Eljárás : 2017/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0180/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0180/2018

Viták :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
A szavazatok indokolása
PV 12/02/2019 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

JELENTÉS     ***I
PDF 1230kWORD 151k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Elisabetta Gardini

A vélemény előadója (*):

Željana Zovko, Fejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0772/2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 196. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0409/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire és módosítások formájában elfogadott álláspontjára (A8-0180/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.   felhívja a Bizottságot, hogy tartózkodjon a folyamatban lévő többéves pénzügyi keret során bevezetett új politikai prioritások finanszírozását szolgáló átcsoportosításoktól, mivel ezek elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek más kulcsfontosságú uniós tevékenységek végrehajtására;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus megfelelő finanszírozását a jelenlegi átdolgozásra építve a 2021-ben kezdődő következő többéves pénzügyi keretből fedezze;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya alá tartozó uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) megerősíti az Unió és a tagállamok közötti együttműködést, és elősegíti a koordinációt a polgári védelem területén az unió természeti és ember által okozott katasztrófákra adott válaszának javítása érdekében.

(1)  Az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya alá tartozó uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) megerősíti az Unió, a tagállamok és azok régiói közötti együttműködést, és elősegíti a koordinációt a polgári védelem területén az unió természeti és ember által okozott katasztrófákra adott válaszának javítása érdekében.

_________________

_________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák az egész világon lesújthatnak, gyakran figyelmeztetés nélkül. Akár természeti, akár ember okozta eredetű katasztrófákról legyen szó, azok egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek és összetettebbek, amit az éghajlatváltozás hatásai tovább súlyosbítanak a nemzeti határoktól függetlenül. A katasztrófákból eredő emberi, környezeti és gazdasági következmények hatalmasak lehetnek.

(3)  A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák az egész világon lesújthatnak, gyakran figyelmeztetés nélkül. Akár természeti, akár ember okozta eredetű katasztrófákról legyen szó, azok egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek és összetettebbek, amit az éghajlatváltozás hatásai tovább súlyosbítanak a nemzeti határoktól függetlenül. A katasztrófákból eredő emberi, környezeti, társadalmi és gazdasági következmények felmérhetetlenek lehetnek. Előfordul sajnos, hogy e katasztrófákat szándékosan idézik elő, például terrortámadások esetén.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az uniós mechanizmus által koordinált és elősegített önkéntes kölcsönös segítségnyújtási felajánlások nem mindig biztosítják, hogy elegendő kapacitás álljon rendelkezésre a katasztrófák által érintett személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére, valamint a környezet és a vagyon megfelelő védelemére. E különösen igaz abban az esetben, amikor a tagállamokat egyszerre sújtják ismétlődő katasztrófák és a kollektív kapacitások elégtelenek.

(4)  A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az uniós mechanizmus által koordinált és elősegített önkéntes kölcsönös segítségnyújtási felajánlások nem mindig biztosítják, hogy elegendő kapacitás álljon rendelkezésre a katasztrófák által érintett személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére, valamint a környezet és a vagyon megfelelő védelemére. E különösen igaz abban az esetben, amikor a tagállamokat egyszerre sújtják ismétlődő és váratlan, akár természeti, akár ember okozta katasztrófák, és a kollektív kapacitások elégtelenek. E hiányosságok felszámolása és a felmerülő veszélyek leküzdése érdekében az összes uniós eszközt teljes rugalmasságot biztosító módon be kell vetni, ideértve a civil társadalom aktív részvételének ösztönzését is. A tagállamoknak azonban megfelelő megelőzési intézkedéseket kell hozniuk a nemzeti kapacitás olyan mértékű fenntartása tekintetében, hogy megfelelően meg tudjanak birkózni a katasztrófákkal.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   Az erdőtüzek megelőzése alapvető fontosságú a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló globális kötelezettségvállalás keretében. Az erdőtüzek során a fák és a tőzegben gazdag talaj égése ugyanis szén-dioxid-kibocsátást idéz elő. Konkrétabban fogalmazva tanulmányok bizonyították, hogy a globális CO2-kibocsátás 20%-át – vagyis a világ összes közlekedési rendszeréből (járművekből, hajókból és repülőkből) származó valamennyi kibocsátást meghaladó mennyiséget – a tüzek okozzák.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel. Ennek érdekében a tagállamoknak rendszeres időközönként meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a katasztrófavédelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket. Ezenkívül a Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a tagállamoktól konkrét katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi tervek benyújtását kérje, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás maximalizálása céljából. Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és meg kell erősíteni a megelőző politikákat, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz és eszközökhöz, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet13 (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal való szükséges kapcsolatok biztosítása révén.

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel. Ennek érdekében a tagállamoknak nemzeti biztonsági és védelmi kockázataik alapján rendszeres időközönként meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a természeti és ember okozta katasztrófákkal szembeni védelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket. Ezenkívül a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tagállamoktól konkrét – többek között emberek által előidézett – katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi tervek benyújtását kérje, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó, különösen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) révén megvalósuló uniós támogatás maximalizálása céljából. Elengedhetetlen, hogy csökkentsék az adminisztratív terheket és megerősítsék a megelőző politikákat, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákkal és eszközökkel, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet13 (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal való kapcsolatok és együttműködés megerősítése révén.

 

 

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A kockázat a régiók fejlesztése szempontjából negatív hatást jelent. A megelőzés és kockázatkezelés – a szereplők széles körének koordinációja mellett – a szakpolitikák és az intézményi keretek átalakítását, valamint a kockázatkezelési intézkedések kidolgozására és végrehajtására szolgáló helyi, nemzeti és regionális kapacitások megerősítését vonja maga után. Döntő jelentőséggel bír a kockázati térképek régiók és/vagy tagállamok általi elkészítése, valamint a reagálási képesség és a megelőzési intézkedések megerősítése, külön hangsúlyt helyezve az éghajlati kockázatokra. Elengedhetetlen, hogy a kockázati térképek figyelembe vegyék mind az éghajlat jelenlegi változékonyságából fakadó kockázatokat, mind pedig az éghajlatváltozás várható alakulását.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamoknak a kockázatértékelések és kockázatkezelési tervek elkészítése során figyelembe kell venniük a vadon élő állatokat és növényeket és az állatjólétet érintő konkrét kockázatokat. A Bizottságnak Európa-szerte ösztönöznie kell a katasztrófák által érintett állatokkal kapcsolatos információk terjesztését. Tovább kell fejleszteni az ezzel kapcsolatos képzési programokat és tanfolyamokat.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  2017-ben az erdőtüzek által érintett időszak különösen hosszú és intenzív volt számos tagállamban, és csupán egyetlen tagállamban több mint 100 ember halálát okozta. A rendelkezésre álló eszközök hiánya, amire a kapacitáshiányokkal kapcsolatos jelentés1a is rámutatott, valamint az, hogy a Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás („EERC” vagy „önkéntes eszköztár”) nem volt képes időben reagálni mind a 17, erdőtűzzel kapcsolatos segítségnyújtás iránti megkeresésre, jól mutatja, hogy a tagállami hozzájárulások önkéntes jellege nem elegendő az egyszerre több tagállamot is érintő, nagy kiterjedésű vészhelyzetek esetén.

 

_________________

 

1a A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitásban elért eredményekről és fennmaradt hiányosságokról, 2017. február 17.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d)  Az együttműködés elmélyítéséhez a leginkább magától értetődő partnereket azok a szomszédos tagállamok jelentik, amelyek ugyanazon a szakértői háttéren és struktúrákon osztoznak, és amelyek a legnagyobb valószínűséggel néznek szembe ugyanazokkal a katasztrófákkal és kockázatokkal.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Meg kell erősíteni a katasztrófákra való felkészülés és az azok való reagálás együttes képességét, különösen az kölcsönös európai segítségnyújtás révén. Az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség („EERC” vagy „önkéntes eszköztár”) – mostantól az „európai polgári védelmi eszköztár” – által nyújtott lehetőségek megerősítése mellett a Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t is. A rescEU összetételének tartalmaznia kell a kontrollálatlan vegetációtűzre, a nagyszabású áradásokra és földrengésekre reagáló veszélyhelyzeti kapacitásokat, valamint az Egészségügyi Világszervezet előírásaival összhangban lévő tábori kórházakat és orvosi csapatokat, amelyeket gyorsan be lehet vetni.

(6)  Meg kell erősíteni a katasztrófákra való felkészülés és az azokra való reagálás együttes képességét, különösen a kölcsönös európai segítségnyújtás révén. Az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség („EERC” vagy „önkéntes eszköztár”) – mostantól az „európai polgári védelmi eszköztár” – által nyújtott lehetőségek megerősítése mellett a Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t is. A rescEU összetételének tartalmaznia kell a kontrollálatlan vegetációtűzre, a nagyszabású áradásokra és földrengésekre, terrortámadásokra és vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris támadásokra reagáló veszélyhelyzeti kapacitásokat, valamint az Egészségügyi Világszervezet előírásaival összhangban lévő tábori kórházakat és orvosi csapatokat, amelyeket gyorsan be lehet vetni. E tekintetben meg kell erősíteni és be kell vonni a helyi és regionális hatóságok különleges kapacitásait, mivel a szerencsétlenséget követően ők az elsők, akik fellépnek. E hatóságoknak olyan együttműködési modelleket kellene kialakítaniuk, melyek keretében a közösségek megoszthatják egymással bevált gyakorlataikat, segítséget nyújtva számukra a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képességük kialakításában.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A helyi és regionális hatóságok szerepe nagyon fontos a katasztrófamegelőzésben és -kezelésben, és reagálási képességeiket megfelelő módon be kell vonni az e határozat értelmében végrehajtott koordinálási és bevetési tevékenységekbe, összhangban a tagállamok intézményi és jogi keretrendszerével, az átfedések minimalizálása és az interoperabilitás előmozdítása érdekében. Ezeknek a hatóságoknak fontos megelőző szerepük lehet, és egy katasztrófát követően – az önkéntes kapacitásokkal együtt – ők reagálnak elsőként. Ezért folyamatos együttműködést kell folytatni helyi, regionális és határokon átnyúló szinten egy, a rescEU mobilizálása előtti gyors segélynyújtásra szolgáló közös riasztási rendszer létrehozása érdekében, valamint rendszeres nyilvános tájékoztatási kampányokat kell folytatni a kezdeti reagálási intézkedésekről.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja a kapacitások rendelkezésre állását olyan esetekben, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az uniós közbeszerzési lehetővé kell, hogy tegye a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során.

(7)  Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló anyagi és műszaki kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, többek között határokon átnyúló események esetén, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát és bevethetőségét azáltal, hogy biztosítja az anyagi és műszaki kapacitások mihamarabbi rendelkezésre állását olyan esetekben – például idősek vagy fogyatékkal élők megmentésére irányuló munkálatok végezésekor –, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák, például határokon átnyúló járványok esetén. Az előzetesen rendelkezésre bocsátott, megfelelő felszereléseknek és a kapacitásokra irányuló uniós közbeszerzésnek lehetővé kell tenniük a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során. Biztosítani kell a pénzügyi források optimális és átlátható felhasználását.

Indokolás

A kapacitások uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül történő mozgósításakor a gyorsaság rendkívül fontos, amint azt a legutóbbi dél-európai erdőtüzek esetén a tűzoltó repülőgépek késedelmes indításának tragikus következményei is bizonyítják. Az uniós társfinanszírozást mindig a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság feltételei mellett kell biztosítani.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Váratlan katasztrófák esetén számos tagállam tárgyi és műszaki felszerelések hiányával küzd. Az uniós mechanizmusnak ezért szükség esetén lehetőséget kell biztosítania a tárgyi és technikai bázis kiterjesztésére, különösen, amikor a fogyatékossággal élők, az idősek vagy a betegek megmentésére irányuló munkálatok végezéséről van szó.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A képzés és a gyakorlatok hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti együttműködés fokozása érdekében létre kell hozni a meglévő struktúrákon alapuló uniós polgári védelmi tudáshálózatot.

(9)  A képzés, a kutatás és az innováció a polgári védelem területén történő együttműködés alapvető fontosságú elemei. A meglévő struktúrák alapján, valamint a kiválósági központok, az egyetemek, a kutatók és a tagállamokban rendelkezésre álló egyéb szakértők bevonásával és a velük folytatott információcsere révén fokozni kell a képzés és a gyakorlatok hatékonyságát és eredményességét, az innováció előmozdítását, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti párbeszédet és együttműködést.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Jóllehet az időjárással és a nemzetközi biztonsággal összefüggő katasztrófákkal kapcsolatos tendenciák fényében a polgári védelem megerősítése az egész Unióban a legfontosabb prioritások közé tartozik, döntő fontosságú, hogy az uniós eszközök erőteljesebb területi és közösségvezérelt dimenzióval egészüljenek ki, mivel a helyi közösségi fellépés a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a katasztrófák által okozott károk mérséklésének.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához.

(10)  A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához, de nem az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz – például a jogok, az egyenlőség és a polgárság, valamint az igazságszolgáltatás vagy világszerte az emberi fejlődés előmozdításához – rendelt pénzügyi keretek rovására, ideértve különösen a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők szerepvállalásának növelésére irányuló programok és projektek számára előirányzott összes forrást, szem előtt tartva, hogy e programok némelyikének végrehajtása kivételesen sikeresnek bizonyult: az elmúlt három évben a „Jogok, egyenlőség és polgárság” program kifizetési előirányzatai meghaladták a 99%-ot.

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a „Jogok, egyenlőség és polgárság”, valamint a jogérvényesülési program – kárára történő átcsoportosításokat. A „Jogok, egyenlőség és polgárság” programhoz kapcsolódó csaknem 100%-os felhasználási arány arra utal, hogy e programból nem vonhatók el új források anélkül, hogy az negatívan befolyásolna egyes projekteket és szervezeteket. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy növelni kell a „Jogok, egyenlőség és polgárság program” finanszírozását a DAPHNE és a nemek közötti egyenlőséget szolgáló programok tekintetében.

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A felülvizsgált uniós mechanizmus számára külön finanszírozást és költségvetési előirányzatot kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni a meglévő többéves programok finanszírozására gyakorolt negatív hatásokat, az uniós mechanizmus 2018., 2019. és 2020. évi célzott felülvizsgálatára szolgáló finanszírozás növelését kizárólag az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet1a értelmében rendelkezésre álló eszközök, és különösen a Rugalmassági Eszköz igénybevételével kell fedezni.

 

___________________

 

1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a „Jogok, egyenlőség és polgárság” program és a jogérvényesülési program – kárára történő átcsoportosításokat. Ehelyett a szükséges kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Egyszerűsíteni kell az uniós mechanizmus eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban igénybe vehessék a természeti vagy ember által okozott katasztrófákra való reagáláshoz szükséges segítséget és kapacitásokat.

(11)  Egyszerűsíteni és észszerűsíteni kell, illetve rugalmasabbá kell tenni az uniós mechanizmus eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok hamar igénybe vehessék a természeti vagy ember által okozott katasztrófákra való minél gyorsabb és hatékonyabb reagáláshoz szükséges segítséget és kapacitásokat.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A meglévő finanszírozási eszközök felhasználásának maximalizálása és a – különösen az unión kívüli katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó tagállamok támogatása érdekében rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet14 129. cikkének (1) bekezdésétől való eltérésről abban az esetben, ha a finanszírozás az 1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. cikke alapján történik.

(12)  A meglévő finanszírozási eszközök felhasználásának maximalizálása és a – többek között az unión kívüli katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó tagállamok támogatása érdekében rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet14 129. cikkének (1) bekezdésétől való eltérésről abban az esetben, ha a finanszírozás az 1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. cikke alapján történik. Az eltérés ellenére a polgári védelmi tevékenységek és különösen a humanitárius segítségnyújtás finanszírozásának továbbra is egyértelműen el kell különülnie az uniós finanszírozási eszközök jövőbeli architektúráiban, és teljes mértékben összhangban kell lennie ezen architektúra eltérő célkitűzéseivel és jogi követelményeivel.

__________________

__________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló megelőző intézkedéseket és az olyan veszélyekre, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való reagálást15. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, mint például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel.

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló megelőző intézkedéseket és az olyan veszélyekre, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való reagálást15. A kohéziós politika keretei közé tartozó területi együttműködési programok konkrét fellépéseket írnak elő a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés figyelembevétele érdekében, valamint további erőfeszítésekre van szükség a szorosabb integráció és nagyobb szinergiák érdekében. Továbbá biztosítani kell, hogy minden tevékenység összhangban legyen a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, valamint aktívan hozzá kell járulniuk azok célkitűzéseinek eléréséhez.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Alapvető fontosságú, hogy a korábban a közös veszélyhelyzeti kommunikációs és tájékoztatási rendszer (CECIS) keretében bejelentett modulokat meg kell őrizni annak érdekében, hogy válaszolni lehessen a segítségkérésekre, valamint a szokásos módon részt lehessen venni a képzési rendszerekben.

Indokolás

Ez keretet biztosít az adott helyzetre vonatkozó ellenőrzött információk összegyűjtéséhez és tagállamok számára történő továbbításához, valamint a beavatkozások során levont tanulságok megosztásához. A bejelentett modulok megtartása Ausztria számára azt jelentené, hogy nem esne ki a rendszerből a tartományi tűzoltószövetségek tíz modulja.

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Ugyanilyen fontos összekapcsolni az uniós mechanizmust – amely közvetlenül a katasztrófát követő időszakra korlátozódik – egyéb, főként a károk visszafordítására szolgáló uniós eszközökkel, például a Szolidaritási Alappal.

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  Alapvető fontosságú a Szolidaritási Alap módosítása egyrészt a környezeti károk helyreállítására irányuló kötelezettség bevezetése révén, másrészt oly módon, hogy a jóváhagyására szolgáló mutatóként a világ GDP-je helyett az adott régióra vagy tagállamra vonatkozó egy főre jutó GDP-t alkalmazzák, nehogy a nagy és sűrűn lakott, alacsony jóléti szintű régiók kiessenek az alapból való támogatásra jogosultak köréből. Helyreállítása érdekében nagyon fontos gazdasági szempontból értékelni a katasztrófa sújtotta környezetet, különösen a magas természeti értéket képviselő területeket, így a védett vagy a Natura 2000 hálózatba tartozó területeket.

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d)  Az uniós fellépésnek a technikai képzési segítségnyújtást is szem előtt kell tartania, hogy javítani lehessen a közösségek önsegítő kapacitásait, jobban felkészítve őket a kezdeti reagálásra és a katasztrófák megfékezésére. A közbiztonsági szakemberek, például a közösségi vezetők, a szociális munkások, az egészségügyi dolgozók, a mentő- és tűzoltószolgálatok, valamint a helyi önkéntes intervenciós csoportok – amelyeknek gyorsan hozzáférhető intervenciós felszereléssel kell rendelkezniük – számára tartott célirányos továbbképzések és oktatások segíthetnek a katasztrófák megfékezésében, valamint a válsághelyzet során és azt követően bekövetkező halálesetek számának csökkentésében.

Módosítás    25

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a katasztrófákra vonatkozó tudományos ismeretek rendelkezésre állásának és felhasználásának növelése.

e)  a katasztrófákra vonatkozó tudományos ismeretek rendelkezésre állásának és felhasználásának növelése, többek között a legkülső régiókban és a tengerentúli országokban és területeken is;

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ea)  a katasztrófák miatti, az emberi életet, valamint a kulturális és természeti örökséget esetlegesen érintő azonnali következmények mérséklése;”

Módosítás    27

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a b pont (új)

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„eb)  a határokon átnyúló együttműködési és koordinációs tevékenységek fokozása.”

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  intézkedéseket hoz a katasztrófakockázatokkal kapcsolatos tudásalap bővítése és az ismeretek, a tudományos kutatások által elért eredmények, a bevált gyakorlatok és az információk – többek között a közös kockázat által érintett tagállamok közötti – megosztásának elősegítése érdekében;

a)  intézkedéseket hoz a katasztrófakockázatokkal kapcsolatos tudásalap bővítése, valamint az együttműködés, illetve az ismeretek, a tudományos kutatások és az innováció által elért eredmények, a bevált gyakorlatok és az információk – többek között a közös kockázat által érintett tagállamok közötti – megosztásának további megkönnyítése és előmozdítása érdekében;

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„aa)  koordinálja a riasztási rendszerekkel kapcsolatos információk és iránymutatások harmonizálását, többek között határokon átnyúló szinten;”

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b.  Az 5. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

f)  összegyűjti és terjeszti a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információkat, tapasztalatcserét szervez a kockázatkezelési képesség értékelésével kapcsolatban, a tagállamokkal együttműködésben és 2014. december 22-ig iránymutatást dolgoz ki ezen értékelések tartalmára, módszereire és struktúrájára vonatkozóan, és elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét a megelőzési és felkészültségi tervezés terén, többek között önkéntes alapú kölcsönös értékelések formájában;

„f)  összegyűjti és terjeszti a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információkat, tapasztalatcserét szervez a kockázatkezelési képesség értékelésével kapcsolatban, a tagállamokkal együttműködésben és 2019. december 22-ig új iránymutatást dolgoz ki ezen értékelések tartalmára, módszereire és struktúrájára vonatkozóan, és elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét a megelőzési és felkészültségi tervezés terén, többek között önkéntes alapú kölcsönös értékelések formájában;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Módosítás    31

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2018. december 22-ig, azt követően pedig háromévente benyújtják a Bizottságnak nemzeti vagy a megfelelő szubnacionális szintű kockázatelemzéseik releváns elemeinek összefoglalóját;

a)  2018. december 22-ig, azt követően pedig háromévente elkészítik nemzeti vagy megfelelő szubnacionális szintű kockázatelemzéseiket az érintett helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció alapján és a sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel összhangban, valamint benyújtják azokat a Bizottságnak, a Bizottsággal egyeztetett sablon alapján, és ezzel összefüggésben a már rendelkezésre álló nemzeti információs rendszereket veszik igénybe;

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

d) önkéntes alapon részt vesznek a kockázatkezelési képesség értékelésére vonatkozó kölcsönös felülvizsgálatokban.

„d)   a hiányosságok kezelését szolgáló fellépések azonosítása céljából önkéntes alapon részt vesznek a kockázatkezelési képességre vonatkozó kölcsönös felülvizsgálatokban.

Indokolás

Az eredeti szöveg módosításának célja az intézkedés céljának pontosítása a 6. cikk általános felülvizsgálata összefüggésében.

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2019. január 31-ig, azt követően pedig háromévente a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a kockázatkezelési tervezés vonatkozó elemeinek összefoglalását, beleértve a kiválasztott megelőzési és felkészültségi intézkedésekre vonatkozó információkat is. Ezenkívül a Bizottság előírhatja a tagállamok számára, hogy konkrét megelőzési és felkészültségi terveket nyújtsanak be, amelyek kiterjednek mind a rövid, mind a hosszú távú erőfeszítésekre. Az Uniónak a tagállamok által a katasztrófamegelőzés és a felkészültség terén elért előrelépést az európai strukturális és beruházási alapok keretébe tartozó bármely jövőbeni előzetes feltételrendszer részeként kellően figyelembe kell vennie.

2019. január 31-ig, azt követően pedig háromévente a végrehajtási aktussal bevezetendő sablon alapján a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a kockázatkezelési tervezés vonatkozó elemeinek összefoglalását, beleértve a kiválasztott megelőzési és felkészültségi intézkedésekre vonatkozó információkat is. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ezenkívül a Bizottság előírhatja a tagállamok számára, hogy konkrét megelőzési és felkészültségi terveket nyújtsanak be, amelyek kiterjednek mind a rövid, mind a hosszú távú erőfeszítésekre. E tekintetben ezek az erőfeszítések magukban foglalhatják a tagállamok elkötelezettségét aziránt, hogy ösztönözzék a kockázatok értékelésen alapuló beruházásokat, valamint hogy javítsák a katasztrófákat követő újjáépítést. A nemzeti és szubnacionális szinten jelentkező pótlólagos adminisztratív terheket a lehető legalacsonyabban kell tartani.

Módosítás    34

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a Bizottság konkrét konzultációs mechanizmusokat is létrehozhat a hasonló típusú katasztrófáknak kitett tagállamok közötti megfelelő megelőzési és felkészültségi tervezés és koordináció fokozása érdekében.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve konkrét konzultációs mechanizmusokat is létrehozhat a hasonló típusú katasztrófáknak kitett tagállamok közötti megfelelő megelőzési és felkészültségi tervezés és koordináció fokozása érdekében. A Bizottság és a tagállamok – amennyiben lehetséges – támogatják továbbá a katasztrófakockázat-kezelés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák közötti koherenciát.

Indokolás

A döntésnek, hogy a Bizottság esetleges konkrét konzultációs mechanizmusokat hoz létre, tartalmaznia kell a tagállamok bevonását, amelyek az uniós polgári védelmi mechanizmus szerves részét képezik.

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A cikk a következő negyedik bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság megfelelő intézkedéseket hozhat, ha megítélése szerint a tagállamok megelőzési erőfeszítései elégtelenek a szóban forgó tagállamot fenyegető kockázatok fényében.”

Módosítás    36

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

8 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 8. cikk (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

k)  a tagállamokkal szoros együttműködésben további szükséges támogató és kiegészítő felkészültségi intézkedések meghozatala a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében.

„k)  a tagállamokkal szoros együttműködésben további szükséges támogató és kiegészítő felkészültségi intézkedések meghozatala, többek között más uniós eszközökkel történő koordináció által, a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=HU)

Módosítás    37

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„1a.  A tagállamoknak meg kell erősíteniük az illetékes regionális és helyi hatóságok megfelelő adminisztratív kapacitásait, összhangban az intézményi és jogi keretrendszerükkel.”

Módosítás    38

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1313/2013/EU határozat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák az uniós mechanizmus keretébe tartozó katasztrófa-reagálási műveletek tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában említett kockázatelemzésekre, valamint a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett áttekintésére építve – a katasztrófareagálásra vonatkozó forgatókönyvek készítését, az eszközök feltérképezését és a reagálási képességek telepítésére vonatkozó tervek kidolgozását.

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák az uniós mechanizmus keretébe tartozó természeti vagy ember okozta katasztrófákra való reagálási műveletek tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában említett kockázatelemzésekre, valamint a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett áttekintésére építve – a katasztrófareagálásra vonatkozó forgatókönyvek készítését, az eszközök feltérképezését – ideértve a különböző eszközök között a földmunkagépeket, a mobil energiaellátó egységeket és a mobil tűzvédelmi eszközöket – és a reagálási képességek telepítésére vonatkozó tervek kidolgozását.

Módosítás    39

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létrejön az európai polgári védelmi eszköztár. Ez a tagállamok előzetesen rendelkezésre bocsátott reagálási képességeiből áll, és modulok, egyéb reagálási képességek és szakértők tartoznak bele.

(1)  Létrejön az európai polgári védelmi eszköztár. Ez a képesség a tagállamok önkéntesen, előzetesen rendelkezésre bocsátott reagálási képességeiből áll, és modulok, egyéb reagálási képességek és szakértők tartoznak bele.

Indokolás

A kapacitások kötelező bejelentése egyes tagállamok és önkéntes rendszerük tekintetében nem lehetséges. Figyelembe kell venni, hogy a tagállamok adott esetben nem tudnak kapacitásokat rendelkezésre bocsátani, pl. vis major esetén.

Módosítás    40

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Mivel a tagállamok biztonsági és védelmi kockázatok mérséklésére irányuló legfőbb prioritásának a nemzeti megelőzésnek kell lennie, az európai polgári védelmi eszköztárnak a meglévő nemzeti kapacitások kiegészítésére kell szolgálnia.

Módosítás    41

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A beazonosított kockázatok alapján a Bizottság meghatározza az európai polgári védelmi eszköztár számára szükséges kulcsfontosságú reagálási képességek típusát és számát (a továbbiakban: a képességcélok). A Bizottság nyomon követi a képességcélok felé történő előrehaladást és a fennmaradó hiányosságokat, és ösztönzi a tagállamokat e hiányzások kezelésére. A Bizottság a 20. cikkel, a 21. cikk (1) bekezdése i) pontjával, valamint a 21. cikk (2) bekezdésével összhangban támogathatja a tagállamokat.

(2)  A helyszínen beazonosított igények és kockázatok alapján a Bizottság az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködésben meghatározza az európai polgári védelmi eszköztár számára szükséges kulcsfontosságú reagálási képességek típusát és számát (a továbbiakban: a képességcélok). A Bizottság nyomon követi a képességcélok felé történő előrehaladást és a fennmaradó hiányosságokat, és ösztönzi a tagállamokat e hiányzások kezelésére. A Bizottság a 20. cikkel, a 21. cikk (1) bekezdése i) pontjával, valamint a 21. cikk (2) bekezdésével összhangban támogathatja a tagállamokat.

Indokolás

Szubszidiaritási szempontból célravezetőbb, ha az igényeket a helyszínen vizsgálják meg, illetve a Bizottság e téren nem egyedül, hanem a tagállamokkal együtt cselekedhet.

Módosítás    42

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok által az európai polgári védelmi eszköztár céljaira rendelkezésre bocsátott reagálási képességek – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem alapján – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre, kivéve, ha a tagállamok olyan kivételes helyzetbe kerülnek, amely jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti feladatok ellátását.

(7)  A tagállamok által az európai polgári védelmi eszköztár céljaira rendelkezésre bocsátott reagálási képességek – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem alapján – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre, kivéve belső veszélyhelyzet vagy vis major esetén, illetve ha a tagállamok olyan kivételes helyzetbe kerülnek, amely jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti feladatok ellátását. Bevetésükről a végleges döntést azok a tagállamok hozzák meg, amelyek nyilvántartásba vetették az adott reagálási képességet.

Módosítás    43

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E reagálási képességek bevetésük esetén az őket rendelkezésre bocsátó tagállamok vezetése és irányítása alatt maradnak, és visszavonhatóak, amennyiben a tagállamok olyan kivételes helyzetbe kerülnek, amely jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti feladatok ellátását és már nem képesek rendelkezésre bocsátani az említett reagálási képességeket. Ilyen esetekben konzultálni kell a Bizottsággal.

E reagálási képességek bevetésük esetén az őket rendelkezésre bocsátó tagállamok vezetése és irányítása alatt maradnak, és visszavonhatóak, ha az említett tagállamok belső veszélyhelyzettel vagy vis majorral szembesülnek, illetve olyan kivételes helyzetbe kerülnek, amelyben már nem képesek rendelkezésre bocsátani az említett reagálási képességeket. Ilyen esetekben konzultálni kell a Bizottsággal.

Módosítás    44

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létre kell hozni a rescEU-t az azokban az esetekben való segítségnyújtásra, amelyekben a meglévő kapacitások nem teszik lehetővé a hatékony katasztrófareagálást.”

(1)  Létre kell hozni a rescEU-t az azokban a kivételes esetekben való segítségnyújtásra, amelyekben nemzeti szinten nem áll rendelkezésre kapacitás és a meglévő kapacitások nem teszik lehetővé a hatékony katasztrófareagálást.” A rescEU kapacitásokat nem szabad a tagállamok saját kapacitásai és kapcsolódó kötelezettségei helyettesítéseként használni.

Módosítás    45

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rescEU a következő kapacitásokból tevődik össze:

(2)  A rescEU a tagállamok már meglévő kapacitásaihoz hozzáadódó kapacitásokból tevődik össze, többek között azok kiegészítése és megerősítése érdekében, és célja a jelenlegi és jövőbeli kockázatok kezelése. A kapacitásokat az egészségügyi vészhelyzetekhez, ipari, környezeti, szeizmikus vagy vulkanikus katasztrófákhoz, a tömeges lakóhelyelhagyáshoz és kollektív vészhelyzetekhez, az áradásokhoz, tűzvészekhez – köztük erdőtüzekhez –, valamint terrortámadásokhoz és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleárisfenyegetésekhez kapcsolódó reagálási képességek tekintetében fennálló esetleges hiányosságok alapján kell azonosítani.

 

Az azonosított hiányosságok nyomán a rescEU legalább a következő kapacitásokat foglalja majd magában:

a) légi erdőtűzoltás;

a) légi erdőtűzoltás;

b) nagy teljesítményű szivattyúzás;

b) nagy teljesítményű szivattyúzás;

c) városi kutatás és mentés;

c) városi kutatás és mentés;

d) tábori kórház és sürgősségi orvosi csoportok.

d) tábori kórház és sürgősségi orvosi csoportok.

Módosítás    46

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E kapacitások továbbra is rugalmas jellegűek, és ez a jelleg a jövőbeli fejlemények és kihívások, például az éghajlatváltozás kezelése érdekében változhat.

Módosítás    47

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az azonosított kockázatok és a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

(4) Az azonosított kockázatok és hiányosságok, valamint a 6. cikk szerinti kockázatkezelési tervezés és a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

A katasztrófákkal vagy katasztrófaveszéllyel kapcsolatos, rendkívül sürgős esetben az e cikk szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 31. cikkben meghatározott eljárás alkalmazandó.

A katasztrófákkal vagy katasztrófaveszéllyel kapcsolatos, rendkívül sürgős esetben az e cikk szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 31. cikkben meghatározott eljárás alkalmazandó.

Módosítás    48

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság a rescEU részét képező reagálási kapacitásokra vonatkozó minőségi követelményeket határoz meg. A minőségi követelményeknek elismert nemzetközi normákon kell alapulniuk, amennyiben léteznek ilyen normák az adott területen.

(5)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben a rescEU részét képező reagálási kapacitásokra vonatkozó minőségi követelményeket határoz meg. A minőségi követelményeknek elismert nemzetközi normákon kell alapulniuk, amennyiben léteznek ilyen normák az adott területen.

Módosítás    49

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások feletti irányítást és ellenőrzést.

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások feletti stratégiai koordinálást irányítást és ellenőrzést, valamint a telepítéssel kapcsolatos hatásköröket. Az operatív irányítás és ellenőrzés a fogadó tagállamokban illetékes tisztviselők irányítása és ellenőrzése alatt marad.

Módosítás    50

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Telepítés esetén a Bizottság megállapodik a kérelmező tagállammal a rescEU kapacitások operatív telepítéséről. A kérelmező tagállam a műveletek során elősegíti saját kapacitásainak és a rescEU tevékenységeinek operatív koordinációját.

(8)  Telepítés esetén a Bizottság az ERCC-n keresztül megállapodik a kérelmező tagállammal a rescEU kapacitások operatív telepítéséről. A kérelmező tagállam a műveletek során elősegíti saját kapacitásainak és a rescEU tevékenységeinek operatív koordinációját.

Módosítás    51

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a Bizottság berendezéseket, például a légi erdőtűzoltásra szolgáló felszereléseket szerez be adásvétel, lízing vagy bérlés útján, a következőkről kell gondoskodni:

(10)  Amennyiben a Bizottság berendezéseket, például a légi erdőtűzoltásra szolgáló felszereléseket szerez be adásvétel, lízing vagy bérlés útján, a következőkről kell gondoskodni:

a)  felszerelések adásvétele esetén a Bizottság és a tagállam közötti megállapodásról, amely rendelkezik a szóban forgó felszerelésnek az adott tagállamban történő nyilvántartásba vételről.

a)  felszerelések adásvétele esetén a Bizottság és a tagállam közötti megállapodásról, amely rendelkezik a szóban forgó felszerelésnek az adott tagállamban történő nyilvántartásba vételről.

b)  lízing és bérlés esetén a felszerelés nyilvántartásba vételéről valamely tagállamban.

b)  lízing és bérlés esetén a felszerelés nyilvántartásba vétele valamely tagállamban nem kötelező.

 

ba)  a légi járművek irányításával az EASA tanúsítvánnyal rendelkező üzemeltetőit kell megbízni.

Módosítás    52

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1313/2013/EU határozat

12 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kétévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és előrehaladásról.

A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és az előrehaladásról.

Indokolás

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat.

Módosítás    53

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1313/2013/EU határozat

12 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezen információknak tartalmazniuk kell a költségvetés és a költségek alakulásának részletes technikai és pénzügyi értékeléssel kísért áttekintését, a szükséges reagálási képességek bekerülési költségének növekedésére és a reagálási képességek típusának változására, valamint – adott esetben – minőségi követelményeire vonatkozó pontos adatokat, valamint a költségnövekedések és változások okait.

Indokolás

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat.

Módosítás    54

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és intézmények hálózatát, amely a Bizottsággal együtt uniós polgári védelmi tudáshálózatot képez.

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és intézmények hálózatát – ideértve a kiválósági központokat, az egyetemeket és a kutatókat –, amely a Bizottsággal együtt uniós polgári védelmi tudáshálózatot képez. A Bizottságnak kellőképpen figyelembe kell vennie a tagállamokban meglévő szaktudást és a helyben aktív szervezeteket.

Módosítás    55

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudáshálózat adott esetben az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása és az ismeretek terjesztése terén:

A tudáshálózat, amely törekszik a nemi szempontból kiegyensúlyozott összetétel kialakítására, adott esetben az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása és az ismeretek terjesztése terén:

Módosítás    56

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) képzési program létrehozása és irányítása a polgári védelemben és a veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók számára a katasztrófamegelőzéssel, -felkészültséggel és -reagálással kapcsolatban, és e képzési program működtetése. A program keretében közös tanfolyamokat kell szervezni és szakértői csererendszert kell létrehozni, amelynek révén a résztvevőket más tagállamokba lehet rendelni.

„a)  képzési program létrehozása és irányítása a polgári védelemben és a veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók számára a katasztrófamegelőzéssel, -felkészültséggel és -reagálással kapcsolatban, és e képzési program működtetése. A program keretében közös tanfolyamokat kell szervezni és szakértői csererendszert kell létrehozni, amelynek révén a résztvevőket más tagállamokba lehet rendelni. A polgári védelemre irányuló új Erasmus programot hoznak létre az 1288/2013/EU rendeletben* meghatározott szabályokkal és elvekkel összhangban.

A képzési program célja a 9. és 11. cikkben említett képességek koordinációjának, kompatibilitásának és komplementaritásának javítása, valamint a 8. cikk d) és f) pontjában említett szakértők kompetenciájának fejlesztése;

A polgári védelemre irányuló Erasmus program célja a 9., 11. és 12. cikkben említett képességek koordinációjának, kompatibilitásának és komplementaritásának javítása, valamint a 8. cikk d) és f) pontjában említett szakértők kompetenciájának fejlesztése is.

 

A polgári védelemre irányuló Erasmus program tartalmaz egy, a tagállamok és a partnerországok közötti együttműködésnek köszönhetően megvalósuló nemzetközi dimenziót az Unió külső tevékenységének, többek között a vonatkozó fejlesztési célkitűzéseknek a támogatása érdekében.”

 

_______________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Indokolás

Az előadó fontosnak tartja az 1313/2013/EU határozat 13. cikke (1) bekezdése a) pontjának módosítását még akkor is, ha a Bizottság határozatra irányuló új javaslata ezt nem teszi meg. A módosítás biztosítja az összhangot a Bizottság javaslatának célkitűzéseivel. A polgári védelemre irányuló Erasmus létrehozása hozzájárul egy olyan homogén európai képzési szabvány kialakításához, amely ugyanolyan alapképzést állapít meg minden ország polgári védelmi személyzete számára.

Módosítás    57

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9b.  A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

f)  a vonatkozó új technológiáknak az uniós mechanizmus céljait szolgáló bevezetésének és alkalmazásának ösztönzése és bátorítása.

„f)  a kutatás és fejlesztés ösztönzése és a vonatkozó új technológiáknak az uniós mechanizmus céljait szolgáló bevezetésének és alkalmazásának bátorítása.

Módosítás    58

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 c pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9c.  a 13. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A Bizottság bővíti a képzési kapacitásokat, valamint fokozza az ismeretek és tapasztalatok megosztását az Unió polgári védelmi tudáshálózata és a nemzetközi szervezetek és harmadik országok között, hogy hozzájáruljon a katasztrófakockázatok csökkentésével kapcsolatos – különösen a sendai keretben elfogadott – nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítéséhez.”

Indokolás

E kiegészítő bekezdés célja az ismeretek és tapasztalatok megosztásának előmozdítása, beleértve a képzési kapacitások kiterjesztésének lehetőségét harmadik országokra (az időközi értékelésben említettek szerint), a jövőbeli reagálási műveletek javítása és a sendai kerettel való koherencia javítása érdekében.

Módosítás    59

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

16 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a.  A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával.

„(2)  Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával. Ember okozta katasztrófák vagy összetett vészhelyzetek esetén a Bizottság egyértelműen meghatározza – a humanitárius szereplőkkel konzultálva – a beavatkozás hatókörét és a szélesebb körű humanitárius reagálásban részt vevő felekkel való kapcsolatát, biztosítva a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal való összhangot és a humanitárius elvek tiszteletben tartását.”

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus időközi értékelése azt állapította meg, hogy a reagálási műveletek változó világában a humanitárius beavatkozási műveletek során végrehajtott polgári védelmi beavatkozások homályos meghatározása befolyásolta a mechanizmus célkitűzéseinek elérését. A jelenlegi határozat e módosításának célja, hogy tisztázza az olyan ember okozta katasztrófák és összetett vészhelyzetek esetén végrehajtott polgári védelmi beavatkozások körét, amelyek esetében a humanitárius segítségnyújtási műveletek is folynak.

Módosítás    60

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1313/2013/EU határozat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Parlament és a Tanács az éves költségvetési eljárás keretében fokozatosan engedélyezi az uniós mechanizmus szükséges előirányzatait, kellően figyelembe véve az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet* értelmében rendelkezésre álló eszközöket, különös tekintettel a Rugalmassági Eszköz I. mellékletben meghatározott igénybevételi lehetőségére.

 

____________________

 

*A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat. Ehelyett a kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.

Módosítás    61

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1313/2013/EU határozat

20 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen támogatásnak vagy finanszírozásnak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania az Unió számára, beleértve az Unió jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett kapacitások tekintetében történő előtérbe helyezését.

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen támogatásnak vagy finanszírozásnak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania az Unió számára, beleértve az Unió jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett kapacitások tekintetében történő előtérbe helyezését. Kommunikációs stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus tevékenységeinek konkrét eredményei a polgárok számára láthatóbbá váljanak.

Módosítás    62

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

23 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az európai polgári védelmi eszköztár számára előzetesen nem biztosított tagállami kapacitások esetében a szállítási erőforrásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás összege nem haladja meg a teljes támogatható költségek 55%-át. A támogatás igénybevételéhez a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a rendelkezésükre álló, az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre bocsátott kapacitásokon felüli azon kapacitásaik listáját, amelyeket az egészségügyi vészhelyzetekre, az ipari, szeizmikus vagy vulkanikus katasztrófákra, a tömeges lakóhelyelhagyásra és vészhelyzetekre, az áradásokra, az erdőtüzekre, valamint a terrorista támadásokra és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris támadásokra való reagálásra tudnak bevetni.

Módosítás    63

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1313/2013/EU határozat

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Törekedni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására, amelyek például a kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés eseténa Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját.

(2)  Fejleszteni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiákat, kiegészítő jelleget és fokozott koordinációt, amelyek például a kohéziót, ideértve az Európai Unió Szolidaritási Alapját is, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják, anélkül hogy ez magával vonná a források e területekről történő átcsoportosítását. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés esetén a Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját, tiszteletben tartva az intézkedések és finanszírozásuk elkülönült és független jellegét, valamint biztosítva azok összhangját a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal.

Indokolás

A 26. cikk (1) bekezdésére tett bizottsági javaslat fényében, amely lehetővé teszi a polgári védelmi intézkedések különböző forrásokból történő finanszírozását, a javasolt módosítás a humanitárius és polgári védelmi műveletek és finanszírozásuk közötti egyértelmű különbségtételt kívánja biztosítani.

Módosítás    64

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1313/2013/EU határozat

32 cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  A rescEU létrehozása, irányítása és fenntartása az 12. cikkben előírtak szerint, beleértve a bevetésre vonatkozó határozatokra és az üzemeltetési eljárásokra vonatkozó kritériumokat;

g)  A rescEU létrehozása, irányítása és fenntartása a 12. cikkben előírtak szerint, beleértve a bevetésre vonatkozó határozatokra, az üzemeltetési eljárásokra vonatkozó kritériumokat, valamint a rescEU kapacitások valamely tagállam általi nemzeti szintű telepítésének feltételeit, továbbá az ezzel összefüggő pénzügyi és egyéb intézkedéseket;

Módosítás    65

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet (új)

 

 

Módosítás

I. MELLÉKLET

INDIKATÍV KIEGÉSZÍTŐ KERETÖSSZEGEK A 2018 ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

 

 

2018

2019

2020

Összesen

A 3. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

19,157

115,2

122,497

256,854

 

kifizetési előirányzatok

11

56,56

115,395

182,955

A 4. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

2

2

2,284

6,284

 

kifizetési előirányzatok

0,8

1,8

2,014

4,614

A 3. és a 4. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

21,157

117,2

124,781

263,138

 

kifizetési előirányzatok

11,8

58,36

117,409

187,569

(Valamennyi összeg millió EUR-ban.)

* A teljes összeget a Rugalmassági Eszköz nyújtja.

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus 2018 és 2020 közötti felülvizsgálatához szükséges további finanszírozást részleteiben maga a határozat határozza meg, egy önálló, részletes I. melléklet révén. A polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatának finanszírozásához szükséges kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.


INDOKOLÁS

Aggasztó körülmények

A természeti katasztrófák Európában és a világon jelentősen emelkednek mind előfordulási gyakoriságuk, mind intenzitásuk tekintetében, és komoly veszélyt jelentenek társadalmaink, gazdaságaink és ökoszisztémáink számára.

A probléma nagyságának felméréséhez elég a 2017. évi természeti katasztrófákra gondolni, amelyek csak Európában 200 halálesethez vezettek. A kontinens déli részén 2017-ben pusztító tüzek több mint egy millió hektárt égettek fel, és több mint száz ember halálát okozták rövid hat hónap leforgása alatt. 2017-ben számos trópusi vihar többször is lecsapott Európa tengerentúli területeire a karibi térségben, feszegetve az európai segítségnyújtás határait. Ennél még váratlanabbak voltak ugyanebben az évben a heves hurrikánok által okozott súlyos áradások és pusztítások Európa észak-atlanti részén.

A jövőre vonatkozóan a tudományos kutatás által vázolt forgatókönyv még aggasztóbb, ugyanis e jelenségek fokozódását vetíti előre. A 2017-eshez hasonló évek már nem kivételnek számítanak, hanem általánosak lesznek. Ennek fő oka kétségtelenül az éghajlatváltozásban állapítható meg, amely növelte a szélsőséges időjárási körülmények miatt bekövetkező események negatív hatását. Nem véletlen, hogy az éghajlatváltozást az emberi egészség tekintetében a 21. század egyik legnagyobb globális fenyegetéseként írták le.

Tökéletesítendő valóság

Mindazonáltal egy ilyen forgatókönyv láttán az Európai Unió nem maradt passzív. Az évek során kifejlesztette a katasztrófákra való reagálás szilárd hálózatát, az uniós polgári védelmi mechanizmust (Union Civil Protection Mechanism - UCPM), amely e rendszer középpontjában áll. Támogatási szerepének betöltése során segítséget nyújtott a tagállamoknak a katasztrófák megelőzésére és a kockázatok csökkentésére irányuló erőfeszítéseik optimalizálásában. A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központnak (ERCC) köszönhetően a mechanizmus erőit az EU-n belül és kívül is igénybe lehetett venni. A mechanizmus nemrégiben készült félidős értékelése hangsúlyozza, hogy a mechanizmus az európai szolidaritás kézzelfogható bizonyítéka.

Mindazonáltal a 2017-es tűzesetekhez vagy a 2015–2016-os migrációs válsághoz hasonló események alkalmával szerzett legutóbbi működési tapasztalatok rávilágítottak a mechanizmus hatékonyságának és eredményességének hiányosságaira.

A jelenlegi modell a tagállamok önkéntes hozzájárulásán alapul: előzetesen rendelkezésre bocsátják kapacitásaikat az ERCC számára (a továbbiakban: európai polgári védelmi eszköztár) az Unió pénzügyi támogatásáért cserébe, amelyet az átalakítási, tanúsítási és szállítási költségek fedezésére nyújt. Ez a rendszer azonban elégtelennek bizonyult a több államot egyidőben sújtó, nagy horderejű vészhelyzetekre való reagálás szempontjából. Az elsősorban nemzeti kapacitásokra való építkezés legnagyobb hátránya az, hogy ezek nem állnak rendelkezésre az EU-ban, ha azokat nemzeti szinten kell alkalmazni.

Annak érdekében, hogy az Európai Unió biztosítani tudja polgárai biztonságát a katasztrófákkal szemben, egy erősebb, szilárd és megbízható válaszokat adni képes mechanizmusra van szükség. Az előadó egy ambiciózusabb mechanizmusban hisz.

Egy, a jövőre vonatkozó elképzelés

Az előadó elképzelése szerint egy teljes mértékben kifejlesztett uniós polgári védelmi mechanizmus három alapvető elemre épül.

1. Egy valódi európai polgári védelmi képesség A jövőbeli mechanizmusnak a tagállamok által megtartott kapacitásokhoz képest további meglévőkkel kell rendelkeznie, nem csak saját kapacitásokkal. Egy valódi európai polgári védelmi kapacitás létrehozását kell előirányozni. Ez az új kapacitás kitölti a nemzeti reagálási rendszerekben azonosított hiányosságokat. A cél nem a tagállamok munkájának helyettesítése vagy megismétlése, hanem a fellépés kiegészítése ott, ahol szükséges.

E kapacitás létrehozása érdekében az Unió finanszírozza olyan új eszközök beszerzését, mint például tűzoltó repülőgépek. Az új kapacitások bérleti vagy javítási szerződéseket, vagy meglévő kapacitások átalakítását eredményezhetik, amelyekhez az Uniónak jelentősen hozzá kell járulnia. A pénzügyi ösztönzőkre más példák is léteznek: az Unió magára vállalhatná az európai mechanizmus keretében végzett fellépésből vagy a szállításból eredő költségeket.

E fellépések közül néhány már szerepel a jelenlegi európai mechanizmusban, ami kezdetnek jó. Mindazonáltal a jelenlegi rendszer által javasolt társfinanszírozás alacsony szintje miatt az ösztönzők nincsenek kellőképpen kihasználva.

2. A kapacitás és a többi meglévő eszköz közötti koherencia Az új mechanizmusnak koherensebbnek is kell lennie mind az Unión belül, mind azon kívül. Ez azt jelenti, hogy a kapacitás létrehozásának együtt kell járnia a tagállamok nagyobb erőfeszítéseivel a megelőzés tekintetében. Az új rendszer valamennyi fél felelősségét ösztönzi. A megelőzésnek kulcsszerepe lesz a katasztrófavédelemben és azt a jövőben tovább kell fejleszteni. Ezért az előadó által elképzelt új mechanizmus nem elszigetelten működik, hanem a többi európai eszköz erejére épít és a kockázatmegelőzésre összpontosít.

A koherenciának azonban nem csupán a megelőzés aspektusát kell jellemeznie, hanem a reagálásét is. Az új mechanizmust jobban össze kell hangolni a katasztrófákra való reagálásra meglévő többi uniós eszközzel, mint például a humanitárius segítségnyújtási eszközzel. A két eszköz közötti megfelelő koordináció egy egységesebben és hatékonyabban működő átfogó uniós fellépést biztosít az EU határain belül és kívül egyaránt.

3. A források megfelelő elosztása A két előző elem egyenes következményeként az előadó úgy véli, hogy a jövőben az EU nagyobb pénzügyi elkötelezettségére lesz szükség. A jelenlegi költségvetésben a 2014–2020 közötti időszakra a mechanizmus számára biztosított 368 millió euró nevetségesnek tűnik a több mint 433 milliárd eurót kitevő gazdasági veszteséghez képest, amelyet a szélsőséges időjárási események okoztak a tagállamokban 1980 óta.

Az előadó úgy véli, hogy egy nagyobb európai pénzügyi elkötelezettségnek együtt kell járnia azzal, hogy az Unió számára megfelelő koordinációs feladatot állapítanak meg. Az elképzelések szerint teljes mértékben az Unió gyakorolja a lehetséges új európai polgári védelmi képesség fölötti irányítást és ellenőrzést. Attól kezdve, hogy az Unió rendelkezik ily módon az új képesség eszközeinek a beszerzéséről, azok az ő tulajdonába is kerülnek.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy létre kell hozni egy, a polgári védelemre irányuló Erasmus programot annak érdekében, hogy a tagállamok között már meglévő együttműködés megerősödjön.

Végül az előadó hangsúlyozza a polgárok által az európai polgári védelembe vetett bizalom folytonosságát: az évek során az Eurobarométer adatai folyamatosan azt mutatják, hogy a válaszadók 90%-a véli fontosnak, hogy az EU polgári védelmi szerepén keresztül a területén hozzájáruljon a katasztrófákra való reagálás koordinálásához. Az uniós polgárok többsége (56%) úgy véli, hogy hazája nem rendelkezik elegendő eszközzel ahhoz, hogy egyedül megbirkózzon mindegyik súlyos katasztrófával. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a polgári védelem Európája az, amit a polgárok látni akarnak.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (25.4.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

A vélemény előadója: Željana Zovko

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Európa és a világ egyre több katasztrófával néz szembe, amelyek jelentős emberi veszteséggel és anyagi költségekkel járnak. Az időjárással kapcsolatos katasztrófák – különösen az árvizek és az erdőtüzek – gyakorisága és intenzitása szintén növekszik az éghajlatváltozás következtében. Az európai uniós polgári védelmi mechanizmus (EUCPM)(1) célja, hogy támogassa és kiegészítse a tagállami fellépéseket és megkönnyítse azok összehangolását a katasztrófák megelőzése, az azokra való felkészültség, illetve reagálás javítása érdekében. Az EUCPM aktiválható az Unión belüli és kívüli katasztrófák esetén is (ez utóbbi a mechanizmus teljes felhasználásának több mint felét teszi ki). Az Unión kívüli katasztrófákra való reagálás során az EUCPM gyakran az EU humanitárius segítségnyújtásával párhuzamosan kerül aktiválásra.

A Bizottság e határozat(2) módosítására irányuló javaslatának – amelyet jelenleg vizsgál az Európai Parlament és a Tanács – célja: 1) az EU és a tagállamok katasztrófákra való reagálási képességének megerősítése egy célzott uniós szintű eszköztartalék létrehozásával (rescEU), amely a Bizottság határozata nyomán kerül majd felhasználásra, valamint a tagállamok európai polgári védelmi alaphoz való hozzájárulásának hatékonyabbá tétele; 2) nagyobb hangsúly helyezése a megelőzésre irányuló intézkedésekre és az egyéb uniós szakpolitikákkal való összhangra; a mechanizmus műveleteivel kapcsolatos egyszerűbb és hatékony adminisztratív eljárás előmozdítása.

Ebben a DEVE bizottság által az ENVI bizottságnak készített véleményben az előadó támogatja az EU és a tagállamok katasztrófákra való reagálási képességének megerősítését, miközben hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Ezzel összefüggésben az előadó számos változtatást kíván bevezetni a bizottsági javaslatban és a jelenlegi határozatban, többek között a közelmúltbeli értékelések megállapításaira alapozva(3).

A legfontosabb változtatások célkitűzései a következők:

•  Az EUCPM nemzetközi együttműködési dimenziójának megerősítése, többek között a képzési kapacitások bővítése és a tudásmegosztás révén. Ennek továbbá támogatni kell a nemzetközi katasztrófakockázat-csökkentési kötelezettségvállalásokat (nevezetesen a 2015–2030 közötti időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretet).

•  A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak megfelelően hangsúlyozza, hogy egyértelműen meg kell határozni az EUCPM műveleteinek hatókörét az ember okozta vagy összetett vészhelyzetekben. hangsúlyozza, hogy ezeket a tevékenységeket – és finanszírozási eszközeiket – továbbra is teljes mértékben differenciálni kell, még az eszközök közötti szinergiák és kiegészítő jelleg megteremtésére irányuló szándék esetén is.

•  annak biztosítása, hogy az uniós szintű kapacitások (rescEU) kiegészítik és nem helyettesítik a nemzeti szintű polgári védelmi kapacitások fejlesztését, az európai polgári védelmi alap részét nem képező eszközök szállítási költségei társfinanszírozásának fenntartása révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A képzés és a gyakorlatok hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti együttműködés fokozása érdekében létre kell hozni a meglévő struktúrákon alapuló uniós polgári védelmi tudáshálózatot.

(9)  A képzés és a gyakorlatok hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti együttműködés fokozása érdekében létre kell hozni a meglévő struktúrákon alapuló uniós polgári védelmi tudáshálózatot. E hálózatnak elő kell mozdítania és meg kell erősítenie a nemzetközi szervezetekkel és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat a katasztrófakockázatok csökkentésére irányuló együttműködés megerősítése érdekében, és hozzá kell járulnia a 2015–2030 közötti időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret kötelezettségvállalásaihoz.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A meglévő finanszírozási eszközök felhasználásának maximalizálása és a – különösen az unión kívüli katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó tagállamok támogatása érdekében rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikkének (1) bekezdésétől14 való eltérésről abban az esetben, ha a finanszírozás az 1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. cikke alapján történik.

(12)  A meglévő finanszírozási eszközök felhasználásának maximalizálása és a – különösen az unión kívüli katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó tagállamok támogatása érdekében rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikkének (1) bekezdésétől14 való eltérésről abban az esetben, ha a finanszírozás az 1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. cikke alapján történik. Az eltérés ellenére a polgári védelmi tevékenységek és különösen a humanitárius segítségnyújtás finanszírozásának továbbra is egyértelműen el kell különülnie az uniós finanszírozási eszközök jövőbeli architektúráiban, és teljes mértékben összhangban kell lennie ezen architektúra eltérő célkitűzéseivel és jogi követelményeivel.

__________________

__________________

14Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

14Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló megelőző intézkedéseket és az olyan veszélyekre, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való reagálást15. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, mint például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel.

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló megelőző intézkedéseket és az olyan veszélyekre, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való reagálást15. Továbbá biztosítani kell, hogy minden tevékenység összhangban legyen a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, valamint aktívan hozzá kell járulniuk azok célkitűzéseinek eléréséhez.

__________________

__________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

15Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  A 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

2.  Egy tagállam, harmadik ország, az ENSZ vagy annak ügynökségei kérésére a Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a helyszínre a megelőzési intézkedésekre vonatkozó tanácsadás céljából.

“2.  A Bizottság továbbá egy tagállam, harmadik ország, az ENSZ vagy annak ügynökségei kérésére, vagy saját kezdeményezésére és a főbb érintettek beleegyezését követően szakértői csapatot küldhet ki a helyszínre a megelőzési intézkedésekre vonatkozó tanácsadás céljából.

Indokolás

A jelenlegi határozat e módosítása arra törekszik, hogy a Bizottság aktívabb szerepet vállaljon a szakértői megelőző missziók – többek között a harmadik országokba történő – indításában, mivel ez növelheti azok láthatóságát és hozzáférhetőségét. Ezek a missziók – az időközi értékelésben kiemelteknek megfelelően – hozzájárulhatnak a polgári védelem terén folytatott nemzetközi együttműködés fokozásához és a sendai kerettel való összhang javításához

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  földi erdőtűzoltás;

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az azonosított kockázatok és a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

(4)  Az azonosított kockázatok, a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés és a tagállamok polgári védelmi tapasztalatai alapján, valamint az érintett, válságok kialakulásának fokozottan kitett régiókkal folytatott konzultációt követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások feletti irányítást és ellenőrzést.

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások telepítésére vonatkozó döntési jogkörét.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 13. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Egy tagállam, harmadik ország, az ENSZ vagy annak ügynökségei kérésére a Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a helyszínre a felkészültségi intézkedésekre vonatkozó tanácsadás céljából.

“(3)  a Bizottság egy tagállam, harmadik ország, az ENSZ vagy annak ügynökségei, illetve saját kezdeményezésére és a főbb érintettek beleegyezését követően a Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a helyszínre a felkészültségi intézkedésekre vonatkozó tanácsadás céljából.

Indokolás

A jelenlegi határozat e módosítása arra törekszik, hogy a Bizottság aktívabb szerepet vállaljon a szakértői felkészültségi missziók – többek között a harmadik országokba történő – indításában, mivel ez növelheti azok láthatóságát és hozzáférhetőségét. Ezek a missziók – az időközi értékelésben kiemelteknek megfelelően – hozzájárulhatnak a polgári védelem terén folytatott nemzetközi együttműködés fokozásához és a sendai kerettel való összhang javításához

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b.  A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A Bizottság bővíti a képzési kapacitásokat, valamint fokozza az ismeretek és tapasztalatok megosztását az Unió polgári védelmi tudáshálózata és a nemzetközi szervezetek és harmadik országok között, hogy hozzájáruljon a katasztrófakockázatok csökkentésével kapcsolatos – különösen a sendai keretben elfogadott – nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítéséhez.”

Indokolás

E kiegészítő bekezdés célja az ismeretek és tapasztalatok megosztásának előmozdítása, beleértve a képzési kapacitások kiterjesztésének lehetőségét harmadik országokra (az időközi értékelésben említettek szerint), a jövőbeli reagálási műveletek javítása és a sendai kerettel való koherencia javítása érdekében.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

16 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a  A 16. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával.

“(2)  Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával. Ember okozta katasztrófák vagy összetett vészhelyzetek esetén a Bizottság egyértelműen meghatározza – a humanitárius szereplőkkel konzultálva – a beavatkozás hatókörét és a szélesebb körű humanitárius reagálásban részt vevő felekkel való kapcsolatát, biztosítva a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal való összhangot és a humanitárius elvek tiszteletben tartását.”

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus időközi értékelése azt állapította meg, hogy a reagálási műveletek változó világában a humanitárius beavatkozási műveletek során végrehajtott polgári védelmi beavatkozások homályos meghatározása befolyásolta a mechanizmus célkitűzéseinek elérését. A jelenlegi határozat e módosításának célja, hogy tisztázza az olyan ember okozta katasztrófák és összetett vészhelyzetek esetén végrehajtott polgári védelmi beavatkozások körét, amelyek esetében a humanitárius segítségnyújtási műveletek is folynak.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

23 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az európai polgári védelmi eszköztár számára rendelkezésre nem bocsátott eszközök esetében a szállítási erőforrásokra biztosított uniós pénzügyi támogatás összege nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 55%-át. Ahhoz, hogy a tagállamok jogosultak legyenek ilyen finanszírozásra, létre kell hozniuk a katasztrófákra való reagálásra rendelkezésre álló valamennyi polgári védelmi eszköz nyilvántartását, azokon túl, amelyeket az európai eszköztár céljára biztosítottak.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1313/2013/EU határozat

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Törekedni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására, amelyek például a kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés eseténa Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját.

(2)  Törekedni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására, amelyek például a kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés eseténa Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját, tiszteletben tartva az intézkedések és finanszírozásuk elkülönült és független jellegét, valamint biztosítva azok összhangját a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal.

Indokolás

A 26. cikk (1) bekezdésére tett bizottsági javaslat fényében, amely lehetővé teszi a polgári védelmi intézkedések különböző forrásokból történő finanszírozását, a javasolt módosítás a humanitárius és polgári védelmi műveletek és finanszírozásuk közötti egyértelmű különbségtételt kívánja biztosítani.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Hivatkozások

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

14.12.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

15.3.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Željana Zovko

8.2.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pál Csáky, Monika Vana

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata

az uniós polgári védelmi mechanizmusról

(2)

Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra, 2017/0309 (COD)

(3)

„Az uniós polgári védelmi mechanizmus időközi értékelése, 2014–2016-os időszak”, zárójelentés, 2017. augusztus

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós polgári védelmi mechanizmus 2014–2016 közötti időszakra szóló időközi értékeléséről, {SWD(2017) 287 final}

Az Európai Számvevőszék 33/2017 különjelentése, „Az Uniós polgári védelmi mechanizmus: az Unión kívül bekövetkezett katasztrófákra adott válaszok koordinálása nagyrészt eredményes volt.”


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (25.4.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

A vélemény előadója: José Manuel Fernandes

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a jelenlegi uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) módosítására irányuló javaslatot, amelynek célja, hogy válság- és sürgősségi helyzetek esetén az Unió – egyebek mellett a katasztrófamegelőzési erőfeszítések fokozása révén – megfelelőbb támogatást tudjon nyújtani polgárainak Európán belül és kívül. Emlékeztet arra, hogy a polgári védelmi mechanizmus a szolidaritás uniós alapértékének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a megelőzésbe és a katasztrófákra való felkészülésbe való befektetés a védelem legjobb formája, nemcsak azért, mert a legnagyobb potenciállal rendelkezik az életmentés és az emberi szenvedés megelőzése terén, hanem azért is, mert elkerülhető, hogy katasztrófa esetén óriási renoválási költségek merüljenek fel. A Bizottság saját számításai szerint a katasztrófakészültségre költött 1 euró 7 eurót takarít meg a segélyekben.

Az előadó meggyőződése, hogy a jelenlegi rendszer felülvizsgálata régóta esedékes. A jelenlegi, önkéntes rendszer elégtelen voltát a közelmúltban történt számos katasztrófára adott uniós válasz sajnos bizonyította, így különösen sajnálatos volt, hogy a 2016. és 2017. évi erdőtüzek idején nem állt rendelkezésre elegendő forrás, és a 17 beadott támogatási kérelem közül csak 10 részesülhetett támogatásban, és azok is csak jelentős késéssel, ami több mint 100 ember életébe került. Számos jelentés rámutatott továbbá, hogy a kritikus reagálási képességek rendelkezésre állása tekintetében hiányosságok vannak, különös tekintettel az erdőtüzek oltására, a menedékhelyek biztosítására és bizonyos más típusú erőforrásokra.

Az előadó azon a véleményen van, hogy a javasolt struktúra, amely két egymást kiegészítő pillérből áll – egyrészről az előzetesen lekötött tagállami reagálási kapacitások európai polgári védelmi testületéből, másrészről az úgynevezett „rescEU”-ból, amely a kapacitások uniós szintű igazgatású és ellenőrzésű, végső megoldásként bevethető célzott tartaléka – a jelenlegi keret hiányosságainak orvoslására a legmegfelelőbb és leghatékonyabb mód. Az erőforrások optimális egyesítése és méretgazdaságosság megteremtése révén a megerősített polgári védelmi mechanizmus jelentős megtakarítást fog eredményezni a tagállamok számára.

Az előadó emlékeztet arra, hogy a Bizottság javaslatának teljes költsége a 2018 és 2020 közötti időszakra 280 millió EUR, amelyből 256,9 millió EUR a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság), 6,3 millió EUR a 4. fejezet (Globális Európa) és 16,9 millió EUR az 5. fejezet (Igazgatási kiadások) alatt állna rendelkezésre. A javasolt operatív kiadások 54%-át a felkészültségre – többek között az uniós eszközök beszerzésére vagy lízingjére –, 37%-át a reagálásra és 9%-át a megelőző tevékenységekre fordítanák. A javaslat további 100 fős személyzet felvételét is előirányozza egy három éves időszak alatt. Az előadó ezeket a javaslatokat arányosnak tartja a felülvizsgálat terjedelmével és céljával.

Az előadó üdvözli a rugalmassági eszköz javasolt felhasználását, hogy fedezze a szükséges további források nagy részét (88%-át). Ugyanakkor határozottan elutasítja, hogy a 3. és 4. fejezet meglévő programjaitól 31,3 millió EUR-t csoportosítsanak át. Amint azt a Költségvetési Bizottság számos alkalommal hangsúlyozta, a jelentős új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Emellett számos érintett program – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülés programok – magas szintű végrehajtási arányokat mutat és évek óta alulfinanszírozott. Az előadó ezért javasolja, hogy az új I. mellékletben részletezettek szerint a 3. és 4. fejezetben szükségessé váló forrásokat teljes egészében a rugalmassági eszközből fedezzék.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

 

2a. felhívja a Bizottságot, hogy tartózkodjon a folyamatban lévő többéves pénzügyi keret során bevezetett új politikai prioritások finanszírozását szolgáló átcsoportosításoktól, mivel ezek elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek más kulcsfontosságú uniós tevékenységek végrehajtására;

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat.

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

2 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

 

2b. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus megfelelő finanszírozását a jelenlegi átdolgozásra építve a 2021-ben kezdődő következő többéves pénzügyi keretből fedezze;

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus jelenlegi felülvizsgálatára való tekintettel – amely mind a szakpolitikát, mind a finanszírozást megerősíti – fontos lesz, hogy a Bizottság a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó új javaslataival együtt 2020 utánra ambiciózus pénzügyi keretet javasoljon a polgári védelmi mechanizmus számára is.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja a kapacitások rendelkezésre állását olyan esetekben, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az uniós közbeszerzési lehetővé kell, hogy tegye a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során.

(7) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát és mozgósíthatóságát azáltal, hogy biztosítja a kapacitások gyors rendelkezésre állását olyan esetekben, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az uniós közbeszerzési lehetővé kell, hogy tegye a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során. Biztosítani kell a pénzügyi források optimális és átlátható felhasználását.

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus kapacitásainak mozgósításakor a gyorsaság rendkívül fontos, amint azt a legutóbbi dél-európai erdőtüzek esetén a tűzoltó repülőgépek késedelmes indításának tragikus következményei is bizonyítják. Az uniós társfinanszírozást mindig a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság feltételei mellett kell biztosítani.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához.

(10) A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához, de nem az olyan egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz rendelt pénzügyi keretek rovására, mint a jogok, az egyenlőség és a polgárság, az igazságszolgáltatás vagy az emberi fejlődés világszerte.

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus kapacitásainak mozgósításakor a gyorsaság rendkívül fontos, amint azt a legutóbbi dél-európai erdőtüzek esetén a tűzoltó repülőgépek késedelmes indításának tragikus következményei is bizonyítják. Az uniós társfinanszírozást mindig a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság feltételei mellett kell biztosítani.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A felülvizsgált uniós polgári védelmi mechanizmus számára külön finanszírozást és költségvetési előirányzatot kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni a meglévő többéves programok finanszírozására gyakorolt negatív hatásokat, az uniós polgári védelmi mechanizmus 2018., 2019. és 2020. évi célzott felülvizsgálatára szolgáló finanszírozás növelését kizárólag az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet1a értelmében rendelkezésre álló eszközök, és különösen a Rugalmassági Eszköz igénybevételével kell fedezni.

 

___________________

 

1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat. Ehelyett a kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1313/2013/EU határozat

12 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kétévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és előrehaladásról.”

A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és előrehaladásról.”

Indokolás

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1313/2013/EU határozat

12 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezen információknak tartalmazniuk kell a költségvetés és a költségek alakulásának részletes technikai és pénzügyi értékeléssel kísért áttekintését, a szükséges reagálási képességek bekerülési költségének növekedésére és a reagálási képességek típusának változására, valamint – adott esetben – minőségi követelményeire vonatkozó pontos adatokat, valamint a költségnövekedések és változások okait.

Indokolás

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1313/2013/EU határozat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Parlament és a Tanács az éves költségvetési eljárás keretében fokozatosan engedélyezi az uniós mechanizmus szükséges előirányzatait, kellően figyelembe véve az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet* értelmében rendelkezésre álló eszközöket, különös tekintettel a Rugalmassági Eszköz I. mellékletben meghatározott igénybevételi lehetőségére.

 

____________________

 

*A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat. Ehelyett a kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet (új)

 

 

Módosítás

I. MELLÉKLET

INDIKATÍV KIEGÉSZÍTŐ KERETÖSSZEGEK A 2018 ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

 

 

2018

2019

2020

ÖSSZESEN

A 3. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

19,157

115,2

122,497

256,854

 

kifizetési előirányzatok

11

56,56

115,395

182,955

A 4. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

2

2

2,284

6,284

 

kifizetési előirányzatok

0,8

1,8

2,014

4,614

A 3. és a 4. fejezet* szerinti további előirányzatok összesen

kötelezettségvállalási előirányzatok

21,157

117,2

124,781

263,138

 

kifizetési előirányzatok

11,8

58,36

117,409

187,569

(Valamennyi összeg millió EUR-ban.)

* A teljes összeget a Rugalmassági Eszköz nyújtja.

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmus 2018 és 2020 közötti felülvizsgálatához szükséges további finanszírozást részleteiben maga a határozat határozza meg, egy önálló, részletes I. melléklet révén. A polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatának finanszírozásához szükséges kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Hivatkozások

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (30.4.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

A vélemény előadója: Daniel Buda

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai polgári védelmi mechanizmus az Európai Unió fontos stratégiája, amelynek segítségével képes azonnali választ adni az unió területén és azon kívül fellépő szükséghelyzetekre, és lehetővé teszi a részt vevő országok közötti koordinált segítségnyújtást az erőforrások megosztása által, azonban fejlesztésre szorul a megelőzés, a felkészültség, a szervezés és a vészhelyzetkezelési kapacitások terén.

A vélemény előadója úgy gondolja, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus kulcsfontosságú szerepet játszik az EUMSZ 196. cikkének alkalmazásában, amely ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása érdekében.

A vélemény előadója ezért üdvözli az Európai Bizottság által bemutatott kezdeményezést, amelynek célja a jelenlegi szolidaritási rendszer egyszerűsítése és megerősítése az Európai Unió nagyobb pénzügyi erőfeszítése segítségével, hogy a nemzeti kapacitások kiegészítéseképpen ambiciózusabb európai kapacitási tartalékokat hozzanak létre és ezáltal megerősítsék a tagállamok eszközeit.

A vélemény előadója kiemeli az európai strukturális és beruházási alapok eddigi hozzájárulását az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához. Úgy gondolja továbbá, hogy a segítségnyújtás gyors és hatékony bevetése érdekében a rescEU eszközeinek használatában regionális megközelítést kell bevezetni, különösen a helyi és regionális hatóságok kapacitásainak bevonása és megerősítése útján, hogy jobban reagálhassanak az érintett régiók sajátosságaira.

A különféle uniós alapok közötti szinergiák kiaknázása a fenntartható katasztrófamegelőzés és -kezelés nagyobb eredményességének és hatékonyságnövelésének egyik fontos tényezője. A vélemény előadója ezért bátorítja a különböző eszközök – ideértve az Európai Unió Szolidaritási Alapját is – közötti, integrált megközelítés keretében megvalósuló jobb együttműködést és koordinációt.

A vélemény előadója támogatja továbbá a Bizottság javaslatát az egyes tagállamok ezen szakterületen felhalmozott készségeit és szakértelmét összefogó hálózat létrehozásáról, javasolva a kiválósági központok és az egyetemek bevonását.

Végül az előadó úgy véli, hogy jobb kommunikációs stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus tevékenységei és eredményei a polgárok számára láthatóbbá váljanak, és megerősödjön a bizalmuk az Unió katasztrófamegelőzési és -kezelési kapacitásaiban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya alá tartozó uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) megerősíti az Unió és a tagállamok közötti együttműködést, és elősegíti a koordinációt a polgári védelem területén az unió természeti és ember által okozott katasztrófákra adott válaszának javítása érdekében.

(1)  Az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya alá tartozó uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) megerősíti az Unió, a tagállamok és azok régiói közötti együttműködést, és elősegíti a koordinációt a polgári védelem területén az unió természeti és ember által okozott katasztrófákra adott válaszának javítása érdekében.

_________________

_________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák az egész világon lesújthatnak, gyakran figyelmeztetés nélkül. Akár természeti, akár ember okozta eredetű katasztrófákról legyen szó, azok egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek és összetettebbek, amit az éghajlatváltozás hatásai tovább súlyosbítanak a nemzeti határoktól függetlenül. A katasztrófákból eredő emberi, környezeti és gazdasági következmények hatalmasak lehetnek.

(3)  A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák az egész világon lesújthatnak. Akár természeti, amit az éghajlatváltozás tovább súlyosbít, akár ember okozta – köztük az új típusú, mint például a belső biztonsággal kapcsolatos fenyegetések – katasztrófákról legyen szó, azok egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek és összetettebbek, a nemzeti határoktól függetlenül. A katasztrófákból eredő emberi, környezeti és gazdasági következmények közép- és hosszú távon gyakran hatalmasak.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az uniós mechanizmus által koordinált és elősegített önkéntes kölcsönös segítségnyújtási felajánlások nem mindig biztosítják, hogy elegendő kapacitás álljon rendelkezésre a katasztrófák által érintett személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére, valamint a környezet és a vagyon megfelelő védelemére. E különösen igaz abban az esetben, amikor a tagállamokat egyszerre sújtják ismétlődő katasztrófák és a kollektív kapacitások elégtelenek.

(4)  A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az uniós mechanizmus által koordinált és elősegített önkéntes kölcsönös segítségnyújtási felajánlások nem mindig biztosítják, hogy megfelelő időben elegendő kapacitás álljon rendelkezésre a katasztrófák által érintett személyek alapvető szükségleteinek kielégítésére, valamint a környezet és a vagyon megfelelő védelemére. Ez különösen igaz abban az esetben, amikor a tagállamokat és azok régióit, valamint a közeli szomszédságban levő tagállamokat és régiókat egyszerre sújtják ismétlődő katasztrófák, és a kollektív kapacitások elégtelenek. A rendszert tovább kell fejleszteni, és a tagállamoknak megfelelő megelőző intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy megőrizzék és megerősítsék a katasztrófákra való reagáláshoz szükséges elégséges nemzeti kapacitást.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel. Ennek érdekében a tagállamoknak rendszeres időközönként meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a katasztrófavédelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket. Ezenkívül a Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a tagállamoktól konkrét katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi tervek benyújtását kérje, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás maximalizálása céljából. Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és meg kell erősíteni a megelőző politikákat, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz és eszközökhöz, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet13 (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal való szükséges kapcsolatok biztosítása révén.

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel valamennyi szinten, mivel az éghajlatváltozás hatása minden területet érint és határokon átnyúló jellegű. Ennek érdekében a tagállamoknak helyi és regionális hatóságaikkal együttműködve meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a katasztrófavédelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, a határokon átnyúló eseményeket is ideértve, a lehető leggyorsabban összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket, többek között oktatás és szakmai képzés révén. Ezenkívül adott esetben a Bizottságnak meg kell követelnie a tagállamoktól konkrét katasztrófákkal, mint földrengésekkel, aszályokkal, hőhullámokkal, vegetációtüzekkel, árvizekkel és vízhiánnyal – ideértve a humanitárius és technológiai katasztrófákat – kapcsolatos képzési, megelőzési, felkészültségi és evakuálási tervek benyújtását, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás maximalizálása céljából. Feltétlenül csökkenteni kell az adminisztratív terheket, és meg kell erősíteni a megelőző politikákat és a műveleti kapacitásokat határokon átnyúló szinten is, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákkal és eszközökkel, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet13 1. cikkében és (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal és az Európai Unió Szolidaritási Alapjával fennálló kapcsolatok és koordináció fokozása révén. E tekintetben fontos kiemelni, hogy az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) már jelenleg is hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, továbbá létezik egy előzetes feltételrendszer, amely ehhez a célhoz kötődik.

_________________

_________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az uniós makroregionális stratégiák kiváló minőségű együttműködési keretrendszert biztosíthatnak operatív megelőzési fellépések, valamint reagálási és irányítási központok kialakítása céljából, lehetővé téve e téren is az együttműködést a szomszédos harmadik országokkal.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Meg kell erősíteni a katasztrófákra való felkészülés és az azok való reagálás együttes képességét, különösen az kölcsönös európai segítségnyújtás révén. Az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség („EERC” vagy „önkéntes eszköztár”) – mostantól az „európai polgári védelmi eszköztár” – által nyújtott lehetőségek megerősítése mellett a Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t is. A rescEU összetételének tartalmaznia kell a kontrollálatlan vegetációtűzre, a nagyszabású áradásokra és földrengésekre reagáló veszélyhelyzeti kapacitásokat, valamint az Egészségügyi Világszervezet előírásaival összhangban lévő tábori kórházakat és orvosi csapatokat, amelyeket gyorsan be lehet vetni.

(6)  Meg kell erősíteni a katasztrófákra való képzés, felkészülés és az azokra való reagálás együttes képességét, különösen a hatékony kölcsönös európai segítségnyújtás és együttműködés révén, tekintettel annak biztosítására, hogy a beavatkozások tervezhetőbbek legyenek és jelentősen csökkenjen a segítségnyújtás bevetéséhez szükséges idő. Az európai veszélyhelyzet-reagálási kapacitás („EERC” vagy „állampolgári segítségnyújtási kötelezettség”) – mostantól „európai polgári védelmi eszköztár” – által nyújtott lehetőségek megerősítése mellett a Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t is. A rescEU összetételének tartalmaznia kell a természeti vagy ember okozta katasztrófákra, mint a vegetációtüzekre, a nagyszabású áradásokra és földrengésekre, terrorista fenyegetésekre vagy más, előre nem látható eseményekre, például a gyógyszerellátás esetleges akut hiányára reagáló, előzetesen rendelkezésre bocsátott veszélyhelyzeti kapacitásokat, valamint az Egészségügyi Világszervezet előírásaival összhangban lévő tábori kórházakat és orvosi csapatokat, amelyeket gyorsan és egyidejűleg több helyszínen is be lehet vetni. A rescEU keretében kérésre operatív eszközöket kell a reagálási műveletek rendelkezésére bocsátani, hogy kezeljék a kapacitáshiányt, és megerősítsék a polgári védelmi eszköztár keretében tett erőfeszítéseket. Távoli fekvésük és sajátosságaik figyelembevétele mellett különleges rendelkezéseket kell előírni a legkülső régiókban és a tengerentúli országokban és területeken történő beavatkozás érdekében.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A helyi és regionális hatóságok szerepe nagyon fontos a katasztrófamegelőzésben és -kezelésben, és reagálási képességeiket megfelelő módon be kell vonni az e határozat értelmében végrehajtott koordinálási és bevetési tevékenységekbe, összhangban a tagállamok intézményi és jogi keretrendszerével, az átfedések minimalizálása és az interoperabilitás előmozdítása érdekében. Ezeknek a hatóságoknak fontos megelőző szerepük lehet, és egy katasztrófát követően – az önkéntes kapacitásokkal együtt – ők reagálnak elsőként. Ezért folyamatos együttműködést kell folytatni helyi, regionális és határokon átnyúló szinten egy, a rescEU mobilizálása előtti gyors segélynyújtásra szolgáló közös riasztási rendszer létrehozása érdekében, valamint rendszeres nyilvános tájékoztatási kampányokat kell folytatni a kezdeti reagálási intézkedésekről.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A segítségnyújtás gyors és hatékony bevetése érdekében a rescEU eszközeinek területi dimenzióval kell rendelkezniük, és használatukkor figyelembe kell venni a regionális és adott esetben közösségvezérelt megközelítés bevezetésének fontosságát, tekintettel arra, hogy megfelelő módon reagáljanak az érintett régiók sajátosságaira és korlátozzák a katasztrófa által okozott károkat.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja a kapacitások rendelkezésre állását olyan esetekben, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az uniós közbeszerzési lehetővé kell, hogy tegye a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során.

(7)  Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre álló anyagi és műszaki kapacitás nem elegendő a hatékony katasztrófareagáláshoz, többek között határokon átnyúló események esetén, támogassa a tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés biztosítását vagy beszerzésük finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti megállapodások finanszírozásához. Ez jelentősen növelné az uniós mechanizmus hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja az anyagi és műszaki kapacitások rendelkezésre állását olyan esetekben – például idősek vagy fogyatékkal élők megmentésére irányuló munkálatok végezésekor –, amikor egyébként nem lenne biztosított a hatékony katasztrófareagálás, különösen a jelentős számú tagállamot érintő, széles körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az előzetesen rendelkezésre bocsátott alkalmas felszerelések és az uniós közbeszerzési kapacitások lehetővé kell, hogy tegyék a méretgazdaságosságot és a jobb koordinációt a katasztrófareagálás során.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A képzés és a gyakorlatok hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti együttműködés fokozása érdekében létre kell hozni a meglévő struktúrákon alapuló uniós polgári védelmi tudáshálózatot.

(9)  A képzés, a kutatás és az innováció a polgári védelem területén történő együttműködés alapvető fontosságú elemei. A képzés és a gyakorlatok hatékonyságának és eredményességének növelése, a városi és erdei területek hatékonyabb ellenőrzése végett az innováció új technológiák – például csúcstechnológiájú felszerelések és a legújabb kutatási eredmények – révén történő alkalmazása, valamint a tagállamok nemzeti polgári védelmi hatóságai és szolgálatai közötti párbeszéd és együttműködés fokozása érdekében a helyi és regionális szereplőkkel együtt létre kell hozni a meglévő struktúrákon alapuló uniós polgári védelmi tudáshálózatot, amelybe a kutatókat, a tagállamok kutatási és képzési központjait, az egyetemeket és adott esetben a kíválósági központokat és a civil szektor szervezeteit is bevonják. A legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek esetében intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy e területek is integrálva legyenek a hálózatba, ugyanakkor meg kell erősíteni a képzési együttműködést, valamint a megelőzési és reagálási képességeket az e területen található harmadik országokkal.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Egyszerűsíteni kell az uniós mechanizmus eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban igénybe vehessék a természeti vagy ember által okozott katasztrófákra való reagáláshoz szükséges segítséget és kapacitásokat.

(11)  Egyszerűsíteni és észszerűsíteni kell, valamint rugalmasabbá kell tenni az uniós mechanizmus eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban igénybe vehessék a természeti vagy ember által okozott katasztrófákra való gyors reagáláshoz szükséges segítséget és kapacitásokat.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló megelőző intézkedéseket és az olyan veszélyekre, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való reagálást15. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, mint például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel.

(13)  Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok, valamint helyi és regionális hatóságaik minden szükséges intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a természeti és ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék azok hatásait, többek között az erdőterületek rendszeres kezelése, az éghetetlen anyagok kezelése és erdőtervezés által. A rendelkezéseknek meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek közötti kapcsolatokat. Biztosítani kell a koherenciát a megelőzésre és a katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a határokon átnyúló és településközi megelőző és korai előrejelző intézkedéseket, és az olyan veszélyekre való reagálást15, mint például a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek, ideértve a radioaktív, biológiai vagy vegyi baleseteket is. A kohéziós politika keretében létező területi együttműködési programok specifikus lépéseket tesznek a katasztrófavédelmi reziliencia, a kockázatmegelőzés és kockázatkezelés érdekében, ezért az erősebb integrációért és több szinergiáért fokozott erőfeszítéseket kell tenni. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, mint például a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel. Emellett a jobb koordináció kialakítása érdekében megállapodást kell kidolgozni a természeti katasztrófákra történő reagálás tekintetében az Európai Unió Szolidaritási Alapjával (EUSZA).

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az uniós fellépésnek a technikai képzési segítségnyújtást is szem előtt kell tartania, hogy javítani lehessen a közösségek önsegítő kapacitásait, jobban felkészítve őket a kezdeti reagálásra és a katasztrófák megfékezésére. A közbiztonsági szakemberek, például a közösségi vezetők, a szociális munkások, a mentő- és tűzoltószolgálatok és az egészségügyi dolgozók, valamint a helyi önkéntes intervenciós csoportok – amelyeknek gyorsan hozzáférhető intervenciós felszereléssel kell rendelkezniük – számára tartott célirányos továbbképzések és oktatások révén segítséget lehet nyújtani a katasztrófák megfékezésében, valamint csökkenthetők a válsághelyzet során és azt követően bekövetkező halálesetek.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – -a pont (új)

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  gyors és hatékony reagálás elősegítése katasztrófák vagy katasztrófaveszély esetén; és

c)  gyors és hatékony reagálás elősegítése katasztrófák vagy katasztrófaveszély esetén, többek között megfelelő anyagi és műszaki kapacitások rendelkezésre bocsátása révén a vészhelyzeti mentési műveletek számára;

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a katasztrófákra vonatkozó tudományos ismeretek rendelkezésre állásának és felhasználásának növelése.

e)  a katasztrófákra vonatkozó tudományos ismeretek rendelkezésre állásának és felhasználásának növelése, beleértve a legkülső régiókban és a tengerentúli országokban és területeken is;

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az (1) bekezdés a következő ea) ponttal egészül ki:

 

ea)  az együttműködés és a határokon átnyúló szinten folyó tevékenységek koordinációjának fokozása;

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  intézkedéseket hoz a katasztrófakockázatokkal kapcsolatos tudásalap bővítése és az ismeretek, a tudományos kutatások által elért eredmények, a bevált gyakorlatok és az információk – többek között a közös kockázat által érintett tagállamok közötti – megosztásának elősegítése érdekében.

a)  intézkedéseket hoz a katasztrófakockázatokkal kapcsolatos oktatás előmozdítása, tudatosság növelése, tudásalap bővítése, valamint párbeszéd megkönnyítése érdekében az ismeretek megosztása és az együttműködés, a tudományos kutatások és az innováció által elért eredmények, ajánlások és rövid távú előrejelzések, a bevált gyakorlatok és az információk – többek között a közös kockázat által érintett tagállamok és helyi és regionális hatóságaik, a szomszédos országok és adott esetben a legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek közötti – megosztásának elősegítése érdekében;

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A 5. cikk (1) bekezdése a következő aa) ponttal egészül ki:

 

aa)  kérésre segítséget nyújt a döntéshozatal során;

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A 5. cikk (1) bekezdése a következő ab) ponttal egészül ki:

 

ab)  koordinálja a riasztási rendszerekkel kapcsolatos információk és iránymutatások harmonizálását, többek között határokon átnyúló szinten;

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

1313/2013/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – h pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c.  Az 5. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

h)  előmozdítja a különböző uniós alapok fenntartható katasztrófamegelőzésre való felhasználását, valamint ösztönzi a tagállamokat és régiókat arra, hogy éljenek az ilyen finanszírozási lehetőségekkel;

h)  támogatja a különféle uniós források felhasználását a fenntartható katasztrófamegelőzés és -reagálás előmozdítása és koordinálása érdekében, és arra ösztönzi a tagállamokat és a régiókat, hogy éljenek az ilyen finanszírozási lehetőségekkel a fokozott szinergiák érdekében, többek között az anyagi és műszaki kapacitásaik kibővítése és korszerűsítése tekintetében;

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

1313/2013/EU határozat

6 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2018. december 22-ig, azt követően pedig háromévente benyújtják a Bizottságnak nemzeti vagy a megfelelő szubnacionális szintű kockázatelemzéseik releváns elemeinek összefoglalóját;

a)  2018. december 22-ig, azt követően pedig kétévente a vonatkozó helyi és regionális hatóságokkal együttműködve benyújtják a Bizottságnak nemzeti vagy a megfelelő szubnacionális szintű kockázatelemzéseik releváns elemeinek összefoglalóját;

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2019. január 31-ig, azt követően pedig háromévente a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a kockázatkezelési tervezés vonatkozó elemeinek összefoglalását, beleértve a kiválasztott megelőzési és felkészültségi intézkedésekre vonatkozó információkat is. Ezenkívül a Bizottság előírhatja a tagállamok számára, hogy konkrét megelőzési és felkészültségi terveket nyújtsanak be, amelyek kiterjednek mind a rövid, mind a hosszú távú erőfeszítésekre. Az Uniónak a tagállamok által a katasztrófamegelőzés és a felkészültség terén elért előrelépést az európai strukturális és beruházási alapok keretébe tartozó bármely jövőbeni előzetes feltételrendszer részeként kellően figyelembe kell vennie.

2019. január 31-ig, azt követően pedig kétévente a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a kockázatkezelési tervezés vonatkozó elemeinek összefoglalását, beleértve a kiválasztott megelőzési és felkészültségi intézkedésekre vonatkozó információkat is. Ezenkívül a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy konkrét megelőzési és felkészültségi terveket nyújtsanak be, és egy iránymutatási keretet biztosít számukra az ilyen tervek elkészítéséhez amelyek kiterjednek mind a rövid, mind a hosszú távú erőfeszítésekre. Az Uniónak a tagállamok által a katasztrófamegelőzés és a felkészültség terén – regionális és helyi szinten is – elért előrelépést az európai strukturális és beruházási alapok keretébe tartozó, befektetésekre vonatkozó megerősített jövőbeni előzetes feltételrendszer részeként kellően figyelembe kell vennie.

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

8 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 8. cikk (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

k)  a tagállamokkal szoros együttműködésben további szükséges támogató és kiegészítő felkészültségi intézkedések meghozatala a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében

„k)  a tagállamokkal szoros együttműködésben további szükséges támogató és kiegészítő felkészültségi intézkedések meghozatala, többek között más uniós eszközökkel történő koordináció által, a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=HU)

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  A 9. cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  A tagállamoknak meg kell erősíteniük az illetékes regionális és helyi hatóságok megfelelő adminisztratív kapacitásait, összhangban az intézményi és jogi keretrendszerükkel.”

Módosítás    25

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1313/2013/EU határozat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák az uniós mechanizmus keretébe tartozó katasztrófa-reagálási műveletek tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában említett kockázatelemzésekre, valamint a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett áttekintésére építve – a katasztrófareagálásra vonatkozó forgatókönyvek készítését, az eszközök feltérképezését és a reagálási képességek telepítésére vonatkozó tervek kidolgozását.

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák az uniós mechanizmus keretébe tartozó természeti vagy ember okozta katasztrófákra való reagálási műveletek tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában említett kockázatelemzésekre, valamint a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett áttekintésére építve – a katasztrófareagálásra vonatkozó forgatókönyvek készítését, az eszközök feltérképezését és a reagálási képességek telepítésére vonatkozó tervek kidolgozását.

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létrejön az európai polgári védelmi eszköztár. Ez a tagállamok előzetesen rendelkezésre bocsátott reagálási képességeiből áll, és modulok, egyéb reagálási képességek és szakértők tartoznak bele.

(1)  Létrejön az európai polgári védelmi eszköztár. Ez a tagállamok előzetesen engedélyezett reagálási képességeiből áll, és modulok, egyéb reagálási képességek és szakértők tartoznak bele, az állampolgári segítségnyújtási kötelezettség elve alapján.

Módosítás    27

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont

1313/2013/EU határozat

11 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az európai veszélyhelyzet-reagálási képességre, az EERC-re és az önkéntesen, előzetesen rendelkezésre bocsátott képességekre való hivatkozásokat az európai polgári védelmi eszköztárra való hivatkozásként kell értelmezni.

(10)  Az európai veszélyhelyzet-reagálási képességre, az EERC-re és az állampolgári segítségnyújtási kötelezettségre való hivatkozásokat az európai polgári védelmi eszköztárra való hivatkozásként kell értelmezni.

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  városi kutatás és mentés;

c)  városi, hegyi és erdei kutatás és mentés;

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az azonosított kockázatok és a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

Az azonosított kockázatok, a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés és a reagálási kapacitások rugalmasságának szükségessége alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében azonosítottakon felüli reagálási képességek típusai meghatározására és ennek megfelelően a rescEU összetételének felülvizsgálatára. Biztosítani kell az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások feletti irányítást és ellenőrzést.

(7)  A rescEU kapacitások – az ERCC-n keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem követően – igénybe vehetők az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekre. A telepítésre vonatkozó határozatot a Bizottság hozza meg, megtartva a rescEU kapacitások feletti irányítást és ellenőrzést, és olyan közös és szabványosított operatív nyelvet használva, amelyet a katasztrófák során minden beavatkozó egység megért.

Módosítás    31

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Telepítés esetén a Bizottság megállapodik a kérelmező tagállammal a rescEU kapacitások operatív telepítéséről. A kérelmező tagállam a műveletek során elősegíti saját kapacitásainak és a rescEU tevékenységeinek operatív koordinációját.

(8)  Telepítés esetén a Bizottság megállapodik a kérelmező tagállammal vagy tagállamokkal adott esetben a rescEU kapacitások operatív telepítéséről. A kérelmező tagállam a műveletek során elősegíti saját kapacitásainak, többek között a regionális és helyi hatóságok és az önkéntesek reagálási kapacitásainak és a rescEU tevékenységeinek operatív koordinációját.

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1313/2013/EU határozat

12 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A különböző reagálási képességek összehangolását a Bizottság adott esetben az ERCC útján előmozdítja a 15. és a 16. cikkel összhangban.

(9)  A különböző reagálási képességek összehangolását adott esetben a Bizottság mozdítja elő, figyelembe véve többek között a regionális megközelítés bevezetésének szükségességét, és ahol lehetséges, az elérhetőségre és a közelségre alapozott, határokon átnyúló megoldások alkalmazását. Ezt az összehangolást is az ERCC útján, a 15. és a 16. cikkel összhangban kell előmozdítani.

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és intézmények hálózatát, amely a Bizottsággal együtt uniós polgári védelmi tudáshálózatot képez.

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és intézmények hálózatát – ideértve a kutatási és képzési központokat, az egyetemeket, a kutatókat és a kiválósági központokat adott esetben –, amely a Bizottsággal együtt uniós polgári védelmi tudáshálózatot képez, amely nyitva áll az ismeretek és a bevált módszerek harmadik országokkal való megosztása előtt is.

A tudáshálózat – adott esetben az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása és az ismeretek terjesztése terén:

A tudáshálózat az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása, az ismeretek terjesztése, a kommunikáció és a közvélemény tudatosságát javító programok terén:

Módosítás    34

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a)  képzési program létrehozása és irányítása a polgári védelemben és a veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók számára a katasztrófamegelőzéssel, -felkészültséggel és -reagálással kapcsolatban, és e képzési program működtetése. A program keretében közös tanfolyamokat kell szervezni és szakértői csererendszert kell létrehozni, amelynek révén a résztvevőket más tagállamokba lehet rendelni.

a)  képzési program létrehozása és irányítása a polgári védelemben és a veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók számára a katasztrófamegelőzéssel, -felkészültséggel és -reagálással kapcsolatos specifikus szakértelem nyújtása tekintetében, és e képzési program működtetése. A program keretében lehetőség szerint ki kell használni a meglévő kiválósági központokat és az egyetemeket, valamint közös tanfolyamokat kell szervezni és szakértői csererendszert kell létrehozni, amelynek révén a résztvevőket más tagállamokba lehet rendelni. A program a szomszédos harmadik országokkal folytatandó együttműködésről is rendelkezik.

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9b.  A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

f)  a vonatkozó új technológiáknak az uniós mechanizmus céljait szolgáló bevezetésének és alkalmazásának ösztönzése és bátorítása.

f)  a kutatás és fejlesztés ösztönzése és a vonatkozó új technológiáknak az uniós mechanizmus céljait szolgáló bevezetésének és alkalmazásának bátorítása.

Módosítás    36

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1313/2013/EU határozat

20 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen támogatásnak vagy finanszírozásnak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania az Unió számára, beleértve az Unió jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett kapacitások tekintetében történő előtérbe helyezését.

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen támogatásnak vagy finanszírozásnak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania az Unió számára, beleértve az Unió jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett kapacitások tekintetében történő előtérbe helyezését. Kommunikációs stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy az uniós mechanizmus tevékenységei a polgárok számára láthatóvá váljanak, és megerősödjön a bizalmuk az Unió katasztrófamegelőzési és -kezelési kapacitásaiban.

Módosítás    37

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont – i pont

1313/2013/EU határozat

21 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az ahhoz szükséges költségek, hogy a reagálási képességeket olyan készenléti és rendelkezésre állási szintre fejlesszék vagy javítsák, amelynek eredményeként azok telepíthetők lesznek az európai polgári védelmi eszköztár részeként, összhangban az európai polgári védelmi eszköztár minőségi követelményeivel és adott esetben a tanúsítási folyamatban megfogalmazott ajánlásokkal („átalakítási költségek”). Ide tartozhatnak a modulok és az egyéb reagálási képességek működőképességéhez, interoperabilitásához, az önállósághoz, az önellátáshoz, a szállíthatósághoz, a csomagoláshoz kapcsolódó, illetve egyéb szükséges költségek, feltéve, hogy e költségek kifejezetten a képességeknek az európai polgári védelmi eszköztárban való részvételéhez kapcsolódnak.

c)  az ahhoz szükséges költségek, hogy a reagálási képességeket olyan készenléti és rendelkezésre állási szintre fejlesszék vagy javítsák, amelynek eredményeként azok telepíthetők lesznek az európai polgári védelmi eszköztár részeként, összhangban az európai polgári védelmi eszköztár minőségi követelményeivel és adott esetben a tanúsítási folyamatban megfogalmazott ajánlásokkal („átalakítási költségek”). Ide tartozhatnak a modulok és az egyéb reagálási képességek működőképességéhez, interoperabilitásához, az önállósághoz, az önellátáshoz, a szállíthatósághoz, a csomagoláshoz kapcsolódó, illetve egyéb szükséges költségek, többek között a polgári védelemmel kapcsolatos önkéntesség előmozdításának és az önkéntesek képzésének költségei, feltéve, hogy e költségek kifejezetten a képességeknek az európai polgári védelmi eszköztárban való részvételéhez kapcsolódnak.

Módosítás    38

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1313/2013/EU határozat

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Törekedni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására, amelyek például a kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés esetén a Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját.

(2)  Fejleszteni kell az Unió más olyan eszközeivel való szinergiákat, kiegészítő jelleget és fokozott koordinációt, amelyek például a kohéziót, ideértve az Európai Unió Szolidaritási Alapját is, a vidékfejlesztést, a kutatást, az egészségügyet, valamint a migrációs és biztonságpolitikát támogatják, anélkül hogy ez magával vonná a források e területekről történő átcsoportosítását. Harmadik országokban kialakult humanitárius válságok kapcsán történő fellépés esetén a Bizottság biztosítja az e határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet keretében finanszírozott intézkedések kiegészítő jellegét és koherenciáját.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Hivatkozások

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Daniel Buda

7.12.2017

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

26.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Marek Plura, Boris Zala

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (4.4.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM)2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről: Angelika Mlinar (előadó)

MÓDOSÍTÁS

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosítást fogalmazza meg:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemek közötti egyenlőség az Unió alapszerződésekben és az Alapjogi Chartában elismert egyik alapértéke, amelyre vonatkozóan az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy valamennyi tevékenységébe beépíti. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke rögzíti a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elvét, megállapítva, hogy „az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására”.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel. Ennek érdekében a tagállamoknak rendszeres időközönként meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a katasztrófavédelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket. Ezenkívül a Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a tagállamoktól konkrét katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi tervek benyújtását kérje, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás maximalizálása céljából. Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és meg kell erősíteni a megelőző politikákat, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz és eszközökhöz, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal való szükséges kapcsolatok biztosítása révén1.

(5)  A megelőzés kulcsfontosságú a katasztrófák elleni védelem terén, és további cselekvést igényel. Ennek érdekében a tagállamoknak rendszeres időközönként meg kell osztaniuk a kockázatértékeléseiket, valamint a katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját a katasztrófavédelem integrált megközelítésének biztosítása érdekében, összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a felkészülést és a reagálási fellépéseket. A tagállamoknak gondoskodniuk kell az átfogó, a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő programozásról, ugyanis a természeti és az ember által okozott katasztrófák, valamint a környezetvédelmi politikák különböző hatással vannak a férfiakra és a nőkre. Ezért a katasztrófakockázatok méltányos és hatékony csökkentése, valamint a polgári védelmi mechanizmusok megerősítése érdekében a megelőzéstől kezdve a felkészültségen át a reagálási folyamatokig valamennyi fázisba – többek között a közös kockázatértékelésekbe, valamint a konfliktushelyzetekben és azokat követően alkalmazott válságkezelési beavatkozásokba – be kell építeni a nemi szempontokat. Ezenkívül a Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a tagállamoktól konkrét katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi tervek benyújtását kérje, különösen a katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás maximalizálása céljából. Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és meg kell erősíteni a megelőző politikákat, többek között az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz és eszközökhöz, nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet (2) preambulumbekezdésében felsorolt európai strukturális és beruházási alapokkal való szükséges kapcsolatok biztosítása révén1.

_____________________

_____________________

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az Uniónak valamennyi fellépése során figyelemmel kell lennie arra, hogy a katasztrófa azonnali hatásain kívül a nőknek külön egészségügyi szükségleteik is lehetnek. A tagállamoknak és az Uniónak kiemelten kell gondoskodniuk arról, hogy a terhes nők megkapják a szükséges egészségügyi ellátást.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A válságkezelés valamennyi szakaszában biztosítani kell az egészségüggyel és a higiéniával kapcsolatos létesítményeket, szolgáltatásokat és forrásokat, különös figyelmet és fordítva a nők és a lányok sajátos igényeire.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Vészhelyzetekben a nők és a lányok fokozottan ki vannak téve a fizikai és nemi erőszak veszélyének. Ezért elengedhetetlen, hogy a katasztrófakezelési projektek olyan intézkedéseket is magukban foglaljanak, amelyek megelőzik a nemi erőszakot és hatékonyan reagálnak rá, ideértve a nők katasztrófák utáni biztonságos elhelyezését, valamint a nemi alapú erőszak áldozatainak támogatását célzó szolgáltatások, például pszichológiai vagy egyéb segítség nyújtását. A nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak témakörét be kell építeni a már létező kockázatcsökkentési és vészhelyzeti-elhárítási képzésbe és kézikönyvekbe.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A vészhelyzetek esetén a kifejezetten a nőket és a lányokat érintő kockázatok hatékonyabb megelőzése, valamint az ezekre való hatékonyabb reagálás érdekében a katasztrófakockázat-kezelés és polgári védelem terén a tervezéssel, végrehajtással és irányítással foglalkozó személyzetnek a nemi szempontokat figyelembe vevő képzésben kell részesülniük. Ennek érdekében kiemelt jelentőségű az Unió polgári védelmi tudáshálózata és a nőjogi jogvédők környezeti katasztrófák területén szakértelemmel rendelkező hálózatai és szervezetei közötti folyamatos párbeszéd és közös munka, hogy teljes mértékben átfogó megközelítést lehessen alkalmazni az Unióban és a tagállamokban előforduló katasztrófák megelőzése, az azokra való felkészültség és reagálás tekintetében.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához.

(10)  A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében végrehajtott fellépések finanszírozásához, de nem az olyan egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz rendelt pénzügyi keretek rovására, mint a jogok, az egyenlőség és a polgárság, valamint az igazságszolgáltatás vagy az emberi fejlődés előmozdítása világszerte, ideértve különösen a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők szerepvállalásának növelésére irányuló programokat és projekteket, szem előtt tartva, hogy e programok némelyikének végrehajtása kivételesen sikeresnek bizonyult (az elmúlt 3 évben a „Jogok, egyenlőség és polgárság program” (REC) kifizetési előirányzatai meghaladták a 99%-ot).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a „Jogok, egyenlőség és polgárság” (REC) és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat. A REC program majdnem 100%-os felhasználási aránya arra utal, hogy e programból nem vonhatók el új források anélkül, hogy az negatívan befolyásolna egyes projekteket és szervezeteket. A FEMM bizottság folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy növelni kell a REC finanszírozását a DAPHNE és a nemek közötti egyenlőséget szolgáló programok tekintetében.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  A felülvizsgált uniós polgári védelmi mechanizmus számára külön finanszírozást és költségvetési előirányzatot kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni a meglévő többéves programok finanszírozására gyakorolt negatív hatásokat, az uniós polgári védelmi mechanizmus 2018., 2019. és 2020. évi célzott felülvizsgálatára szolgáló finanszírozás növelését kizárólag az 1311/2013, Euratom tanácsi rendelet1a értelmében rendelkezésre álló eszközök, és különösen a rugalmassági eszköz igénybevételével kell fedezni.

 

___________________

 

1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A felülvizsgált uniós polgári védelmi mechanizmus rendelkezésére álló finanszírozás és költségvetés tervezése és elosztása során alkalmazni kell a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést, amely magában foglal egy nemi szempontokon alapuló értékelést annak érdekében, hogy a kockázatkezelési és katasztrófamegelőzési erőfeszítések közben előforduló vészhelyzetekkel való megbirkózás során jobban oda lehessen figyelni a nemi szempontokra.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1313/2013/EU határozat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a katasztrófamegelőzési keret megvalósítása terén történt előrehaladás: azon tagállamok számával mérik, amelyek a Bizottság rendelkezésére bocsátották a 6. cikkben meghatározottak szerint a kockázatelemzéseiket, a kockázatkezelési képességük értékelését és katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját;

a)  a katasztrófamegelőzési keret megvalósítása terén történt előrehaladás: azon tagállamok számával mérik, amelyek a Bizottság rendelkezésére bocsátották a 6. cikkben meghatározottak szerint a kockázatelemzéseiket, a kockázatkezelési képességük értékelését és katasztrófakockázat-kezelési tervezésük összefoglalóját; az értékelések során figyelembe kell venni a nemi szempontokat;

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1313/2013/EU határozat

12a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kétévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és előrehaladásról.

A Bizottság kétévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. cikk szerinti műveletekről és előrehaladásról, konkrét adatokat szolgáltatva a nemi szempontok figyelembevételéről.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudáshálózat adott esetben az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása és az ismeretek terjesztése terén;”

A tudáshálózat, amely törekszik a nemi szempontból kiegyensúlyozott összetétel kialakítására, adott esetben az illetékes tudásközpontokkal szoros együttműködésben a következő feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, a tanulságok levonása és az ismeretek terjesztése terén;”

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(2a)  Az (1) bekezdésben rögzített feladatok ellátása során a Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a képzések és a képesítési folyamatok, valamint a kockázatcsökkentésről és a vészhelyzeti reagálásról szóló kézikönyvek figyelembe vegyék a nemi szempontokat, különös tekintettel a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megelőzésére és kezelésére.

Indokolás

E kiegészítő bekezdés célja, hogy a képzéseken és a kézikönyveken keresztül bevezesse a nemi szempontok figyelembevételét az Unió polgári védelmi tudáshálózata tekintetében.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

1313/2013/EU határozat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(3a)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy a katasztrófákkal kapcsolatos adatokat nemi bontásban bocsássák rendelkezésre, ahogyan azt a sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret is előírja, hogy foglalkozni lehessen a nők szerepével a kockázatcsökkentési tervezés során, valamint a nemi szempontokkal a teljes eljárás folyamán.

Indokolás

E kiegészítő bekezdés célja, hogy bevezesse a nemi szempontok figyelembevételét a katasztrófákkal kapcsolatos adatok gyűjtése tekintetében. Az együttműködés előmozdítása és fokozása érdekében az adatok és a statisztikák kulcsfontosságúak a katasztrófakockázatok megértéséhez és kezeléséhez. A sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret egyértelműen előírja a vonatkozó adatok bontását.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1313/2013/EU határozat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Folyó áron 480 630 000 EUR a többéves pénzügyi keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” című fejezetéből, folyó áron 150 936 000 EUR pedig a 4., „Globális Európa” című fejezetéből származik.

Az Európai Parlament és a Tanács az éves költségvetési eljárás keretében fokozatosan engedélyezi az uniós mechanizmus szükséges előirányzatait, kellően figyelembe véve az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet* értelmében rendelkezésre álló eszközöket, különös tekintettel a rugalmassági eszköz igénybevételi lehetőségére.

 

____________________

 

*A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Indokolás

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Hivatkozások

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

8.2.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Angelika Mlinar

21.2.2018


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Hivatkozások

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.3.2018

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

8

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Benyújtás dátuma

23.5.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat