SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

22.5.2018 - (COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Željana Zovko,Výbor pre rozvoj
(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM2017/0772/2),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 196 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0409/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Českou Poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0180/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.   vyzýva Komisiu, aby sa zdržala prerozdelenia rozpočtových prostriedkov na financovanie nových politických priorít, ktoré sa pridávajú počas prebiehajúceho viacročného finančného rámca, pretože to bude nevyhnutne mať negatívny vplyv na vykonávanie ďalších kľúčových činností Únie;

4.   Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné financovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý začne v roku 2021, a aby vychádzala zo súčasného prepracovania UCPM;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou, členskými štátmi a ich regiónmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

_________________

_________________

12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete, často bez varovania. Či už sú katastrofy prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie, pričom ich zhoršuje vplyv zmeny klímy a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie a hospodárstvo, môžu byť obrovské.

(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete, často bez varovania. Či už sú katastrofy prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie, pričom ich zhoršuje vplyv zmeny klímy a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie, sociálnu oblasť a hospodárstvo, môžu byť neznámeho rozsahu. Žiaľ, tieto katastrofy sú niekedy úmyselné, napríklad v prípade teroristických útokov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci –koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty súčasne postihnuté opakujúcimi sa katastrofami a kolektívna kapacita nie je dostatočná.

(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci – koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty súčasne postihnuté katastrofami, ktoré sa opakujú a sú súčasne neočakávané, či už ide o prírodné alebo ľuďmi zapríčinené katastrofy, a kolektívna kapacita nie je dostatočná. Na prekonanie týchto nedostatkov a vznikajúcich nebezpečenstiev je potrebné plne flexibilným spôsobom využiť všetky nástroje Únie vrátane aktívneho zapojenia občianskej spoločnosti. Členské štáty by mali napriek tomu podniknúť primerané preventívne opatrenia na zabezpečenie takého množstva vnútroštátnych kapacít, ktoré postačuje na náležité zvládanie katastrof.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)   Prevencia lesných požiarov je nevyhnutnou súčasťou celosvetového úsilia o zníženie emisií CO2. Horenie stromov a rašelinovej pôdy pri lesných požiaroch vyvoláva emisie CO2. Konkrétnejšie, štúdie ukázali ako požiare spôsobujú 20 % všetkých emisií CO2 na celom svete, čo je viac ako celkový súčet emisií všetkých dopravných systémov na svete (vozidlá, lode a lietadlá).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala by sa znížiť administratívna záťaž a mali by sa posilniť politiky prevencie, a to aj zabezpečením potrebných prepojení s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313.

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík týkajúce sa vnútroštátnych rizík z hľadiska bezpečnosti a ochrany, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu prírodných i ľuďmi zapríčinených katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, a to aj ľuďmi zapríčinenými, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, osobitne od Európskej environmentálnej agentúry (EEA), pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Je nevyhnutné, aby sa znížila administratívna záťaž a posilnili sa politiky prevencie, a to aj posilnením potrebných prepojení a spolupráce s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313.

 

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Riziko brzdí rozvoj regiónov. S prevenciou a riadením rizík je spojené preformulovanie politík a inštitucionálnych rámcov a posilnenie miestnych, vnútroštátnych a regionálnych kapacít s cieľom pripraviť a vykonávať opatrenia na riadenie rizík s koordináciou širokého okruhu aktérov. Kľúčová je príprava rizikových máp podľa regiónov a/alebo členských štátov, posilnenie kapacity pre reakcie a posilnenie preventívnych opatrení s osobitným dôrazom na klimatické riziká. Je kľúčové, aby sa v rizikových mapách zohľadnili riziká spôsobené súčasnou premenlivosťou klímy a projekcia vývoja zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Členské štáty by pri príprave svojich posúdení rizík a plánovaní riadenia rizík mali brať do úvahy špecifické riziká pre životné podmienky voľne žijúcich druhov a zvierat. Komisia by mala v celej Európe podporovať šírenie informácií o zvieratách, ktoré zasiahli katastrofy. V tejto súvislosti by sa tiež mali ďalej rozvíjať programy a kurzy odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Sezóna lesných požiarov v roku 2017 bola v mnohých členských štátoch obzvlášť dlhá a intenzívna, pričom iba v jednom členskom štáte spôsobila vyše 100 úmrtí. Nedostatok dostupných prostriedkov, na ktorý sa poukázalo v správe o nedostatku kapacít1a, a neschopnosť Európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie („EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“) v primeranom čase reagovať na všetkých 17 žiadostí o pomoc s hasením lesného požiaru ukázali, že dobrovoľný charakter príspevkov členských štátov nie je dostatočný pri núdzových udalostiach veľkého rozsahu, ktoré zasahujú viacero členských štátov v rovnakom čase.

 

_________________

 

1aSpráva Komisia Európskemu parlamentu a Rade o pokroku dosiahnutom v rámci Európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie a o pretrvávajúcich nedostatkoch, 17.2.2017.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d)  Najprirodzenejšími partnermi pri prehlbovaní spolupráce sú susedné členské štáty, ktoré majú rovnaké odborné znalosti a štruktúry a u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú zasiahnuté rovnakými katastrofami a rizikami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou v Európe. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným požiarom, rozsiahlym záplavám zemetraseniam, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené.

(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou v Európe. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným požiarom, rozsiahlym záplavám, zemetraseniam, teroristickým útokom a chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým útokom, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené. V tomto kontexte sa zdôrazňuje význam posilnenia a zapojenia osobitných kapacít miestnych a regionálnych orgánov, pretože práve ony sú prvými subjektmi, ktoré zasahujú po katastrofe. Tieto orgány by mali vypracovať modely spolupráce, v ktorých si spoločenstvá môžu vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy, a poskytnúť im príležitosť prispieť k rozvoju ich odolnosti voči prírodným katastrofám.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Úloha regionálnych a miestnych orgánov pri prevencii a riadení katastrof je mimoriadne dôležitá a ich kapacity v oblasti reakcie musia byť náležite zapojené do činností koordinácie a nasadenia vykonávaných podľa rozhodnutia, v súlade inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov, s cieľom minimalizovať prekrývanie a posilniť interoperabilitu. Tieto orgány môžu zohrať dôležitú preventívnu úlohu a sú tiež prvými, ktoré reagujú bezprostredne po katastrofe spolu s dobrovoľníckymi kapacitami. Preto je potrebná sústavná spolupráca na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť spoločné systémy varovania pre rýchly zásah pred mobilizáciou rescEU, ako aj pravidelné verejné informačné kampane týkajúce sa opatrení bezprostrednej reakcie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť kapacít v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na katastrofy.

(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné materiálne a technické kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to aj v prípade cezhraničných udalostí, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť a nasaditeľnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila rýchla dostupnosť materiálnych a technických kapacít – aj pre záchranu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov, ako sú cezhraničné epidémie. Vopred viazané vhodné vybavenie a kapacity Únie v oblasti verejného obstarávania by umožnili úspory z rozsahu a lepšiu koordináciu pri reakcii na katastrofy. Malo by sa zabezpečiť optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.

Odôvodnenie

Pri mobilizácii kapacít prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je mimoriadne dôležitá rýchlosť, ako to dokazujú tragické dôsledky oneskoreného nasadenia protipožiarnych lietadiel počas posledného obdobia lesných požiarov v južnej Európe. Spolufinancovanie EÚ by sa malo vždy poskytovať za plnej transparentnosti a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Mnohé členské štáty zápasia s nedostatkom materiálno-technického vybavenia v prípadoch neočakávaných katastrof. Mechanizmus Únie by mal preto poskytovať možnosti ako rozšíriť materiálno-technickú základňu tam, kde to je potrebné, a to najmä ak ide o záchranné práce hendikepovaných, starých alebo chorých osôb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach.

(9)  Odborná príprava, výskum a inovácia sú kľúčové aspekty spolupráce v oblasti civilnej ochrany. Na základe existujúcich štruktúr by sa mala posilniť efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy, podpora inováciídialógu a spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany so zapojením centier excelentnosti, univerzít, výskumníkov a iných odborných skúseností a výmenou informácií medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Hoci je posilňovanie civilnej ochrany vzhľadom na trendy týkajúce sa katastrof, ktoré súvisia s počasím, aj tých, ktoré súvisia s vnútornou bezpečnosťou, jednou z najvýznamnejších priorít v celej Únii, je nevyhnutné doplniť nástroje Únie o silnejší územný rozmer a rozmer vedúcej úlohy komunity, keďže opatrenia miestnych komunít sú najrýchlejšou a najúčinnejšou cestou na obmedzenie škôd spôsobených katastrofou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie.

(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie, ale nie na úkor finančných prostriedkov vyčlenených na iné kľúčové politiky Únie, napríklad na tie, ktoré slúžia na presadzovanie práv, rovnosti a občianstva, spravodlivosti alebo ľudského rozvoja na celosvetovej úrovni, vrátane všetkých finančných prostriedkov vyčlenených na rodovú rovnosť a programy a projekty zamerané na posilnenie postavenia žien, a osobitne so zreteľom na skutočnosť, že vykonávanie niektorých týchto programov bolo mimoriadne úspešné: platby vyčlenené na REC dosiahli v posledných troch rokoch úroveň vyše 99 %.

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdeľovanie prostriedkov na úkor úspešných a chronicky nedostatočne financovaných programov, ako je napríklad program Práva, rovnosť a občianstvo (REC) a program Spravodlivosť. Takmer stopercentná miera využívania prostriedkov z programu REC svedčí o tom, že z tohto programu nie je možné prerozdeliť ďalšie prostriedky bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo konkrétne projekty a organizácie. Výbor FEMM už dlhšie poukazuje na potrebu zvýšiť financovanie programu REC so zreteľom na program DAPHNE a programy v oblasti rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Je potrebné zabezpečiť osobitné financovanie a rozpočtové prostriedky na nový mechanizmus Únie. S prihliadnutím na potrebu vyhnúť sa negatívnym vplyvom na financovanie súčasných viacročných programov by zvýšenie financovania na cielenú revíziu mechanizmu Únie malo pochádzať výlučne zo všetkých dostupných zdrojov podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20131a s osobitným zreteľom na nástroj flexibility.

 

___________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Treba zjednodušiť postupy mechanizmu Únie, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

(11)  Treba zjednodušiť a zefektívniť postupy mechanizmu Únie a zvýšiť ich flexibilitu, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší a najefektívnejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, najmä v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, a to aj v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Bez ohľadu na túto odchýlku by financovanie činností v oblasti civilnej ochrany a najmä humanitárnej pomoci malo zostať v rámci akejkoľvek budúcej infraštruktúry Únie na financovanie jasne oddelené a plne v súlade s rozdielnymi cieľmi a právnymi požiadavkami takejto infraštruktúry.

__________________

__________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Programami územnej spolupráce založenými na politike súdržnosti sa ustanovujú osobitné opatrenia v záujme zohľadnenia odolnosti voči katastrofám, prevencie a riadenia rizík a ďalšieho úsilia o dôraznejšiu integráciu a viac synergií. Okrem toho by všetky opatrenia mali byť koherentné s medzinárodnými záväzkami, akými sú napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015  2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a aktívne a prispievať k ich plneniu.

__________________

__________________

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Je nevyhnutné, aby sa zachovali moduly, ktoré už boli registrované v spoločnom systéme komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS), aby bolo možné odpovedať na žiadosti o pomoc a zúčastňovať sa na systéme odbornej prípravy obvyklým spôsobom.

Odôvodnenie

Týmto sa poskytuje rámec na zber validovaných informácií o situácii, ich poskytovanie členským štátom a výmenu skúseností nadobudnutých z nasadenia. Zachovanie registrovaných modulov by pre Rakúsko znamenalo, že desať modulov štátnych združení hasičského zboru by nevypadlo zo systému.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Je rovnako dôležité prepojiť mechanizmus Únie, ktorý je obmedzený na obdobie bezprostredne po katastrofe, s inými nástrojmi Únie, ktoré sa zameriavajú na nápravu škôd, ako je Fond solidarity.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  Je nevyhnutné, aby sa Fond solidarity pozmenil v tom zmysle, že sa zavedie povinnosť odstrániť škody na životnom prostredí a tým, že sa ako ukazovateľ pre schválenie bude používať HDP na osobu v dotknutom regióne členského štátu namiesto celkového HDP, aby sa zabránilo tomu, že veľké regióny s vysokým počtom obyvateľov a nízkou úrovňou bohatstva nebudú oprávnené fond využívať. Je veľmi dôležité vyčísliť hospodársku hodnotu poškodenia životného prostredia pri katastrofe na účely odstránenia škôd, a to najmä pokiaľ ide o oblasti s vysokou prírodnou hodnotou, napríklad chránené oblasti a oblasti, ktoré patria do sústavy Natura 2000.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d)  Je potrebné, aby sa opatrenia Únie zameriavali aj na poskytovanie pomoci v rámci technickej odbornej prípravy, aby sa posilnila kapacita svojpomoci spoločenstiev, vďaka čomu budú lepšie pripravené poskytnúť bezprostrednú reakciu a ovládnuť katastrofu. Cielená odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov v oblasti verejnej bezpečnosti, ako sú vedúci činitelia komunity, sociálni pracovníci, zdravotníci, záchranárske služby a služby protipožiarnej ochrany, ako aj miestne dobrovoľnícke zásahové skupiny, ktoré by mali mať k dispozícii rýchlo dostupné vybavenie pre zásah, môže pomôcť obmedziť katastrofu a znížiť počet obetí na životoch počas krízy aj po nej.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách.

e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách, a to aj v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea) zmierniť bezprostredné následky, ktoré môžu katastrofy mať na ľudské životy a kultúrne a prírodné dedičstvo;“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a b (nové)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„eb)  zintenzívniť spoluprácu a koordináciu činnosti na cezhraničnej úrovni;“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prijíma opatrenia na zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a napomáha spoločné využívanie vedomostí, výsledkov vedeckého výskumu, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi, ktoré čelia spoločným rizikám;

a)  prijíma opatrenia na zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a vo zvýšenej miere napomáha a podporuje spoluprácu a spoločné využívanie vedomostí, výsledkov vedeckého výskumu a inovácie, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi, ktoré čelia spoločným rizikám;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„aa)  koordinuje harmonizáciu informácií a usmernení, pokiaľ ide o systémy varovania, a to aj na cezhraničnej úrovni;“

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  V článku 5 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

f)  zhromažďuje a šíri informácie sprístupnené členskými štátmi, organizuje výmenu skúseností o hodnotení spôsobilosti na riadenie rizík, spolu s členskými štátmi do 22. decembra 2014 vytvára usmernenia týkajúce sa obsahu, metodiky a štruktúry týchto hodnotení a uľahčuje spoločné využívanie osvedčených postupov v oblasti plánovania prevencie a pripravenosti, a to aj prostredníctvom dobrovoľného partnerského preskúmania;

„f)  zhromažďuje a šíri informácie sprístupnené členskými štátmi, organizuje výmenu skúseností o hodnotení spôsobilosti na riadenie rizík, spolu s členskými štátmi do 22. decembra 2019 vytvára nové usmernenia týkajúce sa obsahu, metodiky a štruktúry týchto hodnotení a uľahčuje spoločné využívanie osvedčených postupov v oblasti plánovania prevencie a pripravenosti, a to aj prostredníctvom dobrovoľného partnerského preskúmania;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé tri roky;

a)  vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, konzultujú ich s relevantnými miestnymi a regionálnymi orgánmi, zabezpečujú ich súlad so sendaiským rámcom pre znižovanie rizika katastrof a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé tri roky na základe modelu dohodnutého s Komisiou a v tomto kontexte by sa mali využívať súčasné vnútroštátne informačné systémy;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Article 6 – paragraph 1 – point d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  písmeno d) sa nahrádza takto:

d) dobrovoľne sa zúčastňujú na partnerskom preskúmaní hodnotení spôsobilosti riadenia rizík.

„d)   dobrovoľne sa zúčastňujú na partnerskom preskúmaní spôsobilosti riadenia rizík s cieľom určiť opatrenia, ktoré pomôžu preklenúť medzery.

Odôvodnenie

Účelom tohto rozhodnutia, ktorým sa mení pôvodný text, je objasniť cieľ opatrenia v kontexte celkovej revízie článku 6.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti, a to do 31. januára 2019 a potom každé tri roky. Okrem toho Komisia môže od členských štátov požadovať, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. Únia náležite prihliada na pokrok dosiahnutý členskými štátmi v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti na ne ako súčasť akéhokoľvek budúceho mechanizmu ex ante kondicionality v rámci európskych štrukturálnychinvestičných fondov.

Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti podľa šablóny, ktorú sa stanoví vykonávacím aktom, a to do 31. januára 2019 a potom každé tri roky. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. Okrem toho Komisia môže od členských štátov požadovať, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. V tejto súvislosti by toto úsilie mohlo zahŕňať záväzok členských štátov podporovať investície vychádzajúce z lepších posúdení rizika, ako aj zabezpečiť lepšiu obnovu po katastrofách. Dodatočné administratívne zaťaženie na vnútroštátnej úrovni a na úrovniach, ktoré sú nižšie ako vnútroštátna úroveň, sa bude udržiavať na čo najnižšej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže takisto vytvoriť osobitné konzultačné mechanizmy na podporu plánovaniakoordinácie vhodnej prevencie a pripravenosti medzi členskými štátmi vystavenými podobným typom katastrof.

Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť špecifické konzultačné mechanizmy s cieľom posilniť primerané plánovaniekoordináciu v oblasti prevencie a pripravenosti u členských štátov, v ktorých častejšie dochádza k podobným druhom katastrof. Ak je to možné, Komisia a členské štáty podporujú aj jednotnosť riadenia rizika katastrof a stratégií adaptácie na zmenu klímy.

Odôvodnenie

Rozhodnutie zriadiť prípadné osobitné mechanizmy konzultácie s Komisiou by malo zahŕňať zapojenie členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) dopĺňa sa tento štvrtý odsek:

 

„Komisia môže prijať primerané opatrenia, ak je presvedčená, že preventívne úsilie členského štátu je nedostatočné vzhľadom na riziká, ktorým tento členský štát čelí.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 8 – odsek 1 – písmeno k

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V článku 8 ods. 1 sa písmeno k) nahrádza takto:

k)  v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b).

„k)  v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti – a to aj koordináciou s ďalšími nástrojmi Únie – na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Do článku 9 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom posilňujú administratívne kapacity príslušných regionálnych a miestnych orgánov.“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy, prírodné katastrofy aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov vrátane strojov na zemné práce, mobilných generátorov elektrickej energie a mobilných zariadení na hasenie požiarov, a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať zo zoskupenia kapacít v oblasti reakcie vopred poskytnutých členských štátmi vrátane modulov, iných kapacít v oblasti reakcie a odborníkov.

1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať z dobrovoľného zoskupenia kapacít v oblasti reakcie vopred poskytnutých členských štátmi vrátane modulov, iných kapacít v oblasti reakcie a odborníkov.

Odôvodnenie

Povinná registrácia kapacít nie je pre niektoré členské štáty a ich dobrovoľné programy možná. Treba tiež prihliadať na skutočnosť, že niektoré členské štáty nemusia byť schopné poskytnúť akékoľvek kapacity, napríklad pre pôsobenie vyššej moci.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Keďže vnútroštátna prevencia by mala byť prvou prioritou členských štátov na účely znižovania bezpečnostných rizík, Európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany bude dopĺňať existujúce vnútroštátne kapacity.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia na základe zistených rizík vymedzí druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Komisia monitoruje pokrok dosahovaný pri plnení cieľov kapacity a pretrvávajúce nedostatky a vyzýva členské štáty na riešenie takýchto nedostatkov. Komisia môže členským štátom poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 bodom i) a článkom 21 ods. 2.

2.  Komisia na základe potrieb a rizík zistených v teréne a v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov vymedzí druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Komisia monitoruje pokrok dosahovaný pri plnení cieľov kapacity a pretrvávajúce nedostatky a vyzýva členské štáty na riešenie takýchto nedostatkov. Komisia môže členským štátom poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 bodom i) a článkom 21 ods. 2.

Odôvodnenie

Z hľadiska subsidiarity je užitočnejšie, ak sa potreby analyzujú v teréne alebo ak Komisia nemôže v takomto prípade konať samostatne, ale v spolupráci s členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    42

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapacity v oblasti reakcie, ktoré členské štáty sprístupnia pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC, s výnimkou prípadov, keď členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

7.  Kapacity v oblasti reakcie, ktoré členské štáty sprístupnia pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC, s výnimkou prípadov vnútroštátnych núdzových situácií, vyššej moci alebo prípadov, keď členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Konečné rozhodnutie o ich nasadení prijíma členský štát, ktorý dotknutú kapacitu v oblasti reakcie zaregistroval.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nasadenia v rámci takejto reakcie zostávajú uvedené kapacity pod velením a kontrolou členských štátov, ktoré ich sprístupňujú, a možno ich stiahnuť, ak členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh a bráni im v tom, aby tieto kapacity v oblasti reakcie ponechali k dispozícii. V takých prípadoch sa konzultuje s Komisiou.

V prípade nasadenia v rámci takejto reakcie zostávajú uvedené kapacity pod velením a kontrolou členských štátov, ktoré ich sprístupňujú, a možno ich stiahnuť, ak tieto členské štáty čelia vnútroštátnym núdzovým situáciám, vyššej moci alebo ak im výnimočná situácia, bráni v tom, aby tieto kapacity v oblasti reakcie ponechali k dispozícii. V takých prípadoch sa konzultuje s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vytvorí sa rescEU s cieľom poskytovať pomoc v prípadoch, keď existujúce kapacity neumožňujú účinne reagovať na katastrofy.

1.  Vytvorí sa rescEU s cieľom poskytovať pomoc za výnimočných okolností, keď nie sú k dispozícii kapacity na vnútroštátnej úrovni a v prípadoch, keď existujúce kapacity neumožňujú účinne reagovať na katastrofy. Kapacity rescEU sa nevyužívajú ako náhrada za vlastné kapacity a príslušné povinnosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  RescEU pozostáva z týchto kapacít:

2.  RescEU pozostáva z kapacít, ktoré dopĺňajú už jestvujúce kapacity členských štátov, aby ich skompletizovali a posilnili, a usilujú sa riešiť súčasné a budúce riziká. Kapacity sa určujú na základe medzier v kapacitách v oblasti reakcie týkajúcich sa zdravotných núdzových situácií, priemyselných, environmentálnych, seizmických alebo sopečných katastrof, masových presunov populácie a núdzových situácií, záplav a požiarov vrátane lesných požiarov, ako aj teroristických útokov a chemických, biologických, rádiologických a jadrových ohrození.

 

Na základe identifikovaných medzier rescEU obsahuje aspoň tieto údaje:

a) letecké hasenie lesných požiarov;

a) letecké hasenie lesných požiarov;

b) vysokokapacitné odčerpávanie;

b) vysokokapacitné odčerpávanie;

c) pátracie a záchranné činnosti;

c) pátracie a záchranné činnosti;

d) poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy.

d) poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Povaha týchto kapacít zostane flexibilná a môže sa meniť s cieľom reagovať na nový vývoj a budúce výzvy, napríklad dôsledky zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

4. Na základe zistených rizík a kapacít a plánovania riadenia rizík v súlade s článkom 6 a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

Ak sa to v prípade katastrofy alebo hrozby katastrofy vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 31.

Ak sa to v prípade katastrofy alebo hrozby katastrofy vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 31.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vymedzí požiadavky na kvalitu kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú súčasťou rescEU. Tieto požiadavky na kvalitu vychádzajú z platných medzinárodných noriem v prípade, že takéto normy už existujú.

5.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vymedzí požiadavky na kvalitu kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú súčasťou rescEU. Tieto požiadavky na kvalitu vychádzajú z platných medzinárodných noriem v prípade, že takéto normy už existujú.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva velenie kapacít rescEU a kontrolu nad nimi.

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva strategické koordinovanie kapacít rescEU a je autoritou, pokiaľ ide o nasadenie, zatiaľ čo operačné velenie a kontrola zostáva u zodpovedných úradníkov v prijímajúcom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V prípade nasadenia sa Komisia dohodne so žiadajúcim členským štátom na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít a činností rescEU.

8.  V prípade nasadenia sa Komisia prostredníctvom ERCC dohodne so žiadajúcim členským štátom na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít a činností rescEU.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Ak Komisia obstaráva vybavenie, ako sú zariadenia na letecké hasenie lesných požiarov, prostredníctvom nákupu, lízingu alebo prenájmu, musí sa zabezpečiť:

10.  Ak Komisia obstaráva vybavenie, ako sú zariadenia na letecké hasenie lesných požiarov, prostredníctvom nákupu, lízingu alebo prenájmu, musí sa zabezpečiť:

a)  v prípade nadobudnutia vybavenia sa v dohode medzi Komisiou a členským štátom stanoví registrácia tohto vybavenia v uvedenom členskom štáte;

a)  v prípade nadobudnutia vybavenia sa v dohode medzi Komisiou a členským štátom stanoví registrácia tohto vybavenia v uvedenom členskom štáte;

b)  v prípade lízingu a prenájmu registrácia vybavenia v členskom štáte.

b)  v prípade lízingu a prenájmu nie je registrácia vybavenia v členskom štáte povinná.

 

ba)  riadenie komerčných lietadiel je zverené prevádzkovateľom s certifikátom od EASA.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia každé dva roky informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.

Komisia každý rok informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto informácie obsahujú prehľad o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov s podrobným technickým a finančným posúdením, presnými informáciami o zvýšení nákladov a zmenách druhov požadovaných kapacít v oblasti reakcie a ich prípadných požiadaviek na ich kvalitu, ako aj dôvody každého zvýšenia alebo zmien.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany.

Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií – vrátane centier excelentnosti, univerzít a výskumníkov – v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany. Komisia riadne zohľadní odborné znalosti, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, ako aj u organizácií pôsobiacich na mieste.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodné slová

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:

Uvedená sieť, ktorá sa usiluje o rodovo vyvážené zloženie, plní tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a) vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov.

„a)  vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov. Zavedie sa nový program Erasmus pre civilnú ochranu v súlade s pravidlami a zásadami nariadenia (EÚ) č. 1288/2013*.

Cieľom programu odbornej prípravy je zlepšiť koordináciu, zlučiteľnosť a komplementárnosť medzi kapacitami uvedenými v článkoch 9 a 11 a zvyšovať spôsobilosti odborníkov uvedených v článku 8 písm. d) a f);

Cieľom programu Erasmus pre civilnú obranu je aj zlepšiť koordináciu, zlučiteľnosť a komplementárnosť medzi kapacitami uvedenými v článkoch 9, 11 a 12 a zvyšovať spôsobilosti odborníkov uvedených v článku 8 písm. d) a f),

 

Program Erasmus pre civilnú ochranu zahŕňa medzinárodný rámec zameraný na podporu vonkajšej činnosti Únie vrátane jej príslušných rozvojových cieľov, a to prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi a medzi partnerskými krajinami.

 

_______________

 

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).“

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za potrebné upraviť článok 13 ods. 1 písm. a) rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ, aj keď nový návrh rozhodnutia, ktorý predložila Komisia, tak nestanovuje. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zaručuje súlad s cieľmi návrhu Komisie. Vytvorenie programu Erasmus pre civilnú ochranu prispieva k rozvoju homogénnych európskych noriem v oblasti vzdelávania na základe rovnakého základného vzdelávania personálu civilnej ochrany všetkých štátov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9b.  V článku 13 ods. 1 sa písm. f) nahrádza takto:

f)  stimulovanie a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.

„f)  stimulovanie výskumu a inovácií a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9c.  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3a.  Komisia rozšíri kapacity pre odbornú prípravu a zintenzívni výmenu poznatkov a skúseností medzi vedomostnou sieťou Únie v oblasti civilnej ochrany a medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov so zreteľom na znižovanie rizika katastrof, najmä tých, ktoré vyplývajú zo sendaiského rámca.“

Odôvodnenie

Tento dodatočný odsek má za cieľ podporovať výmenu poznatkov a skúseností, ako aj potenciál na rozšírenie kapacít odbornej prípravy do tretích krajín (ako je uvedené v priebežnom hodnotení) s cieľom zlepšiť budúce operácie v oblasti reakcie a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 16 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu.

2.  Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu. V prípadoch katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo pri zložitých núdzových situáciách Komisia v spolupráci s humanitárnymi aktérmi jasne vymedzí rozsah svojej intervencie a svoj vzťah so stranami zapojenými do širšej humanitárnej reakcii, pričom zabezpečí súlad s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.“

Odôvodnenie

V rámci priebežného hodnotenia mechanizmu civilnej ochrany sa zistilo, že v meniacom sa prostredí operácií v oblasti reakcie ovplyvnilo nejasné vymedzenie zásahov civilnej ochrany v humanitárnych operáciách schopnosť mechanizmu dosahovať svoje ciele. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je pomôcť objasniť pôsobnosť zásahov civilnej ochrany v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a zložitých núdzových situácií, do ktorých za zapájajú aj operácie humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Rozpočtové prostriedky potrebné na mechanizmus Únie postupne schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci ročného rozpočtového postupu, pričom sa náležite zohľadňujú všetky dostupné možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ ide o využitie nástroja flexibility, ako sa uvádza v prílohe I.

 

____________________

 

* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 20 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zviditeľňuje Úniu, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c).

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zviditeľňuje Úniu, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c). Vypracuje sa komunikačná stratégia s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky opatrení prijatých v rámci mechanizmu Únie, ktoré budú viditeľné pre našich občanov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade kapacít členských štátov, ktoré neboli vopred vyčlenené pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, výška finančnej podpory Únie pre dopravné zdroje nepresahuje 55 % celkových oprávnených nákladov. Aby boli oprávnené na takéto financovanie, členské štáty musia vytvoriť register všetkých kapacít, ktoré majú k dispozícii, ako aj príslušné riadiace štruktúry, a to nad rámec kapacít vopred vyčlenených pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, ktoré im umožnia reagovať na zdravotné, priemyselné, seizmologické alebo vulkanické katastrofy, na hromadné presuny obyvateľstva a núdzové situácie, na záplavy a lesné požiare, na teroristické útoky a chemické, biologické, rádiologické a jadrové útoky.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Treba sa usilovať o synergiukomplementárnosť s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky. Komisia v prípade reakcie na humanitárnu situáciu v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96.

2.  Treba rozvíjať synergiu, komplementárnosťväčšiu koordináciu s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, – vrátane Fondu solidarity Európskej únie – rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky, bez toho, aby to znamenalo opätovné prerozdeľovanie finančných prostriedkov z týchto oblastí. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, pričom bude rešpektovať osobitnú a nezávislú povahu týchto opatrení a ich financovania, a to, aby boli v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci.

Odôvodnenie

So zreteľom na návrh Komisie článku 26 ods. 1, ktorý umožňuje financovanie z rôznych zdrojov na činnosti v oblasti civilnej ochrany má navrhovaný pozmeňujúci návrh za cieľ zabezpečiť jasné rozlišovanie medzi humanitárnou pomocou a operáciami civilnej ochrany a ich financovaním.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 32 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  vytvorenia, riadenia a udržiavania rescEU, ako sa stanovuje v článku 12, vrátane kritérií pre rozhodnutia o nasadení a operačné postupy;

g)  vytvorenia, riadenia a udržiavania kapacít rescEU, ako sa stanovuje v článku 12, vrátane kritérií pre rozhodnutia o nasadení, operačných postupoch a a podmienkach nasadenia kapacít rescEU na vnútroštátnej úrovni členským štátom a finančné a iné opatrenia, ktoré s tým súvisia;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh rozhodnutia

Príloha I (nová)

 

 

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ DODATOČNÉ PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020

 

 

2018

2019

2020

SPOLU

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 3*

VRP

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PRP

11

56,56

115,395

182,955

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 4*

VRP

2

2

2,284

6,284

 

PRP

0,8

1,8

2,014

4,614

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhov 3 a 4 spolu*

VRP

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PRP

11,8

58,36

117,409

187,569

(číselné údaje v miliónoch EUR)

* Celé sumy sa poskytnú prostredníctvom nástroja flexibility.

Odôvodnenie

Dodatočné finančné prostriedky potrebné na súčasnú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rokoch 2018 – 2020 by mali byť presnejšie vymedzené v samotnom rozhodnutí, a to prostredníctvom samostatnej podrobnej prílohy I. Akékoľvek dodatočné finančné prostriedky potrebné na financovanie tejto revízie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali mobilizovať prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Znepokojujúci kontext

V Európe i na celom svete dochádza čoraz častejšie k čoraz silnejším prírodným katastrofám, ktoré vážne ohrozujú našu spoločnosť, hospodárstvo a ekosystémy.

Rozsahu problému možno porozumieť jednoducho tým, že sa pozrieme napríklad na prírodné katastrofy v roku 2017, ktoré len v Európe spôsobili 200 úmrtí. Rýchlo sa šíriace požiare zničili v roku 2017 juh Európy, spálili viac než jeden milión hektárov zeme a boli príčinou úmrtia viac ako sto ľudí v priebehu len šiestich mesiacov. Rok 2017 bol aj rokom, keď séria tropických búrok opakovane zasiahla európske zámorské územia v Karibiku, čo takmer úplne vyčerpalo kapacity európskej pomoci. Ešte viac nečakané boli v tom istom roku značne silné hurikány, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy a škody v severnej Európe pri Atlantiku.

Predpoveď budúcnosti opísaná na základe vedeckého výskumu je ešte znepokojujúcejšia, keďže predpokladá zintenzívnenie týchto javov. Roky ako rok 2017 nebudú predstavovať výnimku, ale pravidlo. Hlavný dôvod tkvie nepochybne v zmene klímy, ktorá zosilnila negatívne účinky udalostí vyvolaných extrémnymi poveternostnými podmienkami. Nie náhodou bola zmena klímy označená za „jednu z najväčších globálnych hrozieb pre zdravie ľudí dvadsiateho prvého storočia“.

Realita, ktorú treba zlepšiť

Európska únia neostala nečinná v prípade podobného scenára. V priebehu rokov vytvorila robustnú sieť reakcie na katastrofy; kľúčom k tomuto systému je mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM). Uplatňovaním mechanizmu a jeho podpornej úlohy bola poskytnutá pomoc členským štátom s maximalizovaním ich úsilia v oblasti prevencie katastrof a znižovania rizika. Vďaka Koordinačnému centru pre reakcie na núdzové situácie (EERC) sa využívanie mechanizmu rozšírilo v rámci EÚ aj mimo nej. V nedávnom hodnotení v polovici trvania mechanizmu bolo zdôraznené, že „mechanizmus je skutočným dôkazom európskej solidarity“.

Nedávne skúsenosti pri vykonávaní operácií súvisiacich s udalosťami, ako bolo obdobie požiarov v roku 2017 alebo migračná kríza v rokoch 2015 – 2016, však poukázali na nedostatky tohto mechanizmu z hľadiska efektívnosti a účinnosti.

Súčasný model je založený na dobrovoľnej účasti členských štátov, ktoré vopred sprístupňujú svoje kapacity pre EERC (ďalej „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“) za finančnú podporu Únie na pokrytie nákladov, ako sú náklady na adaptáciu, certifikáciu a dopravu. Tento systém sa však ukázal ako nedostatočný v prípade potreby reakcie na núdzové situácie veľkého rozsahu, ktoré majú vplyv na viaceré členské štáty súčasne. Hlavnou nevýhodou tejto závislosti na predovšetkým národných kapacitách je ich nedostupnosť na úrovni EÚ v prípade potreby ich nasadenia na vnútroštátnej úrovni.

Aby sa Európska únia mohla postarať o bezpečnosť svojich občanov čeliacich katastrofám, musí sa môcť opierať o silnejší mechanizmus, ktorý možno vykonávať stabilné a spoľahlivé reakcie. Spravodajkyňa verí v ambicióznejší mechanizmus.

Vízia pre budúcnosť

Vízia spravodajkyne týkajúca sa plne vyvinutého európskeho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany je založená na troch základných prvkoch:

1. Skutočná európska kapacita v oblasti civilnej ochrany. Budúci mechanizmus by mal byť vybavený kapacitami, ktoré existujú navyše k disponibilným kapacitám členských štátov, ako aj vlastnými kapacitami. Treba, aby vznikla skutočná európska kapacita v oblasti civilnej ochrany. Touto novou kapacitou sa odstránia nedostatky zistené vo vnútroštátnych systémoch reakcie. Zámerom nie je nahradiť ani zdvojovať činnosť členských štátov, ale v potrebných prípadoch ju doplniť.

Na budovanie tejto kapacity bude Únia financovať nákup nových prostriedkov, akými sú napríklad hasičské lietadlá. Nové kapacity môžu vzniknúť na základe zmlúv o prenájme alebo oprave či úprave existujúcich kapacít, na ktoré by Únia mala výrazne prispieť. Možné sú i ďalšie príklady finančných stimulov: Únia by mohla uhrádzať náklady vyplývajúce z činností európskeho mechanizmu alebo náklady na dopravu.

Niektoré z týchto aspektov sú už stanovené v súčasnom mechanizme Únie, čo je dobrý začiatok. Nízka úroveň spolufinancovania, ako ju navrhuje súčasný systém, však môže spôsobiť, že stimuly nebudú riadne využívané.

2. Súlad kapacity s ostatnými existujúcimi nástrojmi. Nový mechanizmus bude musieť byť tiež viac zladený s ostatnými nástrojmi, tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej. To znamená, že vytvorenie kapacity bude musieť prebiehať spolu s prijatím dôraznejšieho záväzku členskými štátmi v oblasti prevencie. Týmto novým systémom sa podporí zodpovednosť všetkých. Prevencia bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zvládaní katastrof a bude ju treba v budúcnosti rozvíjať. Nový mechanizmus, tak ako ho navrhuje spravodajkyňa, sa tak neuplatňuje samostatne, ale využíva silu ďalších európskych nástrojov a zameriava sa na predchádzanie rizikám.

Hľadisko súladu sa však nevzťahuje len na preventívne opatrenia, ale tiež na reakcie na katastrofy. Nový mechanizmus treba čo najlepšie zladiť s ostatnými existujúcimi nástrojmi EÚ pre reakciu na katastrofy, ako je nástroj humanitárnej pomoci. Správnom koordináciou medzi týmito dvoma nástrojmi sa zabezpečí ucelenejšia a účinnejšia celková činnosť EÚ, tak v rámci, ako aj mimo jej hraníc.

3. Správne prideľovanie zdrojov. Za priamy dôsledok predchádzajúcich dvoch prvkov považuje spravodajkyňa skutočnosť, že v budúcnosti bude potrebný väčší finančný záväzok EÚ. Súčasný rozpočet vo výške 368 miliónov EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 pridelený na mechanizmus sa javí úplne nepatrný v porovnaní s objemom hospodárskych strát dosahujúcim viac ako 433 miliárd EUR spôsobených extrémnymi poveternostnými javmi v členských štátoch od roku 1980.

Spravodajkyňa sa domnieva, že väčší finančný záväzok EÚ by mal byť doplnený udelením primeranej koordinačnej úlohy Únii. Očakáva sa, že Európska únia bude v plnej miere zodpovedná za velenie prípadnej európskej novej kapacite v oblasti civilnej ochrany a za kontrolu nad ňou. Keďže Únia zabezpečí úplné nadobudnutie prostriedkov pre novú kapacitu, bude ich aj vlastniť.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že je vhodné zriadiť „Erasmus pre civilnú ochranu“ s cieľom posilniť spoluprácu, ktorá už existuje medzi členskými štátmi.

Na záver spravodajkyňa podčiarkuje, že je dôležité, aby si občania zachovali dôveru v európsku civilnú ochranu: v posledných rokoch z údajov z prieskumov Eurobarometra pravidelne vyplýva, že 90 % respondentov považuje za dôležité, aby EÚ prispievala ku koordinácii reakcií na katastrofy v rámci jej územia, a to na základe svojej úlohy v oblasti civilnej ochrany. Väčšina občanov EÚ (56 %) sa domnieva, že ich krajina nemá dostatočné kapacity na to, aby sama čelila všetkým veľkým katastrofám. Tieto čísla poukazujú na to, že občania si želajú celoeurópsku civilnú ochranu.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (25.4.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Željana Zovko (*)

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európa a svet čelia rastúcemu počtu katastrof, s ktorými sú spojené veľké ľudské a materiálne straty. Frekvencia a intenzita prírodných katastrof, najmä povodní a lesných požiarov, sa zvyšuje aj v dôsledku zmeny klímy. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (EUCPM)[1] má za cieľ podporovať, dopĺňať a uľahčovať koordináciu opatrení členských štátov s cieľom zvýšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy. EUCPM môže byť aktivovaný v rámci reakcie na katastrofy v Únii i mimo nej (pričom katastrofy mimo EÚ predstavujú viac ako polovicu všetkých prípadov aktivácie mechanizmu). V reakcii na katastrofy mimo Únie je EUCPM často aktivovaný súbežne s poskytovaním humanitárnej pomoci zo strany EÚ.

Cieľom návrhu Komisie[2] na zmenu tohto rozhodnutia, ktorý v súčasnosti skúmajú Európsky parlament a Rada, je: 1) posilniť kapacity EÚ a členských štátov v oblasti reakcie na katastrofy prostredníctvom vytvorenia účelovej rezervy prostriedkov na úrovni EÚ (rescEU), ktorá bude aplikovaná na základe rozhodnutia Komisie, a tiež prostredníctvom úsilia o účinnejší príspevok členských štátov do európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany; 2) posilniť zameranie na prevenciu a súdržnosť s inými kľúčovými politikami EÚ; a 3) presadzovať zjednodušený a účinný administratívny postup pri činnostiach v rámci mechanizmu.

V tomto stanovisku výboru DEVE pre výbor ENVI spravodajkyňa podporuje posilnenie kapacít EÚ a členských štátov v oblasti reakcie na katastrofy, pričom zdôrazňuje, že zásada subsidiarity sa musí v plnom rozsahu dodržiavať. V tejto súvislosti sa spravodajkyňa snaží presadiť niekoľko zmien návrhu Komisie a súčasného rozhodnutia, ktoré, okrem iného, vychádza zo zistení v nedávnych hodnoteniach[3].

Najdôležitejšie zmeny sú zamerané na:

•  posilnenie rozmeru medzinárodnej spolupráce v rámci EUCPM aj prostredníctvom rozšírenia kapacít v oblasti odbornej prípravy a výmeny poznatkov. Týmto by sa navyše mali podporiť medzinárodné záväzky týkajúce sa znižovania rizika katastrof (najmä sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030).

•  zdôraznenie potreby jasného vymedzenie rozsahu pôsobnosti operácií EUCPM počas situácií spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií a v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci. Je treba zdôrazniť, že tieto činnosti a nástroje ich financovania by mali zostať úplne diferencované, aj keď synergie a komplementárnosť medzi jednotlivými nástrojmi je žiadúca.

•  zabezpečenie, aby kapacity na úrovni EÚ (rescEU) boli komplementárne a nenahrádzali kapacity v oblasti rozvoja civilnej ochrany na vnútroštátnej úrovni, a to tak, že sa zachová spolufinancovanie nákladov na dopravu prostriedkov, ktoré nie sú súčasťou európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach.

(9)  Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach. Táto sieť by mala podporovať a posilňovať vzťahy s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti znižovania rizika katastrof a zároveň prispievať k záväzkom sendaiského rámca pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, najmä v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201214, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.

(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, najmä v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201214, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Bez ohľadu na túto odchýlku by financovanie činností v oblasti civilnej ochrany a najmä humanitárnej pomoci malo zostať v rámci akejkoľvek budúcej infraštruktúry Únie na financovanie jasne oddelené a plne v súlade s rozdielnymi cieľmi a právnymi požiadavkami takejto infraštruktúry.

__________________

__________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Okrem toho by všetky opatrenia mali byť koherentné s medzinárodnými záväzkami, akými sú napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015  2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a aktívne a prispievať k ich plneniu.

__________________

__________________

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Komisia môže na žiadosť členského štátu, tretej krajiny alebo Organizácie Spojených národov alebo jej agentúr nasadiť tím odborníkov na mieste na poskytovanie poradenstva o preventívnych opatreniach.

“2.  Komisia zároveň môže na žiadosť členského štátu, tretej krajiny alebo Organizácie Spojených národov alebo jej agentúr alebo z vlastnej iniciatívy po pokuse o dosiahnutie dohody s relevantnými zainteresovanými stranami nasadiť tím odborníkov na mieste, ktorí budú poskytovať poradenstvo o preventívnych opatreniach.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je umožniť aktívnejšiu úlohu Komisie pri využívaní expertných prevenčných misií, a to aj v tretích krajinách, keďže to môže zvýšiť ich viditeľnosť a dostupnosť. Tieto misie môžu, ako je zdôraznené v priebežnom hodnotení, prispieť spolu s ďalšími nástrojmi k posilneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochrany a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  suchozemské hasenie lesných požiarov;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

4.  Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo a skúseností členských štátov s civilnou ochranou a po konzultovaní s príslušnými regiónmi náchylnými na krízové situácie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva velenie kapacít rescEU a kontrolu nad nimi.

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponechá právomoc rozhodovať o nasadení kapacít rescEU.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  V článku 13 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

3.  Komisia môže na žiadosť členského štátu, tretej krajiny, Organizácie Spojených národov alebo jej agentúr nasadiť tím odborníkov na mieste na poskytnutie poradenstva o opatreniach v oblasti pripravenosti.

„3.  Komisia zároveň môže na žiadosť členského štátu, tretej krajiny alebo Organizácie Spojených národov alebo jej agentúr alebo z vlastnej iniciatívy po pokuse o dosiahnutie dohody s relevantnými zainteresovanými stranami nasadiť tím odborníkov na mieste, ktorí budú poskytovať poradenstvo o opatreniach zameraných na prípravu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je umožniť aktívnejšiu úlohu Komisie pri využívaní expertných misií v oblasti pripravenosti, a to aj v tretích krajinách, keďže to môže zvýšiť ich viditeľnosť a dostupnosť. Tieto misie môžu, ako je zdôraznené v priebežnom hodnotení, prispieť spolu s ďalšími nástrojmi k posilneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochrany a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b.  V článku 13 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.  Komisia rozšíri kapacity pre odbornú prípravu a zintenzívni výmenu poznatkov a skúseností medzi vedomostnou sieťou Únie v oblasti civilnej ochrany a medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov so zreteľom na znižovanie rizika katastrof, najmä tých, ktoré vyplývajú zo sendaiského rámca.“

Odôvodnenie

Tento dodatočný odsek má za cieľ podporovať výmenu poznatkov a skúseností, ako aj potenciál na rozšírenie kapacít odbornej prípravy do tretích krajín (ako je uvedené v priebežnom hodnotení) s cieľom zlepšiť budúce operácie v oblasti reakcie a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 16 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu.

“2.  Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu. V prípadoch katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo pri zložitých núdzových situáciách Komisia v spolupráci s humanitárnymi aktérmi jasne vymedzí rozsah svojej intervencie a svoj vzťah so stranami zapojenými do širšej humanitárnej reakcii, pričom zabezpečí súlad s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.“

Odôvodnenie

V rámci priebežného hodnotenia mechanizmu civilnej ochrany sa zistilo, že v meniacom sa prostredí operácií v oblasti reakcie ovplyvnilo nejasné vymedzenie zásahov civilnej ochrany v humanitárnych operáciách schopnosť mechanizmu dosahovať svoje ciele. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je pomôcť objasniť pôsobnosť zásahov civilnej ochrany v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a zložitých núdzových situácií, do ktorých za zapájajú aj operácie humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade prostriedkov, ktoré neboli vopred určené pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, výška finančnej podpory Únie pre dopravné zdroje nepresiahne 55 % celkových oprávnených nákladov. Na to, aby boli členské štáty oprávnené na získanie takéhoto financovania, zavedú register všetkých prostriedkov civilnej ochrany, ktoré majú k dispozícii na reakciu na katastrofy, nad rámec tých, ktoré sú určené pre európske zoskupenie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Treba sa usilovať o synergiu a komplementárnosť s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96.

2.  Treba sa usilovať o synergiu a komplementárnosť s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, pričom bude rešpektovať osobitnú a nezávislú povahu opatrení a ich financovania, a to, aby boli v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci.

Odôvodnenie

So zreteľom na návrh Komisie článku 26 ods. 1, ktorý umožňuje financovanie z rôznych zdrojov na činnosti v oblasti civilnej ochrany má navrhovaný pozmeňujúci návrh za cieľ zabezpečiť jasné rozlišovanie medzi humanitárnou pomocou a operáciami civilnej ochrany a ich financovaním.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.12.2017

Pridružený výbor - dátum oznámenia na schôdzi

15.3.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Željana Zovko

8.2.2018

Prerokovanie vo výbore

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Monika Vana

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

  • [1]  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ z 17. decembra 2013
    o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.
  • [2]  Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany 2017/0309 (COD).
  • [3] Priebežné hodnotenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany za obdobie rokov 2014 – 2016, (záverečná správa), august 2017.
    Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o priebežnom hodnotení mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany za obdobie rokov 2014 – 2016, {SWD(2017) 287 final}.
    Európsky dvor audítorov, osobitná správa 33/2017, Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany: koordinácia reakcií na katastrofy mimo EÚ bola vo všeobecnosti účinná.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (25.4.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh na zmenu súčasného mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla poskytovať lepšiu krízovú a núdzovú podporu svojim občanom i občanom mimo Európy, a to aj prostredníctvom posilneného úsilia zameraného na prevenciu katastrof. Pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je jedným z najkonkrétnejších prejavov solidarity – základnej hodnoty EÚ.

Spravodajca zdôrazňuje, že investovanie do prevencie a pripravenosti na katastrofy je najlepším spôsobom ochrany, a to nielen preto, lebo má najväčší potenciál záchrany životov a predchádzania ľudskému utrpeniu, ale aj preto, lebo môže zabrániť obrovským nákladom na obnovu v prípade, že dôjde ku katastrofe. Podľa výpočtov Komisie jedno euro vynaložené na pripravenosť na katastrofy ušetrí až 7 EUR pri zmierňovaní následkov.

Spravodajca je presvedčený, že revízia súčasného systému sa mala uskutočniť už dávno. Nedostatočnosť súčasného dobrovoľného systému sa trpko prejavila pri reakcii Únie na viacero nedávnych katastrof, najmä v dôsledku nedostatku dostupných prostriedkov počas lesných požiarov v rokoch 2016 a 2017, keď sa mohla poskytnúť pomoc iba desiatim zo 17 žiadostí a aj to so značným oneskorením, čo malo za následok stratu viac ako 100 životov. Okrem toho niekoľko správ už poukázalo na nedostatky, pokiaľ ide o dostupnosť určitých kritických kapacít reakcie, najmä pokiaľ ide o lietadlá na hasenie lesných požiarov, prístrešie a prípadne aj iné druhy prostriedkov.

Spravodajca sa domnieva, že navrhovaná štruktúra dvoch dopĺňajúcich sa pilierov pozostávajúca na jednej strane z Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, čiže rezervy predbežne viazaných kapacít reakcie členských štátov, a na druhej strane z takzvaného rescEU, čiže vyhradenej rezervy kapacít reakcie s velením a riadením na úrovni Únie, ktorá má slúžiť ako kapacita poslednej inštancie, je najvhodnejší a najúčinnejší spôsob, ako prekonať obmedzenia súčasného rámca. Vďaka optimálnemu zlúčeniu zdrojov a rozsiahlym úsporám posilnený mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany prinesie aj značné úspory pre členské štáty.

Spravodajca pripomína, že celkové náklady na návrh Komisie sa odhadujú na 280 miliónov EUR na roky 2018 – 2020, z čoho 256,9 miliónov EUR v rámci okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo, 6,3 miliónov EUR v rámci okruhu 4 Globálna Európa a 16,9 miliónov EUR v rámci okruhu 5 Administratívne výdavky. Z navrhovaných prevádzkových výdavkov by sa 54 % vyčlenilo na pripravenosť vrátane nadobudnutia alebo prenájmu aktív rescEU, 37 % na reakciu a 9 % na činnosti v oblasti prevencie. Návrh predpokladá aj prijatie ďalších 100 zamestnancov počas troch rokov. Spravodajca sa domnieva, že tieto návrhy sú primerané rozsahu a účelu revízie.

Spravodajca víta navrhované použitie nástroja flexibility na pokrytie väčšiny (88 %) potrebných dodatočných zdrojov. Dôrazne však odmieta navrhované prerozdelenie finančných prostriedkov z existujúcich programov v rámci okruhov 3 a 4 vo výške 31,3 miliónov EUR. Ako pri viacerých príležitostiach zdôraznil Výbor pre rozpočet, významné nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Okrem toho mnohé z dotknutých programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť, sa môžu pochváliť vynikajúcimi mierami plnenia a boli mnoho rokov nedostatočne financované. Spravodajca preto navrhuje financovať v plnej výške dodatočné zdroje potrebné v rámci okruhov 3 a 4, a to prostredníctvom nástroja flexibility, ako sa podrobne uvádza v novej prílohe I.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Vyzýva Komisiu, aby sa zdržala prerozdelenia rozpočtových prostriedkov na financovanie nových politických priorít, ktoré sa pridávajú počas prebiehajúceho viacročného finančného rámca, pretože to bude nevyhnutne mať negatívny vplyv na vykonávanie ďalších kľúčových činností Únie.

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné financovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý začne v roku 2021, a aby vychádzala zo súčasného prepracovania.

Odôvodnenie

S cieľom nadviazať na súčasnú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorou sa posilňuje politika i financovanie, bude dôležité, aby Komisia pri predkladaní nových návrhov týkajúcich sa budúceho viacročného finančného rámca navrhla ambiciózny finančný balík pre mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany na obdobie po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť kapacít v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na katastrofy.

(7) Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť a schopnosť nasadenia mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila rýchla dostupnosť kapacít v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na katastrofy. Malo by sa zabezpečiť optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.

Odôvodnenie

Pri mobilizácii kapacít prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je mimoriadne dôležitá rýchlosť, ako to dokazujú tragické dôsledky oneskoreného nasadenia protipožiarnych lietadiel počas posledného obdobia lesných požiarov v južnej Európe. Spolufinancovanie EÚ by sa malo vždy poskytovať za plnej transparentnosti a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie.

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie, nie však na úkor finančných prostriedkov vyčlenených na iné kľúčové politiky Únie, ako sú politiky presadzujúce práva, rovnosť a občianstvo, spravodlivosť alebo ľudský rozvoj na celom svete.

Odôvodnenie

Pri mobilizácii kapacít prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je mimoriadne dôležitá rýchlosť, ako to dokazujú tragické dôsledky oneskoreného nasadenia protipožiarnych lietadiel počas posledného obdobia lesných požiarov v južnej Európe. Spolufinancovanie EÚ by sa malo vždy poskytovať za plnej transparentnosti a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10 a) Malo by sa zabezpečiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov pre revidovaný mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Vzhľadom na to, že je potrebné zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na financovanie existujúcich viacročných programov by sa zvýšenie financovania na cielenú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rokoch 2018, 2019 a 2020 malo čerpať výlučne zo všetkých prostriedkov dostupných podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 13111a, najmä využitím nástroja flexibility.

 

___________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia každé dva roky informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.

Komisia každý rok informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 12a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto informácie obsahujú prehľad o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov s podrobným technickým a finančným posúdením, presnými informáciami o zvýšení nákladov a zmenách druhov požadovaných kapacít v oblasti reakcie a ich prípadných požiadaviek na ich kvalitu, ako aj dôvody každého zvýšenia alebo zmien.“

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Rozpočtové prostriedky potrebné na mechanizmus Únie postupne schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci ročného rozpočtového postupu, pričom sa náležite zohľadňujú všetky dostupné možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ ide o využitie nástroja flexibility, ako sa uvádza v prílohe I.“

 

____________________

 

* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Príloha I (nová)

 

 

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ DODATOČNÉ PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020

 

 

2018

2019

2020

SPOLU

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 3*

CA

19 157

115,2

122 497

256 854

 

PA

11

56,56

115 395

182 955

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 4*

CA

2

2

2 284

6 284

 

PA

0,8

1,8

2 014

4 614

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhov 3 a 4 spolu*

CA

21 157

117,2

124 781

263 138

 

PA

11,8

58,36

117 409

187 569

(číselné údaje v miliónoch EUR)

* Celé sumy sa poskytnú prostredníctvom nástroja flexibility.

Odôvodnenie

Dodatočné finančné prostriedky potrebné na súčasnú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rokoch 2018 – 2020 by mali byť presnejšie vymedzené v samotnom rozhodnutí, a to prostredníctvom samostatnej podrobnej prílohy I. Akékoľvek dodatočné finančné prostriedky potrebné na financovanie tejto revízie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali mobilizovať prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o VFR.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Prerokovanie vo výbore

22.3.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (30.4.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Buda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je dôležitou stratégiou Európskej únie na urýchlenú reakciu na núdzové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť na území Európskej únie alebo mimo nej, a umožňuje koordinovať pomoc prostredníctvom prostriedkov vo všetkých zúčastnených krajinách, treba ho však vylepšiť, pokiaľ ide o kapacity prevencie, pripravenosti, organizácie a riadenia núdzových situácií.

Spravodajca sa domnieva, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní článku 196 ZFEÚ, v ktorom sa nabáda k spolupráci medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť účinnosť systémov na predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na ochranu pred nimi.

V tejto súvislosti spravodajca víta iniciatívu Európskej komisie, ktorej cieľom je zjednodušiť a posilniť existujúci mechanizmus solidarity, a to vytvorením – popri národných kapacitách – ambicióznej európskej rezervy kapacít, ktorá by bola vo väčšej miere financovaná Európskou úniou a ktorá by posilnila aktíva členských štátov.

Spravodajca zdôrazňuje príspevok európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý už existuje a ktorým sa podporuje adaptácia na zmenu klímy, prevencia a riadenie rizík. Okrem toho sa domnieva, že v záujme uľahčenia rýchleho a účinného nasadenia pomoci, by sa pri mobilizácii prostriedkov v rámci RescEU mal zaujať regionálny prístup, a to najmä posilnením a zapojením kapacít miestnych a regionálnych orgánov, s cieľom lepšie reagovať na osobitosti príslušných regiónov.

Využitie synergií medzi rôznymi fondmi Únie predstavuje dôležitý faktor zlepšenej účinnosti a väčšej efektívnosti pri udržateľnej prevencii katastrof a reakcie na ne. Spravodajca preto nabáda k lepšej spolupráci a koordinácii medzi rôznymi nástrojmi v rámci integrovaného prístupu, a to vrátane Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ).

Spravodajca podporuje aj návrh Komisie na vytvorenie siete zručností a know-how jednotlivých členských štátov v tejto oblasti, a to so zapojením špičkových centier a univerzít.

Nakoniec je spravodajca presvedčený, že by sa mala vypracovať lepšia komunikačná stratégia s cieľom viac zviditeľniť opatrenia a výsledky v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v očiach občanov a posilniť dôveru občanov v schopnosť Únie predchádzať katastrofám a reagovať na ne.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou členskými štátmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou, členskými štátmi a ich regiónmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

_________________

_________________

12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete, často bez varovania. Či už sú katastrofy prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie, pričom ich zhoršuje vplyv zmeny klímy a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie a hospodárstvo, môžu byť obrovské.

(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete. Či už sú katastrofy prírodné a zhoršuje ich vplyv zmeny klímy alebo spôsobené ľudskou činnosťou vrátane nových druhov hrozieb, ako sú hrozby, ktoré sa týkajú vnútornej bezpečnosti, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie a hospodárstvo, sú zo strednodobého a dlhodobého hľadiska často obrovské.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty súčasne postihnuté opakujúcimi sa katastrofami a kolektívna kapacita nie je dostatočná.

(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na včasné a uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty a ich regióny, ako aj členské štáty a regióny v blízkom susedstve postihnuté opakujúcimi sa katastrofami, ku ktorým dochádza súčasne, a kolektívna kapacita nie je dostatočná. Systém by sa mal zlepšiť a členské štáty mali prijať primerané preventívne opatrenia na zachovanie a posilnenie vnútroštátnych kapacít na úrovni, ktorá je dostatočná na primeranú reakciu na katastrofy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala by sa znížiť administratívna záťaž a mali by sa posilniť politiky prevencie, a to aj zabezpečením potrebných prepojení s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313.

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia na všetkých úrovniach, keďže vplyv zmeny klímy postihuje všetky územia a má cezhraničný charakter. Na tento účel by členské štáty v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, – a to aj v prípade cezhraničných udalostí –, v ktorom sa čo najrýchlejšie spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne, a to aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem toho by Komisia v prípade potreby mala požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány odbornej prípravy, prevencie, pripravenosti, ako aj evakuácie v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, ako sú zemetrasenia, suchá, vlny horúčav, prírodné požiare, záplavy a nedostatok vody, a s humanitárnymi a technologickými katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Je nevyhnutné znížiť administratívnu záťaž a posilniť politiky prevencie a operačné kapacity, aj na cezhraničnej úrovni, a to aj posilnením prepojení a koordinácie s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v článku 1 a odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313, a s Fondom solidarity Európskej únie. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že európske štrukturálne a investičné fondy (fondy EŠIF) už prispievajú k podpore adaptácie na zmenu klímy, prevencie a riadenia rizík a že existuje ex ante kondicionalita, ktorá je spojená s týmto cieľom.

_________________

_________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Makroregionálne stratégie Únie by mohli ponúknuť veľmi kvalitné rámce pre spoluprácu s cieľom vytvoriť operačné preventívne opatrenia, ako aj strediská pre reakciu a riadenie, umožňujúc aj spoluprácu v tejto oblasti so susednými tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou v Európe. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným požiarom, rozsiahlym záplavám a zemetraseniam, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené.

(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť vycvičiť sa, pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä účinnou vzájomnou podporou a spoluprácou v Európe, s cieľom zabezpečiť, aby boli zásahy predvídateľnejšie a aby sa čas nasadenia pomoci výrazne znížil. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „občianska povinnosť poskytnúť pomoc“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj vopred vyčlenené kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, ako sú prírodné požiare, rozsiahle záplavy, zemetrasenia, teroristické hrozby alebo iné nepredvídateľné udalosti vrátane akéhokoľvek prípadného akútneho nedostatku liekov, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré môžu byť nasadené na rýchly zásah súčasne na niekoľkých miestach. Prevádzkové aktíva v rámci rescEU by na požiadanie mali byť k dispozícii pre operácie reakcie s cieľom riešiť výpadky kapacity a zvýšiť úsilie poskytované v rámci zoskupenia v oblasti civilnej ochrany. Mali by sa vytvoriť osobitné ustanovenia pre zásahy v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach, pričom sa zohľadní ich odľahlosť a špecifickosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Úloha regionálnych a miestnych orgánov pri prevencii a riadení katastrof je mimoriadne dôležitá a ich kapacity v oblasti reakcie musia byť náležite zapojené do činností koordinácie a nasadenia vykonávaných podľa rozhodnutia, v súlade inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov, s cieľom minimalizovať prekrývanie a posilniť interoperabilitu.. Tieto orgány môžu zohrať dôležitú preventívnu úlohu a sú tiež prvými, ktoré reagujú bezprostredne po katastrofe spolu s dobrovoľníckymi kapacitami. Preto je potrebná sústavná spolupráca na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť spoločné systémy varovania pre rýchly zásah pred mobilizáciou rescEU, ako aj pravidelné verejné informačné kampane týkajúce sa opatrení bezprostrednej reakcie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  S cieľom uľahčiť rýchle a účinné nasadenie pomoci by mobilizácia aktív v rámci rescEU mala mať aj územný rozmer a mala by zohľadňovať význam zaujatia regionálneho a, ak je to potrebné, komunitne vedeného prístupu s cieľom primerane reagovať na osobitosti regiónov a obmedziť škody spôsobené katastrofou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť kapacít v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na katastrofy.

(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné materiálne a technické kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to aj v prípade cezhraničných udalostí, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť materiálnych a technických kapacít – aj pre záchranu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Vopred viazané vhodné vybavenie a kapacity Únie v oblasti verejného obstarávania by umožnili úspory z rozsahu a lepšiu koordináciu pri reakcii na katastrofy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach.

(9)  Odborná príprava, výskum a inovácia sú kľúčové aspekty spolupráce v oblasti civilnej ochrany. Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a cvičení, podporovali inovácie začleňovaním nových technológií, ako je špičkové zariadenie a najnovšie výsledky výskumu, ktoré zaručia účinnejšie monitorovanie mestských a lesných oblastí, a aby sa posilnil dialóg a spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, a to aj na cezhraničnej úrovni, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach, v rámci ktorej by boli zapojení výskumní pracovníci, výskumné strediská a strediská odbornej prípravy členských štátov, univerzity a prípadne centrá excelentnosti a organizácie civilného sektora. V prípade najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území by sa mali prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo ich zahrnutie do tejto siete, a to súbežne s posilnením spolupráce v oblasti odbornej prípravy – ako aj kapacít prevencie a reakcie – s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Treba zjednodušiť postupy mechanizmu Únie, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

(11)  Treba zjednodušiť a zefektívniť postupy mechanizmu Únie a zvýšiť ich flexibilitu, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší a najefektívnejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty a ich miestne a regionálne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov, vrátane pravidelnej správy lesnatých plôch, správy horľavých materiálov a vykonávania lesohospodárskeho plánovania. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných a medziobecných preventívnych opatrení a opatrení včasného varovania a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15, a to vrátane rádioaktívnych, biologických a chemických havárií. Programy územnej spolupráce v rámci politiky súdržnosti poskytujú osobitné opatrenia v záujme zohľadnenia odolnosti voči katastrofám, prevencie rizík a riadenia rizík, a preto je potrebné zvýšenie úsilia v záujme silnejšej integrácie a väčších synergií. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Mali by sa vytvoriť aj podmienky pre lepšiu koordináciu s Fondom solidarity Európskej únie (FSEÚ) v záujme reakcie na prírodné katastrofy.

__________________

__________________

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13 a)  Je potrebné , aby sa opatrenia Únie zameriavali aj na poskytovanie pomoci v rámci technickej odbornej prípravy, aby sa posilnila kapacita svojpomoci spoločenstiev, vďaka čomu budú lepšie pripravené poskytnúť bezprostrednú reakciu a ovládnuť katastrofu. Cielená odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov v oblasti verejnej bezpečnosti, ako sú vedúci činitelia komunity, sociálni pracovníci, zdravotníci, záchranárske služby a služby protipožiarnej ochrany, ako aj miestne dobrovoľnícke zásahové skupiny, ktoré by mali mať k dispozícii rýchlo dostupné vybavenie pre zásah, môže pomôcť obmedziť katastrofu a znížiť počet obetí na životoch počas krízy aj po nej.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof alebo hrozby katastrof; a

c)  uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof alebo hrozby katastrof, a to aj prostredníctvom nasadenia primeraných materiálnych a technických kapacít v núdzových záchranných operáciách;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách.

e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách, a to aj v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno ea):

 

ea)  zintenzívniť spoluprácu a koordináciu činnosti na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prijíma opatrenia na zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a napomáha spoločné využívanie vedomostí, výsledkov vedeckého výskumu, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi, ktoré čelia spoločným rizikám;

a)  prijíma opatrenia na podporu vzdelávania, zvyšovanie informovanosti, zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a uľahčenie dialógu, spoločného využívania vedomostí a spolupráce, výsledkov vedeckého výskumu a inovácie, s odporúčaniami a krátkodobými prognózami, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi a ich miestnymi a regionálnymi orgánmi, susednými tretími krajinami, ako aj prípadne najvzdialenejšími regiónmi a zámorskými krajinami a územiami, ktoré čelia spoločným rizikám;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá písmeno aa):

 

aa)  na požiadanie poskytuje pomoc pri rozhodovaní;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá písmeno ab):

 

ab)  koordinuje harmonizáciu informácií a usmernení, pokiaľ ide o systémy varovania, a to aj na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – písmeno h

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3c)  V článku 5 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

h)  podporuje využívanie rôznych fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali;

h)  podporuje využívanie a koordináciu rôznych fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám a reakciu na ne a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali na zvýšenie synergie, a to aj s cieľom rozšíriť a aktualizovať ich materiálne a technické kapacity;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 6 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé tri roky;

a)  v spolupráci s príslušnými miestnymi a regionálnymi orgánmi vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo primeranej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé dva roky;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti, a to do 31. januára 2019 a potom každé tri roky. Okrem toho Komisia môže od členských štátov požadovať, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. Únia náležite prihliada na pokrok dosiahnutý členskými štátmi v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti na ne ako súčasť akéhokoľvek budúceho mechanizmu ex ante kondicionality v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti, a to do 31. januára 2019 a potom každé dva roky. Okrem toho Komisia môže požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré poskytnú spolu s usmerňujúcim rámcom pre ich prípravu a ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. Únia náležite prihliada na pokrok dosiahnutý členskými štátmi v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti na ne aj na regionálnej a miestnej úrovni ako súčasť akéhokoľvek posilneného budúceho mechanizmu ex ante kondicionality pre investície v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 8 – odsek 1 – písmeno k

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V článku 8 odsek 1 sa písmeno k) nahrádza takto:

k)  v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b)

„k)  v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti – a to aj koordináciou s ďalšími nástrojmi Únie – na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b).“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 b)  V článku 9 sa za odsek 1 vkladá tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom posilňujú administratívne kapacity príslušných regionálnych a miestnych orgánov.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy, prírodné katastrofy aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať zo zoskupenia kapacít v oblasti reakcie vopred poskytnutých členských štátmi vrátane modulov, iných kapacít v oblasti reakcie a odborníkov.

1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať zo súboru vopred schválených spôsobilostí členských štátov v oblasti reakcie a bude zahŕňať moduly, ďalšie kapacity v oblasti reakcie a odborníkov, a to na základe zásady občianskej povinnosti poskytnúť pomoc.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno d

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 11 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Odkazy na Európsku kapacitu pre reakcie na núdzové situácie, EERC a dobrovoľné zoskupenie sa považujú za odkazy na európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany.

10.  Odkazy na Európsku kapacitu pre reakcie na núdzové situácie, EERC a občiansku povinnosť poskytnúť pomoc sa považujú za odkazy na európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pátracie a záchranné činnosti;

c)  pátracie a záchranné činnosti v mestskom, horskom a lesnom prostredí;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo a potreby flexibility, pokiaľ ide o kapacity v oblasti reakcie, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva velenie kapacít rescEU a kontrolu nad nimi.

7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva velenie kapacít rescEU a kontrolu nad nimi a využíva spoločný a štandardizovaný operačný jazyk, ktorému rozumejú všetky subjekty, ktoré zasahujú v prípade katastrof.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V prípade nasadenia sa Komisia dohodne so žiadajúcim členským štátom na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít a činností rescEU.

8.  V prípade nasadenia sa Komisia dohodne so žiadajúcim členským štátom alebo prípadne štátmi na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít, ako aj kapacít v oblasti reakcie regionálnych a miestnych orgánov i dobrovoľníkov a činností rescEU.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Koordináciu jednotlivých kapacít v oblasti reakcie v prípade potreby uľahčuje Komisia prostredníctvom ERCC v súlade s článkami 15 a 16.

9.  Koordináciu medzi jednotlivými kapacitami v oblasti reakcie v prípade potreby uľahčuje Komisia, okrem iného zohľadnením potreby prijať regionálny prístup a v prípade potreby využiť cezhraničné dohody, na základe dostupnosti a blízkosti. Táto koordinácia sa takisto uľahčí prostredníctvom ERCC v súlade s článkami 15 a 16.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany.

Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof zahŕňajúcu v prípade potreby strediská pre výskum a odbornú prípravu, univerzity, výskumných pracovníkov a centrá excelentnosti, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany otvorenú aj pre výmenu znalostí a najlepších postupov s tretími krajinami.

Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:“.

Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností, šírenia znalostí, komunikácie programov na zvýšenie informovanosti, a to v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9 a)  V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a)  vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov.

a)  vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na poskytovanie špecializovaného know-how týkajúceho sa prevencie katastrof, pripravenosti a reakcie na ne. Tento program využíva v prípade potreby existujúce centrá excelentnosti a univerzity a zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov. Tento program zahŕňa aj ustanovenia pre spoluprácu so susednými tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9 b)  V článku 13 odsek 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

f)  stimulovanie a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.

f)  stimulovanie výskumu a inovácií a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 20a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zviditeľňuje Úniu, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c).

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zabezpečuje vhodnú viditeľnosť Únie, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c). Vypracuje sa stratégia komunikácie v záujme zviditeľnenia opatrení v rámci mechanizmu Únie občanom a zvýšenia ich dôvery v kapacity mechanizmu Únie v oblasti prevencie a reakcie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b – bod i

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 21 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  náklady potrebné na to, aby sa kapacity v oblasti reakcie zmodernizovali alebo opravili a dosiahli tak stav pohotovosti a dostupnosti, v ktorom by ich bolo možné nasadiť ako súčasť európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany v súlade s požiadavkami na kvalitu európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany a v relevantných prípadoch aj v súlade s odporúčaniami vypracovanými v rámci procesu certifikácie („náklady na adaptáciu“). Uvedené náklady môžu zahŕňať náklady súvisiace s operabilitou, interoperabilitou modulov a ďalších kapacít v oblasti reakcie, autonómnosťou, sebestačnosťou, prepraviteľnosťou, balením a iné potrebné náklady, za predpokladu, že tieto náklady konkrétne súvisia so zapojením kapacít do európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany.

c)  náklady potrebné na to, aby sa kapacity v oblasti reakcie zmodernizovali alebo opravili a dosiahli tak stav pohotovosti a dostupnosti, v ktorom by ich bolo možné nasadiť ako súčasť európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany v súlade s požiadavkami na kvalitu európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany a v relevantných prípadoch aj v súlade s odporúčaniami vypracovanými v rámci procesu certifikácie („náklady na adaptáciu“). Uvedené náklady môžu zahŕňať náklady súvisiace s operabilitou, interoperabilitou modulov a ďalších kapacít v oblasti reakcie, autonómnosťou, sebestačnosťou, prepraviteľnosťou, balením a iné potrebné náklady vrátane tých, ktoré sa týkajú podpory dobrovoľníckej činnosti v oblasti civilnej ochrany a odbornej prípravy dobrovoľníkov, za predpokladu, že tieto náklady konkrétne súvisia so zapojením kapacít do európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Treba sa usilovať o synergiukomplementárnosť s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96.“

2.  Treba rozvíjať synergiu, komplementárnosťväčšiu koordináciu s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, – vrátane Fondu solidarity Európskej únie – rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky, bez toho, aby to znamenalo opätovné prerozdeľovanie finančných prostriedkov z týchto oblastí. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96.“

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Daniel Buda

7.12.2017

Prerokovanie vo výbore

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Dátum prijatia

26.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Plura, Boris Zala

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

4.4.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

(COM)2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Za Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: Angelika Mlinar (spravodajkyňa)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorskému výboru:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Rodová rovnosť je základnou hodnotou Únie uznanou v zmluvách a v Charte základných práv, ktorú sa EÚ zaviazala začleniť do všetkých svojich činností. Zásada rodovej rovnosti je ustanovená najmä v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že Únia sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstraňovanie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala by sa znížiť administratívna záťaž a mali by sa posilniť politiky prevencie, a to aj zabezpečením potrebných prepojení s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Členské štáty by mali zabezpečiť komplexné programovanie zohľadňujúce rodové hľadisko, keďže prírodné a človekom spôsobené katastrofy, ako aj environmentálne politiky vplývajú na mužov a ženy odlišným spôsobom. Preto s cieľom spravodlivo a účinne znižovať riziko katastrof a posilňovať mechanizmy civilnej ochrany je potrebné začleňovať rodové otázky do všetkých fáz od predchádzania až po postupy pripravenosti a reakcie vrátane spoločných posúdení rizika a zásahov krízového riadenia v konfliktných situáciách a v situáciách po konflikte. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala by sa znížiť administratívna záťaž a mali by sa posilniť politiky prevencie, a to aj zabezpečením potrebných prepojení s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

_____________________

_____________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a) Únia by pri všetkých svojich činnostiach mala zohľadňovať skutočnosť, že ženy nie sú postihnuté len okamžitými účinkami katastrofy, ale môžu mať aj špecifické potreby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti. Členské štáty a Únia by mali prioritne zabezpečiť, aby tehotné ženy dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  Počas všetkých fáz riadenia rizika by sa mali poskytovať sanitárne a hygienické zariadenia, služby a zdroje, a to s osobitným zreteľom na špecifické potreby žien a dievčat a povedomím o nich.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)  Ženy a dievčatá sú v núdzovej situácii vystavené väčšiemu riziku fyzického a sexuálneho násilia. Preto je zásadne dôležité, aby projekty v oblasti zvládania katastrof zahŕňali opatrenia na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a na účinnú reakciu naň, ako napríklad opatrenia na zaistenie bezpečnosti žien v prípade katastrof, a aby sa zároveň poskytovali služby na podporu obetí rodovo motivovaného násilia, ako sú zdravotná starostlivosť, psychologická podpora a ďalšie formy pomoci. Do existujúcej odbornej prípravy a príručiek zameraných na znižovanie rizika a reakcie na núdzové situácie by sa mali začleniť otázky týkajúce sa násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  S cieľom predchádzať konkrétnym rizikám, ktorým sú ženy a dievčatá vystavené v núdzových situáciách, a reagovať na ne účinnejším spôsobom, by zamestnanci a personál zaoberajúci sa plánovaním, nasadzovaním a riadením v oblasti riadenia rizika katastrof a civilnej ochrany mali absolvovať odbornú prípravu, ktorá zohľadňuje rodové hľadisko. Na tento účel je nanajvýš dôležitý stály dialóg a spolupráca medzi Vedomostnou sieťou Únie v oblasti civilnej ochrany so sieťami a organizáciami obhajcov práv žien s odbornými znalosťami v oblasti ekologických katastrof, aby sa dosiahol plne prierezový prístup k predchádzaniu katastrof a k pripravenosti a reakcii na ne v Únii a v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie.

(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie, nie však na úkor finančného krytia vyčleneného na ostatné kľúčové politiky Únie, ako sú politiky zamerané na presadzovanie práv, rovnosti a občianstva, spravodlivosti alebo ľudského rozvoja na celom svete vrátane všetkých finančných prostriedkov vyčlenených na rodovú rovnosť a programy a projekty zamerané na posilnenie postavenia žien, najmä so zreteľom na to, že vykonávanie niektorých z týchto programov bolo mimoriadne úspešné (platobné rozpočtové prostriedky pre program Práva, rovnosť a občianstvo dosiahli v predchádzajúcich troch rokoch viac než 99 %).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Takmer 100 % miera čerpania programu Práva, rovnosť a občianstvo znamená, že z tohto programu nemožno mobilizovať žiadne nové finančné prostriedky bez toho, aby to nemalo vplyv na konkrétne projekty a organizácie. Výbor FEMM sústavne poukazuje na potrebu zvýšiť financovanie programu Práva, rovnosť a občianstvo so zreteľom na program DAPHNE a programy rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10 a)  Pre revidovaný mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa malo zabezpečiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov. Vzhľadom na to, že je potrebné zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na financovanie existujúcich viacročných programov by sa zvýšenie financovania na cielenú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rokoch 2018, 2019 a 2020 malo čerpať výlučne zo všetkých prostriedkov dostupných podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20131a, najmä využitím nástroja flexibility.

 

___________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b)  Súčasťou plánovania a prideľovania finančných prostriedkov a zostavovania rozpočtu pre revidovaný mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by malo byť využitie hľadiska rodového rozpočtovania, ktoré by zahŕňalo rodovo založené hodnotenie s cieľom lepšie začleniť rodové hľadisko pri riešení núdzových situácií v rámci úsilia o riadenie rizík a predchádzanie katastrofám.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrok vo vykonávaní rámca prevencie katastrof: meraný počtom členských štátov, ktoré sprístupnili Komisii svoje posúdenia rizík, posúdenie svojej spôsobilosti na riadenie rizík a zhrnutie svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, ako sa uvádza v článku 6;“.

a)  pokrok vo vykonávaní rámca prevencie katastrof: meraný počtom členských štátov, ktoré sprístupnili Komisii svoje posúdenia rizík, posúdenie svojej spôsobilosti na riadenie rizík a zhrnutie svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, ako sa uvádza v článku 6. Hodnotenia musia zohľadňovať rodové hľadisko;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 12a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia každé dva roky informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.

Komisia každé dva roky informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12, pričom poskytuje konkrétne údaje o rodovom hľadisku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:“. '

Uvedená sieť, ktorá sa usiluje o rodovo vyvážené zloženie, plní tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:“. '

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:

 

2a.  Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 Komisia a členské štáty zabezpečia, aby odborná príprava a kvalifikačné postupy, ako aj príručky zamerané na znižovanie rizika a núdzovú reakciu začleňovali rodové hľadisko, a to s osobitným dôrazom na predchádzanie násilia páchanému na ženách a dievčatách a reakciu naň;

Odôvodnenie

Tento dodatočný odsek má za cieľ zaviesť v rámci Vedomostnej siete Únie v oblasti civilnej ochrany zohľadňovanie rodového hľadiska prostredníctvom odbornej prípravy a príručiek.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b)  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:

 

3a.  Komisia zabezpečí, aby sa údaje týkajúce sa katastrofy sprístupňovali rozčlenené podľa rodového hľadiska, ako požaduje sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof, s cieľom zamerať sa na úlohu žien pri plánovaní znižovania rizika a zaoberať sa rodovým hľadiskom v celom procese;

Odôvodnenie

Tento dodatočný odsek má za cieľ zaviesť zohľadňovanie rodového hľadiska pri zhromažďovaní údajov týkajúcich sa katastrofy. Na podporu a zlepšenie spolupráce sú údaje a štatistiky kľúčom k pochopeniu rizík katastrof a v konečnom dôsledku aj k reakcii na ne. Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof jasne stanovuje, že príslušné údaje by mali byť rozčlenené.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Suma 480 630 000 EUR v bežných cenách bude pochádzať z okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ viacročného finančného rámca a suma 150 936 000 EUR v bežných cenách z okruhu 4 „Globálna Európa“.“

Rozpočtové prostriedky potrebné na mechanizmus Únie postupne schvaľujú Európsky parlament a Rada v rámci ročného rozpočtového postupu, pričom náležite zohľadňujú všetky dostupné možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ ide o využitie nástroja flexibility, ako sa uvádza v prílohe I.“

 

____________________

 

* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Odôvodnenie

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

8.2.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Angelika Mlinar

21.2.2018

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

20.3.2018

 

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.3.2018

 

 

 

Dátum prijatia

17.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

48

8

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Dátum predloženia

23.5.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR

John Flack, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

PPE

Julie Girling

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 30. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia