Procedura : 2017/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0180/2018

Teksty złożone :

A8-0180/2018

Debaty :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/02/2019 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1324kWORD 192k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Željana Zovko, Komisja Rozwoju

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM2017/0772/2),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8 0409/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również opinie i stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0180/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.   wzywa Komisję do powstrzymania się od przesunięć środków w celu sfinansowania nowych priorytetów politycznych, które dodano do bieżących wieloletnich ram finansowych, ponieważ będzie miało to nieuchronnie negatywny wpływ na realizację innych kluczowych działań Unii;

4.   wzywa Komisję do zapewnienia wystarczającego finansowania Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności w kolejnych wieloletnich ramach finansowych rozpoczynających się w 2021 r., w oparciu o niniejszy przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią państwami członkowskimi oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią, państwami członkowskimi i ich regionami oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

_________________

_________________

12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi, często bez żadnego ostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury czy efektem działalności człowieka, klęski i katastrofy występują coraz częściej, a ich coraz bardziej ekstremalny i złożony charakter jest dodatkowo pogarszany przez wpływ zmian klimatycznych i zasięg wykraczający poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki mogą być bardzo poważne.

(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi, często bez żadnego ostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury czy efektem działalności człowieka, klęski i katastrofy występują coraz częściej, a ich coraz bardziej ekstremalny i złożony charakter jest dodatkowo pogarszany przez wpływ zmian klimatycznych i zasięg wykraczający poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla ludzi, środowiska, społeczeństwa i gospodarki mogą osiągać skalę trudną do oszacowania. Niestety czasami te klęski i katastrofy są wynikiem umyślnego działania, jak w przypadku ataków terrorystycznych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie są w tym samym czasie dotknięte nawracającymi klęskami lub katastrofami, a wspólna zdolność okazuje się niewystarczająca.

(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie są w tym samym czasie dotknięte zarówno nawracającymi, jak i niespodziewanymi klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, a wspólna zdolność okazuje się niewystarczająca. Aby zlikwidować te braki oraz zniwelować pojawiające się zagrożenia, należy wykorzystywać wszystkie unijne instrumenty w sposób w pełni elastyczny, w tym przez promowanie aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie powinny jednak podejmować stosowne działania zapobiegawcze, by zabezpieczyć zdolności krajowe wystarczające do odpowiedniego poradzenia sobie z klęskami i katastrofami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)   Zapobieganie pożarom lasów odgrywa zasadniczą rolę w globalnych zobowiązaniach w zakresie emisji CO2. Podczas spalania drzew i gleb bogatych w torf w pożarach lasów dochodzi bowiem do emisji CO2. Badania wykazały mianowicie, że pożary powodują 20 % emisji CO2 na świecie, czyli więcej niż wszystkie systemy transportowe na Ziemi (pojazdy, statki i samoloty) razem wzięte.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Obciążenie administracyjne powinno zostać zmniejszone, a polityka zapobiegania wzmocniona, w tym także dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313.

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka, dotyczącymi zagrożeń dla ich bezpieczeństwa narodowego, i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, również tych spowodowanych przez człowieka, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii, zwłaszcza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Nieodzowne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i usprawnienie polityki zapobiegania, w tym także dzięki wzmocnieniu powiązań i współpracy z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313.

 

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Zagrożenie w negatywny sposób wpływa na rozwój regionów. Zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim wymagają przeformułowania polityki i ram instytucjonalnych oraz wzmocnienia zdolności lokalnych, krajowych i regionalnych w zakresie opracowywania i wdrażania środków zarządzania ryzykiem, co obejmuje koordynację szerokiego grona podmiotów. Podstawowe znaczenie ma przygotowanie map ryzyka dla poszczególnych regionów lub państw członkowskich, wzmacnianie zdolności reagowania i zwiększanie działań w zakresie zapobiegania, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia dla klimatu. Niezwykle ważne jest, aby mapy ryzyka uwzględniały zarówno ryzyko spowodowane obecną zmiennością klimatu, jak i prognozowane tendencje zmiany klimatu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  W przypadku gdy państwa członkowskie przygotowują swoje oceny ryzyka i plany zarządzania ryzykiem, powinny one wziąć pod uwagę szczególne zagrożenia dla przyrody i dobrostanu zwierząt. Komisja powinna wspierać w całej Europie rozpowszechnianie informacji o zwierzętach dotkniętych przez klęski lub katastrofy. Należy w związku z tym opracować dodatkowe programy szkoleń oraz kursy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c)  Okres pożarów lasów w 2017 r. był w wielu państwach członkowskich szczególnie długi i intensywny i doprowadził do śmierci ponad 100 osób w jednym tylko państwie członkowskim. Brak dostępnych środków, opisany w sprawozdaniu o brakach w zdolnościach1a, oraz nieumiejętność europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („dobrowolnej puli”) zareagowania w odpowiednim czasie na wszystkie 17 wniosków dotyczących pomocy przy pożarach lasów potwierdziły, że dobrowolny charakter wkładów państw członkowskich jest niewystarczający podczas poważnych sytuacji kryzysowych dotykających kilka państw członkowskich jednocześnie.

 

_________________

 

1a Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat osiągniętych postępów oraz występujących niedoborów w europejskiej zdolności reagowania kryzysowego, 17.02.2017 r.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5d)  Naturalnie najlepszymi partnerami dla pogłębienia współpracy są sąsiadujące państwa członkowskie, które dysponują taką samą wiedzą i strukturami, a także najprawdopodobniej mogą się zmagać z tymi samymi klęskami lub katastrofami oraz zagrożeniami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia gotowości i reagowania na klęski i katastrofy, w szczególności poprzez wzajemną pomoc w Europie. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „dobrowolna pula”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas pożarów, powodzi obejmujących duże obszary i trzęsień ziemi, a także szpitale polowe i zespoły medyczne, które można szybko rozmieścić, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia.

(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia gotowości i reagowania na klęski i katastrofy, w szczególności poprzez wzajemną pomoc w Europie. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „dobrowolna pula”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas pożarów, powodzi obejmujących duże obszary i trzęsień ziemi, ataków terrorystycznych oraz ataków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także szpitale polowe i zespoły medyczne, które można szybko rozmieścić, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z tym należy zwrócić uwagę na znaczenie, jakie ma wzmocnienie i włączenie szczególnych zdolności organów lokalnych i regionalnych, gdyż w przypadku klęski czy katastrofy to one interweniują jako pierwsze. Uznaje się, że organy te powinny przygotować modele współpracy, w ramach których społeczności mogłyby dzielić się najlepszymi praktykami i mieć dzięki temu możliwość uczestniczenia w budowaniu odporności na klęski żywiołowe.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Bardzo ważną rolę w zapobieganiu klęskom i katastrofom oraz zarządzaniu nimi odgrywają organy regionalne i lokalne, których zdolności reagowania należy odpowiednio powiązać z wszelkimi działaniami w zakresie koordynacji i rozmieszczania podejmowanymi na mocy niniejszej decyzji, zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państw członkowskich, aby zminimalizować nakładanie się działań i wspierać interoperacyjność. Takie organy mogą odegrać istotną rolę zapobiegawczą, a ponadto jako pierwsze reagują po klęsce lub katastrofie, wspierane przez zdolności ochotników. W związku z tym potrzebna jest stała współpraca na szczeblu lokalnym, regionalnym i transgranicznym w celu stworzenia wspólnych systemów alarmowania służących szybkim interwencjom przed uruchomieniem rescEU, a także prowadzenia regularnych publicznych kampanii informacyjnych dotyczących środków wstępnego reagowania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu dostępności zdolności w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwia wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnia lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy.

(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zasoby materialne i zdolności techniczne nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy, w tym zdarzenia o wymiarze transgranicznym, poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność i możliwość mobilizacji mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu szybkiej dostępności zasobów materialnych i zdolności technicznych – m.in. w celu ratowania osób starszych lub niepełnosprawnych – w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich, takich jak epidemie o charakterze transgranicznym. Wcześniej zgłoszony odpowiedni sprzęt i pozyskiwanie zdolności przez Unię powinno umożliwić wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnić lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy. Należy zapewnić optymalne i przejrzyste wykorzystanie zasobów finansowych.

Uzasadnienie

Podczas uruchamiania zdolności dostępnych w unijnym mechanizmie szybkość ma ogromne znaczenie, o czym świadczą tragiczne skutki opóźnionego wysłania samolotów przeciwpożarowych w trakcie niedawnych pożarów lasów w Europie Południowej. Współfinansowanie UE powinno być zawsze dostępne pod warunkiem zapewnienia pełnej przejrzystości i rozliczalności.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W sytuacji nieprzewidzianej klęski lub katastrofy wiele państw członkowskich musi się zmierzyć z niedostatkiem materiałów i urządzeń technicznych. Unijny mechanizm powinien zatem umożliwić w razie potrzeby rozszerzenie bazy zasobów materialnych i technicznych, w szczególności w celu ratowania osób niepełnosprawnych, starszych lub chorych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach, w celu zwiększenia wydajności i skuteczności szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia współpracy między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności.

(9)  Szkolenia, badania naukowe i innowacje są zasadniczymi elementami współpracy w dziedzinie ochrony ludności. Należy zwiększyć wydajność i skuteczność szkoleń i ćwiczeń, wspierać innowacje oraz wzmocnić dialog i współpracę między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności w oparciu o istniejące struktury, zaangażowanie centrów doskonałości, uniwersytetów, naukowców i innych ekspertów obecnych w państwach członkowskich oraz prowadzoną z nimi wymianę informacji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Choć wzmocnienie ochrony ludności w świetle tendencji w zakresie klęsk i katastrof związanych zarówno ze zjawiskami pogodowymi, jak i z bezpieczeństwem wewnętrznym jest jednym z najważniejszych priorytetów w całej Unii, bardzo ważne jest uzupełnienie unijnych narzędzi silniejszym ukierunkowaniem na wymiar terytorialny i społeczności lokalne, ponieważ podejmowanie działań na szczeblu społeczności jest najszybszym i najefektywniejszym sposobem ograniczania szkód spowodowanych przez klęskę lub katastrofę.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu.

(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu, lecz nie kosztem środków finansowych przeznaczonych na inne kluczowe z punktu widzenia Unii strategie polityczne, takie jak promowanie praw, równości i obywatelstwa, wspieranie wymiaru sprawiedliwości czy rozwoju społecznego na całym świecie, włącznie ze wszystkimi środkami przeznaczonymi na programy i projekty dotyczące równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz wzmacniania pozycji kobiet, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wdrażanie niektórych z tych programów było wyjątkowo udane (przydziały płatności na program „Prawa, równość i obywatelstwo” osiągnęły poziom ponad 99 % w ciągu minionych trzech lat).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak „Prawa, równość i obywatelstwo” czy programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Prawie 100 % wskaźnik absorpcji środków w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oznacza, że nie można uruchomić żadnych nowych zasobów w ramach tego programu, nie wywierając negatywnego wpływu na konkretne projekty i organizacje. Komisja FEMM nieustannie zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia jego finansowania w kontekście programu Daphne i programów na rzecz równości mężczyzn i kobiet.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Po przeglądzie unijny mechanizm powinien dysponować odrębnymi środkami finansowymi i przydziałami budżetowymi. Zważywszy na konieczność uniknięcia negatywnego wpływu na finansowanie obowiązujących wieloletnich programów, dodatkowe środki przeznaczone na ukierunkowany przegląd unijnego mechanizmu w latach 2018, 2019 i 2020 powinny pochodzić wyłącznie ze wszelkich środków dostępnych na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu elastyczności.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak „Prawa, równość i obywatelstwo” czy programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne środki należy natomiast uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Konieczne jest uproszczenie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka tak szybko, jak to tylko możliwe.

(11)  Konieczne jest uproszczenie, usprawnienie i uelastycznienie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły bezzwłocznie uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do jak najszybszego i jak najskuteczniejszego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214 .

(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, również w związku z klęskami i katastrofami poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214 . Niezależnie od tego odstępstwa finansowanie działań służących ochronie ludności, a zwłaszcza pomocy humanitarnej, w ramach jakichkolwiek unijnych struktur finansowania, jakie powstaną w przyszłości, powinno zostać wyraźnie oddzielone i powinno być w pełni zgodne z różnymi celami i wymogami prawnymi tych struktur.

__________________

__________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Podobnie należy zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Programy współpracy terytorialnej w oparciu o politykę spójności przewidują szczegółowe działania mające uwzględnić odporność na klęski i katastrofy, zapobieganie im, zarządzanie ryzykiem i dalsze wysiłki na rzecz silniejszej integracji i większej synergii. Ponadto wszystkie działania powinny być spójne z międzynarodowymi zobowiązaniami, takimi jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz aktywnie przyczyniać się do realizacji tych zobowiązań.

__________________

__________________

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Moduły zarejestrowane wcześniej we wspólnym systemie łączności i informacji w sytuacjach nadzwyczajnych (CECIS) należy bezwzględnie utrzymać, aby reagować na wnioski o pomoc i normalnie uczestniczyć w systemie szkoleniowym.

Uzasadnienie

Mechanizm ten zapewnia ramy gromadzenia zweryfikowanych informacji dotyczących danej sytuacji, przekazywania tych informacji państwom członkowskim i dzielenia się doświadczeniami zdobytymi podczas rozmieszczania zdolności. Utrzymanie zarejestrowanych modułów oznaczałoby dla Austrii, że dziesięć modułów państwowej straży pożarnej krajów związkowych nie zostałoby wyłączonych z systemu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Równie ważne jest powiązanie unijnego mechanizmu, który ogranicza się do okresu następującego bezpośrednio po klęsce, z innymi unijnymi instrumentami zajmującymi się naprawą szkód, np. Funduszem Solidarności.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  Należy dokonać zmian w Funduszu Solidarności poprzez wprowadzenie obowiązku naprawy szkód w środowisku oraz używanie jako wskaźnika do przyznania środków z funduszu PKB na mieszkańca regionu lub państwa członkowskiego zamiast ogólnego PKB, aby zapobiec sytuacji, w której regiony o dużym zaludnieniu, lecz niskim poziomie dochodów nie będą się kwalifikować do skorzystania z funduszu. Bardzo ważne jest, aby oceniać szkody w środowisku spowodowane przez katastrofy i klęski pod względem ekonomicznym, w szczególności obszary o dużej wartości przyrodniczej, takie jak obszary chronione lub objęte siecią Natura 2000, tak aby zapewnić naprawę szkód na tych obszarach.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13d)  Ponadto należy skupić działania Unii na zapewnieniu wsparcia w zakresie szkoleń technicznych, aby wzmocnić zdolność społeczności do samopomocy, dzięki czemu będą one lepiej przygotowane do wstępnego reagowania i ograniczania skutków klęski lub katastrofy. Ukierunkowane szkolenia i kształcenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – takich jak przywódcy społeczności, pracownicy opieki społecznej i personel medyczny, służby ratownicze i straż pożarna, jak również lokalne ochotnicze grupy interwencyjne, które powinny dysponować szybko dostępnym sprzętem interwencyjnym – mogą przyczynić się do ograniczenia skutków klęski lub katastrofy oraz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych zarówno podczas, jak i w następstwie kryzysu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof.

e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof, w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea)  łagodzenie ewentualnych bezpośrednich skutków katastrof dla życia ludzkiego oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego;”

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„eb)  zacieśnianie współpracy i koordynacji działań w wymiarze transgranicznym.”

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podejmuje działania na rzecz rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz ułatwienia wymiany wiedzy, wyników badań naukowych, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi, w których występują wspólne ryzyka.

a)  podejmuje działania na rzecz rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz większego ułatwienia i promowania współpracy i wymiany wiedzy, wyników badań naukowych i innowacji, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi, w których występują wspólne ryzyka;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„aa)  koordynuje harmonizację informacji i wytycznych dotyczących systemów wczesnego ostrzegania, w tym w wymiarze transgranicznym;”

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3b)  art. 5 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

f)  kompiluje i rozsyła informacje udostępnione przez państwa członkowskie, organizuje wymianę doświadczeń związanych z oceną zdolności zarządzania ryzykiem, do dnia 22 grudnia 2014 r. opracowuje, wspólnie z państwami członkowskimi, wytyczne w sprawie treści, metodologii i struktury tych ocen, a także ułatwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania ryzyku i planowania gotowości, w tym poprzez dobrowolne oceny wzajemne;

f)  kompiluje i rozsyła informacje udostępnione przez państwa członkowskie, organizuje wymianę doświadczeń związanych z oceną zdolności zarządzania ryzykiem, do dnia 22 grudnia 2019 r. opracowuje, wspólnie z państwami członkowskimi, nowe wytyczne w sprawie treści, metodologii i struktury tych ocen, a także ułatwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania ryzyku i planowania gotowości, w tym poprzez dobrowolne oceny wzajemne;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013D1313)

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowują oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co trzy lata;

a)  opracowują oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu, w porozumieniu z właściwymi władzami lokalnymi i regionalnymi i zgodnie z ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co trzy lata, opierając się na modelu uzgodnionym z Komisją i wykorzystując w tym celu istniejące krajowe systemy informacyjne;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) uczestniczą, na zasadzie dobrowolności, w ocenie wzajemnej dotyczącej zdolności zarządzania ryzykiem.

d)   uczestniczą, na zasadzie dobrowolności, we wzajemnej ocenie zdolności zarządzania ryzykiem w celu określenia działań pozwalających uzupełnić braki.

Uzasadnienie

Decyzja o zmianie oryginalnego tekstu wynika z potrzeby wyjaśnienia celu proponowanego środka w kontekście ogólnej rewizji art. 6.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata. Poza tym Komisja może zobowiązać państwa członkowskie do przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Unia należycie uwzględnia postępy państw członkowskich w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom i gotowości na nie w ramach jakiegokolwiek przyszłego mechanizmu warunków wstępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, zgodnie ze wzorem określonym w drodze aktu wykonawczego, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2. Poza tym Komisja może zobowiązać państwa członkowskie do przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Wysiłki te mogą w związku z tym dotyczyć również zaangażowania państw członkowskich na rzecz wspierania inwestycji opartych na ocenie ryzyka i na rzecz usprawnienia odbudowy po klęskach i katastrofach. Należy przy tym ograniczyć do minimum dodatkowe obciążenia administracyjne na szczeblu krajowym i odpowiednim niższym szczeblu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może także ustanowić określone mechanizmy konsultacji w celu wzmocnienia właściwego planowania w zakresie zapobiegania i gotowości oraz wzmocnienia koordynacji działań między państwami członkowskimi podatnymi na klęski i katastrofy podobnego rodzaju.

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi może także ustanowić określone mechanizmy konsultacji w celu wzmocnienia właściwego planowania w zakresie zapobiegania i gotowości oraz wzmocnienia koordynacji działań między państwami członkowskimi podatnymi na klęski i katastrofy podobnego rodzaju. Ponadto Komisja i państwa członkowskie wspierają w miarę możliwości spójność między zarządzaniem ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami a strategiami przystosowania się do zmiany klimatu.

Uzasadnienie

Decyzja o ewentualnym ustanowieniu przez Komisję specjalnych mechanizmów konsultacji powinna uwzględniać zaangażowanie państw członkowskich, które są nieodłączną częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

 

„Komisja może przyjmować odpowiednie środki, jeżeli stwierdzi, że działania zapobiegawcze podejmowane przez dane państwo członkowskie nie są wystarczające, zważywszy na zagrożenia, z jakimi zmaga się to państwo.”

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 8 – akapit 1 – litera k

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a)  art. 8 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:

k)  w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).

k)  w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości, w tym dzięki koordynacji z innymi instrumentami unijnymi, z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b)  w artykule 9 dodaje się następujący ustęp:

 

„1a.  Państwa członkowskie wzmacniają odpowiednie zdolności administracyjne właściwych organów regionalnych i lokalnych zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi.”

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania w przypadku klęsk i katastrof; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów, w tym maszyn do robót ziemnych, przenośnych agregatów prądotwórczych oraz przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.

1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę dobrowolnej puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.

Uzasadnienie

Obowiązkowa rejestracja zdolności jest niemożliwa dla niektórych państw członkowskich i ich dobrowolnych systemów. Należy też pamiętać, że państwa członkowskie mogą nie być w stanie udostępnić żadnych zdolności, np. z powodu siły wyższej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ponieważ zapobieganie na szczeblu krajowym powinno być głównym priorytetem państw członkowskich w obszarze zmniejszania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony, europejska pula ochrony ludności stanowi uzupełnienie obecnych zasobów krajowych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka Komisja określa rodzaje i liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”). Komisja monitoruje postępy na rzecz osiągnięcia celów w zakresie zdolności i pozostające braki i zachęca państwa członkowskie do usunięcia tych braków. Komisja może wspierać państwa członkowskie zgodnie z art. 20, art. 21 ust. 1 lit. i) oraz art. 21 ust. 2.

2.  Na podstawie zidentyfikowanych na miejscu rodzajów potrzeb i ryzyka Komisja, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, określa rodzaje i liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”). Komisja monitoruje postępy na rzecz osiągnięcia celów w zakresie zdolności i pozostające braki i zachęca państwa członkowskie do usunięcia tych braków. Komisja może wspierać państwa członkowskie zgodnie z art. 20, art. 21 ust. 1 lit. i) oraz art. 21 ust. 2.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia pomocniczości efektywniejsze jest analizowanie potrzeb na miejscu lub działania Komisji podejmowane wspólnie z państwami członkowskimi zamiast w pojedynkę.

Poprawka    42

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Wchodzące w skład europejskiej puli ochrony ludności zdolności reagowania państw członkowskich są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC, chyba że państwa członkowskie znajdują się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych.

7.  Wchodzące w skład europejskiej puli ochrony ludności zdolności reagowania państw członkowskich są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC, z wyjątkiem przypadków krajowych sytuacji kryzysowych, wystąpienia siły wyższej lub gdy państwa członkowskie znajdują się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych. Ostateczna decyzja o ich rozmieszczeniu podejmowana jest przez państwa członkowskie, które dokonały rejestracji danych zdolności reagowania.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W razie rozmieszczenia tych zdolności reagowania pozostają one pod dowództwem i kontrolą udostępniających je państw członkowskich i mogą one zostać wycofane, jeżeli państwa członkowskie znajdą się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych, uniemożliwiając im dalsze utrzymywanie zdolności reagowania. W takich przypadkach wymagane są konsultacje z Komisją.

W razie rozmieszczenia tych zdolności reagowania pozostają one pod dowództwem i kontrolą udostępniających je państw członkowskich i mogą one zostać wycofane, jeżeli te państwa członkowskie mają do czynienia na szczeblu krajowym z sytuacją kryzysową, siłą wyższą lub wyjątkową sytuacją uniemożliwiającą im dalsze utrzymywanie zdolności reagowania. W takich przypadkach wymagane są konsultacje z Komisją.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  rescEU ustanawia się w celu niesienia pomocy w przypadkach, gdy istniejące zdolności nie pozwalają na skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy.

1.  rescEU ustanawia się w celu niesienia pomocy w wyjątkowych okolicznościach w przypadkach, gdy zdolności na szczeblu krajowym są niedostępne i gdy istniejące zdolności nie pozwalają na skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy. Zdolności rescEU nie należy wykorzystywać do zastąpienia zdolności własnych państw członkowskich oraz ich zobowiązań w tym obszarze.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  rescEU składa się z następujących zdolności:

2.  rescEU składa się ze zdolności dodatkowych względem zdolności istniejących już w państwach członkowskich, które ma na celu uzupełniać i wzmacniać, i służy reagowaniu w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Zdolności te należy określić z uwzględnieniem ewentualnych braków w zakresie zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, środowiskowym, sejsmicznym lub wulkanicznym, na masowe przemieszczanie się ludności i sytuacje kryzysowe na dużą skalę, powodzie i pożary lasów, jak również zagrożenia terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.

 

Mając na uwadze zidentyfikowane braki, w skład rescEU wchodzą co najmniej następujące zdolności:

a) gaszenie pożarów lasów z powietrza;

a) gaszenie pożarów lasów z powietrza;

b) sprzęt pompujący o wysokiej wydajności;

b) sprzęt pompujący o wysokiej wydajności;

c) miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze;

c) miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze;

d) szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego.

d) szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Charakter tych zdolności pozostaje elastyczny i może ewoluować w taki sposób, by odpowiadać przyszłemu rozwojowi sytuacji i wyzwaniom, takim jak skutki zmiany klimatu.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

4. Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka i zdolności, a także planów zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 6 oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

Ze względu na szczególnie pilny charakter sytuacji w razie wystąpienia klęski lub katastrofy lub groźby jej wystąpienia, procedura przewidziana w art. 31 ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Ze względu na szczególnie pilny charakter sytuacji w razie wystąpienia klęski lub katastrofy lub groźby jej wystąpienia, procedura przewidziana w art. 31 ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część rescEU. Wymogi jakościowe opierają się na uznanych międzynarodowych normach, w zakresie, w jakim takie normy już istnieją.

5.  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi określa wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część rescEU. Wymogi jakościowe opierają się na uznanych międzynarodowych normach, w zakresie, w jakim takie normy już istnieją.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje dowództwo i kontrolę nad zdolnościami rescEU.

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zapewnia strategiczną koordynację zdolności rescEU i jest organem odpowiedzialnym za rozmieszczenie, podczas gdy dowództwo i kontrola operacyjna pozostają w rękach właściwych urzędników państwa członkowskiego korzystającego z pomocy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja uzgadnia z państwem członkowskim występującym o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności oraz działań rescEU w trakcie operacji.

8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja za pośrednictwem ERCC uzgadnia z państwem członkowskim występującym o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności oraz działań rescEU w trakcie operacji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  W przypadku pozyskania przez Komisję sprzętu takiego, jak sprzęt do gaszenia pożarów lasów z powietrza w drodze nabycia, leasingu lub najmu, należy:

10.  W przypadku pozyskania przez Komisję sprzętu takiego, jak sprzęt do gaszenia pożarów lasów z powietrza w drodze nabycia, leasingu lub najmu, należy:

a)  w przypadku nabycia sprzętu zapewnić zawarcie porozumienia między Komisją a państwem członkowskimi przewidującego rejestrację tego sprzętu w tym państwie członkowskim,

a)  w przypadku nabycia sprzętu zapewnić zawarcie porozumienia między Komisją a państwem członkowskimi przewidującego rejestrację tego sprzętu w tym państwie członkowskim,

b)  w przypadku leasingu i najmu zapewnić rejestrację sprzętu w państwie członkowskim.

b)  w przypadku leasingu i najmu nie nakładać obowiązku rejestracji sprzętu w państwie członkowskim.

 

ba)  powierzyć zarządzanie samolotami komercyjnymi przewoźnikom certyfikowanym przez EASA.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co dwa lata o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co roku o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na budżet Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wśród tych informacji znajduje się przegląd zmian budżetowych i rozwoju kosztów wraz ze szczegółową oceną techniczną i finansową, dokładną informacją o wzroście kosztów i zmianach w zakresie wymaganych zdolności reagowania i ich jakości, o ile takie nastąpiły, oraz o powodach takiego wzrostu lub zmian.

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na budżet Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami i katastrofami, które razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności.

Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami i katastrofami, włącznie z centrami doskonałości, uniwersytetami i naukowcami, którzy razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności. Komisja uwzględnia przy tym wiedzę fachową dostępną w państwach członkowskich oraz organizacje działające w terenie.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy:

Sieć – która stara się zapewnić w swej strukturze równowagę płci – realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy:

Poprawka    56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a)  art. 13 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, który to program ma dotyczyć zapobiegania klęskom i katastrofom, zapewniania gotowości oraz reagowania, oraz zarządzenie takim programem. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich.

a)  utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, który to program ma dotyczyć zapobiegania klęskom i katastrofom, zapewniania gotowości oraz reagowania, oraz zarządzenie takim programem. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich. Nowy Erasmus w zakresie ochrony ludności jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1288/2013*.

Program szkoleń ma na celu poprawę koordynacji, zgodności i komplementarności między zdolnościami, o których mowa w art. 9 i art. 11, oraz zwiększenie kompetencji ekspertów, o których mowa w art. 8 lit. d) i f).

Erasmus w zakresie ochrony ludności ma również na celu poprawę koordynacji, zgodności i komplementarności między zdolnościami, o których mowa w art. 9, 11 i 12, oraz zwiększenie kompetencji ekspertów, o których mowa w art. 8 lit. d) i f).

 

Erasmus w zakresie ochrony ludności ma także wymiar międzynarodowy zorientowany na wspieranie działań zewnętrznych Unii, w tym odpowiednich celów rozwojowych, dzięki współpracy między państwami członkowskimi i krajami partnerskimi.

 

_______________

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające »Erasmus+«: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).”

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że należy zmienić art. 13 ust. 1 lit. a) decyzji nr 1313/2013/UE, choć wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji tego nie przewiduje. Zmiana ta zapewnia spójność z celami wniosku Komisji. Ustanowienie programu Erasmus w zakresie ochrony ludności przyczyni się do wypracowania jednolitego europejskiego standardu szkoleń opartego na jednakowym we wszystkich państwach członkowskich poziomie szkoleń podstawowych dla personelu zajmującego się ochroną ludności.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9b)  art. 13 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

f)  stymulowanie i zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.

f)  stymulowanie badań i innowacji oraz zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9c)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Komisja zwiększa możliwości szkoleniowe oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między unijną siecią wiedzy w zakresie ochrony ludności a organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi, przyczyniając się w ten sposób do realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych wynikających z ram z Sendai.”

Uzasadnienie

Ten dodatkowy ustęp ma na celu promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, w tym możliwości rozszerzenia zdolności szkoleniowych na państwa trzecie (jak wspomniano w ocenie śródokresowej) z myślą o usprawnieniu przyszłych operacji reagowania i poprawie spójności z ramami z Sendai.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli.

2.  Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja w porozumieniu z organizacjami humanitarnymi jasno określa zakres interwencji i jej relacje z podmiotami zaangażowanymi w szerzej zakrojone działania humanitarne, zapewniając zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej oraz poszanowanie zasad humanitarnych.”

Uzasadnienie

Ocena śródokresowa mechanizmu ochrony ludności wykazała, że w zmieniającym się kontekście operacji reagowania niejasna definicja działań na rzecz ochrony ludności w ramach interwencji humanitarnych wpływa na zdolność mechanizmu do osiągnięcia jego celów. Niniejsza poprawka do obowiązującej decyzji stara się pomóc w jasnym określeniu zakresu działań na rzecz ochrony ludności w katastrofach spowodowanych przez człowieka i złożonych sytuacjach kryzysowych, w których prowadzone są również działania w ramach pomocy humanitarnej.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki potrzebne na unijny mechanizm są stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w rocznej procedurze budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich środków dostępnych na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*, a zwłaszcza instrumentu elastyczności, zgodnie z postanowieniami załącznika I.

 

____________________

 

* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak „Prawa, równość i obywatelstwo” czy programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne środki należy natomiast uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 20 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji jest odpowiednio wyeksponowany, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c).

Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji jest odpowiednio wyeksponowany, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c). Zostaje opracowana strategia komunikacyjna w celu unaocznienia obywatelom konkretnych rezultatów działań podejmowanych w ramach unijnego mechanizmu.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku zdolności państw członkowskich, które nie zostały wstępnie zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, wysokość unijnego wsparcia finansowego na rzecz zasobów transportowych nie przekracza 55 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Aby kwalifikować się do uzyskania tego rodzaju finansowania, państwa członkowskie zobowiązują się sporządzić rejestr wszystkich dostępnych zdolności wraz z odpowiednimi strukturami zarządzania, z wyjątkiem tych zgłoszonych wstępnie do europejskiej puli ochrony ludności, w zakresie reagowania na klęski i katastrofy o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, sejsmicznym lub wulkanicznym, masowe przemieszczanie się ludności i sytuacje kryzysowe na dużą skalę, powodzie, pożary lasów, ataki terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergiikomplementarności z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.”;

2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergii, komplementarności i większej koordynacji z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności – włącznie z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej – a także politykę rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa, przy czym nie dokonuje się realokacji środków z tych obszarów. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96, respektując przy tym odrębny i niezależny charakter tych działań i ich finansowania oraz dbając o ich zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

Uzasadnienie

W świetle proponowanej przez Komisję treści art. 26 ust. 1, w którym dopuszcza się finansowanie działań na rzecz ochrony ludności z różnych źródeł, niniejsza poprawka stara się zapewnić jasne rozróżnienie między działaniami humanitarnymi i działaniami na rzecz ochrony ludności a ich finansowaniem.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  utworzenie rescEU, zarządzanie nim i utrzymywanie go, zgodnie z art. 12, w tym kryteria podejmowania decyzji o rozmieszczeniu i procedurach operacyjnych;

g)  utworzenie rescEU, zarządzanie nim i utrzymywanie go, zgodnie z art. 12, w tym kryteria podejmowania decyzji o rozmieszczeniu, procedury operacyjne i warunki rozmieszczania zdolności rescEU przez państwo członkowskie na szczeblu krajowym, a także związane z tym ustalenia finansowe i inne;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I (nowy)

 

 

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I

ORIENTACYJNY PODZIAŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

OGÓŁEM

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3 i 4*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(kwoty w mln euro)

* Całość kwot ma pochodzić z instrumentu elastyczności.

Uzasadnienie

Dodatkowe środki finansowe na zmiany wprowadzane w unijnym mechanizmie w latach 2018–2020 należy dokładniej zdefiniować w samej decyzji, w odrębnym i szczegółowym załączniku I. Wszelkie dodatkowe niezbędne środki na sfinansowanie wprowadzanych w unijnym mechanizmie zmian należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.


UZASADNIENIE

Niepokojąca sytuacja

Klęski żywiołowe w Europie i na świecie znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi.

Wystarczy wziąć za przykład klęski żywiołowe z 2017 r., by zdać sobie sprawę z powagi problemu. W samej tylko Europie spowodowały one dwieście ofiar śmiertelnych. Pożary, które wybuchły w 2017 r., zniszczyły południe Europy, rozprzestrzeniając się na ponad milionie hektarów i zabijając ponad sto osób w ciągu zaledwie pół roku. 2017 to również rok, w którym seria burz tropikalnych dotknęła europejskich terytoriów zamorskich na Karaibach, doprowadzając pomoc unijną do granic jej możliwości. W tym samym roku wystąpiły nawet gwałtowne huragany, które były jeszcze bardziej niespodziewane i które spowodowały poważne powodzie i zniszczenia w krajach europejskich położonych nad północnym Atlantykiem.

Scenariusz na przyszłość, który wyłania się z badań naukowych jest jeszcze bardziej niepokojący, gdyż przewiduje nasilenie tych zjawisk. Lata takie jak 2017 nie będą już wyjątkiem, tylko normą. Główną tego przyczyną jest bez wątpienia zmiana klimatu, która zwiększyła negatywne skutki zdarzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Nie przypadkiem zmianę klimatu określono jako jedno z największych globalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego w XXI wieku.

Droga do poprawy

Jednak w obliczu takiego scenariusza Unia Europejska nie pozostała bierna. Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski i katastrofy. Najważniejszym elementem tego systemu jest Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Pełniąc funkcję wsparcia, Mechanizm pomaga państwom członkowskim optymalizować ich wysiłki w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom oraz ograniczania ryzyka. Dzięki Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) siły Mechanizmu można było wykorzystać wewnątrz Unii i poza nią. W niedawnej średniookresowej ocenie Mechanizmu podkreślono, że stanowi on „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Jednak ostatnie doświadczenia operacyjne przy okazji wydarzeń takich jak sezon pożarów w 2017 r. czy kryzys migracyjny w latach 2015–2016 uwydatniły braki Mechanizmu w zakresie skuteczności i efektywności.

Obowiązujący obecnie model opiera się na dobrowolnym udziale państw członkowskich, które w ramach prewencji udostępniają swoje zdolności EERC (od tej pory zwanym „europejską pulą ochrony ludności”) w zamian za wsparcie finansowe ze strony Unii służące pokryciu wydatków takich jak koszty adaptacji, certyfikacji i transportu. System ten okazał się jednak niewystarczający, by reagować na poważne sytuacje nadzwyczajne, które pojawiają się w różnych państwach w tym samym czasie. Jeśli polega się przede wszystkim na zdolnościach krajowych, to główny mankament tej sytuacji tkwi w tym, że zdolności te nie są dostępne w UE, gdy mają być wykorzystane na szczeblu krajowym.

Aby Unia Europejska mogła zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu klęsk i katastrof, musi opierać się na silniejszym Mechanizmie, który będzie w stanie reagować w sposób zdecydowany i niezawodny. Sprawozdawczyni wierzy w Mechanizm o większych ambicjach.

Perspektywa na przyszłość

Koncepcja sprawozdawczyni dotycząca w pełni rozwiniętego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zasadza się na trzech podstawowych elementach.

1. Prawdziwa Europejska Zdolność Ochrony Ludności. Mechanizm powinien w przyszłości zapewnić sobie dodatkowe zdolności w stosunku do tych już istniejących w państwach członkowskich, jak również własne zdolności. Należy przewidzieć ustanowienie prawdziwej Europejskiej Zdolności Ochrony Ludności. Ta nowa Zdolność będzie odpowiedzią na braki uwydatnione w krajowych systemach reagowania. Nie ma to na celu zastąpienia czy powielania działań państw członkowskich, lecz jedynie uzupełnienie tych działań, tam gdzie jest to konieczne.

Aby stworzyć tę Zdolność, Unia sfinansuje zakup nowych środków, takich jak na przykład samoloty gaśnicze. Nowe zdolności mogą powstać w efekcie umów najmu czy też naprawy lub przystosowania istniejących zdolności, w co Unia powinna wnieść znaczący wkład. Są też inne przykłady zachęt finansowych: Unia mogłaby wziąć na siebie koszty związane z działaniem Mechanizmu lub koszty transportu.

Niektóre z tych aspektów przewidziano już w aktualnej postaci systemu Mechanizmu, a to oznacza dobry punkt wyjścia. Jednak niski poziom współfinansowania oferowany przez obecny system sprawia, że zachęty nie są właściwie wykorzystywane.

2. Spójność Zdolności z pozostałymi istniejącymi instrumentami. Nowy Mechanizm musi być również bardziej spójny, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią. Oznacza to, że ustanowieniu Zdolności musi towarzyszyć większe zaangażowanie państw członkowskich, jeśli chodzi o prewencję. Nowy system promuje odpowiedzialność wszystkich stron. W zarządzaniu klęskami i katastrofami kluczową rolę będzie odgrywać prewencja, która w przyszłości zostanie rozwinięta. Zgodnie z koncepcją sprawozdawczyni zatem nowy Mechanizm nie działa w odosobnieniu, lecz wykorzystuje siłę pozostałych instrumentów europejskich i koncentruje się na zapobieganiu ryzyku.

Spójność powinna jednak dotyczyć nie tylko prewencji, ale i reagowania. Nowy Mechanizm powinien być jak najlepiej skoordynowany z innymi istniejącymi instrumentami unijnymi w zakresie reagowania na klęski i katastrofy, takimi jak instrument pomocy humanitarnej. Właściwa koordynacja tych dwóch instrumentów w ostatecznym rozrachunku zapewni bardziej spójne i skuteczne działanie Unii zarówno poza jej granicami, jak i wewnątrz nich.

3. Właściwy podział zasobów. Zdaniem sprawozdawczyni naturalną konsekwencją dwóch poprzednich elementów jest większe zaangażowanie finansowe UE w przyszłości. Aktualny budżet Mechanizmu w wysokości 368 mln EUR na okres 2014–2020 jest wręcz śmieszny w porównaniu do ponad 433 mld EUR strat ekonomicznych, które ekstremalne zjawiska pogodowe od 1980 r. spowodowały w państwach członkowskich.

Sprawozdawczyni uważa, że większe europejskie wsparcie finansowe należy połączyć z odpowiednią funkcją koordynacyjną, jaką powinna pełnić Unia. Przewiduje się, że Unia Europejska będzie sprawować całkowite dowództwo i kontrolę nad ewentualną nową Europejską Zdolnością Ochrony Ludności. Jako że pozyskanie zdolności w ramach nowej Zdolności będzie w całości leżeć po stronie Unii, pozostanie ona też w ich posiadaniu.

Ponadto według sprawozdawczyni należy ustanowić program Erasmus w zakresie ochrony ludności w celu wzmocnienia istniejącej już współpracy między państwami członkowskimi.

Sprawozdawczyni zwraca wreszcie uwagę na nieustające zaufanie, jakim obywatele darzą Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Prowadzone na przestrzeni lat badania Eurobarometr niezmiennie wykazują, że według 90 % ankietowanych ważne jest, aby UE uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę pełnioną w zakresie ochrony ludności. Większość obywateli UE (56 %) uważa, że ich kraj nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Te dane pokazują, że obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności.


OPINIA Komisji Rozwoju (25.4.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Željana Zovko (*)

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europa i świat stoją w obliczu coraz liczniejszych klęsk i katastrof, które pociągają za sobą ogromne koszty ludzkie i materialne. Częstotliwość i skala klęsk wywołanych zjawiskami pogodowymi, w szczególności powodzi i pożarów, rośnie również z powodu zmiany klimatu. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności(1) ma w zamierzeniu wspierać, uzupełniać i ułatwiać koordynację działań państw członkowskich z myślą o sprawniejszym zapobieganiu klęskom i katastrofom oraz gotowości i reagowaniu na nie. Mechanizm można uruchomić w odpowiedzi na klęski i katastrofy występujące zarówno na terenie Unii, jak i poza jej granicami (te ostatnie stanowią ponad połowę przypadków uruchomienia mechanizmu). W przypadku klęsk i katastrof poza Unią mechanizm jest często uruchamiany równolegle do pomocy humanitarnej dostarczanej przez UE.

Wniosek Komisji(2) zmieniający decyzję w sprawie mechanizmu i rozpatrywany obecnie przez Parlament Europejski i Radę ma na celu: 1) wzmacnianie zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków na szczeblu UE (rescEU), o wykorzystaniu których będzie decydowała Komisja, oraz przez dążenie do zwiększenia skuteczności wkładu państw członkowskich do europejskiej puli ochrony ludności; 2) zwrócenie większej uwagi na działania zapobiegawcze i wzmocnienie spójności z innymi obszarami polityki unijnej; i 3) promowanie uproszczonych i efektywnych procedur administracyjnych w działaniach prowadzonych w ramach mechanizmu.

W niniejszej opinii komisji DEVE dla komisji ENVI sprawozdawczyni popiera wzmocnienie zdolności UE i państw członkowskich w zakresie reagowania na klęski i katastrofy, podkreślając jednocześnie, że należy w pełni przestrzegać zasady pomocniczości. W tym duchu sprawozdawczyni proponuje szereg zmian do wniosku Komisji i obowiązującej decyzji w oparciu m.in. o wyniki ostatnich ocen(3).

Najważniejsze zmiany mają na celu:

•  wzmocnienie wymiaru mechanizmu dotyczącego współpracy międzynarodowej, w tym poprzez rozszerzenie zakresu możliwości szkoleniowych i wymiany wiedzy. Podejście to powinno również wspierać realizację zobowiązań w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (w szczególności ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030).

•  podkreślenie potrzeby jasnej definicji zakresu działań mechanizmu w spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacjach kryzysowych zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej. Należy pamiętać, że te działania – jak i instrumenty ich finansowania – powinny zachować całkowicie odrębny charakter, nawet gdy dąży się do synergii i komplementarności instrumentów.

•  dopilnowanie, aby zdolności na szczeblu unijnym (rescEU) uzupełniały, a nie zastępowały rozwoju zdolności w zakresie ochrony ludności na szczeblu krajowym, dzięki utrzymaniu współfinansowania kosztów transportu w przypadku zasobów nienależących do europejskiej puli ochrony ludności.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach, w celu zwiększenia wydajności i skuteczności szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia współpracy między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności.

(9)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach, w celu zwiększenia wydajności i skuteczności szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia współpracy między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności. Sieć ta powinna wspierać i zacieśniać relacje z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi w celu wzmocnienia współpracy w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz przyczyniać się do realizacji zobowiązań wynikających z ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214.

(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214. Niezależnie od tego odstępstwa finansowanie działań służących ochronie ludności, a zwłaszcza pomocy humanitarnej, w ramach jakichkolwiek unijnych struktur finansowania, jakie powstaną w przyszłości, powinno zostać wyraźnie oddzielone i powinno być w pełni zgodne z różnymi celami i wymogami prawnymi tych struktur.

__________________

__________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Podobnie należy zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Ponadto wszystkie działania powinny być spójne z międzynarodowymi zobowiązaniami, takimi jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz aktywnie przyczyniać się do realizacji tych zobowiązań.

__________________

__________________

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a)  art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Na wniosek państwa członkowskiego, państwa trzeciego lub Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej agencji, Komisja może wysłać na miejsce zespół ekspertów celem udzielania doradztwa w zakresie środków zapobiegawczych.

„2.  Komisja może również na wniosek państwa członkowskiego, państwa trzeciego lub Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej agencji, lub też z własnej inicjatywy, po podjęciu próby uzyskania zgody zainteresowanych stron, wysłać na miejsce zespół ekspertów celem udzielenia doradztwa w zakresie środków zapobiegawczych.

Uzasadnienie

Ta poprawka do obowiązującej decyzji ma na celu umożliwienie Komisji odgrywania bardziej aktywnej roli w misjach ekspertów w zakresie środków zapobiegawczych, również w państwach trzecich, gdyż może to zwiększyć ich widoczność i dostępność. Jak zauważono w ocenie śródokresowej, misje te wraz z innymi narzędziami mogą się przyczynić do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony ludności oraz do poprawy spójności z ramami z Sendai.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  gaszenie pożarów lasów z ziemi;

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

4.  Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń i doświadczenia państw członkowskich w zakresie ochrony ludności, a także po konsultacji z odpowiednimi regionami narażonymi na kryzys, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje dowództwo i kontrolę nad zdolnościami rescEU.

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje prawo do decydowania o wykorzystaniu zdolności rescEU.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a)  art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Na wniosek państwa członkowskiego, państwa trzeciego lub Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej agencji, Komisja może – wysłać na miejsce zespół ekspertów celem udzielenia doradztwa w zakresie środków służących zapewnianiu gotowości.

„3.  Komisja może również na wniosek państwa członkowskiego, państwa trzeciego lub Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej agencji, lub też z własnej inicjatywy, po podjęciu próby uzyskania zgody zainteresowanych stron, wysłać na miejsce zespół ekspertów celem udzielenia doradztwa w zakresie środków służących zapewnianiu gotowości.

Uzasadnienie

Ta poprawka do obowiązującej decyzji ma na celu umożliwienie Komisji odgrywania bardziej aktywnej roli w misjach ekspertów w zakresie środków służących zapewnianiu gotowości, również w państwach trzecich, gdyż może to zwiększyć ich widoczność i dostępność. Jak zauważono w ocenie śródokresowej, misje te wraz z innymi narzędziami mogą się przyczynić do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony ludności oraz do poprawy spójności z ramami z Sendai.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b)  w art. 13 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Komisja zwiększa możliwości szkoleniowe oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między unijną siecią wiedzy w zakresie ochrony ludności a organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi, przyczyniając się w ten sposób do realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych wynikających z ram z Sendai.”

Uzasadnienie

Ten dodatkowy ustęp ma na celu promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, w tym możliwości rozszerzenia zdolności szkoleniowych na państwa trzecie (jak wspomniano w ocenie śródokresowej) z myślą o usprawnieniu przyszłych operacji reagowania i poprawie spójności z ramami z Sendai.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli.

„2.  Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja w porozumieniu z organizacjami humanitarnymi jasno określa zakres interwencji i jej relacje z podmiotami zaangażowanymi w szerzej zakrojone działania humanitarne, zapewniając zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej oraz poszanowanie zasad humanitarnych.”

Uzasadnienie

Ocena śródokresowa mechanizmu ochrony ludności wykazała, że w zmieniającym się kontekście operacji reagowania niejasna definicja działań na rzecz ochrony ludności w ramach interwencji humanitarnych wpływa na zdolność mechanizmu do osiągnięcia jego celów. Niniejsza poprawka do obowiązującej decyzji stara się pomóc w jasnym określeniu zakresu działań na rzecz ochrony ludności w katastrofach spowodowanych przez człowieka i złożonych sytuacjach kryzysowych, w których prowadzone są również działania w ramach pomocy humanitarnej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku środków, które nie zostały zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, wysokość unijnego wsparcia finansowego na rzecz zasobów transportowych nie przekracza 55 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Aby kwalifikować się do uzyskania tego rodzaju finansowania, państwa członkowskie sporządzają rejestr wszystkich środków ochrony ludności, którymi dysponują, by reagować na klęski i katastrofy, z wyjątkiem tych zgłoszonych do puli europejskiej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.”;

2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96, respektując przy tym odrębny i niezależny charakter działań i ich finansowania oraz dbając o ich zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.”;

Uzasadnienie

W świetle proponowanej przez Komisję treści art. 26 ust. 1, w którym dopuszcza się finansowanie działań na rzecz ochrony ludności z różnych źródeł, niniejsza poprawka stara się zapewnić jasne rozróżnienie między działaniami humanitarnymi i działaniami na rzecz ochrony ludności a ich finansowaniem.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

14.12.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

15.3.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Željana Zovko

8.2.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Monika Vana

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

(2)

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (2017/0309(COD)).

(3)

Ocena śródokresowa funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, 2014-2016 (sprawozdanie końcowe), sierpień 2017 r.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny śródokresowej funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w latach 2014–2016 (SWD(2017) 287 final).

Sprawozdanie specjalne nr 33/2017 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Unijny Mechanizm Ochrony Ludności: koordynacja reagowania na klęski żywiołowe poza terytorium UE była zasadniczo skuteczna”.


OPINIA Komisji Budżetowej (30.4.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie zmiany obowiązującego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w celu zagwarantowania obywatelom w Europie i poza nią lepszego wsparcia ze strony Unii w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, w tym przez zwiększenie wysiłków w zakresie zapobiegania katastrofom. Przypomina, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to jeden z najbardziej widocznych przejawów unijnej solidarności.

Sprawozdawca podkreśla, że inwestowanie w prewencję i gotowość na wypadek klęski żywiołowej jest najlepszą formą ochrony, nie tylko dlatego, że zapewnia potencjał pozwalający na ratowanie życia i zapobieganie cierpieniu, ale także pomaga uniknąć ogromnych kosztów naprawczych po katastrofie. Według obliczeń Komisji 1 euro wydane na cele przygotowań do katastrofy pozwala oszczędzić 7 euro wydawane na udzielanie pomocy.

Sprawozdawca jest przekonany, że przegląd obecnego systemu powinien się już dawno odbyć. Braki obecnego systemu opartego na dobrowolnym udziale stały się dotkliwie widoczne podczas kilku niedawnych klęsk żywiołowych wymagających reakcji Unii: w szczególności mowa tu o braku zasobów w latach 2016 i 2017 w sezonie pożarów lasów, kiedy to zareagowano tylko na 10 z 17 próśb o pomoc w gaszeniu pożarów, a nawet te miały znaczne opóźnienia, co spowodowało ponad 100 przypadków śmiertelnych. Poza tym w kilku sprawozdaniach zwrócono uwagę na luki istniejące w dostępie do pewnych krytycznych zdolności reagowania, zwłaszcza jeśli chodzi o samoloty do gaszenia pożarów lasów, schroniska i ewentualne inne rodzaje zasobów.

Sprawozdawca jest zdania, że proponowana struktura obejmująca dwa uzupełniające filary, na które składałyby się, z jednej strony, europejska pula ochrony ludności, gromadząca z góry zadeklarowane przez państwa członkowskie zdolności reagowania, a z drugiej strony, tzw. system rescEU, wyspecjalizowana rezerwa zdolności reagowania z dowództwem i kontrolą na szczeblu unijnym, z której korzystałoby się w ostateczności, to najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób na przezwyciężenie ograniczeń obecnych ram. Dzięki optymalnemu połączeniu zasobów i wygenerowaniu korzyści skali wzmocniony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności umożliwi państwom członkowskim znaczne oszczędności.

Sprawozdawca przypomina, że całkowity koszt wniosku Komisji szacuje się na 280 mln EUR w latach 2018–2020, z których 256,9 mln EUR z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”, 6,3 mln EUR z działu 4 „Globalny wymiar Europy” i 16,9 mln EUR z działu 5 „Wydatki administracyjne”. Z proponowanych wydatków operacyjnych 54% przeznaczono by na gotowość, w tym na nabycie lub leasing zasobów rescEU, 37% na reakcję i 9% na działania prewencyjne. We wniosku przewidziano także zatrudnienie 100 dodatkowych pracowników w okresie trzech lat. Sprawozdawca uważa, że te propozycje są proporcjonalne do skali i celów wprowadzanych zmian.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane wykorzystanie instrumentu elastyczności na sfinansowanie większości (88%) dodatkowych niezbędnych zasobów. Odrzuca jednak zdecydowanie propozycję przekierowania środków rzędu 31,3 mln EUR z istniejących programów w działach 3 i 4. Jak wielokrotnie podkreślała Komisja Budżetowa, wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Ponadto wiele uszczuplonych programów, takich jak program „Prawa, równość i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, mają znakomite wskaźniki wykonania i od lat są niedofinansowane. Sprawozdawca proponuje zatem sfinansowanie w pełnym wymiarze dodatkowych zasobów potrzebnych w ramach działu 3 i 4 z instrumentu elastyczności, co szczegółowo opisano w nowym załączniku I.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji

Poprawka

 

2a. wzywa Komisję do powstrzymania się od przesunięć środków w celu sfinansowania nowych priorytetów politycznych, które dodano do bieżących wieloletnich ram finansowych, ponieważ nieuchronnie wpłynie to negatywnie na realizację innych kluczowych działań Unii.

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka    2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji

Poprawka

 

2b. wzywa Komisję do zapewnienia wystarczającego dofinansowania Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności w kolejnych wieloletnich ramach finansowych po roku 2021, w oparciu o niniejszy przegląd.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia Komisji i aby wykorzystać obecne zmiany w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, które zwiększają jego rangę polityczną i dostępne środki, istotne jest, by w nowych wnioskach ustawodawczych dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych zaproponowała ona odpowiednio wysoką pulę środków finansowych na unijny mechanizm.

Poprawka    3

Projekt decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu dostępności zdolności w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwia wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnia lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy.

(7) Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność i możliwość mobilizacji mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu szybkiej dostępności zdolności w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwia wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnia lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy. Należy zapewnić optymalne i przejrzyste wykorzystanie zasobów finansowych.

Uzasadnienie

Podczas uruchamiania zdolności dostępnych w unijnym mechanizmie szybkość ma ogromne znaczenie, o czym świadczą tragiczne skutki opóźnionego wysłania samolotów przeciwpożarowych w trakcie niedawnych pożarów lasów w Europie Południowej. Współfinansowanie UE powinno być zawsze dostępne pod warunkiem zapewnienia pełnej przejrzystości i rozliczalności.

Poprawka    4

Projekt decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu.

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań unijnego mechanizmu, ale nie kosztem sięgania do środków finansowych przeznaczonych na inne kluczowe z punktu widzenia Unii strategie polityczne, takie jak promowanie praw, równości i obywatelstwa, wspieranie wymiaru sprawiedliwości lub rozwoju społecznego na całym świecie.

Uzasadnienie

Podczas uruchamiania zdolności dostępnych w unijnym mechanizmie szybkość ma ogromne znaczenie, o czym świadczą tragiczne skutki opóźnionego wysłania samolotów przeciwpożarowych w trakcie niedawnych pożarów lasów w Europie Południowej. Współfinansowanie UE powinno być zawsze dostępne pod warunkiem zapewnienia pełnej przejrzystości i rozliczalności.

Poprawka    5

Projekt decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Po zmianach Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powinien dysponować odrębnymi środkami finansowymi i przydziałami budżetowymi. W celu uniknięcia negatywnego wpływu na finansowanie obowiązujących wieloletnich programów, nowe środki, które na skutek wprowadzonych zmian otrzyma Unijny Mechanizm Ochrony Ludności w latach 2018, 2019 i 2020 powinny pochodzić wyłącznie ze środków dostępnych na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu elastyczności.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne środki należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.

Poprawka    6

Projekt decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co dwa lata o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.”

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co roku o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.”

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na budżet, Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów.

Poprawka    7

Projekt decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wśród tych informacji znajduje się przegląd zmian budżetowych i rozwoju kosztów wraz ze szczegółową oceną techniczną i finansową, dokładną informacją o wzroście kosztów i zmianach w zakresie wymaganych zdolności reagowania i ich jakości, o ile takie nastąpiły, oraz o powodach takiego wzrostu lub zmian.

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na budżet, Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów.

Poprawka    8

Projekt decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki niezbędne na unijny mechanizm są stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w rocznej procedurze budżetowej, uwzględniając wszystkie środki dostępne na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu elastyczności, jak określono w załączniku I.

 

____________________

 

* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne środki należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.

Poprawka    9

Projekt decyzji

Załącznik I (nowy)

 

 

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I

ORIENTACYJNY PODZIAŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

OGÓŁEM

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3*

Środki na zobowiązania

19,157

115,2

122,497

256,854

 

Środki na płatności

11

56,56

115,395

182,955

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 4*

Środki na zobowiązania

2

2

2,284

6,284

 

Środki na płatności

0,8

1,8

2,014

4,614

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3 i 4*

Środki na zobowiązania

21,157

117,2

124,781

263,138

 

Środki na płatności

11,8

58,36

117,409

187,569

(kwoty w mln euro)

* Całość kwot ma pochodzić z instrumentu elastyczności.

Uzasadnienie

Dodatkowe środki finansowe na zmiany wprowadzane w unijnym mechanizmie w latach 2018–2020 należy dokładniej zdefiniować w samej decyzji, w odrębnym i szczegółowym załączniku I. Wszelkie dodatkowe niezbędne środki na sfinansowanie wprowadzanych w unijnym mechanizmie zmian należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (30.4.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2017)0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Buda

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności stanowi ważną strategię Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej lub poza nim, i zapewnia skoordynowane wsparcie za pośrednictwem dzielenia się zasobami we wszystkich państwach uczestniczących. Należy go jednak usprawnić w obszarze zapobiegania sytuacjom kryzysowym, gotowości na nie, organizacji oraz zdolności zarządzania w takich sytuacjach.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu art. 196 TFUE, który zachęca do współpracy między państwami członkowskimi w celu zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka oraz ochrony przed nimi.

W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przedstawioną przez Komisję Europejską, której celem jest uproszczenie obecnego mechanizmu solidarności i usprawnienie go dzięki większemu wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej, aby stworzyć ambitną europejską rezerwę zdolności będącą uzupełnieniem zdolności krajowych, z myślą o wzmocnieniu zasobów państw członkowskich.

Zwraca też uwagę na obecny wkład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych we wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że w celu ułatwienia szybkiego i skutecznego niesienia pomocy podstawą uruchamiania zasobów w ramach rescEU powinno być podejście regionalne realizowane w szczególności w drodze poprawy zdolności i większego angażowania organów lokalnych i regionalnych z myślą o lepszym uwzględnieniu specyfiki dotkniętych regionów.

Wykorzystanie synergii między różnymi funduszami unijnymi jest ważnym czynnikiem poprawy skuteczności i zwiększenia wydajności zrównoważonego zapobiegania klęskom i katastrofom oraz reagowania na nie. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej zachęca do lepszej współpracy i koordynacji pomiędzy różnymi instrumentami, włącznie z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), w ramach zintegrowanego podejścia.

Popiera on także propozycję Komisji, by stworzyć, przy zaangażowaniu centrów doskonałości i uniwersytetów, sieć umiejętności i wiedzy fachowej poszczególnych państw członkowskich w omawianej dziedzinie.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że należy opracować lepszą strategię komunikacyjną, aby działania i wyniki osiągane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności były bardziej widoczne dla obywateli, co z kolei zwiększy ich zaufanie do zdolności Unii w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom oraz reagowania na nie.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią i państwami członkowskimi oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią, państwami członkowskimi i ich regionami oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

_________________

_________________

12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi, często bez żadnego ostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury czy efektem działalności człowieka, klęski i katastrofy występują coraz częściej, a ich coraz bardziej ekstremalnyzłożony charakter jest dodatkowo pogarszany przez wpływ zmian klimatycznych i zasięg wykraczający poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki mogą być bardzo poważne.

(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury i dodatkowo pogarsza je wpływ zmian klimatycznych, czy efektem działalności człowieka, włącznie z nowymi rodzajami zagrożeń, np. związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym, klęski i katastrofy występują coraz częściej, coraz bardziej ekstremalnezłożone i wykraczają swoim zasięgiem poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki są często bardzo poważne w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie w tym samym czasie dotknięte nawracającymi klęskami lub katastrofami, a wspólna zdolność okazuje się niewystarczająca.

(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy w odpowiednim czasie. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie i ich regiony, jak również państwa członkowskie i regiony w bezpośrednim sąsiedztwie są dotknięte nawracającymi i jednoczesnymi klęskami lub katastrofami, a wspólna zdolność reagowania okazuje się niewystarczająca. Należy usprawnić system, a państwa członkowskie powinny podjąć stosowne działania zapobiegawcze w celu utrzymania i zwiększenia zdolności krajowych do poziomu, który wystarczy do odpowiedniego reagowania na klęski i katastrofy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Obciążenie administracyjne powinno zostać zmniejszone, a polityka zapobiegania wzmocniona, w tym także dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313.

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze na wszystkich szczeblach, ponieważ skutki zmiany klimatu wywierają wpływ na wszystkie terytoria i mają wymiar transgraniczny. W tym celu państwa członkowskie, we współpracy ze swoimi organami lokalnymi i regionalnymi, powinny wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, w tym zdarzeniami o wymiarze transgranicznym, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i jak najszybszym reagowaniem na nie, w tym w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Poza tym w stosownych przypadkach Komisja powinna zwrócić się do państw członkowskich o przekazanie konkretnych planów szkoleń, zapobiegania, gotowości oraz ewakuacji w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, takich jak trzęsienia ziemi, susze, fale upałów, pożary, powodzie i niedobory wody, oraz katastrof humanitarnych i technologicznych, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Niezwykle ważne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz usprawnienie polityki zapobiegania i zdolności operacyjnych, m.in. w wymiarze transgranicznym, w tym dzięki zacieśnieniu powiązań i wzmocnieniu koordynacji z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w art. 1 i motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313 oraz z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej. W tym kontekście należy podkreślić, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wnoszą już wkład we wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz że istnieją powiązane z tym celem warunki wstępne.

_________________

_________________

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Unijne strategie makroregionalne mogą zapewnić wysokiej jakości ramy współpracy z myślą o wprowadzeniu operacyjnych działań zapobiegawczych oraz utworzeniu centrów ds. reagowania i zarządzania, co umożliwi również współpracę w tej dziedzinie z sąsiadującymi państwami trzecimi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia gotowości i reagowania na klęski i katastrofy, w szczególności poprzez wzajemną pomoc w Europie. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „dobrowolna pula”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas pożarów, powodzi obejmujących duże obszary i trzęsień ziemi, a także szpitale polowe i zespoły medyczne, które można szybko rozmieścić, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia.

(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia szkoleń na wypadek wystąpienia klęsk lub katastrof oraz gotowości i reagowania na nie, w szczególności dzięki skutecznej wzajemnej pomocy i współpracy w Europie, w celu dopilnowania, by interwencje były bardziej przewidywalne i by czas uruchamiania pomocy został znacznie skrócony. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „obywatelski obowiązek niesienia pomocy”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować wcześniej zgłoszone wspólne zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak pożary, powodzie obejmujące duże obszary, trzęsienia ziemi, zagrożenia terrorystyczne lub inne nieprzewidziane zdarzenia, włącznie z możliwym poważnym brakiem leków; oprócz tego rescEU powinno obejmować szpitale polowe i zespoły medyczne, które można rozmieścić w celu szybkiego interweniowania w kilku miejscach jednocześnie, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia. Zasoby operacyjne rescEU należy udostępniać na wniosek na potrzeby operacji reagowania, aby wyeliminować braki w zdolnościach i wzmocnić wysiłki podejmowane w ramach puli ochrony ludności. Należy przewidzieć szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia działań w regionach najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich, z uwzględnieniem ich oddalenia i specyfiki.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Rola organów regionalnych i lokalnych w zapobieganiu klęskom i katastrofom oraz zarządzaniu nimi ma istotne znaczenie, a ponadto należy odpowiednio powiązać ich zdolności reagowania z wszelkimi działaniami w zakresie koordynacji i rozmieszczania podejmowanymi na mocy niniejszej decyzji, zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państw członkowskich, aby zminimalizować nakładanie się działań i wspierać interoperacyjność. Takie organy mogą odegrać istotną rolę zapobiegawczą, a ponadto jako pierwsze reagują po klęsce lub katastrofie wspierane przez zdolności własnych wolontariuszy. W związku z tym potrzebna jest stała współpraca na szczeblu lokalnym, regionalnym i transgranicznym w celu stworzenia wspólnych systemów alarmowania służących szybkim interwencjom przed uruchomieniem rescEU, a także prowadzenia regularnych publicznych kampanii informacyjnych dotyczących środków wstępnego reagowania.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Uruchamianie zasobów rescEU powinno mieć też wymiar terytorialny, przy czym należy mieć na uwadze znaczenie podejścia regionalnego, a w stosownych przypadkach podejścia opartego na społeczności lokalnej, w celu ułatwienia szybkiego i skutecznego niesienia pomocy oraz z myślą o odpowiednim uwzględnieniu specyfiki regionów i ograniczeniu szkód spowodowanych przez klęskę lub katastrofę.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu dostępności zdolności w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwia wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnia lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy.

(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich materiały i zdolności techniczne nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy, w tym w przypadku zdarzeń o wymiarze transgranicznym, poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu dostępności materiałów i zdolności technicznych w tych przypadkach, m.in. w celu ratowania osób starszych lub niepełnosprawnych, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Wcześniej zgłoszony odpowiedni sprzęt i pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwiają wykorzystanie korzyści skali oraz zapewniają lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach, w celu zwiększenia wydajnościskuteczności szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia współpracy między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności.

(9)  Szkolenia, badania i innowacje są zasadniczymi elementami współpracy w dziedzinie ochrony ludności. Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach oraz zaangażowaniu naukowców, ośrodków badawczych i szkoleniowych państw członkowskich, uniwersytetów, a w stosownych przypadkach centrów doskonałości i organizacji sektora obywatelskiego, aby zwiększyć wydajnośćskuteczność szkoleń i ćwiczeń, wspierać innowacje w drodze uwzględniania nowych technologii, takich jak zaawansowany technologicznie sprzęt i najnowsze wyniki badań służące zapewnieniu skuteczniejszego monitorowania obszarów miejskich i leśnych, jak również aby ożywić dialog i wzmocnić współpracę między organami i służbami państw członkowskich zajmującymi się ochroną ludności. W przypadku regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich należy podjąć środki w celu dopilnowania, by zostały one również włączone do tej sieci, przy jednoczesnym zacieśnieniu współpracy w zakresie szkoleń, jak również wzmocnieniu zdolności państw trzecich związanych z zapobieganiem i reagowaniem w tym obszarze.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Konieczne jest uproszczenie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka tak szybko, jak to tylko możliwe.

(11)  Konieczne jest uproszczenie, usprawnienie i uelastycznienie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły bezzwłocznie uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Podobnie należy zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie oraz ich organy lokalne i regionalne podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka oraz w celu ograniczania ich skutków, w tym za pośrednictwem regularnego gospodarowania terenami zalesionymi, gospodarowania materiałami palnymi i prowadzenia gospodarki leśnej. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych i międzygminnych działań zapobiegawczych, wczesnego ostrzegania oraz reagowania na takie zagrożenia jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15, w tym wypadki związane z substancjami promieniotwórczymi, biologicznymi lub chemicznymi. Programy współpracy terytorialnej w ramach polityki spójności przewidują szczególne działania mające na celu uwzględnienie odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, w związku z czym konieczne są wzmożone wysiłki na rzecz ściślejszej integracji i większej synergii. Podobnie należy zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Należy też zapewnić warunki lepszej koordynacji z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu reagowania na klęski żywiołowe.

__________________

__________________

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ponadto należy skupić działania Unii na zapewnieniu wsparcia w zakresie szkoleń technicznych, aby wzmocnić zdolność społeczności do samopomocy, dzięki czemu będą one lepiej przygotowane do wstępnego reagowania i ograniczania skutków klęski lub katastrofy. Ukierunkowane szkolenia i kształcenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – takich jak przywódcy społeczności, pracownicy opieki społecznej i personel medyczny, służby ratownicze i straż pożarna, jak również lokalne, dobrowolne grupy reagowania, które powinny dysponować szybko dostępnym sprzętem interwencyjnym – mogą przyczynić się do ograniczenia skutków klęski lub katastrofy oraz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych zarówno podczas, jak i w następstwie kryzysu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  w ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof lub groźby ich wystąpienia; oraz

c)  ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof lub groźby ich wystąpienia, w tym dzięki rozmieszczeniu odpowiednich materiałów i zdolności technicznych na potrzeby operacji ratowniczych;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof.”;

e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof, w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich.”;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 1 dodaje się lit. ea) w brzmieniu:

 

ea)  zacieśnienie współpracy i koordynacji działań w wymiarze transgranicznym;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podejmuje działania na rzecz rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz ułatwienia wymiany wiedzy, wyników badań naukowych, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi, w których występują wspólne ryzyka.”;

a)  podejmuje działania na rzecz wspierania kształcenia, zwiększania świadomości, rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz ułatwiania dialogu, wymiany wiedzy i współpracy, wyników badań naukowych i innowacji wraz z zaleceniami i prognozami krótkoterminowymi, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi oraz ich organami lokalnymi i regionalnymi, sąsiadującymi państwami trzecimi, a w stosownych przypadkach regionami najbardziej oddalonymi oraz krajami i terytoriami zamorskimi, w których występują wspólne ryzyka.”;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w art. 5 ust. 1 dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

 

aa)  na wniosek udziela pomocy w procesach decyzyjnych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  w art. 5 ust. 1 dodaje się lit. ab) w brzmieniu:

 

ab)  koordynuje ujednolicenie informacji i wytycznych dotyczących systemów wczesnego ostrzegania, w tym w wymiarze transgranicznym;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3c)  art. 5 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:

h)  propaguje korzystanie z różnych funduszy unijnych, które mogą pomóc w trwałym zapobieganiu klęskom lub katastrofom, oraz zachęca państwa członkowskie i regiony do korzystania z takich możliwości finansowania;

h)  propaguje wykorzystanie i koordynację różnych funduszy unijnych, które mogą wspierać trwałe zapobieganie klęskom lub katastrofom i reagowanie na nie, oraz zachęca państwa członkowskie i regiony do korzystania z takich możliwości finansowania umożliwiających zwiększenie synergii, mając na celu m.in. rozszerzenie i aktualizację własnych materiałów i zdolności technicznych;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowują oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co trzy lata;

a)  opracowują, we współpracy z odpowiednimi organami lokalnymi i regionalnymi, oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co dwa lata;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata. Poza tym Komisja może zobowiązać państwa członkowskie do przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Unia należycie uwzględnia postępy państw członkowskich w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom i gotowości na nie w ramach jakiegokolwiek przyszłego mechanizmu warunków wstępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.”;

„Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co dwa lata. Poza tym Komisja może zwrócić się do państw członkowskich o przekazanie konkretnych planów zapobiegania i gotowości oraz powinna udostępnić im orientacyjne ramy dotyczące przygotowania takich planów, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Unia należycie uwzględnia postępy państw członkowskich, również na szczeblu regionalnym i lokalnym, w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom i gotowości na nie w ramach wzmocnionego przyszłego mechanizmu warunków wstępnych inwestycji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera k

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  art. 8 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:

k)  w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).

„k)  w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości, w tym dzięki koordynacji z innymi instrumentami unijnymi, z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=PL

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b)  w art. 9 dodaje się po ust. 1 następujący ustęp:

 

„1a.  Państwa członkowskie wzmacniają odpowiednie zdolności administracyjne właściwych organów regionalnych i lokalnych zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania w przypadku klęsk i katastrof; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.”;

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania zarówno w przypadku klęsk żywiołowych, jak i katastrof spowodowanych przez człowieka; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.

1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę zestawu wcześniej zatwierdzonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów, bazując na zasadzie obywatelskiego obowiązku niesienia pomocy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Odniesienia do europejskiej zdolności reagowania kryzysowego, EERC i dobrowolnej puli należy rozumieć jako odniesienia do europejskiej puli ochrony ludności.”

10.  Odniesienia do europejskiej zdolności reagowania kryzysowego, EERC i obywatelskiego obowiązku niesienia pomocy należy rozumieć jako odniesienia do europejskiej puli ochrony ludności.”

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze;

c)  miejskie, górskie i leśne zespoły poszukiwawczo-ratownicze;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń i potrzebę elastyczności w odniesieniu do zdolności reagowania, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje dowództwo i kontrolę nad zdolnościami rescEU.

7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje dowództwo i kontrolę nad zdolnościami rescEU oraz stosuje wspólny, znormalizowany język operacyjny zrozumiały dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania podejmowane w obliczu klęsk lub katastrof.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja uzgadnia z państwem członkowskim występującym o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności oraz działań rescEU w trakcie operacji.

8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja w razie potrzeby uzgadnia z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi występującymi o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności, w tym zdolności reagowania organów regionalnych i lokalnych, jak również wolontariuszy oraz działań rescEU w trakcie operacji.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Koordynację różnych zdolności reagowania ułatwia, w stosownych przypadkach, Komisja za pośrednictwem ERCC zgodnie z art. 15 i art. 16.”;

9.  Koordynację różnych zdolności reagowania ułatwia, w stosownych przypadkach, Komisja, która bierze pod uwagę między innymi potrzebę przyjęcia podejścia regionalnego i w razie potrzeby stosuje uzgodnienia transgraniczne, na podstawie dostępności i bliskości. Koordynację tę należy też ułatwiać za pośrednictwem ERCC zgodnie z art. 15 i art. 16.”;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności zarządzaniem klęskami i katastrofami, które razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności.

Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności oraz zarządzaniem klęskami i katastrofami, obejmującą w stosownych przypadkach ośrodki badawcze i szkoleniowe, uniwersytety, naukowców oraz centra doskonałości, które razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności, otwartą również na wymianę wiedzy i najlepszych praktyk z państwami trzecimi.

Sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy:”;

Sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń, wiedzy, komunikacji i programów ukierunkowanych na podniesienie świadomości społecznej, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a)  art. 13 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a)  utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, który to program ma dotyczyć zapobiegania klęskom i katastrofom, zapewniania gotowości oraz reagowania, oraz zarządzenie takim programem. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich.

a)  utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy związanej z zapobieganiem klęskom i katastrofom, zapewnianiem gotowości oraz reagowania na nie, oraz zarządzanie takim programem. W stosownych przypadkach w programie wykorzystuje się istniejące centra doskonałości i uniwersytety. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich. Program uwzględnia również przepisy w zakresie współpracy z sąsiadującymi państwami trzecimi.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9b)  art. 13 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

f)  stymulowanie i zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.

f)  stymulowanie badań i innowacji oraz zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 20a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji jest odpowiednio wyeksponowany, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c).”;

Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji zapewnia odpowiednie wyeksponowanie, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c). Strategię komunikacyjną należy opracować w taki sposób, aby działania w ramach unijnego mechanizmu były widoczne dla obywateli i zwiększały ich zaufanie do zdolności Unii w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom oraz reagowania na nie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b – podpunkt i

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  koszty konieczne do podniesienia statusu lub naprawy zdolności reagowania w celu doprowadzenia ich do stanu gotowości i dostępności, tak żeby mogły być rozmieszczane w ramach europejskiej puli ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami co do jakości określonymi dla europejskiej puli ochrony ludności i zaleceń sformułowanych w procesie certyfikacji, jeśli ma to zastosowanie („koszty związane z adaptacją”). Mogą one obejmować koszty związane z operacyjnością, interoperacyjnością modułów i innych zdolności reagowania, samodzielnością, samowystarczalnością, możliwością transportowania, pakowaniem i podobne koszty, o ile koszty te są konkretnie związane z uczestnictwem zdolności w europejskiej puli ochrony ludności.

c)  koszty konieczne do podniesienia statusu lub naprawy zdolności reagowania w celu doprowadzenia ich do stanu gotowości i dostępności, tak żeby mogły być rozmieszczane w ramach europejskiej puli ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami co do jakości określonymi dla europejskiej puli ochrony ludności i zaleceń sformułowanych w procesie certyfikacji, jeśli ma to zastosowanie („koszty związane z adaptacją”). Mogą one obejmować koszty związane z operacyjnością, interoperacyjnością modułów i innych zdolności reagowania, samodzielnością, samowystarczalnością, możliwością transportowania, pakowaniem i podobne niezbędne koszty, w tym dotyczące promowania wolontariatu związanego z ochroną ludności i szkolenia wolontariuszy, o ile koszty te są konkretnie związane z uczestnictwem zdolności w europejskiej puli ochrony ludności.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.

2.  Podejmowane są działania mające na celu osiągnięcie synergii, komplementarności i większej koordynacji z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności – włącznie z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej – a także politykę rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa, przy czym nie dokonuje się realokacji środków z tych obszarów. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Daniel Buda

7.12.2017

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Data przyjęcia

26.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marek Plura, Boris Zala

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

4.4.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM)2017/0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Angelika Mlinar (sprawozdawczyni)

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Równość mężczyzn i kobiet jest podstawową wartością Unii – uznaną w Traktatach i w Karcie praw podstawowych – którą Unia zobowiązała się uwzględniać we wszystkich swoich działaniach. W szczególności art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa zasadę uwzględniania aspektu płci stanowiąc, że „we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Obciążenie administracyjne powinno zostać zmniejszone, a polityka zapobiegania wzmocniona, w tym także dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/20131.

(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Państwa członkowskie powinny zapewnić kompleksowe programowanie uwzględniające aspekt płci, ponieważ klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka oraz polityka w dziedzinie środowiska oddziałują w różny sposób na mężczyzn i kobiety. W związku z tym w celu stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu ograniczania ryzyka klęsk lub katastrof oraz wzmocnienia mechanizmów ochrony ludności należy uwzględniać kwestie równości płci na wszystkich etapach, począwszy od zapobiegania, po procesy związane z gotowością i reagowaniem, włącznie ze wspólnymi ocenami ryzyka oraz interwencjami kryzysowymi zarówno w czasie konfliktów, jak i sytuacjach pokonfliktowych. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Obciążenie administracyjne powinno zostać zmniejszone, a polityka zapobiegania wzmocniona, w tym także dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/20131.

_____________________

_____________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) We wszystkich działaniach Unia powinna mieć na uwadze, że w sytuacji klęski lub katastrofy kobiety muszą sobie radzić nie tylko z jej bezpośrednimi skutkami, lecz mogą mieć szczególne potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej. Państwa członkowskie i Unia powinny priorytetowo dopilnować, by kobiety w ciąży otrzymywały niezbędną opiekę zdrowotną.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Należy zapewnić infrastrukturę, usługi oraz zasoby sanitarne i higieniczne na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i dziewcząt.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  W sytuacjach nadzwyczajnych kobiety i dziewczęta są bardziej narażone na przemoc fizyczną i seksualną. Dlatego niezwykle ważne jest, aby projekty dotyczące zarządzania klęskami lub katastrofami obejmowały środki służące zapobieganiu przemocy ze względu na płeć i skutecznemu reagowaniu na nią, np. środki na rzecz zagwarantowania kobietom bezpieczeństwa po klęsce lub katastrofie, przy jednoczesnym zapewnieniu ofiarom przemocy ze względu na płeć usług opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego i innego rodzaju pomocy. Do istniejących szkoleń i podręczników na temat ograniczania ryzyka i reagowania kryzysowego należy włączyć kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W celu skuteczniejszego zapobiegania szczególnym zagrożeniom, na które są narażone kobiety i dziewczęta w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz reagowania na te zagrożenia pracownikom odpowiedzialnym za planowanie, wdrażanie i zarządzanie w dziedzinie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami lub katastrofami oraz w dziedzinie ochrony ludności należy zapewnić szkolenia uwzględniające aspekt płci. W związku z tym bieżący dialog i współpraca unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności z sieciami i organizacjami obrońców praw kobiet dysponującymi fachową wiedzą w dziedzinie katastrof ekologicznych mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia w pełni międzysektorowego podejścia do zapobiegania klęskom lub katastrofom, gotowości i reagowania na nie w Unii i w państwach członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu.

(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu, lecz nie kosztem środków finansowych przeznaczonych na inne kluczowe z punktu widzenia Unii strategie polityczne, takie jak promowanie praw, równości i obywatelstwa, wspieranie wymiaru sprawiedliwości lub rozwoju społecznego na całym świecie, włącznie ze wszystkimi środkami przeznaczonymi na programy i projekty dotyczące równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz wzmacniania pozycji kobiet, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wdrażanie niektórych z tych programów było wyjątkowo udane (przydziały płatności na program „Prawa, równość i obywatelstwo” osiągnęły poziom ponad 99 % w ciągu minionych trzech lat).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Prawie 100 % wskaźnik absorpcji środków w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oznacza, że nie można uruchomić żadnych nowych zasobów w ramach tego programu, nie wywierając negatywnego wpływu na konkretne projekty i organizacje. Komisja FEMM nieustannie zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia jego finansowania w kontekście programu Daphne i programów na rzecz równości mężczyzn i kobiet.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Po przeglądzie Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powinien dysponować odrębnymi środkami finansowymi i przydziałami budżetowymi. Zważywszy na konieczność uniknięcia negatywnego wpływu na finansowanie obowiązujących wieloletnich programów, nowe środki przeznaczone na ukierunkowany przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w latach 2018, 2019 i 2020 powinny pochodzić wyłącznie ze środków dostępnych na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu elastyczności.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  W planowaniu i przydziale środków finansowych oraz budżetowaniu środków dla zmienionego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności należy uwzględnić perspektywę sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, która wiąże się z oceną opartą na aspekcie płci w celu lepszego włączenia perspektywy płci do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania klęskom lub katastrofom.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  postępy we wdrażaniu ram zapobiegania klęskom i katastrofom – mierzone liczbą państw członkowskich, które zgodnie z art. 6 udostępniły Komisji streszczenie swoich ocen ryzyka, ocenę swojej zdolności zarządzania ryzykiem oraz streszczenia planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami;

a)  postępy we wdrażaniu ram zapobiegania klęskom i katastrofom – mierzone liczbą państw członkowskich, które zgodnie z art. 6 udostępniły Komisji streszczenie swoich ocen ryzyka, ocenę swojej zdolności zarządzania ryzykiem oraz streszczenia planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami; oceny muszą uwzględniać aspekt płci.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co dwa lata o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.”

Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co dwa lata o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12, podając szczegółowe dane dotyczące uwzględniania problematyki płci.”

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy: ;”

Dążąc do osiągnięcia bardziej zrównoważonego pod względem płci składu, sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy: ;”

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

2a.  Wykonując zadania określone w ust. 1, Komisja i państwa członkowskie dopilnowują, by szkolenia i proces podnoszenia kwalifikacji, a także podręczniki na temat ograniczania ryzyka i reagowania kryzysowego obejmowały perspektywę płci, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz reagowania na nią.

Uzasadnienie

Celem tego dodatkowego ustępu jest wprowadzenie problematyki płci do unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności za pośrednictwem szkoleń i podręczników.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3a.  Komisja dopilnowuje, by dane dotyczące klęsk i katastrof były udostępniane w podziale na płeć, zgodnie z wymogami ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, w celu uwzględnienia roli kobiet w planowaniu ograniczania ryzyka oraz perspektywy płci w całym procesie.

Uzasadnienie

Celem tego dodatkowego ustępu jest uwzględnianie problematyki płci przy gromadzeniu danych dotyczących klęsk i katastrof. Z myślą o promowaniu i zacieśniania współpracy należy pamiętać, że dane i dane statystyczne mają kluczowe znaczenie dla rozumienia i ostatecznie reagowania na zagrożenia związane z klęskami lub katastrofami. Z ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych wynika jasno, że odpowiednie dane powinny być zdezagregowane.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota 480 630 000 EUR według cen aktualnych pochodzi z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” wieloletnich ram finansowych, a kwota 150 936 000 EUR według cen aktualnych z działu 4 „Globalny wymiar Europy”.”;

Środki niezbędne dla unijnego mechanizmu są stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w rocznej procedurze budżetowej, z należytym uwzględnieniem wszystkich środków dostępnych na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*, a zwłaszcza instrumentu elastyczności.

 

____________________

 

* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Uzasadnienie

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

8.2.2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angelika Mlinar

21.2.2018


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Data przedstawienia w PE

23.11.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

20.3.2018

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

17.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

8

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Data złożenia

23.5.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności