima i načelima Uredbe (EU) br. 1288/2013*.

Cilj programa osposobljavanja je poboljšati koordinaciju, kompatibilnost i komplementarnost između kapaciteta navedenih u člancima 9. i 11. te povećati osposobljenost stručnjaka navedenih u članku 8. točkama (d) i (f);

Cilj programa Ersamus za civilnu zaštitu je i poboljšati koordinaciju, kompatibilnost i komplementarnost između kapaciteta navedenih u člancima 9., 11. i 12. te povećati osposobljenost stručnjaka navedenih u članku 8. točkama (d) i (f);

 

Novi program Erasmus za civilnu zaštitu obuhvaća međunarodnu dimenziju čiji je cilj podupiranje vanjskog djelovanja Unije, uključujući njezine ciljeve u pogledu razvoja, zahvaljujući suradnji država članica i partnerskih zemalja.

 

_______________

 

*Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.)”

Obrazloženje

Izvjestiteljica smatra da je potrebno izmijeniti članak 13. stavak 1. točku (a) Odluke br. 1313/2013/EU iako se to ne predviđa Prijedlogom odluke Europske komisije. Izmjenom se osigurava dosljednost s ciljevima Prijedloga Komisije. Uspostavom programa Erasmus za civilnu zaštitu doprinosi se razvoju ujednačenog europskog standarda osposobljavanja utemeljenog na jednakim osnovnim obrazovnim razinama za osoblje civilne zaštite svih država.

Amandman    57

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9b)  U članku 13. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f)  poticanje i promicanje uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.

„(f)  poticanje istraživanja i inovacija te uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.

Amandman    58

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  U članku 13. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3a.  Komisija će povećati kapacitete za osposobljavanje i pojačati razmjenu znanja i iskustava između Mreže znanja Unije u području civilne zaštite i međunarodnih organizacija i trećih zemalja kako bi se doprinijelo ispunjenju međunarodnih obveza u pogledu smanjenja rizika od katastrofa, posebno onih iz Okvira iz Sendaija.”

Obrazloženje

Ovaj dodatni stavak za svrhu ima promicanje razmjene znanja i iskustava, uključujući eventualno proširenje kapaciteta za osposobljavanje na treće zemlje (kao što je navedeno u privremenoj evaluaciji), radi poboljšanja budućih operacija za pružanje odgovora na katastrofe i bolje usklađenosti s Okvirom iz Sendaija.

Amandman    59

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11a)  u članku 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu.

„2.  Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu. U slučaju katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem ili u složenim kriznim situacijama, Komisija, u suradnji s dionicima u humanitarnom području, jasno određuje opseg intervencije i odnos sa dionicima uključenima u širi humanitarni odgovor, jamčeći pritom dosljednost s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći i poštovanje humanitarnih načela.”

Obrazloženje

U privremenoj evaluaciji mehanizma za civilnu zaštitu utvrđeno je da su u promjenjivom okruženju operacija za pružanje odgovora nejasnoće u pogledu definicija intervencija civilne zaštite i operacija pružanja humanitarne pomoći utjecale na sposobnost mehanizma da ostvari svoje ciljeve. Ovom izmjenom postojeće odluke namjerava se razjasniti opseg intervencija civilne zaštite u slučajevima katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem i složenih kriznih situacija, u kojima su aktivne i operacije pružanja humanitarne pomoći.

Amandman    60

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak – točka 12.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski parlament i Vijeće postupno odobravaju potrebna sredstva za Mehanizam Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uzimajući u obzir sva sredstva dostupna na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*, uz posebno korištenje instrumenta fleksibilnosti, kako je navedeno u Prilogu I.

 

____________________

 

* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe. Umjesto toga, potrebno je mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.

Amandman    61

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 20.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom osigurava se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c).

Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom osigurava se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c). Potrebno je razviti komunikacijsku strategiju kako bi građanima bili vidljivi konkretni rezultati mjera poduzetih u okviru mehanizma Unije.

Amandman    62

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Za kapacitete država članica koji nisu prethodno namijenjeni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu iznos financijske pomoći Unije za prijevozna sredstva ne smije premašiti 55 % ukupnog prihvatljivog troška. Kako bi imale pravo na takvo financiranje, države članice se obvezuju na izradu registra svih kapaciteta kojima raspolažu, zajedno s relevantnim upravljačkim strukturama, povrh onih na koje su se obvezale u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu, a kojima mogu odgovoriti na zdravstvene, industrijske, seizmičke ili vulkanske katastrofe, velika kretanja stanovništva i hitne slučajeve, poplave i šumske požare, terorističke napade te kemijske, biološke, radiološke i nuklearne napade.

Amandman    63

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Traže se sinergije i komplementarnost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlja te migracijska i sigurnosna politika. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96.

2.  Razvijaju se sinergije, komplementarnost i veća usklađenost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlje te migracijska i sigurnosna politika, bez preraspodjele sredstava iz tih područja. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96., poštujući pritom činjenicu da su ta djelovanja i njihovi izvori financiranja različiti i neovisni te jamčeći da su u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći.

Obrazloženje

U svjetlu Komisijina prijedloga za članak 26. stavak 1., kojim se omogućuje financiranje iz različitih izvora za djelovanja u području civilne zaštite, predloženom se izmjenom nastoji zajamčiti jasno razlikovanje operacija humanitarne pomoći i operacija civilne zaštite i njihovih izvora financiranja.

Amandman    64

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 32. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  uspostavi sustava rescEU, upravljanju njime i njegovu održavanju, kako je predviđeno u članku 12., uključujući kriterije za odluke o raspoređivanju i operativne postupke;

(g)  uspostavi sustava rescEU, upravljanju njime i njegovu održavanju, kako je predviđeno u članku 12., uključujući kriterije za odluke o raspoređivanju, operativne postupke i uvjete da neka država članica rasporedi kapacitete rescEU na nacionalnoj razini te financijske i druge dogovore u vezi s time;

Amandman    65

Prijedlog odluke

Prilog I. (novi)

 

 

Izmjena

PRILOG I.

OKVIRNA DODATNA DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.

 

 

2018

2019

2020

UKUPNO

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

19,157

115,2

122,497

256,854

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11

56,56

115,395

182,955

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 4.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

2

2

2,284

6,284

 

Odobrena sredstva za plaćanja

0,8

1,8

2,014

4,614

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3. i 4. zajedno*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

21,157

117,2

124,781

263,138

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11,8

58,36

117,409

187,569

(iznosi su u milijunima EUR)

* Puni iznosi navest će se u okviru instrumenta fleksibilnosti.

Obrazloženje

Potrebno je u samoj Odluci detaljnije definirati dodatno financiranje koje je potrebno za aktualnu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u godinama 2018. – 2020., s pomoću samostalnog i detaljnog Priloga I. Trebala bi se mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva za financiranje revizije Mehanizma Unije za civilnu zaštitu koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.


OBRAZLOŽENJE

Zabrinjavajući kontekst

U Europi i svijetu znatno se povećava broj prirodnih katastrofa koje su sve češće i intenzivnije te predstavljaju ozbiljnu prijetnju za naša društva, gospodarstva i ekosustave.

Razmjer tog problema može se lako razumjeti na primjeru prirodnih katastrofa iz 2017. godine zbog kojih je samo u Europi život izgubilo 200 osoba. Požari iz 2017. poharali su jug kontinenta, pri čemu je u razdoblju od samo šest mjeseci izgorilo više od milijun hektara šume i poginulo više od sto ljudi. Iste je godine (2017.) niz tropskih oluja nekoliko puta pogodio europski prekomorski teritorij na Karibima te je europska pomoć došla do granica svojih kapaciteta. Čak i više neočekivano, iste su godine snažni uragani prouzročili velike poplave i razaranja na atlantskom dijelu sjeverne Europe.

Scenarij opisan u znanstvenim istraživanjima za budućnost još je više zabrinjavajući jer se predviđa da će te pojave biti intenzivnije. Godine poput 2017. više neće biti iznimka već pravilo. Bez imalo sumnje, glavni su razlog klimatske promjene zbog kojih su negativne posljedice pojava prouzročenih ekstremnim meteorološkim uvjetima bile još veće. Nije slučajnost da su klimatske promjene opisane kao „jedna od najvećih globalnih prijetnji zdravlju ljudi u 21. stoljećuˮ.

Stvarno stanje koje je potrebno poboljšati

Suočena s takvim scenarijem Unija nije ostala pasivna. Europska unija je tijekom godina razvila čvrstu mrežu odgovora na katastrofe; Mehanizam Unije za civilnu zaštitu dio je tog sustava. U svojoj ulozi pružanja potpore Mehanizam je pomogao državama članicama da maksimalno iskoriste svoja nastojanja za sprečavanje katastrofa i smanjenje rizika. Snaga Mehanizama vidljiva je i unutar i izvan EU-a zahvaljujući Koordinacijskom centru za odgovor na hitne situacije (EERC). U najnovijoj srednjoročnoj evaluaciji Mehanizma naglašava se da je „Mehanizam opipljiv dokaz europske solidarnostiˮ.

Međutim, nedavno operativno iskustvo iz događaja kao što su sezona požara 2017. ili migracijska kriza 2015. – 2016. pokazalo je da Mehanizam nije dovoljno učinkovit i efikasan.

Aktualni model temelji se na dobrovoljnim doprinosima država članica koje svoje kapacitete unaprijed stavljaju na raspolaganje EERC-u (dalje u tekstu „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštituˮ) u zamjenu za financijsku potporu Unije za pokrivanje troškova kao što su troškovi prilagodbe, certificiranja i prijevoza. No pokazalo se da taj sustav nije dovoljan da bi se odgovorilo na hitne situacije velikih razmjera koje istodobno pogađaju više država članica. Glavni nedostatak oslanjanja prvenstveno na nacionalne kapacitete je taj što oni nisu dostupni u EU-u ako se moraju koristiti na nacionalnoj razini.

Kako bi se pobrinula za sigurnost svojih građana suočenih s katastrofama, Unija treba biti u mogućnosti osloniti se na snažniji mehanizam koji može pružiti čvrste i pouzdane odgovore. Izvjestiteljica vjeruje u ambiciozniji mehanizam.

Vizija za budućnost

Vizija izvjestiteljice u pogledu potpuno razrađenog Europskog mehanizma za civilnu zaštitu sastoji se od tri suštinska elementa.

1. Istinski Europski kapacitet za civilnu zaštitu. Budućem mehanizmu potrebni su dodatni kapaciteti u odnosu na one koje posjeduju države članice kao i vlastiti kapaciteti. Potrebno je predvidjeti stvaranje istinskog Europskog kapaciteta za civilnu zaštitu. Tim novim kapacitetom prevladat će se nedostaci utvrđeni u nacionalnim sustavima za odgovor. Namjera nije zamijeniti ili duplicirati rad država članica nego ga dopuniti gdje je to potrebno.

Radi izgradnje tog kapaciteta Unija će financirati nabavu nove opreme kao što su zrakoplovi za gašenje požara. Novi kapaciteti mogli bi biti rezultat ugovora o najmu ili popravku ili prilagodbi postojećih kapaciteta, kojima bi Unija trebala dati znatan doprinos. Postoje i drugi primjeri financijskih poticaja: Unija bi mogla snositi troškove koji proizlaze iz aktivnosti Europskog mehanizma ili troškove prijevoza.

Neki od tih aspekata već su predviđeni trenutačnim stanjem sustava Europskog mehanizma, što znači da postoji dobra polazišna točka. Međutim, zbog niske razine sufinanciranja koje se predlaže u okviru aktualnog sustava poticaji nisu pravilno iskorišteni.

2. Usklađenost kapaciteta s ostalim postojećim instrumentima. Novi mehanizam morat će biti usklađeniji i unutar i izvan EU-a. To znači da će stvaranje kapaciteta trebati biti tijesno povezano s većim naporima država članica u pogledu sprečavanja. Novim se sustavom potiče odgovornost svih. Sprečavanje će imati ključnu ulogu u upravljanju katastrofama i trebat će se razvijati u budućnosti. Stoga novi mehanizam kako ga je zamislila izvjestiteljica ne djeluje izolirano nego se oslanja na snagu drugih europskih instrumenata i usmjeren je na sprečavanje rizika.

Usklađenost se treba odnositi ne samo na sprečavanje već i na odgovor. Novim mehanizmom trebala bi se omogućiti bolja koordinacija s drugim postojećim instrumentima EU-a za odgovor na katastrofe, kao što je instrument za humanitarnu pomoć. Pravilnom koordinacijom dvaju instrumenata osigurat će se dosljednije i efikasnije europsko djelovanje unutar i izvan granica EU-a

3. Pravilna raspodjela resursa. Izvjestiteljica smatra da će izravna posljedica dvaju prethodnih elemenata biti potreba za većim financijskim doprinosom EU-a u budućnosti. Sadašnji proračun od 368 milijuna EUR za razdoblje 2014. – 2020. beznačajan je u usporedbi s više od 433 milijarde EUR ekonomskih gubitaka prouzročenih ekstremnim klimatskim pojavama u državama članicama od 1980. godine.

Izvjestiteljica smatra da bi veći financijski doprinos Unije trebao biti povezan s odgovarajućom koordinacijskom ulogom koja se treba dodijeliti Uniji. Predviđeno je da Europska unija u potpunosti ima zapovjedništvo i kontrolu nad eventualnim novim kapacitetom za europsku civilnu zaštitu. Budući da će Unija u potpunosti nabaviti sredstva za novi kapacitet, zadržat će ga u svojem vlasništvu.

Povrh toga, izvjestiteljica smatra da je potrebno uspostaviti program „Erasmus za civilnu zaštituˮ kako bi se ojačala postojeća suradnja među državama članicama.

Naposljetku, izvjestiteljica naglašava da građani kontinuirano imaju povjerenje u europsku civilnu zaštitu: konstantno tijekom godina podaci Eurobarometra pokazuju da 90 % ispitanika smatra važnim da EU doprinosi koordinaciji odgovora na katastrofe na svojem teritoriju u okviru svoje uloge u području civilne zaštite. Većina građana EU-a (56 %) smatra da njihova zemlja nema dovoljno sredstava da bi se sama mogla suočiti sa svim velikim katastrofama. Ti podaci pokazuju da građani žele Europu civilne zaštite.


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (25.4.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013 o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Željana Zovko

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europa i svijet suočeni su sa sve većim brojem katastrofa sa snažnim posljedicama po ljude i velikim materijalnim troškovima. Učestalost i intenzitet katastrofa povezanih s vremenskim prilikama, ponajprije poplava i šumskih požara, raste zbog klimatskih promjena. Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (EUCPM)(1) svrha je poduprijeti, dopuniti i olakšati koordinaciju djelovanja država članica u cilju poboljšanja prevencije tih katastrofa te jačanja pripravnosti i odgovora na njih. Mehanizam se može aktivirati kao odgovor na katastrofe unutar i izvan Unije (u više od pola slučajeva mehanizam se aktivira radi odgovora na katastrofe izvan Unije). Kao odgovora na katastrofe izvan Unije, uz aktivaciju mehanizma često se istodobno pruža i humanitarna pomoć EU-a.

Prijedlogom Komisije(2) za izmjenu ove Odluke, koji trenutačno razmatraju Europski parlament i Vijeće, nastoji se: 1) pojačati kapacitet Unije i država članica za odgovor na katastrofe stvaranjem namjenske pričuve sredstava na razini EU-a (rescEU), o čijem raspoređivanju odlučuje Komisija, te djelotvornijim doprinosom država članica Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu; 2) ojačati usredotočenost na preventivna djelovanja i dosljednost s drugim politikama EU-a; i 3) promicati i pojednostavljeno i djelotvorno postupanje u operacijama mehanizma.

U ovom mišljenju odbora DEVE odboru ENVI, izvjestiteljica podržava jačanje kapaciteta EU-a i njegovih država članica za pružanje odgovora na katastrofe, istodobno naglašavajući da se načelo supsidijarnosti mora u potpunosti poštovati. U tom smislu, izvjestiteljica namjerava unijeti neke izmjene u prijedlog Komisije i postojeću odluku na temelju, među ostalim, rezultata nedavnih evaluacija(3).

Najvažniji ciljevi izmjena su:

•  jačanje dimenzije međunarodne suradnje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, uključujući povećanjem kapaciteta za osposobljavanje i razmjenu znanja. Time bi se također trebalo doprinijeti ispunjavanju međunarodnih obveza u području smanjenja rizika od katastrofa (ponajprije obveza iz Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030.).

•  naglasiti potrebu da se jasno utvrdi područje primjene toga mehanizma u složenim ili ljudskim djelovanjem izazvanim kriznim situacijama, u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći; naglasiti da ta djelovanja – kao i instrumenti za njihovo financiranje – trebaju ostati razdvojena, čak i u slučajevima u kojima se traže sinergija i komplementarnost.

•  pobrinuti se da kapaciteti na razini EU-a (rescEU) nadopunjuju, a ne zamjenjuju, razvoj kapaciteta civilne zaštite na nacionalnoj razini, na način da se zadrži sufinanciranje troškova prijevoza za sredstava koja nisu dio Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se mogle pojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi i pojačati suradnja među nacionalnim tijelima za civilnu zaštitu država članica, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama.

(9)  Kako bi se mogle pojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi i pojačati suradnja među nacionalnim tijelima za civilnu zaštitu država članica, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama. Tom bi mrežom trebalo promicati i jačati odnose s međunarodnim organizacijama i trećim zemljama radi poboljšanja suradnje u području smanjenja rizika od katastrofa i doprinijeti ispunjavanju obveza preuzetih unutar Okviru iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, posebno kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU.

(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, posebno kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU. Ne dovodeći u pitanje to odstupanje, financijska sredstva za aktivnosti civilne zaštite i, posebno, za humanitarnu pomoć, trebala bi u svakoj budućoj financijskoj strukturi Unije biti jasno razdvojena i potpuno u skladu s različitim ciljevima i pravnim zahtjevima unutar te strukture.

__________________

__________________

14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str 1.).

14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str 1.).

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. Jednako tako trebalo bi osigurati usklađenost s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030.

(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. Nadalje, sva djelovanja trebala bi biti usklađena s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030., a njima bi se trebao i aktivno dati doprinos ispunjenju tih obveza.

__________________

__________________

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3.a)  u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Na zahtjev države članice, treće zemlje ili Ujedinjenih naroda ili njihovih agencija, Komisija može uputiti tim stručnjaka na teren u svrhu pružanja savjeta o mjerama prevencije.

„2.  Komisija također može, na zahtjev države članice, treće zemlje ili Ujedinjenih naroda ili njihovih agencija, ali i na vlastitu inicijativu i nakon što zatraži suglasnost relevantnih dionika, uputiti tim stručnjaka na teren u svrhu pružanja savjeta o mjerama prevencije.

Obrazloženje

Ovom izmjenom postojeće odluke namjerava se omogućiti aktivnija uloga Komisije u korištenju misija stručnjaka za prevenciju, uključujući u trećim zemljama, s obzirom na to da se na taj način može istaknuti njihova vidljivost i dostupnost. Takvim se misijama, kako je istaknuto u privremenoj evaluaciji, može – zajedno s drugim instrumentima – doprinijeti jačanju međunarodne suradnje u području civilne zaštite i poboljšati dosljednost s Okvirom iz Sendaija.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  kapaciteta za gašenje šumskih požara sa zemlje;

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju utvrđenih rizika i uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

4.  Na temelju utvrđenih rizika, uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti i iskustva država članica u području civilne zaštite te nakon savjetovanja s predmetnim krizama izloženim regijama, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava zapovjedništvo i kontrolu nad kapacitetima sustava rescEU.

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava ovlast za raspoređivanje kapaciteta sustava rescEU.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9.a)  u članku 13. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Na zahtjev države članice, treće zemlje ili Ujedinjenih naroda ili njihovih agencija, Komisija može uputiti tim stručnjaka na teren u svrhu pružanja savjeta o mjerama pripravnosti.

„3.  Komisija također može, na zahtjev države članice, treće zemlje ili Ujedinjenih naroda ili njihovih agencija, ali i na vlastitu inicijativu i nakon što zatraži suglasnost relevantnih dionika, uputiti tim stručnjaka na teren u svrhu pružanja savjeta o mjerama pripravnosti.

Obrazloženje

Ovom izmjenom postojeće odluke namjerava se omogućiti aktivnija uloga Komisije u korištenju misija stručnjaka za pripravnost, uključujući u trećim zemljama, s obzirom na to da se na taj način može istaknuti njihova vidljivost i dostupnost. Takvim se misijama, kako je istaknuto u privremenoj evaluaciji, može – zajedno s drugim instrumentima – doprinijeti jačanju međunarodne suradnje u području civilne zaštite i poboljšati dosljednost s Okvirom iz Sendaija.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  U članku 13. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.a  Komisija će povećati kapacitete za osposobljavanje i pojačati razmjenu znanja i iskustava između Mreže znanja Unije u području civilne zaštite i međunarodnih organizacija i trećih zemalja kako bi se doprinijelo ispunjenju međunarodnih obveza u pogledu smanjenja rizika od katastrofa, posebno onih iz Okvira iz Sendaija.”

Obrazloženje

Ovaj dodatni stavak za svrhu ima promicanje razmjene znanja i iskustava, uključujući eventualno proširenje kapaciteta za osposobljavanje na treće zemlje (kao što je navedeno u privremenoj evaluaciji), radi poboljšanja budućih operacija za pružanje odgovora na katastrofe i bolje usklađenosti s Okvirom iz Sendaija.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11.a)  u članku 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu.

„2.  Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu. U slučaju katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem ili u složenim kriznim situacijama, Komisija, u suradnji s dionicima u humanitarnom području, jasno određuje opseg intervencije i odnos sa dionicima uključenima u širi humanitarni odgovor, jamčeći pritom dosljednost s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći i poštovanje humanitarnih načela.”

Obrazloženje

U privremenoj evaluaciji mehanizma za civilnu zaštitu utvrđeno je da su u promjenjivom okruženju operacija za pružanje odgovora nejasnoće u pogledu definicija intervencija civilne zaštite i operacija pružanja humanitarne pomoći utjecale na sposobnost mehanizma da ostvari svoje ciljeve. Ovom izmjenom postojeće odluke namjerava se razjasniti opseg intervencija civilne zaštite u slučajevima katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem i složenih kriznih situacija, u kojima su aktivne i operacije pružanja humanitarne pomoći.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Za sredstva koji nisu dio Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu, iznos financijske pomoći Unije za prijevozna sredstva ne smije premašiti 55 % ukupnog prihvatljivog troška. Kako bi ispunile uvjete za primanje te financijske pomoći, države članice uspostavljaju registar svih sredstava za civilnu zaštitu koja im stoje na raspolaganju za reagiranje na katastrofe, uz ona sredstva koja su već stavljena na raspolaganje Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Traže se sinergije i komplementarnost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlja te migracijska i sigurnosna politika. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96.

2.  Traže se sinergije i komplementarnost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlja te migracijska i sigurnosna politika. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96., poštujući pritom činjenicu da su ta djelovanja i njihovi izvori financiranja različiti i neovisni te jamčeći da su u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći.

Obrazloženje

U svjetlu Komisijina prijedloga za članak 26. stavak 1., kojim se omogućuje financiranje iz različitih izvora za djelovanja u području civilne zaštite, predloženom se izmjenom nastoji zajamčiti jasno razlikovanje operacija humanitarne pomoći i operacija civilne zaštite i njihovih izvora financiranja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Referentni dokumenti

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

15.3.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Željana Zovko

8.2.2018

Razmatranje u odboru

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pál Csáky, Monika Vana

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(2)

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 2017/0309 (COD)

(3)

Privremena evaluacija Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za razdoblje 2014. – 2016. (završno izvješće), kolovoz 2017.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o privremenoj evaluaciji Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za razdoblje 2014. – 2016. {SWD(2017) 287 final}

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 33/2017 naslovljeno „Mehanizam Unije za civilnu zaštitu: koordinacija odgovora na katastrofe izvan EU-a u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu bila je uglavnom djelotvorna”


MIŠLJENJE Odbora za proračune (25.4.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: José Manuel Fernandes

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog o izmjeni aktualnog Mehanizma Unije za civilnu zaštitu kako bi se zajamčilo da Unija svojim građanima u Europi i izvan nje bolju potporu može pružati u slučaju krize i u hitnim slučajevima, među ostalim povećanim naporima u pogledu sprečavanja katastrofa. Podsjeća da je Mehanizam Unije za civilnu zaštitu jedan od najopipljivijih izraza solidarnosti EU-a, njezine temeljne vrijednost.

Izvjestitelj ističe da je ulaganje u sprečavanje katastrofa i pripravnost u slučaju katastrofe najbolja zaštita, ne samo jer se time pružaju najveće mogućnosti za spašavanje života i sprečavanje ljudske patnje, već i jer se takvim ulaganjem mogu izbjeći ogromni troškovi saniranja posljedica katastrofe. Prema vlastitom izračunu Komisije, svakim eurom koji je utrošen na pripravnost u slučaju katastrofe uštedi se do sedam eura u aktivnostima pružanja pomoći.

Izvjestitelj je uvjeren da je reforma aktualnog sustava već dugo bila potrebna. Nedostatnost aktualnog dobrovoljnog sustava postala je bolno očita pri odgovoru Unije na brojne nedavne katastrofe, posebno u pogledu nedostatka dostupnih sredstava tijekom sezona šumskih požara 2016. i 2017. kada se moglo odobriti samo 10 od 17 zahtjeva za pomoć u vezi sa šumskim požarima, a i oni su odobreni tek nakon znatnog kašnjenja, zbog čega je život izgubilo preko 100 osoba. Osim toga, u nekoliko su izvješća istaknuti postojeći nedostaci u pogledu dostupnosti određenih ključnih kapaciteta za odgovor, posebno kada je riječ o kanaderima, skloništima i mogućim drugim vrstama resursa.

Izvjestitelj smatra da je najprikladniji i najučinkovitiji način prevladavanja ograničenja aktualnog okvira uvođenje predložene strukture s dva komplementarna stupa koji se sastoje od Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu s prethodno namijenjenim kapacitetima država članica za odgovor te tzv. instrumenta „rescEU”, namjenske pričuve kapaciteta za odgovor kojom se upravlja i nadzire na razini Unije, a koja služi kao kapacitet u krajnjoj nuždi. Optimalnim udruživanjem sredstava i stvaranjem ekonomija razmjera, ojačani Mehanizam Unije za civilnu zaštitu dovest će do znatnih ušteda za države članice.

Izvjestitelj podsjeća da ukupni procijenjeni trošak Prijedloga Komisije iznosi 280 milijuna EUR za razdoblje 2018. – 2020., od čega je 256,9 milijuna EUR namijenjeno naslov 3. „Sigurnost i građanstvo”, 6,3 milijuna EUR za naslov 4. „Globalna Europa”, a 16,9 milijuna EUR za naslov 5. „Administrativni rashodi”. Od predloženih operativnih troškova, 54 % dodijelit će se aktivnostima pripravnosti, uključujući nabavu ili zakup imovine u okviru instrumenta „rescEU”, 37 % aktivnostima odgovora te 9 % aktivnostima sprečavanja. Prijedlog podrazumijeva i zapošljavanje dodatnih 100 članova osoblja tijekom tri godine. Izvjestitelj smatra da su ti prijedlozi proporcionalni opsegu i svrsi revizije.

Izvjestitelj pozdravlja predloženo korištenje instrumenta fleksibilnosti kako bi se pokrila većina (88 %) dodatnih potrebnih sredstava. Međutim, snažno se protivi predloženoj preraspodjeli sredstava iz postojećih programa u naslovu 3. i 4. u iznosu od 31,3 milijuna EUR. Kao što je to već više puta naglasio Odbor za proračune, važni novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Nadalje, mnogi pogođeni programi, kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe, imaju odlične stope izvršenja, a godinama im se ne dodjeljuje dovoljno sredstava. Izvjestitelj stoga predlaže da se financira puni iznos dodatnih sredstava potrebnih u okviru naslova 3. i 4. s pomoću instrumenta fleksibilnosti, kao što je navedeno u novom Prilogu I.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

2 a. Poziva Komisiju da se suzdrži od preraspodjele sredstava za financiranje novih političkih prioriteta koji su dodani tijekom aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira jer će to neizbježno negativno utjecati na provedbu drugih ključnih aktivnosti Unije.

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestitelj se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe.

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 2.b (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

2 b. Poziva Komisiju da osigura dostatna sredstva za financiranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira koji započinje 2021. godine, na temelju aktualne revizije.

Obrazloženje

Kao dopuna aktualnoj reviziji Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, kojom se jačaju i politika i financiranje, važno je da Komisija pri izradi novih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir predloži ambicioznu financijsku omotnicu za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu nakon 2020.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost Mehanizma Unije osiguravanjem dostupnosti kapaciteta u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unija bi svojom nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.

(7) Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost i mogućnost razmještanja Mehanizma Unije osiguravanjem brze dostupnosti kapaciteta u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unija bi svojom nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe. Trebalo bi osigurati optimalno i transparentno korištenje financijskih sredstava.

Obrazloženje

Pri mobiliziranju kapaciteta u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu brzina je ključna, što smo vidjeli u slučaju tragičnih posljedica kasnog slanja kanadera tijekom posljednjih sezona šumskih požara na jugu Europe. Nužno je da se sufinanciranje EU-a uvijek pruža uz punu transparentnost i odgovornost.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije.

(10) Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije, međutim, ne na štetu financijskih omotnica dodijeljenih drugim ključnim politikama Unije kao što su one kojima se promiču prava, jednakost i građanstvo, pravda ili ljudski razvoj diljem svijeta.

Obrazloženje

Pri mobiliziranju kapaciteta u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu brzina je ključna, što smo vidjeli u slučaju tragičnih posljedica kasnog slanja kanadera tijekom posljednjih sezona šumskih požara na jugu Europe. Nužno je da se sufinanciranje EU-a uvijek pruža uz punu transparentnost i odgovornost.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a) Potrebno je osigurati zasebno financiranje i proračunska sredstva za revidirani Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. S obzirom na potrebu da se izbjegnu sve negativne posljedice za financiranje postojećih višegodišnjih programa, povećanje sredstava za ciljanu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu tijekom 2018., 2019. i 2020. treba dolaziti isključivo iz svih resursa dostupnih na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131a, a posebno uz korištenje instrumenta fleksibilnosti.

 

___________________

 

1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestitelj se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe. Umjesto toga, potrebno je mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”

Komisija svake godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”

Obrazloženje

Kako bi se zajamčio potpuni parlamentarni nadzor nad postupkom i što ranije uočile moguće promjene s učinkom na proračun, predlaže se da Parlament i Vijeće svake godine primaju ažurirane informacije o napretku provedbe Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, uključujući obvezne podatke o proračunskim i troškovnim kretanjima.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ti podaci uključuju pregled proračunskih i troškovnih kretanja s detaljnom tehničkom i financijskom procjenom, preciznim informacijama o povećanju troškova i promjenama u vrstama potrebnih kapaciteta za odgovor, kao i njihovim zahtjevima kvalitete, ako ih ima, i razlozima takvih povećanja ili promjena.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčio potpuni parlamentarni nadzor nad postupkom i što ranije uočile moguće promjene s učinkom na proračun, predlaže se da Parlament i Vijeće svake godine primaju ažurirane informacije o napretku provedbe Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, uključujući obvezne podatke o proračunskim i troškovnim kretanjima.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski parlament i Vijeće postupno odobravaju potrebna sredstva za Mehanizam Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uzimajući u obzir sva sredstva dostupna na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*, uz posebno korištenje instrumenta fleksibilnosti, kako je navedeno u Prilogu I.

 

____________________

 

* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestitelj se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe. Umjesto toga, potrebno je mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Prilog I. (novi)

 

 

Izmjena

PRILOG I.

OKVIRNA DODATNA DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.

 

 

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

19,157

115,2

122,497

256,854

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11

56,56

115,395

182,955

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 4.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

2

2

2,284

6,284

 

Odobrena sredstva za plaćanja

0,8

1,8

2,014

4,614

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3. i 4. zajedno*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

21,157

117,2

124,781

263,138

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11,8

58,36

117,409

187,569

(iznosi su u milijunima EUR)

* Puni iznosi navest će se u okviru instrumenta fleksibilnosti.

Obrazloženje

Potrebno je u samoj Odluci detaljnije definirati dodatno financiranje koje je potrebno za aktualnu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u godinama 2018. – 2020., s pomoću samostalnog i detaljnog Priloga I. Trebala bi se mobilizirati sva dodatna potrebna sredstva za financiranje revizije Mehanizma Unije za civilnu zaštitu koristeći se odredbama o fleksibilnosti iz Uredbe o VFO-u.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Referentni dokumenti

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Razmatranje u odboru

22.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (30.4.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Daniel Buda

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu važan je dio strategije Europske unije za brzo reagiranje na hitne situacije do kojih može doći u područjima unutar ili izvan Europske unije te omogućava koordiniranu pomoć dijeljenjem sredstava u svim državama sudionicama, no potrebno ga je poboljšati u pogledu kapaciteta za prevenciju, pripravnost, organizaciju i upravljanje hitnim situacijama.

Izvjestitelj smatra da Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ima ključnu ulogu u provedbi članka 196. UFEU-a kojim se potiče suradnja među državama članicama kako bi se poboljšala učinkovitost sustavâ za sprečavanje prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem te za zaštitu od njih.

U tom kontekstu izvjestitelj pozdravlja inicijativu Europske komisije kojom se nastoji pojednostaviti i ojačati postojeći mehanizam solidarnosti većim financijskim naporima Europske unije kako bi se, osim nacionalnih kapaciteta, stvorila ambiciozna europska pričuva kapaciteta radi povećanja sredstava država članica.

Izvjestitelj ističe već postojeći doprinos europskih strukturnih i investicijskih fondova u promicanju prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime. Nadalje, smatra da bi radi olakšavanja brzog i učinkovitog raspoređivanja pomoći pri mobilizaciji sredstava u okviru sustava rescEU trebalo primjenjivati regionalni pristup, posebno jačanjem i uključivanjem kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti, kako bi se bolje reagiralo na posebnosti pogođenih regija.

Iskorištavanje sinergija među različitim fondovima Unije važan je čimbenik poboljšane djelotvornosti i veće učinkovitosti održivog sprečavanja katastrofa i reagiranja na njih. Stoga izvjestitelj potiče na bolju suradnju i koordinaciju različitih instrumenata, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, s pomoću integriranog pristupa.

Izvjestitelj podržava i prijedlog Komisije za stvaranje mreže vještina i stručnog znanja država članica u tom području, u okviru kojega se predlaže uključivanje centara izvrsnosti i sveučilišta u tu mrežu.

Naposljetku, izvjestitelj smatra da je potrebno razviti bolju komunikacijsku strategiju kako bi aktivnosti i rezultati u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu bili vidljiviji za građane te kako bi se ojačalo povjerenje građana u sposobnost Unije da sprečava katastrofe i na njih reagira.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije i država članica i olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

(1)  Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije, država članica i njihovih regija i olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

_________________

_________________

12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu, često bez upozorenja. Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem sve su češće, ekstremnije i složenije, a pogoršavaju ih učinci klimatskih promjena, neovisno o nacionalnim granicama. Katastrofe mogu imati ogromne posljedice za ljude, okoliš i gospodarstvo.

(3)  Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu. Prirodne katastrofe, dodatno potencirane klimatskim promjenama, kao i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, uključujući i nove vrste prijetnji, kao što su prijetnje povezane s unutarnjom sigurnošću, sve su češće, ekstremnije i složenije te nadilaze nacionalne granice. Katastrofe često imaju ogromne srednjoročne i dugoročne posljedice za ljude, okoliš i gospodarstvo.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nedavno iskustvo pokazalo je da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se posebno događa kada katastrofe koje se ponavljaju istodobno pogađaju države članice i kada zajednički kapacitet nije dovoljan.

(4)  Nedavna iskustva pokazala su da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za pravodobno i prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se posebno događa kada katastrofe koje se ponavljaju istodobno pogađaju države članice i njihove regije te regije u bliskom susjedstvu i kada zajednički kapacitet za odgovor nije dovoljan. Trebalo bi poboljšati sustav, a države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće preventivne mjere za očuvanje i jačanje nacionalnih kapaciteta do razine dostatne za primjeren odgovor na katastrofe.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje i pojačati politike prevencije, među ostalim osiguravanjem nužnih veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/201313.

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje na svim razinama jer klimatske promjene utječu na sva državna područja i nadilaze državne granice. Države članice trebale bi u tu svrhu u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama, među ostalim i u prekograničnim situacijama, u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i što bržeg odgovora, uključujući obrazovanje i stručno osposobljavanje. Nadalje, Komisija bi po potrebi trebala tražiti od država članica da dostave posebne planove osposobljavanja, prevencije, evakuacije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, kao što su potresi, suše, toplinski valovi, šumski požari, poplave i nedostatak vode te humanitarne i tehnološke katastrofe, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Ključno je smanjiti administrativno opterećenje i ojačati politike prevencije i operativne kapacitete, među ostalim i na prekograničnoj razini, uključujući i jačanjem veza i koordinacije s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u čanku 1. i uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/20131313 i Fondom solidarnosti Europske unije. U tom kontekstu važno je istaknuti da europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) već doprinose promicanju prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanju rizika i upravljanju rizicima te da postoje ex ante uvjeti povezani s tim ciljem.

_________________

_________________

13 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

13 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Makroregionalne strategije Unije mogle bi pružiti visokokvalitetne okvire za suradnju u cilju uspostave operativnih preventivnih mjera te centara za djelovanje u slučaju katastrofe i upravljanje katastrofama, uz omogućavanje suradnje sa susjednim trećim zemljama u tom području.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost pripremanja za katastrofe i odgovora na njih, posebno s pomoću uzajamne potpore u Europi. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati kapacitete za odgovor na hitne situacije kako bi se moglo odgovarati na šumske požare, velike poplave i potrese te poljsku bolnicu i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu brzo rasporediti.

(6)  Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost osposobljavanja i pripreme za katastrofe te odgovora na njih, posebno s pomoću djelotvorne uzajamne potpore i suradnje u Europi, kako bi se osigurale predvidljivije intervencije te znatno skratilo vrijeme potrebno za pružanje pomoći. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „Građanska dužnost pružanja pomoći”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati prethodno namijenjene zajedničke kapacitete za odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem kao što su šumski požari, velike poplave, potresi, terorističke prijetnje i ostali nepredviđeni događaji, uključujući i mogućnost nedostatka lijekova, te poljsku bolnicu i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije, koji se mogu rasporediti radi brzog poduzimanja mjera na različitim lokacijama istovremeno. Operativna sredstva u okviru sustava rescEU trebaju biti dostupna na zahtjev za operacije odgovora u svrhu rješavanja nedostataka kapaciteta i jačanja napora udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu. Potrebno je predvidjeti posebne odredbe za intervenciju u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima, uzimajući u obzir njihovu udaljenost i posebnosti.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  Uloga lokalnih i regionalnih tijela vlasti u sprečavanju katastrofa i upravljanju njima od velike je važnosti, a njihove kapacitete za odgovor treba na odgovarajući način uključiti u sve aktivnosti koordinacije i raspoređivanja koje se provode na temelju ove Odluke, u skladu s institucionalnim i pravnim okvirima država članica, kako bi se preklapanja smanjila na najmanju moguću mjeru i kako bi se potakla interoperabilnost. Takva tijela mogu imati važnu preventivnu ulogu, a također prva reagiraju u razdoblju nakon katastrofe zajedno s volonterskim kapacitetima. Stoga postoji potreba za stalnom suradnjom na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini u cilju uspostave zajedničkog sustava za brzu intervenciju prije mobilizacije rescEU-a, kao i za redovitim kampanjama za informiranje javnosti o prvim mjerama odgovora.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 b)  Kako bi se olakšalo brzo i učinkovito raspoređivanje pomoći, mobilizacija sredstava u okviru sustava rescEU trebala bi imati teritorijalnu dimenziju te bi trebalo uzeti u obzir i važnost usvajanja regionalnog pristupa, a, kad je to potrebno, i pristupa vodstva zajednice, radi prikladnog reagiranja na posebnosti pogođenih regija i ograničavanja štete uzrokovane katastrofom.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost Mehanizma Unije osiguravanjem dostupnosti kapaciteta u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unija bi svojom nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.

(7)  Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi materijalni i tehnički kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe, među ostalim i u slučaju prekograničnih događaja, tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost Mehanizma Unije osiguravanjem dostupnosti materijalnih i tehničkih kapaciteta, među ostalim i za spašavanje starijih osoba i osoba s invaliditetom, u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unaprijed namijenjena oprema i nabava kapaciteta od strane Unije trebale bi omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se mogle pojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi i pojačati suradnja među nacionalnim tijelima za civilnu zaštitu država članica, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama.

(9)  Osposobljavanje, istraživanje i inovacije ključni su aspekti suradnje u području civilne zaštite. U cilju povećanja učinkovitosti i djelotvornosti osposobljavanja i vježbi, promicanja inovacija uključivanjem novih tehnologija, kao što je visokotehnološka oprema, i najnovijih rezultata istraživanja da bi se osigurao učinkovitiji nadzor nad gradskim i šumskim područjima, te poboljšanja dijaloga i suradnje među nacionalnim tijelima država članica za civilnu zaštitu i različitim službama, među ostalim i na prekograničnoj razini, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama, koja će obuhvaćati istraživače, istraživanje i centre za osposobljavanje država članica, sveučilišta te, prema potrebi, centre izvrsnosti i organizacije civilnog društva. U slučaju najudaljenijih regija i prekomorskih država i teritorija, trebalo bi poduzeti mjere kojima će se osigurati da su i ta područja integrirana u spomenutu mrežu, a uz to trebalo bi i ojačati suradnju u području osposobljavanja te kapacitete za prevenciju i odgovor s trećim zemljama.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Trebalo bi pojednostavniti postupke Mehanizma Unije kako bi se osiguralo da države članice mogu pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži odgovor na prirodne katastrofe i na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

(11)  Trebalo bi pojednostavniti i ujednačiti postupke Mehanizma Unije te povećati njihovu fleksibilnost kako bi se osiguralo da države članice mogu brzo pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži i učinkovitiji odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. Jednako tako trebalo bi osigurati usklađenost s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030.

(13)  Važno je osigurati da države članice i njihova lokalna i regionalna tijela, poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke, među ostalim redovitim upravljanjem šumama, upravljanjem zapaljivim materijalima i uređenjem šuma. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost i s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične i međuopćinske preventivne mjere i mjere ranog upozorenja te odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15, uključujući radioaktivne, biološke i kemijske nesreće. Programima teritorijalne suradnje u okviru kohezijske politike osiguravaju se specifične aktivnosti kako bi se uzeli u obzir otpornost na katastrofe, prevencija rizika i upravljanje rizicima, a za to su potrebni veći napori za bolju integraciju i više sinergija. Jednako tako trebalo bi osigurati usklađenost s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030. Također bi trebalo uspostaviti bolju koordinaciju s Fondom solidarnosti Europske unije u cilju odgovora na prirodne katastrofe.

__________________

__________________

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  Djelovanje Unije treba se također usredotočiti na pružanje pomoći pri tehničkom osposobljavanju kako bi se povećala sposobnost zajednica za samopomoć, kako bi se bolje pripremile za početni odgovor i kontrolu nad katastrofom. Ciljano osposobljavanje i obrazovanje za osobe zadužene za javnu sigurnost, kao što su vođe zajednice, socijalni i zdravstveni radnici, službe spašavanja te vatrogasne službe kao i lokalne volonterske interventne skupine, koje bi trebale imati na raspolaganju brzo dostupnu interventnu opremu, mogu pomoći u kontroli nad katastrofom i smanjenju broja smrtnih slučajeva tijekom krize i nakon nje.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka -a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  olakšavanje brzog i učinkovitog odgovora u slučaju katastrofa ili neposredne opasnosti od katastrofa; i

(c)  olakšavanje brzog i učinkovitog odgovora u slučaju katastrofa ili neposredne opasnosti od katastrofa, među ostalim uvođenjem odgovarajućih materijala i tehničkih kapaciteta za hitne operacije spašavanja;

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama.

(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama, među ostalim i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima;

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (ea):

 

(ea)  jačanje suradnje i koordinacije aktivnosti na prekograničnoj razini;

Amandman    17

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzeti mjere za poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa i olakšavati razmjenu znanja, rezultata znanstvenih istraživanja, najboljih praksi i informacija, uključujući među državama članicama koje imaju zajedničke rizike;

(a)  poduzeti mjere za promicanje obrazovanja, podizanje razine osviještenosti, poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa i olakšavanje dijaloga, razmjene znanja i suradnje, razmjene rezultata znanstvenih istraživanja i inovacija uz davanje preporuka i kratkoročnih prognoza, razmjene najboljih praksi i informacija, među ostalim i među državama članicama te njihovim lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, susjednim trećim zemljama, kao i, prema potrebi, najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima, koji imaju zajedničke rizike;

Amandman    18

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  u članku 5. stavku 1. umeće se točka (aa):

 

(aa)  na zahtjev pružati pomoć u donošenju odluka;

Amandman    19

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  u članku 5. stavku 1. umeće se točka (ab):

 

(ab)  koordinirati usklađivanje informacija i smjernica o sustavima upozoravanja, među ostalim na prekograničnoj razini;

Amandman    20

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka h

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3c)  u članku 5. stavku 1. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

(h)  promicati uporabu različitih fondova Unije koji mogu podupirati održivu prevenciju katastrofa te poticati države članice i regije da iskoriste te mogućnosti financiranja;

(h)  promicati uporabu i koordinaciju različitih fondova Unije koji mogu podupirati održivu prevenciju katastrofa i pružanje odgovora na njih te poticati države članice i regije da iskoriste te mogućnosti financiranja za ostvarivanje većih sinergija, među ostalim radi širenja i ažuriranja svojih materijalnih i tehničkih resursa;

Amandman    21

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake tri godine nakon toga;

(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini u suradnji s relevantnim lokalnim i regionalnim tijelima vlasti te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake dvije godine nakon toga;

Amandman    22

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga. Nadalje, Komisija može tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. Unija bi trebala primjereno uzeti u obzir napredak koji su države članice ostvarile u pogledu prevencije katastrofa i pripravnosti za katastrofe kao dio bilo kojeg budućeg mehanizma ex ante uvjetovanja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti do 31. siječnja 2019. i svake dvije godine nakon toga. Nadalje, Komisija može od država članica zatražiti da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti te im osigurava okvir za pripremu tih planova, kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. Unija na primjeren način uzima u obzir napredak koji su države članice ostvarile, među ostalim na regionalnoj i lokalnoj razini, u pogledu prevencije katastrofa i pripravnosti za katastrofe koja će činiti dio ojačanog budućeg mehanizma ex ante uvjetovanja za ulaganja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 8. – stavak 1. – točka k

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

4a.  u članku 8. stavku 1. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

(k)  u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).

„(k)  u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, među ostalim koordinacijom s ostalim instrumentima Unije, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1519642295681&from=EN)

Amandman    24

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 b)  U članku 9. sljedeći stavak umeće se nakon stavka 1.:

 

„1a.  Države članice jačaju relevantne administrativne kapacitete nadležnih regionalnih i lokalnih tijela u skladu sa svojim institucionalnim i pravnim okvirom.”

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na katastrofe u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.

1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Sastoje se od prethodno namijenjenih udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake.

1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Oni se sastoje od niza unaprijed odobrenih kapaciteta država članica za odgovor na katastrofu i uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake, na temelju načela građanske dužnosti pružanja pomoći.

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka d

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 11. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Upućivanja na Europski kapacitet za odgovor na hitne situacije, EERC i dobrovoljno udružene kapacitete shvaćaju se kao upućivanja na Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu.

10.  Upućivanja na Europski kapacitet za odgovor na hitne situacije, EERC i civilnu dužnost pružanja pomoći shvaćaju se kao upućivanja na Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima;

(c)  kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima, planinskim i šumskim područjima;

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju utvrđenih rizika i uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

Na temelju utvrđenih rizika i uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti te potrebu za fleksibilnošću u pogledu kapaciteta za odgovor, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava zapovjedništvo i kontrolu nad kapacitetima sustava rescEU.

7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava zapovjedništvo i kontrolu nad kapacitetima sustava rescEU i služi se zajedničkim i standardiziranim operativnim jezikom koji mogu razumjeti svi subjekti koji interveniraju u slučaju katastrofa.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se s državom članicom koja zahtijeva pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja zahtijeva pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.

8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se, ako je to prikladno, s državom članicom ili državama članicama koje traže pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja traži pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta, uključujući kapacitete za odgovor regionalnih i lokalnih tijela vlasti te volontera, kao i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka7.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Komisija putem ERCC-a, prema potrebi, olakšava koordinaciju među različitim kapacitetima za odgovor, u skladu s člancima 15. i 16.

9.  Komisija, prema potrebi, olakšava koordinaciju među različitim kapacitetima za odgovor, uzimajući u obzir, među ostalim, potrebu za usvajanjem regionalnog pristupa i, kada je to potrebno, služeći se prekograničnim mehanizmima, ovisno o raspoloživosti i blizini. Ta se koordinacija olakšava i preko ERCC-a u skladu s člancima 15. i 16.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite.

Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama, uključujući po potrebi centre za istraživanja i osposobljavanje, sveučilišta, istraživače i centre izvrsnosti, koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite, također otvorenu za razmjenu znanja i najboljih praksi s trećim zemljama.

Mreža obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:”

Mreža obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka, širenja znanja, komunikacije i programa za podizanje razine osviještenosti javnosti u bliskoj suradnji s relevantnim centrima znanja.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9 a)  u članku 13. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama o prevenciji katastrofa, pripravnosti za katastrofe i odgovoru na njih. Program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice.

(a)  uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama, usmjerenim na pružanje specijalizirane stručnosti koja se odnosi na prevenciju katastrofa, pripravnost za katastrofe i odgovor na njih. U okviru programa po potrebi se koriste postojeći centri izvrsnosti i sveučilišta te program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice. Program također uključuje odredbe o suradnji sa susjednim trećim zemljama.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9 b)  u članku 13. stavku 1., točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f)  poticanje i promicanje uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.

(f)  poticanje istraživanja i inovacija te uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.

Amandman    36

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 20.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom osigurava se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c).

Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom jamči se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c). Izrađuje se komunikacijska strategija kako bi djelovanje u okviru Mehanizma Unije bilo vidljivo za građane i kako bi se povećalo njihovo povjerenje u kapacitet Unije za sprečavanje katastrofa i odgovor na njih.

Amandman    37

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b – podtočka i.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 21. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  troškove koji su potrebni za nadogradnju ili popravak kapaciteta za odgovor do stanja spremnosti i raspoloživosti koje omogućuje da budu razmješteni u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu, u skladu sa zahtjevima kvalitete Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu i, prema potrebi, preporukama izrađenima u procesu certifikacije („troškovi prilagodbe”). Ti troškovi prilagodbe mogu uključivati troškove koji se odnose na operabilnost modula, interoperabilnost modula i drugih kapaciteta za odgovor, autonomiju, samodostatnost, prevozivost, troškove pakiranja i druge nužne troškove, pod uvjetom da se ti troškovi posebno odnose na sudjelovanje kapaciteta u Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu.

(c)  troškove koji su potrebni za nadogradnju ili popravak kapaciteta za odgovor do stanja spremnosti i raspoloživosti koje omogućuje da budu razmješteni u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu, u skladu sa zahtjevima kvalitete Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu i, prema potrebi, preporukama izrađenima u procesu certifikacije („troškovi prilagodbe”). Ti troškovi prilagodbe mogu uključivati troškove koji se odnose na operabilnost modula, interoperabilnost modula i drugih kapaciteta za odgovor, autonomiju, samodostatnost, prevozivost, troškove pakiranja i druge nužne troškove, među ostalim i one povezane s promicanjem volontiranja koje se odnosi na civilnu zaštitu i osposobljavanje volontera, pod uvjetom da se ti troškovi posebno odnose na sudjelovanje kapaciteta u Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Traže se sinergije i komplementarnost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlja te migracijska i sigurnosna politika. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96.”

2.  Razvijaju se sinergije, komplementarnost i veća usklađenost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlje te migracijska i sigurnosna politika, bez preraspodjele sredstava iz tih područja. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96.”

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Referentni dokumenti

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Daniel Buda

7.12.2017

Razmatranje u odboru

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Datum usvajanja

26.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marek Plura, Boris Zala

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

4.4.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

(COM2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

U ime Odbora za prava žena i jednakost spolova: Angelika Mlinar (izvjestiteljica)

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova podnosi Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Rodna ravnopravnost je temeljna vrijednost EU-a, prepoznata u Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima, koju se Europska unija obvezala integrirati u sve svoje aktivnosti. Člankom 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije posebno se uspostavlja načelo rodno osviještene politike, propisujući da, „u svim svojim aktivnostima, Unija teži uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena.”

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje i pojačati politike prevencije, među ostalim osiguravanjem nužnih veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/20131.

(5)  Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Države članice trebaju zajamčiti sveobuhvatnu rodno osjetljivu izradu programa s obzirom na to da prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem te politike u području okoliša različito utječu na muškarce i žene. Stoga, kako bi se razvilo pravedno i učinkovito smanjenje opasnosti od katastrofa i osnažili mehanizmi civilne zaštite, potrebno je uvrstiti rodna pitanja u sve faze, od sprečavanja do pripravnosti i postupaka za odgovor, uključujući zajedničke procjene rizika i intervencije za upravljanje krizama tijekom sukoba i nakon njih. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje i pojačati politike prevencije, među ostalim osiguravanjem nužnih veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/20131.

_____________________

_____________________

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Unija treba u svim svojim djelovanjima uzeti u obzir da uz neposredne učinke katastrofe, žene mogu imati specifične potrebe zdravstvene skrbi. Države članice i Unija trebaju prioritetno zajamčiti da trudnice primaju potrebnu zdravstvenu skrb.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Potrebno je pružiti sanitarne i higijenske objekte, usluge i resurse tijekom svih faza upravljanja rizicima, uz usmjeravanje posebne pozornosti na specifične potrebe žena i djevojčica te podizanje razine osviještenosti o tim potrebama.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  Žene i djevojčice su u povećanoj opasnosti od fizičkog i seksualnog nasilja u kontekstu hitnih slučajeva. Stoga je ključno da projekti upravljanja katastrofama obuhvaćaju mjere sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja i učinkovitog odgovora na njega, kao što su mjere za sigurnost žena nakon katastrofa, uz pružanje usluga za potporu žrtvama rodno uvjetovanog nasilja poput zdravstvene skrbi, psihološke pomoći i druge vrste pomoći. Pitanja povezana s nasiljem nad ženama i djevojčicama trebaju se uvrstiti u postojeće osposobljavanje i priručnike o smanjenju rizika i odgovora u hitnim slučajevima.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se spriječili i učinkovitije riješili posebni rizici s kojima se žene i djevojčice suočavaju u kontekstu hitnih slučajeva, potrebno je da osoblje koje radi na planiranju, pokretanju i upravljanju u području upravljanja rizicima u slučaju katastrofa i civilne zaštite prođe kroz rodno osjetljivo osposobljavanje. Stoga je od ključne važnosti trajni dijalog i rad između Mreže znanja Unije u području civilne zaštite te mreža i organizacija boraca za prava žena sa stručnim znanjem u području ekoloških katastrofa kako bi se ostvario u potpunosti transverzalan pristup sprečavanju, pripravnosti i odgovoru na katastrofe u Uniji i državama članicama.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije.

(10)  Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije, međutim, ne na štetu financijskih omotnica dodijeljenih drugim ključnim područjima politike Unije kao što su ona kojima se na globalnoj razini promiču prava, jednakost i građanstvo, pravda ili ljudski razvoj, uključujući sva sredstva dodijeljena programima i projektima u području ravnopravnosti spolova i jačanju položaja žena, posebno s obzirom na to da je provedba nekih od tih programa bila iznimno uspješna (dodjeljivanje sredstava za plaćanja u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu doseglo je više od 99 % tijekom protekle tri godine).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) te Program za pravosuđe. Stopa apsorpcije od gotovo 100 % za Program o pravima, jednakosti i građanstvu znači da nije moguće dodijeliti nikakva nova sredstva iz tog programa bez da se time negativno utječe na posebne projekte i organizacije. Odbor FEMM stalno ukazuje na potrebu da se povećaju sredstva dodijeljena Programu o pravima, jednakosti i građanstvu s obzirom na program DAPHNE i programe za ravnopravnost spolova.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  Potrebno je osigurati zasebno financiranje i proračunska sredstva za revidirani Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. S obzirom na potrebu da se izbjegnu sve negativne posljedice za financiranje postojećih višegodišnjih programa, povećanje sredstava za ciljanu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu tijekom 2018., 2019. i 2020. treba dolaziti isključivo iz svih resursa dostupnih na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131a, a posebno uz korištenje instrumenta fleksibilnosti.

 

___________________

 

1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Planiranjem i dodjeljivanjem sredstava te izradom proračuna za revidirani Mehanizam Unije za civilnu zaštitu treba se obuhvatiti korištenje rodne perspektive pri izradi proračuna, što podrazumijeva procjenu utemeljenu na rodu kako bi se bolje uvrstila rodna perspektiva za rješavanje hitnih kriznih situacija u okviru upravljanja rizicima i sprečavanja katastrofa.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 3. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  napredak u provedbi okvira za prevenciju katastrofa, koji se mjeri brojem država članica koje su Komisiji dostavile svoje procjene rizika, procjenu svoje sposobnosti za upravljanje rizikom i sažetak svojih planova za upravljanje katastrofama, kako je navedeno u članku 6.;

(a)  napredak u provedbi okvira za prevenciju katastrofa, koji se mjeri brojem država članica koje su Komisiji dostavile svoje procjene rizika, procjenu svoje sposobnosti za upravljanje rizikom i sažetak svojih planova za upravljanje katastrofama, kako je navedeno u članku 6.; procjene trebaju biti rodno osjetljive;

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 12.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.

Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12., uz pružanje posebnih podataka o uključivanju rodne dimenzije.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mreža obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:

Mreža prema potrebi obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, s istovremenim ciljem ostvarenja rodno uravnoteženog sastava:

Amandman    13

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  U članku 13. dodaje se sljedeći stavak:

 

2a.  pri izvršenju zadaća iz stavka 1., Komisija i države članice jamče da se postupcima osposobljavanja i kvalifikacije, kao i priručnicima za smanjenje rizika i odgovor u hitnim slučajevima, obuhvaća rodna perspektiva s posebnim fokusom na sprečavanje i rješavanje nasilja nad ženama i djevojčicama;

Obrazloženje

Ovim dodatnim stavkom želi se uvesti rodna osjetljivost u Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite s pomoću osposobljavanja i priručnika.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  U članku 13. dodaje se sljedeći stavak:

 

3a.  Komisija jamči dostupnost podataka o katastrofama razvrstanih po rodu, u skladu sa zahtjevima iz Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa, kako bi se istaknula uloga žena u planiranju smanjenja rizika i obuhvatila rodna perspektiva u tom procesu;

Obrazloženje

Ovim dodatnim stavkom želi se uvesti rodna osjetljivost u prikupljanje podataka o katastrofama. U cilju promicanja i poboljšanja suradnje, podaci i statistike su ključni za razumijevanje i eventualno rješavanje rizika od katastrofa. U Okviru iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa jasno se navodi da je relevantne podatke potrebno razvrstati.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Odluka br. 1313/2013/EU

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos od 480 630 000 EUR u tekućim cijenama proizlazi iz naslova 3. „Sigurnost i građanstvo” višegodišnjeg financijskog okvira, a iznos od 150 936 000 EUR u tekućim cijenama iz naslova 4.

Europski parlament i Vijeće postupno odobravaju potrebna sredstva za Mehanizam Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uzimajući u obzir sva sredstva dostupna na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*, uz posebno korištenje instrumenta fleksibilnosti.

 

____________________

 

* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Obrazloženje

Novi prijedlozi politika trebaju biti popraćeni novim sredstvima. Izvjestiteljica se snažno protivi korištenju raspodjela sredstava na štetu uspješnih i kronično nedovoljno financiranih programa kao što su Program o pravima, jednakosti i građanstvu te Program za pravosuđe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Referentni dokumenti

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

FEMM

8.2.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Angelika Mlinar

21.2.2018


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Referentni dokumenti

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.3.2018

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

8

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Datum podnošenja

23.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti