Förfarande : 2017/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2018

Ingivna texter :

A8-0180/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/02/2019 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1079kWORD 177k
22.5.2018
PE 616.870v03-00 A8-0180/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

(COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Elisabetta Gardini

Föredragande av yttrande (*):

Željana Zovko, utskottet för utveckling

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0772/2),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0409/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för regional utveckling samt ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0180/2018), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte använda omfördelningar för att finansiera nya politiska prioriteringar som läggs till under en pågående flerårig budgetram, eftersom detta oundvikligen kommer att ha en negativ inverkan på genomförandet av andra av unionens viktiga verksamheter.

4.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräcklig finansiering till unionens civilskyddsmekanism i nästa fleråriga budgetram från och med 2021 med utgångspunkt i denna översyn av civilskyddsmekanismen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen, medlemsstaterna och deras regioner och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

_________________

_________________

12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden och ofta utan förvarning. Både naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, samtidigt som de förvärras av klimatförändringarnas effekter och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof kan bli enorma.

(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden och ofta utan förvarning. Både naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, samtidigt som de förvärras av klimatförändringarnas effekter och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof kan bli oanade i omfattning. Dessvärre är sådana katastrofer ibland avsiktliga, exempelvis vid terroristattacker.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater drabbas samtidigt av återkommande katastrofer och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig.

(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater drabbas samtidigt av återkommande eller oväntade naturkatastrofer eller mänskligt orsakade katastrofer och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig. För att råda bot på dessa brister och framväxande faror bör alla unionsinstrument utnyttjas på ett fullständigt flexibelt sätt, bland annat genom främjande av det civila samhällets aktiva deltagande. Icke desto mindre bör medlemsstaterna vidta adekvata förebyggande åtgärder för att bevara en nationell kapacitet som är tillräcklig för att katastrofer ska kunna hanteras ordentligt.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Förebyggande av skogsbränder är av grundläggande betydelse för det globala åtagandet om minskade koldioxidutsläpp. Förbränningen av träd och torvrik mark vid skogsbränder leder nämligen till koldioxidutsläpp. Studier har visat att bränder ligger bakom 20 % av de globala koldioxidutsläppen, vilket är mer än de samlade utsläppen från alla transportsystem i världen (fordon, fartyg och flygplan).

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål ska medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering som länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Den administrativa bördan bör minskas och de förebyggande åtgärderna stärkas, bland annat genom att det skapas nödvändiga kopplingar till andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning nr 1303/201313.

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål bör medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar om sina nationella säkerhetsrisker och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för hantering av naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer vilken länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, även sådana som orsakas av människor, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering, särskilt via Europeiska miljöbyrån. Det är viktigt att minska den administrativa bördan och stärka de förebyggande åtgärderna, bland annat genom att stärka kopplingarna till och samarbetet med andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning nr 1303/201313.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Risk är ett negativt incitament för regioners utveckling. Förebyggande och riskhantering innebär omgestaltning av politiska strategier och institutionella ramar och förstärkning av lokal, nationell och regional kapacitet för att utforma och genomföra riskhanteringsåtgärder, där många olika aktörer samordnas. Det är mycket viktigt att utarbeta kartor över risker i regioner och/eller medlemsstater och att stärka insatskapaciteten och de förebyggande åtgärderna, med särskild tonvikt på klimatrisker. Det är mycket viktigt att riskkartorna beaktar både de risker som orsakas av de nuvarande klimatvariationerna och klimatförändringarnas prognostiserade utveckling.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  När medlemsstaterna utarbetar sina riskbedömningar och sin riskhanteringsplanering bör de ta hänsyn till de specifika riskerna för vilda djur och växter och för djurskyddet. Kommissionen bör uppmuntra informationsspridning över hela Europa om drabbade djur i katastrofer. Utbildningsprogram och kurser bör vidareutvecklas i detta avseende.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Skogsbrandssäsongen 2017 var ovanligt lång och intensiv i många medlemsstater och orsakade över 100 dödsfall enbart i en medlemsstat. Bristen på tillgängliga resurser, som togs upp i rapporten om kapacitetsbrister1a, och oförmågan hos den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (”EERC” eller ”den frivilliga poolen”) att i god tid tillmötesgå samtliga 17 begäranden om bistånd vid skogsbränder visade att medlemsstaternas frivilliga bidrag inte räcker vid storskaliga nödsituationer som drabbar flera medlemsstater samtidigt.

 

_________________

 

1a Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framsteg och kvarvarande brister i den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer, av den 17 februari 2017.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d)  De naturligaste partnerna för fördjupat samarbete är angränsande medlemsstater som delar samma expertis och strukturer och som mest sannolikt kommer att drabbas av samma katastrofer och risker.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom ömsesidigt bistånd i Europa. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller den frivilliga poolen), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta insatskapacitet vid nödsituationer som kan sättas in snabbt vid okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar och jordbävningar samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer.

(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom ömsesidigt bistånd i Europa. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller den frivilliga poolen), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta insatskapacitet vid nödsituationer som kan sättas in snabbt vid okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar och jordbävningar och vid terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära attacker, samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer. Här är det viktigt att förstärka och ta tillvara den specifika kapaciteten hos lokala och regionala myndigheter, eftersom de är de första som ingriper vid en katastrof. Dessa myndigheter bör ta fram samarbetsmodeller där lokalsamfunden kan utbyta bästa praxis och ges möjlighet att delta i utvecklingen av sin egen motståndskraft mot naturkatastrofer.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Regionala och lokala myndigheters roll i förebyggande och hantering av katastrofer är av stor betydelse, och deras insatskapacitet måste på lämpligt sätt involveras i all verksamhet som bedrivs för samordning och insättande enligt detta beslut, i enlighet med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar och i syfte att minimera överlappningar och främja driftskompatibilitet. Sådana myndigheter kan spela en viktig förebyggande roll och är också de första som reagerar efter en katastrof, tillsammans med sin frivilligkapacitet. Det finns därför ett behov av kontinuerligt samarbete på lokal, regional och gränsöverskridande nivå i syfte att upprätta gemensamma varningssystem för snabba insatser innan rescEU mobiliseras samt regelbundna offentliga informationskampanjer om tidiga svarsåtgärder.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I de fall där den tillgängliga kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till kapacitet i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser.

(7)  I de fall där den tillgängliga materiella och tekniska kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser, även vid gränsöverskridande händelser, bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv och insättningsbar, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till materiell och teknisk kapacitet, även för räddning av äldre och funktionsnedsatta personer, i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater, såsom gränsöverskridande epidemier. Genom att lämplig utrustning ställs till förfogande på förhand och genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser. En optimal och transparent användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.

Motivering

När kapacitet mobiliseras genom civilskyddsmekanismen är det ytterst viktigt att det sker snabbt, vilket framgår av de tragiska följderna av det sena insättandet av brandbekämpningsflyg vid de senaste skogsbränderna i södra Europa. Medfinansiering från EU bör alltid tillhandahållas med full insyn och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Många medlemsstater lider brist på materiell och teknisk utrustning vid oväntade katastrofer. Civilskyddsmekanismen bör därför göra det möjligt att utvidga den materiella och tekniska basen där behov finns, inte minst när det handlar om att rädda funktionsnedsatta, äldre eller sjuka personer.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att göra utbildning och övningar effektivare och att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grundar sig på befintliga strukturer.

(9)  Utbildning, forskning och innovation är viktiga aspekter av samarbetet på civilskyddsområdet. Utbildningen och övningarna bör effektiviseras, innovationen främjas mer och dialogen och samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ stärkas på grundval av befintliga strukturer och genom deltagande av och informationsutbyte med kompetenscentrum, universitet och forskare och annan tillgänglig expertis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Samtidigt som förstärkt civilskydd är en av de viktigaste prioriteringarna i hela unionen med tanke på hur utvecklingen ser ut när det gäller katastrofer, både väderrelaterade och med koppling till den inre säkerheten, är det mycket viktigt att unionens verktyg kompletteras med en starkare territoriell och lokalt ledd dimension, eftersom lokala insatser är det snabbaste och effektivaste sättet att begränsa skadorna till följd av en katastrof.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen.

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen, men inte på bekostnad av finansieringsanslagen till annan viktig unionspolitik, exempelvis sådan som främjar rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt rättvisa och mänsklig utveckling i världen, bland annat alla medel som anslagits i synnerhet till program och projekt för jämställdhet och kvinnors egenmakt, med tanke på att genomförandet av en del av dessa program har varit ytterst framgångsrikt: betalningsanslagen för REC-programmet har under de senaste tre åren uppgått till över 99 %.

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och programmet Rättsliga frågor. En nyttjandegrad på nästan 100 % för REC-programmet innebär att inga nya resurser kan omfördelas från detta program utan att det påverkar specifika projekt och organisationer negativt. FEMM-utskottet har fortlöpande påpekat behovet av att öka finansieringen av REC med hänsyn till Daphne-programmet och jämställdhetsprogram.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den reviderade civilskyddsmekanismen. Med hänsyn till behovet av att undvika negativa konsekvenser för finansieringen av befintliga fleråriga program bör den ökade finansieringen i samband med den riktade översynen av civilskyddsmekanismen under åren 2018, 2019 och 2020 uteslutande tas från alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen.

 

___________________

 

1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas, rationaliseras och göras flexiblare så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få snabb tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt och effektivt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd vid katastrofer utanför unionen krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU.

(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd, även vid katastrofer utanför unionen, krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU. Trots denna avvikelse bör finansieringen av civilskyddsåtgärder och av humanitärt bistånd i synnerhet förbli tydligt åtskild i en framtida finansieringsstruktur för unionen och vara i full överensstämmelse med de olika målen och rättsliga kraven i en sådan struktur.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Man bör även säkerställa samstämmighet med internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Programmen för territoriellt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken föreskriver särskilda åtgärder för att beakta motståndskraft mot katastrofer, riskförebyggande, riskhantering och ytterligare insatser för en starkare integration samt större synergieffekter. Vidare bör alla åtgärder vara samstämda med, och aktivt bidra till att fullgöra, internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Det är mycket viktigt att de moduler som hittills varit registrerade i Cecis (det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för olyckor) får finnas kvar för att kunna reagera på begäranden om bistånd och delta i utbildningssystemet på vanligt sätt.

Motivering

Detta ger en ram för insamling av kontrollerad information om situationen, för spridning till medlemsstaterna och för utbyte av erfarenheter från insatserna. Om de moduler som anmälts får finnas kvar skulle detta för Österrikes vidkommande betyda att de tio nuvarande modulerna med brandkårsförbund på delstatsnivå skulle kvarstanna i systemet.

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Likaså är det viktigt att sammankoppla civilskyddsmekanismen, som är begränsad till tiden omedelbart efter en katastrof, med andra unionsinstrument som är inriktade på att åtgärda skadorna, såsom solidaritetsfonden.

Ändringsförslag    23

Förslag till beslut

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  Det är mycket viktigt att ändra solidaritetsfonden genom att införa en skyldighet att återställa miljöskador och genom att använda BNP per capita i regionen eller medlemsstaten i stället för det totala BNP som indikator för godkännande, så att man förhindrar att stora, tätbefolkade regioner med låga välståndsnivåer inte kan dra nytta av fonden. Det är mycket viktigt att göra en ekonomisk värdering av den katastrofdrabbade miljön, särskilt områden med högt naturvärde såsom skyddade områden eller områden som ingår i nätverket Natura 2000, så att de kan återställas.

Ändringsförslag    24

Förslag till beslut

Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13d)  Unionsåtgärder behöver även inriktas på att bistå med teknisk utbildning så att lokalsamhällenas kapacitet till självhjälp kan stärkas, vilket gör dem bättre rustade att göra en första insats och begränsa katastrofen. Riktad utbildning för personer som arbetar med medborgarnas säkerhet, såsom lokala ledare och personer verksamma inom social omsorg, hälso- och sjukvård, räddningstjänst och brandförsvar, samt lokala insatsgrupper på frivilligbasis som bör förfoga över snabbinsatsutrustning, kan hjälpa till att begränsa en katastrof och minska antalet dödsfall både under och efter katastrofen.

Ändringsförslag    25

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led a

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”e)  Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper.”

”e)  Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper, även i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.”

Ändringsförslag    26

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”ea) Lindra de omedelbara konsekvenser som katastrofer kan få för människors liv och för kultur- och naturarvet.”

Ändringsförslag    27

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”eb)  Öka samarbetet och samordningen på gränsöverskridande nivå.”

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  vidta åtgärder för att förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och underlätta utbyte av kunskaper, resultat av vetenskaplig forskning, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater som har gemensamma risker,

a)  vidta åtgärder för att förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och på ett bättre sätt underlätta och främja samarbete och utbyte av kunskaper, resultat av vetenskaplig forskning och innovation, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater som har gemensamma risker,

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a)  I artikel 5.1 ska följande led införas:

 

”aa)  samordna harmoniseringen av information och vägledning om varningssystem, även på gränsöverskridande nivå,”

Ändringsförslag    30

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3b)  I artikel 5.1 ska led f ersättas med följande:

”f)  sammanställa och sprida information som gjorts tillgänglig av medlemsstaterna, organisera ett erfarenhetsutbyte om bedömningen av riskhanteringsförmåga, tillsammans med medlemsstaterna, och senast den 22 december 2014, utarbeta riktlinjer om innehåll, metod och struktur för dessa bedömningar, samt underlätta utbytet av god praxis när det gäller förebyggande- och beredskapsplanering, inbegripet genom frivillig utvärdering.”

”f)  sammanställa och sprida information som gjorts tillgänglig av medlemsstaterna, organisera ett erfarenhetsutbyte om bedömningen av riskhanteringsförmåga, tillsammans med medlemsstaterna, och senast den 22 december 2019, utarbeta nya riktlinjer om innehåll, metod och struktur för dessa bedömningar, samt underlätta utbytet av god praxis när det gäller förebyggande- och beredskapsplanering, inbegripet genom frivillig utvärdering.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1523544518145&uri=CELEX:32013D1313)

Ändringsförslag    31

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led a

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018 och därefter vart tredje år,

a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå, i samråd med relevanta lokala och regionala myndigheter och i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering, och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018, och därefter vart tredje år, på grundval av en modell som överenskommits med kommissionen; i detta sammanhang ska befintliga nationella informationssystem användas,

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  led d ska ersättas med följande:

”d) på frivillig grund delta i utvärderingar av bedömningen av riskhanteringsförmåga.”

”d)  på frivillig grund delta i inbördes utvärderingar av riskhanteringsförmågan för att fastställa åtgärder som kan avhjälpa bristerna.”

Motivering

Beslutet att ändra originaltexten syftar till att klargöra åtgärdernas räckvidd i samband med den allmänna översynen av artikel 6.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – led b – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vart tredje år. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna ska lämna särskilda förebyggande- och beredskapsplaner som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Unionen ska ta vederbörlig hänsyn till de framsteg som medlemsstaterna gjort med avseende på katastrofförebyggande och katastrofberedskap i samband med alla framtida mekanismer med förhandsvillkor inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, enligt en mall som ska fastställas genom en genomförandeakt, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vart tredje år. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna ska lämna särskilda förebyggande- och beredskapsplaner som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Insatserna kan omfatta ett åtagande från medlemsstaternas sida att uppmuntra investeringar baserade på riskbedömningar och förbättra återuppbyggnaden efter katastrofer. Den extra administrativa börda som detta medför på nationell och subnationell nivå ska vara så liten som möjligt.

Ändringsförslag    34

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – led b – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

kommissionen kan även inrätta särskilda samrådsmekanismer för att främja en lämplig förebyggande- och beredskapsplanering mellan medlemsstater som kan drabbas av samma typ av katastrofer.”

kommissionen kan, i samarbete med medlemsstaterna, även inrätta särskilda samrådsmekanismer för att främja en lämplig förebyggande- och beredskapsplanering mellan medlemsstater som kan drabbas av samma typ av katastrofer. Kommissionen och medlemsstaterna ska när det är möjligt även verka för samstämmighet mellan katastrofriskhantering och klimatanpassningsstrategier.

Motivering

Beslutet att inrätta eventuella särskilda samrådsmekanismer från kommissionens sida bör även inbegripa medlemsstaterna, som är en integrerad del av unionens civilskyddsmekanism.

Ändringsförslag    35

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande ska läggas till som fjärde stycke:

 

”Kommissionen får vidta lämpliga åtgärder om den anser att en medlemsstats förebyggande insatser är otillräckliga mot bakgrund av de risker som medlemsstaten står inför.”

Ändringsförslag    36

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 8 – punkt 1 – led k

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a)  I artikel 8.1 ska led k ersättas med följande:

”k)  I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.”

”k)  I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder, även genom samordning med andra unionsinstrument, för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SV)

Ändringsförslag    37

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b)  I artikel 9 ska följande punkt införas:

 

”1a.  Medlemsstaterna ska stärka relevant administrativ kapacitet hos de behöriga regionala och lokala myndigheterna i enlighet med sina institutionella och rättsliga ramar.”

Ändringsförslag    38

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 5

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna, både vid naturkatastrofer och vid mänskligt orsakade katastrofer, inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar, däribland schaktmaskiner, mobila generatoraggregat och mobila brandsläckningsredskap, och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.

Ändringsförslag    39

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en pool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter.

1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en frivillig pool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter.

Motivering

För en del av medlemsstaterna, med sina frivilligsystem, går det inte att införa obligatorisk anmälningsskyldighet av kapacitet. Man måste ta hänsyn till att medlemsstater ibland inte kan ställa någon kapacitet till förfogande, exempelvis till följd av force majeure.

Ändringsförslag    40

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Eftersom nationellt förebyggande bör vara medlemsstaternas främsta prioritering för att minska säkerhetsriskerna ska den europeiska civilskyddspoolen vara ett komplement till befintlig nationell kapacitet.

Ändringsförslag    41

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utifrån identifierade risker ska kommissionen fastställa typ och antal för den centrala insatskapacitet som behövs för den europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen). Kommissionen ska övervaka vilka framsteg som gjorts när det gäller uppfyllandet av kapacitetsmålen och de kvarvarande bristerna samt uppmuntra medlemsstaterna att åtgärda dessa brister. Kommissionen får stödja medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 20, 21.1 i och 21.2.

2.  Utifrån behov och risker som identifierats på plats ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, fastställa typ och antal för den centrala insatskapacitet som behövs för den europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen). Kommissionen ska övervaka vilka framsteg som gjorts när det gäller uppfyllandet av kapacitetsmålen och de kvarvarande bristerna samt uppmuntra medlemsstaterna att åtgärda dessa brister. Kommissionen får stödja medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 20, 21.1 i och 21.2.

Motivering

Med tanke på subsidiariteten är det mera ändamålsenligt om behoven undersöks på ort och ställe och om kommissionen här inte agerar på eget bevåg, utan tillsammans med medlemsstaterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led c

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den insatskapacitet som medlemsstaterna ställer till förfogande för den europeiska civilskyddspoolen ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC, såvida inte medlemsstaterna befinner sig i en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter.

7.  Den insatskapacitet som medlemsstaterna ställer till förfogande för den europeiska civilskyddspoolen ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC, utom vid ett nationellt nödläge eller force majeure eller om medlemsstaterna befinner sig i en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter. Det slutliga beslutet om att kapaciteten ska sättas in ska fattas av de medlemsstater som har registrerat den berörda insatskapaciteten.

Ändringsförslag    43

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led c

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När sådan insatskapacitet sätts in ska ledningen och kontrollen över den fortsatt ligga kvar hos de medlemsstater som gjort den tillgänglig och den får även dras tillbaka om det är omöjligt för medlemsstaterna att fortsätta att göra denna insatskapacitet tillgänglig på grund av en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter. I sådana fall ska samråd ske med kommissionen.

När sådan insatskapacitet sätts in ska ledningen och kontrollen över den fortsatt ligga kvar hos de medlemsstater som gjort den tillgänglig och den får även dras tillbaka vid ett nationellt nödläge eller force majeure i de medlemsstaterna eller om en exceptionell situation hindrar dem från att fortsätta att göra denna insatskapacitet tillgänglig. I sådana fall ska samråd ske med kommissionen.

Ändringsförslag    44

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att göra det möjligt att tillhandahålla hjälpinsatser när det inte finns tillräcklig befintlig kapacitet för att vidta effektiva katastrofinsatser inrättas rescEU.

1.  I syfte att göra det möjligt att tillhandahålla hjälpinsatser under exceptionella omständigheter när kapacitet på nationell nivå inte finns tillgänglig och när det inte finns tillräcklig befintlig kapacitet för att vidta effektiva katastrofinsatser inrättas rescEU. RescEU-kapacitet ska inte användas för att ersätta medlemsstaternas egen kapacitet och berörda ansvarsområden.

Ändringsförslag    45

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Följande kapacitet ska ingå i rescEU:

2.  RescEU ska bestå av ytterligare kapacitet utöver den som redan finns i medlemsstaterna, i syfte att komplettera och förstärka den, och ska hantera befintliga och framtida risker. Kapaciteten ska identifieras utifrån eventuella brister i insatskapaciteten med avseende på hälsokriser, industriella, miljömässiga, seismiska eller vulkaniska katastrofer, folkförflyttningar och nödsituationer i stor skala, översvämningar och bränder, däribland skogsbränder, samt terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

 

På grundval av de identifierade bristerna ska åtminstone följande kapacitet ingå i rescEU:

a)  Luftburen skogsbrandsbekämpning.

a)  Luftburen skogsbrandsbekämpning.

b)  Högkapacitetspumpning.

b)  Högkapacitetspumpning.

c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter.

c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter.

d)  Fältsjukhus och grupper för akutsjukvård.

d)  Fältsjukhus och grupper för akutsjukvård.

Ändringsförslag    46

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kapaciteten ska till sin natur vara flexibel och kunna ändras för att hantera framtida utvecklingsförlopp och utmaningar, såsom konsekvenser av klimatförändringar.

Ändringsförslag    47

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

4.  På grundval av identifierade risker och identifierad kapacitet samt riskhanteringsplaneringen enligt artikel 6, och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU: s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

Om det vid en katastrof eller vid överhängande fara för en katastrof är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Om det vid en katastrof eller vid överhängande fara för en katastrof är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Ändringsförslag    48

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska fastställa kvalitetskrav för den insatskapacitet som ingår i rescEU. Kvalitetskraven ska vara baserade på erkända internationella standarder i den mån sådana standarder redan existerar.

5.  Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, fastställa kvalitetskrav för den insatskapacitet som ingår i rescEU. Kvalitetskraven ska vara baserade på erkända internationella standarder i den mån sådana standarder redan existerar.

Ändringsförslag    49

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även ha kontrollen och ledningen av denna kapacitet.

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även svara för den strategiska samordningen av denna kapacitet och ha befälet över insättandet, medan den operativa ledningen och kontrollen ska ligga kvar hos de ansvariga i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag    50

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen komma överens med den begärande medlemsstaten om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten

8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen genom ERCC komma överens med den begärande medlemsstaten om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten

Ändringsförslag    51

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  När kommissionen anskaffar utrustning såsom utrustning för luftburen skogsbrandsbekämpning genom att förvärva, leasa eller hyra den, ska följande säkerställas:

10.  När kommissionen anskaffar utrustning såsom utrustning för luftburen skogsbrandsbekämpning genom att förvärva, leasa eller hyra den, ska följande säkerställas:

a)  När utrustning förvärvas ska det ingås ett avtal mellan kommissionen och en medlemsstat om att utrustningen ska registreras i medlemsstaten i fråga.

a)  När utrustning förvärvas ska det ingås ett avtal mellan kommissionen och en medlemsstat om att utrustningen ska registreras i medlemsstaten i fråga.

b)  När utrustning leasas eller hyrs ska den registreras i en medlemsstat.

b)  När utrustning leasas eller hyrs ska det inte vara obligatoriskt att registrera den i en medlemsstat.

 

ba)  Den kommersiella förvaltningen av luftfartygen ska anförtros åt Easa-certifierade operatörer.

Ändringsförslag    52

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 8

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vart annat år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”

Kommissionen ska varje år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information av budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    53

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 8

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna information ska omfatta en genomgång av budget- och kostnadsutvecklingen, med en detaljerad teknisk och ekonomisk bedömning, tydlig information om kostnadsökningar och ändringar i fråga om erforderliga typer av insatskapacitet och eventuella kvalitetskrav för sådan kapacitet, samt skälen till dessa ökningar eller ändringar.

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information av budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    54

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd.

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, däribland kompetenscentrum, universitet och forskare, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till den expertis som finns i medlemsstaterna och insatsorganisationerna.

Ändringsförslag    55

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”

Nätverket ska sträva efter en jämn könsfördelning och utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”

Ändringsförslag    56

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a)  I artikel 13.1 ska led a ersättas av följande:

”a) Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater.”

”a)  Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater. Ett nytt Erasmusprogram för civilskydd ska införas i överensstämmelse med bestämmelserna och principerna i förordning (EU) nr 1288/2013*.

Utbildningsprogrammet ska ha till syfte att förbättra samordningen, samverkansförmågan och komplementariteten mellan de kapaciteter som avses i artiklarna 9 och 11 och stärka kompetensen hos de experter som avses i artikel 8 d och f.

Erasmusprogrammet för civilskydd ska även ha till syfte att förbättra samordningen, samverkansförmågan och komplementariteten mellan de kapaciteter som avses i artiklarna 9, 11 och 12 och stärka kompetensen hos de experter som avses i artikel 8 d och f.

 

Erasmusprogrammet för civilskydd ska innehålla en internationell dimension i syfte att stödja unionens yttre åtgärder, däribland utvecklingsmålen, genom samarbete mellan medlemsstater och mellan partnerländer.

 

_______________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av beslut nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

Motivering

Föredraganden anser att artikel 13.1 a i beslut nr 1313/2013/EU måste ändras trots att det nya förslaget till beslut från kommissionen inte föreskriver något sådant. Genom ändringen skapas överensstämmelse med målen i kommissionens förslag. Inrättandet av ett Erasmus för civilskydd bidrar till en homogen europeisk utbildningsstandard baserad på likadana grundutbildningsnivåer för civilskyddspersonal från alla länder.

Ändringsförslag    57

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9b)  I artikel 13.1 ska led f ersättas med följande:

”f)  Stimulera och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.”

”f)  Stimulera forskning och innovation och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.”

Ändringsförslag    58

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9c (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9c)  I artikel 13 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Kommissionen ska utöka utbildningskapaciteten och utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan unionens kunskapsnätverk för civilskydd och internationella organisationer och tredjeländer för att bidra till att fullgöra internationella åtaganden om katastrofriskreducering, särskilt inom Sendai-ramverket.”

Motivering

Denna extra punkt syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet, däribland potentialen att utöka utbildningskapaciteten till tredjeländer (vilket även nämns i interimsutvärderingen), för att förbättra framtida insatser och samstämmigheten med Sendai-ramverket.

Ändringsförslag    59

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 16 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

11a)  I artikel 16 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.  Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll.”

”2.  Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll. Vid mänskligt orsakade katastrofer eller komplexa nödsituationer ska kommissionen, i samråd med humanitära aktörer, tydligt fastställa insatsens räckvidd och dess förhållande till parterna i den mer övergripande humanitära insatsen och säkerställa samstämmighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd samt respekt för humanitära principer.

Motivering

Interimsutvärderingen av civilskyddsmekanismen kom fram till att mekanismens förmåga att nå målen, i en insatskontext stadd i förändring, påverkas av den luddiga definitionen av civilskyddsinsatser inom ramen för humanitära insatser. Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att klargöra civilskyddsinsatsernas räckvidd vid mänskligt orsakade katastrofer och komplexa nödsituationer, där även humanitära biståndsinsatser är verksamma.

Ändringsförslag    60

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 12

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De nödvändiga anslagen för civilskyddsmekanismen ska gradvis godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med vederbörlig hänsyn till alla medel som finns tillgängliga enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013* och med särskild användning av flexibilitetsmekanismen, enligt vad som anges i bilaga I.

 

____________________

 

* Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    61

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 13

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 20 a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska ge lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c.”

Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska ge lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c. En kommunikationsstrategi ska tas fram för att de konkreta resultaten av åtgärderna inom civilskyddsmekanismen ska bli synliga för allmänheten.

Ändringsförslag    62

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 15 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För kapacitet från medlemsstaterna som inte ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande på förhand får unionens ekonomiska bistånd till transportresurser uppgå till högst 55 % av den totala stödberättigande kostnaden. För att ha rätt till sådan finansiering ska medlemsstaterna åta sig att utarbeta ett register över all kapacitet med tillhörande förvaltningsstruktur som de förfogar över, utöver sådan som på förhand ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande, för att kunna ingripa vid hälsomässiga, industriella, seismiska eller vulkaniska katastrofer, vid folkförflyttningar och nödsituationer i stor skala, vid översvämningar och skogsbränder och vid terroristattacker samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära attacker.

Ändringsförslag    63

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 16

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Synergieffekter och komplementaritet med andra unionsinstrument ska eftersträvas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96.

2.  Synergieffekter, komplementaritet och ökad samordning med andra unionsinstrument ska utvecklas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, däribland Europeiska unionens solidaritetsfond, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik, utan att det innebär någon omfördelning av medel från dessa områden. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96, och ska samtidigt respektera den distinkta och oberoende karaktären hos åtgärderna och deras finansiering och se till att de är i överensstämmelse med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Motivering

Mot bakgrund av kommissionens förslag till artikel 26.1, som gör det möjligt att finansiera civilskyddsinsatser från olika källor, syftar ändringsförslaget till att skapa en tydlig rågång mellan humanitära insatser och civilskyddsinsatser med tillhörande finansiering.

Ändringsförslag    64

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 18

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 32 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”g)  Inrättande, förvaltning och upprätthållande av rescEU i enlighet med artikel 12, inbegripet kriterier för beslut om insättande och förfaranden för driften.

”g)  Inrättande, förvaltning och upprätthållande av rescEU i enlighet med artikel 12, inbegripet kriterier för beslut om insättande, förfaranden för driften och villkor för en medlemsstats insättande av rescEU-kapacitet på nationell nivå samt finansiella och andra arrangemang kopplade till detta.

Ändringsförslag    65

Förslag till beslut

Bilaga I (ny)

 

 

Ändringsförslag

BILAGA I

VÄGLEDANDE TILLDELNING AV YTTERLIGARE MEDEL FÖR PERIODEN 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

TOTALT

Totala ytterligare anslag under rubrik 3*

ÅB

19,157

115,2

122,497

256,854

 

BB

11

56,56

115,395

182,955

Totala ytterligare anslag under rubrik 4*

ÅB

2

2

2,284

6,284

 

BB

0,8

1,8

2,014

4,614

Totala ytterligare anslag under rubrikerna 3 och 4 tillsammans*

ÅB

21,157

117,2

124,781

263,138

 

BB

11,8

58,36

117,409

187,569

(belopp angivna i miljoner euro)

* De fullständiga beloppen ska tillhandahållas via flexibilitetsmekanismen.

Motivering

Den ytterligare finansiering som behövs för denna översyn av civilskyddsmekanismen under åren 2018–2020 bör fastställas mer detaljerat i själva beslutet, genom en separat, detaljerad bilaga I. Eventuella ytterligare medel som behövs för att finansiera denna översyn av civilskyddsmekanismen bör anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.


MOTIVERING

En oroande kontext

Naturkatastroferna i Europa och världen blir allt vanligare och intensivare och utgör ett allvarligt hot mot våra samhällen, ekonomier och ekosystem.

För att inse problemets omfattning räcker det att titta på naturkatastroferna under 2017. Bara i Europa orsakade de 200 dödsfall. Under 2017 spred sig bränder som ödelade kontinentens södra delar, brände upp över en miljon hektar och orsakade över 100 människors död på nätt och jämt sex månader. 2017 var också året då en serie tropiska stormar gång på gång slog till mot europeiska territorier på andra sidan Atlanten i Västindien och ansträngde det europeiska biståndet till det yttersta. Än mer oväntat drog våldsamma orkaner samma år in över Nordatlanten och orsakade allvarliga översvämningar och förödelse i den delen av Europa.

Forskningen målar upp ett framtidsscenario som ser ännu mer oroväckande ut, eftersom dessa fenomen väntas öka i intensitet. År som 2017 kommer inte längre att vara undantag, utan regel. Det rådet inget tvivel om att den största orsaken står att finna i klimatförändringarna, som har förvärrat de negativa konsekvenserna av extrema väderhändelser. Inte för inte har klimatförändringarna beskrivits som ”ett av de största globala hoten mot människors hälsa under 2000-talet”.

Utrymme för förbättringar

Inför detta scenario har Europeiska unionen inte varit overksam. EU har genom åren utvecklat ett gediget nät av katastrofhanteringsinsatser. Unionens civilskyddsmekanism har en huvudroll i detta system. Med sin understödjande roll har mekanismen hjälpt medlemsstaterna att optimera sina insatser för att förebygga katastrofer och minska riskerna. Den har satt in åtgärder både inom och utanför EU tack vare Centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC). I den halvtidsutvärdering av mekanismen som gjordes för ett tag sedan framhålls den som ”ett konkret bevis för europeisk solidaritet”.

De senaste årens praktiska erfarenheter i samband med händelser som skogsbränderna 2017 och migrationskrisen 2015–2016 har emellertid satt fingret på mekanismens bristande effektivitet och genomslagskraft.

Den nuvarande modellen bygger på medlemsstaternas frivilliga deltagande, och dessa ställer i förväg sin kapacitet till förfogande för EERC (nedan kallat den europeiska civilskyddspoolen) i utbyte mot ekonomiskt stöd från unionen för att täcka utgifter för exempelvis anpassning, certifiering och transport. Detta system har emellertid visat sig otillräckligt för att hantera storskaliga nödsituationer som slår mot olika medlemsstater samtidigt. Den stora nackdelen med att förlita sig på i första hand nationell utrustning består i att denna inte är tillgänglig i EU om den måste sättas in nationellt.

För att Europeiska unionen ska kunna sörja för sina medborgares säkerhet vid katastrofer måste den luta sig mot en starkare mekanism som kan ge solida och tillförlitliga svar. Föredraganden tror på en ambitiösare mekanism.

En framtidsvision

Föredragandens vision för en fullt utvecklad europeisk civilskyddsmekanism bygger på tre grundläggande beståndsdelar.

1. En verklig europeisk civilskyddskapacitet. Den framtida mekanismen bör förses med ytterligare befintlig kapacitet utöver den som medlemsstaterna besitter samt med en egen kapacitet. En verklig europeisk civilskyddskapacitet bör inrättas. Den nya kapaciteten ska täppa till de luckor som kartlagts i de nationella krishanteringssystemen. Avsikten är inte att ersätta eller kopiera medlemsstaternas arbete, utan att komplettera deras insatser där detta är nödvändigt.

För att bygga upp denna kapacitet ska unionen finansiera inköp av ny utrustning, exempelvis brandbekämpningsflygplan. Den nya kapaciteten kan vara resultatet av hyresarrangemang eller av reparation eller anpassning av befintlig kapacitet, och här bör unionen bidra avsevärt. Det finns även andra exempel på ekonomiska incitament: Unionen skulle kunna ta på sig kostnaderna för den europeiska mekanismens insatser eller transportkostnaderna.

En del av dessa aspekter finns redan med i det nuvarande upplägget av den europeiska mekanismen – utgångsläget är med andra ord gott. Den låga samfinansieringsgrad som föreslås i det nuvarande systemet gör emellertid att incitamenten inte utnyttjas ordentligt.

2. Samstämmighet mellan kapaciteten och andra befintliga instrument. Den nya mekanismen bör även vara mer sammanhängande, både inom och utanför EU. Detta innebär att inrättandet av kapaciteten bör gå hand i hand med större förpliktelser för medlemsstaterna i fråga om förebyggande arbete. Det nya systemet uppmuntrar till att alla tar ansvar. Förebyggande kommer att ha en nyckelroll inom katastrofhanteringen och kommer att behöva utvecklas i framtiden. Således kommer den nya mekanismen, som föredraganden tänker sig den, inte att verka i avskildhet utan bygga på styrkan i andra europeiska instrument och fokusera på riskförebyggande.

Samstämmighet bör emellertid inte bara prägla det förebyggande arbetet utan även själva krishanteringen. Den nya mekanismen måste samordnas på bästa sätt med EU:s övriga befintliga katastrofinsatsinstrument, såsom instrumentet för humanitärt bistånd. En korrekt samordning mellan de båda instrumenten kommer att säkra en heltäckande europeisk insats som är mer sammanhängande och effektiv både utanför och inom EU:s gränser.

3. En korrekt resursfördelning. Som en direkt konsekvens av de båda föregående punkterna anser föredraganden att det i framtiden behövs ett större finansiellt åtagande från EU:s sida. Den nuvarande budgeten för mekanismen på 368 miljoner euro för perioden 2014–2020 framstår som futtig jämfört med de ekonomiska förluster på över 433 miljarder euro som extrema klimathändelser förorsakat i medlemsstaterna sedan 1980.

Föredraganden anser att ett större europeiskt finansiellt åtagande bör förenas med en lämplig samordnarroll för unionen. Det föreslås att EU ska ha hela ledningen och kontrollen över den eventuella nya europeiska civilskyddskapaciteten. Eftersom unionen helt ska stå för inköpen av utrustning inom den nya kapaciteten bör den även ha den i sin besittning.

Vidare anser föredraganden att ett ”Erasmus för civilskydd” bör inrättas för att stärka det redan befintliga samarbetet mellan medlemsstaterna.

Till sist vill föredraganden framhålla medborgarnas fortsatta tilltro till ett europeiskt civilskydd: Uppgifter från Eurobarometern har genom åren konstant visat att 90 % av respondenterna anser det viktigt att EU bidrar till att samordna katastrofhanteringen inom sitt territorium genom en civilskyddsroll. Merparten av EU-medborgarna (56 %) anser att det egna landet inte förfogar över tillräckliga resurser för att klara större katastrofer på egen hand. Dessa uppgifter vittnar om att ett civilskyddets Europa är något som medborgarna vill se.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (25.4.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen.

(COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Föredragande av yttrande: Željana Zovko (*)

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Europa och världen står inför ett växande antal katastrofer med stora mänskliga och materiella kostnader. De väderrelaterade katastroferna, inte minst översvämningar och skogsbränder, ökar i både frekvens och intensitet som en följd av klimatförändringarna. Europeiska unionens civilskyddsmekanism(1) syftar till att stödja, komplettera samt underlätta samordning av medlemsstaternas insatser med målet att stärka förebyggandet, beredskapen och katastrofhanteringen. Civilskyddsmekanismen kan aktiveras som reaktion på katastrofer både inom och utanför unionen (det sistnämnda står för över hälften av alla fall av aktivering av mekanismen). Som reaktion på katastrofer utanför unionen aktiveras civilskyddsmekanismen ofta parallellt med humanitärt EU-bistånd.

Kommissionens förslag(2) om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen behandlas just nu av parlamentet och rådet och syftar till att 1) stärka EU:s och medlemsstaternas förmåga att reagera på katastrofer genom att skapa en särskild reserv av resurser på EU-nivå (rescEU), som ska sättas in efter beslut av kommissionen, och även genom att eftersträva ett effektivare bidrag från medlemsstaterna till den europeiska civilskyddspoolen, 2) stärka inriktningen på förebyggande åtgärder och samstämmighet med annan EU-politik, och 3) främja ett förenklat och effektivt administrativt förfarande i mekanismens operativa arbete.

I detta yttrande från DEVE-utskottet till ENVI-utskottet ställer sig föredraganden bakom förstärkningen av EU:s och medlemsstaternas förmåga att reagera på katastrofer, men understryker samtidigt att subsidiaritetsprincipen måste respekteras till fullo. I enlighet med detta önskar föredraganden införa ett antal ändringar i kommissionens förslag och i det nuvarande beslutet, bland annat på grundval av slutsatserna av nyligen gjorda utvärderingar(3).

Målen med de viktigaste ändringarna är följande:

•  Stärka civilskyddsmekanismens internationella samarbetsdimension, bland annat genom att utöka utbildningskapaciteten och kunskapsutbytet. Detta bör dessutom gynna internationella åtaganden om katastrofriskreducering (inte minst Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030).

•  Lyfta fram behovet av att insatserna inom ramen för civilskyddsmekanismen vid mänskligt orsakade eller komplexa nödsituationer får en tydligt fastställd räckvidd i överensstämmelse med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd; framhålla att dessa verksamheter – och deras finansieringsinstrument – bör förbli helt åtskilda även när synergieffekter och komplementaritet mellan instrumenten eftersträvas.

•  Se till att kapaciteten på EU-nivå (rescEU) kompletterar, och inte ersätter, utvecklingen av civilskyddskapacitet på nationell nivå genom att behålla samfinansieringen av transportkostnader för resurser som inte ingår i den europeiska civilskyddspoolen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att göra utbildning och övningar effektivare och att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grunda sig på befintliga strukturer.

(9)  I syfte att göra utbildning och övningar effektivare och att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grunda sig på befintliga strukturer. Nätverket bör främja och stärka förbindelserna med internationella organisationer och tredjeländer för att öka samarbetet inom katastrofriskreducering samt bidra till åtagandena i Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd vid katastrofer utanför unionen krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU.

(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd vid katastrofer utanför unionen krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU. Trots denna avvikelse bör finansieringen av civilskyddsåtgärder och av humanitärt bistånd i synnerhet förbli tydligt åtskild i en framtida finansieringsstruktur för unionen och vara i full överensstämmelse med de olika målen och rättsliga kraven i en sådan struktur.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Man bör även säkerställa samstämmighet med internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Vidare bör alla åtgärder vara samstämda med, och aktivt bidra till att fullgöra, internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a)  I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Kommissionen får på begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta nationerna eller dess organ sända ut en expertgrupp på plats för att ge rådgivning om förebyggande åtgärder.

”2.  Kommissionen får även på begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta nationerna eller dess organ, eller på eget initiativ, efter att ha sökt samtycke från berörda parter, sända ut en expertgrupp på plats för att ge rådgivning om förebyggande åtgärder.”

Motivering

Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att ge kommissionen en aktivare roll i användningen av förebyggande expertuppdrag, även i tredjeländer, eftersom detta kan göra dem synligare och mer tillgängliga. Som framhålls i interimsutvärderingen kan dessa uppdrag – tillsammans med andra instrument – bidra till att öka det internationella samarbetet om civilskydd och förbättra samstämmigheten med Sendai-ramverket.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Skogsbrandsbekämpning på marken.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

4.  På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell och medlemsstaternas erfarenheter av civilskydd, samt efter samråd med berörda krisbenägna regioner, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU‑kapacitet och även ha kontrollen och ledningen av denna kapacitet.

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU‑kapacitet och även ha behörigheten i fråga om insättandet av denna kapacitet.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a)  I artikel 13 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.  Kommissionen får på begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta nationerna eller dess organ utstationera en expertgrupp på plats för att ge rådgivning om beredskapsåtgärder.

”3.  Kommissionen får även på begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller Förenta nationerna eller dess organ, eller på eget initiativ, efter att ha sökt samtycke från berörda parter, utstationera en expertgrupp på plats för att ge rådgivning om beredskapsåtgärder.”

Motivering

Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att ge kommissionen en aktivare roll i användningen av beredskapsexpertuppdrag, även i tredjeländer, eftersom detta kan göra dem synligare och mer tillgängliga. Som framhålls i interimsutvärderingen kan dessa uppdrag – tillsammans med andra instrument – bidra till att öka det internationella samarbetet om civilskydd och förbättra samstämmigheten med Sendai-ramverket.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b)  I artikel 13 ska följande punkt införas:

 

”3a.  Kommissionen ska utöka utbildningskapaciteten och utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan unionens kunskapsnätverk för civilskydd och internationella organisationer och tredjeländer för att bidra till att fullgöra internationella åtaganden om katastrofriskreducering, särskilt inom Sendai-ramverket.”

Motivering

Denna extra punkt syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet, däribland potentialen att utöka utbildningskapaciteten till tredjeländer (vilket även nämns i interimsutvärderingen), för att förbättra framtida insatser och samstämmigheten med Sendai‑nätverket.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 16 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

11a)  I artikel 16 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll.

”2.  Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll. Vid mänskligt orsakade katastrofer eller komplexa nödsituationer ska kommissionen, i samråd med humanitära aktörer, tydligt fastställa insatsens räckvidd och dess förhållande till parterna i den mer övergripande humanitära insatsen och säkerställa samstämmighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd samt respekt för humanitära principer.”

Motivering

Interimsutvärderingen av civilskyddsmekanismen kom fram till att mekanismens förmåga att nå målen, i en insatskontext stadd i förändring, påverkas av den luddiga definitionen av civilskyddsinsatser inom ramen för humanitära insatser. Denna ändring av det nuvarande beslutet syftar till att klargöra civilskyddsinsatsernas räckvidd vid mänskligt orsakade katastrofer och komplexa nödsituationer, där även humanitära biståndsinsatser är verksamma.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 15 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I samband med resurser som inte ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande får unionens ekonomiska bistånd till transportresurser uppgå till högst 55 % av den totala stödberättigande kostnaden. För att ha rätt till sådan finansiering ska medlemsstaterna skapa ett register över alla civilskyddsresurser som de har tillgängliga för att hantera katastrofer, utöver sådana som ställts till den europeiska poolens förfogande.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 16

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Synergieffekter och komplementaritet med andra unionsinstrument ska eftersträvas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96.

2.  Synergieffekter och komplementaritet med andra unionsinstrument ska eftersträvas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96, med samtidig respekt för den distinkta och oberoende karaktären hos åtgärderna och deras finansiering och under iakttagande av att de är i överensstämmelse med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Motivering

Mot bakgrund av kommissionens förslag till artikel 26.1, som gör det möjligt att finansiera civilskyddsinsatser från olika källor, syftar ändringsförslaget till att skapa en tydlig rågång mellan humanitära insatser och civilskyddsinsatser med tillhörande finansiering.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Unionens civilskyddsmekanism

Referensnummer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.12.2017

Associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

15.3.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Željana Zovko

8.2.2018

Behandling i utskott

20.2.2018

20.3.2018

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pál Csáky, Monika Vana

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

ECR

Nirj Deva

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen.

(2)

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen – 2017/0309 (COD).

(3)

Interimsutvärdering av unionens civilskyddsmekanism 2014–2016 (slutrapport), augusti 2017. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om interimsutvärderingen av civilskyddsmekanismen för unionen för perioden 2014–2016 (SWD(2017) 287). Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 33/2017 Unionens civilskyddsmekanism: samordningen av insatser vid katastrofer utanför EU har i stort sett varit effektiv.


YTTRANDE från budgetutskottet (25.4.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

(COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget om att ändra unionens befintliga civilskyddsmekanism i syfte att säkerställa att unionen kan tillhandahålla ett bättre stöd vid kriser och katastrofer till sina medborgare i och utanför Europa, inbegripet genom förbättrade katastrofförebyggande insatser. Han påminner om att civilskyddsmekanismen är ett av de mest konkreta uttrycken för EU:s grundläggande värde solidaritet.

Föredraganden understryker att det bästa skyddet är att investera i förebyggande åtgärder och katastrofberedskap, inte bara för att det har den största potentialen att rädda liv och förebygga mänskligt lidande, utan också för att man på så vis kan undvika uppkomsten av stora kostnader till följd av en katastrof. Enligt kommissionens egna beräkningar sparar 1 euro som satsats på katastrofberedskap upp till 7 euro i hjälparbetet.

Föredraganden är av den bestämda åsikten att en översyn av det nuvarande systemet borde ha gjorts för länge sedan. Bristerna i det nuvarande, frivilliga systemet har blivit plågsamt påtagliga i unionens reaktion på ett antal katastrofer den senaste tiden, särskilt genom bristen på tillgängliga resurser under skogsbränderna 2016 och 2017, som innebar att endast 10 av 17 ansökningar om bistånd vid skogsbränder kunde beviljas, och då ofta efter betydande förseningar, vilket ledde till att över 100 människor miste livet. Flera rapporter har dessutom pekat på de skillnader som råder i tillgången till viss kritisk insatskapacitet, särskilt när det gäller att bekämpa skogsbränder från flygplan, att tillhandahålla tak över huvudet och eventuellt andra typer av resurser.

Föredraganden anser att den föreslagna strukturen med två kompletterande pelare – bestående av dels en europeisk civilskyddspool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna, dels den så kallade rescEU, en särskild insatskapacitetsreserv med ledning och kontroll på unionsnivå, som är tänkt att fungera som en sista utväg – är det lämpligaste och effektivaste sättet att komma till rätta med begränsningarna i den nuvarande ramen. Genom att optimalt slå samman resurser och skapa stordriftsfördelar kommer den förbättrade civilskyddsmekanismen också att medföra betydande besparingar för medlemsstaterna.

Föredraganden påminner om att den totala kostnaden för kommissionens förslag beräknas till 280 miljoner euro för perioden 2018–2020, varav 256,9 miljoner euro under rubrik 3 – ”Säkerhet och medborgarskap”, 6,3 miljoner euro under rubrik 4 – ”Europa i världen” och 16,9 miljoner euro under rubrik 5 – ”Administrativa utgifter”. Av de föreslagna driftsutgifterna skulle 54 procent gå till beredskap, däribland för förvärv eller hyra av rescEU‑resurser, 37 procent till insatser och 9 procent till förebyggande åtgärder. Förslaget omfattar också rekrytering av ytterligare 100 anställda under tre år. Föredraganden anser att dessa förslag står i proportion till översynens omfattning och syfte.

Föredraganden ser positivt på den föreslagna användningen av flexibilitetsmekanismen för att täcka den största delen (88 procent) av de ytterligare resurser som behövs. Han motsätter sig dock bestämt den föreslagna omfördelningen av medel från befintliga program under rubrikerna 3 och 4 till ett belopp av 31,3 miljoner euro. Som budgetutskottet har framhållit vid ett flertal tillfällen bör betydande nya politiska förslag åtföljas av nya resurser. Dessutom uppvisar många av de berörda programmen, såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor, utmärkta genomförandenivåer och har varit underfinansierade i många år. Föredraganden föreslår därför att alla de ytterligare resurser som behövs under rubrikerna 3 och 4 finansieras med hjälp av flexibilitetsmekanismen, enligt vad som anges i en ny bilaga I.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

2a.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte använda omfördelningar för att finansiera nya politiska prioriteringar som läggs till under en pågående flerårig budgetram, eftersom detta oundvikligen kommer att ha en negativ inverkan på genomförandet av andra av unionens viktiga verksamheter.

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

2b.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräcklig finansiering till unionens civilskyddsmekanism inom ramen för nästa fleråriga budgetram som börjar 2021, med utgångspunkt i denna översyn.

Motivering

För att bygga vidare på den pågående översynen av civilskyddsmekanismen, som stärker både politik och finansiering, är det viktigt att kommissionen, när den lägger fram sina nya förslag för nästa fleråriga budgetram, föreslår en ambitiös finansieringsram för civilskyddsmekanismen efter 2020.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I de fall där den tillgängliga kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till kapacitet i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser.

(7)  I de fall där den tillgängliga kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv och insättningsbar, eftersom det säkerställs att det snabbt finns tillgång till kapacitet i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser. En optimal och transparent användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.

Motivering

När kapacitet mobiliseras genom civilskyddsmekanismen är det ytterst viktigt att det sker snabbt, vilket framgår av de tragiska följderna av det sena insättandet av brandbekämpningsflyg vid de senaste skogsbränderna i södra Europa. Medfinansiering från EU bör alltid tillhandahållas med full insyn och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen.

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen, men inte på bekostnad av de finansieringsramar som anslagits till andra viktiga politikområden, till exempel sådana som främjar rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, rättvisa eller mänsklig utveckling i hela världen.

Motivering

När kapacitet mobiliseras genom civilskyddsmekanismen är det ytterst viktigt att det sker snabbt, vilket framgår av de tragiska följderna av det sena insättandet av brandbekämpningsflyg vid de senaste skogsbränderna i södra Europa. Medfinansiering från EU bör alltid tillhandahållas med full insyn och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den reviderade civilskyddsmekanism. Med hänsyn till behovet av att undvika negativa konsekvenser för finansieringen av befintliga fleråriga program bör den ökade finansieringen för den riktade översynen av unionens civilskyddsmekanism under åren 2018, 2019 och 2020 uteslutande tas från alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen.

 

___________________

 

1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 8

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vart annat år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”

Kommissionen ska varje år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information om budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 8

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna information ska omfatta en översikt av budget- och kostnadsutvecklingen, med en detaljerad teknisk och ekonomisk bedömning, tydlig information om kostnadsökningar och ändringar av de typer av insatskapacitet som krävs och eventuella kvalitetskrav för sådan insatskapacitet, samt skälen för alla sådana ökningar eller ändringar.”

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att upptäcka eventuella ändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att Europaparlamentet och rådet erhåller uppdaterad information om hur förstärkningen av civilskyddsmekanismen fortlöper årligen, inbegripet obligatorisk information om budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 12

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De anslag som behövs för att civilskyddsmekanismen successivt ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med vederbörlig hänsyn till alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013*, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen, enligt vad som anges i bilaga I.”

 

____________________

 

* Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt användningen av omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor. Eventuella ytterligare medel som behövs bör i stället anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Bilaga I (ny)

 

 

Ändringsförslag

BILAGA I

VÄGLEDANDE TILLDELNING AV YTTERLIGARE MEDEL FÖR PERIODEN 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

TOTALT

Totala ytterligare anslag under rubrik 3*

ÅB

19,157

115,2

122,497

256,854

 

BB

11

56,56

115,395

182,955

Totala ytterligare anslag under rubrik 4*

ÅB

2

2

2,284

6,284

 

BB

0,8

1,8

2,014

4,614

Totala ytterligare anslag under rubrikerna 3 och 4 tillsammans*

ÅB

21,157

117,2

124,781

263,138

 

BB

11,8

58,36

117,409

187,569

(belopp angivna i miljoner euro)

* De fullständiga beloppen ska tillhandahållas via flexibilitetsmekanismen.

Motivering

Den ytterligare finansiering som behövs för denna översyn av civilskyddsmekanismen under åren 2018–2020 bör fastställas mer detaljerat i själva beslutet, genom en separat, detaljerad bilaga I. Eventuella ytterligare medel som behövs för att finansiera denna översyn av civilskyddsmekanismen bör anslås med hjälp av flexibilitetsbestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Unionens civilskyddsmekanism

Referensnummer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

José Manuel Fernandes

13.12.2017

Behandling i utskott

22.3.2018

 

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (30.4.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

(COM(2017)0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

Föredragande av yttrande: Daniel Buda

KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska civilskyddsmekanismen är en viktig strategi för att EU snabbt ska kunna reagera på nödsituationer som kan uppstå på eller utanför EU:s territorium. Den möjliggör ett samordnat bistånd genom delning av resurserna i alla de deltagande länderna men måste förbättra sin kapacitet när det gäller förebyggande, beredskap, organisation och krishantering.

Föredraganden anser att EU:s civilskyddsmekanism spelar en viktig roll i genomförandet av artikel 196 i EUF-fördraget, som främjar samarbetet mellan medlemsstaterna i syfte att förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor.

I detta sammanhang välkomnar föredraganden det initiativ som lagts fram av kommissionen, som syftar till att förenkla samt förstärka den nuvarande solidaritetsmekanismen med en större ekonomisk insats från EU:s sida för att – vid sidan av de nationella kapaciteterna – skapa en ambitiös europeisk kapacitetsreserv för att stärka medlemsstaternas resurser.

Föredraganden vill lyfta fram det befintliga bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. För att underlätta ett snabbt och effektivt insättande av bistånd anser han dessutom att utnyttjandet av resurser inom ramen för RescEU bör ha en regional strategi, särskilt genom att de lokala och regionala myndigheternas kapacitet stärks och involveras, så att man på ett bättre sätt kan ta hänsyn till de berörda regionernas olika särdrag.

Att utnyttja synergieffekter mellan olika EU-fonder är en viktig faktor för förbättrad ändamålsenlighet och ökad effektivitet inom hållbara katastrofförebyggande åtgärder och katastrofinsatser. Föredraganden uppmuntrar därför till bättre samarbete och samordning mellan de olika instrumenten, däribland Europeiska unionens solidaritetsfond, i ett integrerat tillvägagångssätt.

Föredraganden stöder även kommissionens förslag om att skapa ett nätverk av kompetens och sakkunskap i de olika medlemsstaterna på detta område, bland annat genom medverkan av kompetenscentrum och universitet.

Slutligen anser föredraganden att en bättre kommunikationsstrategi bör tas fram i syfte att göra åtgärderna och resultaten inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism synligare för medborgarna och öka deras förtroende för unionens kapacitet att förebygga och reagera på katastrofer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen, medlemsstaterna och deras regioner och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

_________________

_________________

12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden och ofta utan förvarning. Både naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, samtidigt som de förvärras av klimatförändringarnas effekter och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof kan bli enorma.

(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden. Både naturkatastrofer, som förvärras av klimatförändringarnas effekter, och katastrofer som orsakats av människor, inbegripet nya typer av hot, såsom hot med koppling till den inre säkerheten, har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof är ofta enorma på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater drabbas samtidigt av återkommande katastrofer och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig.

(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett snabbt och tillfredställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater och deras regioner, liksom medlemsstater och regioner i det nära grannskapet, drabbas av återkommande katastrofer samtidigt och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig. Systemet bör förbättras, och medlemsstaterna bör vidta adekvata förebyggande åtgärder för att bevara och stärka de nationella kapaciteterna till en nivå som är tillräcklig för att reagera på katastrofer på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål ska medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering som länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Den administrativa bördan bör minskas och de förebyggande åtgärderna stärkas, bland annat genom att det skapas nödvändiga kopplingar till andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning nr 1303/201313.

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer, och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende på alla nivåer eftersom klimatförändringarnas effekter drabbar alla territorier och är gränsöverskridande till sin natur. För detta ändamål bör medlemsstaterna, i samarbete med sina lokala och regionala myndigheter, utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering, även vid gränsöverskridande händelser, som snarast möjligt länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet, bland annat genom utbildning och yrkesutbildning. Kommissionen bör dessutom, i tillämpliga fall, begära att medlemsstaterna lämnar särskilda utbildnings-, förebyggande-, beredskaps- och evakueringsplaner för särskilda katastrofer, såsom jordbävningar, torka, värmeböljor, okontrollerade skogsbränder, översvämningar och vattenbrist, samt humanitära och tekniska katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Det är viktigt att minska den administrativa bördan och att stärka de förebyggande åtgärderna och den operativa kapaciteten, även på gränsöverskridande nivå, bland annat genom att förbättra kopplingarna till och samordningen med andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i artikel 1 och skäl 2 i förordning nr 1303/201313 och Europeiska unionens solidaritetsfond. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) redan bidrar till att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar och att det finns ett förhandsvillkor som är kopplat till det målet.

_________________

_________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Unionens makroregionala strategier skulle kunna erbjuda goda samarbetsramar i syfte att upprätta operativa förebyggande åtgärder samt centrum för insatser och styrning, som också ger utrymme för samarbete på detta område med tredjeländer som omfattas av grannskapspolitiken.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom ömsesidigt bistånd i Europa. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller den frivilliga poolen), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta insatskapacitet vid nödsituationer som kan sättas in snabbt vid okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar och jordbävningar samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer.

(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofutbildning, katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom effektivt ömsesidigt bistånd och samarbete i Europa, för att säkerställa mer förutsägbara insatser och avsevärt minska tiden det tar att sätta in bistånd. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller Civil Duty to Assist den civila skyldigheten att bistå), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta en gemensam insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande vid nödsituationer i samband med naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, såsom okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar, jordbävningar, terroristhot eller andra oförutsedda händelser, inbegripet akut brist på läkemedel, samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer, som kan sättas in snabbt samtidigt på olika platser. Operativ kapacitet inom ramen för rescEU bör tillgängliggöras på begäran för insatser för att åtgärda brister inom insatskapaciteten och förstärka insatser som tillhandahålls inom ramen för civilskyddspoolen. Särskilda åtgärder bör vidtas för insatser i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna, med hänsyn till deras avlägsenhet och särdrag.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  De regionala och lokala myndigheternas roll i förebyggandet och hanteringen av katastrofer är av stor betydelse, och deras insatskapacitet måste på lämpligt sätt involveras i all verksamhet för samordning och insättande som utförs enligt detta beslut, i enlighet med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar, i syfte att minimera överlappningar och främja driftskompatibilitet. Dessa myndigheter kan spela en viktig förebyggande roll, och de är också de första att agera efter en katastrof, tillsammans med sina frivilligarbetares kapacitet. Det finns således ett behov av kontinuerligt samarbete på lokal, regional och gränsöverskridande nivå i syfte att upprätta gemensamma varningssystem för snabbt ingripande innan rescEU mobiliseras, liksom regelbundna informationskampanjer riktade till allmänheten om vilka katastrofinsatser som först ska vidtas.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  För att främja ett snabbt och effektivt insättande av bistånd bör utnyttjandet av resurser inom ramen för RescEU också ha en territoriell dimension, och man bör beakta vikten av att anta en regional och, i tillämpliga fall, en lokalt ledd strategi, så att tillbörlig hänsyn tas till de berörda regionernas olika särdrag och skadorna till följd av en katastrof begränsas.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I de fall där den tillgängliga kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till kapacitet i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser.

(7)  I de fall där den tillgängliga materiella och tekniska kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser, även vid gränsöverskridande händelser, bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till materiell och teknisk kapacitet, även för räddning av äldre personer och funktionsnedsatta, i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom lämplig utrustning som på förhand ställs till förfogande och genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att göra utbildning och övningar effektivare och att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grunda sig på befintliga strukturer.

(9)  Utbildning, forskning och innovation är viktiga aspekter av samarbete på civilskyddsområdet. I syfte att göra utbildning och övningar effektivare, främja innovation genom att integrera ny teknik såsom högteknologisk utrustning och de senaste forskningsresultaten för att säkerställa en effektivare övervakning av stads- och skogsområden, samt stärka dialogen och samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ, inklusive på gränsöverskridande nivå, bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grundar sig på befintliga strukturer, med delaktighet av forskare, forsknings- och utbildningscentrum i medlemsstaterna, universitet och i tillämpliga fall kompetenscentrum och den civila sektorns organisationer. När det gäller de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna bör åtgärder vidtas för att se till att de också integreras i nätverket, tillsammans med stärkt utbildningssamarbete samt förebyggande kapacitet och insatskapacitet med tredjeländer i området.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas, effektiviseras och göras mer flexibla så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få snabb tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt och effektivt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Man bör även säkerställa samstämdhet med internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater och deras lokala och regionala myndigheter vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer, bland annat genom regelbunden förvaltning av skogsmarker, hantering av brännbart material och planering av skogarna. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämdhet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande och interkommunala förebyggande åtgärder och åtgärder för tidig varning samt insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15, däribland radioaktiva, biologiska eller kemiska olyckor. Programmen för territoriellt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken erbjuder särskilda åtgärder för att täcka in motståndskraft mot katastrofer, riskförebyggande och riskhantering vid katastrofer, och därför behövs mer ansträngningar för en starkare integrering och större synergieffekter. Man bör även säkerställa samstämdhet med internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åtgärder för en bättre samordning med Europeiska unionens solidaritetsfond, för insatser vid naturkatastrofer, bör också upprättas.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  EU-åtgärder behöver även inriktas på att tillhandahålla stöd till tekniskt utbildning så att lokalsamhällenas kapacitet till självhjälp kan stärkas, vilket gör dem bättre rustade att göra en första insats och begränsa katastrofen. Riktad utbildning för personer som arbetar med medborgarnas säkerhet, såsom lokala ledare och personer verksamma inom den sociala omsorgen, hälso- och sjukvården, räddningstjänst och brandförsvar, samt lokala insatsgrupper på frivilligbasis som bör förfoga över snabbinsatsutrustning, kan hjälpa till att begränsa en katastrof och minska antalet dödsfall både under och efter katastrofen.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  I punkt 1 ska led c ersättas med följande:

c)  Underlätta snabba och effektiva insatser vid katastrofer, eller vid överhängande fara för katastrofer.

c)  Underlätta snabba och effektiva insatser vid katastrofer, eller vid överhängande fara för katastrofer, inklusive genom användning av lämplig materiell och teknisk kapacitet för akuta räddningsinsatser.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led a

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”e)  Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper.”

”e)  Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper, även i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.”

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  I punkt 1 ska följande led läggas till som led ea:

 

”ea)  Öka samarbetet och samordningen på gränsöverskridande nivå.”

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  vidta åtgärder för att förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och underlätta utbyte av kunskaper, resultat av vetenskaplig forskning, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater som har gemensamma risker,”

”a)  vidta åtgärder för att främja utbildning, öka medvetenheten, förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och underlätta dialog, utbyte av kunskaper och samarbete, resultat av vetenskaplig forskning och innovation, med rekommendationer och kortsiktiga prognoser, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater och deras lokala och regionala myndigheter, angränsande tredjeländer och, i förekommande fall, de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna, som har gemensamma risker,”

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a)  I artikel 5.1 ska följande led införas som led aa:

 

”aa)  på begäran bistå vid beslutsfattandet,”

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b)  I artikel 5.1 ska följande led införas som led ab:

 

”ab)  samordna harmoniseringen av information och vägledning om varningssystem, inbegripet på gränsöverskridande nivå,”

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3c)  I artikel 5.1 ska led h ersättas med följande:

h)  främja användande av diverse unionsmedel som kan stödja hållbara katastrofförebyggande åtgärder och uppmuntra medlemsstaterna och regionerna att utnyttja sådana finansieringsmöjligheter,

h)  främja användande och samordning av diverse unionsmedel som kan stödja hållbara katastrofförebyggande åtgärder och katastrofinsatser och uppmuntra medlemsstaterna och regionerna att utnyttja sådana finansieringsmöjligheter för ökade synergieffekter, bland annat för att utvidga och förnya sin materiella och tekniska kapacitet,

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led a

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018 och därefter vart tredje år,

”a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå i samarbete med berörda lokala och regionala myndigheter och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018 och därefter vartannat år,

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vart tredje år. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna ska lämna särskilda förebyggande- och beredskapsplaner som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Unionen ska ta vederbörlig hänsyn till de framsteg som medlemsstaterna gjort med avseende på katastrofförebyggande och katastrofberedskap i samband med alla framtida mekanismer med förhandsvillkor inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

”En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vartannat år. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner och ska förse dem med en vägledande ram för utarbetandet av sådana planer, som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Unionen ska ta vederbörlig hänsyn till de framsteg som medlemsstaterna gjort, även på regional och lokal nivå, med avseende på katastrofförebyggande och katastrofberedskap i samband med en stärkt framtida mekanism med förhandsvillkor för investeringar inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ändringsförslag    23

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 8 – punkt 1 – led k

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a.  I artikel 8.1 ska led k ersättas med följande:

k)  I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.

k)  I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder, inbegripet genom samordning med andra unionsinstrument, för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SV)

Ändringsförslag    24

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b)  I artikel 9 ska följande punkt läggas till efter punkt 1:

 

”1a.  Medlemsstaterna ska stärka relevant administrativ kapacitet hos de behöriga regionala och lokala myndigheterna, i enlighet med deras institutionella och rättsliga ramar.”

Ändringsförslag    25

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 5

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.”

”1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna, både vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.”

Ändringsförslag    26

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en pool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter.

”1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en uppsättning av insatskapacitet som på förhand godkänts av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter, baserat på principen om den civila skyldigheten att bistå.

Ändringsförslag    27

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 6 – led d

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 11 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10.  Varje hänvisning till den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer, EERC och den frivilliga poolen ska förstås som en hänvisning till den europeiska civilskyddspoolen.”

”10.  Varje hänvisning till den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer, EERC och den civila skyldigheten att bistå ska förstås som en hänvisning till den europeiska civilskyddspoolen.”

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter.

c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter och i bergs- och skogsområden.

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell och behovet av flexibilitet när det gäller insatskapaciteten, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.

Ändringsförslag    30

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även ha kontrollen och ledningen av denna kapacitet.

7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även ha kontrollen och ledningen av denna kapacitet samt använda ett gemensamt arbetsspråk med standardiserade begrepp som förstås av alla katastrofinsatsenheter.

Ändringsförslag    31

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen komma överens med den begärande medlemsstaten om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten

8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen komma överens med den begärande medlemsstaten eller, i förekommande fall, de begärande medlemsstaterna om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet, inbegripet lokala och regionala myndigheters insatskapacitet, liksom frivilligarbetares kapacitet och rescEU-kapaciteten.

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 7

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Samordningen av de olika insatskapaciteterna ska vid behov underlättas av kommissionen genom ERCC i enlighet med artiklarna 15 och 16.

9.  Samordningen mellan de olika insatskapaciteterna ska vid behov underlättas av kommissionen, genom att beakta bland annat behovet av att anta en regional strategi, och i förekommande fall använda gränsöverskridande arrangemang, som bygger på tillgänglighet och närhet. Samordningen ska också underlättas genom ERCC i enlighet med artiklarna 15 och 16.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd.

Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, däribland forsknings- och utbildningscentrum, universitet, forskare och kompetenscentrum i tillämpliga fall, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd, som också ska vara öppet för utbyte av kunskaper och bästa praxis med tredjeländer.

Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”

Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter, kunskapsspridning, kommunikation och program för information till allmänheten, i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”

Ändringsförslag    34

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a)  I artikel 13.1 ska led a ersättas med följande:

a)  Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater.

a)  Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering i syfte att tillhandahålla specialiserad expertis på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska, i tillämpliga fall, använda sig av befintliga kompetenscentrum och universitet och ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater. Programmet ska också omfatta arrangemang för samarbete med angränsande tredjeländer.”

Ändringsförslag    35

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9b)  I artikel 13.1 ska led f ersättas med följande:

f)  Stimulera och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.

f)  Stimulera forskning och innovation och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.

Ändringsförslag    36

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 13

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 20a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska ge lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c.”

Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska säkerställa lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c. En kommunikationsstrategi ska utarbetas i syfte att synliggöra unionsmekanismens insatser för medborgarna och öka deras förtroende för unionens katastrofförebyggande åtgärder och insatskapacitet vid katastrofer.

Ändringsförslag    37

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 14 – led b – led i

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 21 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Kostnader som är nödvändiga för att uppgradera eller reparera insatskapacitet så att den är redo och tillgänglig och kan sättas in som en del av den europeiska civilskyddspoolen, i enlighet med kvalitetskraven för den europeiska civilskyddspoolen och, där så är relevant, de rekommendationer som har utformats inom ramen för certifieringsprocessen (nedan kallade anpassningskostnader). Dessa kostnader kan inbegripa kostnader som avser modulernas funktionsduglighet och deras driftskompatibilitet med andra moduler och annan insatskapacitet, självständighet, fristående arbete, lämplighet för transport, förpackningskostnader och andra nödvändiga kostnader, förutsatt att dessa kostnader särskilt avser kapaciteter som ingår i den europeiska civilskyddspoolen.

c)  Kostnader som är nödvändiga för att uppgradera eller reparera insatskapacitet så att den är redo och tillgänglig och kan sättas in som en del av den europeiska civilskyddspoolen, i enlighet med kvalitetskraven för den europeiska civilskyddspoolen och, där så är relevant, de rekommendationer som har utformats inom ramen för certifieringsprocessen (nedan kallade anpassningskostnader). Dessa kostnader kan inbegripa kostnader som avser modulernas funktionsduglighet och deras driftskompatibilitet med andra moduler och annan insatskapacitet, självständighet, fristående arbete, lämplighet för transport, förpackningskostnader och andra nödvändiga kostnader, inbegripet kostnader för främjande av civilskyddsrelaterat frivilligarbete och utbildning av frivilligarbetare, förutsatt att dessa kostnader särskilt avser kapaciteter som ingår i den europeiska civilskyddspoolen.

Ändringsförslag    38

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 16

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Synergieffekter och komplementaritet med andra unionsinstrument ska eftersträvas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96.”

2.  Synergieffekter, komplementaritet och ökad samordning med andra unionsinstrument ska utvecklas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, däribland Europeiska unionens solidaritetsfond, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik, utan att det innebär omfördelning av medel från dessa områden. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämdhet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96.”

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

En civilskyddsmekanism för unionen

Referensnummer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Daniel Buda

7.12.2017

Behandling i utskott

24.1.2018

27.3.2018

 

 

Antagande

26.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marek Plura, Boris Zala

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D’Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Ivana Maletić, Marek Plura, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

ECR

Ruža Tomašić

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

4.4.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

(COM)2017/0772 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))

För utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: Angelika Mlinar (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Jämställdhet är, i enlighet med fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, ett av EU:s grundläggande värden som EU har åtagit sig att integrera i all sin verksamhet. I artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs principen om jämställdhetsintegrering, och det anges att unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål ska medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering som länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Den administrativa bördan bör minskas och de förebyggande åtgärderna stärkas, bland annat genom att det skapas nödvändiga kopplingar till andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning nr 1303/20131.

(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål ska medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering som länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Medlemsstaterna bör säkerställa en övergripande jämställdhetsmedveten planering eftersom naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, liksom miljöpolitiken, påverkar kvinnor och män på olika sätt. För att utveckla en jämlik och verkningsfull katastrofriskreducering och stärka civilskyddsmekanismer måste jämställdhetsfrågor införlivas i alla faser, från förebyggande till beredskap och insatser, inbegripet gemensamma riskbedömningar och krishanteringsåtgärder, både i konfliktsituationer och situationer efter konflikter. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Den administrativa bördan bör minskas och de förebyggande åtgärderna stärkas, bland annat genom att det skapas nödvändiga kopplingar till andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning nr 1303/20131.

_____________________

_____________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Unionen bör i all sin verksamhet ta hänsyn till att kvinnor, utöver de omedelbara effekterna av en katastrof, kan ha specifika hälso- och vårdbehov. Medlemsstaterna och unionen bör prioritera tillhandahållandet av nödvändig hälso- och sjukvård för gravida kvinnor.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Sanitära och hygieniska inrättningar, tjänster och resurser bör finnas tillgängliga under alla faser av riskhanteringen, med särskild hänsyn till, och medvetenhet om, kvinnors och flickors särskilda behov.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Kvinnor och flickor löper större risk att drabbas av fysiskt och sexuellt våld i nödsituationer. Därför är det avgörande att katastrofhanteringsprojekt omfattar åtgärder för att förebygga och på ett verkningsfullt sätt motverka könsrelaterat våld, såsom åtgärder för att trygga kvinnors säkerhet efter en katastrof samt ge offer för könsrelaterat våld stöd med hälso- och sjukvård, psykologiskt stöd och andra typer av stöd. Frågor som rör våld mot kvinnor och flickor bör integreras i befintliga utbildningskurser i och handledningar om riskreducering och katastrofberedskap.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I syfte att förebygga och på ett mer verkningsfullt sätt ta itu med de särskilda risker som kvinnor och flickor utsätts för i nödsituationer bör personal som arbetar med planering, utplacering och förvaltning inom katastrofriskhantering och civilskydd genomgå jämställdhetsutbildning. För detta ändamål är den pågående dialogen och samarbetet mellan unionens kunskapsnätverk för civilskydd, å ena sidan, och nätverk och organisationer för kvinnorättsförsvarare med sakkunskap inom miljökatastrofer, å andra sidan, av yttersta vikt för uppnåendet av ett heltäckande förhållningssätt till förebyggande, beredskap och insatser vid katastrofer i unionen och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen.

(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen, men inte på bekostnad av de finansieringsramar som anslagits till andra viktiga EU-politikområden, till exempel sådana som främjar rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, rättvisa eller mänsklig utveckling i världen, framför allt alla medel som anslagits till program och projekt för jämställdhet och kvinnors egenmakt, med tanke på att genomförandet av en del av dessa program har varit exceptionellt framgångsrikt (betalningsbemyndigandena för REC-programmet uppgick till mer än 99 % under de senaste tre åren).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och programmet Rättsliga frågor. En nyttjandegrad på nästan 100 % för REC-programmet innebär att inga nya resurser kan omfördelas från detta program utan att det påverkar specifika projekt och organisationer negativt. FEMM-utskottet har fortlöpande påpekat behovet av att öka finansieringen av REC med hänsyn till Daphne-programmet och jämställdhetsprogram.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den reviderade civilskyddsmekanismen. Med hänsyn till behovet av att undvika negativa konsekvenser för finansieringen av befintliga fleråriga program bör den ökade finansieringen för den riktade översynen av unionens civilskyddsmekanism under åren 2018, 2019 och 2020 uteslutande tas från alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen.

 

___________________

 

1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  Vid planeringen och tilldelningen av finansiering och budgetering till den reviderade civilskyddsmekanismen bör man använda sig av jämställdhetsbudgetering, vilket inbegriper en jämställdhetsbaserad utvärdering som syftar till en bättre jämställdhetsintegrering av hanteringen av nödsituationer inom ramen för riskhanteringsinsatser och katastrofförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1 – led b

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 3 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  de framsteg som gjorts med att genomföra ramen för katastrofförebyggande, mätt i antal medlemsstater som har givit kommissionen tillgång till sina riskbedömningar, en bedömning av sin riskhanteringsförmåga och en sammanfattning av sin katastrofriskhanetringsplanering enligt vad som avses i artikel 6.

”a)  de framsteg som gjorts med att genomföra ramen för katastrofförebyggande, mätt i antal medlemsstater som har givit kommissionen tillgång till sina riskbedömningar, en bedömning av sin riskhanteringsförmåga och en sammanfattning av sin katastrofriskhanteringsplanering enligt vad som avses i artikel 6. Bedömningarna ska vara jämställdhetsmedvetna.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 8

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 12a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vart annat år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.

Kommissionen ska vart annat år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12, med specifika uppgifter om jämställdhetsintegrering.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”

Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum, och då sträva efter en jämn könsfördelning: ”

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a)  I artikel 13 ska följande punkt läggas till:

 

2a.  Vid utförandet av de uppgifter som fastställs i punkt 1 ska kommissionen och medlemsstaterna se till att utbildningskurserna och kvalifikationsförfarandena samt handledningarna om riskreducering och katastrofberedskap jämställdhetsintegreras, med särskilt fokus på förebyggande av och åtgärder mot våld mot kvinnor och flickor.

Motivering

Denna nya punkt syftar till att införa ett jämställdhetstänk i unionens kunskapsnätverk för civilskydd genom kurser och handledningar.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b)  I artikel 13 ska följande punkt läggas till:

 

3a.  Kommissionen ska se till att det finns könsuppdelade uppgifter om katastrofer, såsom krävs av Sendai-ramverket för katastrofriskreducering, för att belysa kvinnornas roll i planeringen av riskreducering och för att jämställdhetsintegrera hela processen.

Motivering

Denna nya punkt syftar till att införa ett jämställdhetstänk i insamlingen av uppgifter om katastrofer. För främjande och stärkande av samarbetet, är data och statistik av avgörande betydelse för att förstå och så småningom hantera katastrofrisker. Sendai-ramverket för katastrofriskreducering fastslår klart och tydligt att uppgifterna i fråga bör vara könsuppdelade.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 12

Beslut nr 1313/2013/EU

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

480 630 000 EUR i löpande priser hänför sig till budgetrubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap” i den fleråriga budgetramen, och 150 936 000 EUR i löpande priser hänför sig till budgetrubrik 4 ”EU i världen”.

De anslag som behövs för civilskyddsmekanismen ska successivt godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med vederbörlig hänsyn till alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013*, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen.

 

____________________

 

* Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Motivering

Nya politiska förslag bör åtföljas av nya resurser. Föredraganden motsätter sig bestämt omfördelningar på bekostnad av framgångsrika, kroniskt underfinansierade program såsom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

En civilskyddsmekanism för unionen

Referensnummer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

8.2.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angelika Mlinar

21.2.2018


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Unionens civilskyddsmekanism

Referensnummer

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)

Framläggande för parlamentet

23.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.12.2017

DEVE

14.12.2017

BUDG

14.12.2017

REGI

14.12.2017

 

FEMM

8.2.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.3.2018

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.3.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Elisabetta Gardini

16.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.3.2018

 

 

 

Antagande

17.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

8

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

Ingivande

23.5.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR-gruppen

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Piernicola Pedicini

EPP

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

8

-

ALDE

Jan Huitema

ECR-gruppen

John Flack, John Procter

ENF-gruppen

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

5

0

EFDD

Julia Reid

GUE/ NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI

Zoltán Balczó

EPP

Julie Girling

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy