Pranešimas - A8-0180/2018Pranešimas
A8-0180/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

22.5.2018 - (COM(2017/ 0772/2)–C8-0409/2017–2017/0309(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Elisabetta Gardini
Nuomonė referentė (*):
Željana Zovko, Vystymosi komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis


Procedūra : 2017/0309(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

(COM(2017)0772/2–C8-0409/2017–2017/0309(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM2017/ 0772/2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 196 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0409/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones ir poziciją pakeitimų forma (A8-0180/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.   ragina Komisiją susilaikyti nuo perskirstymų, kuriais finansuojami nauji politikos prioritetai, įtraukti į įgyvendinamą daugiametę finansinę programą, nes tai neabejotinai turės neigiamą poveikį kitos pagrindinės Sąjungos veiklos įgyvendinimui;

4.   ragina Komisiją numatyti pakankamą Sąjungos civilinės saugos mechanizmo finansavimą pagal kitą daugiametę finansinę programą, kuri prasidės 2021 m., atsižvelgiant į dabartinę šio mechanizmo peržiūrą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinė saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;

(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos, valstybių narių ir jų regionų bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinės saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;

_________________

_________________

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje, dažnai – be įspėjamųjų ženklų. Ir gaivalinės, ir žmogaus sukeltos nelaimės darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jas pasunkina klimato kaitos poveikis, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir ekonomikai gali būti didžiuliai;

(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje, dažnai – be įspėjamųjų ženklų. Ir gaivalinės, ir žmogaus sukeltos nelaimės darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jas pasunkina klimato kaitos poveikis, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir socialiniai bei ekonominiai padariniai gali būti nežinomo masto. Deja, kartais tokios nelaimės būna tyčinės, pavyzdžiui, teroristinių išpuolių atveju;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai valstybės narės vienu metu nukenčia nuo besikartojančių nelaimių ir bendrų pajėgumų nepakanka;

(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai kelios valstybės narės vienu metu nukenčia nuo besikartojančių, netikėtų, gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių ir kai bendrų pajėgumų nepakanka. Siekiant panaikinti tuos trūkumus ir įveikti naujus pavojus, visos Sąjungos priemonės turėtų būti naudojamos visiškai lanksčiai, be kita ko, skatinant aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą. Vis dėlto valstybės narės turėtų imtis tinkamų prevencinių veiksmų ir užtikrinti, kad būtų pakankamai nacionalinių gebėjimų tinkamai susidoroti su nelaimėmis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)   miško gaisrų prevencija yra labai svarbi įgyvendinant įsipareigojimus dėl išmetamo CO2 kiekio. Degantys medžiai ir durpingi dirvožemiai per miško gaisrus išskiria CO2. Konkrečiau, iš tyrimų matyti, kad per gaisrus išskiriamas CO2 sudaro 20 proc. pasaulinio išmetamo kiekio, t. y. daugiau negu bendras visų transporto priemonių (automobilių, laivų ir orlaivių) pasaulyje išskiriamas CO2;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Turėtų būti sumažinta administracinė našta ir sustiprinta prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/201313 2 konstatuojamojoje dalyje;

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis nacionalinės saugos ir saugumo rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, įskaitant žmogaus sukeltas nelaimes, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos, ypač Europos aplinkos agentūros, paramą nelaimių rizikos valdymui. Labai svarbu sumažinti administracinę naštą ir sustiprinti prevencijos politiką, be kita ko, stiprinant ryšius ir bendradarbiavimą su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/201313 2 konstatuojamojoje dalyje;

 

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  rizika daro neigiamą poveikį regionų vystymuisi. Prevencija ir rizikos valdymas reiškia, kad reikalinga politikos krypčių ir institucinių sistemų pertvarka ir vietos, nacionalinių ir regioninių pajėgumų stiprinimas siekiant sukurti ir įgyvendinti rizikos valdymo priemones, koordinuojant daugelio įvairių subjektų veiksmus. Labai svarbu parengti regionų ir (arba) valstybių narių rizikos žemėlapius, sustiprinti reagavimo pajėgumus ir prevencinius veiksmus, ypatingą dėmesį skiriant su klimatu susijusiai rizikai. Itin svarbu, kad rengiant rizikos žemėlapius būtų atsižvelgiama į dabartinių klimato sąlygų nepastovumo keliamą riziką ir į prognozuojamus klimato kaitos pokyčius;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  rengdamos savo rizikos vertinimus ir rizikos valdymo planus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į specifinius pavojus, kylančius laukinių augalų ir gyvūnų gerovei. Komisija turėtų skatinti informacijos apie gyvūnus, kuriems šie pavojai daro poveikį, sklaidą visoje Europoje. Turėtų būti toliau rengiamos mokymo programos ir kursai šia tema;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  2017-ųjų miško gaisrų sezonas daugelyje valstybių narių buvo ypatingai ilgas ir intensyvus – vienoje valstybėje narėje jis nusinešė daugiau kaip 100 gyvybių. Išteklių trūkumas, nurodytas 2017 m. pradžioje paskelbtoje pajėgumų trūkumų ataskaitoje1a, ir tai, kad Europos reagavimo į nelaimes (ERNP arba savanoriško rezervo) pajėgumais nepavyko laiku sureaguoti į visus 17 prašymų suteikti pagalbą degant miškams, parodė, kad nepakanka valstybių narių savanoriškų įnašų, kai keliose valstybėse narėse vienu metu kyla didelio masto ekstremalios situacijos;

 

_________________

 

1a 2017 m. vasario 17 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų pažangos ir trūkumo.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5d)  paprasčiausia stiprinti bendradarbiavimą kaimyninėms valstybėms narėms, kurios turi tos pačios praktinės patirties ir tokias pačias struktūras ir kurias gali ištikti panašios nelaimės ir veikia panaši rizika;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius ir žemės drebėjimus, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos;

(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius, žemės drebėjimus, teroristinius išpuolius, cheminius antpuolius ir biologines, radiologines bei branduolines grėsmes, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos. Atsižvelgiant į tai pabrėžiama, kad svarbu stiprinti ir įtraukti vietos ir regioninių institucijų specialius gebėjimus, nes jos pirmos imasi veiksmų įvykus nelaimei. Šios institucijos turėtų parengti bendradarbiavimo modelius, pagal kuriuos bendruomenės galėtų dalytis geriausia patirtimi ir turėtų galimybę dalyvauti didinant savo atsparumą gaivalinėms nelaimėms;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo nelaimių prevencijos ir valdymo srityje yra labai svarbus, o jų reagavimo pajėgumai turi būti atitinkamai įtraukti į visą koordinavimo ir dislokavimo veiklą, kuri vykdoma pagal šį sprendimą, atsižvelgiant į valstybių narių institucinę ir teisinę sistemą, kad jų veikla kuo mažiau dubliuotųsi ir kad būtų skatinamas sąveikumas. Šios institucijos gali atlikti svarbų prevencinį vaidmenį ir jos, kartu su savo savanorių pajėgumais, yra pirmosios, reaguojančios įvykus nelaimei. Todėl turi būti nuolat bendradarbiaujama vietos, regionų ir tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant sukurti bendras perspėjimo sistemas, kurios padėtų imtis skubių veiksmų prieš mobilizuojant „rescEU“, taip pat turėtų būti reguliariai rengiamos visuomenės informavimo apie pirmines reagavimo priemones kampanijos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir užtikrintų galimybes naudotis pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių. Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes;

(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai materialinių ir techninių pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, įskaitant tarpvalstybinių nelaimių atvejais, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir jo dislokavimo galimybes ir užtikrintų galimybes greitai pasinaudoti materialiniais ir techniniais pajėgumais, įskaitant vyresnio amžiaus ar neįgalių asmenų gelbėjimo pajėgumus, tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių, pavyzdžiui, į tarpvalstybinio masto epidemijas. Iš anksto numatant tinkamą įrangą ir perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes. Turėtų būti užtikrintas optimalus ir skaidrus finansinių išteklių naudojimas;

Pagrindimas

Telkiant pajėgumus per SCSM itin svarbus reagavimo greitis – tai rodo tragiški pavėluoto gaisrų gesinimo lėktuvų dislokavimo padariniai paskutiniais miškų gaisrų sezonais Pietų Europoje. ES bendras finansavimas visada turėtų būti teikiamas visiško skaidrumo ir atskaitomybės sąlygomis.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kilus nenumatytoms nelaimėms daug valstybių narių supranta, kad neturi pakankamos materialinės ir techninės įrangos. Todėl Sąjungos mechanizmu turėtų būti suteikta galimybių, jei būtina, išplėsti materialinę ir techninę bazę, ypač kai kalbama apie neįgaliųjų, vyresnio amžiaus ar sergančių žmonių gelbėjimo darbus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą esamomis struktūromis;

(9)  mokymas, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra itin svarbūs bendradarbiavimo aspektai civilinės saugos srityje. Mokymų ir pratybų veiksmingumas ir efektyvumas, inovacijų skatinimas ir valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti stiprinami remiantis esamomis struktūromis, įtraukiant kompetencijos centrus, universitetus, mokslininkus tyrėjus bei kitus valstybėse narėse dirbančius ekspertus ir keičiantis su jais informacija;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  nors civilinės apsaugos stiprinimas atsižvelgiant į nelaimių tendencijas, tiek susijusias su oro sąlygomis, tiek su vidaus saugumu, yra vienas iš svarbiausių prioritetų visoje Sąjungoje, labai svarbu papildyti Sąjungos priemones stipresniu teritoriniu ir bendruomenės iniciatyvos aspektu, kadangi vietos bendruomenės veiksmai yra greičiausias ir veiksmingiausias būdas sumažinti nelaimės padarytą žalą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti;

(10)  siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti, tačiau ne finansinių paketų, kurie skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos politikos sritims, pvz., skatinančioms teises, lygybę ir pilietiškumą, teisingumą ar žmogaus socialinę raidą visame pasaulyje, įskaitant visas lėšas, skirtas lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo programoms ir projektams, sąskaita, visų pirma turint omenyje tai, kad kai kurios iš šių programų buvo įgyvendinamos išskirtinai sėkmingai: Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos mokėjimų asignavimai per pastaruosius trejus metus siekė daugiau kaip 99 proc.;

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisių, lygybės ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms. Beveik 100 proc. siekiantis Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšų panaudojimo lygis reiškia, kad jokie nauji ištekliai negali būti paimti iš šios programos lėšų neigiamai nepaveikiant konkrečių projektų ir organizacijų. FEMM komitetas nuolat pabrėžia poreikį didinti Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos finansavimą, atsižvelgiant į programą „Daphne“ ir lyčių lygybės programas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) persvarstytam Sąjungos mechanizmui turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, kad reikia vengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, didinant Sąjungos mechanizmo tikslinės peržiūros finansavimą 2018, 2019 ir 2020 m., turėtų būti išimtinai naudojamos visos priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/20131a, visų pirma lankstumo priemonė;

 

___________________

 

1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybės ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  reikia supaprastinti Sąjungos mechanizmo procedūras siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų naudotis pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;

(11)  reikia supaprastinti, racionalizuoti Sąjungos mechanizmo procedūras ir padidinti jų lankstumą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų greitai pasinaudoti pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau ir efektyviau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius;

(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, taip pat reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius.. Nepaisant tos leidžiančios nukrypti nuostatos, finansavimas, visų pirma skirtas civilinės saugos veiklai ir humanitarinei pagalbai, turėtų išlikti aiškiai atskirtas bet kokioje būsimoje Sąjungos finansavimo struktūroje ir visiškai atitikti skirtingus šios struktūros tikslus ir teisinius reikalavimus;

__________________

__________________

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Taip pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.;

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Teritorinio bendradarbiavimo programose, vykdomose pagal sanglaudos politiką, numatyti konkretūs veiksmai ir didesnė sąveika, siekiant atsižvelgti į atsparumą nelaimėms, rizikos prevenciją ir valdymą, taip pat tolesnes pastangas siekiant aktyvesnės integracijos ir didesnės sinergijos. Be to, visi veiksmai turėtų būti suderinti su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., ir aktyviai prisidėti įgyvendinant tuos įsipareigojimus;

__________________

__________________

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  itin svarbu, kad bendroje ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CECIS) iki šiol užregistruoti moduliai būtų išsaugoti, kad būtų galima reaguoti į pagalbos prašymus ir, kaip įprasta, dalyvauti mokymo sistemoje;

Pagrindimas

Tai sukuria pagrindą patvirtintos informacijos apie padėtį rinkimui, kad būtų galima išplatinti tą informaciją valstybėms narėms ir keistis patirtimi, įgyta teikiant pagalbą. Užregistruotų modulių išsaugojimas Austrijai reikštų, kad tokiu būdu iš sistemos nebūtų pašalinti dešimt šalies priešgaisrinės apsaugos asociacijų modulių.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  lygiai taip pat svarbu susieti Sąjungos mechanizmą, kuris apima tik laikotarpį iš karto po katastrofos, su kitomis Sąjungos priemonėmis, kurios orientuotos į žalos atitaisymą, pavyzdžiui, Solidarumo fondu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c)  itin svarbu, kad Solidarumo fondas būtų pertvarkytas įtraukiant pareigą atlyginti žalą aplinkai, o rodiklis, kuriuo remiantis gaunamas patvirtinimas pasinaudoti lėšomis, būtų skaičiuojamas pagal tam tikro regiono arba valstybės narės BVP vienam gyventojui, o ne pasaulio BVP, kad dideliems ir tankiai apgyvendintiems neturtingiems regionams nebūtų apsunkintos galimybės pasinaudoti fondo lėšomis. Labai svarbu įvertinti katastrofos nuniokotą aplinką ekonominiu požiūriu, ypač didelės gamtinės vertės vietovėse, pavyzdžiui, saugomose teritorijose arba į „Natura 2000“ tinklą įtrauktose vietovėse, kad jos galėtų būti atstatytos;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13d)  Sąjunga turi imtis veiksmų, kad dėmesys būtų skirtas ir pagalbai vykdant techninį mokymą, kad būtų galima sustiprinti bendruomenių gebėjimą padėti sau ir jos būtų geriau pasirengusios suteikti pirmąją pagalbą ir sumažinti nelaimės padarinius. Tiksliniai mokymai ir švietimas, skirti už civilinę saugą atsakingiems asmenims, bendruomenių vadovams, socialiniams ir medicininės priežiūros darbuotojams, gelbėjimo bei priešgaisrinėms tarnyboms ir vietinėms savanoriškoms reagavimo grupėms, kurios turėtų turėti greitai pasiekiamą skubaus reagavimo įrangą, gali padėti sumažinti nelaimės padarinius ir mirčių skaičių krizės metu ir po jos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą.

e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą, taip pat ir atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT);

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalis papildoma šiuo f punktu:

 

„ea)  mažinti galimus tiesioginius katastrofų padarinius žmonių gyvenimui ir kultūros bei gamtos paveldui;“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  1 dalis papildoma šiuo f punktu:

 

„eb)  stiprinti bendradarbiavimo ir koordinavimo veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais, geriausia praktika ir informacija, be kita ko, tarp valstybių narių, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;

a)  imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas skatinti bendradarbiavimą ir keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais ir inovacijomis, geriausia praktika ir informacija, bei skatintų tokį keitimąsi, be kita ko, tarp valstybių narių, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  5 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„aa)  koordinuoja informavimo apie perspėjimo sistemas ir jų gairių derinimą, be kita ko, tarpvalstybiniu lygmeniu;“

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b)  5 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f)  renka ir platina valstybių narių pateiktą informaciją, organizuoja keitimąsi patirtimi, įgyta vertinant rizikos valdymo gebėjimus, ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 22 d. kartu su valstybėmis narėmis parengia tų vertinimų turinio, metodikos ir struktūros gaires, taip pat sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausia praktika prevencijos ir parengties planavimo srityje, be kita ko, atliekant neprivalomus tarpusavio vertinimus;

f)  renka ir platina valstybių narių pateiktą informaciją, organizuoja keitimąsi patirtimi, įgyta vertinant rizikos valdymo gebėjimus, ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 22 d. kartu su valstybėmis narėmis parengia tų vertinimų turinio, metodikos ir struktūros gaires, taip pat sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausia praktika prevencijos ir parengties planavimo srityje, be kita ko, atliekant neprivalomus tarpusavio vertinimus;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas trejus metus parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos pateikia Komisijai;

a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas trejus metus, konsultuodamosi su atitinkamomis vietos ir regionų valdžios institucijomis ir derindamos su Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa, parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos pateikia Komisijai pagal su Komisija suderintą modelį, naudodamos esamas nacionalines informacijos sistemas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  d punktas pakeičiamas taip:

d) savanoriškai dalyvauja rizikos valdymo gebėjimų tarpusavio vertinimuose.

d)   savanoriškai dalyvauja rizikos valdymo gebėjimų tarpusavio vertinimų peržiūroje siekiant nustatyti veiksmus, kurie padėtų šalinti trūkumus.

Pagrindimas

Sprendimu pakeisti originalų tekstą siekiama paaiškinti priemonių tikslą atsižvelgiant į bendrą 6 straipsnio peržiūrą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones. Be to, Komisija gali reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, kuriuose aprašomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai. Sąjunga tinkamai apsvarsto valstybių narių padarytą pažangą nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms srityje įgyvendinant bet kokį būsimą ex ante sąlygų mechanizmą pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones, vadovaujantis šablonu, kuris turi būti parengtas priimant įgyvendinimo aktą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Be to, Komisija gali reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, kuriuose aprašomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai. Todėl į šiuos veiksmus gali būti įtrauktas valstybių narių įsipareigojimas skatinti rizikos vertinimu pagrįstas investicijas ir geresnį atstatymą po nelaimių. Užtikrinama, kad papildoma administracinė našta nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmeniu išliktų kuo mažesnė.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija taip pat gali sukurti specialius konsultavimosi mechanizmus, kad pagerintų tinkamą prevencijos ir pasirengimo planavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių, kuriose gali kilti panašių nelaimių.

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija taip pat gali sukurti specialius konsultavimosi mechanizmus, kad pagerintų tinkamą prevencijos ir pasirengimo planavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių, kuriose gali kilti panašių nelaimių. Komisija ir valstybės narės, jei įmanoma, taip pat skatina nelaimių rizikos valdymo ir prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų suderinamumą.

Pagrindimas

Komisijai priimant sprendimą dėl galimų specialių konsultavimosi mechanizmų sukūrimo turėtų dalyvauti valstybės narės, kurios yra neatskiriama Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) punktas papildomas ketvirta pastraipa:

 

„Komisija gali imtis atitinkamų priemonių, jeigu ji mano, kad valstybės narės prevencinės pastangos yra nepakankamos turint mintyje tai valstybei narei kylančią riziką.“

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

8 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  8 straipsnio 1 dalies k punktas pakeičiamas taip:

k)  aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.

k)  aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, be kita ko, koordinuojant su kitomis Sąjungos priemonėmis, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  9 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Valstybės narės stiprina atitinkamus kompetentingų regioninių ir vietos valdžios institucijų administracinius pajėgumus, atsižvelgdamos į savo institucinę ir teisinę sistemą.“

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į nelaimes scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.

1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes (gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes) operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į nelaimes scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą, įskaitant žemės darbų mašinas, kilnojamus elektros energijos generatorius ir kilnojamą gaisro gesinimo įrangą, ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų rezervas, įskaitant modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus.

1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų savanorių rezervas, įskaitant modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus.

Pagrindimas

Privalomas pajėgumų registravimas kai kuriose valstybėse narėse ir jų savanoriškose sistemose yra neįmanomas. Reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės tam tikrais atvejais gali neturėti galimybių teikti pajėgumus, pvz., nenugalimos jėgos atveju.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kadangi prevencija nacionaliniu lygmeniu turėtų būti valstybių narių prioritetas mažinant saugos ir saugumo riziką, Europos civilinės saugos rezervas turi papildyti esamus nacionalinius pajėgumus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgdama į nustatytą riziką, Komisija apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Komisija stebi siekiant pajėgumų tikslų daromą pažangą ir likusius trūkumus ir ragina valstybes nares tuos trūkumus pašalinti. Komisija gali remti valstybes nares pagal 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalies i punktą ir 21 straipsnio 2 dalį.

2.  Atsižvelgdama į vietoje nustatytus poreikius ir riziką, Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Komisija stebi siekiant pajėgumų tikslų daromą pažangą ir likusius trūkumus ir ragina valstybes nares tuos trūkumus pašalinti. Komisija gali remti valstybes nares pagal 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalies i punktą ir 21 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Subsidiarumo požiūriu būtų naudingiau, jeigu poreikiai būtų analizuojami vietoje arba jeigu Komisija tuo tikslu galėtų veikti ne viena, bet kartu su valstybėmis narėmis.

Pakeitimas    42

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, reagavimo pajėgumus, kuriuos valstybė narė skiria Europos civilinės saugos rezervui, galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, nebent valstybėje narėje susidarė išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis.

7.  Pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, reagavimo pajėgumus, kuriuos valstybė narė skiria Europos civilinės saugos rezervui, galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, nebent valstybėje narėje susidarė vidaus ekstremali situacija, pasireiškė nenugalima jėga arba susidarė išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis. Galutinį sprendimą dėl jų dislokavimo priima valstybės narės, kurios įregistravo atitinkamus reagavimo pajėgumus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai dislokuojami tokie reagavimo pajėgumai, jiems toliau vadovauja ir juos kontroliuoja juos skiriančios valstybės narės ir jie gali būti atšaukti, kai valstybėse narėse susidaro išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis ir jos negali užtikrinti tų reagavimo pajėgumų. Tokiais atvejais konsultuojamasi su Komisija.

Kai dislokuojami tokie reagavimo pajėgumai, jiems toliau vadovauja ir juos kontroliuoja juos skiriančios valstybės narės ir jie gali būti atšaukti, jeigu tose valstybėse narėse susidaro vidaus ekstremali situacija, pasireiškia nenugalima jėga arba jei dėl išskirtinės padėties jos negali užtikrinti tų reagavimo pajėgumų. Tokiais atvejais konsultuojamasi su Komisija.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant suteikti pagalbą, kai turimais pajėgumais negalima veiksmingai reaguoti į nelaimes, sukuriamas „rescEU“.

1.  „rescEU“ sukuriamas tam, kad išimtinėmis aplinkybėmis, kai nėra nacionalinio lygmens pajėgumų arba kai turimais pajėgumais negalima veiksmingai reaguoti į nelaimes, būtų galima teikti pagalbą. „rescEU“ pajėgumai nepakeičia valstybių narių nuosavų pajėgumų ir neperima atitinkamų jų atsakomybės sričių.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „rescEU“ sudaro šie pajėgumai:

2.  „rescEU“ sudaro pajėgumai, kurie papildo valstybių narių turimus pajėgumus, siekiant juos paremti ir sustiprinti, ir šiuo rezervu siekiama reaguoti į esamą ir būsimą riziką. Pajėgumai nustatomi įvertinus, kiek pajėgumų trūksta, kad būtų galima reaguoti į nelaimes, susijusias su pavojų žmonių sveikatai keliančiomis ekstremaliomis situacijomis, pramoninėmis, aplinkos, seisminėmis nelaimėmis arba ugnikalnių išsiveržimu, taip pat masinėmis demonstracijomis ir ekstremaliomis situacijomis, potvyniais ir miškų gaisrais bei teroristiniais išpuoliais ir cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis.

 

Atsižvelgiant į nustatytus pajėgumų trūkumus „rescEU“ turi sudaryti bent šie pajėgumai:

a) miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai;

a) miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai;

b) didelio galingumo siurbimo įranga;

b) didelio galingumo siurbimo įranga;

c) paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;

c) paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;

d) lauko ligoninės ir greitosios medicinos pagalbos komandos.

d) lauko ligoninės ir greitosios medicinos pagalbos komandos.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šie pajėgumai išlieka lankstaus pobūdžio ir gali būti keičiami siekiant susidoroti su pokyčiais ir būsimais iššūkiais, pvz., klimato kaitos poveikiu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Remiantis nustatyta rizika ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

4. Remiantis nustatyta rizika ir pajėgumų bei rizikos valdymo planavimu pagal 6 straipsnį ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

Jeigu su nelaime ar gresiančia nelaime susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31 straipsnyje numatyta procedūra.

Jeigu su nelaime ar gresiančia nelaime susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31 straipsnyje numatyta procedūra.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija apibrėžia „rescEU“ sudarančių reagavimo pajėgumų kokybės reikalavimus. Kokybės reikalavimai grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, kai jau yra tokių standartų.

5.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija apibrėžia „rescEU“ sudarančių reagavimo pajėgumų kokybės reikalavimus. Kokybės reikalavimai grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, kai jau yra tokių standartų.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą bei kontrolę.

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų strateginį koordinavimą ir panaudojimą, tačiau už operatyvinį valdymą bei kontrolę ir toliau bus atsakingi pagalbą gaunančios valstybės narės kompetentingi asmenys.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Dislokavimo atveju Komisija susitaria su prašančiąja valstybe nare dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.

8.  Dislokavimo atveju Komisija per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą susitaria su prašančiąja valstybe nare dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Jei Komisija įgyja įrangą, pavyzdžiui, miško gaisrų gesinimo iš oro įrangą, ją pirkdama, sudarydama išperkamosios nuomos sutartį arba nuomodama, turi būti užtikrinta, kad:

10.  Jei Komisija įgyja įrangą, pavyzdžiui, miško gaisrų gesinimo iš oro įrangą, ją pirkdama, sudarydama išperkamosios nuomos sutartį arba nuomodama, turi būti užtikrinta, kad:

a)  jei įranga perkama, Komisijos ir valstybės narės susitarime numatoma ją įregistruoti toje valstybėje narėje;

a)  jei įranga perkama, Komisijos ir valstybės narės susitarime numatoma ją įregistruoti toje valstybėje narėje;

b)  jei sudaroma išperkamosios nuomos ar nuomos sutartis, įranga registruojama valstybėje narėje.

b)  jei sudaroma išperkamosios nuomos ar nuomos sutartis, įrangos registravimas valstybėje narėje nėra privalomas.

 

ba)  komercinių orlaivių valdymas pavedamas EASA pažymėjimą turintiems orlaivių naudotojams.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Komisija kiekvienais metais informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Pagrindimas

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba kasmet gautų atnaujintą informaciją apie SCSM stiprinimo pažangą, įskaitant privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši informacija apima biudžeto ir išlaidų pokyčių apžvalgą su išsamiu techniniu ir finansiniu vertinimu, tikslią informaciją apie išlaidų padidėjimą ir reikiamų reagavimo pajėgumų rūšių pokyčius bei jų kokybės reikalavimus, jei tokių yra, ir priežastis, dėl kurių padidėja išlaidos arba įvyksta tokie pokyčiai.

Pagrindimas

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba kasmet gautų atnaujintą informaciją apie SCSM stiprinimo pažangą, įskaitant privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą.

Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų, įskaitant kompetencijos centrus, universitetus ir mokslininkus tyrėjus, tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą. Komisija deramai atsižvelgia į valstybių narių ir vietoje veikiančių organizacijų praktinę patirtį.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai tinkama, tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:

Kai tinkama, tinklas, siekdamas lyčių atžvilgiu proporcingos sudėties ir glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  13 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a) parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į nelaimes mokymo programą ir jai vadovauja. Programa apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares.

a)  parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į nelaimes mokymo programą ir jai vadovauja. Programa apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares. Nauja civilinei saugai skirta programa „Erasmus“ pristatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1288/2013* taisyklėmis ir principais.

Mokymo programa siekiama gerinti 9 ir 11 straipsniuose nurodytų pajėgumų koordinavimą, suderinamumą ir papildomumą, taip pat gerinti 8 straipsnio d ir f punktuose nurodytų ekspertų kompetenciją.

Civilinės saugos programa „Erasmus“ taip pat siekiama gerinti 9, 11 ir 12 straipsniuose nurodytų pajėgumų koordinavimą, suderinamumą ir papildomumą, ir gerinti 8 straipsnio d ir f punktuose nurodytų ekspertų kompetenciją.

 

Į civilinei saugai skirtą programą „Erasmus“ įtrauktas tarptautinis aspektas, kuriuo siekiama paremti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant atitinkamus vystymosi tikslus, plėtojant valstybių narių bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis.

 

_______________

 

*2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad reikia iš dalies pakeisti Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 13 straipsnio 1 dalį, nors tai ir nenumatyta Europos Komisijos pasiūlyme dėl sprendimo. Pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su Komisijos pasiūlymo tikslais. Sukūrus civilinei saugai skirtą programą „Erasmus“ būtų galima parengti vienodą Europos mokymo standartą, pagrįstą vienodais visų valstybių narių civilinės saugos darbuotojų bazinio mokymo lygiais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9b)  13 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f)  skatina ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.

f)  skatina mokslinius tyrimus ir inovacijas ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9c)  13 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a.  Komisija plėtoja mokymo pajėgumus ir stiprina Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių dalijimąsi žiniomis bei patirtimi, kad prisidėtų prie tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su nelaimių rizikos mažinimu, ypač tų, kurie numatyti Sendajaus programoje, įgyvendinimo.“

Pagrindimas

Šia papildoma dalimi siekiama skatinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi, įskaitant galimybes plėsti mokymo pajėgumus trečiosioms šalims (kaip nurodyta tarpiniame vertinime), gerinti būsimas reagavimo operacijas ir didinti suderinamumą su Sendajaus sistema.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo.

2.  Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Komisija žmogaus sukeltų nelaimių ar sudėtingų ekstremalių situacijų atvejais, konsultuodamasi su humanitarinės veiklos vykdytojais, aiškiai apibrėžia intervencijos taikymo sritį ir jos santykius su šalimis, dalyvaujančiomis teikiant platesnę humanitarinę pagalbą, užtikrindama suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir laikydamasi humanitarinių principų.“

Pagrindimas

Atlikus tarpinį civilinės saugos mechanizmo vertinimą nustatyta, kad besikeičiančioje reagavimo veiksmų aplinkoje neaiški civilinės saugos priemonių apibrėžtis teikiant humanitarinę pagalbą turėjo įtakos priemonės gebėjimui siekti nustatytų tikslų. Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama aiškiau apibrėžti civilinės saugos veiksmų žmogaus sukeltų nelaimių ir sudėtingų ekstremalių situacijų metu, kuriose vykdomos ir humanitarinės pagalbos operacijos, taikymo sritį.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba laipsniškai patvirtina Sąjungos mechanizmui reikalingus asignavimus, tinkamai atsižvelgdami į visas priemones, numatytas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma taikant lankstumo priemonę, kaip nurodyta I priede.

 

____________________

 

* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybės ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai.

Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai. Parengiama komunikacijos strategija siekiant užtikrinti veiksmų pagal Sąjungos mechanizmą apčiuopiamų rezultatų matomumą piliečiams.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybių narių, kurios nėra iš anksto įsipareigojusios skirti išteklių Europos civilinės saugos rezervui, pajėgumų atveju, Sąjungos finansinės paramos transporto ištekliams dydis neviršija 55 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Kad galėtų gauti šį finansavimą, valstybės narės įsipareigoja sudaryti visų turimų pajėgumų registrą ir nurodyti visas susijusias valdymo struktūras, neįtrauktas į iš anksto skirtus pajėgumus Europos civilinės saugos rezervui, kurios sudaro sąlygas reaguoti į su sveikata, pramone, seismine arba ugnikalnių išsiveržimo rizika susijusias nelaimes, masines demonstracijas ir ekstremalias situacijas, potvynius ir miškų gaisrus, teroristinius išpuolius ir cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinius išpuolius.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiama sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą.

2.  Plėtojama sąveika, papildomumas ir stipresnis koordinavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys, neperskirstant šių lėšų iš kitų sričių. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą, tuo pat metu atsižvelgdama į atskirą ir nepriklausomą tų veiksmų ir jų finansavimo pobūdį ir užtikrindama, kad jie atitiktų Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos nuostatas.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 26 straipsnio 1 dalies, kuriame numatyta galimybė gauti finansavimą iš įvairių civilinės saugos veiksmų šaltinių, siūlomu pakeitimu siekiama aiškiai atskirti humanitarines ir civilinės saugos operacijas bei jų finansavimą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

32 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  „rescEU“ sukūrimo, valdymo ir priežiūros, kaip numatyta 12 straipsnyje, įskaitant sprendimų dėl dislokavimo ir veiklos procedūrų kriterijus;

g)  „rescEU“ sukūrimo, valdymo ir priežiūros, kaip numatyta 12 straipsnyje, įskaitant sprendimų dėl dislokavimo, veiklos ir dislokavimo sąlygų kriterijus nacionaliniu lygmeniu, tai atliekant valstybei narei, taip pat su jais susijusių finansinių ir kitų aspektų;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas (naujas)

 

 

Pakeitimas

I PRIEDAS

ORIENTACINIS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2018–2020 M. LAIKOTARPIUI

 

 

2018

2019

2020

IŠ VISO

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją*

ĮA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

MA

11

56,56

115,395

182,955

Iš viso papildomų asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją*

ĮA

2

2

2,284

6,284

 

MA

0,8

1,8

2,014

4,614

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas*

ĮA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(sumos nurodomos milijonais eurų)

* Visos sumos turi būti skiriamos pagal lankstumo priemonę.

Pagrindimas

Papildomas finansavimas, kurio reikia dabartinei SCSM peržiūrai 2018–2020 m. laikotarpiu, turėtų būti išsamiau apibrėžtas pačiame Sprendime atskirame, išsamiame I priede. Visas reikiamas papildomas finansavimas, reikalingas vykdant šią SCSM peržiūrą, turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Nerimą kelianti padėtis

Gaivalinės nelaimės Europoje ir pasaulyje nutinka vis dažniau, taip pat jos yra vis intensyvesnės ir kelia didelę grėsmę mūsų bendruomenėms, ekonomikai ir ekosistemoms.

Problemos mastą galima suprasti tiesiog pažvelgus, pvz., į 2017 m. įvykusias gaivalines nelaimes. Vien Europoje jos nusinešė du šimtus gyvybių. 2017 m. žemyno pietuose išplitusiuose gaisruose vos per šešis mėnesius išdegė per milijoną hektarų ploto ir žuvo daugiau kaip šimtas žmonių. Be to, 2017 m. besikartojančios tropinės audros ne kartą nuniokojo Europos užjūrio teritorijas Karibų jūros regione, o visi Europos pagalbos teikimo pajėgumai buvo išnaudoti. Dar labiau netikėta buvo tai, kad tais pačiais metais stiprūs uraganai sukėlė didelius potvynius ir padarė daug žalos europinėje Šiaurės Atlanto pakrantėje.

Remiantis moksliniais tyrimais, ateities scenarijus kelia dar didesnį susirūpinimą, nes numatoma, kad šie reiškiniai bus dar stipresni. Tokie metai kaip 2017-ieji nebebus išimtis, o taps norma. Be jokios abejonės, pagrindinė to priežastis sietina su klimato kaita, dėl kurios padidėjo reiškinių, kylančių dėl ekstremalių oro sąlygų, neigiamas poveikis. Neatsitiktinai klimato kaita apibūdinama kaip viena didžiausių 21-ojo amžiaus pasaulinių grėsmių žmonių sveikatai.

Padėtį galima pagerinti

Tačiau šioje padėtyje Europos Sąjunga ėmėsi veiksmų. Pastaraisiais metais ji sukūrė tvirtą reagavimo į nelaimes tinklą; šios sistemos pagrindas yra Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (UCPM). Pasitelkus šį mechanizmą ir jo atliekamą pagalbos teikimo vaidmenį, valstybėms narėms padėta optimizuoti pastangas užkertant kelią nelaimėms ir mažinant riziką. Mechanizmo pajėgumai Sąjungoje ir už jos ribų buvo išnaudoti per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Neseniai atliktame Sąjungos mechanizmo vidurio laikotarpio vertinime pabrėžiama, kad šis mechanizmas yra akivaizdus Europos solidarumo įrodymas.

Tačiau neseniai įgyta patirtis, pvz., per 2017 m. gaisrų sezoną ar 2015–2016 m. migrantų krizę atskleidė Sąjungos mechanizmo trūkumus, susijusius su veiksmingumu ir efektyvumu.

Dabartinis modelis pagrįstas savanorišku valstybių narių indėliu, kurį sudaro jų teikiami ištekliai Europos reagavimo į nelaimes pajėgumams (toliau – Europos civilinės saugos rezervas) mainais už Sąjungos teikiamą finansinę paramą, skirtą padengti tokioms išlaidoms, kaip prisitaikymo, sertifikavimo ir transporto išlaidos. Vis dėlto ši sistema yra nepakankama, kad būtų galima reaguoti į didelio masto ekstremaliąsias situacijas, susidarančias keliose valstybėse tuo pačiu metu. Pagrindinė kliūtis, dėl kurios negalima pasikliauti pirmiausia nacionaliniais pajėgumais, yra tai, kad jais negalima pasinaudoti Sąjungos lygmeniu, jeigu jie turi būti naudojami nacionaliniu lygmeniu.

Siekiant, kad Europos Sąjunga užtikrintų savo piliečių saugumą nelaimių atveju, reikalingas stipresnis mechanizmas, galintis reaguoti tvirtai ir patikimai. Pranešėja mano, kad reikalingas platesnio užmojo mechanizmas.

Ateities vizija

Pranešėjos vizija dėl visapusiškai išvystyto Sąjungos civilinės saugos mechanizmo pagrįsta trimis pagrindiniais elementais.

1. Realūs Europos civilinės saugos pajėgumai. Būsimam mechanizmui, be esamų, taip pat valstybių narių turimų pajėgumų, turėtų būti suteikti papildomi pajėgumai. Reikia numatyti, kad būtų sukurti tikri Europos civilinės saugos pajėgumai. Pasitelkiant šiuos naujus pajėgumus bus pašalinti nacionalinėse reagavimo į nelaimes sistemose nustatyti trūkumai. Siekiama ne pakeisti ar dubliuoti valstybių narių darbą, bet prireikus papildyti jų veiksmus.

Siekdama sukurti šiuos pajėgumus, Sąjunga finansuos naujų priemonių, kaip antai kovos su gaisrais lėktuvų, įsigijimą. Nauji pajėgumai galėtų būti sukurti sudarant nuomos sutartis arba stiprinant ar pritaikant esamus pajėgumus, prie kurių Sąjunga turėtų svariai prisidėti. Taip pat yra kitų finansinių paskatų pavyzdžių: Sąjunga galėtų įsipareigoti padengti išlaidas, susijusias su mechanizmo veikimu, arba transporto išlaidas.

Kai kurie šių aspektų jau numatyti dabartinėje Sąjungos mechanizmo sistemoje – tai gera pradžia. Vis dėlto dėl žemo pagal dabartinę sistemą pasiūlyto bendro finansavimo lygio paskatos nėra tinkamai išnaudojamos.

2. Pajėgumų suderinamumas su kitomis esamomis priemonėmis. Naujas mechanizmas taip pat turės būti labiau suderintas tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų. Tai reiškia, kad šių pajėgumų kūrimas turi būti neatsiejamas nuo didesnio valstybių narių įsipareigojimo prevencijos srityje. Nauja sistema skatina visų šalių atsakomybę. Prevencija bus labai svarbi valdant nelaimes ir ateityje turės būti plėtojama. Taigi, pranešėjos siūlomas naujas mechanizmas veikia ne savarankiškai, bet yra pagrįstas kitų Europos priemonių pajėgumais, pagrindinį dėmesį skiriant rizikos prevencijai.

Tačiau suderinamumo klausimas turi atsispindėti ne tik prevencijos, bet ir reagavimo į nelaimes srityje. Naujas mechanizmas turės būti kuo geriau suderintas su kitomis esamomis ES priemonėmis, kurios skirtos reagavimui į nelaimes, kaip antai humanitarinės pagalbos priemone. Tinkamai koordinuojant šias dvi priemones bus užtikrinti labiau suderinti ir veiksmingesni bendri Europos veiksmai tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų.

3. Tinkamas išteklių paskirstymas. Pranešėja mano, kad šie du minėti aspektai tiesiogiai lemia tai, jog ateityje reikės didesnių ES finansinių įsipareigojimų. Dabartinis 2014–2020 m. laikotarpio 368 mln. EUR biudžetas, skirtas Sąjungos mechanizmui, yra labai menkas, palyginti su daugiau kaip 433 mlrd. EUR finansinių nuostolių, kuriuos nuo 1980 m. valstybėse narėse sukėlė ekstremalūs klimato reiškiniai.

Pranešėja mano, kad didesni Europos finansiniai įsipareigojimai turėtų būti suderinti su tinkamu koordinavimo vaidmeniu, kuris turi būti skirtas Sąjungai. Numatoma, kad Europos Sąjunga visapusiškai vadovaus galimų naujų Europos civilinės saugos pajėgumų valdymui ir kontrolei. Kadangi Sąjunga bus visapusiškai atsakinga už naujiems pajėgumams skirtų priemonių įsigijimą, jos bus Sąjungos nuosavybė.

Be to, pranešėja mano, kad tikslinga sukurti civilinei saugai skirtą programą „Erasmus“, siekiant sustiprinti jau esamą valstybių narių bendradarbiavimą.

Galiausiai, pranešėja pabrėžia, kad piliečiai toliau pasitiki Europos civiline sauga: pastaraisiais metais „Eurobarometro“ duomenys kaskart parodo, jog 90 proc. apklaustų asmenų svarbu, kad ES padėtų koordinuoti reagavimo į nelaimes veiksmus savo teritorijoje atlikdama savo civilinės saugos vaidmenį. Dauguma ES piliečių (56 proc.) mano, kad jų šalis neturi pakankamų priemonių, kad galėtų viena išspręsti visų didelių nelaimių sukeltas problemas. Iš šių duomenų aiškiai matyti, kad piliečiai nori matyti tokią Europą, kurioje būtų užtikrinta civilinė sauga.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ (25.4.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013 dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Nuomonės referentė: Željana Zovko (*)

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europa ir pasaulis susiduria su vis daugiau nelaimių, patirdami didelių žmogiškųjų ir materialinių išlaidų. Dėl klimato kaitos taip pat daugėja su oro sąlygomis susijusių nelaimių, ypač vis dažniau ir intensyviau kyla potvyniai ir miškų gaisrai. Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmu[1] siekiama remti, papildyti ir sukurti palankias sąlygas valstybių narių veiksmų koordinavimui siekiant didinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas. Mechanizmas gali būti naudojamas reaguojant į nelaimes Sąjungoje ir už jos ribų (pastarosios sudaro daugiau kaip pusę mechanizmo aktyvavimo atvejų). Reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, ES civilinės saugos mechanizmas dažnai aktyvuojamas lygiagrečiai teikiant ES humanitarinę pagalbą.

Komisijos pasiūlymu[2], kuriuo ketinama iš dalies pakeisti šį sprendimą ir kurį šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir Taryba, siekiama: 1) sustiprinti ES ir valstybių narių gebėjimus reaguoti į nelaimes sukuriant specialų ES lygmens išteklių rezervą („rescEU“), kuris bus panaudotas dėl to Komisijai priėmus sprendimą, taip pat veiksmingiau skatinti valstybių narių indėlius į Europos civilinės saugos rezervą; 2) daugiau dėmesio skirti prevencijos veiksmams ir derėjimo su kitomis ES politikos sritimis didinimui; ir 3) skatinti, kad mechanizmo veiklai būtų taikoma supaprastinta ir veiksminga administracinė procedūra.

Pranešėja šioje DEVE komiteto nuomonėje ENVI komitetui pritaria, kad būtų sustiprinti ES ir valstybių narių gebėjimai reaguoti į nelaimes, kartu pabrėždama, kad turi būti visiškai laikomasi subsidiarumo principo. Tuo pat metu pranešėja norėtų padaryti keletą pakeitimų dėl Komisijos pasiūlymo ir dėl dabartinio sprendimo, tai pagrįsdama, be kita ko, naujausių vertinimų išvadomis[3].

Svarbiausių pakeitimų tikslai yra šie:

•  stiprinti ES civilinės saugos mechanizmo tarptautinį bendradarbiavimą, be kita ko, plečiant mokymo gebėjimus ir dalijantis žiniomis. Taip pat reikėtų remti tarptautinius nelaimių rizikos mažinimo įsipareigojimus (visų pirma 2015–2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą).

•  būtina aiškiai apibrėžti Europos civilinės apsaugos mechanizmo operacijų dėl žmogaus sukeltų ar sudėtingų ekstremalių situacijų taikymo sritį, vadovaujantis Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos. Reikėtų pabrėžti, kad ši veikla ir jos finansavimo priemonės turėtų būti visiškai atskirtos net tada, kai siekiama užtikrinti sinergiją ir priemonių tarpusavio papildomumą.

•  užtikrinti, kad pajėgumai ES lygmeniu („rescEU“) papildytų civilinės saugos pajėgumus nacionaliniu lygmeniu, o ne juos pakeistų, ir toliau bendrai finansuoti transporto išlaidas, susijusias su ištekliais, kurie nėra Europos civilinės saugos rezervo dalis.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą esamomis struktūromis;

(9)  siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą esamomis struktūromis. Tas tinklas turėtų skatinti ir stiprinti santykius su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą nelaimių rizikos mažinimo srityje ir prisidėti prie 2015–2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programoje prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius;

(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius. Nepaisant tos leidžiančios nukrypti nuostatos, finansavimas, skirtas civilinės saugos veiklai ir ypač humanitarinei pagalbai, turėtų išlikti aiškiai atskirtas bet kokioje būsimoje Sąjungos finansavimo struktūroje ir visiškai atitikti skirtingus šios struktūros tikslus ir teisinius reikalavimus;

__________________

__________________

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Taip pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.;

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Be to, visi veiksmai turėtų būti suderinti su tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programos 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimo ir Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., laikymusi ir aktyviai prisidėti jį užtikrinant;

__________________

__________________

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės, trečiosios valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų prašymu Komisija gali dislokuoti ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas prevencinių priemonių klausimu.

„2.  Valstybės narės, trečiosios valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų prašymu arba savo iniciatyva, gavusi atitinkamų suinteresuotųjų subjektų sutikimą, Komisija taip pat gali dislokuoti ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas prevencinių priemonių klausimu.

Pagrindimas

Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama, kad Komisija aktyviau siųstų ekspertus į prevencines misijas, be kita ko, trečiosiose šalyse, nes tai gali padidinti jų matomumą ir prieinamumą. Kaip pabrėžta tarpiniame vertinime, šios misijos kartu su kitomis priemonėmis gali padėti stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje ir didinti suderinamumą su Sendajaus programa.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  miško gaisrų gesinimo sausumoje pajėgumai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remiantis nustatyta rizika ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

4.  Remiantis nustatyta rizika, atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį ir valstybių narių civilinės saugos patirtį ir pasikonsultavus su atitinkamais regionais, kuriuose dažnai kyla krizės, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą bei kontrolę.

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų dislokavimą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Valstybės narės, trečiosios valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų prašymu Komisija gali dislokuoti ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas pasirengimo priemonių klausimu.

„3.  Valstybės narės, trečiosios valstybės ar Jungtinių Tautų ar jų agentūrų prašymu arba savo iniciatyva, gavusi atitinkamų suinteresuotųjų subjektų sutikimą, Komisija taip pat gali dislokuoti ekspertų grupę vietoje teikti konsultacijas pasirengimo priemonių klausimu.

Pagrindimas

Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama, kad Komisija aktyviau siųstų ekspertus į pasirengimo misijas, be kita ko, trečiosiose šalyse, nes tai gali padidinti jų matomumą ir prieinamumą. Kaip pabrėžta tarpiniame vertinime, šios misijos kartu su kitomis priemonėmis gali padėti stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje ir didinti suderinamumą su Sendajaus programa.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b)  13 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Komisija plėtoja mokymo pajėgumus ir stiprina Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių dalijimąsi žiniomis bei patirtimi, kad prisidėtų prie tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su nelaimių rizikos mažinimu, ypač tų, kurie numatyti Sendajuje programoje, įgyvendinimo.“

Pagrindimas

Šia papildoma dalimi siekiama skatinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi, įskaitant galimybes plėsti mokymo pajėgumus trečiosioms šalims (kaip nurodyta tarpiniame vertinime), gerinti būsimas reagavimo operacijas ir didinti suderinamumą su Sendajaus sistema.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo.

„2.  Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Komisija žmogaus sukeltų nelaimių ar sudėtingų ekstremalių situacijų atvejais, konsultuodamasi su humanitarinės veiklos vykdytojais, aiškiai apibrėžia intervencijos taikymo sritį ir jos santykius su šalimis, dalyvaujančiomis teikiant platesnę humanitarinę pagalbą, užtikrindama suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir laikydamasi humanitarinių principų.“

Pagrindimas

Atlikus tarpinį civilinės saugos mechanizmo vertinimą nustatyta, kad besikeičiančioje reagavimo veiksmų aplinkoje neaiški civilinės saugos priemonių apibrėžtis teikiant humanitarinę pagalbą turėjo įtakos priemonės gebėjimui siekti nustatytų tikslų. Šiuo galiojančio sprendimo daliniu pakeitimu siekiama aiškiau apibrėžti civilinės saugos veiksmų žmogaus sukeltų nelaimių ir sudėtingų ekstremalių situacijų metu, kuriose vykdomos ir humanitarinės pagalbos operacijos, taikymo sritį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kalbant apie išteklius, kurie nepriskirti Europos civilinės saugos rezervui, Sąjungos finansinė parama transporto ištekliams negali viršyti 55 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės narės, siekdamos gauti tokį finansavimą, sukuria visų savo turimų civilinės saugos išteklių, skirtų reaguoti į nelaimes, išskyrus tuos, kurie yra skirti Europos rezervui, registrą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiama sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą.

2.  Siekiama sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą, tuo pat metu atsižvelgdama į atskirą ir nepriklausomą veiksmų ir jų finansavimo pobūdį ir užtikrindama, kad jie atitiktų Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos nuostatas.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 26 straipsnio 1 dalies, kuriame numatyta galimybė gauti finansavimą iš įvairių civilinės saugos veiksmų šaltinių, siūlomu pakeitimu siekiama aiškiai atskirti humanitarines ir civilinės saugos operacijas bei jų finansavimą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Nuorodos

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

14.12.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

15.3.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Željana Zovko

8.2.2018

Svarstymas komitete

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pál Csáky, Monika Vana

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

  • [1]  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES
    dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
  • [2]  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 2017/0309 (COD)
  • [3]  Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tarpinis vertinimas, 2014–2016 m. (Galutinė ataskaita), 2017 m. rugpjūčio mėn.
    Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tarpinio vertinimo 2014–2016 m. laikotarpiu (SWD (2017) 287 final)
    Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 33/2017 „Sąjungos civilinės saugos mechanizmas: reagavimo į nelaimes už ES ribų koordinavimas buvo iš esmės veiksmingas“

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (25.4.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Nuomonės referentas: José Manuel Fernandes

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (toliau – SCSM) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų teikti didesnę paramą kilus krizėms ir skubią pagalbą savo piliečiams Europoje ir už jos ribų, be kita ko, dėdama daugiau pastangų nelaimių prevencijos srityje. Jis primena, kad SCSM – labiausiai apčiuopiama pagrindinės ES solidarumo vertybės išraiška.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad investicijos į nelaimių prevenciją ir pasirengimą nelaimėms – tai geriausia apsaugos forma ne tik todėl, kad suteikia daugiausia galimybių išgelbėti gyvybes ir užkirsti kelią žmonių kančioms, bet ir todėl, kad ištikus nelaimei jos gali padėti išvengti didelių išlaidų taisomosioms priemonėms po nelaimių. Remiantis pačios Komisijos skaičiavimais, išleidus vieną eurą pasirengimui nelaimėms, sutaupoma iki septynių eurų pagalbos išlaidų.

Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad buvo labai uždelsta pertvarkyti dabartinę sistemą. Šiuo metu veikianti savanoriška sistema yra nepakankama ir tai turėjo skaudžių pasekmių, kai Europos Sąjunga reagavo į kai kurias neseniai įvykusias nelaimes, visų pirma dėl to, kad 2016 m. ir 2017 m. miško gaisrų sezono metu trūko išteklių, todėl galėjo būti patenkinta tik 10 iš 17 prašymų padėti gesinti miškų gaisrus ir dažnai tokia pagalba buvo suteikiama netgi labai vėluojant, dėl to žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Be to, keliose ataskaitose buvo atkreiptas dėmesys į esamus esminių reagavimo pajėgumų prieinamumo trūkumus, visų pirma susijusius su miškų gaisrų gesinimo lėktuvais, prieglobsčiu ir, galbūt, kitų tipų ištekliais.

Nuomonės referentas mano, kad siūloma struktūra, apimanti du papildomus ramsčius, kuriuos sudaro, viena vertus, Europos civilinės saugos rezervas, apimantis reagavimo išteklius, kuriuos iš anksto įsipareigojo skirti valstybės narės, ir, kita vertus, vadinamasis „rescEU“ – atitinkamas reagavimo išteklių rezervas, valdomas Sąjungos lygmeniu ir pasitelkiamas kraštutiniu atveju, yra tinkamiausias ir veiksmingiausias būdas įveikti dabartinės sistemos trūkumus. Optimaliai telkiant išteklius ir sukuriant masto ekonomiją, sustiprintas SCSM taip pat padės valstybėms narėms daug sutaupyti.

Nuomonės referentas primena, kad skaičiuojama, jog bendros Komisijos pasiūlymo išlaidos 2018–2020 m. laikotarpiu sudarys 280 mln. EUR, iš kurių 256,9 mln. EUR numatyta 3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“, 6,3 mln. EUR – 4 išlaidų kategorijai „Europos vaidmuo pasaulyje“ ir 16,9 mln. EUR – 5 išlaidų kategorijai „Administracinės išlaidos“. Iš siūlomų veiklos išlaidų 54 proc. būtų skirta pasirengimui, įskaitant „rescEU“ turto įsigijimą ar nuomą, 37 proc. – reagavimui ir 9 proc. – prevencinei veiklai. Pasiūlyme taip pat numatyta įdarbinti 100 papildomų darbuotojų per trejus metus. Nuomonės referentas mano, kad šie pasiūlymai yra proporcingi peržiūros mastui ir tikslui.

Nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad siūloma panaudoti lankstumo priemonę, padengiant didžiąją dalį (88 proc.) reikalingų papildomų išteklių. Tačiau jis griežtai nepritaria tam, kad siūloma perskirstyti esamoms programoms skiriamą 31,3 mln. EUR dydžio finansavimą pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas. Kaip daugelį kartų pabrėžė Biudžeto komitetas, naujiems svarbiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Be to, daugumai susijusių programų, kaip antai programai „Teisės, lygybė ir pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms, būdingi puikūs įgyvendinimo rodikliai ir jau daugelį metų joms skiriamas nepakankamas finansavimas. Todėl pranešėjas siūlo finansuoti visą papildomų išteklių, kurie reikalingi pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas, sumą pagal lankstumo priemonę, kaip nurodyta naujame I priede.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

2a. ragina Komisiją susilaikyti nuo perskirstymų, kuriais finansuojami nauji politikos prioritetai, įtraukti į įgyvendinamą daugiametę finansinę programą, nes tai neabejotinai turės neigiamą poveikį kitos pagrindinės Sąjungos veiklos įgyvendinimui.

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms.

Pakeitimas    2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

2 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

2b. ragina Komisiją numatyti pakankamą Sąjungos civilinės saugos mechanizmo finansavimą pagal kitą daugiametę finansinę programą, kuri prasidės 2021 m., atsižvelgiant į dabartinę jo peržiūrą.

Pagrindimas

Siekiant remtis dabartine SCSM peržiūra, kuria sustiprinama politika ir padidinamas finansavimas, Komisijai teikiant naujus pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos bus svarbu pasiūlyti plačių užmojų SCSM skirtą finansinį paketą po 2020 m.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir užtikrintų galimybes naudotis pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių. Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes;

(7) Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir jo dislokavimo galimybes užtikrinant galimybes greitai pasinaudoti pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybių narių. Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes. Turėtų būti užtikrintas optimalus ir skaidrus finansinių išteklių naudojimas;

Pagrindimas

Telkiant pajėgumus per SCSM sparta yra labai svarbi – tai rodo tragiški pavėluoto gaisrų gesinimo lėktuvų dislokavimo padariniai paskutiniais miškų gaisrų sezonais Pietų Europoje. ES bendras finansavimas visada turėtų būti teikiamas visiško skaidrumo ir atskaitomybės sąlygomis.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti;

(10) siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti, nemažinant finansinių paketų, kurie skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos politikos sritims, pvz., skatinančioms teises, lygybę ir pilietiškumą, teisingumą ar žmogaus socialinę raidą visame pasaulyje;

Pagrindimas

Telkiant pajėgumus per SCSM sparta yra labai svarbi – tai rodo tragiški pavėluoto gaisrų gesinimo lėktuvų dislokavimo padariniai paskutiniais miškų gaisrų sezonais Pietų Europoje. ES bendras finansavimas visada turėtų būti teikiamas visiško skaidrumo ir atskaitomybės sąlygomis.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) peržiūrėtam Sąjungos civilinės saugos mechanizmui turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, kad reikia vengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, didinant finansavimą tikslinei Sąjungos civilinės saugos mechanizmo peržiūrai 2018, 2019 ir 2020 m. turėtų būti naudojamos tik visos priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/20131a, visų pirma taikant lankstumo priemonę;

 

___________________

 

1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.“.

Komisija kiekvienais metais informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Pagrindimas

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba kasmet gautų atnaujintą informaciją apie pažangą, susijusią su SCSM stiprinimu, įskaitant privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši informacija apima biudžeto ir išlaidų pokyčių apžvalgą su išsamiu techniniu ir finansiniu vertinimu, tikslią informaciją apie išlaidų padidėjimą ir reikiamų reagavimo pajėgumų rūšių pokyčius bei jų kokybės reikalavimus, jei tokių yra, ir priežastis, dėl kurių padidėja išlaidos arba įvyksta tokie pokyčiai.

Pagrindimas

Norint užtikrinti visišką parlamentinį šio proceso tikrinimą ir priežiūrą ir kuo anksčiau nustatyti galimus pokyčius, turinčius įtakos biudžetui, siūloma, kad Parlamentas ir Taryba kasmet gautų atnaujintą informaciją apie pažangą, susijusią su SCSM stiprinimu, įskaitant privalomą informaciją apie biudžeto ir išlaidų pokyčius.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba laipsniškai patvirtina Sąjungos mechanizmui reikalingus asignavimus, tinkamai atsižvelgdami į visas priemones, numatytas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma taikant lankstumo priemonę, kaip nurodyta I priede.

 

____________________

 

* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentas griežtai nepritaria bet kokiam perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., programai „Teisės, lygybė ir pilietiškumas“ ir Teisingumo programoms. Vietoj to, visas reikiamas papildomas finansavimas turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas (naujas)

 

 

Pakeitimas

I PRIEDAS

ORIENTACINIS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2018–2020 M. LAIKOTARPIUI

 

 

2018

2019

2020

IŠ VISO

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją*

ĮA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

MA

11

56,56

115,395

182,955

Iš viso papildomų asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją*

ĮA

2

2

2,284

6,284

 

MA

0,8

1,8

2,014

4,614

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas*

ĮA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

MA

11,8

58,36

117,409

187,569

(sumos nurodomos milijonais eurų)

* Visos sumos turi būti skiriamos pagal lankstumo priemonę.

Pagrindimas

Papildomas finansavimas, kurio reikia dabartinei SCSM peržiūrai 2018–2020 m. laikotarpiu, turėtų būti išsamiau apibrėžtos pačiame Sprendime atskirame, išsamiame I priede. Visas reikiamas papildomas finansavimas, reikalingas šiai SCSM peržiūrai, turėtų būti sutelktas taikant DFP reglamento lankstumo nuostatas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Nuorodos

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Svarstymas komitete

22.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (30.4.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Nuomonės referentas: Daniel Buda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas yra svarbi Europos Sąjungos strategija, skirta greitai reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, kurių gali įvykti Europos Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų, ir sudaro sąlygas teikti koordinuotą pagalbą dalijantis ištekliais visose dalyvaujančiose valstybėse, tačiau jį dar būtina tobulinti prevencijos, pasirengimo, organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pajėgumų srityje.

Nuomonės referentas mano, kad ES civilinės saugos mechanizmui tenka itin svarbus vaidmuo įgyvendinant SESV 196 straipsnį, pagal kurį skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas siekiant didinti gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos ir apsaugos nuo jų sistemų veiksmingumą.

Šiame kontekste nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos pateiktą iniciatyvą, kuria siekiama supaprastinti ir sustiprinti dabartinį solidarumo mechanizmą, Europos Sąjungai dedant didesnes finansines pastangas, kad greta nacionalinių pajėgumų būtų sukurtas plataus užmojo Europos pajėgumų rezervas, siekiant sustiprinti valstybių narių pajėgumus.

Nuomonės referentas pabrėžia jau esamą Europos struktūrinių ir investicijų fondų indėlį skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą. Be to, jis mano, kad, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas greitam ir veiksmingam pagalbos teikimui, mobilizuojant išteklius pagal „rescEU“ turėtų būti laikomasi regioninio požiūrio, visų pirma stiprinant ir įtraukiant vietos ir regioninių valdžios institucijų pajėgumus, kad būtų geriau reaguojama į nukentėjusių regionų ypatumus.

Įvairių Sąjungos fondų sąveikos išnaudojimas yra svarbus geresnio veiksmingumo ir didesnio efektyvumo užtikrinant tvarią nelaimių prevenciją ir reagavimą į jas veiksnys. Taigi nuomonės referentas skatina veiksmingiau bendradarbiauti ir geriau koordinuoti įvairias priemones, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, laikantis integruoto požiūrio.

Nuomonės referentas taip pat pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti įvairių valstybių narių šios srities įgūdžių ir kompetencijos tinklą, į kurį siūloma įtraukti kompetencijos centrus ir universitetus.

Galiausiai nuomonės referentas mano, kad reikėtų parengti geresnę komunikacijos strategiją, kad ES civilinės saugos mechanizmo veiksmai ir rezultatai būtų labiau matomi piliečiams ir kad būtų stiprinamas jų pasitikėjimas Sąjungos nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas pajėgumais.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinė saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;

(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos, valstybių narių ir jų regionų bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinė saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;

_________________

_________________

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje, dažnai – be įspėjamųjų ženklų. Ir gaivalinės, ir žmogaus sukeltos nelaimės darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jas pasunkina klimato kaitos poveikis, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir ekonomikai gali būti didžiuliai;

(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje. Ir gaivalinės nelaimės, kurias pasunkina klimato kaitos poveikis, ir žmogaus sukeltos nelaimės, įskaitant naujų rūšių grėsmes, pvz., susijusias su vidaus saugumu, darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir ekonomikai vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu dažnai būna būti didžiuliai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai valstybės narės vienu metu nukenčia nuo besikartojančių nelaimių ir bendrų pajėgumų nepakanka;

(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams laiku ir tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai valstybės narės ir jų regionai bei jų artimos kaimyninės valstybės narės ir jų regionai nukenčia nuo besikartojančių ir vienu metu vykstančių nelaimių ir bendrų pajėgumų nepakanka; Ši sistema turėtų patobulinta ir valstybės narės turėtų imtis tinkamų prevencinių veiksmų, kad išsaugotų ir sustiprintų nacionalinius pajėgumus, kad užtikrintų tokį jų lygį, kurio pakaktų tinkamai reaguoti į nelaimes.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Turėtų būti sumažinta administracinė našta ir sustiprinta prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/201313 2 konstatuojamojoje dalyje;

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų visais lygmenimis, nes klimato kaitos poveikis patiriamas visose teritorijose ir yra tarpvalstybinio pobūdžio. Šiuo tikslu valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis turėtų dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą, įskaitant tarpvalstybinius įvykius, ir kuo greičiau susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai, be kita ko, pasitelkiant švietimą ir profesinį mokymą. Be to, kai tinkama, Komisija turėtų prašyti valstybių narių pateikti konkrečius mokymų, prevencijos, pasirengimo ir evakuacijos planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, pvz., žemės drebėjimais, sausromis, karščio bangomis, miškų gaisrais, potvyniais ir vandens trūkumu, ir humanitarinėmis ir technologinėmis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Labai svarbu sumažinti administracinę naštą ir sustiprinti prevencijos politiką bei operatyvinius pajėgumus (taip pat tarpvalstybiniu lygmeniu), be kita ko, stiprinant ryšius ir koordinavimą su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/13 1 straipsnyje ir 2 konstatuojamoje dalyje, ir Europos Sąjungos solidarumo fondu. Atsižvelgiant į tai, svarbu pabrėžti, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) jau dabar prisideda prie prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimo ir kad nustatyta ex ante sąlyga, susijusi su tuo tikslu;

_________________

_________________

13 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

13 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Sąjungos makroregioninės strategijos galėtų būti suteikti aukštos kokybės sistemas, skirtas bendradarbiavimui siekiant nustatyti operatyvinius prevencinius veiksmus, taip pat reagavimo ir valdymo centrus ir bendradarbiavimo šioje srityje su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis galimybių.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius ir žemės drebėjimus, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos;

(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą rengti mokymus, pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant efektyvią savitarpio paramą ir vykdant bendradarbiavimą Europoje, siekiant užtikrinti, kad pagalbos veiksmai būtų geriau prognozuojami ir kad gerokai sutrumpėtų pagalbos suteikimo laikas. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba pilietinė pareiga suteikti pagalbą), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti iš anksto paskirti jungtiniai greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaivalines arba žmogaus sukeltas nelaimes, pvz., gaisrus, didelio masto potvynius, žemės drebėjimus, teroristinius išpuolius ar kitus nenumatytus įvykius, įskaitant galimą didelį vaistų stygių, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos, kurias būtų galima skubiai ir tuo pat metu dislokuoti keliose skirtingose vietose; Operatyviniai ištekliai pagal „rescEU“ gavus prašymą turėtų būti naudojami reagavimo operacijoms, kad būtų pašalinti pajėgumų trūkumai ir sustiprintos pastangos pagal Civilinės saugos rezervą. Reikėtų numatyti specialias nuostatas, kad būtų galima imtis intervencinių veiksmų atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose, atsižvelgiant į jų nuotolį ir ypatybes;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo nelaimių prevencijos ir valdymo srityje yra labai svarbus ir jų reagavimo pajėgumai turi būti atitinkamai įtraukti į visą koordinavimo ir dislokavimo veiklą, kuri vykdoma pagal šį sprendimą, atsižvelgiant į valstybių narių institucinę ir teisinę sistemą, kad jų veikla kuo mažiau persidengtų ir būtų skatinamas sąveikumas. Šios institucijos gali atlikti svarbų prevencinį vaidmenį ir taip pat, kartu su savo savanorių pajėgumais, yra pirmosios, galinčios reaguoti įvykus nelaimei; Todėl turi būti nuolat bendradarbiaujama vietos, regionų ir tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant sukurti bendras perspėjimo sistemas, kurios padėtų imtis skubių veiksmų prieš mobilizuojant „rescEU“, taip pat reguliariai rengiamos visuomenės informavimo apie pirmines reagavimo priemones kampanijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas greitam ir veiksmingam pagalbos teikimui, mobilizuojant išteklius pagal „rescEU“ taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad svarbu laikytis regioninio ir vietos požiūrio, kad būtų tinkamai reaguojama į nukentėjusių regionų ypatumus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir užtikrintų galimybes naudotis pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių. Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes;

(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai materialinių ir techninių pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, įskaitant tarpvalstybinių nelaimių atvejais, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir užtikrintų galimybes naudotis materialiniais ir techniniais pajėgumais, įskaitant vyresnio amžiaus ar neįgalių asmenų gelbėjimo pajėgumus, tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių. Iš anksto paskiriant tinkamą įrangą ir perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą esamomis struktūromis;

(9)  mokymai, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra itin svarbūs bendradarbiavimui civilinės saugos srityje. siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą, skatinti inovacijas, integruojant naujas technologijas, pvz., aukštųjų technologijų įrangą ir naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, kad būtų užtikrinama efektyvesnė miesto ir miško teritorijų stebėsena, ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų dialogą ir bendradarbiavimą, be kita ko, tarpvalstybiniu lygmeniu, būtina sukurti Sąjungos esamomis struktūromis grindžiamą civilinės saugos žinių tinklą, kuriame dalyvautų tyrėjai, valstybių narių mokslinių tyrimų ir mokymų centrai, universitetai ir, kai tinkama, atitinkami kompetencijos centrai ir pilietinio sektoriaus organizacijos; atokiausių regionų ir užsienio šalių ir teritorijų atveju reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad jie taip pat būtų įtraukti į tą tinklą, tuo pat metu stiprinant bendradarbiavimą mokymų srityje ir prevencijos ir reagavimo pajėgumus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  reikia supaprastinti Sąjungos mechanizmo procedūras siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų naudotis pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;

(11)  reikia supaprastinti, racionalizuoti Sąjungos mechanizmo procedūras ir padidinti jų lankstumą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų greitai pasinaudoti pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau ir efektyviau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Taip pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.;

(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės ir jų vietos ir regionų valdžios institucijos imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį, be kita ko, užtikrinant nuolatinę miškotvarką, degių medžiagų valdymą ir miškų planavimą. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius ir tarpsavivaldybinius prevencijos ir išankstinio perspėjimo veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai, įskaitant radioaktyviąsias, biologines ar chemines nelaimes15. Pagal sanglaudos politiką patvirtintose teritorinio bendradarbiavimo programose numatyti konkretūs veiksmai, kuriais atsižvelgiama į atsparumą nelaimėms, rizikos prevenciją ir rizikos valdymą, taigi reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrinta tvirtesnė integracija ir didesnė sąveika. Taip pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.. Be to, reikėtų užtikrinti geresnę veiksmų koordinavimo su Europos Sąjungos solidarumo fondu, kai reaguojama į gaivalines nelaimes, tvarką;

__________________

__________________

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Sąjunga turi imtis veiksmų, kad dėmesys būtų skirtas ir pagalbai vykdant techninį mokymą, kad būtų galima sustiprinti bendruomenių gebėjimą padėti sau ir jos būtų geriau pasirengusios suteikti pirmąją pagalbą ir sumažinti nelaimės padarinius. Tiksliniai mokymai ir švietimas, skirti už civilinę saugą atsakingiems asmenims, bendruomenių vadovams, socialiniams ir medicininės priežiūros darbuotojams, gelbėjimo bei priešgaisrinėms tarnyboms ir vietinėms savanoriškoms reagavimo grupėms, kurios turėtų turėti greitai pasiekiamą skubaus reagavimo įrangą, gali padėti sumažinti nelaimės padarinius ir mirčių skaičių krizės metu ir po jos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto -a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c)  sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant; ir

c)  sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant, be kita ko, suteikiant tinkamą įrangą ir techninius pajėgumus gelbėjimo nelaimės atveju operacijoms;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą.

e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą, taip pat ir atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalis papildoma ea punktu:

 

ea)  stiprinti bendradarbiavimo ir koordinavimo veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais, geriausia praktika ir informacija, be kita ko, tarp valstybių narių, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;

a)  imasi veiksmų, kad skatintų švietimą, didintų informuotumą, pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas vykdyti dialogą, bendradarbiauti ir keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais ir inovacijomis su rekomendacijomis ir trumpalaikėmis prognozėmis, geriausia praktika ir informacija, be kita ko, tarp valstybių narių ir jų vietos ir regioninių valdžios institucijų, kaimyninių trečiųjų šalių, ir, kai tinkama, atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  5 straipsnio 1 dalyje įterpiamas aa punktas:

 

aa)  paprašius teikia pagalbą priimant sprendimus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  5 straipsnio 1 dalyje įterpiamas ab punktas:

 

ab)  koordinuoja informavimo apie perspėjimo sistemas ir jų gairių derinimą, be kita ko, tarpvalstybiniu lygmeniu;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c)  5 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

h)  skatina naudotis įvairių Sąjungos fondų, kurie gali remti tvarią nelaimių prevenciją, parama ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes;

h)  skatina naudotis įvairių Sąjungos fondų, kurie gali remti tvarią nelaimių prevenciją, parama ir ją koordinuoti ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes didesnei sąveikai, be kita ko, siekiant išplėsti ir modernizuoti savo materialinius ir techninius pajėgumus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas trejus metus parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos pateikia Komisijai;

a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas dvejus metus kartu su atitinkamomis vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu ir regioniniu lygiu ir juos pateikia Komisijai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones. Be to, Komisija gali reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, kuriuose aprašomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai. Sąjunga tinkamai apsvarsto valstybių narių padarytą pažangą nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms srityje įgyvendinant bet kokį būsimą ex ante sąlygų mechanizmą pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas dvejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones. Be to, Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, ir joms teikia orientacinę struktūrą tokiems planams, kuriuose nustatomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai, parengti. Sąjunga tinkamai apsvarsto valstybių narių, taip pat regioniniu ir vietos lygmeniu, padarytą pažangą nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms srityje įgyvendinant būsimą sustiprintą investicijų pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus ex ante sąlygų mechanizmą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

8 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a.  8 straipsnio 1 dalies k punktas pakeičiamas taip:

k)  aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.

„k)  aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, be kita ko, koordinuojant su kitomis Sąjungos priemonėmis, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=LT)

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  9 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Valstybės narės stiprina atitinkamus kompetentingų regioninių ir vietos valdžios institucijų administracinius pajėgumus, atsižvelgdamos į savo institucinę ir teisinę sistemą.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į nelaimes scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.

1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų rezervas, įskaitant modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus.

1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų rinkinys, apimantis modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus, paremtas pilietinės pareigos suteikti pagalbą principu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto d papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Nuorodos į Europos reagavimo į nelaimes pajėgumus ir savanorišką telkinį suprantamos kaip nuorodos į Europos civilinės saugos rezervą.

10.  Nuorodos į Europos reagavimo į nelaimes pajėgumus ir pilietinę pareigą suteikti pagalbą suprantamos kaip nuorodos į Europos civilinės saugos rezervą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;

c)  paieškos ir gelbėjimo miestuose, kalnuose ir miškuose pajėgumai;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remiantis nustatyta rizika ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

Remiantis nustatyta rizika ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį ir lankstumo poreikį užtikrinant reagavimo pajėgumus Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą bei kontrolę.

7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą bei kontrolę; ji vartoja bendrą ir standartizuotą operatyvinę kalbą, kurią gali suprasti visi nelaimių atveju intervenciją vykdantys subjektai.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Dislokavimo atveju Komisija susitaria su prašančiąja valstybe nare dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.

8.  Dislokavimo atveju Komisija susitaria su prašančiąja valstybe nare ar, jei tinkama, valstybėmis narėmis dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų, įskaitant regioninių ir vietos valdžios institucijų pajėgumus, taip pat savanorius, ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Atitinkamais atvejais pagal 15 ir 16 straipsnius Komisija per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą sudaro palankesnes sąlygas koordinuoti skirtingus reagavimo pajėgumus.

9.  Atitinkamais atvejais Komisija sudaro palankesnes sąlygas koordinuoti skirtingus reagavimo pajėgumus, atsižvelgdama, be kita ko, į poreikį laikytis regioninio požiūrio ir tam tikrais atvejais naudodama tarpvalstybinius susitarimus, grindžiamus prieinamumu ir artumu. Tokiam koordinavimui palankesnės sąlygos taip pat sudaromos per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą pagal 15 ir 16 straipsnius.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą.

Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų, įskaitant, kai tinkama, mokslinių tyrimų ir mokymų centrus, universitetus, tyrėjus ir kompetencijos centrus, tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, kuris taip pat atvirai dalijasi žiniomis ir geriausia patirtimi su trečiosiomis šalimis.

Kai tinkama, tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:“.

Tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi, žinių sklaida, komunikacija ir visuomenės informavimo programomis.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  13 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a)  parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į nelaimes mokymo programą ir jai vadovauja. Programa apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares.

a)  parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą specializuotų ekspertinių žinių, susijusių su nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir reagavimu į nelaimes, mokymo programą ir jai vadovauja. Programa, kai tinkama, remiasi esamais kompetencijos centrais ir universitetais ir apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares. Programa apima ir nuostatas dėl bendradarbiavimo su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis.“.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9b)  13 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f)  skatina ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.

f)  skatina mokslinius tyrimus ir inovacijas ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai.

Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai. Parengiama komunikacijos strategija siekiant užtikrinti veiksmų pagal Sąjungos mechanizmą matomumą piliečiams ir sustiprinti jų pasitikėjimą Sąjungos nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas pajėgumais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto b papunkčio i punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

21 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  išlaidas, būtinas reagavimo pajėgumams didinti arba taisyti, kad jie būtų parengties lygio ir juos būtų galima dislokuoti kaip Europos civilinės saugos rezervo dalį, laikantis Europos civilinės saugos rezervo kokybės reikalavimų ir, kai tinkama, per sertifikavimo procesą suformuluotų rekomendacijų (toliau – adaptavimo išlaidos). Tos išlaidos gali apimti išlaidas, susijusias su modulių ir kitų reagavimo pajėgumų eksploatavimo galimybėmis ir sąveikumu, autonomija, savarankišku apsirūpinimu, transportavimo galimybėmis, pakavimo ir panašiomis išlaidomis, jei jos yra konkrečiai susijusios su pajėgumų dalyvavimu Europos civilinės saugos rezerve.

c)  išlaidas, būtinas reagavimo pajėgumams didinti arba taisyti, kad jie būtų parengties lygio ir juos būtų galima dislokuoti kaip Europos civilinės saugos rezervo dalį, laikantis Europos civilinės saugos rezervo kokybės reikalavimų ir, kai tinkama, per sertifikavimo procesą suformuluotų rekomendacijų (toliau – adaptavimo išlaidos). Tos išlaidos gali apimti išlaidas, susijusias su modulių ir kitų reagavimo pajėgumų eksploatavimo galimybėmis ir sąveikumu, autonomija, savarankišku apsirūpinimu, transportavimo galimybėmis, pakavimo ir panašiomis išlaidomis, įskaitant su civiline sauga susijusių savanorių rėmimu ir mokymu susijusias išlaidas, jei jos yra konkrečiai susijusios su pajėgumų dalyvavimu Europos civilinės saugos rezerve.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiama sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą.

2.  Plėtojama sąveika, papildomumas ir stipresnis koordinavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys, neperskirstant šių lėšų iš kitų sričių. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Nuorodos

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Daniel Buda

7.12.2017

Svarstymas komitete

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Priėmimo data

26.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marek Plura, Boris Zala

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA (4.4.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

(COM)2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu: Angelika Mlinar (nuomonės referentė)

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Konstitucinių reikalų komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kadangi lyčių lygybė yra pagrindinė Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje pripažinta ES vertybė, kurią ji įsipareigojo įtraukti į visas savo veiklos sritis; kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnis ir Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis skirti lyčių lygybės principui ir juose nustatyta, kad visais savo veiksmais Sąjunga didžiausią dėmesį skiria tikslui pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Turėtų būti sumažinta administracinė našta ir sustiprinta prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/20131 2 konstatuojamojoje dalyje;

(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad sudarant programas būtų visapusiškai atsižvelgiama į lyčių aspektą, nes gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, taip pat aplinkos politikos poveikis vyrams ir moterims skiriasi. Todėl, siekiant sukurti teisingus ir veiksmingus nelaimių rizikos mažinimo mechanizmus ir stiprinti civilinės saugos mechanizmus, lyčių lygybės klausimai turi būti įtraukti į visus etapus – nuo prevencijos iki pasirengimo ir reagavimo procesų, įskaitant bendrus rizikos vertinimus ir krizės valdymo veiksmus konfliktinėse ir pokonfliktinėse situacijose. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Turėtų būti sumažinta administracinė našta ir sustiprinta prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/20131 2 konstatuojamojoje dalyje;

_____________________

_____________________

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) visuose savo veiksmuose Sąjunga turėtų atsižvelgti į tai, kad moteris veikia ne tik tiesioginiai nelaimės padariniai, bet jos gali turėti ir specialių sveikatos priežiūros poreikių; valstybės narės ir Sąjunga turėtų pirmiausia užtikrinti, kad besilaukiančioms moterims būtų suteikta būtina sveikatos priežiūra;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  visais rizikos valdymo etapais turėtų būti pasirūpinta sanitarijos ir higienos patalpomis, paslaugomis ir ištekliais, skiriant ypatingą dėmesį moterų ir mergaičių poreikiams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  ekstremaliose situacijose moterims ir mergaitėms kyla didesnis pavojus patirti fizinę ir seksualinę prievartą; todėl labai svarbu, kad nelaimių valdymo projektai apimtų priemones, skirtas užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir veiksmingai į jį reaguoti, pavyzdžiui, priemones, skirtas užtikrinti, kad moterys liktų saugios po nelaimės, teikiant paslaugas, kuriomis siekiama paremti smurto dėl lyties aukas, t. y. sveikatos priežiūros paslaugas, psichologinę ir kitokią pagalbą. Su smurtu prieš moteris ir mergaites susiję klausimai turėtų būti įtraukti į esamas rizikos mažinimo ir reagavimo į nelaimes mokymus ir vadovus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant užkirsti kelią konkretiems pavojams, su kuriais susiduria moterys ir mergaitės ekstremaliose situacijose, ir į juos efektyviau reaguoti, nelaimių rizikos valdymo ir civilinės saugos darbuotojams, dirbantiems planavimo, dislokavimo ir valdymo srityse, turėtų būti surengti mokymai lyčių klausimais. Tuo tikslu labai svarbus nuolatinis Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo dialogas ir bendradarbiavimas su moterų teisių gynėjų tinklais ir organizacijomis, turinčiais ekspertinių žinių ekologinių nelaimių srityje, siekiant visiškai horizontalaus požiūrio į nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į nelaimes Sąjungoje ir valstybėse narėse;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti;

(10)  siekiant, kad veiktų „rescEU“ pajėgumai, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti, nemažinant finansinių paketų, kurie skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos politikos sritims, pvz., skatinančioms teises, lygybę ir pilietiškumą, teisingumą ar žmogaus socialinę raidą visame pasaulyje, įskaitant visas lėšas, skirtas lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo programoms ir projektams, visų pirma turint galvoje tai, kad kai kurios iš šių programų buvo įgyvendinamos itin sėkmingai (Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos mokėjimų asignavimai per trejus pastaruosius metus siekė daugiau kaip 99 proc.);

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms. Beveik 100 proc. siekiantis Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšų panaudojimo lygis reiškia, kad jokie nauji ištekliai negali būti paimti iš šios programos lėšų neigiamai nepaveikiant konkrečių projektų ir organizacijų. FEMM komitetas nuolat pabrėžė poreikį didinti Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos finansavimą, atsižvelgiant į programą „Daphne“ ir lyčių lygybės programas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  persvarstytam Sąjungos civilinės saugos mechanizmui turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, kad reikia vengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, didinant finansavimą tikslinei Sąjungos civilinės saugos mechanizmo peržiūrai 2018, 2019 ir 2020 m. turėtų būti naudojamos tik visos priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/20131a, visų pirma taikant lankstumo priemonę;

 

___________________

 

1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  planuojant ir skirstant persvarstyto Sąjungos civilinės saugos mechanizmo finansavimą ir biudžeto lėšas turėtų būti atsižvelgiama į lyčių aspektą, įtraukiant vertinimą lyčių požiūriu, kad lyčių aspektas būtų geriau integruotas į rizikos valdymo ir nelaimių prevencijos pastangas siekiant įveikti ekstremalias situacijas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažanga, padaryta įgyvendinant nelaimių prevencijos sistemos priemones: vertinama pagal valstybių narių, pateikusių Komisijai savo rizikos vertinimus, rizikos valdymo gebėjimų vertinimą ir savo nelaimių valdymo planavimo santrauką, kaip nurodyta 6 straipsnyje, skaičių;

a)  pažanga, padaryta įgyvendinant nelaimių prevencijos sistemos priemones: vertinama pagal valstybių narių, pateikusių Komisijai savo rizikos vertinimus, rizikos valdymo gebėjimų vertinimą ir savo nelaimių valdymo planavimo santrauką, kaip nurodyta 6 straipsnyje, skaičių. Vertinimuose atsižvelgiama į lyčių aspektą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius ir pateikia konkrečių duomenų apie lyčių aspekto įtraukimą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai tinkama, tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:“.

Kai tinkama, tinklas, siekdamas lyčių atžvilgiu proporcingos sudėties ir glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:“.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  13 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

2a.  Vykdydamos 1 dalyje nustatytas užduotis, Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad į mokymus ir kvalifikacijos kėlimo procesus, taip pat į rizikos mažinimo ir reagavimo į nelaimes vadovus būtų įtrauktas lyčių aspektas, ypatingą dėmesį skiriant smurto prieš moteris ir mergaites prevencijai ir reagavimui į jį;

Pagrindimas

Šia papildoma dalimi siekiama, kad būtų skiriama daugiau dėmesio lyčių klausimams Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo darbe pasitelkiant mokymus ir vadovus.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b)  13 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

3a.  Komisija užtikrina, kad nelaimių duomenys būtų pateikiami pagal lytį, kaip reikalaujama pagal Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą, siekiant išsiaiškinti moterų vaidmenį planuojant rizikos mažinimą ir įtraukti lyčių aspektą viso proceso metu;

Pagrindimas

Šia papildoma dalimi siekiama, kad būtų skiriama daugiau dėmesio lyčių klausimams renkant nelaimių duomenis. Bendradarbiavimui skatinti ir stiprinti labai svarbūs duomenys ir statistika, padedantys suprasti ir vėliau reaguoti į nelaimių riziką. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programoje aiškiai numatyta, kad atitinkami duomenys turėtų būti išskaidyti.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

480 630 000 EUR dabartinėmis kainomis skiriama iš finansinės programos 3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“, o 150 936 000 EUR dabartinėmis kainomis – iš 4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“.“.

Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba laipsniškai patvirtina Sąjungos mechanizmui reikalingus asignavimus, tinkamai atsižvelgdami į visas priemones, numatytas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma taikant lankstumo priemonę.“.

 

____________________

 

* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pagrindimas

Naujiems politikos pasiūlymams turėtų būti skiriami nauji ištekliai. Nuomonės referentė griežtai nepritaria bet kokiam lėšų perskirstymui, kuris pakenktų sėkmingai įgyvendinamoms, bet nuolat nepakankamai finansuojamoms programoms, pvz., Teisės, lygybė ir pilietiškumo programai ir Teisingumo programoms.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos civilinės saugos žinių tinklas

Nuorodos

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

8.2.2018

Nuomonės referentė

       Paskyrimo data

Angelika Mlinar

21.2.2018

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Nuorodos

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.3.2018

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

8

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Pateikimo data

23.5.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika