Procedură : 2017/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2018

Texte depuse :

A8-0180/2018

Dezbateri :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/02/2019 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

RAPORT     ***I
PDF 1321kWORD 198k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Elisabetta Gardini

Raportoare pentru aviz (*):

Željana Zovko, Comisia pentru dezvoltare

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM2017/0772/2),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0409/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0180/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.   invită Comisia să nu recurgă la realocări pentru a finanța noi priorități politice care sunt adăugate pe parcursul unui cadru financiar multianual în desfășurare, deoarece acest lucru va avea inevitabil un impact negativ asupra implementării altor activități-cheie ale Uniunii;

4.   invită Comisia să prevadă o finanțare suficientă pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii în următorul cadru financiar multianual care începe în 2021, bazându-se pe reforma actuală a mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune și statele membre și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.

(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune, statele membre și regiunile lor și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.

_________________

_________________

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale sau provocate de om, acestea devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe, fiind agravate de impactul schimbărilor climatice și neținând cont de frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu și economice ale acestor dezastre pot fi enorme.

(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale sau provocate de om, acestea devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe, fiind agravate de impactul schimbărilor climatice și neținând cont de frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu, sociale și economice ale acestor dezastre pot fi de o amploare necunoscută. Din păcate, aceste dezastre sunt uneori intenționate, de exemplu în cazul atacurilor teroriste.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Experiența recentă a arătat că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre, și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre sunt afectate simultan de dezastre recurente și capacitatea colectivă este insuficientă.

(4)  Experiența recentă a arătat că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre, și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre sunt afectate simultan de dezastre atât recurente, cât și neașteptate, atât naturale cât și provocate de om, iar capacitatea colectivă este insuficientă. Pentru a depăși aceste lacune și pericolele emergente, toate instrumentele Uniunii, inclusiv prin promovarea participării active a societății civile, ar trebui să fie utilizate într-un mod complet flexibil. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să ia măsuri de prevenire adecvate pentru a menține capacitățile naționale la un nivel suficient pentru a răspunde în mod corespunzător la dezastre.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)   Prevenirea incendiilor forestiere este fundamentală în cadrul angajamentului global referitor la emisiile de CO2. Atunci când ard copaci și soluri bogate în turbă în incendiile forestiere se degajă, într-adevăr, emisii de CO2. Mai exact, studiile au arătat că incendiile provoacă 20 % din totalul emisiilor de CO2 la nivel mondial, respectiv mai mult decât emisiile combinate ale tuturor sistemelor de transport terestru (vehicule, nave și aeronave).

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Sarcina administrativă ar trebuifie redusă și politicile de prevenire ar trebui să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea legăturilor necesare cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313.

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor cu privire la riscurile legate de siguranța și securitatea lor națională, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor naturale și provocate de om, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, inclusiv pentru cele provocate de om, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune, îndeosebi din partea Agenției Europene de Mediu (AEM) pentru managementul riscurilor de dezastre. Este esențial să se reducă sarcina administrativă șise consolideze politicile de prevenire, inclusiv prin întărirea legăturilor și a cooperării cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313.

 

 

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Riscul constituie un stimul negativ pentru dezvoltarea regiunilor. Prevenirea și managementul riscurilor implică reformularea politicilor și a cadrelor instituționale și consolidarea capacităților locale, naționale și regionale pentru a elabora și a pune în aplicare măsuri de management al riscurilor, coordonând o gamă largă de actori. Pregătirea hărților de risc în funcție de regiuni și/sau state membre, consolidarea capacității de răspuns și intensificarea acțiunilor de prevenire, cu accent deosebit pe riscurile climatice, sunt elemente esențiale. Este esențial ca hărțile de risc să țină seama atât de riscurile cauzate de variabilitatea climatică actuală, cât și de previziunile legate de traiectoriile schimbărilor climatice.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  În momentul elaborării evaluărilor de risc și al planificării managementului riscurilor, statele membre trebuie să ia în considerare riscurile specifice pentru fauna sălbatică și bunăstarea animalelor. Comisia ar trebui să încurajeze diseminarea în întreaga Europă a informațiilor cu privire la animale în caz de dezastre. Programele și cursurile de formare ar trebui dezvoltate în continuare în acest sens.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Sezonul de incendii forestiere din 2017 a fost deosebit de lung și intens în multe state membre, provocând peste 100 de decese numai într-un singur stat membru. Lipsa de active disponibile, subliniată în Raportul privind lacunele în materie de capacitate1a, precum și imposibilitatea Capacității europene de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”) de a răspunde în timp util la toate cele 17 cereri de asistență pentru incendii forestiere, a demonstrat că natura voluntară a contribuțiilor statelor membre este insuficientă în situațiile de urgență la scară largă care afectează concomitent mai multe state membre.

 

_________________

 

1a Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate și lacunele care persistă în cadrul Capacității europene de răspuns în situații de urgență, 17.2.2017.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d)  Partenerii cei mai firești pentru aprofundarea cooperării sunt statele membre învecinate care împărtășesc aceeași expertiză și aceleași structuri și cel mai probabil vor fi afectate de aceleași dezastre și riscuri.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități de răspuns în situații de urgență pentru a reacționa la incendii, inundații și cutremure la scară largă, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate rapid.

(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități de răspuns în situații de urgență pentru a reacționa la incendii, inundații și cutremure la scară largă, atacuri teroriste și atacuri chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate rapid. În acest context, se subliniază importanța consolidării și a includerii capacităților specifice ale autorităților locale și regionale, dat fiind că acestea sunt primele care intervin în urma unui dezastru. Aceste autorități ar trebui să dezvolte modele de cooperare în care comunitățile pot să facă schimb de bune practici, oferindu-le posibilitatea de a-și dezvolta reziliența în fața dezastrelor naturale.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Rolul autorităților regionale și locale în prevenirea și managementul dezastrelor este de mare importanță, iar capacitățile de răspuns ale acestora trebuie să fie implicate în mod adecvat în toate activitățile de coordonare și de implementare desfășurate în temeiul prezentei decizii, conform cadrelor instituționale și juridice ale statelor membre, în vederea reducerii la minimum a suprapunerilor, precum și pentru consolidarea interoperabilității. Aceste autorități pot juca un important rol preventiv și sunt, de asemenea, primele care reacționează în urma unui dezastru, împreună cu capacitățile voluntarilor lor. Prin urmare, este nevoie de o cooperare continuă la nivel local, regional și transfrontalier, în vederea instituirii unor sisteme de alertă comune de intervenție rapidă înainte de mobilizarea rescEU, precum și de campanii periodice de informare a publicului cu privire la măsuri inițiale de răspuns.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității capacităților în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre.

(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile materiale și tehnice disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, inclusiv în cazul evenimentelor transfrontaliere, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea și capacitatea de desfășurare a mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității rapide a capacităților materiale și tehnice, inclusiv pentru salvarea persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu dizabilități, în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre, cum ar fi epidemiile transfrontaliere. Echipamentele adecvate angajate în prealabil și achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre. Ar trebui asigurată o utilizare optimă și transparentă a resurselor financiare.

Justificare

Atunci când se mobilizează capacități prin intermediul UCPM, rapiditatea este extrem de importantă, fapt ilustrat de consecințele tragice ale desfășurării târzii a avioanelor de stins incendii în timpul celor mai recente sezoane de incendii forestiere din sudul Europei. Cofinanțarea din partea UE trebuie să fie acordată întotdeauna în condiții de deplină transparență și responsabilitate.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Numeroase state membre se confruntă cu o lipsă de materiale și echipamente tehnice atunci când apar dezastre neprevăzute. Mecanismul Uniunii ar trebui, prin urmare, să facă posibilă extinderea bazei materiale și tehnice unde este nevoie, în special pentru a asigura salvarea persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în vârstă sau a celor bolnave.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, precum și pentru a consolida cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente.

(9)  Formarea, cercetarea și inovarea sunt aspecte esențiale ale cooperării în domeniul protecției civile. Eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, promovarea inovării și a dialogului, precum și cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre ar trebui consolidate pe baza structurilor existente, cu implicarea centrelor de excelență, a universităților și a cercetătorilor și cu participarea acestora la schimbul de informații, precum și a altor tipuri de expertiză disponibile în statele membre.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În timp ce consolidarea protecției civile, ținând cont de tendințele de producere a dezastrelor, atât a celor meteorologice, cât și a celor din domeniul securității interne, este una dintre prioritățile cele mai importante din întreaga Uniune, este esențial să se confere instrumentelor Uniunii o dimensiune teritorială mai amplă plasată sub responsabilitatea comunității, întrucât acțiunea comunităților locale este cea mai rapidă și mai eficace modalitate de a limita daunele cauzate de un dezastru.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii.

(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii, dar nu în detrimentul pachetelor financiare alocate altor politici-cheie ale Uniunii, cum ar fi cele care promovează drepturile, egalitatea și cetățenia, justiția sau dezvoltarea umană la nivel mondial, inclusiv toate fondurile alocate egalității de gen și programelor și proiectelor dedicate în special capacitării femeilor, având în vedere că punerea în aplicare a unora dintre aceste programe a înregistrat un succes de excepție: alocările de plăți pentru REC au depășit 99 % în ultimii trei ani.

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (REC) și programul „Justiție”. Rata de absorbție de aproape 100 % pentru programul REC indică faptul că nu pot fi utilizate resurse noi din acest program fără a afecta în mod negativ anumite proiecte și organizații. Comisia FEMM a subliniat în mod constant necesitatea de a crește finanțarea REC pentru sprijinirea programelor DAPHNE și în materie de egalitate de gen.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Ar trebui să se garanteze o finanțare și alocări bugetare separate pentru mecanismul revizuit de protecție civilă al Uniunii. Având în vedere necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, majorarea finanțării pentru revizuirea specifică a mecanismului Uniunii în anii 2018, 2019 și 2020 ar trebui să provină exclusiv din toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/20131a, al Consiliului, recurgându-se în special la instrumentul de flexibilitate.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este necesar să se simplifice procedurile din cadrul mecanismului Uniunii pentru a asigura că statele membre pot avea acces la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp posibil.

(11)  Este necesar să se simplifice și să se raționalizeze procedurile din cadrul mecanismului Uniunii și să fie mărită flexibilitatea acestora pentru a asigura că statele membre pot avea acces rapid la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp și cât mai eficient posibil.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, în special pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE.

(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, inclusiv pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE. În pofida acestei derogări, finanțarea destinată activităților de protecție civilă și în special ajutorului umanitar ar trebui să rămână în mod clar separată, în orice viitoare arhitectură de finanțare a Uniunii, și să corespundă pe deplin diferitelor obiective și cerințe legale ale acestei arhitecturi.

__________________

__________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. De asemenea, ar trebui să se asigure coerența cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. Programele de cooperare teritorială bazate pe politica de coeziune prevăd acțiuni specifice, având scopul de a lua în considerare reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscului și eforturile ulterioare pentru o integrare mai puternică și sinergii sporite. Mai mult, toate acțiunile ar trebui să fie coerente cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, și să contribuie activ la îndeplinirea acestora.

__________________

__________________

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Este esențial ca modulele înregistrate până în prezent în sistemul comun de comunicare și informare în caz de urgență (CECIS) să fie menținute pentru a putea răspunde solicitărilor de asistență și pentru a participa la sistemul de formare în mod obișnuit.

Justificare

Aceasta asigură un cadru pentru colectarea informațiilor validate privind situația, pentru transmiterea acestor informații către statele membre, precum și pentru împărtășirea lecțiilor învățate în urma intervențiilor. Pentru Austria, menținerea modulelor înregistrate ar însemna ca zece module ale asociațiilor de pompieri din landuri să nu iasă în afara sistemului.

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  De asemenea, este important să se conecteze mecanismul Uniunii, care se limitează la perioada imediat următoare producerii dezastrului, la alte instrumente ale Uniunii axate pe remedierea daunelor, cum ar fi Fondul de solidaritate.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c)  Este esențial ca Fondul de solidaritate să fie modificat prin introducerea obligației de reparare a daunelor aduse mediului și prin utilizarea PIB-ului pe cap de locuitor al regiunii sau al statului membru în locul PIB-ului global ca indicator pentru aprobarea sa, pentru a se evita excluderea de la finanțare a unor regiuni vast populate cu venituri reduse. Este foarte important să se valorifice mediul afectat de o catastrofă din punct de vedere economic, în special zonele cu o valoare naturală ridicată, cum ar fi zonele protejate sau incluse în rețeaua Natura 2000, în scopul reparării acestora.

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d)  Este necesar ca acțiunea la nivelul Uniunii să se concentreze, de asemenea, asupra furnizării de asistență tehnică de formare, pentru a îmbunătăți capacitatea comunităților de a se ajuta prin eforturi proprii, și de a fi, astfel, mai bine pregătite să asigure un prim răspuns și să limiteze efectele unui dezastru. Organizarea unor cursuri specifice de formare și pregătire pentru specialiștii în siguranță publică, de exemplu liderii comunităților, profesioniștii din domeniile asistenței medicale și al asistenței sociale și cei din domeniul serviciilor de salvare și de stingere a incendiilor, precum și grupurile locale de intervenție voluntară care ar trebui să aibă acces la echipamente de intervenție disponibile rapid, poate contribui la limitarea efectelor dezastrelor și la reducerea pierderilor de vieți omenești, atât în timpul crizei, cât și în perioada de după aceasta.

Amendamentul    25

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 1 – litera a

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre.

(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre, inclusiv în regiunile ultraperiferice și în țările și teritoriile de peste mări;

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(ea) atenuarea consecințelor imediate pe care le pot avea dezastrele asupra vieții umane și asupra patrimoniului cultural și natural;”

Amendamentul    27

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(eb)  creșterea acțiunilor de cooperare și coordonare la nivel transfrontalier;”

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează schimbul de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor științifice, bune practici și informații, inclusiv între statele membre care se confruntă cu aceleași riscuri;

(a)  întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează și promovează mai bine cooperarea și schimbul de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor științifice și inovarea, bune practici și informații, inclusiv între statele membre care se confruntă cu aceleași riscuri;

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 5 alineatul (1), se inserează următoarea literă:

 

„(aa)  coordonează armonizarea informațiilor și a orientărilor privind sistemele de alertă, inclusiv la nivel transfrontalier;”

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b)  Articolul 5 alineatul (1) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  culege și distribuie informațiile puse la dispoziție de statele membre; organizează un schimb de experiență cu privire la evaluarea capabilității de management al riscurilor; elaborează, împreună cu statele membre și până la 22 decembrie 2014 linii directoare cu privire la conținutul, metodologia și structura acestor evaluări și facilitează schimbul de bune practici în planificarea prevenirii și a pregătirii, inclusiv prin intermediul unor evaluări inter pares voluntare;

„(f)  culege și distribuie informațiile puse la dispoziție de statele membre; organizează un schimb de experiență cu privire la evaluarea capabilității de management al riscurilor; elaborează, împreună cu statele membre și până la 22 decembrie 2019 noi linii directoare cu privire la conținutul, metodologia și structura acestor evaluări; și facilitează schimbul de bune practici în planificarea prevenirii și a pregătirii, inclusiv prin intermediul unor evaluări inter pares voluntare;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la trei ani;

(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător, în urma consultării cu autoritățile locale și regionale relevante și în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la trei ani, pe baza unui model stabilit cu Comisia și, în acest context, se utilizează sistemele naționale de informare existente;

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) participă, în mod voluntar, la analize inter pares privind evaluarea capabilității de management al riscurilor.

„(d)   participă, în mod voluntar, la analize inter pares privind evaluarea capabilității de management al riscurilor, în vederea identificării unor acțiuni care completează lacunele existente.

Justificare

Scopul deciziei de a modifica textul original este de a clarifica scopul măsurii în contextul revizuirii globale a articolului 6.

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. În plus, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. Uniunea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește prevenirea dezastrelor și gradul de pregătire ca parte a oricărui viitor mecanism de condiționalitate ex ante în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, conform unui model care urmează să fie elaborat prin intermediul unui act de punere în aplicare, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2). În plus, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. În acest scop, aceste eforturi pot include angajamentul statelor membre de a încuraja investițiile bazate pe evaluarea riscurilor și o mai bună reconstrucție după dezastre. Sarcina administrativă suplimentară la nivel național și subnațional trebuie să fie cât mai redusă.

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate stabili, de asemenea, mecanisme de consultare specifice pentru a consolida planificarea și coordonarea adecvată a prevenirii și pregătirii între statele membre predispuse la dezastre similare.

Comisia poate stabili, de asemenea, în cooperare cu statele membre, mecanisme de consultare specifice pentru a consolida planificarea și coordonarea adecvată a prevenirii și pregătirii între statele membre predispuse la dezastre similare. În măsura posibilului, Comisia și statele membre trebuie să favorizeze, pe lângă aceasta, coerența între managementul riscului și strategiile de adaptare la schimbările climatice.

Justificare

Decizia de a institui eventuale mecanisme specifice de consultare din partea Comisiei ar trebui să includă implicarea statelor membre care fac parte din mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Se adaugă următorul al patrulea paragraf:

 

„Comisia poate lua măsurile adecvate atunci când consideră că eforturile de prevenire ale unui stat membru sunt insuficiente, având în vedere riscurile cu care se confruntă statul membru în cauză.”

Amendamentul    36

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 8 – paragraful 1 – litera k

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a)  La articolul 8 alineatul (1), litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

(k)  întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

(k)  întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare, inclusiv prin coordonarea cu alte instrumente ale Uniunii, necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ro)

Amendamentul    37

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  La articolul 9 se inserează următorul alineat:

 

„1a.  Statele membre consolidează capacitățile administrative relevante ale autorităților regionale și locale competente, conform cadrului lor instituțional și juridic.”

Amendamentul    38

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.

1.  Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre (naturale sau provocate de om) în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor, printre care se numără utilajele pentru terasamente, generatoarele mobile de energie electrică și echipamentele mobile de stingere a incendiilor, precum și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă dintr-un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun de statele membre, și include module, alte capacități de răspuns și experți.

1.  Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă dintr-un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun pe bază voluntară de statele membre, și include module, alte capacități de răspuns și experți.

Justificare

O înregistrare obligatorie a capacităților nu este posibilă pentru unele state membre și pentru sistemele lor voluntare. Trebuie să se țină seama de faptul că este posibil ca statele membre să nu poată oferi capacități, de exemplu, în caz de forță majoră.

Amendamentul    40

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Întrucât prevenirea la nivel național ar trebui să reprezinte prioritatea principală a statelor membre în vederea reducerii riscurilor legate de siguranță și securitate, Rezerva europeană de protecție civilă este complementară capacităților naționale existente.

Amendamentul    41

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pe baza riscurilor identificate, Comisia definește tipurile și numărul capacităților de răspuns cheie necesare în cadrul Rezervei europene de protecție civilă (denumite în continuare „obiective în materie de capacitate”). Comisia monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor în materie de capacitate și lacunele care persistă și încurajează statele membre să abordeze aceste lacune. Comisia poate sprijini statele membre în conformitate cu articolul 20, articolul 21 alineatul (1) litera (i) și articolul 21 alineatul (2).”

2.  Pe baza nevoilor și a riscurilor identificate pe teren, Comisia definește, în cooperare cu autoritățile competente ale statelor membre, tipurile și numărul capacităților de răspuns cheie necesare în cadrul Rezervei europene de protecție civilă (denumite în continuare „obiective în materie de capacitate”). Comisia monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor în materie de capacitate și lacunele care persistă și încurajează statele membre să abordeze aceste lacune. Comisia poate sprijini statele membre în conformitate cu articolul 20, articolul 21 alineatul (1) litera (i) și articolul 21 alineatul (2).”

Justificare

Din perspectiva subsidiarității, este mai util dacă nevoile sunt analizate pe teren, iar Comisia nu poate acționa singură în acest caz, ci cu statele membre.

Amendamentul    42

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capacitățile de răspuns pe care statele membre le pun la dispoziția Rezervei europene de protecție civilă sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC, cu excepția cazului în care statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

7.  Capacitățile de răspuns pe care statele membre le pun la dispoziția Rezervei europene de protecție civilă sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC, cu excepția cazurilor de urgență la nivel național, a unui caz de forță majoră sau când statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Decizia finală referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de statul membru care a înregistrat capacitatea de răspuns vizată.

Amendamentul    43

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul trimiterii pe teren a acestor capacități de răspuns, ele rămân sub comanda și sub controlul statelor membre care le pun la dispoziție și pot fi retrase atunci când statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale și care le împiedică să mențină disponibile acele capacități de răspuns. Comisia este consultată în astfel de cazuri.

În cazul trimiterii pe teren a acestor capacități de răspuns, ele rămân sub comanda și sub controlul statelor membre care le pun la dispoziție și pot fi retrase dacă statele membre în cauză se confruntă cu urgențe la nivel național, un caz de forță majoră sau dacă o situație excepțională le împiedică să mențină disponibile acele capacități de răspuns. Comisia este consultată în astfel de cazuri.

Amendamentul    44

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  rescEU este instituită pentru a oferi ajutor în cazul în care capacitățile existente nu permit un răspuns eficace la dezastre.

1.  rescEU este instituită pentru a oferi ajutor în cazuri excepționale, când nu sunt disponibile capacități la nivel național, iar capacitățile existente nu permit un răspuns eficace la dezastre. Capacitățile rescEU nu sunt utilizate pentru a înlocui capacitățile și responsabilitățile relevante ale statelor membre.

Amendamentul    45

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Următoarele capacități intră în componența rescEU:

2.  rescEU constă în capacități suplimentare față de cele deja existente în statele membre, pentru a le completa și a le consolida, și urmărește să răspundă riscurilor actuale și viitoare. Capacitățile trebuie identificate pe baza oricăror lacune ale capacităților de răspuns la situații de urgență în domeniul sănătății, la dezastre industriale, ecologice, seismice sau vulcanice, la deplasări masive ale populației și urgențe, inundații și incendii, inclusiv incendii forestiere, precum și la atacuri teroriste și amenințări chimice, biologice, radioactive și nucleare.

 

Pe baza lacunelor identificate, rescEU conține cel puțin următoarele capacități:

(a) combaterea aeriană a incendiilor forestiere;

(a) combaterea aeriană a incendiilor forestiere;

(b) pompare de mare capacitate;

(b) pompare de mare capacitate;

(c) căutare și salvare în zonele urbane;

(c) căutare și salvare în zonele urbane;

(d) spital de campanie și echipe medicale de urgență.

(d) spital de campanie și echipe medicale de urgență.

Amendamentul    46

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Natura acestor capacități rămâne flexibilă și poate evolua pentru a face față viitoarelor evoluții și provocări, precum consecințele schimbărilor climatice.

Amendamentul    47

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Pe baza riscurilor identificate și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

4. Pe baza riscurilor și capacităților identificate și a planificării managementului riscurilor în conformitate cu articolul 6, precum și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

Atunci când, în caz de dezastru sau de dezastru iminent, motive de maximă urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 31 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Atunci când, în caz de dezastru sau de dezastru iminent, motive de maximă urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 31 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    48

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia definește cerințele de calitate pentru capacitățile de răspuns care fac parte din rescEU. Cerințele de calitate se bazează pe standarde stabilite la nivel internațional, atunci când există deja astfel de standarde.

5.  Comisia, în cooperare cu statele membre, definește cerințele de calitate pentru capacitățile de răspuns care fac parte din rescEU. Cerințele de calitate se bazează pe standarde stabilite la nivel internațional, atunci când există deja astfel de standarde.

Amendamentul    49

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează comanda și controlul asupra capacităților rescEU.

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care continuă să asigure coordonarea strategică a capacităților rescEU și păstrează autoritatea asupra mobilizării, iar comanda și controlul operațional le revine responsabililor din statele membre destinatare.

Amendamentul    50

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant trebuie să faciliteze coordonarea operațională între propriile capacități și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.

8.  În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant, prin intermediul ERCC, cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant trebuie să faciliteze coordonarea operațională între propriile capacități și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.

Amendamentul    51

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În cazul în care Comisia achiziționează echipamente precum echipamente de combatere aeriană a incendiilor forestiere, prin cumpărare, leasing sau închiriere, se asigură următoarele:

10.  În cazul în care Comisia achiziționează echipamente precum echipamente de combatere aeriană a incendiilor forestiere, prin cumpărare, leasing sau închiriere, se asigură următoarele:

(a)  în cazul cumpărării de echipamente, un acord între Comisie și un stat membru prevede înregistrarea acestora în statul membru respectiv.

(a)  în cazul cumpărării de echipamente, un acord între Comisie și un stat membru prevede înregistrarea acestora în statul membru respectiv.

(b)  în cazul contractelor de leasing și de închiriere, înregistrarea echipamentelor într-un stat membru.

(b)  în cazul contractelor de leasing și de închiriere, înregistrarea echipamentelor într-un stat membru nu este obligatorie.

 

(ba)  gestionarea aeronavelor comerciale este atribuită operatorilor certificați de către AESA.

Amendamentul    52

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată la doi ani.”

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată pe an.”

Justificare

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea obligatorie despre evoluțiile legate de buget și costuri.

Amendamentul    53

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12a – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informațiile respective includ o prezentare generală a evoluțiilor legate de buget și costuri, cu o evaluare tehnică și financiară detaliată, informații precise despre creșterea costurilor și schimbările la nivelul tipurilor de capacități de răspuns necesare și al cerințelor în materie de calitate a acestora, după caz, și motivele unor astfel de creșteri sau schimbări.

Justificare

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea obligatorie despre evoluțiile legate de buget și costuri.

Amendamentul    54

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, care formează împreună cu Comisia Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii.

Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, inclusiv centre de excelență, universități și cercetători, care formează împreună cu Comisia Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii. Comisia ține seama în mod corespunzător de expertiza disponibilă în statele membre și în cadrul organizațiilor active pe teren.

Amendamentul    55

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz:

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz, și în același timp urmărește o reprezentare echilibrată din punctul de vedere al genului:

Amendamentul    56

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  La articolul 13 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite trimiterea de personal în alte state membre.

(a)  instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite trimiterea de personal în alte state membre. Se introduce un nou program Erasmus pentru protecția civilă, în conformitate cu normele și principiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1288/2013*.

Programul de formare vizează optimizarea coordonării, a compatibilității și a complementarității între capacitățile prevăzute la articolele 9 și 11 și îmbunătățirea competenței experților, menționați la articolul 8 literele (d) și (f);

Programul „Erasmus pentru protecția civilă” vizează, de asemenea, optimizarea coordonării, a compatibilității și a complementarității între capacitățile prevăzute la articolele 9, 11 și 12 și îmbunătățirea competenței experților, menționați la articolul 8 literele (d) și (f).

 

Programul „Erasmus pentru protecția civilă” include o dimensiune internațională, având scopul de a sprijini acțiunea externă a Uniunii, inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin intermediul cooperării între statele membre și statele partenere.

 

_______________

 

*Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).”

Justificare

Raportoarea consideră necesară modificarea articolului 13 alineatul (1) din decizia nr. 1313/2013/UE, chiar dacă noua propunere de decizie a Comisiei nu prevede acest lucru. Această modificare garantează coerența cu obiectivele propunerii Comisiei. Crearea unui program Erasmus pentru protecția civilă contribuie la dezvoltarea unui standard european de formare unitar, bazat pe niveluri de pregătire fundamentală similare pentru personalul din domeniul protecției civile din toate statele.

Amendamentul    57

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9b)  La articolul 13 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  stimulează și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.

(f)  stimulează cercetarea și inovarea și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.

Amendamentul    58

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  La articolul 13, se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  Comisia extinde capacitățile de formare și sporește schimbul de cunoștințe și de experiență între Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii și organizațiile internaționale și statele terțe, pentru a contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale în ceea privește reducerea riscurilor, în special a celor din Cadrul de la Sendai.”

Justificare

Acest alineat suplimentar are scopul de a promova schimbul de cunoștințe și de experiență, inclusiv potențialul de extindere a capacităților de formare la state terțe (astfel cum se menționează în evaluarea intermediară), de a îmbunătăți viitoarele operațiuni de răspuns și de a îmbunătăți coerența cu Cadrul de la Sendai.

Amendamentul    59

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(11a)  la articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia.

‘2.  Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia. În cazul dezastrelor provocate de om sau al situațiilor de urgență complexe, Comisia își definește în mod clar - prin consultare cu actorii din domeniul umanitar - sfera de intervenție și relația cu actorii implicați în răspunsul umanitar mai larg, garantând coerența cu Consensul european privind ajutorul umanitar și respectarea principiilor umanitare.”

Justificare

Evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă a arătat că, într-un context al operațiunilor de răspuns în plină schimbare, definiția neclară a intervențiilor de protecție civilă în cadrul operațiunilor de răspuns umanitar a afectat capacitatea mecanismului de a-și atinge obiectivele. Acest amendament la prezenta decizie are scopul de a contribui la clarificarea domeniului de aplicare al intervențiilor de protecție civilă în cazul dezastrelor provocate de om și al situațiilor de urgență complexe, în care sunt active și operațiuni de ajutor umanitar.

Amendamentul    60

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Creditele necesare pentru mecanismul Uniunii sunt autorizate treptat de Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, ținând seama în mod corespunzător de toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului* și recurgând în special la instrumentul de flexibilitate, astfel cum se prevede în anexa I.

 

____________________

 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.

Amendamentul    61

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 20 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c).

Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c). Se elaborează o strategie de comunicare pentru ca rezultatele concrete ale acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii să devină vizibile pentru cetățeni.

Amendamentul    62

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru capacitățile statelor membre care nu sunt angajate în prealabil pentru Rezerva europeană de protecție civilă, valoarea sprijinului financiar al Uniunii pentru resursele de transport nu depășește 55 % din costul eligibil total. Pentru a fi eligibile pentru o astfel de finanțare, statele membre se angajează să întocmească un registru al tuturor mijloacelor aflate la dispoziția lor, cu structurile de gestiune aferente, dincolo de cele angajate în prealabil pentru Rezerva europeană de protecție civilă, pentru a răspunde la dezastre din domeniul sănătății, din domeniul industrial, la cutremure sau erupții vulcanice, la deplasări masive ale populației și la situații de urgență, la inundații, incendii forestiere, atacuri teroriste, chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Amendamentul    63

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se urmărește crearea de sinergii și complementarități cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

2.  Se dezvoltă sinergii, complementarități și o coordonare consolidată cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele care sprijină politicile în materie de coeziune, inclusiv Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, de dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea, fără să se realoce fondurile din domeniile respective. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96, și în același timp respectă natura distinctă și independentă a acțiunilor și a finanțării acestora și garantează că sunt în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar.

Justificare

Având în vedere propunerea Comisiei de la articolul 26 alineatul (1), care permite finanțarea din diferite surse a acțiunilor de protecție civilă, amendamentul propus are ca scop să asigure o diferențiere clară între operațiunile umanitare și cele de protecție civilă și finanțarea acestora.

Amendamentul    64

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 32 – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  instituirea, administrarea și menținerea rescEU, astfel cum se prevede la articolul 12, inclusiv criteriile pentru deciziile de trimitere pe teren și procedurile operaționale;

(g)  instituirea, administrarea și menținerea rescEU, astfel cum se prevede la articolul 12, inclusiv criteriile pentru deciziile de trimitere pe teren, procedurile operaționale și condițiile de mobilizare a capacităților rescEU la nivel național de către un stat membru, precum și dispozițiile financiare și alte dispoziții conexe;

Amendamentul    65

Propunere de decizie

Anexa I (nouă)

 

 

Amendamentul

ANEXA I

ALOCĂRI FINANCIARE SUPLIMENTARE ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

TOTAL

Credite suplimentare totale la rubrica 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

CP

11

56,56

115,395

182,955

Credite suplimentare totale la rubrica 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

CP

0,8

1,8

2,014

4,614

Credite suplimentare totale la rubricile 3 și 4 combinate*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

CP

11,8

58,36

117,409

187,569

(cifre exprimate în milioane EUR)

* Sumele totale se pun la dispoziție prin intermediul instrumentului de flexibilitate.

Justificare

Finanțarea suplimentară necesară pentru revizuirea actuală a UCPM în anii 2018-2020 ar trebui definită mai detaliat în decizia în sine, prin intermediul unei anexe I detaliate, independente. Orice finanțare suplimentară necesară pentru această revizuire a UCPM ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.


EXPUNERE DE MOTIVE

Un context îngrijorător

În Europa și în lumea întreagă, dezastrele naturale se amplifică, atât în ceea ce privește frecvența cu care apar, cât și în ceea ce privește intensitatea lor și constituie o amenințare gravă la adresa societăților, economiilor și ecosistemelor noastre.

Amploarea problemei este ușor de înțeles, dacă ne gândim pur și simplu la dezastrele naturale din 2017. Acestea au provocat 200 de morți numai în Europa. Incendiile care s-au răspândit în 2017 au devastat partea de sud a continentului; peste un milion de hectare au ars și peste o sută de persoane și-au pierdut viața în doar șase luni. 2017 este, de asemenea, anul în care o serie de furtuni tropicale a lovit în mod repetat teritoriilor europene de peste mări, din Caraibe, ceea ce a făcut ca asistența europeană să își atingă limitele. În mod și mai neașteptat, tot în același an, uragane violente au provocat inundații și distrugeri grave în zona nord-atlantică a Europei.

Scenariul descris de studiile științifice pentru viitor este și mai îngrijorător, dat fiind că prevede o intensificare a acestor fenomene. Ani ca 2017 nu vor mai fi o excepție, ci regula. Fără nicio îndoială, principala cauză este reprezentată de schimbările climatice, care au amplificat impactul negativ al evenimentelor provocate de condiții meteorologice extreme. Nu întâmplător, schimbările climatice au fost descrise ca fiind una dintre cele mai mari amenințări mondiale la adresa sănătății umane din secolul XXI.

Situația ar putea fi îmbunătățită

Cu toate acestea, confruntată cu un astfel de scenariu, Uniunea Europeană nu a rămas cu brațele încrucișate. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a elaborat o rețea solidă de răspuns la dezastre; mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Union Civil Protection Mechanism - UCPM) este protagonistul acestui sistem. În rolul său de sprijin, mecanismul a ajutat statele membre să își optimizeze eforturile de prevenire a dezastrelor și de reducere a riscurilor. Mecanismul a acționat atât în UE, cât și în afara ei, datorită Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC). Recenta evaluare la jumătatea perioadei a mecanismului subliniază că „mecanismul reprezintă o dovadă concretă a solidarității europene”.

Cu toate acestea, experiența operațională recentă, cu ocazia unor evenimente cum ar fi sezonul incendiilor din 2017 sau criza migrației din 2015-2016, a evidențiat deficiențele mecanismului în ceea ce privește eficacitatea și eficiența.

Actualul model se bazează pe contribuția voluntară a statelor membre, care își pun în mod preventiv la dispoziție capacitățile pentru ERCC (denumit în continuare „rezerva europeană de protecție civilă”), în schimbul sprijinului financiar din partea Uniunii pentru a acoperi cheltuieli cum ar fi costurile de adaptare, de certificare și de transport. Totuși, sistemul s-a dovedit insuficient pentru a răspunde la situații de urgență de mare anvergură, care afectează mai multe state în același timp. Principala deficiență, atunci când un stat se bazează în principal pe mijloacele naționale, este reprezentată de faptul că acestea nu pot fi disponibile la nivelul UE dacă trebuie utilizate la nivel național.

Pentru ca Uniunea Europeană să poată garanta siguranța cetățenilor săi în caz de dezastre, trebuie ca aceasta să se bazeze pe un mecanism mai robust, capabil să ofere răspunsuri solide și fiabile. Raportoarea este partizana unui mecanism mai ambițios.

O viziune pentru viitor

În ceea ce privește dezvoltarea deplină a mecanismului european de protecție civilă, viziunea raportoarei este bazată pe trei elemente esențiale.

1. O capacitate europeană de protecție civilă reală. Viitorul mecanism ar trebui să aibă la dispoziție capacități existente, dincolo de cele deținute de statele membre, precum și capacități proprii. Ar trebui să se prevadă constituirea unei capacități europene de protecție civilă reale. Această nouă capacitate va acoperi lacunele identificate în sistemele naționale de răspuns. Intenția nu este nici să se înlocuiască, nici să se dubleze activitatea statelor membre, ci să se completeze acțiunile acestora acolo unde este necesar.

Pentru a constitui această capacitate, Uniunea va finanța achiziționarea de noi mijloace, cum ar fi aeronave de combatere a incendiilor. Noile capacități ar putea fi dobândite în urma unor contracte de închiriere sau în urma reparării sau adaptării capacităților existente, la care Uniunea ar trebui să contribuie în mod semnificativ. Există și alte exemple de stimulente financiare: Uniunea ar putea să își asume costurile care decurg din acțiunea mecanismului sau costurile de transport.

Unele dintre aceste aspecte sunt prevăzute deja în actualul mecanism al Uniunii, ceea ce este un semn bun. Cu toate acestea, stimulentele existente nu sunt valorificate în mod adecvat, pentru că nivelul de cofinanțare propus în cadrul sistemului actual este scăzut.

2. Coerența între capacitatea europeană de protecție civilă și celelalte instrumente existente. Noul mecanism ar trebui să fie, de asemenea, mai coerent, atât în UE cât și în afara acesteia. În consecință, crearea acestei capacități trebuie să meargă mână în mână cu o implicare sporită a statelor membre în ceea ce privește prevenirea. Noul sistem încurajează responsabilitatea tuturor. Prevenirea va juca un rol esențial în gestionarea dezastrelor și va trebui să fie dezvoltată în viitor. Prin urmare, în concepția raportoarei, noul mecanism nu va acționa în mod izolat, ci se va baza pe forța altor instrumente europene și se va concentra asupra prevenirii riscurilor.

Nu numai măsurile preventive ar trebui să fie coerente, ci și cele de răspuns. Noul mecanism va trebui să se coordoneze cât mai bine cu celelalte instrumente existente ale UE de răspuns la dezastre, cum ar fi instrumentul de ajutor umanitar. O coordonare adecvată între cele două instrumente va asigura o acțiune globală europeană mai coerentă și mai eficace, atât în afara UE, cât și în interiorul acesteia.

3. O alocare corectă a resurselor. Ca o consecință directă a celor două elemente precedente, raportoarea consideră că în viitor va fi necesar un angajament financiar sporit din partea UE. Bugetul actual alocat mecanismului, de 368 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, pare derizoriu în comparație cu pierderile economice de peste 433 de miliarde de euro provocate de evenimentele climatice extreme din statele membre din 1980 până în prezent.

Raportoarea consideră că un angajament financiar european sporit ar trebui să fie însoțit de un rol adecvat de coordonare atribuit Uniunii. Se preconizează ca UE să exercite pe deplin comanda și controlul asupra eventualei noi capacități europene de protecție civilă. Având în vedere că Uniunea va asigura în totalitate achiziționarea mijloacelor noii capacități, tot aceasta va menține și posesia acestora.

În plus, raportoarea consideră că este oportun să se creeze un program „Erasmus pentru protecția civilă”, pentru a permite consolidarea cooperării deja existente între statele membre.

În cele din urmă, raportoarea subliniază că încrederea cetățenilor în protecția civilă europeană este constantă: invariabil, de-a lungul anilor, datele Eurobarometrului subliniază că 90 % dintre respondenți consideră că este important ca UE să contribuie la coordonarea răspunsului la dezastre pe teritoriul său, prin intermediul protecției civile. Majoritatea cetățenilor UE (56 %) consideră că țara lor nu dispune de suficiente mijloace pentru a face față singură tuturor dezastrelor majore. Aceste date demonstrează că Europa protecției civile este aceea pe care cetățenii doresc să o vadă.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (25.4.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Raportoare pentru aviz: Željana Zovko (*)

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Europa și lumea, în general, se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de dezastre, cu importante costuri umane și materiale. De asemenea, dezastrele provocate de fenomene meteorologice sunt în creștere din cauza schimbărilor climatice, atât ca frecvență, cât și ca intensitate, în special inundațiile și incendiile forestiere. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene (EUCPM)(1) are scopul de a sprijini, completa și facilita coordonarea acțiunilor statelor membre, pentru a spori prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastre. EUCPM poate fi activat ca răspuns la dezastrele care se produc atât în Uniune, cât și în afara ei (acestea din urmă reprezintă mai mult de jumătate din totalul de activări ale mecanismului). În ceea ce privește răspunsul la dezastre din afara Uniunii, mecanismul este activat, adesea, în paralel cu acordarea de asistență umanitară de către UE.

Propunerea Comisiei(2) de modificare a acestei decizii, în curs de examinare de către Parlamentul European și Consiliu, vizează: 1) consolidarea capacităților UE și ale statelor membre de a răspunde la dezastre prin crearea unei rezerve specifice de mijloace de intervenție la nivelul UE (rescEU), care va fi trimisă pe teren la decizia Comisiei, și de asemenea prin solicitarea unei contribuții mai eficace a statelor membre la Rezerva europeană de protecție civilă; 2) creșterea accentului pus pe acțiuni de prevenire și coerența cu alte politici ale UE; și 3) promovarea unei proceduri administrative simplificate și eficace pentru operațiunile mecanismului.

În acest aviz DEVE destinat Comisiei ENVI, raportoarea susține consolidarea capacităților statelor membre și ale UE de răspuns la dezastre, și în același timp subliniază faptul că principiul subsidiarității trebuie respectat în totalitate. În acest sens, raportoarea dorește să introducă o serie de modificări la propunerea Comisiei și la decizia actuală, pe baza constatărilor efectuate în urma evaluărilor recente, printre altele(3).

Obiectivele celor mai importante modificări sunt următoarele:

•  consolidarea dimensiunii de cooperare internațională a EUCPM, inclusiv prin extinderea capacităților de formare și prin schimbul de cunoștințe. Acest lucru ar trebui, în plus, să sprijine angajamentele internaționale de reducere a riscului de dezastre (în special Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030).

•  sublinierea necesității de definire clară a domeniului de aplicare al operațiunilor EUCPM la situațiile de urgență complexe sau provocate de om, în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar. Se subliniază că aceste activități - și instrumentele de finanțare a acestora - ar trebui să rămână complet diferențiate, chiar și atunci când se urmărește obținerea de sinergii și de complementaritate între instrumente.

•  asigurarea faptului că aceste capacități de la nivelul UE (rescEU) sunt complementare la dezvoltarea capacităților de protecție civilă la nivel național, fără a le înlocui, prin menținerea cofinanțării costurilor de transport pentru mijloacele de intervenție care nu fac parte din Rezerva europeană de protecție civilă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, precum și pentru a consolida cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente.

(9)  Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, precum și pentru a consolida cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente. Această rețea ar trebui să promoveze și să consolideze relațiile cu organizațiile internaționale și cu statele terțe, pentru a spori cooperarea în domeniul reducerii riscului de dezastre, și să contribuie la angajamentele asumate în Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, în special pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE.

(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, în special pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE. În pofida acestei derogări, finanțarea destinată activităților de protecție civilă și în special ajutorului umanitar ar trebui să rămână în mod clar separată, în orice viitoare arhitectură de finanțare a Uniunii, și să corespundă pe deplin diferitelor obiective și cerințe legale ale acestei arhitecturi.

__________________

__________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. De asemenea, ar trebui să se asigure coerența cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. Mai mult, toate acțiunile ar trebui să fie coerente cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, și să contribuie activ la îndeplinirea acestora.

__________________

__________________

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  la articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  La solicitarea unui stat membru, a unei țări terțe, a Organizației Națiunilor Unite sau a agențiilor acesteia, Comisia poate trimite o echipă de experți la pe teren pentru a oferi consultanță cu privire la măsurile în materie de prevenire.

„2.  De asemenea, la solicitarea unui stat membru, a unei țări terțe, a Organizației Națiunilor Unite sau a agențiilor acesteia, sau din proprie inițiativă, după obținerea acordului părților interesate relevante, Comisia poate trimite o echipă de experți pe teren pentru a oferi consultanță cu privire la măsurile în materie de prevenire.

Justificare

Acest amendament la prezenta decizie urmărește să permită asumarea unui rol mai activ de către Comisie în ceea ce privește trimiterea de experți în misiuni de prevenire, inclusiv în statele terțe, deoarece acest lucru poate spori vizibilitatea și accesibilitatea acestor misiuni. Așa cum s-a subliniat în evaluarea intermediară, aceste misiuni pot contribui - împreună cu alte instrumente - la sporirea cooperării internaționale în materie de protecție civilă și la îmbunătățirea coerenței cu Cadrul de la Sendai.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  combaterea terestră a incendiilor forestiere;

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza riscurilor identificate și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

4.  Pe baza riscurilor identificate, a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole și a experienței statelor membre în materie de protecție civilă, și după consultarea regiunilor relevante expuse la riscuri, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează comanda și controlul asupra capacităților rescEU.

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează autoritatea de a trimite pe teren capacitățile rescEU.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  la articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  La solicitarea unui stat membru, a unei țări terțe, sau a Organizației Națiunilor Unite sau a agențiilor acesteia, Comisia poate trimite pe teren o echipă de experți pentru a oferi consultanță cu privire la măsurile de pregătire.

„3.  De asemenea, la solicitarea unui stat membru, a unei țări terțe, a Organizației Națiunilor Unite sau a agențiilor acesteia, sau din proprie inițiativă, după obținerea acordului părților interesate relevante, Comisia poate trimite o echipă de experți pe teren pentru a oferi consultanță cu privire la măsurile de pregătire.

Justificare

Acest amendament la prezenta decizie urmărește să permită asumarea unui rol mai activ de către Comisie în ceea ce privește trimiterea de experți în misiuni de pregătire, inclusiv în țările terțe, deoarece acest lucru poate spori vizibilitatea și accesibilitatea acestor misiuni. Așa cum s-a subliniat în evaluarea intermediară, aceste misiuni pot contribui - împreună cu alte instrumente - la sporirea cooperării internaționale în materie de protecție civilă și la îmbunătățirea coerenței cu Cadrul de la Sendai.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  la articolul 13 se introduce următorul alineat:

 

„3a.  Comisia extinde capacitățile de formare și sporește schimbul de cunoștințe și de experiență între Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii și organizațiile internaționale și statele terțe, pentru a contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale în ceea privește reducerea riscurilor, în special a celor din Cadrul de la Sendai.”

Justificare

Acest alineat suplimentar are scopul de a promova schimbul de cunoștințe și de experiență, inclusiv potențialul de extindere a capacităților de formare la state terțe (astfel cum se menționează în evaluarea intermediară), de a îmbunătăți viitoarele operațiuni de răspuns și de a îmbunătăți coerența cu Cadrul de la Sendai.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(11a)  la articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia.

„2.  Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia. În cazul dezastrelor provocate de om sau al situațiilor de urgență complexe, Comisia își definește în mod clar - prin consultare cu actorii din domeniul umanitar - sfera de intervenție și relația cu actorii implicați în răspunsul umanitar mai larg, garantând coerența cu Consensul european privind ajutorul umanitar și respectarea principiilor umanitare.”

Justificare

Evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă a arătat că, într-un context al operațiunilor de răspuns în plină schimbare, definiția neclară a intervențiilor de protecție civilă în cadrul operațiunilor de răspuns umanitar a afectat capacitatea mecanismului de a-și atinge obiectivele. Acest amendament la prezenta decizie are scopul de a contribui la clarificarea domeniului de aplicare al intervențiilor de protecție civilă în cazul dezastrelor provocate de om și al situațiilor de urgență complexe, în care sunt active și operațiuni de ajutor umanitar.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În ceea ce privește activele nealocate Rezervei europene de protecție civilă, valoarea sprijinului financiar al Uniunii pentru resurse de transport nu depășește 55% din costurile eligibile totale. Pentru a fi eligibile pentru acest tip de finanțare, statele membre creează un registru al tuturor activelor de protecție civilă pe care le au la dispoziție pentru a răspunde la dezastre, pe lângă cele alocate rezervei europene.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se urmărește crearea de sinergii și complementarități cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

2.  Se urmărește crearea de sinergii și complementarități cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96, și în același timp respectă natura distinctă și independentă a acțiunilor și a finanțării acestora și garantează că sunt în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar.

Justificare

Având în vedere propunerea Comisiei de la articolul 26 alineatul (1), care permite finanțarea din diferite surse pentru acțiunile de protecție civilă, amendamentul propus are ca scop să asigure o diferențiere clară între operațiunile umanitare și cele de protecție civilă și finanțarea acestora.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Mecanismul de protecție civilă al UE

Referințe

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

14.12.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

15.3.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Željana Zovko

8.2.2018

Examinare în comisie

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pál Csáky, Monika Vana

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013

privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(2)

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii 2017/0309 (COD)

(3)

Evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă al Uniunii, 2014-2016 (Raport final), august 2017

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea intermediară a mecanismului de protecție civilă al Uniunii pentru perioada 2014-2016 (SWD(2017) 287 final)

Raportul special 33/2017 al Curții de Conturi Europene „Mecanismul de protecție civilă al Uniunii: coordonarea răspunsului la dezastre survenite în afara UE a fost, în linii mari, eficace”


AVIZ al Comisiei pentru bugete (25.4.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

PA1144382+AM1149589

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea de modificare a actualului mecanism de protecție civilă al Uniunii (UCPM) cu scopul de a asigura faptul că Uniunea poate oferi un sprijin mai bun în situații de criză și de urgență cetățenilor săi din Europa și din afara acesteia, inclusiv prin eforturi sporite de prevenire a dezastrelor. Raportorul reamintește că UCPM este una dintre cele mai tangibile forme de exprimare a valorii centrale a UE a solidarității.

Totodată, subliniază că investițiile în prevenirea și pregătirea dezastrelor este cea mai bună formă de protecție, nu doar pentru că prezintă cel mai mare potențial de a salva vieți și de a preveni suferința umană, ci și pentru că poate evita apariția unor costuri enorme de remediere după ce are loc un dezastru. Potrivit calculelor efectuate de Comisie, 1 euro cheltuit pentru pregătirea pentru dezastre economisește 7 euro la nivelul eforturilor de ajutorare.

Raportorul este convins că o reformă a sistemului actual se impunea de multă vreme. Insuficiența sistemului actual, bazat pe voluntariat, a fost expusă în mod dureros în cadrul răspunsului Uniunii la mai multe dezastre recente, în special din cauza lipsei de active disponibile în timpul perioadelor de incendii forestiere din 2016 și 2017, când s-au putut onora doar 10 din cele 17 cereri de asistență împotriva incendiilor forestiere și până și acelea doar după întârzieri semnificative, ceea ce a dus la pierderea a peste 100 de vieți. De asemenea, mai multe rapoarte au subliniat lacunele existente la nivelul disponibilității anumitor capacități de răspuns critice, în special în ceea ce privește avioanele de combatere a incendiilor forestiere, adăposturile și posibil alte tipuri de resurse.

Raportorul este de opinie că structura propusă, cu doi piloni complementari, constând, pe de o parte, dintr-o rezervă europeană de protecție civilă care cuprinde capacități de răspuns alocate în prealabil de statele membre și, pe de altă parte, din așa-numita „rescEU”, o rezervă dedicată de capacități de răspuns cu comandă și control la nivelul Uniunii, care să servească drept capacitate de ultimă instanță, este cea mai adecvată și eficace modalitate de a depăși limitările cadrului actual. Prin punerea în comun a resurselor într-un mod optim și generarea unor economii de scară, UCPM consolidat va genera și economii importante pentru statele membre.

Raportorul reamintește că costul total al propunerii Comisiei este estimat la 280 milioane EUR pentru perioada 2018-2020, din care 256,9 milioane EUR la rubrica 3 „Securitate și cetățenie”, 6,3 milioane EUR la rubrica 4 „Europa globală” și 16,9 milioane EUR la rubrica 5 „Cheltuieli administrative”. Din cheltuielile operaționale propuse, 54 % ar urma să fie alocate pentru pregătire, inclusiv achiziționarea sau închirierea activelor rescEU, 37 % pentru activitățile de răspuns și 9 % pentru activitățile de prevenire. Propunerea presupune și recrutarea a 100 de persoane în plus de-a lungul unei perioade de trei ani. Raportorul consideră că aceste propuneri sunt proporționale cu amploarea și scopul revizuirii.

Raportorul salută utilizarea propusă a instrumentului de flexibilitate pentru a acoperi cea mai mare parte (88 %) a resurselor suplimentare necesare. Cu toate acestea, respinge ferm realocarea propusă a fondurilor de la programele existente de la rubricile 3 și 4, în valoare de 31,3 milioane EUR. Astfel cum a subliniat Comisia pentru bugete în repetate rânduri, noi propuneri de politică semnificative ar trebui să fie însoțite de noi resurse. În plus, multe dintre programele afectate, cum ar fi programul Drepturi, egalitate și cetățenie, respectiv programul Justiție, au rate de execuție excelente și au fost subfinanțate timp de mai mulți ani. Prin urmare, raportorul propune să se finanțeze întreaga sumă a resurselor suplimentare necesare la rubricile 3 și 4 prin intermediul instrumentului de flexibilitate, astfel cum se prezintă detaliat în anexa I.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

2a. invită Comisia să nu recurgă la realocări pentru a finanța noi priorități politice care sunt adăugate pe parcursul unui cadru financiar multianual în desfășurare, deoarece acest lucru va avea inevitabil un impact negativ asupra implementării altor activități-cheie ale Uniunii;

Justificare

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție.

Amendamentul    2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

2b. invită Comisia să prevadă o finanțare suficientă pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii în următorul cadru financiar multianual care începe în 2021, bazându-se pe reforma actuală;

Justificare

Pentru a profita de revizuirea actuală a UCPM, care consolidează atât politica, cât și finanțarea, este important ca Comisia, atunci când va prezenta noile sale propuneri pentru următorul cadru financiar multianual, să propună un pachet financiar ambițios pentru UCPM după 2020.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității capacităților în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre.

(7) Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea și capacitatea de desfășurare a mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității rapide a capacităților în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre. Ar trebui asigurată o utilizare optimă și transparentă a resurselor financiare.

Justificare

Atunci când se mobilizează capacități prin intermediul UCPM, rapiditatea este extrem de importantă, fapt ilustrat de consecințele tragice ale desfășurării târzii a avioanelor de stins incendii în timpul celor mai recente sezoane de incendii forestiere din sudul Europei. Cofinanțarea din partea UE ar trebui să fie acordată întotdeauna în condiții de deplină transparență și responsabilitate.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii.

(10) Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii, însă nu în detrimentul pachetelor financiare alocate pentru alte politici-cheie ale Uniunii, precum cele care promovează drepturile, egalitatea și cetățenia, justiția sau dezvoltarea umană în întreaga lume.

Justificare

Atunci când se mobilizează capacități prin intermediul UCPM, rapiditatea este extrem de importantă, fapt ilustrat de consecințele tragice ale desfășurării târzii a avioanelor de stins incendii în timpul celor mai recente sezoane de incendii forestiere din sudul Europei. Cofinanțarea din partea UE ar trebui să fie acordată întotdeauna în condiții de deplină transparență și responsabilitate.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. Ar trebui să se garanteze o finanțare și alocări bugetare separate pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii revizuit. Având în vedere necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, majorarea finanțării pentru revizuirea specifică a mecanismului de protecție civilă al Uniunii în anii 2018, 2019 și 2020 ar trebui să provină exclusiv din toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului1a, recurgându-se în special la instrumentul de flexibilitate.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 12a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată la doi ani.”

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată pe an.”

Justificare

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea obligatorie cu privire la evoluțiile în ceea ce privește bugetul și costurile.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 12a – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aceste informații includ o prezentare generală a evoluțiilor în ceea ce privește bugetul și costurile, cu o evaluare tehnică și financiară detaliată, informații precise despre creșterea costurilor și schimbările la nivelul tipurilor de capacități de răspuns necesare și al cerințelor în materie de calitate a acestora, după caz, și motivele acestor creșteri sau schimbări.

Justificare

Pentru a asigura controlul parlamentar deplin și supravegherea procesului și pentru a depista cât mai rapid posibil eventualele modificări cu un impact asupra bugetului, se propune ca Parlamentul și Consiliul să primească informații actualizate cu privire la progresele legate de consolidarea UCPM în fiecare an, care să includă și informarea obligatorie cu privire la evoluțiile în ceea ce privește bugetul și costurile.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Decizia 1313/2013/UE

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Creditele necesare pentru mecanismul Uniunii sunt autorizate treptat de Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, ținând seama în mod corespunzător de toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului* și recurgând în special la instrumentul de flexibilitate, astfel cum se prevede în anexa I.

 

____________________

 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noi propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportorul respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție. În schimb, orice finanțare suplimentară necesară ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Anexa I (nouă)

 

 

Amendamentul

ANEXA I

ALOCĂRI FINANCIARE SUPLIMENTARE ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

TOTAL

Credite suplimentare totale la rubrica 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

CP

11

56,56

115,395

182,955

Credite suplimentare totale la rubrica 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

CP

0,8

1,8

2,014

4,614

Credite suplimentare totale la rubricile 3 și 4 combinate*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

CP

11,8

58,36

117,409

187,569

(cifre exprimate în milioane EUR)

* Sumele totale se pun la dispoziție prin intermediul instrumentului de flexibilitate.

Justificare

Finanțarea suplimentară necesară pentru revizuirea actuală a UCPM în anii 2018-2020 ar trebui definită mai detaliat în decizie în sine, prin intermediul unei anexe I detaliate, independente. Orice finanțare suplimentară necesară pentru această revizuire a UCPM ar trebui mobilizată recurgând la dispozițiile în materie de flexibilitate din Regulamentul privind CFM.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Mecanismul de protecție civilă al UE

Referințe

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.12.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Examinare în comisie

22.3.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (30.4.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Raportor pentru aviz: Daniel Buda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Mecanismul de protecție civilă al UE este o strategie importantă a Uniunii Europene pentru a răspunde prompt la situațiile de urgență care pot apărea pe teritoriul Uniunii Europene sau în afara acestuia și permite asistența coordonată prin partajarea resurselor în toate țările participante, dar trebuie îmbunătățită în ceea ce privește prevenirea, pregătirea, organizarea și capacitățile de gestionare a situațiilor de urgență.

Raportorul pentru aviz consideră că mecanismul de protecție civilă al UE joacă un rol esențial în punerea în aplicare a articolului 196 din TFUE, care încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de protecție împotriva acestora.

În acest context, raportorul pentru aviz salută inițiativa prezentată de Comisia Europeană, care urmărește să simplifice și să consolideze actualul mecanism de solidaritate cu un efort financiar mai mare din partea Uniunii Europene pentru a crea, în plus față de capacitățile naționale, o rezervă europeană ambițioasă de capacități pentru a consolida activele statelor membre.

Raportorul pentru aviz subliniază contribuția deja existentă a fondurilor structurale și de investiții europene la promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și a managementului riscurilor. Raportorul pentru aviz consideră, în plus, că, pentru a facilita desfășurarea rapidă și eficace a asistenței, mobilizarea activelor în cadrul RescEU ar trebui să aibă o abordare regională, în special prin consolidarea și implicarea capacităților autorităților locale și regionale, cu scopul de a reacționa mai bine în funcție de particularitățile regiunilor afectate.

Exploatarea sinergiilor dintre diferitele fonduri ale Uniunii reprezintă un factor important de îmbunătățire a eficacității și a eficienței în prevenirea sustenabilă a dezastrelor și a răspunsului la acestea. Prin urmare, raportorul pentru aviz încurajează o mai bună cooperare și coordonare între diferitele instrumente, inclusiv Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), în cadrul unei abordări integrate.

Raportorul pentru aviz susține, de asemenea, propunerea Comisiei de a crea o rețea de competențe și cunoștințe ale diferitelor state membre în acest domeniu, sugerând implicarea centrelor de excelență și a universităților.

În cele din urmă, raportorul pentru aviz consideră că ar trebui să fie dezvoltată o strategie de comunicare mai bună pentru a asigura vizibilitatea pentru cetățeni a acțiunilor și rezultatelor din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și pentru a consolida încrederea acestora în capacitatea Uniunii de prevenire a dezastrelor și de răspuns la acestea.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune și statele membre și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.

(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune, statele membre și regiunile lor și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.

_________________

_________________

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale sau provocate de om, acestea devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe, fiind agravate de impactul schimbărilor climatice și neținând cont de frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu și economice ale acestor dezastre pot fi enorme.

(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale și agravate de impactul schimbărilor climatice sau provocate de om, inclusiv noi tipuri de amenințări, precum cele legate de securitatea internă, dezastrele devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe și depășesc frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu și economice ale acestor dezastre pe termen mediu si lung sunt deseori enorme.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Experiența recentă a arătat că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre, și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre sunt afectate simultan de dezastre recurente și capacitatea colectivă este insuficientă.

(4)  Experiențele recente arată că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în timp util și în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre și regiunile lor, precum și statele membre și regiunile din vecinătatea apropiată sunt afectate de dezastre repetate și simultane, iar capacitatea colectivă este insuficientă. Sistemul ar trebui îmbunătățit, iar statele membre ar trebui să ia măsuri de prevenire adecvate pentru a-și menține și consolida capacitățile naționale la un nivel suficient pentru a răspunde în mod adecvat la dezastre.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Sarcina administrativă ar trebuifie redusă și politicile de prevenire ar trebui să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea legăturilor necesare cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313.

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare la toate nivelurile, deoarece impactul schimbărilor climatice afectează toate teritoriile și are caracter transfrontalier. În acest scop, statele membre, în parteneriat cu autoritățile lor locale și regionale, ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, inclusiv în cazul unor evenimente transfrontaliere, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns în cel mai scurt timp, inclusiv prin educație și formare profesională. În plus, după caz, Comisia ar trebui să solicite statelor membre să furnizeze planuri specifice de formare, de prevenire, de pregătire și de evacuare pentru dezastre specifice, precum cutremure, secete, valuri de caniculă, incendii forestiere, inundații și penurii de apă, și pentru dezastre umanitare și tehnologice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Este esențialse reducă sarcina administrativă și să se consolideze politicile de prevenire și capacitățile operaționale, de asemenea la nivel transfrontalier, inclusiv prin îmbunătățirea legăturilor și a coordonării cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate la articolul 1 și la considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313, și cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. În acest context, este important să se sublinieze că fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) contribuie deja la promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și managementului riscurilor și că există o condiționalitate ex ante care este legată de acest obiectiv.

_________________

_________________

13 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

13 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Strategiile macroregionale ale Uniunii ar putea oferi cadre de înaltă calitate pentru cooperare în vederea stabilirii unor măsuri preventive operaționale, precum și a unor centre de gestionare și de răspuns, permițând, de asemenea, colaborarea în acest domeniu cu țări terțe învecinate.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități de răspuns în situații de urgență pentru a reacționa la incendii, inundații și cutremure la scară largă, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate rapid.

(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de formare, pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc eficient și printr-o cooperare eficace în Europa, cu scopul de a garanta intervenții mai previzibile și un timp de mobilizare a asistenței redus în mod semnificativ. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „datoria civică de a ajuta”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități comune de răspuns angajate în prealabil în situații de urgență pentru a reacționa la dezastre naturale sau antropice, precum incendii forestiere, inundații la scară largă, cutremure, amenințări teroriste sau alte evenimente neprevăzute, printre care o posibilă lipsă acută de medicamente, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate pentru a interveni rapid și simultan în mai multe puncte. La cerere, ar trebui puse la dispoziție active operaționale din cadrul rescEU pentru operațiuni de răspuns, cu scopul de a acoperi lacunele de capacitate și de a consolida eforturile din cadrul Rezervei de protecție civilă. Ar trebui stabilite dispoziții specifice pentru intervențiile în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări, ținând cont de izolarea și caracteristicile lor specifice.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Rolul autorităților regionale și locale în prevenirea și managementul dezastrelor este de mare importanță, iar capacitățile de răspuns ale acestora trebuie să fie implicate în mod adecvat în toate activitățile de coordonare și de implementare desfășurate în temeiul prezentei decizii, conform cadrului instituțional și juridic al statelor membre, în vederea reducerii la minimum a suprapunerilor, precum și pentru consolidarea interoperabilității. Aceste autorități pot juca un important rol preventiv și sunt, de asemenea, primele care reacționează în urma unui dezastru, împreună cu capacitățile voluntarilor lor. Prin urmare, este nevoie de o cooperare continuă la nivel local, regional și transfrontalier, în vederea instituirii unor sisteme de alertă comune de intervenție rapidă înainte de mobilizarea rescEU, precum și de campanii periodice de informare a publicului cu privire la măsuri inițiale de răspuns.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Pentru a facilita o trimitere pe teren rapidă și eficace a asistenței, mobilizarea activelor în cadrul rescEU ar trebui, de asemenea, să aibă o dimensiune teritorială și să ia în considerare importanța adoptării unei abordări regionale și, după caz, plasate sub responsabilitatea comunității, cu scopul de a răspunde în mod adecvat în funcție de particularitățile regiunilor și limitând pagubele provocate de un dezastru.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității capacităților în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre.

(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile materiale și tehnice disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, inclusiv în cazul unor evenimente transfrontaliere, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității capacităților materiale și tehnice, inclusiv pentru salvarea persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu handicap în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Echipamentele adecvate angajate în prealabil și achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, precum și pentru a consolida cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente.

(9)  Formarea, cercetarea și inovarea sunt aspecte esențiale ale cooperării în domeniul protecției civile. Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, a promova inovarea prin includerea noilor tehnologii, cum ar fi echipamente de înaltă tehnologie, și a celor mai recente rezultate ale cercetării, a garanta monitorizarea mai eficace a zonelor urbane și a celor forestiere, precum și pentru a consolida dialogul și cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, inclusiv la nivel transfrontalier, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente, în care să fie implicați cercetători, centre de cercetare și de formare din statele membre, universități și, după caz, centre de excelență adecvate și organizații ale societății civile. Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura integrarea în rețea a regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM), în paralel cu consolidarea cooperării în domeniul formării, precum și cu asigurarea de capacități de prevenire și de răspuns în colaborare cu țările terțe din zonă.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este necesar să se simplifice procedurile din cadrul mecanismului Uniunii pentru a asigura că statele membre pot avea acces la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp posibil.

(11)  Este necesar să se simplifice și să se raționalizeze procedurile din cadrul mecanismului Uniunii și să fie mărită flexibilitatea acestora pentru a asigura că statele membre pot avea acces rapid la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp și cât mai eficient posibil.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. De asemenea, ar trebui să se asigure coerența cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre și autoritățile lor locale și regionale iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora, inclusiv prin gestionarea regulată a terenurilor forestiere și a materialelor combustibile, precum și prin amenajări forestiere. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive și de avertizare timpurie transfrontaliere și intermunicipale și la răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15, printre care accidente radioactive, biologice sau chimice. Programele de cooperare teritorială din cadrul politicii de coeziune prevăd acțiuni specifice pentru a lua în considerare rezistența la dezastre și prevenirea și managementul riscurilor și, prin urmare, sunt necesare eforturi sporite pentru o mai mare integrare și mai multe sinergii. De asemenea, ar trebui să se asigure coerența cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. De asemenea, ar trebui încheiate acorduri pentru o mai bună coordonare cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), în scopul de a răspunde la dezastrele naturale.

__________________

__________________

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Este necesar ca acțiunea la nivelul Uniunii să se concentreze, de asemenea, asupra furnizării de asistență tehnică pentru formare, pentru a îmbunătăți capacitatea comunităților de a se ajuta prin eforturi proprii și de a fi astfel mai bine pregătite să asigure un prim răspuns și să limiteze efectele unui dezastru. Organizarea unor cursuri specifice de formare și pregătire pentru specialiștii în siguranță publică, de exemplu liderii comunităților, profesioniștii din domeniile asistenței medicale și al asistenței sociale și cei din domeniul serviciilor de salvare și de stingere a incendiilor, precum și grupurile locale de intervenție voluntară care ar trebui să aibă acces la echipamente de intervenție disponibile rapid, poate contribui la limitarea efectelor dezastrelor și la reducerea pierderilor de vieți omenești, atât în timpul crizei, cât și în perioada de după aceasta.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  facilitarea unui răspuns rapid și eficient la dezastre sau la dezastre iminente; și

(c)  facilitarea unui răspuns rapid și eficient la dezastre sau la dezastre iminente, inclusiv prin asigurarea disponibilității capacităților tehnice și materiale adecvate pentru operațiunile de salvare de urgență;

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre.

(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre, inclusiv în regiunile ultraperiferice și în TTPM.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (1), se adaugă următoarea literă (ea):

 

(ea)  creșterea cooperării și coordonării acțiunilor la nivel transfrontalier;

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează schimbul de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor științifice, bune practici și informații, inclusiv între statele membre care se confruntă cu aceleași riscuri;

(a)  întreprinde acțiuni în vederea promovării educației, a sensibilizării publicului și a îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează dialogul, cooperarea, schimbul de cunoștințe și de rezultate ale cercetărilor științifice și ale inovării, alături de recomandări și previziuni pe termen scurt, de bune practici și de informații, inclusiv între statele membre și autoritățile lor locale și regionale, țările terțe învecinate, precum și, după caz, regiunile ultraperiferice și TTPM care se confruntă cu aceleași riscuri;

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 5 alineatul (1), se inserează litera (aa):

 

(aa)  oferă asistență, la cerere, în procesul de luare a deciziilor;

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 5 alineatul (1), se inserează litera (ab):

 

(ab)  coordonează armonizarea informațiilor și a orientărilor privind sistemele de alertă, inclusiv la nivel transfrontalier;

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3c (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c)  la articolul 5 alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

(h)  promovează utilizarea de diferite fonduri ale Uniunii care pot sprijini prevenirea sustenabilă a dezastrelor și încurajează statele membre și regiunile să exploateze aceste oportunități de finanțare;

(h)  promovează utilizarea și coordonarea diverselor fonduri ale Uniunii care pot sprijini acțiuni de prevenire sustenabilă a dezastrelor și de răspuns la acestea și încurajează statele membre și regiunile să folosească aceste oportunități de finanțare pentru creșterea sinergiilor, inclusiv pentru extinderea și actualizarea capacităților lor materiale și tehnice;

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la trei ani;

(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător în parteneriat cu autoritățile locale și regionale relevante și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, din doi în doi ani;

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. În plus, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. Uniunea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește prevenirea dezastrelor și gradul de pregătire ca parte a oricărui viitor mecanism de condiționalitate ex ante în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene”.

O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, din doi în doi ani. În plus, Comisia le poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice și le oferă acestora un cadru de orientare pentru elaborarea respectivelor planuri, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. Uniunea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate de statele membre, inclusiv la nivel regional și local, în ceea ce privește prevenirea dezastrelor și gradul de pregătire ca parte a unui mecanism de condiționalitate ex ante consolidat pentru investiții în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 8 – alineatul 1 – litera k

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  La articolul 8 alineatul (1), litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

(k)  întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

„(k)  întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare, inclusiv prin coordonarea cu alte instrumente ale Uniunii, necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ro)

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  La articolul 9, se introduce următorul alineat după alineatul (1):

 

„1a.  Statele membre consolidează capacitățile administrative relevante ale autorităților regionale și locale competente, conform cadrului lor instituțional și juridic.”

Amendamentul    25

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.

1.  Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre (naturale sau provocate de om) în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă dintr-un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun de statele membre, și include module, alte capacități de răspuns și experți.

1.  Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă într-un set de capacități de răspuns autorizate în prealabil ale statelor membre și include module, alte capacități de răspuns și experți, pe baza principiului datoriei civile de a ajuta.

Amendamentul    27

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera d

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 11 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Trimiterile la Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență, EERC și rezerva voluntară se interpretează ca trimiteri la Rezerva europeană de protecție civilă.

10.  Trimiterile la Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență, la EERC și la datoria civilă de a ajuta se interpretează ca trimiteri la Rezerva europeană de protecție civilă.

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  căutare și salvare în zonele urbane;

(c)  căutare și salvare în zonele urbane, montane și forestiere;

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza riscurilor identificate și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

Pe baza riscurilor identificate, a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole și a necesității de flexibilitate în ceea ce privește capacitățile de răspuns, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează comanda și controlul asupra capacităților rescEU.

7.  Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează comanda și controlul asupra capacităților rescEU și este formulată într-un limbaj operațional comun și standardizat, care poate fi înțeles de toate entitățile care intervin în caz de dezastre.

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant trebuie să faciliteze coordonarea operațională între propriile capacități și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.

8.  În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant sau, după caz, cu statele membre solicitante cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant facilitează coordonarea operațională între propriile capacități, inclusiv capacitățile de răspuns ale autorităților regionale și locale și ale voluntarilor, și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Coordonarea diferitelor capacități de răspuns este facilitată, după caz, de Comisie prin intermediul ERCC, în conformitate cu articolele 15 și 16.

9.  Coordonarea diferitelor capacități de răspuns este facilitată, după caz, de Comisie, luând în considerare, printre altele, necesitatea de a adopta o abordare regională și folosind, după caz, mecanismele transfrontaliere pe baza disponibilității și a proximității. Această coordonare este, de asemenea, facilitată prin intermediul ERCC, în conformitate cu articolele 15 și 16.

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, care formează împreună cu Comisia Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii.

Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, din care fac parte inclusiv centre de cercetare și de formare, universități, cercetători și, după caz, centre de excelență, care formează împreună cu Comisia o rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care este, de asemenea, deschisă pentru schimbul de cunoștințe și de bune practici cu țările terțe.

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz:”

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate, diseminarea cunoștințelor, programele de comunicare și de sensibilizare a opiniei publice, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante.

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  La articolul 13 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a)  instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite trimiterea de personal în alte state membre.

(a)  instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență care are drept scop furnizarea de competențe specializate în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul folosește, după caz, centrele de excelență existente și universitățile și include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite detașarea de personal în alte state membre. Programul include, de asemenea, dispoziții referitoare la cooperarea cu țările terțe învecinate.

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9b)  La articolul 13 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  stimulează și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.

(f)  stimulează cercetarea și inovarea și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.

Amendamentul    36

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 20a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c).

Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c). Se dezvoltă o strategie de comunicare pentru a asigura vizibilitatea pentru cetățeni a acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii și pentru a consolida încrederea acestora în capacitatea Uniunii de prevenire a dezastrelor și de răspuns la acestea.

Amendamentul    37

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b – subpunctul i

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  costurile necesare pentru modernizarea sau repararea capacităților de răspuns, pentru a le aduce la o stare de pregătire și disponibilitate astfel încât să poată fi trimise pe teren ca parte a Rezervei europene de protecție civilă, în conformitate cu cerințele de calitate ale Rezervei europene de protecție civilă și, dacă este cazul, cu recomandările formulate în cadrul procesului de certificare („costuri de adaptare”). Aceste costuri pot include costuri legate de funcționalitate, de interoperabilitatea modulelor și a altor capacități de răspuns, de autonomie, de autosuficiență, de transportabilitate, de ambalare și alte costuri necesare, cu condiția ca acestea să fie legate în mod specific de includerea capacităților în Rezerva europeană de protecție civilă.

(c)  costurile necesare pentru modernizarea sau repararea capacităților de răspuns, pentru a le aduce la o stare de pregătire și disponibilitate astfel încât să poată fi trimise pe teren ca parte a Rezervei europene de protecție civilă, în conformitate cu cerințele de calitate ale Rezervei europene de protecție civilă și, dacă este cazul, cu recomandările formulate în cadrul procesului de certificare („costuri de adaptare”). Aceste costuri pot include costuri legate de funcționalitate, de interoperabilitatea modulelor și a altor capacități de răspuns, de autonomie, de autosuficiență, de transportabilitate, de ambalare și alte costuri necesare, inclusiv costurile pentru promovarea voluntariatului în domeniul protecției civile și pregătirea voluntarilor, cu condiția ca acestea să fie legate în mod specific de includerea capacităților în Rezerva europeană de protecție civilă.

Amendamentul    38

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se urmărește crearea de sinergii și complementarități cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

2.  Se dezvoltă sinergii, complementarități și o coordonare consolidată cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele care sprijină politica în materie de coeziune, inclusiv Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, dezvoltarea rurală, cercetarea, sănătatea, precum și politicile privind migrația și securitatea, fără să se realoce fondurile din domeniile respective. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Mecanismul de protecție civilă al UE

Referințe

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

14.12.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Daniel Buda

7.12.2017

Examinare în comisie

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Data adoptării

26.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Victor Boștinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marek Plura, Boris Zala

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boștinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

4.4.2018

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE

a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

(COM)2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

În numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen: Angelika Mlinar (raportoare)

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen îi prezintă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE, recunoscută în tratate și în Carta drepturilor fundamentale, pe care Uniunea s-a angajat să o integreze în toate activitățile sale. Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special, prevede principiul integrării perspectivei de gen, stipulând că „în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”;

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Sarcina administrativă ar trebui să fie redusă și politicile de prevenire ar trebui să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea legăturilor necesare cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/20131.

(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. Statele membre ar trebui să asigure o programare cuprinzătoare, care să ia în considerare dimensiunea de gen, dat fiind că dezastrele naturale, dezastrele provocate de om și, de asemenea, politicile de mediu au un impact diferit asupra bărbaților și a femeilor. În consecință, pentru a crea mecanisme echitabile și eficace de reducere a riscului de dezastre și a consolida mecanismele de protecție civilă, problematica egalității de gen trebuie să fie integrată în toate etapele, de la prevenire până la procesele de pregătire și răspuns, inclusiv în evaluările comune ale riscurilor și în intervențiile de management al crizelor, atât în situații de conflict, cât și de postconflict. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Sarcina administrativă ar trebui să fie redusă și politicile de prevenire ar trebui să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea legăturilor necesare cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/20131.

_____________________

_____________________

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) În toate acțiunile sale, Uniunea ar trebui să țină cont de faptul că, pe lângă efectele imediate ale unui dezastru, femeile pot avea necesități specifice de asistență medicală. Statele membre și Uniunea ar trebui să ia măsuri, ca prioritate, pentru ca femeile însărcinate să beneficieze de serviciile medicale necesare.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  În toate etapele managementului riscurilor ar trebui să se prevadă instalații, servicii și resurse sanitare și de igienă, luându-se în considerare în mod deosebit necesitățile specifice ale femeilor și fetelor.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Femeile și fetele sunt expuse unui risc crescut de a se confrunta cu violența fizică și sexuală în situații de urgență. Prin urmare, este vital ca proiectele de gestionare a dezastrelor să includă măsuri de prevenire a violenței de gen și răspunsuri eficace la aceasta, de exemplu măsuri de garantare a siguranței femeilor în urma unui dezastru, și în același timp să se prevadă servicii de sprijinire a victimelor violenței de gen, oferindu-le asistență medicală, sprijin psihologic și alte tipuri de asistență. Aspectele legate de violența împotriva femeilor și a fetelor ar trebui integrate în formările și în manualele existente privind reducerea riscurilor și reacția la situații de urgență.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Personalul și angajații implicați în planificare, desfășurare și gestiune în domeniul managementului riscurilor de dezastre și al protecției civile ar trebui să beneficieze de cursuri de sensibilizare cu privire la aspectele legate de gen, pentru a preveni riscurile specifice cu care se confruntă femeile și fetele în situații de urgență și pentru a răspunde în mod mai eficace la acestea. În acest scop, dialogul în curs și colaborarea dintre Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii și rețelele și organizațiile de apărători ai drepturilor femeilor cu o expertiză în materie de dezastre ecologice este de o importanță capitală pentru a dobândi o abordare complet transversală de prevenire, pregătire și răspuns în caz de dezastre la nivelul Uniunii și în statele membre.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii.

(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii, însă nu în detrimentul sumelor alocate altor politici cheie ale Uniunii, cum ar fi cele care promovează drepturile, egalitatea și cetățenia, justiția sau dezvoltarea umană în întreaga lume, inclusiv toate fondurile alocate proiectelor și programelor de promovare a egalității de gen și capacitării femeilor, în special, luând în considerare faptul că implementarea unora dintre aceste programe a avut un succes excepțional (alocările de plată pentru REC au ajuns la peste 99 % în ultimii trei ani).

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie (REC) și programul Justiție. Rata de absorbție de aproape 100 % a programului REC presupune faptul că nu se pot realoca noi resurse din acest program fără a afecta în mod negativ anumite proiecte și organizații. Comisia FEMM a subliniat constant necesitatea de a majora finanțarea REC ținând cont de DAPHNE și de programele de egalitate de gen.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Ar trebui să se garanteze o finanțare și alocări bugetare separate pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii revizuit. Având în vedere necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, majorarea finanțării pentru revizuirea specifică a mecanismului de protecție civilă al Uniunii în anii 2018, 2019 și 2020 ar trebui să provină exclusiv din toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/20131a al Consiliului, recurgându-se în special la Instrumentul de flexibilitate.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  La planificarea și alocarea fondurilor și stabilirea bugetului pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii revizuit ar trebui să se utilizeze bugetizarea de gen, ceea ce implică o evaluare bazată pe dimensiunea de gen pentru a include în mod mai adecvat această dimensiune în tratarea situațiilor de criză de urgență în cadrul acțiunilor de management de risc și de prevenire a dezastrelor.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  progresele înregistrate în punerea în aplicare a cadrului de prevenire a dezastrelor: măsurate prin numărul de state membre care au pus la dispoziția Comisiei evaluările riscurilor lor, o evaluare a capabilității lor de management al riscurilor, precum și o sinteză a planificării lor în materie de management al dezastrelor, astfel cum se menționează la articolul 6;

(a)  progresele înregistrate în punerea în aplicare a cadrului de prevenire a dezastrelor: măsurate prin numărul de state membre care au pus la dispoziția Comisiei evaluările riscurilor lor, o evaluare a capabilității lor de management al riscurilor, precum și o sinteză a planificării lor în materie de management al dezastrelor, astfel cum se menționează la articolul 6. Evaluările iau în considerare dimensiunea de gen;

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 12 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată la doi ani.

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată la doi ani, furnizând date specifice privind incluziunea de gen.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz:

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz, și în același timp urmărește o reprezentare echilibrată din punctul de vedere al genului;

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  La articolul 13, se adaugă următorul alineat:

 

2a.  Atunci când îndeplinesc sarcinile stabilite la alineatul 1, Comisia și statele membre se asigură că procesele de formare și de calificare, și de asemenea manualele referitoare la reducerea riscurilor și la răspunsul în situații de urgență includ perspectiva de gen, punând accentul în mod special pe prevenirea violenței împotriva femeilor și a fetelor și pe răspunsul la aceasta;

Justificare

Acest nou alineat urmărește să introducă dimensiunea de gen în Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, prin intermediul formărilor și al manualelor.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  La articolul 13, se adaugă următorul alineat:

 

3a.  Comisia se asigură că datele privind dezastrele sunt puse la dispoziție defalcat în funcție de gen, în conformitate cu cerințele Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, pentru a ține cont de rolul femeilor în planificarea reducerii riscurilor și pentru a aborda perspectiva de gen pe parcursul întregului proces;

Justificare

Acest nou alineat urmărește să introducă dimensiunea de gen în colectarea datelor în caz de dezastru. În vederea promovării și a consolidării cooperării, datele și statisticile sunt esențiale pentru a înțelege și, în cele din urmă, pentru a răspunde la riscurile de dezastre. Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre prevede în mod clar că datele relevante ar trebui să fie dezagregate.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Decizia nr. 1313/2013/UE

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suma de 480 630 000 EUR în prețuri curente provine din rubrica 3 „Securitate și cetățenie” a cadrului financiar multianual, iar suma de 150 936 000 EUR în prețuri curente din rubrica 4 „Europa globală”.

Creditele necesare pentru mecanismul Uniunii sunt autorizate treptat de Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, ținând seama în mod corespunzător de toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului* și recurgând în special la Instrumentul de flexibilitate.

 

____________________

 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Justificare

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul Justiție.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Mecanismul de protecție civilă al UE

Referințe

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

FEMM

8.2.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Angelika Mlinar

21.2.2018

Data adoptării

27.3.2018

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Mecanismul de protecție civilă al UE

Referințe

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Data prezentării la PE

23.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

20.3.2018

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.3.2018

 

 

 

Data adoptării

17.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

8

5

Membri titulari prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Data depunerii

23.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 30 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate